Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-01-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991201.12.3-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, esta es la segunda lectura, como bien dijo el presidente, de una posición común del Consejo sobre la reducción de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos. Hay que recordar que con esta segunda lectura se intenta cumplir con los objetivos de Kioto, más tarde aprobados en Bonn, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, objetivos que a nosotros siguen pareciéndonos modestos. Si tenemos en cuenta el informe de la Agencia de Medio Ambiente, que decía que hay que reducir en un 30% las emisiones, los objetivos que nos proponemos son modestos. En todo caso, a nosotros nos parece bien esta posición común que va en la dirección de evitar que los coches nuevos emitan cada vez más CO2. Nosotros agradecemos que el Consejo y la Comisión hayan aceptado determinadas enmiendas. Pero nos parece que debemos insistir en algunas de estas 10 enmiendas que presentamos de nuevo aquí porque fueron realmente aprobadas prácticamente por unanimidad, con una abstención, en la Comisión de Medio Ambiente. Los propios representantes de la Comisión y del Consejo decían que estaban todavía estudiando algunas de ellas, por ejemplo la referida a incentivos fiscales e inclusión de vehículos industriales. Por lo tanto, a nosotros nos parece que lo único que hacen esas enmiendas es, en todo caso, apoyar ese proceso de estudio de la Comisión y del Consejo que se refiere a los incentivos fiscales o a los vehículos industriales. Nos parece que son enmiendas fáciles de aceptar por la Comisión y por el Consejo. Somos perfectamente conscientes de las dificultades que el Consejo tiene para convencer a los quince Estados miembros de una propuesta de estas características. Pero hay que decir que, consultados prácticamente todos los Grupos, insisten en que debemos mantener estas enmiendas y yo defiendo aquí la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. En una primera lectura se presentaron 45 enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, enmiendas aprobadas por una gran mayoría. De esas 45 enmiendas, 29 fueron aprobadas en la sesión plenaria, y hay que agradecer al Consejo que, de esas 29 enmiendas, haya recogido en la posición común un número importante de ellas. Pero hay 10 enmiendas que, en definitiva, volvemos a presentar, pues fueron aprobadas, con una sola abstención, por más de 40 votos a favor en la Comisión de Medio Ambiente. Son enmiendas que recogen algunas de las cuestiones que, en una primera lectura, a la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente le parecieron importantes. Algunas sólo recogen cambios de palabras, como la nº 1 que postula que no sólo deben estabilizarse los gases de efecto invernadero, en este caso el CO2, sino que deben reducirse. En la enmienda nº 2 planteamos un seguimiento sobre bases objetivas. Hicimos un pequeño cambio a propuesta de la Comisión. En la enmienda nº 3 hablamos del marco jurídico que debiera prepararse por si fallan los acuerdos voluntarios. Quiero recordar aquí que el Parlamento en general, pero sobre todo la Comisión de Medio Ambiente, cree poco en los resultados efectivos de los acuerdos voluntarios. Por eso planteamos la presentación de un marco jurídico. También hablamos de incentivos fiscales y de la inclusión de los vehículos industriales, los cuales no deben quedar fuera de la propuesta porque producen una importante emisión de CO2. Proponemos una modificación del método de recogida de datos, en caso de que se viera que no daba resultado en un tiempo determinado. La propia posición común del Consejo menciona que los Estados miembros tienen variadas propuestas de recogida de datos. Asimismo, pedimos un informe sobre el funcionamiento de ese método en diciembre del año 2002. Ahí también hicimos un pequeño cambio a propuesta de la Comisión. Queríamos que se hiciese para junio del 2002 y hemos dejado diciembre para dar un poco más de tiempo. Y también queremos que se analice, en el informe que la Comisión debe presentar al Consejo y al Parlamento Europeo, si la reducción que pudiera haber de emisiones de CO2 se debe a las medidas técnicas de los industriales o a los hábitos de los consumidores. La enmienda nº 10, que la Comisión y el Consejo dicen aceptar, se refiere al peso y a la medida de los coches."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, ærede kolleger, dette er andenbehandlingen, som formanden så rigtigt sagde, af Rådets fælles holdning om reduktion af CO2-emissioner fra nye køretøjer. Det bør huskes, at der med denne andenbehandling gøres forsøg på at opfylde målene fra Kyoto, som senere blev vedtaget i Bonn, om reduktion af emissioner af drivhusgasser, nogle mål, som vi stadig mener er beskedne. Hvis vi tænker på rapporten fra Miljøagenturet, som sagde, at emissionerne skal reduceres med 30%, er de mål, som vi sætter os, beskedne. Hvorom alting er, mener vi, at det er godt med denne fælles holdning, som har til formål at undgå, at nye biler udsender mere og mere CO2. Vi er glade for, at Rådet og Kommissionen har accepteret visse ændringsforslag. Men vi mener, at vi må holde fast ved nogle af disse 10 ændringsforslag, som vi genfremsætter her, for de blev virkelig vedtaget praktisk talt enstemmigt, med en stemmeundladelse, i Miljøudvalget. Repræsentanterne for Kommissionen og Rådet sagde, at de stadig var i gang med at undersøge nogle af dem, bl.a. det, der vedrører skatte- og afgiftsbegunstigelser, og det, der vedrører inddragelse af erhvervskøretøjer. Derfor mener vi, at det eneste, de forslag gør, er i hvert fald at støtte Kommissionens og Rådets undersøgelsesproces i forbindelse med skatte- og afgiftsbegunstigelser eller inddragelse af erhvervskøretøjer. Vi mener, at det er ændringsforslag, som er lette at acceptere for Kommissionen og Rådet. Vi er vel vidende om de vanskeligheder, som Rådet har med at overbevise de 15 medlemsstater om et forslag af denne art. Men det skal siges, at næsten alle grupper er blevet hørt, og de insisterer på, at vi skal holde fast i disse ændringsforslag, og jeg går ind for Miljøudvalgets forslag. Ved førstebehandlingen fremsattes der i Miljøudvalget 45 ændringsforslag, som blev vedtaget med stort flertal. Af de 45 ændringsforslag blev 29 vedtaget på plenarmødet, og Rådet skal have tak for, at det har inddraget en stor del af de 29 ændringsforslag i den fælles holdning. Men der er 10 ændringsforslag, som vi i den sidste ende vil fremsætte igen, for de blev med en enkelt stemmeundladelse vedtaget med over 40 stemmer i Miljøudvalget. Det er ændringsforslag, der omfatter nogle spørgsmål, som størstedelen af Miljøudvalget mente var meget vigtige ved førstebehandlingen. Nogle drejer sig kun om udskiftning af ord, f.eks. nr. 1, der går ud på, at drivhusgasserne, i dette tilfælde CO2, ikke bare skal stabilisere sig, men reduceres. I ændringsforslag 2 foreslår vi overvågning på objektivt grundlag. Vi lavede en lille ændring efter forslag fra Kommissionen. I ændringsforslag 3 taler vi om den juridiske ramme, som skal forberedes, hvis der ikke opnås frivillige aftaler. Jeg vil her minde om, at Parlamentet som helhed, men især Miljøudvalget, har meget lidt tiltro til, at der kommer effektive resultater ud af frivillige aftaler. Derfor anmoder vi om, at der forelægges en juridisk ramme. Vi taler også om skatte- og afgiftsbegunstigelser og om inddragelse af erhvervskøretøjer. Disse bør ikke udelades af forslaget, fordi de bidrager væsentligt til CO2-emissionerne. Vi foreslår en ændring af metoden til indsamling af data i tilfælde af, at det kunne konstateres, at den ikke gav resultat inden for en fastsat tid. I selve Rådets fælles holdning nævnes det, at medlemsstaterne har forskellige forslag til indsamling af data. Ligeledes anmoder vi om en rapport om, hvordan metoden fungerer, i december 2002. Også her har vi lavet en lille ændring efter forslag fra Kommissionen. Vi ønskede, at den blev afleveret i juni 2002, og vi har indvilget i december for at give lidt mere tid. Og vi ønsker også, at det i den rapport, som Kommissionen skal forelægge for Rådet og Europa-Parlamentet, analyseres, hvorvidt den eventuelle reduktion i CO2-emissioner kan tilskrives tekniske foranstaltninger fra industriens side eller forbrugernes vaner. Ændringsforslag 10, som Kommissionen og Rådet siger, at de vil acceptere, vedrører bilernes mål og vægt."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dies ist, wie der Präsident ganz richtig sagte, die zweite Lesung eines Gemeinsamen Standpunkts des Rates über die Reduzierung der CO2-Emissionen bei Neufahrzeugen. Man muß daran erinnern, daß mit dieser zweiten Lesung versucht wird, die später in Bonn gebilligten Ziele von Kyoto zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen zu erfüllen, Ziele, die uns auch weiterhin sehr bescheiden vorkommen. Wenn wir an den Bericht der Umweltagentur denken, in dem gesagt wurde, daß die Emissionen um 30 % reduziert werden müssen, sind die Ziele, die wir uns stellen, bescheiden. Auf jeden Fall begrüßen wir diesen Gemeinsamen Standpunkt, durch den verhindert werden soll, daß die neuen Personenkraftwagen immer mehr CO2 ausstoßen. Wir danken dem Rat und der Kommission, daß sie bestimmte Änderungsanträge akzeptiert haben. Aber uns scheint, daß wir auf einigen dieser 10 Änderungsanträge bestehen müssen, die wir hier erneut vorlegen, weil sie tatsächlich praktisch einstimmig, mit einer Enthaltung, im Umweltausschuß gebilligt wurden. Die Vertreter der Kommission und des Rates selbst sagten, daß sie einige dieser Vorschläge noch studierten, zum Beispiel den in bezug auf Steueranreize und die Einbeziehung von Nutzfahrzeugen. Deshalb sind wir der Ansicht, daß mit diesen Änderungsanträgen auf jeden Fall der Prozeß der Prüfung der die Steueranreize oder die Nutzfahrzeuge betreffenden Fragen durch Kommission und Rat unterstützt wird. Uns scheint, daß es sich um Änderungsanträge handelt, die die Kommission und der Rat ohne weiteres akzeptieren können. Wir sind uns sehr gut der Schwierigkeiten des Rates bewußt, die fünfzehn Mitgliedstaaten von einem Vorschlag mit diesen Charakteristika zu überzeugen. Aber man muß sagen, daß praktisch alle Fraktionen nach Konsultation darauf bestehen, daß wir diese Änderungsanträge aufrechterhalten, und ich stehe hier zu dem Vorschlag des Umweltausschusses. In einer ersten Lesung wurden beim Umweltausschuß 45 Änderungsanträge eingereicht, die mit großer Mehrheit angenommen wurden. Von diesen 45 Änderungsanträgen wurden 29 im Plenum angenommen, und man muß dem Rat dankbar sein, daß er eine beträchtliche Anzahl dieser 29 Änderungsanträge in den Gemeinsamen Standpunkt aufgenommen hat. Aber es gibt 10 Änderungsanträge, die wir letzten Endes erneut einbringen, denn sie wurden im Umweltausschuß bei nur einer Enthaltung mit 40 Jastimmen gebilligt. Es sind Änderungsanträge, die einige der Fragen aufgreifen, welche der Mehrheit des Umweltausschusses in einer ersten Lesung als wichtig erschienen. Bei einigen geht es nur um den Austausch von Wörtern, wie in Änderungsantrag 1, in dem gefordert wird, daß die Treibhausgase, in diesem Fall das CO2, nicht nur stabilisiert, sondern reduziert werden müssen. In Änderungsantrag 2 sehen wir eine Überwachung auf objektiver Grundlage vor. Wir haben eine kleine Änderung des Vorschlags der Kommission vorgenommen. In Änderungsantrag 3 sprechen wir von dem Rechtsrahmen, der für den Fall auszuarbeiten ist, daß die freiwilligen Vereinbarungen nicht greifen. Ich möchte hier daran erinnern, daß das Parlament insgesamt, aber vor allem der Umweltausschuß, wenig Vertrauen in wirksame Ergebnisse der freiwilligen Vereinbarungen hat. Deshalb denken wir an die Vorlage eines Rechtsrahmens. Wir sprechen auch von steuerlichen Anreizen und der Einbeziehung der Nutzfahrzeuge, die der Vorschlag nicht unberücksichtigt lassen darf, weil sie eine beträchtliche CO2-Emission erzeugen. Wir schlagen eine Änderung des Verfahrens der Datenerfassung für den Fall vor, daß nach einer bestimmten Zeit ersichtlich wird, daß es nicht funktioniert. Auch der Gemeinsame Standpunkt des Rates spricht davon, daß die Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorschläge für die Datenerfassung haben. Außerdem verlangen wir einen Bericht über das Funktionieren dieses Verfahrens im Dezember 2002. Hier haben wir ebenfalls eine kleine Änderung des Kommissionsvorschlags vorgenommen. Wir wollten den Bericht für Juni 2002 und haben ihn für Dezember gelassen, um etwas mehr Zeit zu geben. Wir wollen auch, daß in dem Bericht, den die Kommission dem Rat und dem Europäischen Parlament vorlegen muß, analysiert wird, ob die etwaige Reduzierung der CO2-Emissionen auf die technischen Maßnahmen der Hersteller oder auf das Verbraucherverhalten zurückzuführen ist. Änderungsantrag 10, den Kommission und Rat nach ihrer Aussage akzeptieren, betrifft das Gewicht und die Abmessungen der Personenkraftwagen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτή είναι η δεύτερη ανάγνωση, όπως ορθώς είπε ο πρόεδρος, μιας κοινής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα νέα οχήματα. Πρέπει να θυμούμαστε ότι με αυτή τη δεύτερη ανάγνωση προτιθέμεθα να εκπληρώσουμε τους στόχους του Κιότο, που εγκρίθηκαν μετέπειτα στη Βόννη, για τη μείωση των ρύπων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στόχοι που κατ’ εμάς εξακολουθούν να είναι συγκρατημένοι. Εάν λάβουμε υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, που έλεγε ότι πρέπει να μειωθούν κατά 30% οι εκπομπές, οι στόχοι που θέτουμε είναι συγκρατημένοι. Εν πάση περιπτώσει, μας φαίνεται καλή η κοινή θέση που είναι προς την κατεύθυνση αποτροπής του να εκπέμπουν τα καινούρια αυτοκίνητα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Εμείς ευχαριστούμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή που αποδέχθηκαν συγκεκριμένες τροπολογίες. Νομίζουμε όμως ότι πρέπει να επιμείνουμε σε μερικές από αυτές τις 10 τροπολογίες που καταθέτουμε εκ νέου εδώ, διότι εγκρίθηκαν στην πράξη με ομοφωνία, με μία αποχή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου έλεγαν ότι μελετούσαν ακόμα μερικές από αυτές, για παράδειγμα αυτή που αναφέρεται στα φορολογικά κίνητρα και τη συμπερίληψη των βιομηχανικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, νομίζουμε ότι το μόνο που κάνουν αυτές οι τροπολογίες είναι, σε κάθε περίπτωση, να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία μελέτης της Επιτροπής και του Συμβουλίου που αναφέρεται στα φορολογικά κίνητρα και ή στα βιομηχανικά οχήματα. Νομίζουμε ότι είναι τροπολογίες που μπορούν να γίνουν εύκολα αποδεκτές από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο για να πείσει τα δεκαπέντε κράτη μέλη για μια πρόταση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει όμως να πούμε ότι, μετά από διαβουλεύσεις στην ουσία με όλες τις Ομάδες, επιμένουν ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις τροπολογίες και εγώ συνηγορώ εδώ υπέρ της πρότασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε μια πρώτη ανάγνωση παρουσιάστηκαν 45 τροπολογίες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τροπολογίες που εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Από αυτές τις 45 τροπολογίες, 29 εγκρίθηκαν σε συνεδρίαση της ολομέλειας, και πρέπει να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο που, από αυτές τις 29 τροπολογίες, συμπεριέλαβε στην κοινή θέση σημαντικό αριθμό εξ αυτών. Υπάρχουν όμως 10 τροπολογίες που πράγματι καταθέτουμε εκ νέου, μια και είχαν εγκριθεί, με μία μόνο αποχή, με περισσότερες από 40 ψήφους υπέρ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι τροπολογίες που απαντούν σε μερικά από τα ζητήματα που σε πρώτη ανάγνωση, στην πλειοψηφία της Επιτροπής Περιβάλλοντος φάνηκαν σημαντικά. Μερικές μόνο έχουν υποστεί αλλαγές ως προς τη διατύπωση, όπως η αριθ. 1 που ορίζει ότι όχι μόνο πρέπει να καθορισθούν οι ρύποι που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε αυτή την περίπτωση το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά ότι πρέπει να μειωθούν. Στην τροπολογία αριθ. 2 ορίζουμε μια παρακολούθηση πάνω σε αντικειμενικές βάσεις. Στην τροπολογία αριθ. 3 μιλάμε για το νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να προπαρασκευαστεί σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συναινετικές συμφωνίες. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ το Κοινοβούλιο γενικά, αλλά πρωτίστως η Επιτροπή Περιβάλλοντος, λίγο πιστεύει στα ουσιαστικά αποτελέσματα των συναινετικών συμφωνιών. Για αυτό και θέτουμε την παρουσίαση ενός νομικού πλαισίου. Μιλούμε επίσης για φορολογικά κίνητρα και για συμπερίληψη των βιομηχανικών οχημάτων, τα οποία δεν πρέπει να μείνουν έξω από την πρόταση διότι ευθύνονται για σημαντική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα. Προτείνουμε τροποποίηση της μεθόδου συλλογής στοιχείων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα μέσα σε κάποια καθορισμένα χρονικά όρια. Η ίδια η κοινή θέση του Συμβουλίου αναφέρει ότι τα κράτη μέλη έχουν πολλές προτάσεις για τη συλλογή στοιχείων. Ομοίως, ζητούμε μια έκθεση για τη λειτουργία αυτής της μεθόδου τον Δεκέμβριο του έτους 2002. Εκεί επίσης προβήκαμε σε μια μικρή αλλαγή στην πρόταση της Επιτροπής. Θέλαμε να γίνει τον Ιούνιο του 2002 και αφήσαμε τον Δεκέμβριο για να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Θέλουμε επίσης να αναλυθεί, στην έκθεση που η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εάν η μείωση που θα μπορούσε να υπάρξει σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στα τεχνικά μέτρα των βιομηχάνων ή στις συνήθειες των καταναλωτών. Η τροπολογία αριθ. 10, που η Επιτροπή και το Συμβούλιο λένε ότι δέχονται, αναφέρεται στο βάρος και στις διαστάσεις των αυτοκινήτων."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, as indicated by the President, this is the second reading of a common position established by the Council on the reduction of carbon dioxide emissions from new vehicles. We must remember that the intention behind this second reading is to meet the Kyoto objectives, subsequently approved in Bonn, of reducing emissions of greenhouse gases. We continue to feel that these objectives are modest. Given the Environment Agency’s report which stated that emissions must be reduced by 30%, the proposed objectives are definitely modest. However, we are pleased with this common position which is heading in the right direction of preventing new cars from emitting increasing amounts of carbon dioxide. We thank the Council and Commission for having accepted certain amendments. However, we must insist on some of these 10 amendments which we are tabling again because they were approved practically unanimously, with one abstention, in the Committee on the Environment. Even the Commission and Council representatives have said that they are still studying some of these amendments, for example the one on tax incentives and the inclusion of commercial vehicles. We therefore feel that these amendments are simply supporting this study process of the Commission and Council on, for example, tax incentives and commercial vehicles. These are easy amendments for the Commission and Council to accept. We are perfectly well aware of the difficulties faced by the Council in convincing the fifteen Member States of a proposal of this nature. Yet we must say that, having consulted practically all the groups, they stress that we must keep these amendments and so I defend the proposal from the Committee on the Environment. At first reading, 45 amendments were tabled in the Committee on the Environment. They were approved by a large majority. Of these 45 amendments, 29 were adopted in plenary. The Council should be thanked for having included a large proportion of these 29 amendments in the common position. However, there are 10 amendments which we are tabling again as they were approved, with just one abstention, by over 40 votes in the Committee on the Environment. These amendments concern some of the issues which, at first reading, seemed important to the majority of the Committee on the Environment. Some only involve a change of words, such as Amendment No 1, which states that greenhouse gases, in this case carbon dioxide, should not just be stabilised but also reduced. Amendment No 2 proposes monitoring on an objective basis. We have made a small change to this at the Commission’s suggestion. In Amendment No 3 we indicate the legal framework which should be provided in case the voluntary agreements fail. I would remind you that this House in general, and the Committee on the Environment in particular, has little faith in effective results being achieved by voluntary agreements. This is why we propose establishing a legal framework. We also mention tax incentives and the inclusion of commercial vehicles. The latter must not be omitted from the proposal given that they are responsible for a significant proportion of carbon dioxide emissions. We propose a change to the method of data collection if results are not achieved within a certain period of time. The Council’s common position itself mentions that the Member States have a variety of data collection proposals. In addition, we ask for a report on the operation of this method for December 2002. At the suggestion of the Commission, we have also made a small change to this. We would have liked this report by June 2002 but we have accepted December in order to allow more time. In the report which the Commission must present to the Council and the European Parliament, we also want an analysis of whether the reduction in carbon dioxide emissions is due to the technical measures of industrialists or to consumer habits. Amendment No 10, which the Commission and Council accept, refers to the weight and size of cars."@en3
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kuten puhemies sanoi, tämä on neuvoston toinen käsittely neuvoston yhteisestä kannasta, joka koskee uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. On muistettava, että tällä toisella käsittelyllä pyritään saavuttamaan ne Kiotossa asetetut ja sittemmin Bonnissa hyväksytyt tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, jotka ovat mielestämme edelleenkin vaatimattomia. Jos otamme huomioon ympäristöasioiden valiokunnan mietinnön, jonka mukaan päästöjä olisi pienennettävä 30 prosenttiin nykyisestä, meidän ehdottamamme tavoitteet ovat vaatimattomia. Joka tapauksessa pidämme myönteisenä tätä yhteistä kantaa, jolla kuitenkin pyritään välttämään sitä, että uudet henkilöautot kasvattavat hiilidioksidipäästöjä entisestään. Olemme tyytyväisiä siihen, että neuvosto ja komissio ovat hyväksyneet tietyt tarkistukset. Meidän täytyy mielestäni kuitenkin painottaa muutamia näistä 10:stä uudelleen esittämästämme tarkistuksesta, sillä ne hyväksyttiin ympäristöasioiden valiokunnassa todellakin käytännöllisesti katsoen yksimielisesti, vain yksi pidättäytyi äänestämästä. Komission ja neuvoston edustajat sanoivat, että joitakin näistä tarkistuksista tutkittiin vielä, esimerkiksi niitä, jotka koskevat verohelpotuksia ja hyötyajoneuvojen sisällyttämistä ehdotukseen. Näin ollen olemme sitä mieltä, että joka tapauksessa näillä tarkistuksilla tuetaan vain tätä komission ja neuvoston verohelpotuksiin tai hyötyajoneuvoihin liittyvien asioiden tutkimista. Mielestämme komission ja neuvoston on helppo hyväksyä nämä tarkistukset. Olemme täysin tietoisia siitä, että neuvoston on vaikea saada 15 jäsenvaltiota vakuuttuneeksi tällaisesta ehdotuksesta. On kuitenkin sanottava, että kuultuamme lähes kaikkia ryhmiä ne vaativat meitä säilyttämään nämä tarkistukset, ja minä puolustan tätä ympäristöasioiden valiokunnan ehdotusta. Ensimmäisessä käsittelyssä ympäristöasioiden valiokunnassa esitettiin 45 tarkistusta, jotka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä. Näistä 45 tarkistuksesta 29 hyväksyttiin täysistunnossa, ja neuvostoa on kiitettävä siitä, että se valitsi yhteiseen kantaan valtaosan näistä 29 tarkistuksesta. Aiomme kuitenkin ehdottomasti esittää uudelleen 10 tarkistusta, sillä yli 40 jäsentä äänesti niiden puolesta ja vain yksi pidättäytyi äänestämästä, kun ne hyväksyttiin ympäristöasioiden valiokunnassa. Nämä tarkistukset sisältävät joitakin niistä kysymyksistä, joita valtaosa ympäristöasioiden valiokunnan jäsenistä piti tärkeinä. Joissakin niistä kyse on vain sanojen muuttamisesta, kuten tarkistuksessa 1, jonka mukaan kasvihuonepäästöjä, tässä tapauksessa hiilidioksidipäästöjä, ei pidä ainoastaan vakauttaa, vaan niitä täytyy myös vähentää. Tarkistuksessa 3 esitämme valvontaa objektiiviselta pohjalta. Muutimme hieman komission ehdotusta. Tarkistuksessa 3 puhumme myös oikeudellisesta kehyksestä, joka pitäisi laatia siltä varalta, että vapaaehtoiset sopimukset eivät toimi. Haluan muistuttaa, että yleensä parlamentissa ja varsinkaan ympäristöasioiden valiokunnassa ei juurikaan uskota siihen, että vapaaehtoiset sopimukset johtaisivat todellisiin tuloksiin. Tämän vuoksi esitämme oikeudellista kehystä. Puhumme myös verohelpotuksista ja hyötyajoneuvojen sisällyttämisestä ehdotukseen, sillä niitä ei pitäisi jättää tämän ulkopuolelle, koska ne tuottavat suuria hiilidioksidipäästöjä. Ehdotamme tiedonkeruujärjestelmän muuttamista siinä tapauksessa, että tuloksia ei saada määräaikaan mennessä. Neuvoston yhteisessä kannassa sanotaan, että tiedonkeruuta koskevissa ehdotuksissa on vaihtelua jäsenvaltioiden välillä. Pyydämme myös, että tämän järjestelmän toiminnasta annetaan kertomus joulukuussa 2002. Tältä osin teimme myös pienen muutoksen komission ehdotukseen. Halusimme, että kertomus annettaisiin kesäkuussa 2002, mutta tekstissä annamme määräajaksi joulukuun, jotta kertomuksen laatimiseen jäisi enemmän aikaa. Haluamme myös, että komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille esittämässä kertomuksessa analysoitaisiin, onko hiilidioksidipäästöjen mahdollinen väheneminen riippuvaisempi teollisuuden teknisistä menetelmistä vai ihmisten kulutustottumuksista. Tarkistus 10, jonka komissio ja neuvosto sanovat hyväksyvänsä, koskee autojen painoa ja kokoa."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, c'est la deuxième lecture, comme l'a dit le président, d'une position commune du Conseil sur la réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs. Il faut rappeler que l'on tente, par cette deuxième lecture, d'atteindre les objectifs de Kyoto, approuvés ensuite à Bonn, concernant les émissions de gaz à effet de serre, objectifs qui continuent à nous sembler modestes. Si nous prenons en considération le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, selon lequel il fallait réduire les émissions de 30 %, les objectifs qui nous sont proposés sont modestes. En tout cas, cette position commune, qui a pour objectif d'éviter que les voitures neuves émettent chaque fois plus de CO2, nous semble bonne. Nous savons gré au Conseil et à la Commission d'avoir accepté certains amendements. Mais nous pensons devoir insister sur certains de ces 10 amendements que nous présentons à nouveau ici parce qu'ils ont réellement été approuvés quasiment à l'unanimité, avec une abstention, en commission de l'environnement. Les représentants de la Commission et du Conseil eux-mêmes ont déclaré qu'ils analysaient encore certains d'entre eux, par exemple celui sur les incitations fiscales et l'inclusion des véhicules utilitaires. Par conséquent, nous pensons que ces amendements ne font en tout cas que soutenir ce processus d'étude de la Commission et du Conseil à propos des incitations fiscales ou des véhicules utilitaires. Nous pensons qu'il s'agit d'amendements que la Commission et le Conseil peuvent facilement accepter. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté du Conseil à convaincre les quinze États membres d'une proposition ayant de telles caractéristiques. Mais il faut dire, pratiquement tous les groupes ayant été consultés, qu'ils insistent sur le fait que nous devons conserver ces amendements et je défends ici la proposition de la commission de l'environnement. En première lecture, 45 amendements ont été présentés en commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et ils ont été approuvés à une large majorité. Parmi ces 45 amendements, 29 ont été approuvés en séance plénière et il faut remercier le Conseil d'avoir repris un nombre important de ces 29 amendements dans la position commune. Mais finalement, nous présentons à nouveau 10 amendements. Ils ont été approuvés, avec une seule abstention, par plus de 40 voix pour en commission de l'environnement. Il s'agit d'amendements qui reprennent certaines des questions qui semblaient importantes aux yeux de la majorité de la commission de l'environnement lors de la première lecture. Certains ne font que reprendre des changements de terme, comme l'amendement 1, qui préconise qu'il ne faut pas se contenter de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, dans ce cas, le CO2, il faut les réduire. Dans l'amendement 2, nous soumettons une surveillance sur des bases objectives. Nous avons procédé à un changement sur proposition de la Commission. Dans l'amendement 3, nous parlons du cadre juridique qui devrait être préparé au cas où les accords volontaires échoueraient. Je tiens à rappeler ici que le Parlement en général, et la commission de l'environnement en particulier, sont sceptiques quant aux résultats effectifs des accords volontaires. C'est pourquoi nous soumettons la présentation d'un cadre juridique. Nous parlons également d'incitations fiscales et de l'inclusion des véhicules utilitaires, qui ne doivent pas rester en dehors de la proposition car ils émettent une quantité importante de CO2. Nous proposons une modification de la manière de recueillir les données, au cas où on constaterait que cela n'a pas donné de résultats sur une période donnée. La position commune même du Conseil mentionne que les États membres disposent de différentes propositions pour recueillir les données. De même, nous demandons un rapport sur le fonctionnement de cette méthode en décembre 2002. Là également, nous avons procédé à un petit changement sur proposition de la Commission. Nous voulions que ce rapport soit rédigé pour juin 2002 et nous avons laissé décembre pour donner un peu plus de temps. Nous voulons également que l'on analyse, dans le rapport que la Commission doit présenter au Conseil et au Parlement européen, si la réduction éventuelle des émissions de CO2 est due aux mesures techniques des industriels ou aux habitudes des consommateurs. L'amendement 10, que la Commission et le Conseil disent adopter, concerne le poids et la taille des voitures."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, questa è la seconda lettura, come ha giustamente detto il Presidente, della posizione comune del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove. Con la seconda lettura si intende tener fede agli impegni assunti a Kyoto, e in seguito approvati a Bonn, concernenti la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, obiettivi che a noi sembrano ancora modesti. Se si tiene conto della relazione dell’Agenzia per l’ambiente, secondo la quale occorre ridurre tali emissioni del 30 percento, gli obiettivi che ci proponiamo sono realmente modesti. E’ comunque apprezzabile che questa posizione comune si ponga l’obiettivo di evitare una produzione sempre più massiccia di CO2 da parte delle autovetture nuove. Constatiamo con piacere che il Consiglio e la Commissione hanno accettato determinati emendamenti. Riteniamo però necessario insistere su alcuni di questi 10 emendamenti che oggi ripresentiamo. Essi sono stati approvati praticamente all’unanimità, con una sola astensione, in seno alla commissione per l’ambiente. Gli stessi rappresentanti della Commissione e del Consiglio dicevano che ne stavano ancora esaminando alcuni, ad esempio quello relativo agli incentivi fiscali e all’inclusione dei veicoli industriali. A noi sembra che tali emendamenti possano soltanto favorire il processo di studio della Commissione e del Consiglio concernente gli incentivi fiscali o i veicoli industriali. Si tratta, a parer nostro, di emendamenti che la Commissione e il Consiglio possono facilmente accogliere. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che il Consiglio deve affrontare per far accettare ai quindici Stati membri una simile proposta. Dopo aver consultato praticamente tutti i gruppi, si insiste comunque sulla necessità di mantenere tali emendamenti. Personalmente, do il mio appoggio, in questa sede, alla proposta della commissione per l’ambiente. In occasione della prima lettura sono stati presentati 45 emendamenti in seno alla commissione per l’ambiente, emendamenti approvati da un’ampia maggioranza. Di questi 45 emendamenti, 29 sono stati approvati in Plenaria, e ringraziamo il Consiglio per aver accolto nella posizione comune un numero considerevole di questi 29 emendamenti. Vi sono tuttavia 10 emendamenti che ripresentiamo e che sono stati approvati, con una sola astensione, e più di 40 voti a favore in seno alla commissione per l’ambiente. Essi toccano alcune delle questioni che, in prima lettura, sono sembrate rilevanti alla commissione per l’ambiente. Alcuni prevedono soltanto modifiche terminologiche, come il n. 1, secondo il quale i gas ad effetto serra, nella fattispecie il CO2, non devono essere semplicemente stabilizzati bensì ridotti. L’emendamento n. 2 richiede un sistema di sorveglianza obiettivo. E’ stato apportato un piccolo cambiamento su proposta della Commissione. L’emendamento n. 3 prevede l'elaborazione di un quadro giuridico qualora non dovessero funzionare gli accordi volontari. Il Parlamento in generale e la commissione per l’ambiente in particolare, sono scettici riguardo all’efficacia di tali accordi volontari. Per questo è stata richiesta la presentazione di un quadro giuridico. Si è parlato anche di incentivi fiscali e dell’inclusione nella proposta dei veicoli industriali, che sono responsabili di massicce emissioni di CO2. Si propone, altresì, la modifica dell’attuale metodo di raccolta dei dati, qualora non desse i risultati auspicati nei tempi previsti. La posizione comune del Consiglio ricorda agli Stati membri che dispongono di varie proposte relativamente alla raccolta di dati. Abbiamo chiesto una relazione sull'efficacia di tale metodo entro il dicembre 2002. Anche in tal caso è stato apportato un piccolo cambiamento su proposta della Commissione. Avendo in un primo tempo sperato che fosse pronta per il giugno 2002, si è poi rimandato la scadenza a dicembre per consentire un margine supplementare di tempo. Richiediamo che la futura relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, precisi se la riduzione delle emissioni di CO2 eventualmente ottenuta sia dovuta alle misure tecniche adottate dagli industriali o alle abitudini dei consumatori. L’emendamento n. 10, che la Commissione e il Consiglio dicono di accettare, si riferisce al peso e alle dimensioni delle autovetture."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, as indicated by the President, this is the second reading of a common position established by the Council on the reduction of carbon dioxide emissions from new vehicles. We must remember that the intention behind this second reading is to meet the Kyoto objectives, subsequently approved in Bonn, of reducing emissions of greenhouse gases. We continue to feel that these objectives are modest. Given the Environment Agency’s report which stated that emissions must be reduced by 30%, the proposed objectives are definitely modest. However, we are pleased with this common position which is heading in the right direction of preventing new cars from emitting increasing amounts of carbon dioxide. We thank the Council and Commission for having accepted certain amendments. However, we must insist on some of these 10 amendments which we are tabling again because they were approved practically unanimously, with one abstention, in the Committee on the Environment. Even the Commission and Council representatives have said that they are still studying some of these amendments, for example the one on tax incentives and the inclusion of commercial vehicles. We therefore feel that these amendments are simply supporting this study process of the Commission and Council on, for example, tax incentives and commercial vehicles. These are easy amendments for the Commission and Council to accept. We are perfectly well aware of the difficulties faced by the Council in convincing the fifteen Member States of a proposal of this nature. Yet we must say that, having consulted practically all the groups, they stress that we must keep these amendments and so I defend the proposal from the Committee on the Environment. At first reading, 45 amendments were tabled in the Committee on the Environment. They were approved by a large majority. Of these 45 amendments, 29 were adopted in plenary. The Council should be thanked for having included a large proportion of these 29 amendments in the common position. However, there are 10 amendments which we are tabling again as they were approved, with just one abstention, by over 40 votes in the Committee on the Environment. These amendments concern some of the issues which, at first reading, seemed important to the majority of the Committee on the Environment. Some only involve a change of words, such as Amendment No 1, which states that greenhouse gases, in this case carbon dioxide, should not just be stabilised but also reduced. Amendment No 2 proposes monitoring on an objective basis. We have made a small change to this at the Commission’s suggestion. In Amendment No 3 we indicate the legal framework which should be provided in case the voluntary agreements fail. I would remind you that this House in general, and the Committee on the Environment in particular, has little faith in effective results being achieved by voluntary agreements. This is why we propose establishing a legal framework. We also mention tax incentives and the inclusion of commercial vehicles. The latter must not be omitted from the proposal given that they are responsible for a significant proportion of carbon dioxide emissions. We propose a change to the method of data collection if results are not achieved within a certain period of time. The Council’s common position itself mentions that the Member States have a variety of data collection proposals. In addition, we ask for a report on the operation of this method for December 2002. At the suggestion of the Commission, we have also made a small change to this. We would have liked this report by June 2002 but we have accepted December in order to allow more time. In the report which the Commission must present to the Council and the European Parliament, we also want an analysis of whether the reduction in carbon dioxide emissions is due to the technical measures of industrialists or to consumer habits. Amendment No 10, which the Commission and Council accept, refers to the weight and size of cars."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega's, zoals de Voorzitter terecht zei, is dit de tweede lezing van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de vermindering van de uitstoot van kooldioxide door nieuwe voertuigen. Er zij op gewezen dat er met deze tweede lezing naar gestreefd wordt de - in onze ogen nog steeds bescheiden - doelstellingen van Kyoto te verwezenlijken die naderhand werden bekrachtigd in Bonn, om de uitstoot van gassen met een broeikaseffect terug te dringen. Als we het rapport van het Milieuagentschap in aanmerking nemen, waarin stond dat de uitstoot met 30% moet worden verminderd, dan zijn de door ons voorgestelde doelstellingen werkelijk bescheiden. In elk geval lijkt dit gemeenschappelijk standpunt ons niet slecht omdat het tot doel heeft te voorkomen dat er door nieuwe auto's steeds meer kooldioxide wordt uitgestoten. Wij zijn de Raad en de Commissie erkentelijk voor het feit dat zij bepaalde amendementen hebben overgenomen. Naar onze mening moet er echter nogmaals worden gewezen op het belang van een aantal van deze 10 amendementen dat hier weer wordt ingediend omdat de milieucommissie hieraan vrijwel met unanimiteit, met slechts een enkele onthouding, haar goedkeuring gehecht heeft. De afgevaardigden van de Commissie en de Raad zelf zeiden dat zij sommige amendementen nog aan het bestuderen waren, zoals het amendement met betrekking tot fiscale prikkels en de uitbreiding met bedrijfsvoertuigen. Het enige wat deze amendementen ons inziens dan ook doen, is dat zij de door de Commissie en de Raad verrichte studie naar fiscale prikkels of bedrijfsvoertuigen onderbouwen. Naar ons idee is het voor de Commissie en de Raad niet moeilijk om deze amendementen goed te keuren. Wij beseffen maar al te goed welke problemen de Raad heeft om de vijftien lidstaten voor een dergelijk voorstel op een lijn te krijgen. Maar vergeet u niet dat vrijwel alle fracties hierover zijn geraadpleegd, en dat zij herhaaldelijk hebben verklaard dat we aan deze amendementen moeten vasthouden, reden waarom ik hier pleit voor het voorstel van de milieucommissie. In de eerste lezing werden in de milieucommissie 45 amendementen ingediend die door een grote meerderheid werden goedgekeurd. 29 van die 45 amendementen werden in de plenaire vergadering aangenomen, en we mogen de Raad er dankbaar voor zijn dat hij die 29 amendementen grotendeels heeft overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt. Er zijn echter 10 amendementen die opnieuw worden ingediend omdat zij met meer dan 40 stemmen en een enkele onthouding werden goedgekeurd in de milieucommissie. Het gaat om amendementen waarin een aantal kwesties vervat zijn die door een meerderheid van de milieucommissie in de eerste lezing van belang werd geacht. In sommige amendementen zijn enkel een paar woorden gewijzigd, zoals in amendement 1 waarin gesteld wordt dat gassen met een broeikaseffect, in het onderhavige geval kooldioxide, niet alleen gestabiliseerd maar ook teruggedrongen zullen moeten worden. In amendement 2 hebben we voorgesteld een systeem van bewaking op objectieve gronden in te stellen. Op voorstel van de Commissie hebben we hierin een kleine verandering aangebracht. In amendement 3 brengen we het wettelijk kader onder de aandacht dat zou moeten worden opgesteld ingeval de vrijwillige verbintenissen geen resultaat opleveren. Ik zou er hier op willen wijzen dat het Parlement in het algemeen en de milieucommissie in het bijzonder weinig fiducie hebben in de reële resultaten van de vrijwillige verbintenissen. Vandaar ons voorstel om een wettelijk kader op te stellen. Verder stellen wij de fiscale prikkels aan de orde alsmede de uitbreiding met bedrijfsvoertuigen die niet buiten het voorstel mogen vallen omdat zij verantwoordelijk zijn voor een flink deel van de uitstoot van kooldioxide. Tevens stellen wij voor de methode voor het verzamelen van gegevens te wijzigen, indien mocht blijken dat de voorgestelde methode binnen een bepaalde tijd geen resultaat oplevert. In zijn eigen gemeenschappelijk standpunt vermeldt de Raad dat de lidstaten uiteenlopende voorstellen hebben gedaan met het oog op het verzamelen van gegevens. Daarnaast is ons verzoek dat de Commissie in december van het jaar 2002 verslag uitbrengt over de toepassing van het bewakingssysteem. Ook op dit punt hebben we op voorstel van de Commissie een kleine wijziging aangebracht. Wij hadden gedacht aan juni 2002 maar om het wat ruimer te nemen is dat december 2002 geworden. Tevens willen we dat in het verslag dat de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement dient voor te leggen, wordt nagegaan of de eventuele vermindering van de uitstoot van kooldioxide is toe te schrijven aan technische maatregelen van de fabrikanten of aan gewijzigd gedrag van de consument. Amendement 10, dat de Commissie en de Raad naar zij zeggen overnemen, heeft betrekking op het gewicht en de omvang van de voertuigen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, esta é a segunda leitura, como referiu correctamente o presidente, da posição comum adoptada pelo Conselho relativa à redução das emissões de CO2 dos veículos automóveis de passageiros. Recordo que com esta segunda leitura prossegue-se o cumprimento dos objectivos de Quioto, posteriormente aprovados em Bona, de redução das emissões de gases de efeito de estufa, objectivos que continuam a afigurar-se-nos modestos. Tendo em mente o relatório da Agência Europeia do Ambiente, no qual se preconiza a necessidade de reduzir em 30% este tipo de emissões, os objectivos que nos propomos são modestos. De todas as formas, aferimos positivamente esta posição comum que visa evitar que os automóveis novos sejam cada vez em maior medida os responsáveis pelas emissões de CO2. Agradecemos ao Conselho e à Comissão terem aceite determinadas alterações. Julgamos contudo que devemos insistir em algumas destas 10 alterações que voltamos agora a apresentar, já que foram aprovadas praticamente por unanimidade, com uma só abstenção, na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor. Os próprios representantes da Comissão e do Conselho afirmavam ter ainda em fase de estudo algumas delas, designadamente a relativa a incentivos fiscais e à inclusão dos veículos comerciais. Neste contexto, afigura-se-nos que estas alterações apenas apoiam esse processo de análise da Comissão e do Conselho relativa aos incentivos fiscais e aos veículos comerciais. Pensamos que serão alterações que a Comissão e o Conselho poderão aceitar sem grandes dificuldades. Estamos perfeitamente conscientes das dificuldades que se apresentam ao Conselho para convencer os quinze Estados-Membros da conveniência de uma proposta com estas características. Importará referir que praticamente todos os grupos, uma vez consultados, insistem em manter estas alterações, e eu defendo aqui a proposta da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor. Em primeira leitura, foram apresentadas 45 alterações na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, que foram aprovadas por uma grande maioria. Vinte e nove dessas 45 alterações foram aprovadas em sessão plenária, e é de agradecer ao Conselho o facto de ter introduzido na posição comum um número considerável dessas 29 alterações. Voltamos, contudo, a apresentar 10 alterações, já que foram aprovadas, com uma só abstenção, por mais de 40 votos a favor na nossa comissão. Trata-se de alterações que contemplam algumas das questões às quais, em primeira leitura, a maioria dos membros da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor atribuiu bastante importância. Algumas apenas visam uma alteração mínima da redacção, como a alteração 1, que preconiza, para além da estabilização, também a redução das concentrações de gases com efeito de estufa, no caso vertente o CO2. Na alteração 2 propomos uma vigilância sobre bases objectivas. Introduzimos uma pequena modificação à proposta da Comissão. Na alteração 3 falamos do quadro jurídico que deveria elaborar-se para o caso de não funcionamento dos acordos voluntários. Recordo que o Parlamento em geral, e em particular a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, acredita pouco nos resultados efectivos dos acordos voluntários. Eis a razão pela qual propomos a definição de um quadro jurídico. Falamos ainda de incentivos fiscais e da inclusão dos veículos comerciais, que não deverão ficar excluídos da proposta, na medida em que são responsáveis por uma parte importante das emissões de CO2. Apresentamos uma proposta de modificação do método de recolha de dados, caso se conclua pela inutilidade dos seus resultados num dado período. A própria posição comum do Conselho menciona que os Estados-Membros possuem propostas diversas de sistemas de recolha de dados. De igual modo, solicitamos a apresentação de um relatório sobre o funcionamento do regime de vigilância em Dezembro de 2002. Em relação a esta questão, introduzimos também uma pequena modificação à proposta da Comissão. Queríamos que a apresentação desse relatório tivesse lugar em Junho de 2002, mas optámos por Dezembro para que se dispusesse de mais tempo. Também desejamos que o relatório que a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu analise se as reduções que eventualmente venham a verificar-se das emissões de CO2 se devem às medidas técnicas tomadas pelos fabricantes ou aos comportamentos dos consumidores. A alteração 10, que a Comissão e o Conselho afirmam poder aceitar, refere-se ao peso e às dimensões dos veículos."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär, värderade ledamöter! Detta är den andra behandlingen, som talmannen sade, av rådets gemensamma ståndpunkt om en minskning av koldioxidutsläppen från nya personbilar. Vi måste komma ihåg att med denna andra behandling försöker vi uppfylla målen från Kyoto, vilka senare godkändes i Bonn, om minskade utsläpp av växthusgaser, mål som vi fortfarande anser är blygsamma. Om vi tänker på rapporten från Europeiska miljöbyrån, enligt vilken vi måste minska utsläppen med 30 procent, är de mål vi föreslår blygsamma. I vilket fall som helst anser vi att denna gemensamma ståndpunkt, inriktad på att undvika att nya bilar släpper ut allt mer koldioxid, är bra. Vi är också glada över att rådet och kommissionen har godtagit vissa ändringsförslag. Men vi tycker ändå att vi måste insistera på några av de tio ändringsförslag som vi har ingivit på nytt därför att de verkligen godkändes praktiskt taget enhälligt, med en nedlagd röst, i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Kommissionens och rådets egna företrädare sade att de fortfarande studerade några av dem, till exempel det som handlar om skattelättnader och att inkludera nyttofordon. Vi tycker alltså att det enda dessa ändringsförslag gör är att stödja kommissionens och rådets studier av skattelättnader och inkluderande av nyttofordon. Vi tycker att det är ändringsförslag som kommissionen och rådet lätt kan godta. Vi är fullkomligt medvetna om de svårigheter rådet har med att övertyga 15 medlemsstater om ett förslag av detta slag. Men jag måste säga att när vi har rådgjort med praktiskt taget alla grupper, anser de att vi måste behålla dessa ändringsförslag, och jag försvarar här förslaget från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Vid första behandlingen ingavs 45 ändringsförslag i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, ändringsförslag som till största delen godkändes. Av dessa 45 ändringsförslag godkändes 29 i kammaren, och vi måste tacka rådet som i sin gemensamma ståndpunkt har tagit med ett stort antal av dessa. Men det finns tio ändringsförslag som vi definitivt kommer att inge än en gång, eftersom de godkändes med över 40 röster för, och bara en enda röstnedläggelse, i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Det är ändringsförslag som tar upp några av de frågor som majoriteten i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ansåg viktiga i första behandlingen. Några gäller bara byten av ord, som ändringsförslag 1 där man kräver att växthusgaserna, i detta fall koldioxid, inte bara skall stabiliseras på en nivå utan att de skall minskas. I ändringsförslag 2 föreslår vi en utvidgning på objektiva grundvalar. Vi gjorde en liten ändring på förslag av kommissionen. I ändringsförslag 3 talar vi om den rättsliga ram som bör förberedas om de frivilliga avtalen inte fungerar. Jag vill här påminna om att parlamentet i allmänhet, men framför allt utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, inte tror särskilt mycket på effektiviteten i de frivilliga avtalen. Därför lägger vi fram en presentation av en rättslig ram. Vi har också diskuterat skattelättnader och att inkludera nyttofordonen, vilka inte får hamna utanför förslaget eftersom de bidrar med betydande koldioxidutsläpp. Vi föreslår en förändring av metoden för uppgiftsinsamling, för det fall vi ser att den inte ger resultat inom en viss tid. I själva rådets gemensamma ståndpunkt står att medlemsstaterna har olika förslag för uppgiftsinsamling. Vi kräver likaså en rapport om hur denna metod fungerar i december 2002. Här har vi också gjort en liten ändring på förslag av kommissionen. Vi ville att den skulle göras till juni 2002 men ändrade till december för att ge litet längre tid. Vi vill också att man i den rapport som kommissionen skall lägga fram för rådet och Europaparlamentet, analyserar om den eventuella minskningen av koldioxidutsläppen beror på tekniska åtgärder från industrin eller på konsumentvanor. Ändringsförslag 10, som kommissionen och rådet säger att de godtar, handlar om bilarnas tyngd och storlek."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph