Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-14-Speech-2-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991214.3.2-048"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, kiitän ystävällisistä sanoista, joita täällä on kohdistettu Suomelle puheenjohtajavaltiona, mutta samalla kiitän myös siitä kritiikistä, jota on esitetty. Keskustelussa on kiinnitetty suurta huomiota hallitustenväliseen konferenssiin, tarpeeseen muuttaa perussopimuksia. Helsingin Eurooppa-neuvostossa neuvosto lähti siitä, että hallitustenvälinen konferenssi on saatava päätökseen riittävän nopeasti, mikäli mahdollista ensi vuoden loppuun mennessä, jotta sopimukset ehditään ratifioida ja laajentuminen voi käynnistyä. Minusta tässä on kaksi näkökohtaa, joihin haluan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin nämä kolme niin sanottua Amsterdamista jäljelle jäänyttä asiaa eivät suinkaan ole mitättömiä kysymyksiä. Täällä on jo puhuttu määräenemmistöpäätöksenteon lisäämisestä. Se, että asia on esityslistalla, tarkoittaa minun käsittääkseni sitä, että siihen suuntaan on edettävä. Mutta sekin on jo suuri periaatteellinen kysymys, ja tämän esityslistan laatimisessa todellakin tämän jälkeen tulevat sitten vastaan jäsenmaiden eriävät käsitykset. Ovi jätettiin kuitenkin raolleen, ja hallitustenvälisessä konferenssissa keskustellaan siitä, onko tarpeen ottaa muitakin merkittäviä sopimusmuutoskysymyksiä esiin, joten Eurooppa-neuvosto voi käsitellä tätä asiaa uudelleen. Haluan esittää tässä toisenkin näkökohdan: olemmeko sitten sitä mieltä, että laajentumista pitäisi lykätä? Minun käsittääkseni olemme sopimusmuutoksissa sellaisten perustavien kysymysten edessä, että kun kansalliset parlamentit ratifioivat nämä asiat, meillä pitää olla riittävästi aikaa keskustella asioista jäsenvaltioissa ja meidän pitää saada kansalliset parlamentit mukaan näihin uudistuksiin. Se ei ole helppo tehtävä. Minä tunnustan täysin tämän tosiasian ja haluan kiittää komission puheenjohtajaa Romano Prodia siitä, että hän on rohkeasti nostanut näitä asioita esille. Ne ovat tärkeitä Euroopan tulevaisuudelle. Niistä on välttämättä keskusteltava lähivuosina, mutta me emme voi tehdä kaikkea yhdellä kertaa, ja se on tässä ongelma. Kielikysymys on esimerkki asiasta, joka vaatii sekä kypsymistä että myös rohkeutta käsitellä asiaa. Pienen maan edustajana voin sanoa, että siihenkin on oltava valmiutta. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on keskusteltu täällä paljon. Kysymykseen siitä, tulisivatko puolustusministerit kenties tänne, en voi vastata kieltävästikään, mutta kiinnitän huomiota siihen, että yleisten asioiden neuvosto käsittelee näitä kysymyksiä, ja siellä ovat sitten tarvittaessa mukana puolustusministerit. On aivan ymmärrettävää ja tarpeen, että Euroopan parlamentti haluaa kiinnittää huomiota näihin asioihin, ja olen samaa mieltä kuin arvoisa parlamentin jäsen Poettering, että tässä ei ole syytä viivytellä. Sen vuoksi olemme Suomessa erittäin tyytyväisiä siihen, että saatoimme Suomen puheenjohtajakauden aikana saada tämän päätöksen niinkin valmiiksi, että meillä on toimintalinjat tästä eteenpäin. Arvoisa parlamentin jäsen Seppänen ei ehkä ole lukenut Amsterdamin sopimusta. Me toimimme tässä asiassa Amsterdamin sopimuksen puitteissa. Helsingin päätelmissä todetaan, että kyseessä ei ole Euroopan armeija, emmekä todellakaan ole luomassa mitään sellaista kriisinhallintakykyä tai kriisinhallintajoukkoa, joka lähetettäisiin sotimaan. Pohjoinen ulottuvuus esiintyi arvoisan parlamentin jäsenen Suomisen puheenvuorossa. Tässä asiassa päästiin juuri siihen, mikä oli Suomen tavoite puheenjohtajana, eli Helsingissä jo aikaisemmin pidetyssä konferenssissa sekä jäsenvaltiot että kumppanuusmaat olivat yhtä mieltä siitä, että on syytä laatia toimintaohjelma. Helsingin Eurooppa-neuvostossa se vahvistettiin. Olemme tietysti Suomessa tähän erityisen tyytyväisiä, mutta jälleen kerran haluan korostaa sitä, että meillä on Euroopassa niin eteläinen ja pohjoinen ulottuvuus kuin itäinen ja läntinen ulottuvuuskin. Ne kaikki ovat meille yhteisiä asioita. Pohjoisessa ulottuvuudessa on kyse hyvin paljolti pitkäjänteisestä yhteistyöstä Venäjän kanssa, joka on meille myös suuri yhteinen etu täysin riippumatta siitä, mitä tapahtuu Venäjällä ja Tšetšeniassa tällä hetkellä. Täällä on esitetty kysymys urheilusta. Mihin katosi urheilu huippukokouksesta? Urheilu on epäilemättä merkittävä yhteiskunnallinen tekijä ja tärkeä asia miljoonille eurooppalaisille. Pidän tarpeellisena, että tähän asiaan palataan. Kysymys on tietenkin kompetenssista ja siitä, että tässä käsitellään asioita monesta näkökulmasta. On sisämarkkinanäkökulma - muistamme Bosmanin tapauksen -, ja on terveysnäkökulma, joka liittyy dopingasioihin. Kaiken kaikkiaan tätä asiaa olisi syytä valmistella, ja Eurooppa-neuvosto ei sen vuoksi halunnut ottaa päätelmissä kantaa tähän asiaan, koska tarpeellinen valmistelu ja keskustelu puuttuivat. Lopuksi, eräänlaisena Suomen puheenjohtajakauden perintönä ( toivon, että unionin kaikissa instituutioissa otetaan vakavasti kysymys avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta. Minä ymmärrän, että olemme tekemisissä erilaisten kulttuurien kanssa. Missään maassa emme voi sanoa, että meillä nämä asiat ovat parhaiten. Meidän täytyy ymmärtää toisiamme, mutta suunnan täytyy olla selvästi kohti suurempaa avoimuutta. Amsterdamin sopimusta tehtäessä Suomen ajatus ja aloite, joka hyväksyttiin, oli se, että avoimuus on ensimmäinen periaate, ja siitä tehdään poikkeuksia eikä päinvastoin. Tässä hengessä näitä asioita on myös jatkossa valmisteltava. Instituutioiden välinen tasapaino on erittäin tärkeä asia. Me suomalaiset olemme puheenjohtajan tehtävässä saaneet kokemuksia siitä, ja minä toivoisin, että sen sijaan että instituutiot kilpailevat keskenään siitä, kuka on saanut aikaan mitäkin ja kuka ensimmäisenä, keskittyisimme enemmän yhteistyöhön, koska sitä me tarvitsemme. Kullakin instituutiolla on erittäin tärkeä tehtävä. Pienen maan kannalta me tarvitsemme vahvaa komissiota. Meillä pitää olla sellainen neuvosto, joka toimii ja jossa yhteinen etu on päämääränä. Euroopan parlamentti sitten valvoo tätä kaikkea. Täällä voidaan tuoda esille uusia ideoita. Tämä on se foorumi, jossa eurooppalaiset kohtaavat toisensa keskustellakseen tärkeistä tulevaisuuden asioista. Haluan vielä kiittää Suomen puolesta siitä, että olemme saaneet niin suurta tukea kaikilta instituutioilta ja kaikilta Euroopan unionin jäsenvaltioilta."@fi5
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg takker for de venlige ord, som der her er blevet sagt til Finland som formandsland, men samtidig takker jeg også for kritikken, der er fremlagt. I debatten har der været meget opmærksomhed på regeringskonferencen, behovet for at ændre de grundlæggende traktater. Ved Det Europæiske Råd i Helsinki gik man ud fra, at regeringskonferencen skal kunne afsluttes tilstrækkelig hurtigt, så vidt muligt inden udgangen af næste år, så aftalernes ratificering kan nås, og udvidelsen kan iværksættes. Jeg mener, at her er to synspunkter, som jeg vil påpege. For det første er de tre sager, som blev tilbage efter Amsterdam, de såkaldte slet ikke nogle ubetydelige spørgsmål. Her er allerede talt om en forøgelse af flertalsbeslutninger. At sagen er på dagsordenen, betyder efter min mening, at det er den retning, vi skal gå i. Men også dét er jo et stort principielt spørgsmål, og efter udarbejdelsen af denne dagsorden møder vi virkelig afvigende synspunkter mellem medlemsstaterne. Døren blev alligevel stående på klem, og ved regeringskonferencen debatteres, om det er nødvendigt også at fremlægge andre betydelige ændringsspørgsmål vedrørende aftalen, så Det Europæiske Råd kan behandle denne sag om igen. Jeg vil også fremlægge et andet aspekt: Mener vi så, at udvidelsen bør udskydes? Efter min opfattelse står vi ved aftaleændringer foran sådanne grundlæggende spørgsmål, at når de nationale parlamenter ratificerer disse anliggender, skal medlemsstaterne have tilstrækkelig med tid til at diskutere sagerne igennem, og vi skal have de nationale parlamenter med i disse reformer. Det er ikke en nem opgave. Jeg indrømmer fuldt ud denne kendsgerning og vil takke kommissionsformand Romano Prodi for, at han modigt har fremlagt disse anliggender. De er vigtige for det fremtidige Europa. Det er nødvendigt at tale om dem i de kommende år, men vi kan ikke gøre alt på en gang, og det er det, der er problemet her. Sprogspørgsmålet er et eksempel på de ting, som kræver både modning og mod for at blive behandlet. Jeg kan sige som repræsentant for et lille land, at det også kræver færdigheder. Sikkerheds- og forsvarspolitik er blevet debatteret meget her. Til spørgsmålet, om forsvarsministrene skal komme her, kan jeg heller ikke svare benægtende, men jeg noterer mig, at Rådet (almindelige anliggender) behandler disse spørgsmål, og der er forsvarsministrene om nødvendigt med. Det er ganske forståeligt og nødvendigt, at Europa-Parlamentet vil hæfte sig ved disse anliggender, og jeg er enig med det ærede parlamentsmedlem Poettering i, at her er der ingen grund til at trække tiden ud. Det er derfor, vi i Finland er meget tilfredse med, at det under det finske formandskab lykkedes os at få denne beslutning udarbejdet så tilstrækkeligt meget, at vi har retningslinjerne klar herfra og fremad. Det ærede parlamentsmedlem Seppänen har måske ikke læst Amsterdam-traktaten. Vi arbejder i denne sag inden for rammerne af Amsterdam-traktaten. I konklusionerne fra Helsinki konstateres, at der ikke er tale om en europæisk hær, og vi er virkelig ikke ved at skabe nogen form for krisestyringsevne eller krisestyringstropper, som kan sendes ud for at kæmpe en krig. Den nordlige dimension fremkom i det ærede parlamentsmedlem Suominens indlæg. I denne sag nåede vi netop til det, som var Finlands målsætning som formandsland, idet både medlemsstaterne og partnerskabslandene ved den tidligere afholdte konference i Helsinki var enige om, at der er grund til at udarbejde en handlingsplan. Dette stadfæstedes af Det Europæiske Råd i Helsinki. Vi er selvfølgelig meget tilfredse med det i Finland, men jeg vil endnu en gang påpege, at vi her i Europa har såvel en sydlig og en nordlig dimension som en østlig og en vestlig dimension. De er alle fælles sager for os. Ved den nordlige dimension er der hovedsageligt tale om samarbejdet med Rusland, som er en stor fælles fordel for os helt uafhængig af, hvad der sker i Rusland og Tjetjenien i øjeblikket. Her er fremlagt et spørgsmål om sport. Hvor blev sporten af ved topmødet? Sporten er unægtelig en betydelig samfundsmæssig faktor og en vigtig sag for millioner af europæere. Jeg mener, at det er nødvendigt at komme tilbage til den sag. Det drejer sig helt klart om kompetence og om, at her behandles sager ud fra mange synsvinkler. Der er en synsvinkel for det indre marked - vi husker Bosman-sagen - der er sundhedshensyn, som har forbindelse med dopingsager. Alt i alt er der grund til at forberede denne sag, og derfor ville Det Europæiske Råd ikke tage stilling til det i konklusionerne, for der manglede en nødvendig forberedelse og diskussion. Til sidst, som en form for tradition ( fra det finske formandskab, håber jeg, at alle Unionens institutioner tager spørgsmålet om åbenheden og en god forvaltning alvorligt. Jeg forstår, at vi har med forskellige kulturer at gøre. Vi kan ikke sige i noget land, at disse sager er bedst hos os. Vi skal forstå hinanden, men retningen skal klart være hen imod en større åbenhed. Ved udarbejdelsen af Amsterdam-traktaten var det Finlands idé og initiativ, som blev godkendt, at åbenhed er det første princip, og der kan gøres undtagelser og ikke omvendt. I den ånd skal disse anliggender også forberedes i fremtiden. Balancen mellem institutionerne er meget vigtig. Vi finner har med formandskabsopgaven fået erfaringer om dette, og jeg håber, at i stedet for at institutionerne konkurrerer indbyrdes om, hvem der har tilvejebragt hvilket, og hvem der var den første, kan vi koncentrere os mere om samarbejdet, fordi det er det, vi har brug for. Hver institution har en meget vigtig opgave. Som et lille land har vi brug for en stærk Kommission. Vi skal have et Råd, som fungerer, og hvor de fælles interesser er et princip. Europa-Parlamentet kontrollerer så det hele. Her kan fremlægges nye idéer. Dette er det forum, hvor europæerne møder hinanden for at debattere fremtidens vigtige sager. Jeg vil endnu en gang på Finlands vegne takke for, at vi har modtaget stor opbakning fra alle institutioner og fra alle medlemsstater i Den Europæiske Union."@da1
". Herr Präsident, ich danke Ihnen für die freundlichen Worte, die hier an Finnland als Ratspräsidentschaft gerichtet worden sind, gleichzeitig bedanke ich mich jedoch auch für die hier vorgetragene Kritik. Der Regierungskonferenz, d. h. der Notwendigkeit, die Gründungsverträge zu ändern, wurde in der Debatte große Aufmerksamkeit gewidmet. Der Europäische Rat von Helsinki ist davon ausgegangen, daß die Regierungskonferenz möglichst schnell zum Abschluß gebracht werden sollte, wenn möglich bis Ende des kommenden Jahres, um ausreichend Zeit zu haben, die Verträge zu ratifizieren und die Erweiterung in Gang zu bringen. Meines Erachtens geht es hier um zwei Standpunkte, auf die ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. Erstens, jene drei von der Amsterdamer Konferenz übriggebliebenen Angelegenheiten, die sogenannten sind alles andere als Nichtigkeiten. Es war hier schon die Rede von der Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit. Die Tatsache allein, daß diese Frage auf der Tagesordnung steht, bedeutet nach meiner Auffassung, daß es in diese Richtung weitergehen soll. Aber schon das ist eine wichtige Fragestellung, der eine grundsätzliche Bedeutung zukommt, und bei der Aufstellung dieser Tagesordnung, d. h. faktisch erst danach, müssen wir uns dann mit den unterschiedlichen Auffassungen der Mitgliedstaaten beschäftigen. Die Tür wird dennoch angelehnt bleiben, und auf der Regierungskonferenz werden wir darüber diskutieren, ob es notwendig ist, sich mit weiteren wichtigen Fragen zu Vertragsänderungen zu beschäftigen, damit der Europäische Rat diese Angelegenheit erneut behandeln kann. Ich möchte an dieser Stelle einen zweiten Standpunkt vorbringen: Sind wir vielleicht der Meinung, daß die Erweiterung verschoben werden sollte? Nach meiner Auffassung stehen wir bei der Änderung der Verträge vor so grundlegenden Fragen, daß wir, wenn die nationalen Parlamente diese Dinge ratifizieren, ausreichend Zeit haben, um die Angelegenheiten in den Mitgliedstaaten zu diskutieren, und wir sollten die nationalen Parlamente bei diesen Reformen einbeziehen. Das ist keine leichte Aufgabe. Ich anerkenne dies ohne weiteres, und ich möchte dem Kommissionspräsidenten Romano Prodi Dank dafür sagen, daß er diese Fragen mutig angesprochen hat. Sie sind wichtig für die Zukunft Europas. Man muß darüber in den kommenden Jahren unbedingt diskutieren, aber wir können nicht alles mit einem Mal leisten, was an dieser Stelle ein Problem darstellt. Die Sprachenfrage ist ein Beispiel dafür, daß wir sowohl eine bestimmte Reife als auch Mut bei der Behandlung dieser Angelegenheit brauchen. Als Vertreter eines kleinen Landes kann ich sagen, daß man auch dafür die Bereitschaft aufbringen muß. Über die Sicherheits­ und Verteidigungspolitik ist hier viel debattiert worden. Auf die Frage, ob die Verteidigungsminister möglicherweise dazukommen, kann ich nicht mit einem Nein antworten, aber ich verweise darauf, daß sich der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ mit diesen Fragen beschäftigen wird, und dort sind dann die Verteidigungsminister bei Bedarf dabei. Es ist sehr verständlich und notwendig, daß das Europäische Parlament diese Probleme erörtert, und ich bin derselben Auffassung wie Herr Poettering, daß es hier keinen Grund zum Zögern gibt. Wir in Finnland sind daher ausgesprochen zufrieden darüber, daß es uns in der Zeit unseres Vorsitzes gelungen ist, diesen Beschluß insoweit zustande zu bringen, als wir jetzt über Handlungsleitlinien für die Zukunft verfügen. Herr Seppänen hat den Amsterdamer Vertrag vielleicht nicht gelesen. Wir haben uns in dieser Frage an den Rahmen des Amsterdamer Vertrages gehalten. In den Schlußfolgerungen von Helsinki heißt es, daß es nicht um eine Europa-Armee geht und auch nicht darum, Krisenbewältigungskapazitäten oder Krisenbewältigungstruppen zu schaffen, die zur Kriegführung eingesetzt werden könnten. Die nördliche Dimension wurde im Beitrag von Herrn Suominen angesprochen. In dieser Frage sind wir gerade so weit vorangekommen, wie es Finnlands Ziel für die Zeit seines Vorsitzes war, das heißt, daß auf der schon früher in Helsinki durchgeführten Konferenz sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Partnerländer einig darüber waren, daß man ein Aktionsprogramm aufstellen sollte. Auf dem Europäischen Rat von Helsinki wurde dies bestätigt. Wir in Finnland sind natürlich ausgesprochen zufrieden darüber, aber ich möchte noch einmal unterstreichen, daß wir in Europa sowohl eine südliche und eine nördliche Dimension haben, wie wir auch eine östliche und eine westliche Dimension haben. Sie alle stellen unsere gemeinsamen Angelegenheiten dar. Bei der nördlichen Dimension geht es in sehr großem Maße um eine auf lange Sicht angelegte Zusammenarbeit mit Rußland, die, vollkommen unabhängig davon, was gegenwärtig in Rußland und in Tschetschenien geschieht, von großem gegenseitigen Vorteil ist. Es ist hier die Frage des Sports aufgeworfen worden. Was ist auf dem Gipfeltreffen mit dem Sport passiert? Der Sport ist ohne Zweifel ein bedeutender gesellschaftlicher Faktor und eine wichtige Angelegenheit für Millionen Europäer. Ich erachte es für notwendig, auf diese Fragen zurückzukommen. Das ist natürlich eine Frage der Kompetenz, und es geht darum, Dinge unter vielerlei Aspekten zu erörtern. Es gibt den Binnenmarktaspekt – wir denken an den Fall Bosmann ­, es gibt den Aspekt der Volksgesundheit, der mit den Fragen des Dopings im Zusammenhang steht. Alles in allem sollte man diese Dinge gut vorbereiten, und der Europäische Rat wollte in seinen Schlußfolgerungen deswegen keine Stellung zu diesen Fragen beziehen, da es an der erforderlichen Vorbereitung und Erörterung gefehlt hat. Zum Abschluß möchte ich als ein Vermächtnis ( ) des finnischen Vorsitzes meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, daß man sich in allen Gremien der Union ernsthaft den Fragen der Transparenz und einer guten Verwaltung widmen möge. Ich anerkenne, daß wir es in der Union mit verschiedenen Kulturen zu tun haben. In keinem Land kann man sagen, daß diese Dinge gerade dort am besten geregelt seien. Wir müssen Verständnis füreinander aufbringen, aber die Entwicklung muß eindeutig auf mehr Transparenz gerichtet sein. Bei der Ausarbeitung des Amsterdamer Vertrages bestand das Ansinnen und die Initiative Finnlands darin, was auch so verabschiedet wurde, die Transparenz zum obersten Prinzip zu erklären und davon ausgehend Ausnahmen zu definieren und nicht umgekehrt. Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Institutionen ist eine außerordentlich wichtige Angelegenheit. Wir Finnen haben im Vorsitz die Erfahrung gemacht, und dies entspricht auch meiner Hoffnung, daß die Gremien, statt untereinander darum zu ringen, wer was zustande bringt und wer als erster, sich mehr auf die Zusammenarbeit konzentrieren sollten, da sie das ist, was wir brauchen. Jede Institution für sich erfüllt eine wichtige Aufgabe. Aus Sicht eines kleinen Landes brauchen wir eine starke Kommission. Wir sollten einen funktionierenden Rat haben, dessen Handeln vom Gemeininteresse bestimmt ist. Und das ganze wird schließlich vom Europäischen Parlament überwacht. Hier können neue Ideen entwickelt werden. Dies ist das Forum, in dem die Europäer einander begegnen, um miteinander die wichtigsten Zukunftsangelegenheiten zu erörtern. Im Namen Finnlands möchte ich mich noch einmal dafür bedanken, daß wir eine so große Unterstützung von allen Institutionen und allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfahren haben."@de7
"Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα φιλικά λόγια τα οποία απευθύνατε εδώ προς τη Φινλανδία, ως ασκούσα την Προεδρία χώρα, όμως συγχρόνως ευχαριστώ επίσης για την κριτική την οποία ασκήσατε. Κατά τη συζήτηση δόθηκε μεγάλη προσοχή στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, στην ανάγκη να τροποποιηθούν οι βασικές Συνθήκες. Στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι το Συμβούλιο ξεκίνησε με αφετηρία το γεγονός ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη πρέπει να ολοκληρωθεί αρκετά σύντομα, εάν είναι δυνατόν έως το τέλος του επόμενου χρόνου, προκειμένου να προλάβουμε να επικυρώσουμε τις Συνθήκες και να μπορέσει να ξεκινήσει η διεύρυνση. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο απόψεις, στις οποίες θέλω να επιστήσω την προσοχή. Κατ’ αρχάς αυτά τα τρία εκκρεμή ζητήματα του Άμστερνταμ, τα αποκαλούμενα (απομεινάρια), δεν είναι καθόλου ασήμαντα ζητήματα. Έχουμε ήδη μιλήσει εδώ για την επέκταση της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Το γεγονός ότι το θέμα περιλαμβάνεται στην ατζέντα σημαίνει κατά την κρίση μου ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, και αυτό αποτελεί ήδη μεγάλο ζήτημα αρχής, και πράγματι στην κατάρτιση της εν λόγω ατζέντας μόνο μετά από αυτό ακολουθούν οι διϊστάμενες απόψεις των κρατών μελών. Ωστόσο, αφήσαμε την πόρτα μισάνοιχτη και κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα συζητήσουμε, εάν είναι απαραίτητο, να θέσουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα τροποποίησης της Συνθήκης, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορεί να επεξεργασθεί εκ νέου αυτό το θέμα. Θέλω να παρουσιάσω επί του προκειμένου και μια άλλη άποψη: μήπως θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναβάλουμε τη διεύρυνση; Κατά την άποψή μου, ως προς τις μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης βρισκόμαστε μπροστά σε τόσο βασικά ζητήματα που, όταν τα εθνικά κοινοβούλια θα επικυρώνουν αυτά τα θέματα, εμείς θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε επ’ αυτών στα κράτη μέλη, και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Αναγνωρίζω απόλυτα το γεγονός και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Romano Prodi, που έθιξε με θάρρος τα εν λόγω θέματα, τα οποία είναι σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει απαραιτήτως να συζητήσουμε γι’ αυτά στα αμέσως επόμενα χρόνια, όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μονομιάς, και εδώ έγκειται το πρόβλημα. Το ζήτημα της γλώσσας αποτελεί π.χ. ένα θέμα το οποίο απαιτεί αφενός ωριμότητα και αφετέρου θάρρος κατά την επεξεργασία του. Ως εκπρόσωπος μιας μικρής χώρας μπορώ να πω ότι και στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να υπάρχει προθυμία. Για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας συζητήσαμε εδώ εκτενώς. Στην ερώτηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο να έρχονται εδώ οι Υπουργοί Άμυνας δεν μπορώ να απαντήσω αρνητικά. Ωστόσο, εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα εν λόγω ζητήματα, και εκεί θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Άμυνας, εάν χρειαστεί. Είναι απόλυτα κατανοητό και αναγκαίο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επιστήσει την προσοχή σε αυτά τα θέματα, και είμαι της ίδιας γνώμης με τον αξιότιμο βουλευτή κ. Poettering ότι επί του προκειμένου δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε. Κατά συνέπεια, στη Φινλανδία είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, επειδή κατορθώσαμε κατά τη φινλανδική Προεδρία να προχωρήσουμε σε τέτοιο σημείο στην προετοιμασία της απόφασης αυτής, ώστε να διαθέτουμε εφεξής τις γραμμές δράσης. Ο αξιότιμος βουλευτής κ. Seppänen δεν έχει ίσως διαβάσει τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Εμείς ενεργούμε στο θέμα αυτό στα πλαίσια της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Στα συμπεράσματα του Ελσίνκι δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό στρατό, και ούτε στην πραγματικότητα δημιουργούμε καμία τέτοιου είδους ικανότητα διαχείρισης κρίσεων ή δύναμη διαχείρισης κρίσεων την οποία θα στέλναμε να πολεμήσει. Η βόρεια διάσταση αναφέρθηκε στην παρέμβαση του αξιότιμου βουλευτή κ. Suominen. Στο θέμα αυτό φτάσαμε ακριβώς στο σημείο το οποίο αποτελούσε τον στόχο της Φινλανδίας ως ασκούσας την Προεδρία χώρας, δηλαδή τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι χώρες εταίροι συμφώνησαν ομόφωνα, στη διάσκεψη που ήδη διεξήχθη νωρίτερα στο Ελσίνκι, ότι πρέπει να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι επικυρώσαμε αυτή την απόφαση. Φυσικά, στη Φινλανδία είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι’ αυτό. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ακόμη μια φορά ότι στην Ευρώπη έχουμε αφενός μια νότια και βόρεια διάσταση και αφετέρου μια ανατολική και δυτική διάσταση. Όλα αυτά αποτελούν κοινά θέματα για μας. Στην βόρεια διάσταση το ζήτημα έγκειται ως επί το πλείστον στην αδιάπτωτη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία αποτελεί επίσης για μας μεγάλο κοινό πλεονέκτημα, εντελώς ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν στη Ρωσία και την Τσετσενία αυτή τη στιγμή. Τέθηκε εδώ ένα ερώτημα για τον αθλητισμό. Πού χάθηκε ο αθλητισμός από τη Σύνοδο Κορυφής; Ο αθλητισμός είναι αναμφισβήτητα σημαντικός κοινωνικός παράγοντας και σημαντικό θέμα για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Θεωρώ αναγκαίο να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι φυσικά η αρμοδιότητα και το γεγονός ότι επί του προκειμένου πραγματευόμαστε τα θέματα από πολλές οπτικές γωνίες. Υπάρχει η άποψη της εσωτερικής αγοράς – θυμόμαστε την υπόθεση Bosman – και υπάρχει η άποψη της υγείας, η οποία σχετίζεται με τα θέματα ντόπινγκ. Συνολικά, θα έπρεπε να προπαρασκευάσουμε το εν λόγω θέμα, και για τον λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θέλησε να λάβει θέση επ’ αυτού στα συμπεράσματα, διότι έλειπε η απαραίτητη προετοιμασία και συζήτηση. Ελπίζω, τέλος, ως ένα είδος κληρονομιάς της φινλανδικής Προεδρίας, ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα της διαφάνειας και της καλής διαχείρισης σε όλα τα θεσμικά όργανα της αΕνωσης. Κατανοώ ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε καμιά χώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς πράττουμε αυτά τα πράγματα άριστα. Πρέπει να κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, η κατεύθυνση πρέπει να είναι σαφώς προς την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας. Κατά την εκπόνηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ η σκέψη και η πρωτοβουλία της Φινλανδίας, η οποία εγκρίθηκε, βασιζόταν στο γεγονός ότι η διαφάνεια αποτελεί την πρωτεύουσα αρχή και επ’ αυτής γίνονται εξαιρέσεις, όχι το αντίθετο. Στο πνεύμα αυτό πρέπει να προπαρασκευάζουμε αυτά τα θέματα και στο μέλλον. Η ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Εμείς οι Φινλανδοί είχαμε εμπειρίες επ’ αυτού κατά το έργο της Προεδρίας μας, και προσωπικά θα ευχόμουν, αντί να συναγωνίζονται τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους για το ποιο όργανο κατόρθωσε τί και ποιο ήταν πρώτο, να επικεντρωθούμε περισσότερο στη συνεργασία, διότι αυτή χρειαζόμαστε. Κάθε θεσμικό όργανο έχει εξαιρετικά σπουδαίο καθήκον. Από την άποψη των μικρών χωρών, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε ένα Συμβούλιο το οποίο να λειτουργεί και να θέτει ως στόχο το κοινό συμφέρον. Κατόπιν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εποπτεύει όλο το σύστημα. Εδώ μπορούμε να θέτουμε καινούριες ιδέες. Αυτό αποτελεί το φόρουμ στο οποίο συναντώνται οι Ευρωπαίοι για να συζητήσουν τα σημαντικά θέματα του μέλλοντος. Επιθυμώ ακόμη να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Φινλανδίας για το γεγονός ότι είχαμε τόσο μεγάλη υποστήριξη από όλα τα θεσμικά όργανα και από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής αΕνωσης."@el8
"Mr President, I thank every one for the kind comments they have made here regarding Finland, as the country holding the Presidency, but at the same time I would also like to thank people for the criticisms that have been made. Much attention has been paid in the discussion to the Intergovernmental Conference and the need to reform the Treaties. At the European Council in Helsinki it was the Council’s opinion that a decision on the Intergovernmental Conference should be arrived at quite quickly, and, if possible, by the end of next year, so that there will be time to ratify the agreements and enlargement can get under way. I think there are two considerations here, which I want to focus attention on. Firstly, the three issues left over from Amsterdam are by no means trivial matters. There has already been talk here of increasing qualified majority decision making. The fact that it is on the agenda means, as I understand it, that we have to go in that direction. But that too is a huge question of principle, and after we have drafted this agenda it will then be met with the differing opinions of Member States. However, the door has been left open a crack and at the Intergovernmental Conference the discussion will turn to whether we need to raise other important matters relating to amendments to Treaties, so that the European Council can debate this issue again. I would like to mention another consideration here: do we believe that enlargement should be postponed? As I understand it, we are facing such constitutional questions with regard to Treaty changes that, as national parliaments ratify these sorts of decisions, we will have to have sufficient time to debate the issues in the Member States and we will have to involve national parliaments in these reforms. That will not be an easy task. I fully acknowledge this and I would like to thank Romano Prodi, the President of the Commission, for having had the courage to raise these matters. They are important for the future of Europe. They have to be discussed in the near future but we cannot do everything at once, and that is the problem here. The issue of language is an example of something that must be discussed with maturity and courage. As a representative of a small country I can say that we have to be prepared. There has been much discussion here on security and defence policy. To the question of whether defence ministers should come here, I cannot say no, but I would point out that the General Affairs Council handles these matters, and so defence ministers can participate if need be. It is quite understandable and necessary that the European Parliament should wish to focus attention on these matters, and I agree with Mr Poettering that we should not dilly-dally in this. For that reason, in Finland we are most satisfied that we were able, during the Finnish Presidency, to have a decision on this in such a ready state that we will have a policy on the matter from now on. Perhaps Mr Seppänen has not read the Treaty of Amsterdam. We are acting within the framework of the Treaty of Amsterdam in this matter. The Helsinki conclusions state that there is no question of a European army, and we are not really creating any sort of crisis management capability or crisis management force that would go out warmongering. Mr Suominen raised the issue of the northern dimension. In this matter we achieved Finland’s goal, as the country to hold the presidency, which was that agreed by the Member States and the partnership countries at a conference in Helsinki on a previous occasion for the drafting of an action programme. The European Council in Helsinki reconfirmed this. In Finland, we are obviously satisfied with this, but once again I would like to stress that in Europe we have a southern, eastern and western dimension, just as much as a northern one. They are all issues we have in common. The northern dimension is very much about long-term effective cooperation with Russia, which is a great advantage for us both and absolutely irrespective of what is happening in Russia and Chechnya at the moment. The subject of sport has been raised here. Where did sport get to at the Summit? Sport is without doubt socially significant and an important thing for millions of Europeans. I consider it necessary to return to this subject. It is obviously a question of competence and the fact that here issues are discussed from many points of view. There is the point of view of the single market – we will recall the Bosman case – and there is the point of view of health, which is related to the issue of dope testing. On the whole this matter should be prepared for debate, and the European Council, for that reason, did not want to adopt a position on this in the conclusions, as the necessary preparatory work and debate were lacking. Finally, as a sort of legacy of the Finnish Presidency, I hope that all the institutions of the Union will take the issue of transparency and good governance seriously. I understand that we are dealing with different cultures. No country can say that they do things best. We must understand one another, but the direction must clearly be towards greater transparency. When we were putting the Treaty of Amsterdam together, Finland’s idea and suggestion, which was accepted, was that transparency should be the first principle, and there should be exceptions made to it and not the other way round. It is also in this spirit that we should prepare matters for debate in the future. Interinstitutional balance is very important. We Finns, in discharging our duties as President, gained a lot of experience of this, and I would hope that instead of the institutions competing with one another regarding who has achieved what and who was first, we can concentrate more on cooperation, because that is what we need. Each institution has a very important job to do. From the point of view of a small country we need a strong Commission. We should have the sort of Council that functions well and in which the main objective is the common interest. The European Parliament then has to oversee all this. Here new ideas can be put forward. This is a forum in which Europeans meet to discuss the important issues of the future. On behalf of Finland, I would again like to thank everyone for all the support we have been given by all the institutions and all the Member States of the European Union."@en3
". – (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias por las amables palabras que se han dirigido aquí a la Presidencia finlandesa, pero también quiero agradecer las críticas que se han presentado. En este debate se le ha concedido gran importancia a la Conferencia Intergubernamental, a la necesidad de reformar los Tratados. El Consejo Europeo de Helsinki partió de la base de que la Conferencia Intergubernamental debe ser concluida con rapidez, a ser posible a finales del próximo año, para que los Tratados puedan ser ratificados a tiempo y pueda emprenderse la ampliación. Hay dos puntos de vista que, a mi juicio, merecen ser tomados en cuenta en este contexto. En primer lugar, los tres asuntos que quedaron pendientes en Amsterdam, los llamados no son, en absoluto, insignificantes. Aquí ya se ha hablado de la extensión de las votaciones por mayoría cualificada. Creo que la inclusión de este asunto en el orden del día quiere decir que hay que avanzar en esa dirección. Pero se trata de una cuestión de principios transcendental, y tras esta elaboración del orden del día podrán surgir diferencias entre los Estados miembros. Sin embargo, hemos dejado la puerta entreabierta y en la Conferencia Intergubernamental podremos considerar si es necesario abordar otras reformas constitucionales importantes, de manera que el Consejo Europeo pueda tratar de nuevo esa cuestión. Quiero exponer aquí el otro punto de vista: ¿creemos, después de todo, que habría que posponer la ampliación? A mi juicio, nos encontramos ante cuestiones tan fundamentales que, puesto que han de ser ratificadas por los Parlamentos nacionales, debemos tener tiempo suficiente para debatir estos asuntos en los Estados miembros y para conseguir que los Parlamentos nacionales apoyen estas reformas. No es tarea fácil. Yo reconozco completamente esta realidad y quiero agradecer al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, que haya sacado a relucir estos aspectos. Se trata de algo muy importante para el futuro de Europa. Es imprescindible debatir estos asuntos, pero no podemos hacerlo todo a la vez, y en ello reside el problema. El problema de las lenguas es un ejemplo que necesita maduración y también valentía para abordarlo. Como representante de un país pequeño, puedo decir que debemos estar dispuestos a ello. Aquí se ha hablado mucho de la política de seguridad y de defensa. En cuanto a la pregunta de si acudirán aquí los Ministros de Defensa, tampoco puedo responder negativamente, pero hay que tener en cuenta que el Consejo de Asuntos Generales se encarga de estas cuestiones y, si es necesario, participarán en el mismo los Ministros de Defensa. Es muy comprensible y necesario que el Parlamento Europeo quiera prestarle atención a estos asuntos, y estoy de acuerdo con el distinguido diputado al Parlamento, Sr. Poettering, en que no cabe entretenerse en este asunto. Es por ello que en Finlandia estamos muy contentos de que bajo la Presidencia finlandesa pudiéramos ultimar esta decisión hasta el punto de que ya tenemos trazadas las líneas de acción a seguir. Quizás el distinguido diputado al Parlamento, Sr. Seppänen, no haya leído el Tratado de Amsterdam. Nosotros hemos procedido en esta cuestión ateniéndonos al Tratado de Amsterdam. En las conclusiones de Helsinki se señala que no se trata de crear un ejército europeo y que tampoco estamos creando ninguna capacidad o fuerza de gestión de crisis que emprenda acciones bélicas. La dimensión nórdica apareció en la intervención del distinguido diputado al Parlamento, Sr. Suominen. En esta cuestión se logró alcanzar el objetivo que la Presidencia finlandesa se había fijado, a saber: ya en la Conferencia celebrada previamente en Helsinki, los Estados miembros y los países asociados estuvieron de acuerdo en que hay que trazar un plan de acción. El Consejo Europeo de Helsinki corroboró esa necesidad. Obviamente, en Finlandia estamos muy satisfechos por ello, pero quiero volver a subrayar que en Europa existen tanto las dimensiones meridional y septentrional, como las dimensiones oriental y occidental. Todas ellas son cuestiones comunes para nosotros. La dimensión nórdica es, en gran medida, el desarrollo de una cooperación a largo plazo con Rusia, que, para nosotros, también representa una ventaja común, independientemente de lo que ocurre actualmente en Rusia y en Chechenia. Aquí se ha formulado una pregunta sobre el deporte. ¿Dónde se metió el deporte en la cumbre? El deporte es, sin duda alguna, un factor social relevante y de mucha importancia para millones de europeos. Considero necesario que se vuelva a abordar este asunto. Es evidente que se trata de una cuestión de competencias y aquí los asuntos se enfocan desde varias perspectivas. Existe el punto de vista del mercado interno –todos recordamos el caso Bosman– y el punto de vista de la salud, relacionado con el dopaje. Sería cuestión de elaborar este asunto en todos sus aspectos, y a causa de esto el Consejo Europeo no ha querido pronunciarse sobre el mismo en sus conclusiones, ya que faltaban la preparación y el debate necesarios. Por último, como una especie de legado de la Presidencia finlandesa, espero que en todas las Instituciones de la Unión se tomen en serio las cuestiones de la transparencia y de la buena administración. Comprendo que confluyen muchas culturas diferentes. En ningún país se puede decir que estos asuntos funcionen mejor que en los demás. Tenemos que comprendernos mutuamente, pero debemos dirigirnos claramente hacia una mayor transparencia. Al elaborarse el Tratado de Amsterdam, el pensamiento de Finlandia, iniciativa que fue aprobada, era que la transparencia es el principio en sí, al que se pueden hacer excepciones, y no a la inversa. Estos asuntos deberán seguir siendo elaborados con este espíritu también en el futuro. El equilibrio entre las Instituciones es un asunto muy importante. Los finlandeses, en nuestras funciones de la Presidencia, hemos tenido experiencias al respecto, y desearía que, en lugar de competir para ver quién ha logrado esto o aquello y quién lo ha hecho antes, nos concentráramos en colaborar más, porque eso es lo que necesitamos. Cada Institución tiene una misión muy importante. Como país pequeño, necesitamos una Comisión fuerte. Tenemos un Consejo que funciona y cuyo objetivo es el interés común. Después, el Parlamento Europeo lo supervisa todo. Aquí se pueden presentar nuevas ideas. Éste es el foro donde los europeos entran en contacto para debatir los asuntos importantes del futuro. Quiero volver a dar las gracias, en nombre de Finlandia, por el gran apoyo que hemos recibido de todas las Instituciones y de todos los Estados miembros de la Unión Europea."@es12
"Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour les paroles aimables adressées à la présidence finlandaise, mais aussi pour les critiques qui ont été exprimées. Une grande attention a été accordée dans la discussion à la conférence intergouvernementale, au besoin de modifier les traités fondamentaux. Lors du Conseil européen de Helsinki, on est parti de l'idée que la conférence intergouvernementale devait être achevée assez rapidement, si possible d'ici la fin de l'année prochaine, afin que les accords puissent être ratifiés et que l'élargissement puisse commencer. Il y a ici, à mon avis, deux points de vue que je voudrais examiner. Tout d'abord, ces trois points restés en suspens à Amsterdam ne sont pas du tout des questions sans intérêt. On a déjà parlé ici de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée. Le fait que cela figure à l'ordre du jour signifie, à mon avis, qu'il faut progresser dans cette direction. Mais c'est déjà une grande question de principe et dans l'établissement de l'ordre du jour viendront ensuite les conceptions divergentes des pays membres. La porte est cependant restée entrouverte et l'on examinera à la conférence intergouvernementale s'il convient de soulever d'autres questions importantes concernant la modification des traités, si bien que le Conseil européen pourra réexaminer cette question. Je voudrais présenter ici un autre point de vue : sommes-nous d'avis qu'il faudrait reporter l'élargissement ? Puisque nous nous trouvons, à mon avis, en face de questions fondamentales, concernant la modification des traités, et que les parlements nationaux ratifient ces questions, nous devrions avoir suffisamment de temps, au sein des États membres, pour discuter de ces questions et nous devrions faire participer les parlements nationaux à ces réformes. Ce n'est pas une tâche facile. Je le reconnais et je voudrais remercier M. Romano Prodi d'avoir eu le courage de soulever ces questions qui sont importantes pour l'avenir de l'Europe. Il faut absolument en parler au cours des prochaines années, mais nous ne pouvons pas tout faire en une seule fois, c'est là le problème. La question des langues par exemple demande mûrissement et courage. En tant que représentant d'un petit pays, je peux dire qu'il faut y être prêt. On a beaucoup parlé ici de la politique de sécurité et de défense. À la question de savoir si les ministres de la Défense viendraient peut-être ici, je ne peux pas répondre par la négative, mais le Conseil "affaires générales" examine ces questions et les ministres de la défense peuvent éventuellement s'y trouver. Il est tout à fait compréhensible et nécessaire que le Parlement européen veuille accorder de l'attention à ces questions et je suis d'accord avec M. Poettering sur le fait qu'il ne faut pas tarder en cette affaire. C'est pourquoi nous sommes satisfaits en Finlande que l'on ait pu, au cours de la présidence finlandaise, arriver à ce point qui nous procure des lignes d'action pour l'avenir. M. Seppänen n'a peut-être pas lu le traité d'Amsterdam. Nous agissons ici dans le cadre du traité d'Amsterdam. Les conclusions de Helsinki montrent qu'il n'est pas question d'une armée européenne et que nous ne sommes vraiment pas en train de créer une capacité de gestion des crises ou de troupe de gestion des crises que l'on enverrait guerroyer. Dans son intervention, M. Suominen a parlé de la dimension nordique. Nous sommes parvenus, à cet égard, à ce qui était l'objectif de la présidence finlandaise, c'est-à-dire qu'à la conférence qui s'est tenue auparavant à Helsinki, les États membres, ainsi que les pays partenaires, étaient d'accord pour que l'on établisse un programme d'action. Le Conseil européen de Helsinki l'a confirmé. En Finlande, nous en sommes bien entendu très satisfaits, mais je voudrais, une fois encore, souligner que l'Europe a une dimension nordique et méridionale, autant qu'une dimension orientale et occidentale. Elles sont toutes pour nous des questions communes. Dans la dimension nordique, il est surtout question d'une coopération à long terme avec la Russie, qui représente également pour nous un grand avantage, indépendamment de ce qui se passe actuellement en Russie et en Tchétchénie. On a également parlé ici de sport. Pourquoi a-t-il disparu de l'agenda du Sommet ? Le sport est sans aucun doute un facteur social significatif et une chose importante pour des millions d'Européens. Je trouve qu'il est nécessaire que l'on revienne sur cette question. Il est bien entendu question de compétence et que l'on examine les choses de plusieurs points de vue. Il y a le point de vue du marché intérieur - rappelons-nous l'affaire Bosman -, il y a le point de vue sanitaire, qui se rapporte aux affaires de dopage. Il faudrait vraiment examiner la question et le Conseil européen n'a pas voulu, dans ses conclusions, prendre position sur cette question car la préparation et la discussion nécessaires manquaient. Pour terminer, comme une sorte d'héritage de la présidence finlandaise, je souhaite que toutes les institutions de l'Union examinent sérieusement la question de la transparence et d'une bonne gestion. Je comprends que nous avons affaire avec différentes cultures. Dans aucun pays on ne peut dire "chez nous, les choses vont mieux". Nous devons nous comprendre les uns les autres, mais il faut nettement s'orienter vers une plus grande transparence. Lors de l'élaboration du traité d'Amsterdam, l'idée et l'initiative de la Finlande, qui ont été acceptées, étaient que la transparence est le premier principe, auquel on fait des exceptions, et non le contraire. C'est dans cet esprit qu'il faut poursuivre. L'équilibre entre les institutions est une chose extrêmement importante. Nous qui avons assuré la présidence en avons des expériences et je souhaiterais que, plutôt que de concourir pour savoir qui a obtenu quoi et en premier, nous nous concentrions davantage sur la coopération, parce que nous en avons besoin. Chaque institution a une tâche extrêmement importante. Du point de vue d'un petit pays, nous avons besoin d'une Commission forte. Nous devons avoir un Conseil qui agit et dont l'objectif est l'intérêt commun. Le Parlement européen doit superviser tout cela. Ici, on peut apporter de nouvelles idées. C'est un forum où les Européens se rencontrent pour discuter des questions importantes du futur. Je voudrais encore vous remercier, de la part de la Finlande, pour l'important soutien que nous avons reçu de toutes les institutions et de tous les États membres de l'Union européenne. ("@fr6
"Signor Presidente, ringrazio delle gentili parole indirizzate alla Finlandia per quanto riguarda la sua Presidenza di turno e, allo stesso tempo, della critica avanzata. La Conferenza intergovernativa ha dedicato molta attenzione alla necessità di rivedere i Trattati istitutivi. Nel Consiglio europeo di Helsinki siamo partiti dall’esigenza di portare la Conferenza intergovernativa a conclusione entro tempi sufficientemente brevi, possibilmente entro la fine dell'anno venturo in modo da riuscire a ratificare i Trattati in tempo e permettere così l'avvio dell'ampliamento. Ritengo che vi siano due aspetti in merito e su di essi voglio soffermarmi. In primo luogo le tre questioni rimaste irrisolte ad Amsterdam, non sono per nulla insignificanti. Si è già discusso della estensione delle votazioni a maggioranza. Che essa si trovi all'ordine del giorno indica, a mio avviso, la necessità di procedere in quella direzione: tale problematica costituisce in sé una questione di principio di rilevante importanza; in seguito, poiché nella stesura dell'ordine del giorno, andremo incontro alle posizioni discordanti evidenziate da parte degli Stati membri. Abbiamo lasciato la porta aperta: la Conferenza intergovernativa discuterà se sarà opportuno includere anche altre importanti questioni relative alla revisione dei Trattati, e di conseguenza il Consiglio europeo potrà riaffrontare il problema. Desidero far notare a questo proposito un secondo aspetto: si ritiene forse opportuno rimandare l'ampliamento? Credo che nell'ambito della revisione dei Trattati ci troviamo di fronte a tematiche di così fondamentale importanza che una volta che i parlamenti nazionali ratificheranno i Trattati, dovremo disporre di tempo sufficiente per discutere delle questioni all'interno degli Stati membri, coinvolgendo in tali riforme i parlamenti nazionali. Riconosco pienamente che non è un compito facile e voglio ringraziare il Presidente della Commissione Romano Prodi per aver risollevato con coraggio queste problematiche. Esse rivestono molta importanza per il futuro dell'Europa e vanno necessariamente discusse nei prossimi anni ma non possiamo fare tutto contemporaneamente ed è proprio questo il nostro problema. La questione delle lingue rappresenta un esempio che va trattato con maturità e coraggio e posso affermare, in veste di rappresentante di un paese piccolo, che occorre avere la necessaria prontezza per affrontare anche questa materia. Si è molto parlato in questa sede della politica di sicurezza e di difesa. Circa la domanda se i Ministri della difesa saranno qui presenti, non posso rispondere negativamente, ma desidero far presente che sarà il Consiglio "affari generali" a occuparsi di queste tematiche e che i Ministri della difesa saranno all'occorrenza presenti. E' del tutto comprensibile e anche necessario che il Parlamento voglia occuparsi di queste questioni e mi trovo d'accordo con l'onorevole Poettering: non c'è motivo di indugiare ulteriormente. Desta soddisfazione in Finlandia il fatto che durante la nostra Presidenza di turno abbiamo potuto attuare tale decisione in modo da disporre ora delle linee di condotta. L'onorevole Seppänen non ha probabilmente letto il Trattato di Amsterdam. Noi abbiamo operato nel quadro di questo Trattato. Nelle disposizioni finali di Helsinki si stabilisce che non si intende creare un esercito per l'Europa; ne consegue che la capacità o la disponibilità delle forze di gestione delle crisi non saranno utilizzate per inviare truppe in guerra. L'onorevole Suominen ha trattato nel suo intervento la questione della dimensione nordica e devo dire che in quest'ambito abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato dalla Presidenza, vale a dire l'intesa, già ottenuta nella precedente Conferenza svoltasi a Helsinki, tra gli Stati membri e di partenariato sulla necessità di elaborare un programma d'azione; il Consiglio europeo di Helsinki l'ha confermato. Naturalmente ciò è motivo di soddisfazione in Finlandia, ma voglio nuovamente sottolineare che in Europa abbiamo la dimensione meridionale, quella nordica, l'occidentale e l'orientale. Tutte queste sono per noi dimensioni di un obiettivo comune. La dimensione nordica consiste in gran parte nella duratura cooperazione con la Russia, che rappresenta per noi un notevole vantaggio reciproco, indipendentemente da quanto succede in Russia o in Cecenia in questo momento. E' stato chiesto perché, tra gli argomenti del Vertice, è mancato lo sport. Esso rappresenta indubbiamente un notevole fattore sociale ed è importante per milioni di europei e ritengo sia necessario riprendere a trattare la materia. In questo contesto occorre comunque considerare le varie competenze e aspetti: c'è il lato dei mercati interni – ricordiamo il caso Bosman – e quello sanitario attinente ai problemi di . Tutto ciò richiederebbe di essere prima esaminato e quindi, in assenza di opportuni studi preparatori e dibattiti, il Consiglio, nelle disposizioni finali, non ha preso posizione in materia. Da ultimo, desidero esprimere un auspicio che può essere interpretato che come una specie di eredità della Presidenza di turno finlandese: auspico che tutte le Istituzioni dell'Unione prendano seriamente in esame l'importanza della trasparenza e di una buona amministrazione. Comprendo che ci troviamo di fronte a culture diverse. Nessun paese può vantare una propria superiorità in materia. Dobbiamo capirci reciprocamente e procedere con chiarezza verso una maggiore apertura. In fase di elaborazione del Trattato di Amsterdam il pensiero e l'iniziativa della Finlandia - peraltro approvati - riguardo la trasparenza consistevano nel ritenere quest’ultima un principio di fondo dal quale si possa eventualmente derogare: l’eccezione non deve però diventare la regola. E’ questo lo spirito con cui dobbiamo proseguire. L'equilibrio tra le varie Istituzioni è molto importante e noi finlandesi, in qualità di Presidenza di turno, ne abbiamo tratto esperienza. Mi auguro che le varie Istituzioni, anziché competere tra loro sui rispettivi primati o primogeniture, si concentreranno piuttosto su una maggiore collaborazione di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ogni Istituzione riveste un ruolo importante. Dal punto di vista di un paese piccolo occorre una Commissione forte; abbiamo bisogno di un Consiglio funzionante che ponga in primo piano l'interesse comune e sarà in seguito il Parlamento a sorvegliare su tutto questo. Il Parlamento è, per l’appunto, la sede in cui si espongono nuove idee, la sede in cui gli europei si incontrano per discutere di importanti questioni del futuro. Desidero nuovamente ringraziare, a nome della Finlandia, per il grande sostegno che abbiamo ricevuto da tutte le Istituzioni e da tutti gli Stati membri dell'Unione europea."@it9
"Mr President, I thank every one for the kind comments they have made here regarding Finland, as the country holding the Presidency, but at the same time I would also like to thank people for the criticisms that have been made. Much attention has been paid in the discussion to the Intergovernmental Conference and the need to reform the Treaties. At the European Council in Helsinki it was the Council’s opinion that a decision on the Intergovernmental Conference should be arrived at quite quickly, and, if possible, by the end of next year, so that there will be time to ratify the agreements and enlargement can get under way. I think there are two considerations here, which I want to focus attention on. Firstly, the three issues left over from Amsterdam are by no means trivial matters. There has already been talk here of increasing qualified majority decision making. The fact that it is on the agenda means, as I understand it, that we have to go in that direction. But that too is a huge question of principle, and after we have drafted this agenda it will then be met with the differing opinions of Member States. However, the door has been left open a crack and at the Intergovernmental Conference the discussion will turn to whether we need to raise other important matters relating to amendments to Treaties, so that the European Council can debate this issue again. I would like to mention another consideration here: do we believe that enlargement should be postponed? As I understand it, we are facing such constitutional questions with regard to Treaty changes that, as national parliaments ratify these sorts of decisions, we will have to have sufficient time to debate the issues in the Member States and we will have to involve national parliaments in these reforms. That will not be an easy task. I fully acknowledge this and I would like to thank Romano Prodi, the President of the Commission, for having had the courage to raise these matters. They are important for the future of Europe. They have to be discussed in the near future but we cannot do everything at once, and that is the problem here. The issue of language is an example of something that must be discussed with maturity and courage. As a representative of a small country I can say that we have to be prepared. There has been much discussion here on security and defence policy. To the question of whether defence ministers should come here, I cannot say no, but I would point out that the General Affairs Council handles these matters, and so defence ministers can participate if need be. It is quite understandable and necessary that the European Parliament should wish to focus attention on these matters, and I agree with Mr Poettering that we should not dilly-dally in this. For that reason, in Finland we are most satisfied that we were able, during the Finnish Presidency, to have a decision on this in such a ready state that we will have a policy on the matter from now on. Perhaps Mr Seppänen has not read the Treaty of Amsterdam. We are acting within the framework of the Treaty of Amsterdam in this matter. The Helsinki conclusions state that there is no question of a European army, and we are not really creating any sort of crisis management capability or crisis management force that would go out warmongering. Mr Suominen raised the issue of the northern dimension. In this matter we achieved Finland’s goal, as the country to hold the presidency, which was that agreed by the Member States and the partnership countries at a conference in Helsinki on a previous occasion for the drafting of an action programme. The European Council in Helsinki reconfirmed this. In Finland, we are obviously satisfied with this, but once again I would like to stress that in Europe we have a southern, eastern and western dimension, just as much as a northern one. They are all issues we have in common. The northern dimension is very much about long-term effective cooperation with Russia, which is a great advantage for us both and absolutely irrespective of what is happening in Russia and Chechnya at the moment. The subject of sport has been raised here. Where did sport get to at the Summit? Sport is without doubt socially significant and an important thing for millions of Europeans. I consider it necessary to return to this subject. It is obviously a question of competence and the fact that here issues are discussed from many points of view. There is the point of view of the single market – we will recall the Bosman case – and there is the point of view of health, which is related to the issue of dope testing. On the whole this matter should be prepared for debate, and the European Council, for that reason, did not want to adopt a position on this in the conclusions, as the necessary preparatory work and debate were lacking. Finally, as a sort of legacy of the Finnish Presidency, I hope that all the institutions of the Union will take the issue of transparency and good governance seriously. I understand that we are dealing with different cultures. No country can say that they do things best. We must understand one another, but the direction must clearly be towards greater transparency. When we were putting the Treaty of Amsterdam together, Finland’s idea and suggestion, which was accepted, was that transparency should be the first principle, and there should be exceptions made to it and not the other way round. It is also in this spirit that we should prepare matters for debate in the future. Interinstitutional balance is very important. We Finns, in discharging our duties as President, gained a lot of experience of this, and I would hope that instead of the institutions competing with one another regarding who has achieved what and who was first, we can concentrate more on cooperation, because that is what we need. Each institution has a very important job to do. From the point of view of a small country we need a strong Commission. We should have the sort of Council that functions well and in which the main objective is the common interest. The European Parliament then has to oversee all this. Here new ideas can be put forward. This is a forum in which Europeans meet to discuss the important issues of the future. On behalf of Finland, I would again like to thank everyone for all the support we have been given by all the institutions and all the Member States of the European Union."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor de vriendelijke woorden aan het adres van Finland als fungerend voorzitterschap van de Unie, maar tegelijkertijd ben ik u ook erkentelijk voor uw kritiek. In de discussie is veel aandacht besteed aan de intergouvernementele conferentie en aan de noodzaak tot wijziging van de Verdragen. De Europese Raad van Helsinki is ervan uitgegaan dat de intergouvernementele conferentie binnen een redelijk tijdsbestek afgerond moet kunnen worden, indien mogelijk nog voor het einde van volgend jaar, opdat de Verdragen dan geratificeerd kunnen worden en de uitbreiding van start kan gaan. Er is hier naar mijn mening sprake van twee visies en die wil ik graag onder uw aandacht brengen. Ten eerste zijn deze drie zogenaamde onopgeloste kwesties van Amsterdam, de niet al te omvangrijk. Er is hier al gesproken over de verruiming van de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid. Het feit dat deze kwestie op de agenda staat, geeft naar mijn mening aan dat we in die richting moeten verdergaan. De agenda is zelf al een grote, principiële kwestie: al bij het opstellen daarvan komen de uiteenlopende opvattingen van de lidstaten boven water. Maar de deur is op een kier gezet en blijft op een kier staan. Tijdens de intergouvernementele conferentie zal worden gesproken over de vraag of ook andere belangrijke wijzigingen van het Verdrag noodzakelijk zijn, hetgeen betekent dat de Europese Raad op deze kwestie kan terugkomen. Ik wil hierover nog een tweede visie uiteenzetten: zijn we dan van mening dat we moeten afzien van uitbreiding? Mijns inziens hebben wij bij het wijzigen van het Verdrag met dermate fundamentele vragen te maken dat voldoende tijd moet worden uitgetrokken voor een discussie in de lidstaten, tegen de tijd dat de nationale parlementen de Verdragswijzigingen moeten ratificeren. De nationale parlementen moeten dan ook betrokken worden bij deze vernieuwingen. Dat is geen gemakkelijke taak, dat geef ik volmondig toe, en ik wil de Voorzitter van de Commissie, Romano Prodi, dan ook bedanken voor het feit dat hij zo moedig is geweest om deze kwesties naar voren te brengen. Ze zijn zeer belangrijk voor de toekomst van Europa, en men zal daar in de komende jaren absoluut over moeten spreken. We kunnen echter niet alles in een keer doen, en daar wringt precies de schoen. De taalkwestie bijvoorbeeld vereist veel moed, en tijd om te rijpen. Als vertegenwoordiger van een klein land kan ik u zeggen dat ook daarvoor vaardigheden nodig zijn. Er is hier veel gesproken over het veiligheids- en verdedigingsbeleid. Op de vraag of de ministers van Defensie hier naartoe zouden komen, kan ik geen ontkennend antwoord geven, maar ik herinner u eraan dat de Raad Algemene Zaken deze vraagstukken behandelt, en dat de ministers van Defensie daarbij indien nodig aanwezig zullen zijn. Het is begrijpelijk dat het Europees Parlement deze kwesties wil behandelen en ik ben het dan ook eens met de geachte afgevaardigde Poettering, wanneer hij zegt dat hierin geen vertraging mag optreden. Daarom zijn wij in Finland uiterst voldaan over het feit dat we tijdens het Finse voorzitterschap zo ver met dit besluit zijn gevorderd dat actielijnen konden worden uitgestippeld. De geachte afgevaardigde Seppänen heeft wellicht het Verdrag van Amsterdam niet gelezen. We hebben ons gehouden aan het kader van het Verdrag van Amsterdam. In de in Helsinki aangenomen conclusies wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een Europees leger, en dat we ook echt niet bezig zijn met het treffen van maatregelen voor crisisbeheer of het oprichten van een militaire crisismacht die op oorlogspad wordt gestuurd. De noordse dimensie werd genoemd in de toespraak van de heer Suominen. We hebben hierin juist datgene bereikt wat we als voorzitter wilden bereiken. Tijdens de reeds eerder in Helsinki gehouden conferentie waren zowel de lidstaten als de partnerlanden van mening dat er een actieprogramma moet worden opgesteld. Dat werd tijdens de Europese Raad van Helsinki bekrachtigd. In Finland zijn we daar natuurlijk uiterst voldaan over, maar ik wil nogmaals benadrukken dat we in Europa niet alleen een noordse maar ook een zuidelijke, oosterse en westerse dimensie hebben. Daar hebben we allemaal mee te maken. Bij de noordse dimensie gaat het met name om de langdurige samenwerking met Rusland, die voor ons van groot gemeenschappelijk belang is, ongeacht wat er momenteel in Rusland en Tsjetsjenië gebeurt. Er is hier een vraag gesteld over sport. Waarom stond die niet op de agenda van de Top? Sport is zonder twijfel een aanzienlijke maatschappelijke factor en belangrijk voor miljoenen Europeanen. Het is mijns inziens noodzakelijk om op deze zaak terug te komen. Het gaat natuurlijk om de bevoegdheid, en om het feit dat we hier te maken hebben met kwesties die vanuit vele standpunten bekeken kunnen worden, zoals dat van de interne markt, zie de zaak-Bosman, en dat van de gezondheid, zie doping. Alles bij elkaar genomen is er alle aanleiding om deze zaak goed voor te bereiden, en daarom wilde de Europese Raad in zijn besluiten ten aanzien hiervan geen standpunt innemen. De benodigde voorbereidingen en discussies hebben immers nog niet plaatsgevonden. Tot slot hoop ik dat, als een soort nalatenschap van het Finse voorzitterschap, in alle instellingen doorzichtigheid en goed bestuur serieus genomen gaan worden. Ik snap heel goed dat we te maken hebben met verschillende culturen. Geen enkel land kan claimen dat de zaken bij hem thuis het beste zijn geregeld. We moeten begrip opbrengen voor elkaar, maar tegelijkertijd meer doorzichtigheid betrachten. In het Verdrag van Amsterdam werd het Fins standpunt en initiatief overgenomen, volgens welke doorzichtigheid de regel moet zijn en daarop eventueel uitzonderingen kunnen worden gemaakt, en niet andersom. Ook in de toekomst moeten de vraagstukken volgens dat principe worden aangepakt. Evenwichtigheid tussen de verschillende instellingen is belangrijk. Wij Finnen hebben daar als voorzitter de nodige ervaringen mee opgedaan. Ik hoop dan ook dat we als instellingen meer gaan samenwerken en minder wedijveren. Wat doet het er toe wie wat als eerste voor elkaar heeft gekregen? Iedere instelling heeft een belangrijke taak. Voor ons als klein land is een sterke Commissie noodzakelijk. We hebben een goed functionerende Raad nodig die het algemeen belang vooropstelt. Vervolgens moet het Europees Parlement controle uitoefenen. Hier in het Parlement kunnen nieuwe ideeën naar voren worden gebracht. Dit is het forum waarom de Europeanen elkaar kunnen treffen om te discussiëren over belangrijke vraagstukken. Namens Finland wil ik u bedanken voor de grote steun die we van alle instellingen en van alle lidstaten van de Europese Unie mochten ontvangen."@nl2
"Senhor Presidente, agradeço as palavras simpáticas que têm sido aqui dirigidas à Presidência finlandesa, mas queria também agradecer as críticas que foram formuladas. O debate tem dado uma grande atenção à Conferência Intergovernamental e à necessidade de se rever os tratados. O Conselho Europeu de Helsínquia partiu do princípio de que é necessário concluir a Conferência Intergovernamental em tempo útil, se possível até aos finais do próximo ano, por forma a haver tempo para ratificar os acordos e poder dar-se início ao alargamento. Na minha opinião, existem aqui duas perspectivas que gostaria de ter em conta. Em primeiro lugar, os três assuntos que ficaram pendentes em Amesterdão, os não são de modo algum assuntos insignificantes. Já se falou aqui da extensão da regra da maioria qualificada a mais domínios. O facto de o assunto se encontrar agendado constitui para mim um sinal de que é essa a via pela qual teremos de enveredar. Mas essa constitui já uma grande questão de princípio, e após a elaboração da agenda, teremos efectivamente de enfrentar as diferentes opiniões dos Estados-Membros. A porta foi, no entanto, deixada aberta, e a Conferência Intergovernamental irá debater o facto de ser ou não necessário suscitar outras questões relativas à revisão dos Tratados, pelo que o Conselho Europeu poderá voltar ainda a debater esta questão. Gostaria de apresentar aqui também outra perspectiva: será que somos agora de opinião que o alargamento deveria ser cancelado? Na minha óptica, com as alterações aos Tratados, quando os parlamentos nacionais forem chamados a ratificar qualquer assunto, deverá poder dispor-se de tempo suficiente para debater as questões a nível nacional nos diferentes Estados-Membros, e os parlamentos nacionais deverão ser associados a estas reformas. Esta não é uma tarefa fácil. Reconheço-o perfeitamente e gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão, Romano Prodi, o facto de ter corajosamente suscitado estas questões. Trata-se de questões importantes para o futuro da Europa. É indispensável que elas sejam discutidas nos próximos anos, mas é impossível fazer tudo ao mesmo tempo e esse é o verdadeiro problema. A questão linguística constitui um exemplo de um assunto que exige, quer amadurecimento, quer coragem para ser abordado. Enquanto representante de um país pequeno posso dizer que também para abordar esse assunto é necessária uma preparação. Debateu-se aqui a política de segurança e de defesa comum. Em relação à eventual vinda aqui dos Ministros da Defesa, não posso responder negativamente, mas chamo a atenção para o facto de o Conselho "Assuntos Gerais" abordar estas questões e de os Ministros da Defesa participarem nele, caso essa presença se venha a revelar necessária. É perfeitamente compreensível e necessário que o Parlamento Europeu queira chamar a atenção para estes assuntos, e estou de acordo com o deputado Poettering em que não há motivo para atrasos. Nesse sentido, estamos extremamente satisfeitos na Finlândia pelo facto de termos conseguido durante a Presidência finlandesa preparar esta decisão, ao ponto de dispormos já das linhas de orientação para o futuro. O senhor deputado Seppänen não terá lido eventualmente o Tratado de Amesterdão. Estamos a agir no âmbito desta matéria em conformidade com o Tratado de Amesterdão. As conclusões de Helsínquia assinalam que não está em causa a formação de um exército europeu e que não estamos, de facto, a criar um grupo de gestão de crises e de intervenção que seria enviado para combater. A questão da dimensão nórdica foi levantada na intervenção do deputado Suominen. Em relação a esta matéria, alcançámos precisamente aquele que era o objectivo a que a Finlândia se propunha enquanto Presidência, ou seja, chegar a um acordo entre os Estados-Membros e os países parceiros, o que aconteceu já numa conferência anterior realizada em Helsínquia, sobre a necessidade de elaborar um programa de acção. No Conselho Europeu de Helsínquia isso confirmou-se. É evidente que, na Finlândia, estamos extremamente satisfeitos com este facto, mas, mais uma vez, quero sublinhar que a Europa tem, quer uma dimensão meridional e setentrional, quer uma dimensão oriental e ocidental. Todas elas constituem para nós assuntos comuns. Na dimensão nórdica inscreve-se essencialmente o tema de uma cooperação, a longo prazo, com a Rússia, o que para nós reveste um grande interesse, independentemente dos últimos acontecimentos registados na Rússia e na Chechénia. Levantou-se aqui a questão do desporto. Para onde terá ido, na Cimeira, a questão do desporto? O desporto é, sem dúvida, um factor social e um factor importante para milhões de europeus. Considero importante que a questão seja retomada. É, evidentemente, uma questão de competência e que pode ser abordada sob diversos pontos de vista. Existe a perspectiva do mercado interno – recordemos o caso Bosman – e a perspectiva da saúde que está relacionada com a questão do . Este deve ser preparado no seu conjunto, e o Conselho Europeu não quis, devido à falta de preparação e debate necessários, tomar sobre o mesmo uma posição nas suas conclusões. Por último, como uma espécie de herança ( ) da Presidência finlandesa, espero que todas as instituições da União levem a sério a questão da transparência e da boa gestão. Compreendo que estamos a lidar com diferentes práticas culturais. Nenhum país pode afirmar que a sua prática é, relativamente a este assunto, melhor do que outra. Deverá haver compreensão mútua entre nós, mas o caminho a seguir deverá ir claramente no sentido de uma maior transparência. Aquando da elaboração do Tratado de Amesterdão a ideia e a iniciativa da Finlândia, que foi aprovada, era que a transparência deveria constituir o primeiro princípio e que seria com base nele que se abririam excepções, e não o contrário. É nesse mesmo espírito que os assuntos deverão ser abordados também no futuro. O equilíbrio existente entre as instituições reveste a máxima importância. Tivemos na Finlândia experiência disso mesmo durante o exercício da Presidência, e eu gostaria que as instituições, em vez de disputar entre si qual delas alcançou o quê e por que ordem, se concentrassem mais na cooperação, porque é dela que precisamos. Cada instituição tem uma tarefa extremamente importante. Do ponto de vista de um país pequeno, necessitamos de uma Comissão forte. Devemos poder contar com um Conselho que actue e cujo objectivo seja o interesse comum. De seguida, cumpre ao Parlamento Europeu o controlo de tudo isso. Aqui no Parlamento é possível apresentar novas ideias. É o onde os europeus se confrontam para debater as questões importantes do futuro. Gostaria ainda de agradecer, em nome da Finlândia, o facto de termos recebido um tão grande apoio por parte de todas as instituições e de todos os Estados-Membros da União Europeia."@pt11
". Herr talman! Jag tackar för de vänliga ord som här riktats till Finland som ordförandeland, men samtidigt tackar jag också för den kritik som framförts. I debatten fäste man stor uppmärksamhet vid regeringskonferensen, vid behovet att ändra grundfördragen. Vid Europeiska rådets möte i Helsingfors utgick rådet ifrån att regeringskonferensen måste slutföras tillräckligt snabbt, om möjligt före utgången av nästa år, för att man skall hinna ratificera fördragen och för att utvidgningen skall kunna påbörjas. Enligt min mening finns här två synpunkter som jag vill fästa uppmärksamhet på. För det första är dessa tre så kallade kvarvarande frågor från Amsterdam ingalunda några obetydliga frågor. Man har redan här talat om ökningen av antalet beslut med kvalificerad majoritet. Att frågan finns på dagordningen innebär såvitt jag förstår att man måste gå åt det hållet. Men även det är en stor principiell fråga, och därefter vid utarbetandet av den här dagordningen kommer man sedan verkligen att möta medlemsländernas skiljaktiga uppfattningar. Dörren lämnades dock på glänt och vid regeringskonferensen skall man diskutera huruvida det finns behov att ta upp även andra betydande frågor om fördragsändringar, så att Europeiska rådet på nytt kan behandla den här frågan. Jag vill även framföra här en annan synpunkt: anser vi då att utvidgningen bör skjutas upp. Eftersom vi såvitt jag förstår i fråga om fördragsändringar står inför sådana grundläggande frågor att när de nationella parlamenten skall ratificera dessa ändringar måste vi ha tillräckligt med tid för att debattera dem i medlemsstaterna, och vi måste få de nationella parlamenten att gå med på dessa reformer. Det kommer inte att vara någon lätt uppgift. Jag erkänner helt detta faktum och vill tacka kommissionens ordförande Romano Prodi för att han har varit djärv nog att ta upp dessa frågor. De är viktiga för Europas framtid. Det är nödvändigt att debattera dem under de närmaste åren, men vi kan inte göra allt på en gång och det är ett problem här. Språkfrågan är ett exempel på sådana frågor som kräver både tid att mogna och också mod att behandla frågan. Som företrädare för ett litet land kan jag säga att det måste finnas beredskap även för det. Säkerhets- och försvarspolitiken har flitigt debatterats här. På frågan huruvida försvarsministrarna kanske skulle komma hit kan jag inte heller svara nekande, men jag framhåller att det är rådet (allmänna frågor) som skall behandla dessa frågor och där kommer sedan försvarsministrarna att vid behov vara med. Det är helt förståeligt och nödvändigt att Europaparlamentet vill fästa uppmärksamhet på dessa frågor, och jag instämmer med parlamentsledamoten Poettering att det inte finns anledning att söla här. Därför är vi i Finland mycket nöjda med att vi under det finska ordförandeskapet kunde få detta beslut så pass färdigt att vi har handlingslinjerna klara framöver. Parlamentsledamoten Seppänen kanske inte har läst Amsterdamfördraget. I den här frågan agerar vi inom ramen för Amsterdamfördraget. I slutsatserna från Helsingfors konstateras att det inte är fråga om en europeisk armé, och vi håller verkligen inte på att skapa någon sådan krishanteringsförmåga eller krishanteringsstyrka som skulle föra krig. Parlamentsledamoten Suominen tog upp den nordliga dimensionen i sitt inlägg. I den här frågan uppnådde man precis det som var Finlands målsättning som ordförande, dvs. vid en konferens som redan tidigare hölls i Helsingfors var både medlemsstaterna och partnerskapsländerna eniga om att det finns skäl att utarbeta ett åtgärdsprogram. Vid Europeiska rådet i Helsingfors bekräftade man detta. I Finland är vi givetvis särskilt nöjda med detta, men återigen vill jag framhålla att vi i Europa även har såväl en sydlig, en nordlig, en östlig som en västlig dimension. De alla är för oss gemensamma frågor. Den nordliga dimensionen handlar i mångt och mycket om ett långsiktigt samarbete med Ryssland, vilket också för oss är en stor gemensam fördel alldeles oavsett vad som i dag händer i Ryssland och i Tjetjenien. Här ställde man en fråga om idrott. Vart försvann idrotten från toppmötet? Idrott är utan tvivel en betydelsefull social faktor och viktig för miljoner européer. Jag anser att det är nödvändigt att återkomma till den här frågan. Det handlar förstås om kompetens och att man här behandlar frågor ur många olika synvinklar. Det finns en inre marknadens synvinkel – vi minns Bosmanfallet – och det finns en hälsosynvinkel som är förknippad med dopingfrågor. Allt som allt skulle det finnas skäl att förbereda den här frågan, och Europeiska rådet ville inte i sina slutsatser ta ställning i den här frågan eftersom den nödvändiga förberedelsen och debatten saknades. Till slut, som ett slags arv ( från det finska ordförandeskapet hoppas jag att man i unionens alla institutioner tar frågan om öppenhet och god förvaltning på allvar. Jag förstår att vi har att göra med olika slags kulturer. Vi kan inte i något land säga att det är hos oss som de här frågorna ligger bäst till. Vi måste förstå varandra, men färdriktningen måste klart peka mot större öppenhet. När Amsterdamfördraget utarbetades var Finlands tanke och förslag, som antogs, att öppenheten är den första principen och det är från den man gör undantag och inte tvärtom. Det är i den här andan dessa frågor även i fortsättningen måste förberedas. Att ha balans mellan institutionerna är en mycket viktig fråga. Vi finländare har under ordförandeskapet fått erfarenheter av det, och jag skulle önska att vi i stället för att tävla med varandra om vem som åstadkommit vad och vem som var först skulle mera koncentrera oss på att samarbeta eftersom det är det vi behöver. Var och en av institutionerna har en mycket viktig uppgift. Ur ett litet lands synpunkt behöver vi en stark kommission. Vi måste ha ett fungerande råd där det gemensamma intresset är målet. Och sedan skall allt detta kontrolleras av Europaparlamentet. Här kan man föra fram nya idéer. Detta är det forum där européerna möter varandra för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Jag vill ännu en gång på Finlands vägnar tacka alla institutioner och alla Europeiska unionens medlemsstater för deras starka stöd till oss."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"left overs"5,8,1,12,7,9
"legacy)"13,5,1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph