Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-01-Speech-3-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991201.13.3-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να συγχαρώ την επιτροπή συμβιβασμού, αλλά και τους κυρίους βουλευτές, τον κ. Pronk και όσους εργάστηκαν για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολιτικά ενδιαφέρον το ότι έχουμε, όπως είπε ο κ. Pronk, την πρώτη νομική πράξη μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ στον κοινωνικό τομέα, και ιδιαίτερα στον χώρο της υγιεινής και της ασφάλειας, όπου με συναπόφαση αποφασίστηκε η οδηγία αυτή. Η οδηγία είναι εξαιρετικά σημαντική και αφορά εργαζομένους σε ιδιαίτερα επικίνδυνους χώρους, εργαζομένους οι οποίοι εκτίθενται στις εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Ξέρετε ότι υπήρξε ένας μακρύς διάλογος και μια περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι παρά το ότι κράτησε επί μακρόν, παρά το ότι χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερα χρόνια για να φθάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό, απεδείχθη ότι η επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένες από τις τροπολογίες είχε τελικά θετικά αποτελέσματα. Έτσι, αναφερόμενη στην εισήγηση του κ. Pronk, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι η υιοθέτηση των τροπολογιών 4 και 5, δηλαδή των τροπολογιών που αφορούν την ενημέρωση των επιχειρήσεων και τον κοινό οδηγό, ο οποίος θα συμφωνήσω ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο βελτιωμένος και περισσότερο δεσμευτικός, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κατά τη δεύτερη ανάγνωση έγιναν αποδεκτές αυτές οι τροπολογίες, απέδειξαν και το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία και της συναπόφασης και της συνεργασίας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο θέμα της εφαρμογής της οδηγίας. Φυσικά δεν αποτελεί θέμα και πρόβλημα η εφαρμογή αυτής της οδηγίας ιδιαίτερα, αλλά όλων των οδηγιών. Θα πρέπει να παραδεχθώ ότι ο μηχανισμός ελέγχου της Επιτροπής δεν είναι τόσο ισχυρός ώστε να μπορεί να ελέγχει όλα τα κράτη μέλη και όλες τις οδηγίες οι οποίες ψηφίζονται. Είχα όμως δηλώσει, και είναι δέσμευση αυτής της Επιτροπής, ότι θα γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις και τους μηχανισμούς της Επιτροπής, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όσον αφορά την ερώτηση για το πώς θα εφαρμοσθεί στις ίδιες τις εταιρείες, αν θα υπάρξουν προβλήματα με τις υπεργολαβίες ή με την μερική απασχόληση, θα ήθελα να συνδέσω την απάντησή μου με τις υπόλοιπες πολιτικές και τα άλλα μέτρα της Επιτροπής. Έτσι, το πώς συνδέονται οι επιχειρήσεις και το πώς λειτουργεί το καθεστώς της υπεργολαβίας βεβαίως αφορά το κάθε κράτος μέλος. Αλλά η ειδική κατάρτιση των εργαζομένων, τα ειδικά προγράμματα για την υγιεινή και την ασφάλεια και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες είναι προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος της στρατηγικής για την απασχόληση, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουμε και πρακτικές benchmarking μεταξύ των χωρών για να βελτιώσουμε όσο γίνεται τις συνθήκες της υγιεινής και της ασφάλειας. Τελειώνοντας, θα συμφωνήσω με τον κ. Skinner ότι δεν μπορούμε απλά με μία νομοθετική ρύθμιση να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όσο είναι η υγιεινή και η ασφάλεια, αλλά σε συνδυασμό με τις πολιτικές, με τους πόρους που υπάρχουν στα κοινωνικά ταμεία και, φυσικά, με τις πολιτικές των κρατών μελών, πιστεύουμε σε μια συνεχή βελτίωση."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, ærede medlemmer, jeg vil også gerne gratulere Forligsudvalget samt de herrer parlamentsmedlemmer, hr. Pronk og alle dem, som har arbejdet for, at denne aftale skal lykkes. Jeg er af den mening, at det er yderst vigtigt og politisk interessant, at vi, som hr. Pronk sagde, har med den første retspraksis at gøre siden Amsterdam-traktaten inden for det sociale område, og i særdeleshed inden for sundhed og beskyttelse, hvor dette direktiv blev vedtaget med en medbeslutning. Direktivet er overordentligt vigtigt og omhandler arbejdstagere på særligt farlige steder, nemlig arbejdstagere, som udsættes for eksplosive atmosfærer. De ved, at der er foregået en langvarig dialog og forhandlingsperiode mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Til trods for at det har trukket i langdrag, til trods for at det har været nødvendigt med næsten fire år for at komme til dette resultat, så mener jeg, at det har vist, at Europa-Parlamentets insisteren på visse af modifikationerne har fået et positivt slutresultat. Idet jeg refererer til hr. Pronks forelæggelse, vil jeg også gerne betone, at optagelsen af ændringsforslagene 4 og 5, det vil sige de ændringsforslag, som omhandler orientering af virksomheder og den fælles vejledning, som jeg er enig i, godt kunne være forbedret mere og være mere bindende, men lad os ikke glemme, at disse ændringsforslag blev godkendt under andenbehandlingen. De har også vist, hvor vigtigt det er, at Parlamentet og Kommissionen beslutter sammen og samarbejder. Jeg vil også gerne omtale spørgsmålet om direktivets anvendelse. Det er naturligvis ikke specielt dette direktivs anvendelse, der kan skabe spørgsmål og problemer, det gælder for alle direktiver. Jeg må acceptere, at Kommissionens kontrolmekanisme ikke er så stærk, at den kan kontrollere alle medlemsstater og alle direktiver, der bliver vedtaget. Men jeg har erklæret, og det er en forpligtelse for denne Kommission, at der vil blive lagt de største anstrengelser for dagen i samarbejdet med medlemsstaterne, i samarbejdet med alle Kommissionens direktorater og organer, for at vi kan opnå så gode resultater som muligt. Angående spørgsmålet om, hvorledes det skal anvendes på selve virksomhederne, og om der vil opstå problemer med underentrepriser og med deltidsbeskæftigelse, vil jeg sætte mit svar i relation til Kommissionens øvrige politikker og andre foranstaltninger. Hvorledes virksomhederne forbindes, og hvorledes underentreprisesystemet virker, vedkommer naturligvis kun den enkelte medlemsstat. Men den specielle efteruddannelse af arbejdstagerne, de særlige sundheds- og beskyttelsesprogrammer over for såvel arbejdstagere som arbejdsgivere er programmer, som er indeholdt i retningslinjerne af programmet for beskæftigelsesstrategi. De finansieres af den Europæiske Socialfond, og vi har desuden benchmarking praksisser mellem landene for at forbedre sundheds- og beskyttelsesforholdene så meget som muligt. Endelig er jeg enig med hr. Skinner i, at vi ikke udelukkende kan behandle et så alvorligt emne som sundheds- og beskyttelsesområdet gennem en lovgivningsændring, men i kombination med de politikker, med de midler, der findes i socialfondene, og naturligvis med medlemsstaternes politikker tror vi på en fortsat forbedring."@da1
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Auch ich möchte den Vermittlungsausschuß sowie die Abgeordneten, Herrn Pronk und alle, die an der Erzielung dieser Einigung mitgewirkt haben, beglückwünschen. Es ist meines Erachtens besonders wichtig und auch politisch von Interesse, daß wir hier den ersten Rechtsakt nach dem Vertrag von Amsterdam im sozialen Bereich haben, wie Herr Pronk sagte, die erste Richtlinie speziell auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit, die nach dem Mitentscheidungsverfahren behandelt wurde. Diese Richtlinie ist von herausragender Bedeutung und betrifft Arbeitnehmer, die an besonders gefährlichen Arbeitsstätten tätig und explosionsfähigen Atmosphären ausgesetzt sind. Bekanntlich gab es einen ausführlichen Dialog und eine Phase der Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Europäischem Parlament. Obwohl dies ein langer Prozeß war und obwohl es bis zum vorliegenden Ergebnis fast vier Jahre gedauert hat, hat sich meines Erachtens gezeigt, daß das Beharren des Europäischen Parlaments auf bestimmten Änderungsanträgen schließlich zum Erfolg führte. In Anknüpfung an die Ausführungen von Herrn Pronk möchte auch ich betonen, daß die Annahme der Abänderungsanträge 4 und 5, also der Änderungen, die sich auf die Unterrichtung der Unternehmen und das Vademekum beziehen, auch bewiesen hat, wie wichtig sowohl das Verfahren der Mitentscheidung als auch das der Zusammenarbeit von Parlament und Kommission ist. Das Vademekum hätte übrigens auch nach meinem Dafürhalten noch weiter verbessert und verbindlicher gestaltet werden können, aber vergessen wir nicht, daß die betreffenden Abänderungsanträge in zweiter Lesung angenommen wurden. Lassen Sie mich ferner auf die Umsetzung der Richtlinie eingehen. Natürlich besteht das Problem nicht in der Umsetzung speziell dieser, sondern generell aller Richtlinien. Ich muß zugeben, daß der Kontrollmechanismus der Kommission nicht so effizient ist, daß alle Mitgliedstaaten und alle verabschiedeten Richtlinien überprüft werden könnten. Ich habe jedoch erklärt, und auch die gegenwärtige Kommission hat verbindlich zugesichert, daß in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sowie gemeinsam mit sämtlichen Direktionen und Organen der Kommission alles darangesetzt wird, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Als Antwort auf die Frage, wie das in den Unternehmen selbst umgesetzt wird, wenn es möglicherweise Probleme mit Subunternehmern oder bei Teilzeitbeschäftigung gibt, möchte ich eine Verbindung zu den übrigen Politiken und den anderen Maßnahmen der Kommission herstellen. In welcher Beziehung Unternehmen zueinander stehen und wie die Regelungen für Subunternehmern aussehen, ist natürlich Angelegenheit eines jeden Mitgliedstaates. Die Fachausbildung der Arbeitnehmer, die Sonderprogramme für Gesundheitsschutz und Sicherheit sowohl für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber sind jedoch in den Leitlinien für eine beschäftigungspolitische Strategie enthalten und werden vom Europäischen Sozialfonds finanziert. Außerdem gibt es Benchmarking-Verfahren zwischen den Ländern, um die Bedingungen im Hinblick auf Gesundheitsschutz und Sicherheit so weit wie möglich zu verbessern. Abschließend möchte ich Herrn Skinner zustimmen, daß wir ein so ernstes Problem wie den Gesundheitsschutz und die Sicherheit nicht einfach durch eine Rechtsvorschrift lösen können, aber in Verbindung mit den Politiken und den in den Sozialfonds vorhandenen Mitteln sowie natürlich mit den Politiken der Mitgliedstaaten lassen sich unserer Auffassung nach kontinuierliche Verbesserungen erreichen."@de7
"Mr President, ladies and gentlemen, I should also like to congratulate the Conciliation Committee as well as Mr Pronk and all those who helped to achieve this agreement. It is particularly significant and interesting from a political point of view that, as Mr Pronk stated, we have, for the first time since the Amsterdam Treaty, a piece of legislation addressing social issues, in particular health and safety issues, which has been passed through under the codecision procedure. The directive is extremely important and concerns workers in particularly hazardous places who are exposed to explosive atmospheres. As you know, this follows a long dialogue and extensive negotiations between the Commission, the Council and the European Parliament on this matter. Despite it taking so long, almost four years, to achieve this result, Parliament’s insistence on certain amendments has proved to be fruitful. With reference to Mr Pronk’s report, I too should like to stress that the adoption of Amendment Nos 4 and 5 on information to undertakings and vade mecum, which I agree could be improved and made more binding – not forgetting that these amendments were accepted at second reading – just goes to show the importance of the codecision and cooperation procedures of Parliament and the Commission. I would also like to mention the matter of the application of this directive. Of course, it is not the application of this particular directive which raises problems, but of all directives. Admittedly, the Commission’s control mechanism is not tight enough to monitor all the Member States and all the directives that are passed. Nevertheless, I did state, and this is a commitment on the part of the Commission, that every effort would be made, in collaboration with the Member States and in collaboration with all the Directorates and Commission mechanisms, to achieve the best results. As to the question of how it will be applied to companies themselves, whether there will be problems with subcontracting and part-time employment, I should like to tie my answer in with the Commission’s other policies and measures. Thus, how undertakings are linked and how sub-contracting works is up to each Member State. Nevertheless, special training for workers and special programmes for the health and safety of workers and employers are included in the employment strategy guidelines and are funded by the European Social Fund and we also have benchmarking between countries in order to improve health and safety conditions as best we can. In closing, I concur with Mr Skinner that we cannot merely legislate away such a serious problem as health and safety but we believe there can be constant improvement in conjunction with policies, with resources from the social funds and, of course, with the policies of Member States."@en3
"(EL) Señor Presidente, señorías, quisiera también yo, a mi vez, felicitar al Comité de Conciliación, así como a los señores diputados, al Sr. Pronk y a cuantos han trabajado para alcanzar este acuerdo. Creo que es especialmente importante el hecho de encontrarnos, como ha dicho el Sr. Pronk, ante la primera acción jurídica desde el Tratado de Amsterdam en el ámbito de lo social, y particularmente en el ámbito de la higiene y la seguridad, en el que mediante el procedimiento de la codecisión se ha adoptado esta directiva. La directiva es muy importante y afecta a trabajadores de sectores especialmente peligrosos, trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. Sus señorías saben que ha habido un diálogo prolongado y un período de negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Creo que, a pesar del tiempo empleado, a pesar de haberse necesitado casi cuatro años para llegar a este fruto, ha quedado demostrado que la persistencia del Parlamento Europeo en determinadas enmiendas ha obtenido finalmente resultados positivos. De manera que, al referirme al informe del Sr. Pronk, quisiera también yo detenerme en la adopción de las enmiendas 4 y 5, es decir, las enmiendas que atañen a la información de las empresas y a la guía común, la cual estoy de acuerdo en que podría desarrollarse más y ser más vinculante, pero no olvidemos que estas enmiendas han sido aceptadas durante la segunda lectura, lo que ha puesto de manifiesto la extraordinaria importancia del procedimiento de la codecisión y de la cooperación entre el Parlamento y la Comisión. Quisiera referirme también a la cuestión de la aplicación de la directiva. La cuestión, naturalmente, el problema, no es la aplicación de esta directiva en particular, sino la de todas las directivas. He de reconocer que el dispositivo de control de la Comisión no es lo suficientemente eficaz como para controlar a todos los estados miembros y todas las directivas que se aprueban. He declarado, sin embargo, y constituye un compromiso de esta Comisión, que se va a hacer el mayor esfuerzo posible, en colaboración con los estados miembros, en colaboración con todas las direcciones y con todos los mecanismos de la Comisión, para alcanzar los mejores resultados posibles. Por lo que se refiere a la pregunta de cómo se va aplicar en las propias compañías, de si habrá problemas con las subcontrataciones y con el empleo a tiempo parcial, me gustaría ligar mi respuesta a las otras políticas y a las otras medidas de la Comisión. El cómo se vinculan las empresas entre sí y el cómo funciona el régimen de la subcontratación es algo que concierne, por supuesto, a cada uno de los estados miembros. Pero, la formación especial de los trabajadores, los programas especiales de higiene y seguridad, para los trabajadores y para los empresarios, son programas incluidos en las directrices del programa de la estrategia para el empleo, están financiados por el Fondo Social Europeo, y tenemos además prácticas de entre los países para mejorar en la medida de lo posible las condiciones de higiene y seguridad. Para terminar, estoy de acuerdo con el Sr. Skinner en que no podemos afrontar un problema tan serio como la higiene y seguridad con una simple regulación legislativa. Pero en combinación con nuestras políticas, con los recursos procedentes de los fondos sociales, y, naturalmente, con las políticas de los estados miembros, apostamos por una mejora permanente."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluaisin vuorollani onnitella sovittelukomiteaa sekä parlamentin jäsen Pronkia ja niitä jäseniä, jotka ovat työskennelleet tämän sopimuksen hyväksi. Mielestäni on erittäin tärkeää ja poliittisesti kiinnostavaa, että on saatu aikaan, kuten jäsen Pronk sanoi, Amsterdamin sopimuksen jälkeen ensimmäinen lainsäädäntötoimi sosiaalialalla ja erityisesti terveyden ja turvallisuuden alueella, kun tästä direktiivistä päätettiin yhteispäätöksellä. Direktiivi on erittäin tärkeä, ja se koskee työntekijöitä erityisen vaarallisissa tiloissa, työntekijöitä, jotka altistuvat räjähdyskelpoisille ilmaseoksille. Tiedätte, että komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä on ollut pitkällinen vuoropuhelu- ja neuvottelujakso. Mielestäni on osoittautunut – huolimatta siitä, että tähän tulokseen päätyminen on kestänyt pitkään, huolimatta siitä, että siihen tarvittiin lähes neljä vuotta –, että Euroopan parlamentin pysyminen tiukasti tiettyjen tarkistusten takana on johtanut myönteiseen lopputulokseen. Näin ollen Pronkin esittelyyn viitaten minäkin haluaisin korostaa, että tarkistusten 4 ja 5 hyväksyminen osoitti myös sen, kuinka tärkeitä asioita ovat yhteispäätösmenettely ja parlamentin ja komission yhteistyö. Nämä tarkistukset koskevat yrityksille tiedottamista ja yhteistä käsikirjaa, joka minunkin mielestäni olisi voinut olla parempi ja sitovampi, mutta älkäämme unohtako, että toisessa käsittelyssä nämä tarkistukset hyväksyttiin. Lisäksi haluaisin puhua direktiivin täytäntöönpanosta. Luonnollisestikaan tämän direktiivin täytäntöönpanon ongelma ei eroa muiden direktiivien täytäntöönpanosta. On hyväksyttävä se, että komission valvontakeinot eivät ole niin vahvoja, että voitaisiin valvoa kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia hyväksyttyjä direktiivejä. Olin kuitenkin ilmoittanut sitovasti myös komission puolesta, että ryhdymme mahdollisimman suuriin ponnistuksiin yhdessä jäsenvaltioiden sekä komission kaikkien osastojen ja mekanismien kanssa, jotta pääsisimme mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Mitä tulee kysymykseen, miten direktiivi pannaan täytäntöön itse yrityksissä ja syntyykö ongelmia alihankkijoiden tai osa-aikaisen työn osalta, haluaisin yhdistää vastaukseni muihin komission politiikkoihin ja toimenpiteisiin. Näin ollen siis se, kuinka yritykset sidotaan ja kuinka alihankkijajärjestelmä toimii, koskee tietysti jokaista jäsenvaltiota. Mutta työntekijöiden erityiskoulutus – sekä työntekijöille että työnantajille tarkoitetut terveyttä ja turvallisuutta koskevat erityisohjelmat – muodostuu ohjelmista, jotka sisältyvät työllisyysstrategiaa koskevan ohjelman suuntaviivoihin, niitä rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja valtioiden välillä on olemassa esikuva-analyysi-käytäntöjä, joilla koetetaan parantaa terveys- ja turvallisuusoloja niin hyvin kuin mahdollista. Lopuksi, olen samaa mieltä jäsen Skinnerin kanssa siitä, että pelkkä lainsäädännön uudistus ei riitä hoitamaan tätä suurta terveys- ja turvallisuusongelmaa, vaan uskomme, että yhdessä politiikkojen, sosiaalirahastoista löytyvien varojen ja luonnollisesti jäsenvaltioiden politiikkojen kanssa tilannetta voidaan jatkuvasti parantaa."@fi5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, je voudrais à mon tour féliciter le comité de conciliation ainsi que M. Pronk et tous les députés qui ont contribué à la conclusion de cet accord. J'estime, à l'instar de M. Pronk, qu'il est d'une grande portée et d'un grand intérêt de disposer du premier acte juridique dans le domaine social depuis le traité d'Amsterdam, et notamment en matière de santé et de sécurité qui font l'objet de cette directive établie selon la procédure de codécision. Cette directive est extrêmement importante et concerne les travailleurs en poste dans des locaux particulièrement dangereux, les travailleurs exposés au risque d'atmosphères explosives. Vous savez que l'accord sur le projet commun a été précédé d'une longue période de concertation et de négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Bien qu'il ait fallu presque quatre ans pour aboutir, il s'avère que l'obstination du Parlement à maintenir certains de ses amendements a été finalement payante. Ainsi, pour en venir concrètement au rapport de M. Pronk, je tiens à souligner à mon tour que l'adoption des amendements 4 et 5 concernant l'information destinée aux entreprises et le guide de bonne pratique - dont je reconnais qu'il pourrait être amélioré et plus contraignant, mais n'oublions pas que ces amendements ont été acceptés en deuxième lecture -, a mis en valeur toute l'importance de la procédure de codécision et de coopération du Parlement et de la Commission. Je voudrais évoquer aussi la question de l'application de la directive. Les problèmes d'application se posent d'ailleurs pour toutes les directives et pas seulement pour celle-ci. Je dois admettre que le mécanisme de contrôle de la Commission n'a pas la force qui lui permettrait d'être opérant dans tous les États membres et pour toutes les directives adoptées. Mais j'ai déclaré, en engageant sur ce point la Commission, que l'on s'évertuerait, en coopération avec les États membres, avec toutes les directions générales et les rouages de la Commission, à obtenir la plus grande efficacité possible. Sur le point de savoir comment la directive sera appliquée au sein des entreprises, si elle posera problème pour ce qui est de la sous-traitance ou de l'emploi à temps partiel, je donnerai une réponse qui est à rattacher à l'ensemble des autres politiques et mesures de la Commission. Ainsi, il va de soi que les modalités d'association des entreprises et de fonctionnement du régime de sous-traitance sont l'affaire de chaque État membre. Mais la formation des travailleurs sur cette question, les programmes de formation spécialisée en matière de santé et de sécurité à l'intention des salariés et des employeurs sont compris dans les lignes directrices de la stratégie pour l'emploi et sont financés par le Fonds social européen, et nous avons aussi des pratiques de benchmarking entre les pays afin d'améliorer dans toute la mesure du possible les conditions de santé et de sécurité. En terminant, je conviendrai avec M. Skinner que l'on ne peut régler un problème aussi sérieux que celui de la santé et de la sécurité au seul moyen d'une législation mais que, en combinant les programmes et ressources qu'offrent les fonds sociaux et, naturellement, les politiques des États membres, nous comptons sur une amélioration constante."@fr6
"Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero anch'io ringraziare il comitato di conciliazione, i parlamentari, l’onorevole Pronk e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’accordo. Come ha sottolineato l’onorevole Pronk, giudico molto importante e politicamente interessante il fatto che, dopo il Trattato di Amsterdam, sia questo il primo atto giuridico in ambito sociale e, in particolare, nel settore dell’igiene e della sicurezza, che ha visto l’approvazione della direttiva mediante il processo di codecisione. Si tratta di una direttiva assai importante che riguarda le persone occupate in ambiti particolarmente pericolosi, ovvero i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Come sapete, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento sono stati coinvolti in un dialogo e in una procedura di negoziato particolarmente lunghi. Malgrado tale processo sia durato a lungo e siano occorsi quasi quattro anni per giungere a questo risultato, credo sia stato dimostrato che l’insistenza del Parlamento su taluni emendamenti ha infine dato i suoi frutti. Facendo riferimento alla relazione dell’onorevole Pronk, vorrei segnalare anch'io che l’adozione degli emendamenti nn. 4 e 5 in merito all’informazione delle imprese e al un punto che avrebbe potuto essere migliorato ulteriormente e reso più vincolante, sebbene sia comunque stato accolto in sede di seconda lettura – dimostra quanto sia importante la procedura di codecisione e la cooperazione tra Parlamento e Commissione. Vorrei soffermarmi anche sulla questione dell’attuazione della direttiva, premettendo che il problema riguarda in generale tutte le direttive. Devo ammettere che il meccanismo di controllo della Commissione non è sufficiente per vigilare su tutte le direttive approvate e quindi applicate in tutti gli Stati membri. Come ho già avuto modo di dichiarare prendendo un impegno a nome della Commissione, è necessario compiere un enorme sforzo in collaborazione con gli Stati membri e con tutte le direzioni e i servizi della Commissione al fine di poter ottenere i migliori risultati possibili. Per quanto riguarda la domanda sull’attuazione specifica presso le singole aziende e su eventuali problemi concernenti appalti e tempo parziale, nella mia risposta vorrei ricordare le altre politiche e misure adottate dalla Commissione. Le modalità dei rapporti tra le aziende e il funzionamento del regime di subappalto competono a ciascuno Stato membro, mentre la formazione degli occupati e i programmi per l’igiene e la sicurezza destinati a lavoratori e datori di lavoro sono compresi specificamente negli orientamenti del programma sulla strategia per l’occupazione, vengono finanziati dal Fondo sociale europeo e dispongono di un sistema di tra i vari paesi, consentendo così di migliorare, ove possibile, le condizioni di igiene e sicurezza. In conclusione, concordo con l’onorevole Skinner sul fatto che una semplice iniziativa legislativa non basta per far fronte ad un problema così serio come quello dell’igiene e della sicurezza, ma credo che, grazie alle politiche, alle risorse dei vari fondi e alle strategie degli Stati membri, sarà possibile conseguire un miglioramento continuo."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, I should also like to congratulate the Conciliation Committee as well as Mr Pronk and all those who helped to achieve this agreement. It is particularly significant and interesting from a political point of view that, as Mr Pronk stated, we have, for the first time since the Amsterdam Treaty, a piece of legislation addressing social issues, in particular health and safety issues, which has been passed through under the codecision procedure. The directive is extremely important and concerns workers in particularly hazardous places who are exposed to explosive atmospheres. As you know, this follows a long dialogue and extensive negotiations between the Commission, the Council and the European Parliament on this matter. Despite it taking so long, almost four years, to achieve this result, Parliament’s insistence on certain amendments has proved to be fruitful. With reference to Mr Pronk’s report, I too should like to stress that the adoption of Amendment Nos 4 and 5 on information to undertakings and vade mecum, which I agree could be improved and made more binding – not forgetting that these amendments were accepted at second reading – just goes to show the importance of the codecision and cooperation procedures of Parliament and the Commission. I would also like to mention the matter of the application of this directive. Of course, it is not the application of this particular directive which raises problems, but of all directives. Admittedly, the Commission’s control mechanism is not tight enough to monitor all the Member States and all the directives that are passed. Nevertheless, I did state, and this is a commitment on the part of the Commission, that every effort would be made, in collaboration with the Member States and in collaboration with all the Directorates and Commission mechanisms, to achieve the best results. As to the question of how it will be applied to companies themselves, whether there will be problems with subcontracting and part-time employment, I should like to tie my answer in with the Commission’s other policies and measures. Thus, how undertakings are linked and how sub-contracting works is up to each Member State. Nevertheless, special training for workers and special programmes for the health and safety of workers and employers are included in the employment strategy guidelines and are funded by the European Social Fund and we also have benchmarking between countries in order to improve health and safety conditions as best we can. In closing, I concur with Mr Skinner that we cannot merely legislate away such a serious problem as health and safety but we believe there can be constant improvement in conjunction with policies, with resources from the social funds and, of course, with the policies of Member States."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ook ik wil het bemiddelingscomité en de leden, en met name de heer Pronk, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit akkoord, van harte gelukwensen. Het is mijns inziens inderdaad een heel interessante en belangrijke zaak dat, zoals ook de heer Pronk zei, dit de eerste regelgeving op sociaal gebied is na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Het gaat hierbij om de aanneming van een richtlijn over gezondheid en veiligheid overeenkomstig de medebeslissingsprocedure. Deze richtlijn is zeer belangrijk en van toepassing op werknemers die werken in een gevaarlijke omgeving, werknemers die zijn blootgesteld aan explosieve atmosferen. U weet dat hierover een lange dialoog en lange onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de Commissie, de Raad en het Parlement. Ondanks die lange onderhandelingen, ondanks de vier jaar die nodig waren voordat dit resultaat kon worden bereikt, heeft de vasthoudendheid van het Europees Parlement wat een aantal amendementen betreft uiteindelijk zoden aan de dijk heeft gezet. Ook ik wil kort iets zeggen over de amendementen 4 en 5 uit het verslag van de heer Pronk. Deze amendementen betreffen de informatie van bedrijven en de gemeenschappelijke gids die - daar ben ik het met u eens - wat beter, wat meer bindend had kunnen zijn. Deze twee amendementen zijn in tweede lezing aangenomen en daaruit blijkt hoe belangrijk de medebeslissingsprocedure en de samenwerking tussen het Parlement en de Commissie zijn. Ik wil eveneens iets zeggen over de toepassing van de richtlijn. Toepassing is geen probleem dat zich enkel voor deze richtlijn stelt, maar dat algemeen geldt voor alle richtlijnen. Ik moet toegeven dat het toetsingsmechanisme van de Commissie niet sterk genoeg is om op alle landen en op alle aangenomen richtlijnen controle te kunnen uitoefenen. De Commissie had echter toegezegd dat zij haar uiterste best zou doen om in samenwerking met de lidstaten, met medewerking van alle directoraten en mechanismen van de Commissie, optimale resultaten te verkrijgen. Er werd gevraagd hoe deze richtlijn zal worden toegepast op de bedrijven, of er problemen zullen rijzen met onderaanbestedingen, of met deeltijdwerk. Ik wil in mijn antwoord een band leggen met de andere beleidsvormen en maatregelen van de Commissie. De betrekkingen tussen bedrijven onderling en de manier waarop onderaanbestedingen in hun werk gaan, zijn zaak van de lidstaten. Speciale scholing van werknemers, speciale gezondheids- en veiligheidsprogramma's voor zowel werknemers als werkgevers vallen echter onder de richtsnoeren van de programma's in het kader van de werkgelegenheidsstrategie en worden door het Europees Sociaal Fonds gefinancierd. Wij hebben eveneens praktijken tussen de lidstaten waarmee men de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden zo optimaal mogelijk kan maken. Tot slot ben ik het met de heer Skinner eens dat wij niet met een eenvoudige regelgeving een dermate serieus probleem als veiligheid en gezondheid kunnen oplossen. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat in combinatie met de beleidsvormen en de middelen van het sociaal fonds, en natuurlijk in combinatie met de nationale wetgevingen de situatie gestaag wordt verbeterd."@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também eu gostaria de felicitar, pela minha parte, o comité de conciliação, bem como os senhores deputados, o senhor deputado Pronk e todos aqueles que trabalharam para se alcançar este acordo. Creio que é particularmente importante e politicamente interessante o facto de termos, conforme afirmou o senhor deputado Pronk, o primeiro acto jurídico no sector social após o Tratado de Amesterdão, em especial no domínio da saúde e da segurança, sendo que esta directiva foi aprovada através do processo de co-decisão. A directiva é excepcionalmente importante e diz respeito aos trabalhadores em sectores especialmente perigosos, a trabalhadores que estão expostos a atmosferas explosivas. Como é do vosso conhecimento, houve um longo diálogo e um período de negociações entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. Considero que apesar de ter levado muito tempo, apesar de terem sido necessários quase quatro anos para chegarmos a este resultado, ficou provado que a insistência do Parlamento Europeu em certas alterações acabou por ter resultados positivos. Desta forma, a respeito da proposta do senhor deputado Pronk, também eu gostaria de salientar que a aprovação das alterações 4 e 5, que dizem respeito às informações comunicadas às empresas e ao guia de boas práticas - que, concordo, poderia ser mais melhorado e mais vinculativo, mas não esqueçamos que estas alterações foram aceites na segunda leitura - mostrou igualmente como é importante não só o processo de co-decisão mas também a cooperação entre o Parlamento e a Comissão. Também gostaria de fazer uma referência à questão da aplicação da directiva. Naturalmente que o que está em causa ou constitui um problema não é a aplicação desta directiva em especial, mas sim a aplicação de todas as directivas. Devo reconhecer que o mecanismo de controlo da Comissão não é assim tão forte ao ponto de poder controlar todos os Estados-Membros e todas as directivas que são aprovadas. No entanto, eu tinha declarado, e constitui um compromisso desta Comissão, que seriam desenvolvidos os maiores esforços, em cooperação com os Estados-Membros e em cooperação com todas as direcções e com os mecanismos da Comissão, com vista à obtenção dos melhores resultados possíveis. Quanto à pergunta sobre a maneira como será aplicada nas próprias empresas, se haverá problemas com as sub-empreitadas ou com o emprego precário, gostaria de ligar a minha resposta às restantes políticas e às outras medidas da Comissão. Assim, é evidente que o modo como as empresas se reúnem e a maneira como funciona o regime da sub-empreitada diz respeito a cada Estado-Membro. Todavia, a formação específica dos trabalhadores, os programas específicos no domínio da saúde e da segurança e relativos aos trabalhadores e aos empregadores estão contemplados nas linhas directrizes do programa da estratégia para o emprego, são financiados pelo Fundo Social Europeu, e temos também as práticas de entre os países para melhorarmos, na medida do possível, as condições de saúde e de segurança. Para terminar, direi que concordo com o senhor deputado Skinner quando diz que não podemos só com uma regulamentação legislativa resolver um problema tão grave como é o problema da saúde e da segurança, mas com uma conjugação das políticas, com os recursos existentes nos fundos sociais e, naturalmente, com as políticas dos Estados-Membros, acreditamos que é possível continuar a melhorar as condições existentes."@pt11
"Herr talman, värderade parlamentsledamöter! Också jag skulle vilja gratulera förlikningskommittén men också parlamentsledamöterna, Pronk och alla som arbetat för att nå fram till denna uppgörelse. Jag anser att det är särskilt betydelsefullt och politiskt intressant, såsom påpekats av Pronk, att vi nu har fått den första rättsakten efter Amsterdamfördraget på det sociala området, i synnerhet inom området hälsa och säkerhet, i och med att detta direktiv antagits genom medbeslutandeförfarandet. Direktivet är utomordentligt viktigt och gäller arbetstagare på speciellt farliga arbetsplatser, som utsätts för explosiv atmosfär. Ni vet att det har varit en långvarig dialog och en lång period av förhandlingar mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Trots att det har tagit lång tid, trots att det har krävts nästan fyra år för att nå fram till detta resultat, tycker jag det har visat sig att Europaparlamentets insisterande på vissa av ändringsförslagen till sist har lett till positiva resultat. I anslutning till Pronks föredragning skulle också jag vilja framhålla godkännandet av ändringsförslag 4 och 5, dvs. de ändringsförslag som gäller informationen till företagen och de gemensamma anvisningarna. Jag håller med om att anvisningarna skulle kunna förbättras och göras mera bindande, men vi får inte glömma att dessa ändringsförslag godkändes vid den andra behandlingen, vilket vittnar om betydelsen av medbeslutandeförfarandet och samarbetet mellan parlamentet och kommissionen. Jag skulle också vilja ta upp frågan om tillämpningen av direktivet. Naturligtvis gäller frågan om tillämpningen inte bara just detta direktiv utan alla direktiv. Jag måste tillstå att kommissionens kontrollapparat inte är så effektiv att den kan kontrollera alla medlemsstaterna och alla de direktiv som antas. Jag har emellertid sagt, och kommissionen har lovat, att vi skall anstränga oss så mycket som möjligt, i samarbete med medlemsstaterna, i samarbete med alla kommissionens olika organ, så att vi uppnår bästa tänkbara resultat. När det gäller frågan om hur direktivet skall tillämpas ute på företagen, om det kommer att bli problem med underentreprenader eller deltidsarbete, skulle jag i mitt svar vilja knyta an till kommissionens övriga politik och andra åtgärder. Frågan om hur relationerna mellan företagen och systemet med underentreprenader fungerar är naturligtvis en fråga för varje enskild medlemsstat. Men den speciella utbildningen av arbetstagarna, de speciella programmen för hälsa och säkerhet både för arbetstagare och för arbetsgivare är program som ingår i riktlinjerna i programmet för sysselsättningsstrategin, de finansieras av Europeiska socialfonden och vi tillämpar ett system med benchmarking mellan länderna för att förbättra hälsan och säkerheten så mycket som möjligt. Avslutningsvis vill jag instämma i Skinners åsikt att det inte räcker bara med en lagbestämmelse för att kunna ta itu med ett så allvarligt problem som hälsan och säkerheten, men i kombination med den politik, de resurser som finns i socialfonderna och, naturligtvis, i kombination med medlemsstaternas politik tror jag på en fortlöpande förbättring."@sv13,13
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,12,11,9,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph