Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-02-Speech-4-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991202.2.4-017"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je commencerai par féliciter ma collègue, Helena Torres Marques, pour son excellent rapport. Monsieur le Président, l’euro est déjà la deuxième monnaie au monde. L’introduction effective de l’euro à partir de 2002 augmentera dramatiquement la demande en euros. Si la valeur eurodollar a évolué ces derniers mois en défaveur de l’euro, ce n’est pas seulement en raison de la différence actuelle du dynamisme et de la performance entre les économies américaine et européenne. Le fait que l’euro n’est pour le moment qu’une monnaie scripturale, et ne deviendra une monnaie fiduciaire qu’à partir de l’an 2002, explique également un certain désintérêt du public européen et international devant cette nouvelle monnaie qu’on ne peut pas encore palper. Mais les marchés financiers en général ont bien accueilli l’euro. Depuis son introduction au début de cette année, le volume d’émission d’obligations privées en euros a progressé de plus de 50 %. Pour les sept premiers mois de cette année, sur les marchés internationaux de capitaux, les émissions en euros représentent 27 % des émissions internationales. Et les émissions en dollars sur les sept mêmes mois ont régressé de 57 à 50 %, ce qui démontre qu’il y a déjà une très forte demande effective de la part des marchés. Il y a un autre problème, sur lequel j’aimerais attirer l’attention de cette Assemblée, à savoir l’énorme masse monétaire de deutsche marks, de francs français et d’autres devises européennes qui circulent en-dehors des frontières de l’Europe. D’après un rapport de la Deutsche Bundesbank, plus de cent milliards de deutsche marks sont utilisés comme monnaie de réserve quotidienne par les citoyens d’Europe de l’Est et d’Europe orientale. Il y a également des milliards de francs français qui circulent en Afrique francophone. Et tout cet argent doit être changé en euros. Pour le moment, les détenteurs de ces billets essaient d’aller vers le dollar, ce qui explique également peut-être quelque peu la fluctuation en défaveur de l’euro. J’aimerais demander à la Commission si elle ne devrait pas prendre une initiative pour attirer l’attention de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sur ce problème, à savoir le nécessaire échange de toutes les monnaies européennes qui disparaîtront en 2002 avec l’introduction effective de l’euro. Je crois qu’il s’agit là d’un réel problème, dont on n’a pas assez discuté et pour lequel la Commission serait bien avisée de prendre une initiative afin d’organiser dignement cet échange."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil begynde med at lykønske min kollega, Helena Torres Marques, for hendes glimrende betænkning. Hr. formand, euroen er allerede den andenstørste valuta i verden. Den egentlige indførelse af euroen fra 2002 vil i høj grad øge efterspørgselen. Når forholdet mellem euroen og dollaren i de sidste måneder har udviklet sig i euroens disfavør, er det ikke kun på grund af den nuværende forskel mellem den amerikanske og europæiske økonomi med hensyn til dynamik og ydeevne. At euroen kun er en kontovaluta og ikke bliver gangbar før år 2002 forklarer ligeledes en vis manglende interesse i den europæiske og internationale offentlighed med hensyn til denne nye valuta, som man endnu ikke kan holde i hænderne. Men generelt har de finansielle markeder taget godt imod euroen. Efter dens indførelse i starten af året er omfanget af emissioner af private obligationer i euro steget med mere end 50%. For de syv første måneder af året udgjorde emissioner i euro 27% af de internationale emissioner på de internationale kapitalmarkeder. Samtidig faldt emissionerne i dollars i løbet af samme periode fra 57% til 50%, hvilket viser, at der allerede er en meget stærk effektiv efterspørgsel fra markederne. Men der er et andet problem, som jeg gerne vil henlede Europa-Parlamentets opmærksomhed på, nemlig den enorme pengemasse bestående af D-mark, franske francs og andre europæiske valutaer, der er i omløb uden for Europas grænser. Ifølge en rapport fra den tyske Bundesbank ligger Europas borgere og borgerne fra Øst- og Centraleuropa inde med mere end 100 milliarder D-mark som almindelig reserve. Der er ligeledes milliarder af francs i omløb i det fransktalende Afrika. Alle disse penge skal omveksles til euro. I øjeblikket forsøger de mennesker, der ligger inde med disse valutaer, at veksle dem til dollars, hvilket måske i øvrigt kan være en del af forklaringen på euroens negative svingninger. Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om den ikke burde tage initiativ til at henlede Den Europæiske Centralbanks og de nationale bankers opmærksomhed på dette problem, det vil sige nødvendigheden af at omveksle alle disse europæiske penge, der vil forsvinde i 2002 med den egentlige indførelse af euroen. Efter min mening er der her tale om et reelt problem, som man endnu ikke har færdigbehandlet, og i forbindelse med hvilket Kommissionen ville gøre klogt i at tage initiativ, så denne omveksling bliver tilrettelagt ordentligt."@da1
"Herr Präsident, ich möchte zunächst meine Kollegin Helena Torres Marques zu ihrem ausgezeichneten Bericht beglückwünschen. Der Euro ist bereits zur zweitwichtigsten Währung in der Welt geworden. Mit seiner effektiven Einführung von 2002 an wird die Nachfrage nach dem Euro drastisch ansteigen. Wenn sich das Verhältnis Euro-Dollar in den letzten Monaten zuungunsten des Euro entwickelt hat, dann nicht nur aufgrund des derzeitigen Unterschiedes in der Wirtschaftsdynamik und ­leistung zwischen den USA und Europa. Auch die Tatsache, daß der Euro gegenwärtig nur in Form von Buchgeld existiert und erst ab dem Jahr 2002 als Zeichengeld verfügbar sein wird, erklärt ein gewisses Desinteresse der europäischen und internationalen Öffentlichkeit für dieses neue Geld, das man noch nicht in die Hand nehmen kann. Die Finanzmärkte hingegen haben den Euro im allgemeinen gut aufgenommen. Seit seiner Einführung Anfang dieses Jahres hat das Emissionsvolumen von Schuldverschreibungen des privaten Sektors in Euro um mehr als 50 % zugenommen. Für die ersten sieben Monate dieses Jahres stellen die Euroemissionen auf den internationalen Kapitalmärkten 27 % der internationalen Emissionen dar. Die Dollaremissionen sind hingegen in diesen ersten sieben Monaten vom 57 auf 50 % zurückgegangen, was die sehr starke effektive Nachfrage der Märkte deutlich macht. Ich möchte das Hohe Haus noch auf ein weiteres Problem aufmerksam machen, und zwar auf die enorme Menge von D-Mark, französischen Francs und anderen europäischen Währungen, die außerhalb der Grenzen Europas im Umlauf sind. Nach einem Bericht der Deutschen Bundesbank werden über 100 Milliarden D-Mark von den Bürgern Osteuropas als tägliches Reservegeld benutzt. Ebenfalls sind Milliarden von französischen Francs im frankophonen Afrika im Umlauf. Und all dieses Geld muß in Euro umgetauscht werden. Gegenwärtig wenden sich die Inhaber dieser Gelder eher dem Dollar zu, was vielleicht auch etwas die Fluktuation zuungunsten des Euro erklärt. Ich möchte die Kommission fragen, ob sie nicht eine Initiative ergreifen sollte, um die Europäische Zentralbank und die einzelstaatlichen Zentralbanken auf dieses Problem aufmerksam zu machen, d. h. auf die Notwendigkeit des Umtauschs all dieser Gelder in europäischen Währungen, die 2002 mit der effektiven Einführung des Euro verschwinden. Meiner Meinung handelt es sich dabei um ein reales Problem, das nicht ausreichend debattiert worden ist und angesichts dessen die Kommission gut beraten wäre, eine Initiative zu ergreifen, um diesen Umtausch in würdiger Form zu organisieren."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ τη συνάδελφο Helena Torres Marques για την εξαιρετική έκθεσή της. Κύριε Πρόεδρε, το ευρώ είναι ήδη το δεύτερο νόμισμα στον κόσμο. Η ουσιαστική εισαγωγή του από το 2002 θα αυξήσει δραματικά τη ζήτηση σε ευρώ. Εάν η αξία του ευρωδολαρίου σημείωσε άνοδο τους τελευταίους μήνες εις βάρος του ευρώ, τούτο δεν οφείλεται μονάχα στο γεγονός του διαφορετικού δυναμισμού και των διαφορετικών επιδόσεων της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το γεγονός ότι το ευρώ δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή παρά ένα νόμισμα λογιστικό, που θα μετατραπεί σε πιστωτικό μετά το 2002, εξηγεί τη σχετική αδιαφορία που παρατηρείται μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και στη διεθνή σκηνή, για το νέο αυτό νόμισμα που δεν είναι ακόμη κάτι χειροπιαστό. Σε γενικές γραμμές ωστόσο οι χρηματοοικονομικές αγορές υποδέχθηκαν θετικά το ευρώ. Από την εισαγωγή του, στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι ιδιωτικές ομολογίες που εκδίδονται σε ευρώ σημείωσαν αύξηση μεγαλύτερη του 50%. Για τους πρώτους επτά μήνες του 1999 οι εκδιδόμενες σε ευρώ ομολογίες στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές αντιπροσωπεύουν το 27% των παγκοσμίως εκδιδόμενων χρεογράφων. Οι δε εκδιδόμενες σε δολάρια ομολογίες μειώθηκαν για το ίδιο επτάμηνο από 57% σε 50%, πράγμα που καταδεικνύει ότι ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση από μέρους των αγορών. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου, ο τεράστιος δηλαδή όγκος γερμανικών μάρκων, γαλλικών φράγκων και άλλων ευρωπαϊκών νομισμάτων τα οποία κυκλοφορούν εκτός των συνόρων της Ευρώπης. Σύμφωνα με έκθεση της Deutsche Bundesbank, άνω των εκατό δισεκατομμυρίων γερμανικών μάρκων χρησιμοποιούνται ως εφεδρικό νόμισμα για τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών της Ανατολικής Ευρώπης. Δισεκατομμύρια επίσης γαλλικά φράγκα κυκλοφορούν στη γαλλόφωνη Αφρική. Και όλα αυτά τα νομίσματα θα πρέπει να αντικατασταθούν με ευρώ. Προς το παρόν οι κάτοχοι των εν λόγω τραπεζογραμματίων προσπαθούν να κινηθούν προς το δολάριο, πράγμα που ίσως εξηγεί επίσης εν μέρει τη διακύμανση εις βάρος του ευρώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή μήπως θα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να επιστήσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο συγκεκριμένο πρόβλημα, στην απαραίτητη δηλαδή αντικατάσταση όλων των ευρωπαϊκών νομισμάτων που θα καταργηθούν το 2002 με την ουσιαστική εισαγωγή του ευρώ. Θεωρώ ότι πρόκειται για ουσιαστικό πρόβλημα για το οποίο δεν έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και για το οποίο καλό θα ήταν η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να οργανώσει ορθά αυτή την αντικατάσταση."@el8
"Mr President, I wish to begin by congratulating Helena Torres Marques on her excellent report. Mr President, the euro is already the second most important currency in the world. The actual introduction of the euro from 2002 will dramatically increase the demand for euros. Although the euro has depreciated over the last few months in relation to the dollar, this is not only due to the current difference in the dynamism and the performance of the American and European economies. The fact that, for the moment, the euro is only a representative currency and will not become a paper currency until 2002, also explains the certain lack of interest among the European and international public in this new currency that you cannot yet feel or touch. Nevertheless, the financial markets in general have welcomed the euro. Since it was introduced at the beginning of this year, the volume of private bonds issued in euros has increased by over 50%. For the first seven months of this year on the international capital markets, issues in euros represented 27% of international issues. Meanwhile, issues in dollars over the same seven month period fell from 57% to 50%, which shows that there is already a very strong real demand by the markets. There is another problem, to which I should like to draw the attention of this House, and that is the huge money supply of Deutschmarks, French francs and other European currencies circulating outside the frontiers of Europe. According to a report by the German Bundesbank, over one hundred billion Deutschmarks are used as a daily reserve currency by the citizens of Eastern Europe. There are also billions of French francs circulating in French-speaking Africa and all this money must be changed into euros. For the moment, the people holding these banknotes are trying to move towards the dollar, which also perhaps explains, to a certain extent, the fluctuation to the detriment of the euro. I should like to ask the Commission whether it should not take the initiative in drawing the attention of the Central European Bank and the national central banks to this problem, that is to say, the necessary exchange of all the European currencies that will disappear in 2002 with the actual introduction of the euro. I believe that there is a real problem here which has not been adequately discussed and in respect of which the Commission would be well advised to take an initiative in order to organise this exchange with dignity."@en3
"(FR) Señor Presidente, en primer lugar querría felicitar a mi colega Helena Torres Marques por su excelente informe. Señor Presidente, el euro ya se ha convertido en la segunda moneda del mundo. Su introducción efectiva a partir de 2002 aumentará de manera dramática la demanda en euros. Si bien en estos últimos meses la evolución del valor euro/dólar ha sido desfavorable para el euro, ello no sólo obedece a la diferencia actual existente entre las economías norteamericana y europea desde el punto de vista del dinamismo y del rendimiento. El hecho de que, de momento, el euro se utiliza únicamente en forma de moneda documental y de que no se convertirá en moneda fiduciaria sino a partir del año 2002, explica igualmente cierto desinterés del público europeo y mundial frente a esta nueva moneda, que aún no es palpable. Pero los mercados financieros, en general, han acogido bien el euro. Desde su introducción, a principios de este año, el volumen de emisión de obligaciones privadas en euros ha aumentado más del 50%. En los siete primeros meses de este año, en los mercados internacionales de capitales, las emisiones en euros representan el 27% de las emisiones mundiales. Y las emisiones en dólares, en los mismos siete meses, disminuyeron del 57 al 50%. Lo que demuestra que ya existe una demanda efectiva muy fuerte de los mercados. Existe otro problema sobre el que desearía llamar la atención de esta Asamblea, a saber: la importante masa monetaria de marcos alemanes, de francos franceses y de otras divisas europeas que circulan fuera de las fronteras de Europa. Según un informe del alemán los ciudadanos de Europa del Este y de Europa Oriental utilizan más de cien millardos de marcos alemanes como moneda habitual de reserva. Asimismo, en el África de habla francesa circulan varios millardos de francos franceses. Y todo este dinero debe cambiarse en euros. De momento, los poseedores de estos billetes tratan de pasar al dólar, lo que quizá también explique, en parte, la fluctuación desfavorable para el euro. Desearía preguntar a la Comisión si no debería tomar una iniciativa para llamar la atención del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales sobre este problema, a saber: el cambio necesario de todas las monedas europeas que desaparecerán en 2002 con la introducción efectiva del euro. Creo que se trata de un problema real, que no se ha discutido lo suficiente, y respecto del cual sería prudente que la Comisión tomara una iniciativa para organizar adecuadamente dicho cambio."@es12
"Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin onnitella kollegaani Helena Torres Marquesia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Arvoisa puhemies, euro on jo toiseksi suurin valuutta maailmassa. Euron todellinen käyttöönotto vuodesta 2002 alkaen tulee lisäämään euron kysyntää huomattavasti. Se, että eurodollarin arvo onkin viime kuukausina noussut euroon verrattuna, ei ole johtunut ainoastaan amerikkalaisen ja eurooppalaisen talouselämän dynaamisuuden välillä nykyisin vallitsevasta erosta. Se, että euro on tällä hetkellä vain kirjausvaluutta ja se, että sitä saa setelirahana vasta vuodesta 2002 alkaen, on selityksenä myös tietynlaiselle eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön osoittamalle mielenkiinnon puutteelle tätä uutta valuuttaa kohtaan, jota ei voi vielä tuntea käsissään. Rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin yleisesti ottaneet euron hyvin vastaan. Sen käyttöönoton jälkeen tämän vuoden alussa liikkeeseen laskettujen euromääräisten yksityisten joukkovelkakirjojen määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia. Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen määrä oli 27 prosenttia liikkeeseen laskettujen kansainvälisten joukkovelkakirjojen määrästä. Dollarimääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun osuus samojen seitsemän kuukauden aikana laski 57 prosentista 50 prosenttiin, mikä osoittaa sitä, että kysyntä markkinoilla on jo todella voimakasta. On myös toinen ongelma, johon haluaisin parlamentin kiinnittävän huomiota, nimittäin se, että Euroopan rajojen ulkopuolella on käytössä valtava määrää Saksan markkoja, Ranskan frangeja ja muita eurooppalaisia valuuttoja. Saksan keskuspankin selvityksen mukaan Itä-Euroopan kansalaisilla on päivittäisessä käytössä yli sata miljardia Saksan markkaa valuuttavarantona. Myös miljardeja Ranskan frangeja on käytössä ranskankielisessä Afrikassa. Kaikki tämä raha pitää vaihtaa euroiksi. Tällä hetkellä näiden seteleiden haltijat pyrkivät kallistumaan dollarin puoleen, mikä ehkä selittää myös osaltaan kurssien vaihtelua euron tappioksi. Haluaisin kysyä komissiolta, eikö sen pitäisi tehdä aloite ja kiinnittää Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien huomio tähän ongelmaan, nimittäin siihen, että on tarpeen vaihtaa kaikki eurooppalaiset valuutat, jotka katoavat vuonna 2002 euron käyttöönoton myötä. Mielestäni kyseessä on todellinen ongelma, josta ei ole keskusteltu tarpeeksi ja jonka vuoksi komission olisi hyvä tehdä aloite, jotta tämän valuutanvaihto voidaan järjestää asiaankuuluvalla tavalla."@fi5
"Signor Presidente, in primo luogo vorrei congratularmi con la onorevole Helena Torres Marques per l'eccellente relazione. L'euro, signor Presidente, è già la seconda moneta al mondo e, con la sua introduzione effettiva dal 2002, la domanda di euro aumenterà notevolmente. Se in questi ultimi mesi l'evoluzione del valore eurodollaro è stata sfavorevole all'euro, ciò non dipende esclusivamente dall'attuale differenza in termini di e dinamismo tra le economie americana ed europea. Anche il fatto che l'euro è, per il momento, una moneta esclusivamente scritturale e diverrà moneta fiduciaria solo nel 2002 spiega un certo disinteresse da parte del pubblico europeo e internazionale dinanzi a questo nuovo strumento ancora intangibile. In generale, tuttavia, i mercati finanziari hanno accolto favorevolmente l’euro. Dalla sua introduzione all'inizio di quest'anno il volume delle emissioni di obbligazioni private in euro ha registrato un incremento superiore al 50%. Durante i primi sette mesi del 1999, sui mercati internazionali di capitali, le emissioni in euro hanno costituito il 27% delle emissioni internazionali, mentre le emissioni in dollari, negli stessi sette mesi, sono regredite dal 57 al 50%, il che dimostra che vi è già una fortissima domanda reale da parte dei mercati. Esiste però un altro problema sul quale vorrei richiamare l'attenzione di questa Assemblea, ossia l'enorme massa monetaria di marchi tedeschi, franchi francesi e altre valute europee che circolano al di fuori delle frontiere europee. Secondo una relazione della Deutsche Bundesbank, oltre cento miliardi di marchi tedeschi sono utilizzati come moneta di riserva quotidiana dai cittadini dell'Europa centrale ed orientale. Miliardi di franchi francesi circolano inoltre nell'Africa francofona. E tutto questo denaro deve essere cambiato in euro. Per il momento, i detentori di queste banconote si stanno orientando verso il dollaro, il che probabilmente spiega anche, in qualche modo, la fluttuazione a sfavore dell'euro. Vorrei chiedere alla Commissione se non sarebbe forse il caso che si facesse portavoce presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali richiamando la loro attenzione su questo problema, ossia la necessità di convertire tutte le monete europee che scompariranno nel 2002 con l'introduzione effettiva dell'euro. Ritengo si tratti di un problema reale di cui non si è discusso abbastanza e per il quale sarebbe opportuno che la Commissione intervenisse in maniera da organizzare correttamente la conversione."@it9
"Mr President, I wish to begin by congratulating Helena Torres Marques on her excellent report. Mr President, the euro is already the second most important currency in the world. The actual introduction of the euro from 2002 will dramatically increase the demand for euros. Although the euro has depreciated over the last few months in relation to the dollar, this is not only due to the current difference in the dynamism and the performance of the American and European economies. The fact that, for the moment, the euro is only a representative currency and will not become a paper currency until 2002, also explains the certain lack of interest among the European and international public in this new currency that you cannot yet feel or touch. Nevertheless, the financial markets in general have welcomed the euro. Since it was introduced at the beginning of this year, the volume of private bonds issued in euros has increased by over 50%. For the first seven months of this year on the international capital markets, issues in euros represented 27% of international issues. Meanwhile, issues in dollars over the same seven month period fell from 57% to 50%, which shows that there is already a very strong real demand by the markets. There is another problem, to which I should like to draw the attention of this House, and that is the huge money supply of Deutschmarks, French francs and other European currencies circulating outside the frontiers of Europe. According to a report by the German Bundesbank, over one hundred billion Deutschmarks are used as a daily reserve currency by the citizens of Eastern Europe. There are also billions of French francs circulating in French-speaking Africa and all this money must be changed into euros. For the moment, the people holding these banknotes are trying to move towards the dollar, which also perhaps explains, to a certain extent, the fluctuation to the detriment of the euro. I should like to ask the Commission whether it should not take the initiative in drawing the attention of the Central European Bank and the national central banks to this problem, that is to say, the necessary exchange of all the European currencies that will disappear in 2002 with the actual introduction of the euro. I believe that there is a real problem here which has not been adequately discussed and in respect of which the Commission would be well advised to take an initiative in order to organise this exchange with dignity."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, Allereerst mijn compliment aan collega Helena Torres Marques voor haar uitstekende verslag. Voorzitter, op wereldniveau neemt de euro als munteenheid nu al de tweede plaats in. Na zijn daadwerkelijke invoering, vanaf 2002, zal de vraag in euro spectaculair toenemen. Hoewel de waarde van de eurodollar zich de laatste maanden inderdaad ten nadele van de euro heeft ontwikkeld ligt dit niet alleen aan de huidige verschillen in dynamiek en prestatie tussen de Amerikaanse en de Europese economieën. Het feit dat de euro vooralsnog niet meer is dan overboekingsgeld en pas vanaf 2002 een algemeen wettig betaalmiddel zal worden, verklaart eveneens het gebrek aan belangstelling van de zijde van het Europese en internationale publiek voor deze nieuwe en nog niet tastbaar aanwezige muntsoort. Op de financiële markten is de euro over het algemeen echter goed ontvangen. Sinds zijn invoering begin dit jaar is de uitgifte van particuliere obligaties in euro met meer dan 50% toegenomen. Gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar vertegenwoordigden de emissies in euro op de internationale kapitaalmarkten 27% van alle internationale emissies, terwijl de emissies in dollar in diezelfde periode met 57 à 50% zijn gedaald. Hieruit blijkt dat zich op de markten reeds een zeer sterke vraag aandient. Een ander probleem waarop ik de aandacht van dit Parlement zou willen vestigen betreft de enorme hoeveelheid Duitse marken, Franse franken en andere Europese valuta die buiten de Europese grenzen in omloop zijn. Volgens een verslag van de Deutsche Bundesbank wordt ruim honderd miljard Duitse mark door burgers in Midden- en Oost-Europa als dagelijkse reservevaluta gebruikt. Ook zijn er miljarden Franse franken in omloop in Franssprekend Afrika. Al dit geld moet in euro worden omgewisseld. De eigenaars richten zich voorlopig nog op de dollar, hetgeen wellicht een verdere verklaring geeft voor de schommelingen ten nadele van de euro. De Commissie zou ik willen verzoeken een initiatief te overwegen, om de aandacht van de Europese Centrale Bank en van de nationale centrale banken te vestigen op het probleem van de noodzakelijke omwisseling van alle Europese valuta die met de daadwerkelijke invoering van de euro in 2002 zullen verdwijnen. Het gaat hier om een reëel probleem waarover niet voldoende gediscussieerd is. De Commissie zou er goed aan doen de nodige maatregelen te treffen om deze omwisselingsoperatie op ordelijke wijze te doen verlopen."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar a minha colega, a senhora deputada Helena Torres Marques, pelo seu excelente relatório.Senhor Presidente, o euro é já a segunda moeda do mundo. A introdução efectiva do euro a partir de 2002 aumentará extraordinariamente a sua procura. Se o valor do eurodólar evoluiu, nos últimos dias, em prejuízo do euro, isso não fica exclusivamente a dever-se à actual diferença de dinamismo e desempenho entre as economias americana e europeia. O facto de o euro não passar, de momento, de uma moeda escritural e de só vir a tornar-se moeda fiduciária a partir do ano 2002 explica igualmente um certo desinteresse do público europeu e internacional relativamente a esta nova moeda, que ainda não é palpável. Mas os mercados financeiros, em geral, acolheram bem o euro. Desde a sua introdução, no início deste ano, o volume da emissão de obrigações privadas em euros aumentou mais de 50%. Nos sete primeiros meses deste ano, nos mercados de capitais internacionais, as emissões em euros representaram 27% das emissões internacionais, tendo as emissões em dólares, nos mesmos sete meses, descido de 57 para 50%, o que demonstra já uma procura real muito considerável da parte dos mercados. Existe outro problema, relativamente ao qual gostaria de chamar a atenção da assembleia, a saber: a enorme massa monetária de marcos alemães, de francos franceses e de outras divisas europeias que circula fora das fronteiras da Europa. Segundo um relatório do Banco Central alemão, mais de cem mil milhões de marcos são utilizados como moeda de reserva diária pelos cidadãos da Europa Central e Oriental. Existem igualmente milhares de milhão de francos franceses que circulam na África francófona. Todo esse dinheiro deverá ser trocado em euros. Por enquanto, os detentores dessas notas procuram virar-se para o dólar, o que explica igualmente, talvez, um pouco a flutuação em detrimento do euro. Gostaria de perguntar à Comissão se esta não deveria tomar qualquer iniciativa, a fim de chamar a atenção do Banco Central Europeu e dos bancos centrais nacionais para este problema, ou seja, para a necessária troca de todas as divisas europeias, que desaparecerão em 2002 com a introdução efectiva do euro. Creio tratar-se de um problema real, que não foi suficientemente debatido, e relativamente ao qual seria prudente que a Comissão tomasse uma iniciativa, a fim de organizar de forma digna essa troca."@pt11
"Herr talman! Jag vill börja med att gratulera min kollega, Helena Torres Marques, till hennes utmärkta betänkande. Herr talman! Euron har redan blivit världens näst största valuta. När euron införs reellt år 2002 kommer vi att få se en dramatiskt ökad efterfrågan på euro. Förhållandet mellan euron och dollarn har under de senaste månaderna utvecklats till eurons nackdel, men det beror inte bara på de aktuella skillnaderna mellan den amerikanska och den europeiska ekonomins dynamik och resultat. Det faktum att euron för närvarande endast är ett giromedel, och att sedlarna och mynten inte kommer förrän år 2002, förklarar också att den europeiska och internationella allmänheten hyser ett visst ointresse för den nya valutan, som man ännu inte kan ta på. Däremot har finansmarknaderna i allmänhet välkomnat euron. Sedan den infördes i början av året, har antalet utfärdade privata obligationer i euro ökat med mer än 50 procent. Under 1999 års sju första månader stod euron för 27 procent av de internationella emissionerna på de internationella kapitalmarknaderna. Under samma sju månader har emissionerna i dollar minskat från 57 till 50 procent, vilket visar att det redan finns en stark och påtaglig efterfrågan på marknaderna. Det finns ett annat problem som jag skulle vilja uppmärksamma kammaren på, nämligen den enorma mängd D-mark, franska franc och andra europeiska valutor som är i omlopp utanför Europas gränser. Enligt en rapport från används mer än 100 miljarder D-mark som vardaglig reservvaluta av medborgarna i Central- och Östeuropa. Det finns också miljarder franska franc som är i omlopp i det fransktalande Afrika. Alla dessa pengar måste bytas ut till euro. De som utnyttjar dessa valutor går för närvarande mot dollarn, vilket kanske till viss del förklarar fluktuationerna till eurons nackdel. Jag skulle vilja fråga kommissionen om den inte skulle kunna ta ett initiativ till att uppmärksamma Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna på det problemet, dvs. att alla europeiska valutor måste bytas ut när de år 2002 försvinner med det reella införandet av euron. Jag tror att det handlar om ett verkligt problem, som vi inte har diskuterat i tillräcklig utsträckning och som kommissionen skulle göra klokt i att ta itu med, för att organisera utbytet på ett lugnt och värdigt sätt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Deutsche Bundesbank"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph