Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-02-Speech-4-039"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer, jeg vil først og fremmest lykønske begge ordførerne fra Fiskeriudvalget med de betænkninger, som de i dag forelægger for Parlamentet. Hr. Gallaghers betænkning drejer sig om en teknisk ændring til den altid følsomme beskyttelse af unge marine organismer, som vi løbende støtter i vores udvalg. Jeg vil minde om vores ordførers agtpågivende optræden og modtagelighed i forbindelse med anmodningen til Kommissionen om yderligere informationer, hvilket var årsagen til, at afstemningen om hans betænkning i Parlamentet blev udskudt, så længe Kommissionen ikke efterkom hans anmodning vedrørende de seneste videnskabelige rapporter, der drejer sig det geografiske område Douglasbanken og en omdefinering af forholdene og områdets udstrækning. Jeg håber, som også fru Fraga havde forlangt, at det har givet os mulighed for fuldt ud at indtage den rolle, som netop er reserveret til vores Fiskeriudvalg, der går ud på minutiøst at kontrollere Europa-Kommissionens aktiviteter og fællesskabsinstitutionernes anvendelse af relevante videnskabelige rapporter. Hvad angår fru Fragas betænkning, drejer det sig om et grundlæggende emne, som er søjlen i den fælles fiskeripolitik: den fælles markedsordning, hvis rækkevidde i forbindelse med enhver form for fiskeriaktivitet er tydelig, hvilket er årsagen til, at det har krævet tid at behandle og få vedtaget denne - fremragende - betænkning i vores udvalg den 22. i denne måned. Det opnåede resultat er en glimrende betænkning, som der som sagt er blevet enighed om på mange vigtige punkter ved hjælp af kompromisforslag fra ordføreren, og som afgørende og på væsentlige punkter ændrer det forslag, som Kommissionen havde forelagt. Afskaffelsen af artikel 5, Kommissionens ønske om at skabe nye toldsuspensioner for produkter så følsomme som fileteret tun, anmodningen om, at der oprettes referencelaboratorier, inddragelsen af akvakultur, forbedringen af bestemmelsen vedrørende forbrugerinformation på varedeklarationer for fiskerivarer, godtgørelsesprocenterne for tun, smidiggørelsen af tilbagetagelserne er alt i alt, for blot at nævne nogle eksempler, nogle meget vigtige forbedringer, som indføres med Fraga-betænkningen, og derfor lykønsker jeg ordføreren igen. Jeg mener, at vi alle bør glæde os over udarbejdelsen og resultatet af denne betænkning, der giver Fiskeriudvalget og den parlamentariske institution anseelse."@da1
lpv:translated text
"Fru talman, fru kommissionär, ärade kolleger! Först och främst vill jag tacka de båda föredraganden från fiskeriutskottet för de betänkanden de i dag lägger fram här i plenum. Gallagherbetänkandet tar upp en teknisk förändring för det alltid så känsliga ungdomsskyddet, något som vårt utskott alltid stöder. Jag vill påminna om den uppmärksamhet och den mottaglighet föredraganden visat med anledning av det krav som ställts på kommissionen om ny kompletterande information, vilket kommer att försena betänkandets omröstning i plenum så länge kommissionen inte hörsammar den begäran som refererar till de senaste vetenskapliga rapporterna som borgar för en täckning av det geografiska område som avgränsas i och en omdefiniering av villkoren och deras omfattning. Jag hoppas att detta, precis som Fraga krävde, har fått oss att spela vår roll ordentligt, en roll som förbehållits fiskeriutskottet, en roll som innebär en minutiös kontroll av Europeiska kommissionens aktiviteter och en tillämpning av de vetenskapliga rapporterna från respektive gemenskapsinstitution. Vad beträffar Fragabetänkandet så står vi inför en grundläggande fråga, en pelare för gemenskapens fiskeripolitik: den gemensamma organisationen av marknaden, vars betydelse för all fiskeriverksamhet är uppenbar och anledningen till att detta – magnifika – betänkande har krävt så lång tid för den parlamentariska handläggningen och det slutgiltiga godkännandet i vårt utskott den 22 november. Resultatet är ett utmärkt betänkande, där man är ense om de viktigare punkterna genom att man kommit överens om de ändringsförslag som föredraganden lagt fram och som i stora drag ändrar viktigare aspekter av kommissionens förslag. Upphävandet av artikel 5, kommissionens försök att införa nya avskaffanden av tull på så känsliga produkter som filead tonfisk, begäran om att inrätta referenslaboratorium, ett inkluderande av fiskeodlingen, bättre reglerad konsumentinformation när det gäller kommersiell märkning av fiskeriprodukter, procentsats för kompensationsbetalning för tonfisk samt flexibilitet vid återtagandet är, för att nämna några exempel, mycket viktiga förändringar som införts i Fragabetänkandet, och för detta vill jag än en gång tacka föredraganden. Jag tycker att vi alla skall glädja oss åt hur betänkandet har utvecklats och resultatet av detsamma, något som ger den parlamentariska institutionen, fiskeriutskottet och den roll vi där spelat en viss prestige."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega's, in de eerste plaats zwaai ik beide rapporteurs van de Commissie visserij lof toe voor de verslagen die zij hier vandaag in het Parlement presenteren. Het verslag van de heer Gallagher betreft een technische wijziging ten behoeve van de bescherming van jonge exemplaren. Ook in onze parlementaire commissie pleiten wij voortdurend voor het beschermen van jonge exemplaren. Ik breng de voorkomende en berustende houding van rapporteur Gallagher in herinnering, toen wij de Commissie om nieuwe aanvullende informatie vroegen. Dit verzoek had tot gevolg dat de stemming over zijn verslag in de plenaire vergadering werd uitgesteld. De Commissie moest eerst voldoen aan het verzoek betreffende de laatste wetenschappelijke verslagen, die de afmetingen van het gebied in de moesten staven. Ook moesten de voorwaarden en de reikwijdte daarvan opnieuw gedefinieerd worden. Net als mevrouw Fraga hoop ik, dat wij onze rol als Commissie visserij optimaal hebben weten te vervullen. Wij hebben nauwlettend toegezien op de activiteit van de Europese Commissie en op de wijze waarop de communautaire instellingen de betrokken wetenschappelijke verslagen hebben toegepast. Het verslag van mevrouw Fraga gaat over een bijzonder belangrijk onderwerp, namelijk de gemeenschappelijke ordening der markten, een van de pijlers van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het is duidelijk dat deze marktordening de hele visserijsector aangaat. Daarom heeft de parlementaire behandeling van dit - voortreffelijke - verslag even geduurd. De parlementaire commissie heeft het op 22 november 1999 definitief goedgekeurd. Het resultaat is een heel goed verslag, waarin door middel van compromisamendementen van de rapporteur over een groot aantal belangrijke paragrafen consensus is bereikt. Het verslag is een substantiële wijziging op kernpunten van het verslag van de Commissie. Het schrappen van artikel 5, de poging om nieuwe opschortingen van douanerechten voor gevoelige producten als tonijnfilet in te voeren, het verzoek om laboratoria in te stellen, het opnemen van de aquacultuur, de verbetering van de regeling voor informatieverstrekking aan de consument door middel van etiketten met de handelsbenaming van het betrokken product, de percentages begrotingssteun voor tonijn, alsmede de flexibilisering van de ophoudmaatregelen zijn - om maar een paar voorbeelden te noemen - heel belangrijke verbeteringen in het verslag-Fraga. Nogmaals mijn felicitaties aan het adres van de rapporteur. Mijns inziens moeten wij allemaal heel blij zijn met de totstandkoming en de uitkomst van dit verslag. Het is een goede impuls voor de rol van onze Commissie visserij en die van het Parlement."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensiksi onnitella kumpaakin kalatalousvaliokunnan esittelijää näistä mietinnöistä, jotka he ovat tänään esitelleet täysistunnossa. Gallagherin mietintö koskee teknistä muutosta nuorten meren eliöiden suojeluun, joka on aina järkevää ja jota tuemme jatkuvasti valiokunnassamme. Haluan muistuttaa, että esittelijämme on ollut valpas ja suhtautunut myönteisesti vaatimukseen saada komissiolta uusia lisätietoja, mikä viivästytti hänen mietinnöstään täysistunnossa toimitettavaa äänestystä niin kauan kuin komissio ei vastannut hänen pyyntöönsä, joka koski uusimpia tieteellisiä raportteja, jotka tukisivat Douglas Bankin sillin suojelualueeseen rajoittuvan maantieteellisen alueen kattamista sekä ehtojen ja sen laajuuden uudelleenmäärittämistä. Toivon, kuten myös parlamentin jäsen Fraga vaati, että olemme tämän ansiosta voineet luottaa täysin juuri kalatalousvaliokunnallemme kuuluvaan tehtävään valvoa tarkasti Euroopan komission toimintaa ja sitä, miten yhteisön toimielimet soveltavat tieteellisiä raportteja. Mitä Fragan mietintöön tulee, kyse on eräästä keskeisestä asiasta, yhteisen kalastuspolitiikan pilarista: yhteisestä markkinajärjestelystä, joka on merkittävä kaiken kalastustoiminnan kannalta, mistä syystä kesti kauan, ennen kuin tämä – suurenmoinen – mietintö käsiteltiin parlamentissa ja lopulta hyväksyttiin valiokunnassamme viime kuun 22. päivänä. Lopputuloksena on mielestäni suuri mietintö, jonka monista tärkeistä kohdista on päästy yhteisymmärrykseen esittelijän tekemien kompromissitarkistusten myötä ja jolla muutetaan tuntuvasti ja keskeisiltä kohdilta komission ehdotusta. Asetuksen 5 artiklan poistaminen, komission pyrkimys luoda uusia tullien suspendointijärjestelmiä tonnikalapalojen kaltaisille herkille tuotteille, yhteyslaboratorioiden luomista koskeva pyyntö, vesiviljelyn sisällyttäminen asetukseen, kuluttajille tiedottamisen parantaminen kalatuotteiden merkintöjen osalta, tonnikalan tasausmaksujen prosenttimäärät ja markkinoilta vetämisen joustavoittaminen ovat loppujen lopuksi, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni, erittäin tärkeitä parannuksia Fragan mietinnössä, ja onnittelenkin esittelijää vielä uudestaan. Olen sitä mieltä, että meidän kaikkien täytyy iloita tämän mietinnön laatimisesta ja sen tuloksista, sillä se lisää kalatalousvaliokunnan ja koko parlamentaarisen toimielimemme arvovaltaa."@fi5
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω κατ’ αρχάς να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές της Επιτροπής Αλιείας για τις εκθέσεις τους, τις οποίες παρουσιάζουν σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας. Η έκθεση του κ. Gallagher αναφέρεται σε μια τροποποίηση των τεχνικών μέτρων που αφορούν το πάντα λεπτό θέμα της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, το οποίο στηρίζουμε συνεχώς στην επιτροπή μας. Θέλω να υπενθυμίσω την προσεκτική στάση του εισηγητή μας και τη δεκτικότητα που επέδειξε όσον αφορά την αίτηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή για νέα συμπληρωματική πληροφόρηση, αιτία για την καθυστέρηση της ψηφοφορίας της έκθεσής του στην Ολομέλεια, έως ότου η Επιτροπή ικανοποιήσει το αίτημά του αναφορικά με τις τελευταίες επιστημονικές εκθέσεις, οι οποίες εγγυώνται την κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται στην κλειστή περιφέρεια, γνωστή ως και τον επανακαθορισμό των συνθηκών και την επέκτασή της. Ελπίζω, όπως το είχε ζητήσει και η κ. Fraga, ότι αυτό μας επέτρεψε να επιτελέσουμε σωστά τον ρόλο, ο οποίος προορίζεται συγκεκριμένα για την Επιτροπή Αλιείας, του λεπτομερούς ελέγχου της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εφαρμογής των αντίστοιχων επιστημονικών εκθέσεων εκ μέρους των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Όσον αφορά την έκθεση της κ. Fraga, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ουσιαστικού θέματος που αποτελεί πυλώνα της κοινής αλιευτικής πολιτικής: την κοινή οργάνωση αγορών, το εύρος της οποίας είναι εμφανές ότι καλύπτει όλη την αλιευτική δραστηριότητα, εξ ου και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για την εξέταση της καταπληκτικής αυτής έκθεσης στο Κοινοβούλιο και για την τελική της έγκριση από την επιτροπή μας στις 22 Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα είναι μια σπουδαία, κατά την άποψή μου, έκθεση, της οποίας πολλές σημαντικές παράγραφοι συμφωνήθηκαν μέσω συμβιβαστικών τροπολογιών της εισηγήτριας και η οποία τροποποιεί σημαντικά και σε βασικά σημεία την πρόταση που μας είχε παρουσιάσει η Επιτροπή. Τέλος, η κατάργηση του άρθρου 5, η πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει νέες δασμολογικές αναστολές για προϊόντα τόσο ευαίσθητα όπως τα φιλέτα τόνου, το αίτημα για δημιουργία εργαστηριών αναφοράς, η συμπερίληψη της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση του κανονισμού σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών στις εμπορικές ετικέτες των αλιευτικών προϊόντων, τα ποσοστά των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων για τον τόνο, η καθιέρωση πιο ευέλικτων αποσύρσεων, για να αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα, αποτελούν πολύ σημαντικές βελτιώσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση της κ. Fraga, γεγονός για το οποίο συγχαίρω για ακόμα μια φορά την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη και το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, που προσδίδει κύρος στον ρόλο της Επιτροπής Αλιείας και στον ρόλο του Κοινοβουλίου."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:translated text
"Madam President, Commissioner, I firstly want to congratulate both rapporteurs of the Committee on Fisheries for their reports which are before us today. The Gallagher report concerns a technical amendment to the ever sensitive protection of juveniles which we always support in our committee. I must highlight the consideration and receptiveness of our rapporteur with regard to the request to the Commission for further information. The delay in this vote on his report was caused by the Commission not having dealt with his request for the most recent scientific reports to assess the coverage of the geographical area delimited in the Douglas Bank Box and the redefinition of the conditions and their scope. As Mrs Fraga Estévez had also asked for this information, I hope that this has allowed us to completely fulfil the role, reserved specifically for our Committee on Fisheries, of minutely scrutinising the activity of the European Commission and the application of the corresponding scientific reports by the Community institutions. With regard to the Fraga Estévez report, this concerns a fundamental issue and a pillar of the common fisheries policy, namely the common organisation of the markets. As this clearly covers all fishing activity, this is why this magnificent report has taken some time in its progress through this House and its final adoption in our committee on the twenty-second of last month. The final result is an excellent report. Many of its important sections were the subject of a consensus due to compromise amendments made by the rapporteur which substantially alter key aspects of the Commission’s proposal. The removal of Article 5, which was the Commission’s attempt to create new tariff suspensions on products as sensitive as tuna fillets, the request to create reference laboratories, the inclusion of aquaculture, the improvement of the regulation of consumer information on the labels of fishery products, the percentages of the compensatory allowances for tuna and the increased flexibility of withdrawals are, to mention just a few examples, very important improvements introduced in this report. I must therefore congratulate the rapporteur once again. We must also congratulate ourselves on the development and achievement of this report which lends prestige to the role of the Committee on Fisheries as well as this House."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero en primer lugar felicitar a ambos ponentes de la Comisión de Pesca por sus informes que presentan hoy ante este Pleno. El informe del Sr. Gallagher se refiere a una modificación técnica para la siempre sensible protección de juveniles, que apoyamos en nuestra comisión continuamente. Quiero recordar la actitud atenta de nuestro ponente y su receptividad ante la demanda a la Comisión de nueva información complementaria, motivo del retraso de la votación en el Pleno de su informe hasta tanto la Comisión no satisficiera su petición referida a los últimos informes científicos que avalasen la cobertura del área geográfica delimitada en el y la redefinición de las condiciones y su extensión. Espero, como lo había demandado también la Sra. Fraga, que ello nos haya permitido acertar plenamente en el papel, reservado precisamente a nuestra Comisión de Pesca, de control minucioso de la actividad de la Comisión Europea y de la aplicación de los informes científicos correspondientes por parte de las instituciones comunitarias. Por lo que se refiere al informe de la Sra. Fraga, nos encontramos ante una materia fundamental, pilar de la política pesquera común: la organización común de mercados, cuyo alcance a toda la actividad pesquera es evidente, razón por la que este informe -magnífico- ha requerido tiempo para su tramitación parlamentaria y su final adopción en nuestra comisión el pasado día 22. El resultado obtenido es un gran informe, como digo, consensuado en muchos de los importantes apartados mediante enmiendas de transacción de la ponente y que modifica sustancialmente y en aspectos clave la propuesta que nos había presentado la Comisión. La supresión del artículo 5, el intento de la Comisión de crear nuevas suspensiones arancelarias a productos tan sensibles como los lomos de atún, la petición de creación de laboratorios de referencia, la inclusión de la acuicultura, la mejora de la regulación relativa a la información a los consumidores en las etiquetas comerciales de los productos pesqueros, los porcentajes de los pagos compensatorios del atún, la flexibilización de las retiradas son, en fin, por no citar nada más que algunos ejemplos, mejoras muy importantes introducidas en el Informe Fraga, por lo que felicito a la ponente una vez más. Creo que todos debemos alegrarnos del desarrollo y resultado de este informe que da prestigio al papel de nuestra Comisión de Pesca y al de la institución parlamentaria."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:translated text
"Madam President, Commissioner, I firstly want to congratulate both rapporteurs of the Committee on Fisheries for their reports which are before us today. The Gallagher report concerns a technical amendment to the ever sensitive protection of juveniles which we always support in our committee. I must highlight the consideration and receptiveness of our rapporteur with regard to the request to the Commission for further information. The delay in this vote on his report was caused by the Commission not having dealt with his request for the most recent scientific reports to assess the coverage of the geographical area delimited in the Douglas Bank Box and the redefinition of the conditions and their scope. As Mrs Fraga Estévez had also asked for this information, I hope that this has allowed us to completely fulfil the role, reserved specifically for our Committee on Fisheries, of minutely scrutinising the activity of the European Commission and the application of the corresponding scientific reports by the Community institutions. With regard to the Fraga Estévez report, this concerns a fundamental issue and a pillar of the common fisheries policy, namely the common organisation of the markets. As this clearly covers all fishing activity, this is why this magnificent report has taken some time in its progress through this House and its final adoption in our committee on the twenty-second of last month. The final result is an excellent report. Many of its important sections were the subject of a consensus due to compromise amendments made by the rapporteur which substantially alter key aspects of the Commission’s proposal. The removal of Article 5, which was the Commission’s attempt to create new tariff suspensions on products as sensitive as tuna fillets, the request to create reference laboratories, the inclusion of aquaculture, the improvement of the regulation of consumer information on the labels of fishery products, the percentages of the compensatory allowances for tuna and the increased flexibility of withdrawals are, to mention just a few examples, very important improvements introduced in this report. I must therefore congratulate the rapporteur once again. We must also congratulate ourselves on the development and achievement of this report which lends prestige to the role of the Committee on Fisheries as well as this House."@en3
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, desejo em primeiro lugar felicitar ambos os relatores da Comissão das Pescas pelos relatórios que hoje apresentam ao plenário. O relatório do senhor deputado Gallagher diz respeito a uma modificação técnica que tem em vista a sempre sensível protecção dos juvenis de organismos marinhos, objectivo este que apoiamos continuamente em comissão. Gostaria de aqui recordar a atitude atenta do nosso relator e a sua receptividade em relação ao pedido, à Comissão, de novas informações complementares, motivo do atraso da votação em plenário do seu relatório, que teve de aguardar até que a Comissão satisfizesse o seu pedido relativo aos últimos relatórios científicos susceptíveis de avalizarem a cobertura da área geográfica delimitada na e a redefinição das condições e a sua extensão. Espero, como o havia solicitado também a senhora deputada Fraga Estévez, que isto nos tenha permitido estabelecer claramente o papel, reservado precisamente à nossa Comissão das Pescas, de controlo minucioso da actividade da Comissão Europeia e da aplicação dos relatórios científicos pertinentes por parte das instituições comunitárias. No que diz respeito ao relatório da senhora deputada Fraga Estévez, encontramo­nos perante uma matéria fundamental, pilar da política comum da pesca: a organização comum de mercado, cuja extensão a toda a actividade piscatória é evidente, razão pela qual este relatório - magnífico - exigiu tempo para a sua tramitação parlamentar e a sua final aprovação em comissão no passado dia 22 de Novembro. O resultado alcançado é um relatório de grande qualidade, que em muitos dos pontos mais importantes é fruto de consenso obtido através de alterações de compromisso introduzidas pela relatora, e que modifica substancialmente e em numerosos aspectos­chave a proposta que nos fora apresentada pela Comissão. A supressão do artigo 5º - a tentativa por parte da Comissão de criar novas suspensões pautais em relação a produtos tão sensíveis como os lombos de atum -, o pedido de criação de laboratórios de referência, a inclusão da aquicultura no âmbito de aplicação da OCM, a melhoria da regulamentação relativa à informação aos consumidores na rotulagem comercial dos produtos da pesca, as percentagens dos pagamentos compensatórios do atum, e a flexibilização das retiradas, para citar apenas alguns exemplos, constituem melhorias muito importantes introduzidas no relatório Fraga Estévez, pelo que felicito uma vez mais a relatora. Creio que todos nos devemos congratular com o desenvolvimento e o resultado deste relatório, que confere prestígio ao papel da nossa Comissão das Pescas e ao desta instituição parlamentar."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst beiden Berichterstattern des Fischereiausschusses zu ihren Berichten gratulieren, die sie heute vor diesem Plenum vorgetragen haben. Der Bericht von Herrn Gallagher betrifft eine technische Änderung für den stets sensiblen Schutz von jungen Meerestieren, den wir in unserem Ausschuß unablässig unterstützen. Ich möchte daran erinnern, wie aufmerksam und bereitwillig sich unser Berichterstatter gegenüber der Forderung an die Kommission nach neuen, zusätzlichen Informationen gezeigt hat, die der Grund für die Verzögerung bei der Abstimmung über seinen Bericht im Plenum sind, solange die Kommission seine Forderung in bezug auf die letzten wissenschaftlichen Berichte nicht beantwortet hat, die die Abdeckung des in der umrissenen geographischen Bereichs sowie die Neudefinition der Bedingungen und den Zeitraum sichern. Ich hoffe, so wie es auch Frau Fraga gefordert hat, daß wir damit genau die Rolle gefunden haben, die eigentlich unserem Fischereiausschuß vorbehalten ist, nämlich die minutiöse Kontrolle der Tätigkeit der Europäischen Kommission und der Anwendung der entsprechenden wissenschaftlichen Berichte seitens der Gemeinschaftsinstitutionen. Was den Bericht von Frau Fraga betrifft, so stehen wir vor einem grundlegenden Thema und Pfeiler der gemeinsamen Fischereipolitik: der gemeinsamen Marktorganisation, deren Tragweite für die gesamte Fischereitätigkeit offenkundig ist, weshalb dieser – großartige – Bericht auch Zeit für seine parlamentarische Bearbeitung und seine abschließende Annahme in unserem Ausschuß am 22. des vorigen Monats erfordert hat. Das erreichte Ergebnis ist ein meiner Ansicht nach großer Bericht, bei dem in vielen wichtigen Abschnitten durch Vergleichsänderungsanträge der Berichterstatterin Konsens erreicht wurde und der den Vorschlag, den uns die Kommission vorgelegt hatte, substantiell und in Schlüsselfragen verändert. Die Streichung von Artikel 5, des Versuchs der Kommission, neue Aussetzungen von Zollabgaben auf so sensible Produkte wie die Thunfisch-Rückenfilets zu schaffen, die Forderung nach Einrichtung von Referenzlabors, die Einbeziehung der Aquakultur, die Verbesserung der Regelung in bezug auf die Verbraucherinformationen auf den handelsüblichen Etiketten der Fischereierzeugnisse, die Prozentsätze der Ausgleichsentschädigungen für Thunfisch, die Flexibilisierung der Rücknahmen, um nur einige Beispiele zu nennen, sind schließlich sehr wichtige in den Bericht Fraga eingeführte Verbesserungen, weshalb ich die Berichterstatterin nochmals beglückwünsche. Ich glaube, daß wir uns alle über die Entwicklung und das Ergebnis dieses Berichts freuen müssen, der der Rolle unseres Fischereiausschusses und der Rolle der parlamentarischen Institution Prestige verleiht."@de7
lpv:translated text
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto congratularmi con entrambi i relatori della commissione per la pesca per le relazioni presentate oggi in questa sessione plenaria. La relazione dell’onorevole Gallagher riguarda misure tecniche per la protezione del novellame, tema sempre sensibile che la nostra commissione ha costantemente sostenuto. Desidero sottolineare l’attenzione e la buona disposizione che il nostro relatore ha dimostrato dinanzi alla richiesta di nuove informazioni complementari rivolta alla commissione per la pesca; da qui il ritardo nella votazione della sua relazione in plenaria fino a quando non fosse esaudita la sua richiesta relativa alle ultime prove scientifiche a sostegno della copertura della zona geografica delimitata nel “Douglas Bank Box” nonché la ridefinizione delle condizioni e la loro estensione. Spero che in questo modo – in linea con la richiesta formulata anche dalla onorevole Fraga – siamo riusciti ad assolvere alla funzione, precipua della nostra commissione per la pesca, di controllo minuzioso sull’attività della Commissione europea e sull’applicazione delle opportune prove scientifiche da parte delle Istituzioni comunitarie. Quanto alla relazione della onorevole Fraga, siamo di fronte a un tema fondamentale, uno dei pilastri della politica comunitaria della pesca: cioè l’Organizzazione comune dei mercati, di cui è evidente la rilevanza per l’intera attività della pesca. Per questo motivo la relazione Fraga – peraltro magnifica – ha richiesto tempo per il compimento dell’ parlamentare e per l’approvazione finale in sede di commissione il 22 novembre scorso. Si tratta – lo ribadisco – di un’eccellente relazione, che in molte parti importanti è il risultato di un consenso raggiunto mediante gli emendamenti di compromesso della relatrice e che modifica in modo sostanziale e in punti essenziali la proposta presentata dalla Commissione. La soppressione dell’articolo 5, il tentativo della Commissione di creare nuove sospensioni tariffarie per prodotti sensibili come i filetti di tonno, la richiesta d’istituzione di laboratori di riferimento, l’inserimento dell’acquacoltura, il perfezionamento della disciplina relativa all’informazione dei consumatori sulle etichette commerciali dei prodotti della pesca, le percentuali dell’indennità compensativa per il tonno, la flessibilità in materia di ritiri, sono solo alcuni esempi di migliorie molto importanti introdotte dalla relazione Fraga, per cui desidero ancora una volta congratularmi con la relatrice. Ritengo che dovremmo tutti compiacerci dell’elaborazione e del risultato di questa relazione, che dà prestigio al ruolo della nostra commissione per la pesca e a quello dell’Istituzione parlamentare."@it9
lpv:translated text
"(ES Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs, je désire avant tout féliciter les deux rapporteurs de la commission de la pêche pour les rapports qu'ils présentent aujourd'hui devant cette Assemblée. Le rapport de M. Gallagher concerne une modification technique de la, toujours sensible, protection des juvéniles, que nous avons continuellement soutenue au sein de notre commission. Je voudrais rappeler l'attitude attentive de notre rapporteur et la réceptivité dont il fait montre à l'égard de la demande à la Commission de nouvelles informations complémentaires, raison pour laquelle le vote de son rapport au Parlement a été retardé tant que la Commission ne répondait pas à sa requête relative aux derniers rapports scientifiques avalisant la couverture de la zone géographique délimitée dans le la nouvelle définition des conditions et leur extension. J'espère, comme l'avait également demandé Mme Fraga, que cela nous aura permis de jouer pleinement notre rôle, réservé précisément à notre commission de la pêche, et qui consiste à contrôler minutieusement les activités de la Commission européenne et la mise en œuvre des rapports scientifiques correspondants par les institutions communautaires. Le rapport de Mme Fraga aborde, quant à lui, une matière fondamentale, pilier de la politique commune de la pêche : l'organisation commune des marchés, dont l'impact sur toute l'activité de pêche est évident, raison pour laquelle le parcours parlementaire et l'adoption finale de ce magnifique rapport, au sein de notre commission le 22 novembre dernier, ont pris du temps. Le résultat obtenu est un grand rapport qui a fait l'objet d'un consensus sur de nombreux articles importants grâce aux amendements de compromis du rapporteur et qui modifie, de manière substantielle et sur plusieurs aspects clés, la proposition que nous avait présentée la Commission. La suppression de l'article 5, la tentative de la Commission d'instaurer de nouvelles suspensions des droits de douane pour des produits aussi sensibles que les filets de thon, la demande de création de laboratoires de référence, l'introduction de l'aquaculture, l'amélioration de la réglementation en matière d'informations aux consommateurs figurant sur les étiquettes commerciales des produits de la pêche, les pourcentages des paiements compensatoires pour le thon, l'assouplissement des retraits sont, pour ne citer que quelques exemples, des améliorations très importantes introduites dans le rapport de Mme Fraga, raison pour laquelle je la félicite à nouveau. Je crois que nous devons tous nous réjouir de l'évolution et des résultats de ce rapport qui confère du prestige au rôle de notre commission de la pêche et à celui du Parlement."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"Douglas Bank Box"13,2,8,7,12,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991202.3.4-039"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph