Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-01-Speech-3-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991201.15.3-183"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debemos dar la bienvenida a esta propuesta de directiva por varios motivos; entre ellos, por haber ampliado su ámbito de aplicación. Ahora contempla no sólo la producción de madera sino también otros objetivos forestales, como el corcho y la protección de los recursos genéticos. También debemos felicitarnos porque identifica distintas categorías, favorece el carácter protector de las repoblaciones y no exclusivamente la producción de madera. Supone el máximo de variabilidad desde el punto de vista genético, garantizando, por tanto, la adaptación. Desde aquí quisiera aplaudir y animar esta solución, a la que espero que la Comisión Europea se adhiera. La propuesta, en su mayor parte, se hace eco de las diferentes necesidades de los Estados miembros, dejando a la subsidiariedad también su parcela. La incorporación de los países nórdicos y mediterráneos a la Unión Europea ha sido el motivo principal de que se plantee la actualización de esta directiva, actualmente en vigor, que regula la comercialización de semillas y plantas forestales y que desde 1975 no había sido modificada sustancialmente. El texto de la directiva coincide en los aspectos básicos -objetivo, número de categorías, definiciones de materiales de base, etc.- con el otro gran sistema, a nivel mundial, de comercialización de los materiales forestales de reproducción: el de la OCDE. En estos últimos años se ha venido trabajando en la actualización de este sistema y se dispone de un texto renovado que está pendiente de aprobación por el Consejo. La coincidencia de ambos textos no puede sino facilitar la comercialización de estos materiales. También quiero y debo felicitar al Sr. Pesälä por su informe. Coincido con él en que el plazo previsto para la entrada en vigor de la directiva no puede ser el 1 de enero del año 2000, sino que debe haber una ampliación de al menos tres años para dar tiempo a los Estados miembros a ajustarse a la directiva. Otras enmiendas de otros diputados, como las presentadas por la Sra. Schierhuber, también deben ser acogidas con satisfacción, entre ellas la que apunta al reforzamiento del control de los flujos de mercancías mediante un certificado de origen oficial. Pero hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta: en la exposición de motivos se especificaba que se garantizaba la calidad exterior de los materiales; sin embargo, el punto d) del Anexo VII lo trata de modo muy genérico. Éste no es un tema baladí. La calidad de la planta es esencial en el entorno mediterráneo, donde las repoblaciones se realizan en condiciones muy difíciles. La experiencia nos ha mostrado que, a partir de determinados tamaños, la planta no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en un medio, como ocurre en muchas zonas del sur de Europa, en que las condiciones de sequía son muy extremas. Esto obliga, para ayudar al arraigo de la planta, a la utilización de planta cultivada en contenedor y de buenos sistemas radiculares, mientras que en otros países se planta con éxito a raíz desnuda. La calidad externa de la planta tiene un fuerte impacto, no sólo en el porcentaje de las plantas que sobreviven, que puede pasar del 85% al 20%, sino también en el desarrollo futuro en las extremadamente duras condiciones de su transplante en este clima. La calidad externa es uno de los factores que determina la calidad del bosque del futuro. Por consiguiente, la no regulación de la calidad exterior de la planta puede acarrear problemas muy serios, ya que permite la aparición en el mercado de plantas de todos los tamaños. Téngase en cuenta que en algunos Estados miembros ya se cuenta con instrumentos legales de regulación. Interesa al medio ambiente de toda Europa que las plantaciones se realicen bien y que buena parte de las mismas no resulten fallidas. Las plantas han de ser las adecuadas, las que se puedan adaptar, porque, desgraciadamente, en muchos rincones de la Unión Europea no se puede plantar lo que se quiere sino lo que se puede. Para plasmar en el texto de la propuesta un tratamiento adecuado de este problema no resuelto, en el seno del Consejo se está consensuando la incorporación de un nuevo punto 7 en el que se recojan las características externas que deben reunir, para su comercialización en las áreas mediterráneas de la Comunidad, las especies forestales mejor adaptadas a sus difíciles condiciones de suelo y clima."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, vi må bifalde dette forslag til direktiv af flere grunde, bl.a. fordi dets anvendelsesområde er blevet udvidet. Nu omfatter det ikke kun produktion af træ, men også andre forstlige mål som kork og beskyttelse af genetiske ressourcer. Vi må også glæde os over, at det identificerer forskellige kategorier, begunstiger nybeplantningernes beskyttende karakter og ikke udelukkende produktionen af træ. Det betyder mest mulig variation set ud fra et genetisk synspunkt, og det sikrer dermed tilpasningen. Jeg vil herfra bifalde og opmuntre til denne løsning, som jeg håber, at Europa-Kommissionen vil tilslutte sig. Størstedelen af forslaget afspejler de forskellige behov i medlemsstaterne, og det giver også plads til subsidiaritet. Optagelsen af de nordiske lande og Middelhavslandene i Den Europæiske Union har været hovedårsagen til ajourføringen af det gældende direktiv, som regulerer handlen med frø og forstplanter, og som siden 1975 ikke er blevet ændret gennemgribende. Direktivet er i de grundlæggende aspekter - formål, antal kategorier, definitioner af grundmaterialer osv. - sammenfaldende med det andet store system på verdensplan vedrørende handel med forstligt formeringsmateriale, nemlig OECD's. I de senere år er der blevet arbejdet på at ajourføre dette system, og der findes nu en ændret tekst, som afventer Rådets godkendelse. Sammenfaldet mellem de to tekster kan kun befordre handlen med disse materialer. Jeg vil og bør også lykønske hr. Pesälä med hans betænkning. Jeg er enig med ham i, at datoen for direktivets ikrafttrædelse ikke kan være den 1. januar 2000, men skal udskydes i mindst tre år, for at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse sig direktivet. Andre ændringsforslag fra andre parlamentsmedlemmer som dem, fru Schierhuber har fremsat, må også hilses med tilfredshed, deriblandt det, der har til formål at styrke kontrollen med varebevægelserne gennem et officielt provenienscertifikat. Men der er et meget vigtigt punkt, som vi bør tage i betragtning: I begrundelsen stod der, at materialernes ydre beskaffenhed blev sikret, men i bilag VII, stk. d, behandles dette meget generelt. Dette er ikke et ligegyldigt emne. Plantekvaliteten er væsentlig i middelhavsmiljøet, hvor nybeplantningerne udføres under meget vanskelige forhold. Erfaringen har vist, at planter fra visse størrelser ikke har nogen som helst mulighed for at overleve i et miljø, som det der findes i mange områder i Sydeuropa, hvor der er ekstremt tørt. For at hjælpe planten til at slå rod er det påkrævet at anvende planter, der er dyrket i en beholder og har gode rodsystemer, hvorimod man i andre lande kan plante den nøgne rod. Planternes ydre beskaffenhed har en stor indflydelse, ikke blot på den procentdel af planterne, der overlever, som kan gå fra 85% til 20%, men også på den fremtidige udvikling, når de omplantes under de ekstremt hårde forhold i dette klima. Den ydre beskaffenhed er en af de faktorer, der er afgørende for kvaliteten af fremtidens skov. Derfor kan den manglende regulering af planternes ydre beskaffenhed forårsage meget alvorlige problemer, fordi der uden den kan være planter i alle størrelser på markedet. Husk på, at man i nogle medlemsstater allerede har juridiske reguleringsinstrumenter. Det er af interesse for miljøet i hele Europa, at udplantningerne udføres godt, og at en stor del af disse ikke mislykkes. Planterne skal være de rigtige, dem der kan tilpasse sig, for desværre er det sådan, at man i mange afkroge af Den Europæiske Union ikke kan plante det, man vil, men det, man kan. For at give dette uløste problem en ordentlig behandling i forslaget tilslutter Rådet sig, at der inddrages et nyt stk. 7, hvor der gøres rede for de ydre egenskaber, som de forstlige sorter, der er bedst tilpasset til de vanskelige jordbunds- og klimaforhold, skal have for at blive handlet i Fællesskabets middelhavsområder."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Wir müssen diesen Vorschlag für eine Richtlinie aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der Erweiterung ihres Geltungsbereichs, willkommen heißen. Nunmehr betrifft sie nicht nur die Holzproduktion, sondern auch andere forstliche Ziele, wie den Kork und den Schutz der genetischen Ressourcen. Wir dürfen uns auch freuen, weil sie verschiedene Kategorien identifiziert und den schützenden Charakter der Wiederaufforstungen und nicht ausschließlich die Holzproduktion fördert. Sie setzt das Maximum an Vielfalt aus genetischer Sicht voraus, wodurch folglich die Anpassung gewährleistet wird. Diese Lösung möchte ich von hier aus begrüßen und unterstützen, und ich hoffe, daß die Europäische Kommission ihr zustimmt. Der Vorschlag spiegelt weitgehend die verschiedenen Erfordernisse der Mitgliedstaaten wider und läßt auch der Subsidiarität Raum. Der Hauptgrund für die Aktualisierung der gegenwärtig in Kraft befindlichen Richtlinie, die die Vermarktung von forstlichem Vermehrungsgut regelt und seit 1975 nicht wesentlich verändert wurde, ist der Beitritt der nordischen und Mittelmeerländer zur Europäischen Union. Der Richtlinientext stimmt in den grundlegenden Aspekten – Ziel, Anzahl der Kategorien, Definitionen von Ausgangsmaterial usw. – mit dem anderen großen System zur Vermarktung von forstlichem Vermehrungsgut im Weltmaßstab, dem der OECD, überein. In den letzten Jahren wurde an der Aktualisierung dieses Systems gearbeitet, und es liegt ein überarbeiteter Text vor, der noch vom Rat angenommen werden muß. Die Übereinstimmung beider Texte kann der Kommerzialisierung dieser Materialien nur förderlich sein. Ich will und muß auch Herrn Pesälä zu seinem Bericht gratulieren. Ich stimme mit ihm darin überein, daß der vorgesehene Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Richtlinie nicht der 1. Januar 2000 sein kann, sondern daß dieser Termin um mindestens drei Jahre hinausgeschoben werden muß, um den Mitgliedstaaten Zeit zu geben, sich auf die Richtlinie einzustellen. Weitere Änderungsanträge von anderen Abgeordneten, wie die von Frau Schierhuber, müssen ebenfalls mit Genugtuung aufgenommen werden, unter anderem derjenige, der auf die Stärkung der Kontrolle der Warenströme durch ein amtliches Herkunftszeugnis gerichtet ist. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, den wir berücksichtigen müssen: In der Begründung wurde angegeben, daß die äußere Qualität des Materials gewährleistet werden muß; der Punkt d) des Anhangs VII behandelt diese Frage jedoch sehr allgemein. Dies ist kein unwichtiges Thema. Die Qualität der Pflanze ist im Mittelmeerraum, wo die Aufforstungen unter sehr schwierigen Bedingungen erfolgen, von wesentlicher Bedeutung. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Pflanze ab einer bestimmten Größe keine Möglichkeit hat, in einem Medium zu überleben, wie es in vielen Gebieten Südeuropas mit sehr extremer Trockenheit vorherrscht. Das zwingt, um das Einwurzeln der Pflanze zu unterstützen, zur Verwendung von in Behältern aufgezogenen Pflanzen mit guten Wurzelsystemen, während in anderen Ländern erfolgreich mit der nackten Wurzel gepflanzt wird. Die äußere Qualität der Pflanze hat einen starken Einfluß nicht nur auf den Prozentsatz der überlebenden Pflanzen, der von 85 % auf 20 % zurückgehen kann, sondern auch auf ihre spätere Entwicklung unter den extrem harten Bedingungen ihrer Umpflanzung in diesem Klima. Die äußere Qualität ist einer der bestimmenden Faktoren für die Qualität des zukünftigen Waldes. Demzufolge kann die fehlende Regelung der äußeren Qualität der Pflanze sehr schwerwiegende Probleme mit sich bringen, da damit das Vorhandensein von Pflanzen aller Größen auf dem Markt zugelassen wird. Es sei auch daran erinnert, daß in einigen Mitgliedstaaten bereits gesetzliche Regulierungsinstrumente vorhanden sind. Es ist für die Umwelt in ganz Europa von Interesse, daß die Pflanzungen gut durchgeführt werden und ein großer Teil der Pflanzen anwächst. Die anpassungsfähigsten Pflanzen sind die geeignetsten, denn leider kann man in vielen Gegenden der Europäischen Union nicht das pflanzen, was man möchte, sondern das, was möglich ist. Damit eine angemessene Behandlung dieses ungelösten Problems im Text des Vorschlags seinen Niederschlag findet, wird im Rat zur Zeit Konsens über die Aufnahme eines neuen Punktes 7 erzielt, in dem die geforderten äußeren Merkmale erfaßt werden, die die an die schwierigen Boden- und Klimaverhältnisse am besten angepaßten forstlichen Arten zu ihrer Vermarktung in den Mittelmeerregionen der Gemeinschaft erfüllen müssen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να θεωρήσουμε ευπρόσδεκτη αυτή την πρόταση οδηγίας για διάφορους λόγους· μεταξύ αυτών, διότι διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της. Τώρα αντιμετωπίζει όχι μόνο την παραγωγή ξύλου αλλά επίσης άλλους δασικούς σκοπούς, όπως τον φελλό και την προστασία των γενετικών πόρων. Πρέπει επίσης να συγχαρούμε εαυτούς διότι προσδιορίζει διακριτές κατηγορίες, ευνοεί τον χαρακτήρα προστασίας των αναδασώσεων και όχι αποκλειστικά την παραγωγή ξυλείας. Προϋποθέτει ποικιλότητα στο μέγιστο βαθμό από γενετικής άποψης, παρέχοντας κατά συνέπεια εγγύηση για την προσαρμογή. Από εδώ θα ήθελα να χειροκροτήσω και να ενθαρρύνω αυτή τη λύση, πράγμα το οποίο ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασπαστεί. Η πρόταση, κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών, αφήνοντας επίσης στην επικουρικότητα ένα μικρό κομμάτι. Η ενσωμάτωση των βορείων και των μεσογειακών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ο βασικός λόγος που τίθεται το θέμα του εκσυγχρονισμού αυτής της οδηγίας, που είναι σε ισχύ στην παρούσα φάση, και ρυθμίζει την εμπορία δασικών σπόρων και φυτών και που από το 1975 δεν είχε υποστεί ουσιαστικές αλλαγές. Το κείμενο της πρότασης συμπίπτει στις βασικές πτυχές – στόχο, αριθμό κατηγοριών, ορισμό των βασικών υλών, κλπ. – με το άλλο μεγάλο σύστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο, της εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού: αυτό του ΟΟΣΑ. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό αυτού του συστήματος και διαθέτουμε ένα ανανεωμένο κείμενο που περιμένει την έγκριση του Συμβουλίου. Η σύμπτωση αμφότερων κειμένων δεν μπορεί παρά να διευκολύνει την εμπορευματοποίηση αυτού του υλικού. Θέλω και πρέπει επίσης να συγχαρώ τον κ. Pesälä για την έκθεσή του. Συμφωνώ μαζί του ότι η προθεσμία που προβλέπεται για την έναρξη ισχύος της οδηγίας δεν μπορεί να είναι η 1η Ιανουαρίου του 2000, αλλά πρέπει να υπάρξει μια παράταση για τουλάχιστον τρία χρόνια προκειμένου να δώσουμε χρόνο στα κράτη μέλη να προσαρμοσθούν στην οδηγία. Άλλες τροπολογίες άλλων βουλευτών, όπως αυτές που κατέθεσε η κ. Schierhuber, πρέπει επίσης να γίνουν δεκτές με ικανοποίηση, μεταξύ αυτών και εκείνη που στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου της ροής εμπορευμάτων μέσω επίσημου πιστοποιητικού προέλευσης. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη: στην αιτιολογική έκθεση οριζόταν ότι παρέχονταν εγγυήσεις για την εξωτερική ποιότητα των υλικών· εν τούτοις, το σημείο δ) του Παραρτήματος VII το αντιμετωπίζει με πολύ ιδιάζοντα τρόπο. Δεν πρόκειται για ένα ασήμαντο θέμα. Η ποιότητα του φυτού είναι βασική στο μεσογειακό περιβάλλον, όπου οι αναδασώσεις πραγματοποιούνται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η εμπειρία μας έδειξε ότι από κάποια συγκεκριμένα μεγέθη, το φυτό δεν καμία πιθανότητα να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον, όπως συμβαίνει με πολλές ζώνες του νότου της Ευρώπης, όπου οι συνθήκες ξηρασίας είναι πολύ ακραίες. Αυτό μας υποχρεώνει, προκειμένου να βοηθήσουμε στο ρίζωμα του φυτού, στη χρησιμοποίηση φυτών που είναι φυτεμένα μέσα σε δοχεία και καλών συστημάτων εμβρυόρριζων, ενώ σε άλλες χώρες φυτεύονται επιτυχώς απευθείας. Η εξωτερική ποιότητα του φυτού έχει σημαντική επίπτωση, όχι μόνο στο ποσοστό των φυτών που επιβιώνουν, που μπορεί να μειωθεί από το 85% στο 20%, αλλά επίσης στη μελλοντική ανάπτυξη στις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της μεταφύτευσής του σε αυτό το κλίμα. Η εξωτερική ποιότητα είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζει την ποιότητα του μελλοντικού δάσους. Κατά συνέπεια, η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την εξωτερική ποιότητα του φυτού μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα, μια και επιτρέπει την εμφάνιση φυτών κάθε μεγέθους στην αγορά. Λάβετε υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν ήδη νομοθετικά μέσα που ρυθμίζουν το θέμα. Αφορά το περιβάλλον ολόκληρης της Ευρώπης το να πραγματοποιείται ορθώς η φύτευση και να μην αποτυγχάνει σε μεγάλο ποσοστό. Τα φυτά πρέπει να είναι τα κατάλληλα, αυτά που μπορούν να προσαρμοστούν, διότι δυστυχώς, σε πολλές γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να φυτεύουμε αυτό που θέλουμε αλλά αυτό που μπορούμε. Για να διαμορφώσουμε στο κείμενο της πρότασης την κατάλληλη στάση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί, στους κόλπους του Συμβουλίου υπάρχει συναίνεση για την ενσωμάτωση ενός νέου 7ου σημείου στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν, προκειμένου για την εμπορία τους σε μεσογειακές περιοχές της Κοινότητας, τα δασικά είδη που προσαρμόζονται καλύτερα στις δύσκολες συνθήκες εδάφους και κλίματος."@el8
"Mr President, Commissioner, we welcome this proposal for a directive for several reasons, one of which is the extension of its scope. It now encompasses not only wood production but also other forest objectives such as cork and the protection of genetic resources. We should also congratulate ourselves because it now identifies different categories and encourages the protection given by reforestation and not just wood production. It allows maximum variability from the genetic viewpoint, thereby guaranteeing adaptation. I applaud and encourage this solution to which I hope the European Commission will agree. In the main the proposal responds to the differing needs of the Member States and includes the principle of subsidiarity. The accession of the Nordic and Mediterranean countries to the European Union is the main reason for updating the current directive which regulates the marketing of forest plants and seeds and which has not been substantially amended since 1975. The text of the directive coincides on the basic aspects of objective, number of categories, definitions of basic materials and so on with the world’s other main system of marketing forest reproductive material, namely the OECD. Work has been carried out in recent years to update this system and an improved text is now pending approval by the Council. Coherence between these texts can only assist the marketing of these materials. I must also congratulate Mr Pesälä on his report. I agree that the date set for the entry into force of the directive cannot be 1 January 2000 but must be postponed by at least three years to give the Member States time to comply with the directive. Other amendments by other Members, such as those tabled by Mrs Schierhuber, must also be welcomed. They include an amendment on the strengthening of the control of trade flows by an official certificate of origin. However, there is one very important point which we must consider. The explanatory statement specified that the external quality of materials was guaranteed, yet point (d) of Annex VII deals with this in a very general manner. This is not a trivial issue. Plant quality is essential in the Mediterranean environment where reforestation is carried out under very difficult conditions. Experience has taught us that plants of certain sizes cannot survive in a particular environment. This is true in many areas of southern Europe where the drought conditions are extreme. In order to assist their establishment, this means using container-grown plants with good root systems, whereas in other countries plants without any roots can successfully grow. The external quality of plants has a big impact, not only on the percentage which survive, which can range from 20% to 85%, but also on their future development in the extremely harsh conditions of their transfer to this climate. External quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future. A lack of regulation of the external quality of plants may therefore cause very serious problems as this will allow all sizes of plant to be placed on the market. You should bear in mind that some Member States already have laws on this subject. It is in the interests of the whole European environment to ensure that plantations are correctly established so that a large proportion do not fail. The plants must be suitable and adaptable because, unfortunately, in many corners of the European Union, you cannot plant what you want, only what is practical. To ensure that adequate consideration is given to this unresolved problem in the text of the proposal, the Council is trying to reach agreement on the incorporation of a new point 7. This will contain the external characteristics which must be satisfied, for their marketing in the Mediterranean areas of the Community, by the forest species best adapted to the difficult soil and climate conditions of these areas."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, meidän on pidettävä tätä ehdotusta direktiiviksi myönteisenä monesta syystä: muun muassa sen vuoksi, että siinä on laajennettu direktiivin soveltamisalaa. Nyt se ei rajoitu vain puuntuotantoon, vaan koskee myös muita metsänviljelyn osa-alueita, kuten korkintuotantoa ja geneettisen aineiston suojelua. Meidän on oltava tyytyväisiä myös sen vuoksi, että ehdotuksessa määritellään erilaisia luokkia, kannatetaan metsityksen käyttöä suojelutarkoituksessa, eikä ainoastaan puuntuotantotarkoituksessa. Aineistolta edellytetään mahdollisimman suurta geneettistä monimuotoisuutta, jolla voidaan taata aineiston sopeutuminen. Haluaisin siis kiittää tästä ratkaisusta ja kannattaa sitä, ja toivon, että myös Euroopan komissio hyväksyy sen. Ehdotuksessa otetaan enimmäkseen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tarpeet ja jätetään tilaa myös toissijaisuusperiaatteelle. Pohjoismaiden ja Välimeren maiden liittyminen Euroopan unioniin on ollut tärkein syy uudistaa tätä voimassa olevaa direktiiviä, joka sääntelee siementen ja kasvien kaupan pitämistä ja johon ei ole tehty oleellisia muutoksia vuoden 1975 jälkeen. Direktiiviteksti on pääkohdiltaan tavoitteen, luokkien lukumäärän ja perusaineiston määritelmän ja muiden vastaavien kohtien osalta yhteneväinen toisen laajan kansainvälisen tason metsänviljelyaineiston kaupan pitämistä koskevan järjestelmän kanssa, joka on OECD:n alainen. Viime vuosien aikana on työskennelty tämän järjestelmän ajantasalle saattamiseksi ja on laadittu uudistettu teksti, joka odottaa neuvoston hyväksyntää. Näiden tekstien yhteneväisyys voi olla vain eduksi tämän aineiston kaupan pitämiselle. Haluan ja minun myös täytyy onnitella Pesälää tästä mietinnöstä. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että direktiivin voimaantulopäivä ei voi olla 1. tammikuuta 2000, vaan sitä on lykättävä ainakin kolmella vuodella, jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua direktiivin määräyksiin. Myös muiden parlamentin jäsenten, kuten Schierhuberin, esittämiä tarkistuksia on pidettävä myönteisinä, muun muassa sitä, jossa tähdennetään tavaravirtojen valvonnan vahvistamista virallisen alkuperätodistuksen avulla. On kuitenkin eräs tärkeä seikka, joka täytyy ottaa huomioon: perusteluosassa täsmennetään, että aineiston ulkoinen laatu on varmistettava; liitteen VII d kohdassa asiaa käsitellään kuitenkin hyvin yleisellä tasolla. Tämä ei ole tyhjänpäiväinen asia. Kasvin laadulla on tärkeä merkitys Välimeren alueella, jossa metsitys tapahtuu hyvin vaikeissa oloissa. Kokemus on osoittanut sen, että tietyn kokoisilla kasveilla ei ole minkäänlaisia selviytymismahdollisuuksia äärimmäisen kuivuuden vaivaamilla alueilla, joita on Etelä-Euroopassa paljon. Kasvin juurtumisen helpottamiseksi on tarpeen käyttää ruukussa kasvatettuja taimia, joilla on hyvät juuristot, kun taas muissa maissa taimien istutus onnistuu ilman ruukkuakin. Kasvin ulkoisella laadulla on suuri vaikutus sekä henkiin jäävien kasvien prosenttiosuuteen, joka voi vaihdella 85 prosentista 20 prosenttiin, että siihen, miten näiden kasvien istutus näissä äärimmäisen vaikeissa ilmasto-oloissa tulevaisuudessa kehittyy. Ulkoinen laatu on yksi niistä tekijöistä, jotka määrittelevät metsän laadun tulevaisuudessa. Näin ollen, jos kasvin ulkoista laatua ei säännellä, se voi johtaa erittäin vakaviin ongelmiin, sillä se mahdollistaa kaikenkokoisten kasvien ilmestymisen markkinoille. On otettava huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa on jo laillisia sääntelyvälineitä. On koko Euroopan ympäristölle etu, että istutukset tehdään hyvin ja että suurin osa niistä myös onnistuu. Istutettavien kasvien on oltava sopivia, sellaisia, jotka voivat sopeutua ympäristöön, sillä valitettavasti monissa Euroopan kolkissa ei voida istuttaa sitä, mitä halutaan, vaan sitä, mitä voidaan. Jotta ehdotustekstiä voidaan muokata niin, että tämä selvittämättä oleva ongelma voitaisiin ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla, neuvostossa yritetään parhaillaan päästä sopimukseen siitä, että tekstiin lisätään uusi 7 kohta, jossa luetellaan ne ulkoiset ominaisuudet, joita edellytetään parhaiten yhteisön Välimeren alueen vaikeisiin maaperän ja ilmaston oloihin sopeutuvilta puulajeilta, jotta niitä voidaan pitää kaupan tällä alueella."@fi5
"(ES) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les Députés, nous devons accueillir avec satisfaction cette proposition de directive pour diverses raisons, entre autres, parce qu'elle a élargi son champ d'application. Aujourd'hui, elle envisage la production de bois mais aussi d'autres objectifs forestiers, comme le liège et la protection des ressources génétiques. Nous devons également nous féliciter parce qu'elle identifie différentes catégories, elle favorise le caractère protecteur des reboisements et pas exclusivement la production de bois. Elle suppose la plus grande variabilité du point de vue génétique, en garantissant donc l'adaptation. D'ici, je voudrais applaudir et encourager cette solution, à laquelle j'espère que la Commission européenne adhérera. La proposition, en grande partie, se fait l'écho des différents besoins des États membres, sans perdre de vue le principe de subsidiarité. L'adhésion des pays nordiques et méditerranéens à l'Union européenne a été la principale raison de l'actualisation de cette directive, actuellement en vigueur, qui réglemente la commercialisation de semences et de plantes forestières, et qui n'a pas été modifiée en substance depuis 1975. Le texte de la directive correspond, sur les aspects fondamentaux - objectif, nombre de catégories, définitions de matériels de base, etc. - à l'autre grand système de commercialisation des matériels forestiers de reproduction au niveau mondial, celui de l'OCDE. Au cours des dernières années, on en est venu à travailler sur l'actualisation de ce système et on dispose déjà d'un texte rénové qui est en cours d'approbation par le Conseil. La correspondance des deux textes ne peut que faciliter la commercialisation de ces matériels. Je veux et je dois également féliciter M. Pesälä pour son rapport. Je suis d'accord avec lui sur le fait que la date prévue pour l'entrée en vigueur de la directive ne peut être le 1er janvier 2000, le délai doit être prolongé d'au moins trois ans pour laisser le temps aux États membres de s'adapter à la directive. D'autres amendements déposés par d'autres députés, comme ceux présentés par Mme Schierhuber, doivent également être accueillis avec satisfaction, entre autres celui qui vise à renforcer le contrôle des flux de marchandises par le biais d'une attestation officielle d'origine. Mais il y a un point important dont nous devons prendre en considération et qui est que dans l'exposé des motifs, il est spécifié que la qualité extérieure des matériels était garantie. Néanmoins, le point d) de l'annexe VII l'aborde de manière très générique. Il ne s'agit pas d'un sujet futile. La qualité de la plante est essentielle dans le bassin méditerranéen, où les reboisements sont effectués dans des conditions très difficiles. L'expérience nous a montré qu'à partir de certaines tailles, la plante n'a aucune possibilité de survivre dans un milieu, comme cela se produit dans de nombreuses régions du sud de l'Europe où les conditions de sécheresse sont très extrêmes. Pour faciliter l'enracinement de la plante, il faut donc utiliser des plantes cultivées dans des containers et dotées de bons systèmes radiculaires, alors que dans d'autres pays, on plante avec succès à racines nues. La qualité extérieure de la plante a un impact important, non seulement sur le pourcentage des plantes qui survivent, qui peut passer de 85 % à 20 %, mais aussi sur le développement futur dans des conditions extrêmement dures de leur transplantation dans ce climat. La qualité extérieure est l'un des facteurs qui détermine la qualité du bois de l'avenir. Par conséquent, la non-réglementation de la qualité extérieure de la plante peut occasionner de très graves problèmes, étant donné qu'elle permet l'apparition sur le marché de plantes de toutes les tailles. Prenez en considération que certains États membres disposent déjà d'instruments juridiques de réglementation. L'environnement de l'Europe tout entière a intérêt à ce que les plantations soient effectuées correctement et qu'une bonne partie de celles-ci n'échoue pas. Les plantes doivent être adéquates, il doit s'agir de celles qui peuvent s'adapter parce que, malheureusement, en de nombreux endroits de l'Union européenne, on ne peut planter ce que l'on veut mais bien ce que l'on peut. Pour concrétiser dans le texte de la proposition un traitement adéquat à ce problème non résolu, le Conseil est en train d'adopter d'un commun accord l'inclusion d'un nouveau point 7 qui reprend les caractéristiques extérieures que doivent réunir, pour leur commercialisation dans les régions méditerranéennes de la Communauté, les espèces forestières les mieux adaptées aux conditions de sol et climatiques difficiles de ces régions."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, questa proposta di direttiva merita la nostra approvazione per vari motivi. Fra questi, per l’estensione del suo ambito di applicazione che adesso comprende non solo la produzione del legno ma anche altri obiettivi forestali come il sughero nonché la protezione delle risorse genetiche. Dobbiamo inoltre ritenerci soddisfatti perché essa identifica varie categorie, favorendo il carattere protettivo dei ripopolamenti e non solo la produzione del legno. Prevede il massimo di variabilità dal punto di vista genetico, garantendo, pertanto, l’adattamento. Vorrei esprimere in questa sede la mia soddisfazione per tale soluzione, assicurandole il mio appoggio e sperando che la Commissione europea possa aderirvi. La proposta, in generale, mette in luce le varie necessità degli Stati membri, lasciando anche spazio alla sussidiarietà. L’entrata dei paesi nordici e mediterranei nell’Unione europea è stato il motivo principale dell’aggiornamento della direttiva attualmente in vigore che disciplina la commercializzazione di semi e piante forestali e che dal 1975 non aveva subito sostanziali modifiche. Il testo della direttiva rispecchia nei suoi aspetti fondamentali - obiettivo, numero di categorie, definizione dei materiali di base, ecc. - l’altro grande sistema, a livello mondiale, di commercializzazione dei materiali forestali di riproduzione: quello dell’OCSE. In questi ultimi anni si è lavorato per aggiornare tale sistema e disponiamo oggi di un testo rinnovato che deve ancora essere approvato dal Consiglio. Il fatto che i due testi coincidano non può che facilitare la commercializzazione di tali materiali. E’ per me un dovere ma anche un piacere congratularmi con l’onorevole Pesälä per la sua relazione. Concordo sul fatto che il termine previsto per l’entrata in vigore della direttiva non possa essere il 1 gennaio 2000, e che si debba fissare una proroga di almeno tre anni per dare agli Stati membri la possibilità di adeguarsi alla direttiva. Anche altri emendamenti di altri deputati, come quello presentato dalla onorevole Schierhuber, devono essere accolti favorevolmente. Tra questi, l’emendamento volto a rafforzare il controllo dei flussi di merce mediante un certificato ufficiale di origine. Vi è, tuttavia, un punto importante da tenere in considerazione: nella motivazione si specificava che veniva garantita la qualità esterna dei materiali; tuttavia il punto d) dell’allegato VII tratta la questione in modo molto generico. Non si tratta di un aspetto irrilevante. La qualità della pianta è di importanza fondamentale nell’ambiente mediterraneo dove le moltiplicazioni si effettuano in condizioni molto difficili. L’esperienza ha dimostrato che a partire da determinate dimensioni, la pianta non ha alcuna possibilità di sopravvivere in un ambiente, come avviene in molte zone dell’Europa del sud, in cui la siccità raggiunge livelli estremi. Ciò fa sì che per facilitare il radicamento della pianta, si debbano impiegare piante coltivate in contenitore e con buoni apparati radicali, mentre in altri paesi si pianta con buoni risultati anche a radice nuda. La qualità esterna della pianta ha un forte impatto, non solo sulla percentuale delle piante che sopravvivono, che può passare dall’85 percento al 20 percento, ma anche sul suo sviluppo futuro nelle condizioni estremamente dure del trapianto in un determinato clima. La qualità esterna è uno dei fattori che determina la qualità del patrimonio boschivo del futuro. Pertanto l’assenza di norme concernenti la qualità esterna della pianta può comportare problemi molto seri, in quanto consente l’accesso al mercato di piante di ogni dimensione. Si consideri che in alcuni Stati membri esistono già strumenti giuridici di regolamentazione. Per la tutela dell’ambiente in tutta Europa è importante che gli impianti siano ben realizzati e che buona parte di essi possa svilupparsi senza problemi. Le piante devono essere quelle giuste, cioè quelle che si possono adattare, perché purtroppo in molte zone dell’Unione europea non è possibile piantare ciò che si vuole ma ciò che si può. Per inserire nel testo della proposta un’adeguata soluzione a tale problema irrisolto, il Consiglio sta pensando ad un nuovo punto 7 in cui si specifichino le caratteristiche esterne richieste alle specie forestali più adatte alle difficili condizioni di suolo e di clima per la commercializzazione nelle aree mediterranee della Comunità."@it9
"Mr President, Commissioner, we welcome this proposal for a directive for several reasons, one of which is the extension of its scope. It now encompasses not only wood production but also other forest objectives such as cork and the protection of genetic resources. We should also congratulate ourselves because it now identifies different categories and encourages the protection given by reforestation and not just wood production. It allows maximum variability from the genetic viewpoint, thereby guaranteeing adaptation. I applaud and encourage this solution to which I hope the European Commission will agree. In the main the proposal responds to the differing needs of the Member States and includes the principle of subsidiarity. The accession of the Nordic and Mediterranean countries to the European Union is the main reason for updating the current directive which regulates the marketing of forest plants and seeds and which has not been substantially amended since 1975. The text of the directive coincides on the basic aspects of objective, number of categories, definitions of basic materials and so on with the world’s other main system of marketing forest reproductive material, namely the OECD. Work has been carried out in recent years to update this system and an improved text is now pending approval by the Council. Coherence between these texts can only assist the marketing of these materials. I must also congratulate Mr Pesälä on his report. I agree that the date set for the entry into force of the directive cannot be 1 January 2000 but must be postponed by at least three years to give the Member States time to comply with the directive. Other amendments by other Members, such as those tabled by Mrs Schierhuber, must also be welcomed. They include an amendment on the strengthening of the control of trade flows by an official certificate of origin. However, there is one very important point which we must consider. The explanatory statement specified that the external quality of materials was guaranteed, yet point (d) of Annex VII deals with this in a very general manner. This is not a trivial issue. Plant quality is essential in the Mediterranean environment where reforestation is carried out under very difficult conditions. Experience has taught us that plants of certain sizes cannot survive in a particular environment. This is true in many areas of southern Europe where the drought conditions are extreme. In order to assist their establishment, this means using container-grown plants with good root systems, whereas in other countries plants without any roots can successfully grow. The external quality of plants has a big impact, not only on the percentage which survive, which can range from 20% to 85%, but also on their future development in the extremely harsh conditions of their transfer to this climate. External quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future. A lack of regulation of the external quality of plants may therefore cause very serious problems as this will allow all sizes of plant to be placed on the market. You should bear in mind that some Member States already have laws on this subject. It is in the interests of the whole European environment to ensure that plantations are correctly established so that a large proportion do not fail. The plants must be suitable and adaptable because, unfortunately, in many corners of the European Union, you cannot plant what you want, only what is practical. To ensure that adequate consideration is given to this unresolved problem in the text of the proposal, the Council is trying to reach agreement on the incorporation of a new point 7. This will contain the external characteristics which must be satisfied, for their marketing in the Mediterranean areas of the Community, by the forest species best adapted to the difficult soil and climate conditions of these areas."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega’s, het onderhavige voorstel voor een richtlijn is om meerdere redenen toe te juichen, onder meer omdat het toepassingsgebied van de richtlijn hiermee wordt uitgebreid. Deze omvat nu niet langer alleen de houtproductie maar ook andere bosbouwkundige doelstellingen, zoals de productie van kurk en bescherming van de genetische hulpbronnen. Positief is ook dat er in de richtlijn nu verschillende categorieën worden onderscheiden, en dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de houtproductie maar ook aan het beschermende aspect van herbebossing. Vanuit genetisch oogpunt betekent dat een maximale variabiliteit, wat dan ook een garantie is voor aanpassing. Ik ben een warm voorstander van deze oplossing en ik hoop dat de Europese Commissie die zal overnemen. Het voorstel is grotendeels een weerspiegeling van de verschillende behoeften die er in de lidstaten bestaan, waarbij ook enige ruimte wordt gelaten aan de subsidiariteit. De voornaamste reden voor aanpassing van de thans van kracht zijnde richtlijn, die regels geeft voor het in de handel brengen van bosbouwkundig zaai- en plantgoed en die sinds 1975 niet wezenlijk veranderd is, was de toetreding van de noordelijke en de mediterrane landen tot de Europese Unie. Op zijn voornaamste punten - doelstellling, aantal categorieën, omschrijving van uitgangsmateriaal, enzovoorts - komt de tekst van de richtlijn overeen met die van een andere belangrijke, internationale regeling voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, namelijk het OESO-stelsel. De afgelopen jaren is dit stelsel geactualiseerd, en er ligt nu een hernieuwde tekst die nog door de Raad moet worden goedgekeurd. Het feit dat de teksten met elkaar overeenkomen kan de afzet van dit materiaal alleen maar ten goede komen. Verder wil ik de heer Pesälä gelukwensen met zijn verslag. Ik ben het met hem eens dat de termijn voor de inwerkingtreding van de richtlijn niet moet worden gesteld op 1 januari van het jaar 2000 maar dat die met tenminste drie jaar moet worden verlengd, zodat de lidstaten de tijd hebben zich aan te passen. Ook de amendementen die andere afgevaardigden, zoals mevrouw Schierhuber, hebben ingediend moeten worden toegejuicht, onder meer het amendement dat gericht is op verbetering van het toezicht op de goederenstromen door middel van een officieel certificaat van herkomst. Er is echter een bijzonder belangrijk punt dat we niet mogen vergeten: in de toelichting wordt nader gepreciseerd dat er garanties moeten worden gegeven ten aanzien van de uitwendige kwaliteit van het materiaal, maar in bijlage VII, punt d) wordt hierop echter niet dieper ingegaan. Dit punt is echter allerminst onbeduidend. In het mediterrane landschap, waarin onder buitengewoon moeilijke omstandigheden moet worden herbebost, is de kwaliteit van de plant van essentieel belang. Uit ervaring weten we dat de plant vanaf een bepaalde grootte niet langer overleeft in een omgeving gekenmerkt door extreme droogte, zoals je in vele streken in Zuid-Europa ziet. Om ervoor te zorgen dat de plant goed wortel kan schieten, moet plantgoed worden gebruikt dat in containers en met behulp van goede kiemmethoden geteeld is, terwijl in andere landen rustig kan worden geplant zonder dat de wortel bescherming behoeft. De uitwendige kwaliteit van de plant is van grote invloed, niet alleen op het percentage planten dat het haalt, dat kan variëren van 85% tot 20%, maar ook op de verdere groei van het plantgoed, gezien de uiterst precaire omstandigheden waaronder hij in dat klimaat moet worden verplant. De uitwendige kwaliteit is een van de factoren die bepalend is voor de kwaliteit van het toekomstige bos. Het uitblijven van regels voor de uitwendige kwaliteit van het plantgoed kan dus bijzonder ernstige gevolgen hebben, omdat hierdoor plantgoed van uiteenlopende grootte in de handel kan worden gebracht. Vergeet u niet dat sommige lidstaten reeds over de wettelijke instrumenten beschikken die regelgeving mogelijk maken. Het milieu in heel Europa heeft er baat bij dat de aanplant goed verloopt en niet grotendeels mislukt. Het plantgoed moet geschikt zijn, het moet zich kunnen aanpassen, want helaas kan men op heel wat plaatsen in de Europese Unie niet planten wat men wil maar alleen wat de omstandigheden toelaten. Om in de tekst van het voorstel een adequate oplossing te formuleren voor deze nog niet opgeloste kwestie, wordt in de Raad overlegd over een nieuw punt 7 waarin de uitwendige kenmerken worden vermeld waaraan de bosbouwkundige soorten moeten beantwoorden die het beste zijn aangepast aan de precaire klimatologische en bodemomstandigheden in de communautaire mediterrane gebieden, om in deze gebieden in de handel te mogen worden gebracht."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, devemos saudar esta proposta de directiva por vários motivos; entre eles, por ter alargado o âmbito de aplicação da directiva vigente, que passa agora a contemplar, não unicamente a produção de madeira, como também outros objectivos florestais, como sejam, a cortiça e a protecção dos recursos genéticos. Devemos ainda congratular-nos por nela se identificarem diferentes categorias e se favorecer o carácter protector dos repovoamentos, e não exclusivamente a produção de madeira. Prevê o máximo de variáveis do ponto de vista genético, garantindo, por conseguinte, uma boa adaptação das espécies florestais. Gostaria de saudar e incentivar esta solução, e espero que a Comissão a faça sua. A proposta, na sua maior parte, dá resposta às diferentes necessidades dos Estados-Membros, deixando à subsidiariedade também a sua quota-parte. A adesão dos países nórdicos e mediterrânicos à União Europeia foi o que esteve, fundamentalmente, na origem da necessidade desta actualização da directiva vigente, que regulamenta a comercialização de sementes e plantas para arborização, que não era modificada substancialmente desde 1975. O texto da directiva é coincidente, nos aspectos básicos - objectivo, número de categorias, definições de produtos de base, etc. -, com o outro grande regime à escala mundial de comercialização dos materiais florestais de reprodução: o regime OCDE. Nos últimos anos tem-se desenvolvido um trabalho de actualização deste regime e existe agora um texto renovado que aguarda ser adoptado pelo Conselho. A convergência entre os dois textos só pode favorecer a comercialização destes materiais. De igual modo, desejo e devo felicitar o senhor deputado Pesälä pelo seu relatório. Partilho a sua opinião segundo a qual a data prevista para a entrada em vigor da directiva não poderá ser o dia 1 de Janeiro de 2000, antes devendo ser protelada pelo menos três anos por forma a permitir aos Estados-Membros proceder a adaptações tendo em conta as disposições da directiva. Outras alterações de outros deputados, como sejam as apresentadas pela senhora deputada Schierhuber, devem igualmente ser saudadas, e saliento a que visa o reforço do controlo dos fluxos dos produtos através de um certificado de origem oficial. Existe contudo um ponto muito importante que não devemos perder de vista: na exposição de motivos especifica-se que está assegurada a qualidade externa dos produtos; todavia, a alínea d) do Anexo VII dispensa um tratamento muito genérico a este aspecto. Não estamos perante um tema menor. A qualidade da planta é essencial para o meio mediterrânico, onde o repovoamento florestal é feito em condições muito difíceis. A experiência provou que, a partir de determinadas dimensões, a planta não tem qualquer possibilidade de sobreviver em certos meios, como acontece em muitas zonas do sul da Europa, que registam características de seca muito acentuadas, o que obriga, para garantir a sobrevivência da planta no novo meio, à utilização de plantas cultivadas em contentor e com bons sistemas radiculares, enquanto noutros países se planta com êxito sem necessidade de proteger a raiz. A qualidade externa das plantas é determinante, não só na percentagem das plantas que sobrevivem, que pode passar de 85% para 20%, como ainda no desenvolvimento futuro após a sua transplantação, feita em condições extremamente duras nesse tipo de clima. A qualidade externa é um dos factores que determinam a qualidade da floresta do futuro. Por conseguinte, a não regulamentação da qualidade externa das plantas pode acarretar problemas muito sérios, na medida em que permite a colocação no mercado de plantas de todas as dimensões. Importa ter em conta que alguns Estados-Membros contam já com instrumentos jurídicos de regulamentação. É importante para o ambiente de toda a Europa que as plantações sejam realizadas com êxito e que boa parte delas não redunde em fracasso. As espécies das plantas devem ser as adequadas, as que possam adaptar-se, porque, lamentavelmente, em muitos cantos da União Europeia não é possível plantar o que se quer, mas sim o que se pode. Para reflectir no texto da proposta um tratamento adequado desta questão, ainda por resolver, o Conselho está a tentar alcançar um acordo relativo à incorporação de um novo ponto 7, no qual se contemplem as características externas que deverão apresentar, com vista à sua comercialização nas regiões mediterrânicas da Comunidade, as espécies florestais que melhor se adaptam às difíceis condições de solo e clima."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär, ärade ledamöter! Vi måste välkomna detta förslag till direktiv av flera skäl; bland dem för att dess tillämpningsområde har utökats. Nu gäller det inte bara träproduktion utan också andra mål med skogen, som kork och skyddet av växtgenetiska resurser. Vi bör också gratulera till att det fastställer olika kategorier, det gynnar skyddskaraktären i återplanteringar och inte enbart träproduktionen. Det innebär en maximal variation ur ett växtgenetiskt perspektiv, vilket således garanterar en anpassning. Härifrån vill jag applådera och uppmuntra denna lösning, vilken jag hoppas att Europeiska kommissionen ansluter sig till. Förslaget återspeglar till stor del medlemsstaternas olika behov och lämnar sin del till subsidiariteten. Anslutningen av de nordiska länderna och Medelhavsländerna till Europeiska unionen är huvudskälet till att förnya det nu gällande direktivet, vilket reglerar saluföringen av frövara och plantor, och som sedan 1975 inte har förändrats på ett betydande sätt. Direktivets text sammanfaller i grundelementen – mål, antal kategorier, definitioner av frökällor, etc. – med det andra stora systemet, på internationell nivå, för saluföring av skogsodlingsmaterial: OECD:s. De senaste åren har ett arbete ägt rum för att förnya detta system och det finns en ny text som väntar på att godkännas av rådet. Sammanfallandet av de två texterna kan inte annat än underlätta saluförandet av dessa material. Jag vill, och måste, också gratulera Pesälä till hans betänkande. Jag är enig med honom om att den planerade tidsfristen för att direktivet skall träda i kraft inte kan vara 1 januari 2000, utan måste ökas med åtminstone tre månader för att ge medlemsstaterna tid att anpassa sig till direktivet. Andra ändringsförslag från andra ledamöter, till exempel de som ingivits av Schierhuber, måste också tas emot med tillfredsställelse, bland dem det som kräver en förstärkt kontroll av varuflödet genom ett offentligt ursprungsbevis. Men det finns en mycket viktig punkt vi måste ta hänsyn till: i motiveringen specificeras att man garanterar materialens yttre kvalitet; emellertid tar punkt d) i Bilaga VII upp detta mycket generellt. Detta är ingen struntsak. Plantans kvalitet är väsentlig i Medelhavsmiljön, där återplanteringarna sker under mycket besvärliga förhållanden. Erfarenheten visar att från vissa storlekar har plantan ingen möjlighet att överleva i mark, vilket gäller många områden i södra Europa, där torkan är väldigt extrem. Detta tvingar fram, för att hjälpa plantan att få rotfäste, en användning av plantor som drivits upp i klump och med väl utvecklade rotsystem, medan man i andra länder framgångsrikt planterar med barrot. Plantans yttre kvalitet har stor betydelse, inte bara för hur hög procent av plantorna som överlever, vilket kan gå ner från 85 till 20 procent, utan också i den framtida utvecklingen under de extremt hårda villkoren för plantering i detta klimat. Den yttre kvaliteten är en av de faktorer som avgör den framtida skogens kvalitet. Om man alltså inte reglerar normerna för plantans yttre kvalitet kan det medföra mycket allvarliga problem, eftersom det gör att plantor av alla storlekar kan dyka upp på marknaderna. Tänk på att vissa medlemsstater redan har rättsliga instrument för att reglera detta. Det är viktigt för hela Europas miljö att planteringarna genomförs på ett bra sätt och att inte stora delar av dem misslyckas. Plantorna måste vara de rätta, sådana som går att använda, för tyvärr kan man i många delar av Europa inte plantera det man vill utan det som går. För att utforma en lämplig hantering av detta olösta problem i förslagstexten, håller rådet på att enas om att införa en ny punkt sju som beskriver de yttre egenskaper som skall krävas för att kunna saluföra de skogssorter som är bäst anpassade till de svåra mark- och klimatvillkoren, i Medelhavsområdet inom gemenskapen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph