Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-02-Speech-4-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991202.2.4-016"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de derde fase van de Economische en Monetaire Unie is effectief ingegaan op 1 januari van dit jaar, precies zoals het Madrid-scenario had bepaald. Eveneens volgens dit scenario heeft de Raad, hierin gesteund door dit Huis, beslist dat de in euro luidende muntstukken en biljetten als wettig betaalmiddel in omloop worden gebracht vanaf 1 januari 2002. De grote verdienste van Madrid is dat het in een vroeg stadium een helder tijdschema heeft opgesteld waarover ruim gecommuniceerd is. Mijn fractie steunt de Commissie in haar standpunt dat de zogenaamde overgangsperiode het best intact blijft, ondanks het feit dat het einde ervan gepaard gaat met de drukte van de eindejaarsperiode in de handel. Maar de voorbereidingen zijn te ver gevorderd om nog met goed gevolg veranderingen te kunnen aanbrengen. Op 1 januari 2002 wordt de euro het wettig betaalmiddel in de eurozone. Nationaal geld mag nog maximum zes maanden in omloop blijven, maar de nationale wetgevers kunnen deze periode voor hun grondgebied inkorten. Veel mensen zullen de komst van de euro en van de Muntunie pas echt beseffen als ze de omschakeling in hun eigen portemonnee moeten doorvoeren. De aanvaarding van al het werk rond de Economische en Monetaire Unie voor het grote publiek zal bepaald worden door de manier waarop de feitelijke omschakeling rond 2002 gebeurt. Alle voorspelbare en vermijdbare complicaties en haperingen moeten dan ook vermeden worden. In mijn fractie vrezen velen de verwarring, de onveiligheid, het onzekerheidsgevoel en het tijdverlies waarmee een dubbele geldcirculatie gepaard zal gaan. Het big bang-scenario blijft voor ons aantrekkelijk, maar niet alle lidstaten zijn hiervan overtuigd. Vandaar onze oproep om de periodes van dubbele geldcirculatie in elk geval minimaal te houden. In elk geval is het zo dat een vlotte omschakeling al dan niet gepaard gaat met een korte periode van dubbele geldcirculatie niet mogelijk is zonder frontloading. Dat de Europese Centrale Bank haar vroegere stellingname tegen frontloading heeft laten varen, was voor ons een opluchting. Frontloading is een must om de praktische invoering van de euro te doen slagen. In de resolutie bevelen wij ze aan met voorzichtige condities. En dan nog iets over twee andere aspecten. Ten eerste delen wij de visie van de rapporteur dat in het geval van dubbele circulatie, het wisselgeld in de kleinhandel in euro moet worden teruggegeven. Dat vergroot bovendien het perspectief om in de lidstaten de periodes van dubbele geldcirculatie kort te houden. Ten tweede zijn wij ervan overtuigd dat dubbele prijsaanduiding een goede zaak is. Naast euro willen wij zeker nog een tijdje nationale prijsaanduidingen zien na 2002. Dat is in de eerste plaats nodig voor de consumenten, maar ook de kleinhandel beseft heel goed hierbij ook zelf baat te hebben. Maar nu al spreken van op te leggen wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze twee punten, dat lijkt ons niet opportuun en zeker nu nog niet opportuun. U hebt begrepen dat de EVP-fractie vindt dat collega Torres Marques voortreffelijk werk verricht heeft en dat wij haar verslag voluit steunen. Straks bij de amendementen bij de stemmingen zullen wij alleen nog een paar kleine verfijningen aanbrengen. Wij hopen dat de lidstaten en ook de Europese instellingen er verder rekening mee houden dat wij bij verdere stappen ook nog geconsulteerd worden en dat alles opdat de invoering van euromuntstukken en -biljetten in 2002 een echt succes mag worden."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union er faktisk trådt i kraft den 1. januar i år, nøjagtigt som Madrid-scenariet havde fastsat. Ligeledes ifølge dette scenario har Rådet, støttet af Parlamentet, besluttet, at eurosedler og -mønter indføres som lovligt betalingsmiddel fra 1. januar 2002. Den store fordel ved beslutningen fra Madrid er, at der på et tidligt stadium er opstillet en klar tidsplan, som i vidt omfang er bekendtgjort. Min gruppe støtter Kommissionen i dens holdning med hensyn til, at den såkaldte overgangsperiode helst fortsat skal være intakt til trods for den kendsgerning, at dens slutning falder sammen med travlheden inden for handlen i perioden omkring årets udgang. Men forberedelserne er for langt fremme til, at der endnu med godt resultat kan foretages ændringer. Den 1. januar 2002 bliver euroen det lovlige betalingsmiddel inden for euroområdet. Nationale penge må maksimalt være i omløb indtil seks måneder efter denne dato, men de nationale lovgivere kan forkorte denne periode inden for deres område. Mange mennesker vil først virkelig blive klar over indførelsen af euroen og af Den Økonomiske og Monetære Union, når de skal gennemføre omstillingen i deres egen pung. Den brede offentligheds godkendelse af alt arbejdet omkring Den Økonomiske og Monetære Union vil blive afgjort af den måde, hvorpå den faktiske omstilling sker omkring 2002. Alle forudsigelige komplikationer og vanskeligheder, der kan undgås, skal derfor også undgås. I min gruppe frygter mange den forvirring, utryghed, usikre fornemmelse og tidsspilde, som en dobbelt cirkulation af penge vil være forbundet med Vi synes stadig, at scenariet er tiltrækkende, men ikke alle medlemsstater er overbevist herom. Derfor opfordrer vi til i hvert fald at holde perioderne med dobbelt cirkulation af penge minimal. I hvert fald forholder det sig således, at en hurtig omstilling, hvad enten det sker med en kort periode med dobbelt cirkulation af penge eller ej, ikke er mulig uden forhåndsudlevering af euro. At Den Europæiske Centralbank har opgivet sin tidligere afvisning af forhåndsudlevering af euro, var en lettelse for os. Forhåndsudlevering af euro er nødvendig for at få den praktiske indførelse af euroen til at lykkes. I beslutningsforslaget anbefaler vi det med forsigtige betingelser. Så vil jeg lige sige noget om to andre aspekter. For det første deler vi ordførerens opfattelse af, at byttepenge inden for detailhandlen skal gives tilbage i euro ved dobbelt cirkulation. Det forbedrer desuden udsigten til, at perioderne med dobbelt cirkulation af penge holdes kort i medlemsstaterne. For det andet er vi overbevist om, at dobbelt prismærkning er udmærket. Foruden euro vil vi bestemt se national prismærkning i nogen tid efter 2002. Det er først og fremmest nødvendigt for forbrugerne, men også detailhandlen er udmærket klar over, at den også selv har fordel deraf. Men allerede nu at tale om at pålægge lovmæssige forpligtelser med hensyn til disse to punkter, forekommer os ikke at være hensigtsmæssigt, i hvert fald ikke endnu. De har forstået, at PPE-gruppen synes, at fru Torres Marques har udført et fortræffeligt stykke arbejde, og at vi fuldt ud vil støtte hendes betænkning. Om lidt i forbindelse med afstemningen om ændringsforslagene vil vi blot foretage et par små forbedringer. Vi håber, at medlemsstaterne og også de europæiske institutioner endvidere vil tage hensyn til, at vi også høres i forbindelse med de videre skridt, og alt det skal ske, for at indførelsen af eurosedlerne og -mønterne kan blive en virkelig succes i 2002."@da1
"Herr Präsident! Entsprechend den Festlegungen im Madrider Szenario ist die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar dieses Jahres effektiv in Kraft getreten. Ebenfalls gemäß diesem Szenario hat der Rat mit Unterstützung dieses Hauses beschlossen, daß die Euro-Münzen und -Banknoten ab dem 1. Januar 2002 als gesetzliches Zahlungsmittel in Umlauf gebracht werden. Das große Verdienst von Madrid besteht darin, daß frühzeitig ein klarer Zeitplan aufgestellt wurde, über den ausführlich berichtet worden ist. Meine Fraktion unterstützt den Standpunkt der Kommission, demzufolge die sogenannte Übergangszeit am besten unverändert bleiben sollte, obwohl ihr Ende in den mit dem Jahresende verbundenen Hochbetrieb im Handel fällt. Die Vorbereitungen sind jedoch zu weit fortgeschritten, als daß noch mit Aussicht auf Erfolg Änderungen vorgenommen werden könnten. Am 1. Januar 2002 wird der Euro das gesetzliche Zahlungsmittel in der Euro-Zone. Nationale Währungseinheiten dürfen dann höchstens noch sechs Monate lang in Umlauf bleiben, die nationalen Gesetzgeber können diesen Zeitraum aber für ihr Hoheitsgebiet verkürzen. Viele Menschen werden die Einführung des Euro und der Währungsunion erst dann in ihrer ganzen Tragweite begreifen, wenn sie die Umstellung in ihrem eigenen Portemonnaie vornehmen müssen. Entscheidend für die Akzeptanz all der Arbeit betreffend die Wirtschafts- und Währungsunion durch die breite Öffentlichkeit wird sein, wie die faktische Umstellung im Jahr 2002 erfolgt. Alle vorhersehbaren und vermeidbaren Komplikationen und Hindernisse müssen daher aus dem Weg geräumt werden. In meiner Fraktion fürchten viele die Verwirrung, die Unsicherheit, die Ungewißheit und den Zeitverlust, die mit dem doppelten Umlauf von zwei Zahlungsmitteln einhergehen. Das „Urknall“-Szenario ist für uns weiterhin interessant, aber nicht alle Mitgliedstaaten sind davon überzeugt. Deswegen rufen wir dazu auf, diesen Zeitraum des doppelten Umlaufs auf jeden Fall so kurz wie möglich zu halten. Eine zügige Umstellung, ob sie nun mit einem kurzen Zeitraum des doppelten Umlaufs einhergeht oder nicht, ist ohne allerdings nicht möglich. Wir waren erleichtert, daß die Europäische Zentralbank von ihrer früheren Position gegen abgerückt ist. ist ein Muß für die erfolgreiche Einführung des Euro in der Praxis. In der Entschließung knüpfen wir unsere Empfehlung an zurückhaltend formulierte Bedingungen. Nun noch einige Bemerkungen zu zwei weiteren Aspekten. Erstens: Wir sind mit der Berichterstatterin der Meinung, daß im Falle des doppelten Umlaufs das Wechselgeld im Einzelhandel in Euro herausgegeben werden muß. Dies erhöht außerdem die Chance, in den Mitgliedstaaten den Zeitraum des doppelten Umlaufs kurz zu halten. Zweitens: Wir sind davon überzeugt, daß die doppelte Angabe von Preisen eine gute Sache ist. Wir wollen sicher, daß auch nach dem Jahr 2002 die Preise noch eine Zeitlang nicht nur in Euro, sondern auch in der jeweiligen nationalen Währungseinheit angegeben werden. Das ist vor allem für die Verbraucher erforderlich, aber auch der Einzelhandel hat eingesehen, daß es für ihn ebenfalls von Nutzen ist. Gleichwohl halten wir es vor allem zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angebracht, schon von gesetzlichen Verpflichtungen in bezug auf diese beiden Aspekte zu sprechen. Kollegin Torres Marques hat nach Meinung der EVP-Fraktion hervorragende Arbeit geleistet, und wir unterstützen ihren Bericht ohne Einschränkungen. Bei der Abstimmung werden wir anhand von Änderungsanträgen nur noch einige kleine Verfeinerungen anbringen. Wir hoffen, die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen berücksichtigen auch in Zukunft, daß wir bei weiteren Schritten ebenfalls konsultiert werden, damit die Einführung der Euro-Münzen und –Banknoten im Jahr 2002 wirklich ein Erfolg wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης άρχισε ουσιαστικά από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ακριβώς όπως είχε οριστεί στο σενάριο της Μαδρίτης. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, το Συμβούλιο αποφάσισε, με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα σε ευρώ να ισχύσουν ως νόμιμο μέσο πληρωμής και να τεθούν στην κυκλοφορία από την 1η Ιανουαρίου του 2002. Το επίτευγμα της Μαδρίτης είναι ότι καταρτίσθηκε εγκαίρως ένα σαφές χρονοδιάγραμμα επί του οποίου υπήρξε επαρκής επικοινωνία. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι είναι προτιμότερο η μεταβατική περίοδος να παραμείνει ως έχει, παρά το γεγονός ότι το τέλος της συμπίπτει με τον φόρτο εμπορικών συναλλαγών που παρατηρείται στο τέλος του έτους. Όμως, οι προετοιμασίες έχουν προχωρήσει ήδη πάρα πολύ, ώστε να μπορέσουν να επέλθουν αλλαγές. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 το ευρώ θα είναι πλέον το νόμιμο μέσο πληρωμής στη ζώνη του ευρώ. Τα εθνικά νομίσματα μπορούν να κυκλοφορήσουν έξι μήνες ακόμη το πολύ, όμως οι εθνικοί νομοθέτες μπορούν να περιορίσουν περισσότερο την περίοδο αυτή στην επικράτειά τους. Πολλοί άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν την έλευση του ευρώ και της νομισματικής ένωσης μόνο όταν θα πρέπει να αλλάξουν το περιεχόμενο του πορτοφολιού τους. Η αποδοχή όλου του έργου που αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση εκ μέρους του κοινού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή γύρω στο 2002. Τότε θα πρέπει να αποφευχθούν όλες οι επιπλοκές και όλα τα κενά που είναι πιθανόν να υπάρξουν. Πολλά μέλη της πολιτικής μου ομάδας φοβούνται τη σύγχυση, την ανασφάλεια, την αίσθηση της αβεβαιότητας και την απώλεια χρόνου που θα επιφέρει η ταυτόχρονη κυκλοφορία δύο νομισμάτων. Το σενάριο "της μεγάλης έκρηξης"; παραμένει ελκυστικό για μας, χωρίς όμως να έχουν πεισθεί όλα τα κράτη μέλη. Εξ ου και η έκκλησή μας να περιοριστούν οπωσδήποτε οι περίοδοι διπλής κυκλοφορίας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η απρόσκοπτη μετάβαση - με ή χωρίς σύντομη περίοδο διπλής κυκλοφορίας - δεν είναι δυνατή χωρίς την εκ των προτέρων διανομή κερμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγκατέλειψε τις αντιρρήσεις της, κάτι για το οποίο νιώσαμε ανακούφιση. Ο εκ των προτέρων εφοδιασμός είναι απαραίτητος για την επιτυχή καθιέρωση του ευρώ στην πράξη. Στο ψήφισμα τον συνιστούμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλες πτυχές. Πρώτον, συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας ότι στην περίπτωση της διπλής κυκλοφορίας τα ρέστα στις εμπορικές συναλλαγές πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι δυνατότητες που έχουν τα κράτη μέλη να συντομεύσουν τις περιόδους διπλής κυκλοφορίας. Δεύτερον, επιδοκιμάζουμε ανεπιφύλακτα τη διπλή αναγραφή των τιμών. Παράλληλα με το ευρώ θέλουμε η τιμή να αναγράφεται για μια περίοδο και μετά το 2002 σε εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι κατ’ αρχάς απαραίτητο για τους καταναλωτές, ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούν και οι λιανέμποροι ότι θα επωφεληθούν. Νομίζουμε όμως ότι δεν είναι σκόπιμο να μιλάμε από τώρα για την επιβολή νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά αυτά τα δύο σημεία, τουλάχιστον όχι ακόμη. Αντιλαμβάνεστε πως η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θεωρεί ότι η συνάδελφος Torres Marques έκανε άριστη δουλειά και υποστηρίζουμε απόλυτα την έκθεσή της. Αργότερα, κατά την ψηφοφορία για τις τροπολογίες, θα επιφέρουμε μόνο ορισμένες μικρές βελτιώσεις. Ελπίζουμε τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φροντίσουν να ζητηθεί η γνώμη μας σε περίπτωση που αναληφθούν περαιτέρω δράσεις, προκειμένου η καθιέρωση του ευρώ το 2002 να είναι πραγματικά επιτυχής."@el8
"Mr President, the third phase of Economic and Monetary Union entered into effect on 1 January of this year, as detailed in the Madrid scenario. Also, in accordance with this scenario, the Council, backed by this House, has decided that euro coins and banknotes will be circulated as legal tender as from 1 January 2002. One of Madrid’s key contributions is that it drafted a clear schedule early on, which was preceded by extensive deliberation. My group supports the Commission in its viewpoint that the so-called transitional period should ideally be maintained, despite the fact that its lapsing coincides with the frantic Christmas shopping period. Preparations are now too far advanced to be able to successfully implement any changes. On 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone. National currency units will remain in circulation for a maximum of six months, but national legislators may decide to shorten this period within their territories. Many will not be fully aware of the advent of the euro and monetary union until they have to make the changeover in their own purses. Whether or not the general public will accept all the work involved in Economic and Monetary Union will be determined by the way in which the actual changeover around 2002 will pan out. All predictable and avoidable complications and hitches must therefore be ironed out beforehand. In my group, many fear the confusion, lack of security, feelings of uncertainty and waste of time brought on by dual currency circulation. The ‘big bang’ scenario remains attractive to us, but not all Member States share this opinion, hence our appeal to at least keep periods of dual currency circulation to a minimum. At any rate, a smooth transition accompanied by a short period of dual currency circulation or not, as the case may be, is impossible without frontloading. To our great relief, the European Central Bank has abandoned its previous stance against frontloading. Frontloading is a must in order to make the practical introduction of the euro a success. In the resolution, we recommend frontloading subject to cautious conditions. I would also like to comment on two other aspects. Firstly, we share the rapporteur’s vision that in the case of dual circulation, change in the retail trade should be given in euros. This will, in fact, help shorten the period of dual currency circulation within Member States. Secondly, we are convinced that dual price display is a good thing. Alongside euros, we definitely want to see pricing in national currency for a period after 2002. This is mainly beneficial to the consumer but the retail trade too realises that it stands to benefit from this. However, to talk about imposing statutory obligations concerning these two aspects now does not seem appropriate to us, certainly not at this early stage. You will have realised that, according to the PPE Group, Mrs Torres Marques has done a sterling job and we fully endorse her report. We will only suggest a few refinements when the amendments are discussed at the vote. We hope that the Member States and also the European institutions will continue to bear in mind that we are also to be consulted at future stages, so that the introduction of euro coins and banknotes in 2002 will be a huge success."@en3
"(NL) Señor Presidente, la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se inició de forma efectiva el 1 de enero de este año, tal como se había previsto en el calendario de Madrid. Así mismo, conforme a este calendario, el Consejo, apoyado por el Parlamento, ha decidido que las monedas y billetes en euros se utilicen como moneda de curso legal a partir del 1 de enero del 2002. El mayor logro de Madrid es que creó un calendario claro, en un estadio inicial, sobre el que se ha debatido ampliamente. Mi Grupo respalda la postura de la Comisión, que defiende que es mejor que el llamado período transitorio se mantenga intacto, a pesar de que su final coincida con el final del año comercial. Los preparativos han avanzado demasiado como para introducir cambios con éxito. El 1 de enero del 2002, el euro será la moneda de curso legal en la zona euro. Las monedas nacionales coexistirán durante un período de seis meses, pero el legislador nacional puede reducir este período en su territorio. Mucha gente, no será consciente realmente de la llegada del euro y de la Unión Monetaria hasta que no tenga que introducir el cambio en sus monederos. La aceptación por el gran público de todo el trabajo de la Unión Económica y Monetaria estará determinado por la forma en que se lleve a cabo el cambio en el 2002. Todas las complicaciones y vacilaciones previsibles y evitables deben sortearse. Muchos colegas de mi Grupo temen la confusión, la inseguridad, el sentimiento de inseguridad y las pérdidas de tiempo que se producirán ante la existencia de dos monedas en circulación. La posibilidad de efectuar el cambio de forma brusca nos continúa resultando atractiva, pero no todos los Estados miembros están convencidos. De ahí que hagamos un llamamiento para que los períodos de circulación paralela sean, de todas formas, mínimos. En cualquier caso, resulta imposible un cambio fluido, en el que no exista un corto período de circulación paralela sin prealimentación. Es un alivio para nosotros que el Banco Central Europeo haya abandonado su anterior postura contraria a la prealimentación. Ésta es un requisito para que la introducción práctica del euro tenga éxito. En la resolución, aconsejamos que se lleve a cabo bajo condiciones prudentes. Todavía quiero señalar algo sobre otros dos aspectos. En primer lugar, compartimos la idea de la ponente respecto de que en el caso de circulación paralela, las vueltas se deban efectuar en euros en el comercio al por menor. Esto aumenta, además, la perspectiva de que el período de circulación paralela en los Estados miembros sea corto. En segundo lugar, estamos convencidos de que es positiva la doble indicación de precios. Además del euro, queremos decididamente que los precios nacionales continúen indicándose durante algún tiempo, después del 2002. Esto es necesario para el consumidor, en primer lugar, pero también el comercio al por menor es consciente de que sacará buen provecho de ello. No obstante, hablar ahora de imponer obligaciones legales en relación con estos dos puntos, no nos parece oportuno y, con seguridad, no es oportuno todavía. Se habrá dado cuenta de que el Grupo del PPE considera que nuestra colega, la Sra. Torres Marques ha realizado un excelente trabajo y que apoyamos su informe plenamente. Más tarde, solamente introduciremos unos retoques con las enmiendas, en las votaciones. Esperamos que los Estados miembros, y también las instituciones europeas, tengan más en cuenta que se nos debe consultar en los pasos sucesivos y, todo ello, para que la introducción de las monedas y billetes en euros en el 2002 realmente tenga éxito."@es12
"Arvoisa puhemies, talous- ja rahaliiton kolmas vaihe käynnistyi tehokkaasti 1. tammikuuta tänä vuonna tarkalleen, kuten Madridin suunnitelmassa oli määrätty. Neuvosto on samoin tämän suunnitelman mukaisesti parlamentin tukemana päättänyt, että eurokolikot ja -setelit otetaan käyttöön laillisina maksuvälineinä 1. tammikuuta 2002. Madridin suunnitelman suuri saavutus on se, että aikaisessa vaiheessa on laadittu selkeä aikataulu, josta on tiedotettu runsain määrin. Ryhmäni tukee komission kantaa, jonka mukaan niin sanottua siirtymäkautta ei muuteta siitä huolimatta, että sen loppu osuu samaan ajankohtaan kaupan loppuvuoden kiireiden kanssa. Valmisteluissa ollaan kuitenkin liian pitkällä, jotta muutoksia voitaisiin vielä tehdä menestyksekkäästi. Eurosta tulee 1. tammikuuta 2002 laillinen maksuväline euroalueella. Kansallista rahaa voidaan käyttää euron rinnalla korkeintaan kuusi kuukautta, mutta kansallisella lainsäädännöllä tätä kautta voidaan lyhentää oman maan alueella. Monet ihmiset huomaavat todella euron tulemisen ja rahaliiton käynnistymisen vasta, kun heidän täytyy toteuttaa muutos omissa lompakoissaan. Se, miten kansalaiset hyväksyvät kaiken talous- ja rahaliittoon liittyvän työn, riippuu siitä, miten varsinainen euroon siirtyminen tapahtuu vuonna 2002. Siksi kaikkia ennakoitavissa olevia hankaluuksia ja ongelmia täytyy välttää. Monet ryhmässäni pelkäävät sekaannuksia, turvattomuutta, turvattomuuden tunnetta ja ajanhukkaa, jotka liittyvät rinnakkaiskäytön kauteen. Suunnitelma "suuresta alkuräjähdyksestä" on meistä edelleen houkutteleva, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole asiasta vakuuttuneita. Siksi toivomme, että rinnakkaiskäytön kaudet pidetään joka tapauksessa mahdollisimman lyhyinä. On joka tapauksessa niin, että nopea siirtyminen, johon liittyy mahdollisesti lyhyt rinnakkaiskäytön kausi, ei ole mahdollista ilman eurojen ennakkotoimituksia. Se, että Euroopan keskuspankki on luopunut aikaisemmasta ennakkotoimitusten vastaisesta kannastaan, oli meille helpotus. Ennakkotoimitukset ovat välttämättömiä, jotta euron käyttöönotto saataisiin käytännössä onnistumaan. Suosittelemme sitä päätöslauselmassa varovaisin ehdoin. Sitten vielä kahdesta muusta seikasta. Ensinnäkin, olemme samaa mieltä esittelijän näkemyksestä, jonka mukaan rinnakkaiskäytön vaiheessa vaihtoraha on vähittäiskaupassa annettava euroina. Tämä vahvistaa lisäksi sitä näkemystä, että jäsenvaltioiden olisi pidettävä rinnakkaiskäytön vaiheet lyhyinä. Toiseksi, olemme vakuuttuneet siitä, että hintojen kaksoismerkintä on hyvä asia. Haluamme varmasti nähdä hinnat kansallisissa valuutoissa vielä jonkin aikaa euromääräisten hintojen rinnalla vuoden 2002 jälkeen. Tämä on ennen kaikkea tarpeen kuluttajien kannalta, mutta myös vähittäiskauppa ymmärtää oikein hyvin siitä olevan hyötyä myös sille itselleen. Se, että jo nyt puhutaan juridisten velvoitteiden asettamisesta näissä kahdessa asiassa, ei ole mielestämme sopivaa varsinkaan tässä vaiheessa. Ymmärrätte varmaankin, että PPE-ryhmän mielestä kollega Torres Marques on toiminut tehokkaasti ja että kannatamme täysin hänen mietintöään. Teemme kohta äänestyksissä tarkistuksiin vain pari pientä korjausta. Toivomme, että jäsenvaltiot ja myös eurooppalaiset toimielimet huolehtivat edelleen siitä, että meitä kuullaan vielä tulevissa vaiheissa, ja tämä kaikki on tärkeää, jotta eurokolikoiden ja -setelien käyttöönotosta voi tulla vuonna 2002 todellinen menestys."@fi5
"Monsieur le Président, la troisième phase de l'union économique et monétaire a commencé effectivement le 1er janvier de cette année, conformément au scénario de Madrid. En vertu de ce scénario également, le Conseil, soutenu à cet égard par cette Assemblée, a décidé que les billets et les pièces de monnaie libellés en euros seront mis en circulation en tant que monnaie légale à partir du 1er janvier 2002. Le grand mérite du scénario de Madrid est d'avoir arrêté assez rapidement un calendrier clair ayant fait l'objet d'une large information. Mon groupe parlementaire soutient le point de vue de la Commission, à savoir que la période dite de transition doit être maintenue en dépit du fait que la fin de cette période transitoire coïncide avec la période très active du secteur commercial en fin d'année. Mais les préparatifs sont bien trop avancés pour pouvoir encore apporter des changements avec succès. Le 1er janvier 2002, l'euro deviendra la monnaie légale au sein de la zone euro. Les monnaies nationales garderont cours légal pendant six mois maximum après la période transitoire, délai qui peut toutefois être abrégé par les législateurs sur leur territoire national. Bon nombre de personnes ne prendront conscience de l'introduction de l'euro et de l'union monétaire que lorsqu'ils seront contraints d'opérer la conversion dans leur propre porte-monnaie. L'acceptation par le grand public de l'ensemble du travail réalisé autour de l'union économique et monétaire sera déterminée par la manière dont le passage à l'euro sera effectué vers 2002. Tous les obstacles et toutes les complications prévisibles et évitables doivent donc être écartés. Nombreux sont les membres de mon groupe parlementaire qui redoutent la confusion, le danger, le sentiment d'insécurité et la perte de temps liés à la circulation parallèle des monnaies nationales et de l'euro. En ce qui nous concerne, le scénario "big bang" reste attrayant mais tous les États membres n'en sont pas convaincus. C'est pourquoi nous demandons que les périodes de double utilisation restent en tout cas aussi limitées que possible. En tout état de cause, un passage rapide à l'euro, associé ou non à une courte période de double circulation, ne se fera pas sans frontloading. L'abandon par la Banque centrale européenne de sa précédente prise de position vis-à-vis du frontloading a été pour nous un soulagement. Le frontloading est indispensable à la réussite des aspects pratiques de l'introduction de l'euro. Dans la résolution, nous recommandons le frontloading en prenant certaines précautions. Je voudrais encore aborder deux autres aspects. Tout d'abord, nous partageons le point de vue du rapporteur lorsqu'elle affirme que, dans le cas d'une double circulation, la monnaie doit être rendue en euro dans le commerce de détail. Ceci permet d'espérer limiter davantage la durée des périodes de double circulation des monnaies et des pièces en euro et en monnaie nationale au sein des États membres. Ensuite, nous sommes convaincus que le double affichage des prix est une bonne chose. Outre l'affichage en euro, nous souhaitons que les prix restent mentionnés dans la monnaie nationale pendant un certain temps encore après l'an 2002. Ce double affichage s'avère tout d'abord indispensable pour les consommateurs mais le commerce de détail se rend très bien compte que cela lui rendra service également. Mais il ne nous semble pas opportun, du moins à l'heure actuelle, d'imposer des obligations légales relatives à ces deux points. Vous aurez compris que le groupe parlementaire PPE apprécie le travail remarquable fourni par Mme Torres Marques et soutient entièrement son rapport. Nous apporterons encore quelques ajustements dans les amendements lors des votes en fin de séance. Nous espérons que les États membres ainsi que les institutions européennes prendront également en considération le fait que nous serons à nouveau consultés lors des prochaines étapes, et ce afin que l'introduction des pièces et billets libellés en euros en 2002 puisse être une véritable réussite."@fr6
"Signor Presidente, la terza fase dell’Unione economica e monetaria ha avuto inizio il 1° gennaio di quest’anno, così come previsto dallo scenario elaborato a Madrid. Secondo lo stesso scenario, il Consiglio, appoggiato dall’Assemblea, ha deciso che le monete e le banconote denominate in euro abbiano corso legale come strumento di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il grande merito di Madrid risiede nell’aver elaborato con anticipo un calendario chiaro che ha avuto poi un’ampia diffusione. Il mio gruppo appoggia la posizione della Commissione, secondo la quale è opportuno che il periodo transitorio rimanga inalterato, nonostante la scadenza di tale periodo coincida con la fine dell’anno, il momento più intenso per il commercio. Tuttavia, i preparativi sono ormai troppo avanzati per apportare modifiche con successo. Il 1° gennaio 2002 l’euro diventerà il mezzo di pagamento della zona euro. Le valute nazionali potranno rimanere in circolazione per un massimo di altri sei mesi, ma gli Stati membri possono decidere di ridurre tale periodo per il proprio territorio. Molti sono i cittadini che acquisteranno consapevolezza dell’euro e dell’Unione monetaria solo nel momento in cui dovranno convertire la propria valuta in quella europea. L’accoglienza riservata dall’opinione pubblica agli sforzi compiuti per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria dipenderà dalle modalità del passaggio effettivo all’euro nel 2002. Occorre quindi evitare ogni prevedibile ed evitabile complicazione e intoppo. In seno al mio gruppo sono in molti a temere la confusione, i pericoli, il senso di incertezza, la perdita di tempo che accompagneranno la circolazione di due valute. Lo scenario da resta per noi accattivante, ma non tutti gli Stati membri ne sono convinti. Questo è il motivo per cui lanciamo un appello affinché i periodi di circolazione in contemporanea di due valute siano comunque limitati al minimo. È comunque vero che un rapido passaggio all’euro, associato o meno a un periodo di doppia circolazione, è impossibile senza la prealimentazione. Abbiamo preso atto con sollievo della decisione della Banca centrale europea di lasciare cadere le proprie obiezioni a questa prassi. La prealimentazione è indispensabile per garantire il successo dell’introduzione pratica dell’euro. Nella risoluzione raccomandiamo tale prassi accompagnata da alcune caute condizioni. Mi si consentano ancora due osservazioni. Innanzi tutto, condividiamo il parere della relatrice secondo il quale, in caso di doppia circolazione, i dettaglianti dovranno rendere il resto ai clienti in euro. Questo sistema incoraggia inoltre gli Stati membri a limitare la durata dei periodi di doppia circolazione. In secondo luogo, siamo convinti che la doppia indicazione di prezzo sia particolarmente opportuna. Noi chiediamo che, dopo il 2002, venga mantenuta per un certo periodo anche l’indicazione di prezzo nella valuta nazionale. A trarne vantaggio sono soprattutto i consumatori, ma anche, come riconoscono gli stessi operatori, i dettaglianti. Tuttavia non ci pare opportuno, sicuramente per il momento, discutere già oggi di introduzione di obblighi giuridici relativi a questi due punti. Il gruppo del PPE ritiene evidentemente che la onorevole Torres Marques abbia svolto un eccellente lavoro. Appoggiamo pertanto la sua relazione. Fra poco, in occasione della votazione sugli emendamenti, apporteremo alcune modifiche minori. Ci auguriamo che gli Stati membri e le Istituzioni europee tengano conto della necessità di consultare il Parlamento in relazione ai passi che verranno intrapresi, perché l’obiettivo è di assicurare il successo dell’introduzione delle monete e delle banconote in euro nel 2002."@it9
"Mr President, the third phase of Economic and Monetary Union entered into effect on 1 January of this year, as detailed in the Madrid scenario. Also, in accordance with this scenario, the Council, backed by this House, has decided that euro coins and banknotes will be circulated as legal tender as from 1 January 2002. One of Madrid’s key contributions is that it drafted a clear schedule early on, which was preceded by extensive deliberation. My group supports the Commission in its viewpoint that the so-called transitional period should ideally be maintained, despite the fact that its lapsing coincides with the frantic Christmas shopping period. Preparations are now too far advanced to be able to successfully implement any changes. On 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone. National currency units will remain in circulation for a maximum of six months, but national legislators may decide to shorten this period within their territories. Many will not be fully aware of the advent of the euro and monetary union until they have to make the changeover in their own purses. Whether or not the general public will accept all the work involved in Economic and Monetary Union will be determined by the way in which the actual changeover around 2002 will pan out. All predictable and avoidable complications and hitches must therefore be ironed out beforehand. In my group, many fear the confusion, lack of security, feelings of uncertainty and waste of time brought on by dual currency circulation. The ‘big bang’ scenario remains attractive to us, but not all Member States share this opinion, hence our appeal to at least keep periods of dual currency circulation to a minimum. At any rate, a smooth transition accompanied by a short period of dual currency circulation or not, as the case may be, is impossible without frontloading. To our great relief, the European Central Bank has abandoned its previous stance against frontloading. Frontloading is a must in order to make the practical introduction of the euro a success. In the resolution, we recommend frontloading subject to cautious conditions. I would also like to comment on two other aspects. Firstly, we share the rapporteur’s vision that in the case of dual circulation, change in the retail trade should be given in euros. This will, in fact, help shorten the period of dual currency circulation within Member States. Secondly, we are convinced that dual price display is a good thing. Alongside euros, we definitely want to see pricing in national currency for a period after 2002. This is mainly beneficial to the consumer but the retail trade too realises that it stands to benefit from this. However, to talk about imposing statutory obligations concerning these two aspects now does not seem appropriate to us, certainly not at this early stage. You will have realised that, according to the PPE Group, Mrs Torres Marques has done a sterling job and we fully endorse her report. We will only suggest a few refinements when the amendments are discussed at the vote. We hope that the Member States and also the European institutions will continue to bear in mind that we are also to be consulted at future stages, so that the introduction of euro coins and banknotes in 2002 will be a huge success."@lv10
"Senhor Presidente, a terceira fase da União Económica e Monetária teve início efectivo a 1 de Janeiro deste ano, exactamente conforme havia sido previsto no cenário de Madrid. Também em conformidade com este cenário, o Conselho - apoiado por este Parlamento - decidiu que as moedas e notas em euros serão colocadas em circulação, como meio de pagamento legal, a partir de 1 de Janeiro de 2002. O grande mérito do Conselho de Madrid reside no facto de ter definido, com a devida antecedência, um calendário claro, que foi amplamente divulgado. O meu grupo apoia a posição da Comissão de que a duração do chamado período transitório deverá, preferencialmente, ser mantido intacto, não obstante o facto de o fim desse período coincidir com a agitação do período de fim de ano no sector do comércio. No entanto, os preparativos progrediram demasiado para que se possa ainda operar mudanças com sucesso. A 1 de Janeiro de 2002, o euro passará a ser o meio de pagamento legal na zona euro. As unidades monetárias nacionais só poderão continuar a circular durante um período máximo de seis meses após essa data, mas os legisladores nacionais poderão reduzir esse período nos respectivos territórios. Muitas pessoas só tomarão realmente consciência da chegada do euro e da União Monetária quanto tiverem de realizar a transição nos seus próprios porta-moedas. A aceitação por parte do grande público de todo o trabalho realizado em torno da União Económica e Monetária será determinada pela forma como a verdadeira transição se processará perto do ano 2002. Todas as dificuldades e obstáculos previsíveis e evitáveis têm, por isso, de ser acautelados. Muitos membros do meu grupo temem a confusão, a insegurança, a sensação de incerteza e o desperdício de tempo decorrentes da dupla circulação de unidades monetárias nacionais e de euros. O cenário de continua a seduzir-nos, mas nem todos os Estados-Membros pensam desse modo. Daí, pois, o nosso apelo para que os períodos de circulação paralela sejam, para todos os efeitos, o mais curtos possível. De qualquer das formas, uma transição rápida - aliada ou não a um breve período de circulação paralela - não será possível sem a distribuição antecipada de notas e moedas em euros. Assim, o facto de o Banco Central Europeu ter abandonado a sua posição inicial contra a distribuição antecipada de notas e moedas em euros foi para nós um alívio. A distribuição antecipada é, quanto a nós, imprescindível para que a introdução prática do euro possa ser corada de êxito. Recomendamo-la, pois, na proposta de resolução, com algumas condições de carácter preventivo. Seguidamente, gostaria de dizer algo em relação a dois aspectos. Em primeiro lugar, partilhamos a opinião da relatora de que, para todos os efeitos no caso da dupla circulação, os trocos no sector retalhista devem ser feitos só em euros. Isto virá, além disso, alargar a possibilidade de manter curtos os períodos de circulação paralela nos Estados-Membros. Em segundo lugar, estamos convencidos de que a dupla afixação de preços é um factor positivo. A par da afixação dos preços em euros, queremos também que os preços em moeda nacional continuem a ser afixados durante mais algum tempo, após 2002. Isso é necessário, em primeiro lugar para os consumidores, mas também o próprio sector retalhista tem perfeita noção de que tem a beneficiar com isso. Contudo, falar-se já em estabelecer obrigações legais relativamente a estes dois pontos parece-nos não ser oportuno e, seguramente agora, ainda descabido. Certamente terá percebido que o Grupo PPE acha que a colega Torres Marques realizou um excelente trabalho e que apoiamos plenamente o seu relatório. Em breve, aquando da votação, introduziremos apenas alguns melhoramentos com as alterações. Esperamos que os Estados-Membros e também as instituições comunitárias continuem a zelar por que, quando se avançar mais neste domínio, também nós sejamos consultados, tudo isso no sentido de que introdução das moedas e notas em euros, em 2002, possa vir a ser um verdadeiro sucesso."@pt11
"Herr talman! Den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes effektivt den 1 januari i år, precis vad som bestämts i enlighet med manuskriptet från Madrid. Rådet har med stöd av detta parlament beslutat, likaså i enlighet med detta manuskript, att de mynt och sedlar som är utfärdade i euro skall sättas i omlopp som lagliga betalningsmedel från och med den 1 januari 2002. Den största förtjänsten från Madrid är att man på ett tidigt stadium ställde upp ett tidsschema kring vilket det förts samtal på bred front. Min grupp stöder kommissionens ställningstagande att det bästa är att den så kallade övergångsperioden förblir intakt, trots det faktum att den slutar samtidigt som rusningen i handeln vid slutet av året infaller. Men förberedelserna är för långt framskridna för att det fortfarande skall vara möjligt att genomföra förändringar med gott resultat. Den 1 januari 2002 blir euron det lagliga betalningsmedlet i euroområdet. Nationella pengar får finnas kvar i omlopp högst sex månader, men de nationella lagstiftarna kan korta denna period för sitt territorium. Många människor kommer att märka av eurons och den monetära unionens ankomst ordentligt först när de måste genomföra övergången i sin egen portmonnä. Acceptansen hos den breda allmänheten av allt arbete kring den ekonomiska och monetära unionen kommer att vara beroende av det sätt på vilket den faktiska övergången sker omkring år 2002. Alla komplikationer och allt krångel som går att förutse och förebygga måste också undvikas. I min grupp fruktar många den förvirring, otrygghet, osäkerhetskänsla och tidsförlust som en dubbel myntcirkulation kommer att medföra. Big bang-scenariot är fortfarande attraktivt för oss, men det är inte alla medlemsstater som är övertygade om detta. Det är anledningen till vår uppmaning att under alla omständigheter se till att perioderna med dubbel myntcirkulation blir så korta som möjligt. Hur som helst är det så att en smidig övergång, om den äger rum i kombination med en kort period av dubbel myntcirkulation eller inte, inte är möjlig utan . Att Europeiska centralbanken övergett sitt tidigare ställningstagande mot var för oss en verklig lättnad. är ett måste för att få införandet av euron att lyckas i praktiken. I resolutionen rekommenderar vi detta med försiktiga villkor. Och sedan ytterligare något om två andra aspekter. För det första delar vi föredragandens synpunkt att i fråga om dubbel cirkulation bör detaljhandeln ge växelpengar tillbaka i euro. Det ökar dessutom utsikterna för att hålla perioderna med dubbel myntcirkulation så korta som möjligt i medlemsstaterna. För det andra är vi övertygade om att parallell prisangivelse är någonting positivt. Vid sidan av euron vill vi helt klart se nationella prisangivelser ytterligare en tid efter år 2002. Det är i första hand nödvändigt för konsumenterna, men även detaljhandeln inser i sammanhanget mycket väl att den också har nytta av detta. Men att redan nu tala om att ställa upp lagstadgade skyldigheter i fråga om dessa två punkter, det förefaller oss inte vara lägligt, och framför allt har det ännu inte blivit lägligt. Ni har förstått att PPE-gruppen anser att kollega Torres Marques har utfört ett förträffligt arbete och att vi stöder hennes betänkande fullt ut. När vi om en stund kommer till ändringsförslagen vid omröstningen kommer vi bara att tillföra några små förbättringar. Vi hoppas att medlemsstaterna och även de europeiska institutionerna för övrigt kommer att ta hänsyn till att vi måste rådfrågas när det är dags att ta ytterligare steg, och detta för att införandet av euromynten och eurosedlarna skall kunna bli en verklig succé år 2002."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph