Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-01-Speech-3-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991201.7.3-061"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, espero que la Presidenta en ejercicio del Consejo tenga tiempo para leer, antes de la cumbre, nuestra resolución sobre la misma y también el informe que aprobamos sobre la Conferencia Intergubernamental el mes de noviembre, porque he echado en falta un poco la reflexión sobre algunos de los argumentos que para nosotros son absolutamente claves. Es cierto que nos enfrentamos en este momento a un desafío histórico: hacer avanzar y consolidar la Unión y reformarla para poder hacer frente a la ampliación. Mi compañero el Sr. Hänsch se extenderá sobre la ampliación en concreto. Yo sólo haré un comentario sobre esa superampliación que plantea nuestra relación con Turquía. Y ahí puedo decir que el Grupo Socialista es unánime. Nosotros creemos que es muy conveniente adoptar una posición positiva en relación con Turquía. Ahora bien, creemos que, primero, Turquía tiene que dar pasos adelante. No puede estar en una posición expectante, y es importante lo que haga en relación con el caso Ocalan. Y en segundo lugar, hay que elaborar una hoja de ruta para poder avanzar. Pero volviendo a la posición del Parlamento -que creo que es una posición muy equilibrada- en relación con la Conferencia Intergubernamental, yo le diría al Consejo que no haga un planteamiento de vuelo bajo en esta cuestión. La ampliación es una gran ambición política, tenemos que saber responder a ella y no se puede decir simplemente que hay que hacer algunas reformas sobre algunos elementos restantes, o que ésta es una cuestión que hay que resolver pensando sólo en los costes. Yo creo que tenemos que ser capaces de dar un impulso político importante a este proceso. Y yo daría también una enorme dimensión a algo que apenas ha sido mencionado: estamos haciendo un ejercicio paralelo de constitucionalización de los Tratados, con la elaboración de una Carta de derechos fundamentales, al tiempo que se plantea la Conferencia Intergubernamental. Creo que tenemos la obligación para con nuestros conciudadanos -y hablo a la Presidenta en ejercicio del Consejo de un país nórdico que siempre hace gala de la transparencia- de lograr un proceso transparente en el que, en primer lugar, el Parlamento esté debidamente representado y me gustaría que la Presidenta desmintiera aquellas voces que dicen que la Presidencia se opone a una plena representación del Parlamento en la Conferencia Intergubernamental con dos representantes. En segundo lugar, tenemos que explicarles a nuestras fuerzas políticas, a nuestros parlamentos nacionales y a nuestras sociedades por qué hacemos la Conferencia Intergubernamental, por qué queremos una Carta de derechos fundamentales, por qué queremos la ampliación y por qué tenemos la responsabilidad de hacer que la Comunidad funcione como tal. Sobre la defensa sólo señalaría una cosa que he contemplado con mucho agrado: cómo, viniendo de una tradición de neutralidad, la Presidenta se ha convertido en una experta en temas de seguridad y defensa. Creo que hay que saludarlo. Y por último, permítanme hacer una referencia a un tema absolutamente clave para nosotros: el crecimiento, la estabilidad y el empleo, tema en el que la línea iniciada en Luxemburgo, seguida en Cardiff, Colonia y Helsinki, tiene que concretarse en la próxima cumbre de cara a la Presidencia portuguesa porque entendemos que, para tener un futuro próspero en la Unión, tenemos que ser capaces de ser más competitivos y generar más crecimiento económico, pero poniendo el énfasis en el empleo y en la cohesión social, que es y debe ser nuestra primera prioridad. Estos son los desafíos a los que mi Grupo entiende que la cumbre de Helsinki debe responder de una manera positiva."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, mine damer og herrer, jeg håber, at formanden for Rådet har tid til før topmødet at læse vores beslutning om det og også den betænkning, som vi vedtog, om regeringskonferencen i november, for jeg har savnet nogle overvejelser om nogle af de emner, som for os er de absolut vigtigste. Det er rigtigt, at vi nu står over for en historisk udfordring: at fremme og konsolidere Unionen og at reformere den for at kunne gennemføre udvidelsen. Min kollega, hr. Hänsch, vil tale om udvidelsen. Jeg vil blot kommentere den superudvidelse, som vores forhold til Tyrkiet medfører. Og på det punkt kan jeg sige, at Den Socialdemokratiske Gruppe står sammen. Vi mener, at det er på sin plads at indtage en positiv holdning i forbindelse med Tyrkiet. Vi mener imidlertid, at Tyrkiet først skal gøre nogle fremskridt. Det kan ikke bare forholde sig afventende, og det er vigtigt, hvad det gør i Öcalan-sagen. Og desuden er det vigtigt at udarbejde en køreplan for at kunne gøre fremskridt. Men for at vende tilbage til Parlamentets holdning - som efter min mening er en meget velafbalanceret holdning - i forbindelse med regeringskonferencen vil jeg sige til Rådet, at det ikke skal satse for lavt i dette spørgsmål. Udvidelsen er en stor politisk ambition, vi skal leve op til den, og man kan ikke bare sige, at der skal laves nogle reformer i forbindelse med nogle resterende spørgsmål, eller at dette er et spørgsmål, der skal løses, og så kun tænke på omkostningerne. Jeg mener, at vi må give denne proces et stærkt politisk incitament. Jeg lægger også stor vægt på noget, som knap nok er blevet nævnt: Vi er i gang med en parallel proces, der går ud på at omdanne traktaterne til forfatning og at udarbejde et charter for grundlæggende rettigheder, samtidig med at regeringskonferencen forberedes. Jeg synes, at vi har en forpligtelse over for vores borgere - og jeg taler til formanden for Rådet fra et nordisk land, som altid praler med gennemskuelighed - til at få en gennemskuelig proces, hvor Parlamentet for det første er behørigt repræsenteret, og jeg ville ønske, at formanden ville afkræfte de rygter, der siger, at formandskabet er imod Parlamentets fulde deltagelse i regeringskonferencen med to repræsentanter. For det andet skal vi forklare vores politiske bagland, vores nationale parlamenter og vores samfund, hvorfor vi laver regeringskonferencen, hvorfor vi ønsker et charter for grundlæggende rettigheder, hvorfor vi ønsker udvidelsen, og hvorfor vi har ansvar for, at Fællesskabet fungerer som et sådant. Om forsvaret vil jeg blot sige en ting, som jeg med glæde har konstateret: At formanden, som har baggrund i en neutralitetstradition, er blevet en ekspert på sikkerheds- og forsvarsområdet. Det er der grund til at glæde sig over. Og lad mig til sidst nævne et emne, som er meget vigtigt for os, nemlig væksten, stabiliteten og beskæftigelsen. Det er et emne, for hvilket det gælder, at den linje, der blev indledt i Luxembourg og fulgt op i Cardiff, Köln og Helsinki, skal konkretiseres på det kommende topmøde afholdt af det portugisiske formandskab, for vi mener, at vi for at kunne gå en lys fremtid i møde i Unionen skal være mere konkurrencedygtige og skabe større økonomisk vækst, men med vægt på beskæftigelse og social samhørighed, som er og bør være vores højeste prioritet. Det er de udfordringer, som min gruppe mener, at topmødet i Helsinki skal tage fat på på en positiv måde."@da1
"Herr Präsident, Frau amtierende Ratspräsidentin, Herr Präsident der Kommission, meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß die amtierende Ratspräsidentin Zeit haben wird, noch vor Helsinki unsere Entschließung über den Gipfel und auch den von uns im November angenommenen Bericht über die Regierungskonferenz zu lesen, denn ich habe ein wenig die Reflexion über einige der Argumente vermißt, die für uns absolut entscheidend sind. Es stimmt, daß wir in diesem Moment vor einer historischen Herausforderung stehen: die Union voranzubringen, sie zu konsolidieren und zu reformieren, um die Erweiterung in Angriff nehmen zu können. Mein Kollege Hänsch wird konkret auf die Erweiterung eingehen. Ich will nur eine Bemerkung zu dieser Supererweiterung machen, die das Thema unserer Beziehung zur Türkei betrifft. Hierzu kann ich sagen, daß in der Sozialistischen Fraktion Einmütigkeit herrscht. Wir halten eine positive Haltung in bezug auf die Türkei für sehr angebracht. Wir denken jedoch, daß als erste die Türkei Schritte nach vorn unternehmen muß. Sie darf keine abwartende Haltung einnehmen, und es ist wichtig, was sie im Fall Öcalan tun wird. Zweitens muß eine Marschroute erarbeitet werden, um voranzukommen. Aber um auf die Position des Parlaments – die meiner Meinung nach eine sehr ausgewogene Position ist – in bezug auf die Regierungskonferenz zurückzukommen, würde ich dem Rat sagen, daß er in dieser Frage nicht zu kurz greifen möge. Die Erweiterung ist eine große politische Ambition; wir müssen imstande sein, ihr gerecht zu werden. Es geht nicht an, daß man sagt, es müßten noch einige Reformen mit Blick auf einige noch offene Fragen durchgeführt werden oder das sei eine Frage, die sich nur als Kostenfrage darstelle. Ich glaube, wir müssen in der Lage sein, diesem Prozeß einen bedeutsamen politischen Impuls zu verleihen. Ich würde auch einer Sache eine enorme Dimension beimessen, die kaum erwähnt worden ist: Wir sind dabei, mit der Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte eine parallele Übung zur Konstitutionalisierung der Verträge durchzuführen, während gleichzeitig die Regierungskonferenz vor uns steht. Ich denke, wir haben die Verpflichtung gegenüber unseren Mitbürgern – und ich spreche zur amtierenden Ratspräsidentin eines nordischen Landes, das stets die Transparenz hervorhebt – einen transparenten Prozeß zu erreichen, in dem erstens das Parlament angemessen vertreten ist, und ich möchte, daß die Präsidentin diejenigen Stimmen Lügen straft, die sagen, die Präsidentschaft widersetze sich einer vollen Vertretung des Parlaments auf der Regierungskonferenz durch zwei Repräsentanten. Zweitens werden wir unseren politischen Kräften, unseren nationalen Parlamenten und unseren Gesellschaften erklären müssen, warum wir die Regierungskonferenz durchführen, warum wir eine Charta der Grundrechte wollen, warum wir die Erweiterung wollen und warum wir die Verantwortung haben zu erreichen, daß die Gemeinschaft als solche funktioniert. Im Zusammenhang mit der Verteidigung möchte ich nur auf eine Sache hinweisen, die ich mit Wohlgefallen beobachtet habe: wie die Präsidentin, von einer Tradition der Neutralität herkommend, sich zu einer Expertin in Sicherheits- und Verteidigungsfragen gewandelt hat. Ich denke, das muß man begrüßen. Gestatten Sie mir, abschließend auf ein Thema einzugehen, das für uns absolut eine Schlüsselfrage darstellt: Wachstum, Stabilität und Beschäftigung, ein Thema, bei dem die in Luxemburg eingeleitete und in Cardiff, Köln und Helsinki weitergeführte Linie auf dem nächsten Gipfel unter portugiesischer Präsidentschaft konkretisiert werden muß, denn wir meinen, daß wir für eine gedeihliche Zukunft in der Union in der Lage sein müssen, wettbewerbsfähiger zu sein und ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu erzeugen, aber unter Betonung der Beschäftigung und der sozialen Kohäsion, die unsere erste Priorität ist und sein muß. Dies sind die Herausforderungen, auf die der Gipfel von Helsinki nach Meinung meiner Fraktion eine positive Antwort geben muß."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου να έχει το χρόνο να διαβάσει, πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής, το ψήφισμά μας αναφορικά με αυτήν, καθώς και την έκθεση που εγκρίνουμε για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του Νοεμβρίου, διότι μου φάνηκε ότι λείπει κάπως ο προβληματισμός σχετικά με μερικά από τα επιχειρήματα που για μας έχουν απολύτως θεμελιώδη σημασία. Είναι γεγονός ότι την τρέχουσα στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ιστορική πρόκληση: να κάνουμε να προχωρήσει και να εδραιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη μεταρρυθμίσουμε προκειμένου να αντεπεξέλθει στη διεύρυνση. Ο σύντροφός μου ο κ. Hänsch θα αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στη διεύρυνση. Εγώ θα προβώ μόνο σε ένα σχόλιο για αυτή την “υπερδιεύρυνση” που θέτει η σχέση μας με την Τουρκία. Και εδώ μπορώ να πω ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα έχει ομόφωνη θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι το πλέον κατάλληλο να λάβουμε θετική στάση σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα λοιπόν, πιστεύουμε πρώτον ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Δεν μπορεί να είναι σε στάση αναμονής, και είναι σημαντικό να το πράξει σε σχέση με την υπόθεση Öcalan. Και κατά δεύτερον, πρέπει να χαράξουμε μία πορεία που θα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Επανερχόμενος όμως στη θέση του Κοινοβουλίου – που πιστεύω ότι είναι μια ισορροπημένη θέση – σε σχέση με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, εγώ θα έλεγα στο Συμβούλιο να μη θέσει χαμηλά τον πήχη σε αυτό το θέμα. Η διεύρυνση αποτελεί μια μεγάλη πολιτική φιλοδοξία, πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή και δεν μπορούμε να λέμε απλώς ότι πρέπει να προβούμε σε μερικές μεταρρυθμίσεις σε κάποια από τα εκκρεμή θέματα, ή ότι αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε αναλογιζόμενοι μόνο το κόστος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ικανοί να δώσουμε σημαντική πολιτική ώθηση σε αυτή την διαδικασία. Και θα προσέδιδα επίσης τεράστια διάσταση σε κάτι στο οποίο έγινε ελάχιστη αναφορά: πραγματοποιούμε μια παράλληλη άσκηση συνταγματοποίησης των Συνθηκών, με την επεξεργασία μιας Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατά το στάδιο έναρξης της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Πιστεύω ότι έχουμε την υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας – και απευθύνομαι στην Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, που είναι από μια βόρεια χώρα, η οποία ανελλιπώς χαίρεται να επιδεικνύει διαφάνεια – να επιτύχουμε μια διαφανή διαδικασία στην οποία καταρχάς το Κοινοβούλιο να αντιπροσωπεύεται ανάλογα και θα ήθελα να διαψεύσει η Πρόεδρος εκείνες τις φωνές που λένε ότι η Προεδρία αντιτίθεται σε πλήρη εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στη Διακυβερνητική Διάσκεψη με δύο αντιπροσώπους. Κατά δεύτερον, πρέπει να εξηγήσουμε στις πολιτικές μας δυνάμεις, στα εθνικά μας κοινοβούλια, γιατί πραγματοποιούμε τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, γιατί θέλουμε μια Χάρτα βασικών δικαιωμάτων, γιατί θέλουμε τη διεύρυνση και γιατί έχουμε την ευθύνη να κάνουμε να λειτουργήσει η Επιτροπή ως τέτοια. Για την άμυνα θα επεσήμανα μόνο κάτι που παρατήρησα με πολύ ικανοποίηση: πώς, έχοντας μια παράδοση ουδετερότητας, η Προεδρία μετατράπηκε σε ειδικό σε θέματα ασφαλείας και άμυνας. Πιστεύω ότι πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα θέμα που για μας έχει πρωταρχική σημασία: την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την απασχόληση, θέμα στο οποίο η γραμμή που εγκαινιάσθηκε στο Λουξεμβούργο, που ακολουθήθηκε στο Κάρντιφ, την Κολωνία και το Ελσίνκι, πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή στην επόμενη Διάσκεψη Κορυφής ενόψει της Πορτογαλικής Προεδρίας, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι για να έχουμε ένα ευοίωνο μέλλον στην Ένωση, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουμε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας όμως την έμφαση στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, που είναι και πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτές είναι οι προκλήσεις στις οποίες, κατά την αντίληψη της Ομάδας μου, πρέπει να απαντήσει η Διάσκεψη Κορυφής του Ελσίνκι κατά τρόπο θετικό."@el8
"Mr President, Madam President-in-Office of the Council, President of the Commission, I hope that Mrs Halonen will have time, before the Summit, to read our motion for a resolution on this Summit, together with the report on the Intergovernmental Conference which we approved in November. I am saying this because I missed some of her thoughts on certain points which are absolutely vital in our opinion. We are certainly now facing an historic challenge in terms of advancing and consolidating the Union and reorganising it in order to cope with enlargement. My colleague, Mr Hänsch, will talk specifically about enlargement in detail. I will restrict myself to the over-enlargement caused by our relationship with Turkey. I can say that the Socialist Group is unanimous on this. We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey. However, firstly, Turkey must show willing. It cannot just expect and it is therefore vital how it acts in the Öçalan case. Secondly, a plan of action must be prepared. Returning to the very balanced position of this House on the Intergovernmental Conference, the Council must not adopt a low-key approach to this issue. Enlargement is a major political ambition and we have to know how to respond to this. We cannot simply say that there are some reforms to be made on a few remaining points or that this is an issue to be resolved only in terms of costs. We have to be capable of providing the major political impetus needed for this process. I also place great importance on something which has hardly been mentioned. We are carrying out a parallel exercise of constitutionalising the Treaties, by preparing a Charter of Fundamental Rights, at the same time as planning the Intergovernmental Conference. We have an obligation to our fellow citizens – and note that the President-in-Office of the Council comes from a Nordic country which is always boasting about transparency – to achieve a transparent process in which this House is duly represented. I would like Mrs Halonen to reject the view expressed that the Council Presidency is opposed to full representation of the European Parliament, with two representatives, at the Intergovernmental Conference. We must also explain to our political forces, to our national MPs and to our people, why we are holding the IGC, why we want a Charter of Fundamental Rights, why we want enlargement and why we have the responsibility of ensuring that the Community operates as a community. On defence there is one point about which I am very pleased. The President-in-Office of the Council, who comes from a tradition of neutrality, has become an expert on security and defence. She is to be congratulated on this. Finally, I must refer to the absolutely fundamental issue of growth, stability and employment. This is an issue on which the line taken in Luxembourg, and then in Cardiff, Cologne and Helsinki, must be consolidated at the next Summit under the Portuguese Presidency. We realise that, to have a prosperous future in the Union, we must be capable of being more competitive and generating more economic growth, but with the emphasis on employment and social cohesion which are, and must be, our first priorities. These are the challenges which my group wants the Helsinki Summit to respond to in a positive manner."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, toivon, että neuvoston puheenjohtajalla on ennen huippukokousta aikaa lukea sitä koskeva päätöslauselmamme ja myös se hallitustenvälistä konferenssia koskeva mietintö, jonka hyväksyimme marraskuussa, sillä jäin vähän kaipaamaan hänen pohdintojaan joistakin aisoista, joita pidämme ehdottoman tärkeinä. On totta, että kohtaamme nyt historiallisen haasteen: se koskee unionin kehittämistä ja lujittamista ja sen uudistamista siten, että voimme vastata laajentumisen haasteisiin. Kollegani Hänsch puhuu myöhemmin tarkemmin laajentumiseen liittyvistä asioista. Minä haluaisin vain kommentoida sitä todella tärkeää laajentumista, jota Turkin suhteemme meille merkitsevät. Tämän osalta voin sanoa, että sosialistiryhmä on yksimielinen. Uskomme, että on erittäin myönteistä omaksua myönteinen kanta Turkin osalta. Niin, olemme sitä mieltä, että ensinnäkin Turkissa on tapahduttava kehitystä. Turkki ei voi jäädä paikalleen odottamaan, ja sillä, mitä Turkki aikoo tehdä Öcalanin tapauksen osalta, on paljon merkitystä. Toiseksi on laadittava toimintasuunnitelma, jotta kehitystä voi tapahtua. Palatakseni kuitenkin parlamentin kantaan joka on mielestäni hyvin tasapainoinen kanta hallitustenvälisestä konferenssista, haluaisin sanoa neuvostolle, ettei se valitsisi tässä kysymyksessä matalan profiilin lähestymistapaa. Laajentuminen on suuri poliittinen haaste ja meidän on pystyttävä vastaamaan siihen, eikä voida vain sanoa, että joitakin vielä keskeneräisiä osa-alueita on parannettava, tai että tämä kysymys täytyy ratkaista ajattelemalla vain kustannuksia. Mielestäni meidän on kyettävä antamaan tälle prosessille voimakas poliittinen sysäys. Haluaisin myös tuoda painokkaasti esille erään asian, jota on tuskin lainkaan mainittu: laadimme perusoikeuskirjaa samanaikaisesti perustamissopimusten konstitutionalisoimisprosessin kanssa, ja samaan aikaan järjestämme hallitustenvälisen konferenssin. Mielestäni meidän velvollisuutemme kansalaisiamme kohtaan puhun nyt sellaista pohjoista maata edustavalle neuvoston puheenjohtajalle, jossa aina korostetaan avoimuuden merkitystä on saada aikaan avoin prosessi, jossa ensinnäkin parlamentti on asianmukaisesti edustettuna, ja haluaisin, että neuvoston puheenjohtaja osoittaisi niiden mielipiteiden olevan vääriä, joiden mukaan hän vastustaa sitä, että parlamentilla olisi kaksi täysivaltaista edustajaa hallitustenvälisessä konferenssissa. Toiseksi meidän on tehtävä selväksi maidemme poliittisille voimille, kansallisille parlamenteille ja yhteiskunnille se, miksi hallitustenvälinen konferenssi järjestetään, miksi haluamme perusoikeuskirjan, miksi haluamme laajentumista ja miksi meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että yhteisö toimii asianmukaisella tavalla. Puolustuksen osalta toteaisin vain yhden asian, jonka olen pannut tyytyväisenä merkille: sen tavan, jolla puolueettomuuden perinnettä edustava neuvoston puheenjohtaja on muuttunut turvallisuus- ja puolustusasioiden asiantuntijaksi. Tätä on mielestäni pidettävä myönteisenä. Lopuksi haluaisin mainita vielä asian, joka on meille ehdottoman tärkeä: kasvu, vakaus ja työllisyys, jonka osalta Luxemburgissa alulle pantu linja, jota jatkettiin Cardiffissa, Kölnissä ja Helsingissä, on tuotava konkreettiselle tasolle tulevassa Portugalin puheenjohtajakaudella pidettävässä huippukokouksessa, sillä jotta unionilla voisi olla vauras tulevaisuus, meidän on mielestämme kyettävä olemaan entistä kilpailukykyisempiä ja saatava aikaan voimakkaampaa talouskasvua, mutta korostaen kuitenkin työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden merkitystä, joka on ja jonka täytyy olla tärkein tavoitteemme. Nämä ovat ne haasteet, joihin ryhmämme mielestä Helsingin huippukokouksessa on vastattava myönteisellä tavalla."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les Députés, j'espère que la présidente en exercice du Conseil aura le temps, avant le sommet, de lire notre résolution sur celui-ci ainsi que le rapport que nous avons approuvé sur la conférence intergouvernementale au mois de novembre car j'ai un peu regretté l'absence de réflexion sur certains des arguments qui sont véritablement essentiels pour nous. Il est vrai que nous nous trouvons actuellement face à un défi historique : faire avancer l'Union, la consolider et la réformer afin de pouvoir faire face à l'élargissement. Mon collègue, M. Hänsch parlera plus longuement et concrètement de l'élargissement. Je ne ferais qu'un commentaire sur ce "superélargissement", qui pose le sujet de nos relations avec la Turquie. Et je peux dire ici que le groupe socialiste est unanime. Nous pensons qu'il convient tout à fait d'adopter une position positive à l'égard de la Turquie. Cela dit, nous pensons que la Turquie doit d'abord faire un pas en avant. Elle ne peut être dans une position d'expectative et son attitude dans le cas Öcalan est très importante. Ensuite, il faut établir une feuille de route pour pouvoir avancer. Mais pour en revenir à la position du Parlement à propos de la conférence intergouvernementale qui, je crois, est une position très équilibrée, je dirais au Conseil de ne pas suivre une approche de faible envergure. L'élargissement représente une grande ambition politique, nous devons savoir y répondre et nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il faut procéder à certaines réformes de certains éléments restants ou qu'il s'agit d'une question qu'il faut résoudre en ne pensant qu'aux coûts. Je pense que nous devons être capables de donner une impulsion politique importante à ce processus. Et j'attacherais également une énorme importance à une chose qui a à peine été mentionnée : nous constitutionnalisons parallèlement les Traités, avec l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux, tandis que s'organise la conférence intergouvernementale. Je crois que nous avons l'obligation envers nos citoyens - et je m'adresse à la présidente en exercice du Conseil d'un pays nordique qui fait toujours montre de transparence - d'arriver à un processus transparent dans lequel le Parlement soit d'abord dûment représenté et je voudrais que la présidente démente ces rumeurs selon lesquelles la présidence s'oppose à une pleine représentation du Parlement à la conférence intergouvernementale avec deux représentants. Ensuite, nous devons expliquer à nos forces politiques, à nos parlements nationaux et à nos sociétés pourquoi nous organisons la conférence intergouvernementale, pourquoi nous voulons une charte des droits fondamentaux, pourquoi nous voulons l'élargissement et pourquoi c'est à nous de faire en sorte que la Communauté fonctionne de cette manière. En ce qui concerne la défense, je mentionnerais une chose que j'ai remarquée avec beaucoup de plaisir et qui est la manière dont la présidente, venant d'une tradition de neutralité, est devenue une experte dans les domaines de la sécurité et de la défense. Je pense qu'il faut le saluer. Et enfin, permettez-moi de faire référence aux sujets véritablement essentiels pour nous que sont la croissance, la stabilité et l'emploi, dans lesquels la ligne entamée à Luxembourg, suivie à Cardiff, Cologne et Helsinki, doit être concrétisée lors du prochain sommet en vue de la présidence portugaise car nous pensons que pour avoir un avenir prospère au sein de l'Union, nous devons être capables d'être plus compétitifs et de générer plus de croissance économique, mais en mettant l'accent sur l'emploi et la cohésion sociale, qui sont et doivent être notre première priorité. Tels sont les défis auxquels mon groupe pense que le Sommet d'Helsinki doit répondre de manière positive."@fr6
"Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, spero che la Presidente in carica del Consiglio abbia il tempo di leggere, prima del Vertice, la nostra risoluzione sullo stesso, nonché la relazione che abbiamo approvato nel mese di novembre sulla Conferenza intergovernativa, perché ho percepito un'assenza di riflessione su alcuni degli argomenti per noi assolutamente fondamentali. E' vero che in questo momento ci troviamo di fronte ad una sfida storica: far avanzare e consolidare l'Unione, nonché riformarla per poter affrontare l'ampliamento. Il mio collega onorevole Hänsch si soffermerà specificatamente sull'ampliamento. Personalmente mi limiterò a fare un commento su questo super-ampliamento derivante dai nostri rapporti con la Turchia. Posso dire che su questo punto il gruppo socialista è unanime. Sebbene riteniamo sia opportuno adottare una posizione positiva nei confronti della Turchia, siamo anche dell’avviso che, in primo luogo, spetti alla Turchia fare passi avanti - la Turchia non può infatti rimanere in una condizione di attesa, ed è importante come si comporterà in relazione al caso Öcalan - e che, in secondo luogo, sia necessario definire come procedere lungo questo percorso. Ritornando ad ogni modo alla posizione del Parlamento sulla Conferenza intergovernativa - che reputo sia una posizione assai equilibrata - al riguardo vorrei dire al Consiglio di non volare basso. L'ampliamento rappresenta una grande ambizione politica. Dobbiamo saper rispondere e non si può semplicemente dire che è necessario introdurre riforme su alcuni aspetti in sospeso o che si tratta di una questione da risolvere pensando unicamente ai costi. Ritengo che dobbiamo essere in grado di dare un impulso politico importante a tale processo. Attribuirei inoltre un’enorme importanza ad un elemento che è stato appena menzionato: stiamo facendo un esercizio parallelo di costituzionalizzazione dei Trattati attraverso l'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali, mentre si affronta il tema della Conferenza intergovernativa. Credo che abbiamo l'obbligo nei confronti dei nostri concittadini - e parlo alla Presidente in carica del Consiglio, che è di un paese nordico che ha sempre fatto sfoggio di trasparenza - in primo luogo di ottenere un processo trasparente nel quale il Parlamento sia debitamente rappresentato, e gradirei che la Presidente smentisse quelle voci secondo cui la Presidenza si opporrebbe ad una piena rappresentanza del Parlamento in seno alla Conferenza intergovernativa attraverso due rappresentanti. In secondo luogo, occorre spiegare alle nostre forze politiche, ai nostri parlamenti nazionali e alle nostre società perché organizziamo la Conferenza intergovernativa, perché vogliamo una Carta dei diritti fondamentali, perché vogliamo l'ampliamento e perché abbiamo la responsabilità di far sì che la Comunità funzioni come tale. Riguardo alla difesa, vorrei soltanto sottolineare qualcosa che ho osservato con piacere, ovvero il fatto che, pur provenendo da una tradizione di neutralità, la Presidente sia diventata un'esperta in questioni di sicurezza e di difesa. Ritengo che ciò vada apprezzato. Come ultimo punto, mi si consenta di fare riferimento ad un argomento per noi assolutamente fondamentale, ossia la crescita, la stabilità e l'occupazione - argomento su cui la linea avviata a Lussemburgo e proseguita a Cardiff, Colonia e Helsinki, deve concretizzarsi al prossimo Vertice in vista della Presidenza portoghese perché riteniamo che, affinché vi sia un futuro prospero nell'Unione europea, dobbiamo essere in grado di diventare più competitivi e generare una maggiore crescita economica, ponendo tuttavia l'accento sull'occupazione e sulla coesione sociale che sono e devono rappresentare la nostra massima priorità. Sono queste le sfide alle quali, secondo il mio gruppo, è necessario che il Vertice di Helsinki risponda in maniera positiva."@it9
"Mr President, Madam President-in-Office of the Council, President of the Commission, I hope that Mrs Halonen will have time, before the Summit, to read our motion for a resolution on this Summit, together with the report on the Intergovernmental Conference which we approved in November. I am saying this because I missed some of her thoughts on certain points which are absolutely vital in our opinion. We are certainly now facing an historic challenge in terms of advancing and consolidating the Union and reorganising it in order to cope with enlargement. My colleague, Mr Hänsch, will talk specifically about enlargement in detail. I will restrict myself to the over-enlargement caused by our relationship with Turkey. I can say that the Socialist Group is unanimous on this. We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey. However, firstly, Turkey must show willing. It cannot just expect and it is therefore vital how it acts in the Öçalan case. Secondly, a plan of action must be prepared. Returning to the very balanced position of this House on the Intergovernmental Conference, the Council must not adopt a low-key approach to this issue. Enlargement is a major political ambition and we have to know how to respond to this. We cannot simply say that there are some reforms to be made on a few remaining points or that this is an issue to be resolved only in terms of costs. We have to be capable of providing the major political impetus needed for this process. I also place great importance on something which has hardly been mentioned. We are carrying out a parallel exercise of constitutionalising the Treaties, by preparing a Charter of Fundamental Rights, at the same time as planning the Intergovernmental Conference. We have an obligation to our fellow citizens – and note that the President-in-Office of the Council comes from a Nordic country which is always boasting about transparency – to achieve a transparent process in which this House is duly represented. I would like Mrs Halonen to reject the view expressed that the Council Presidency is opposed to full representation of the European Parliament, with two representatives, at the Intergovernmental Conference. We must also explain to our political forces, to our national MPs and to our people, why we are holding the IGC, why we want a Charter of Fundamental Rights, why we want enlargement and why we have the responsibility of ensuring that the Community operates as a community. On defence there is one point about which I am very pleased. The President-in-Office of the Council, who comes from a tradition of neutrality, has become an expert on security and defence. She is to be congratulated on this. Finally, I must refer to the absolutely fundamental issue of growth, stability and employment. This is an issue on which the line taken in Luxembourg, and then in Cardiff, Cologne and Helsinki, must be consolidated at the next Summit under the Portuguese Presidency. We realise that, to have a prosperous future in the Union, we must be capable of being more competitive and generating more economic growth, but with the emphasis on employment and social cohesion which are, and must be, our first priorities. These are the challenges which my group wants the Helsinki Summit to respond to in a positive manner."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, ik hoop dat de fungerend voorzitter van de Raad de tijd heeft om nog voor de top onze resolutie over die top te lezen, alsook het door ons in november aangenomen verslag over de intergouvernementele conferentie, want wat ik een beetje gemist heb, is dat er niet meer aandacht is besteed aan een aantal argumenten die voor ons zonder enige twijfel fundamenteel zijn. Het lijdt geen twijfel dat we ons op dit moment gesteld zien voor een historische uitdaging: de Unie verder tot ontwikkeling brengen en consolideren, en haar zodanig hervormen dat zij de uitbreiding het hoofd weet te bieden. Mijn vriend de heer Hänsch zal verder uitweiden over de uitbreiding in concreto. Ik zou alleen iets willen opmerken in verband met die eventuele extra uitbreiding als gevolg van onze betrekkingen met Turkije. Wat deze kwestie betreft neemt de Fractie van de Europese Sociaal-Democraten een unaniem standpunt in. Wij achten het bijzonder wenselijk dat er ten opzichte van Turkije een positief standpunt wordt ingenomen. In de eerste plaats vinden wij dat er in Turkije op een aantal terreinen vooruitgang moet worden geboekt. Er mag voor Turkije geen uitzondering worden gemaakt, en wat ook mee dient te tellen is het vervolg van de zaak-Öçalan. En in de tweede plaats moet er een traject worden uitgezet om vooruitgang te bereiken. Maar om terug te komen op het - naar mijn idee zeer evenwichtige - standpunt van het Parlement met betrekking tot de intergouvernementele conferentie, zou ik de Raad willen zeggen dat hij zich in de benadering van deze kwestie niet te bescheiden moet opstellen. De uitbreiding is een bijzonder ambitieus politiek project, het is zaak dat we die ambities zien te realiseren en dan kun je niet gewoon maar zeggen dat er op enkele resterende punten een paar hervormingen moeten worden doorgevoerd, of dat die uitbreiding een kwestie is die moet worden opgelost door enkel de kosten als leidraad te nemen. Naar mijn oordeel dienen wij dit proces een belangrijke politieke impuls te kunnen geven. Verder zou ik ook een veel grotere dimensie toekennen aan een punt dat hier nauwelijks ter sprake is gekomen: parallel aan de uitbreiding wordt met de opstelling van een Handvest van de grondrechten het constitutionele karakter van de Verdragen verdiept, terwijl tegelijkertijd de intergouvernementele conferentie wordt voorbereid. Naar mijn mening hebben wij tegenover onze medeburgers de verplichting - mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, ik denk hierbij met name aan een noordelijk land dat altijd goede sier probeert te maken met zijn transparantie - ervoor te zorgen dat dit proces transparant is en dat het Parlement hierin naar behoren vertegenwoordigd is. Ik zou graag zien dat mevrouw de voorzitter van de Raad hier ontkent wat sommigen zeggen, namelijk dat een volwaardige vertegenwoordiging van het Parlement op de intergouvernementele conferentie, met twee vertegenwoordigers, door het voorzitterschap zou worden afgewezen. In de tweede plaats moeten we onze politieke bewegingen, onze nationale parlementen en onze samenleving uitleggen waarom we de intergouvernementele conferentie organiseren, waarom we een Handvest van de grondrechten willen, waarom we de uitbreiding voorstaan en waarom we de verantwoording hebben ervoor te zorgen dat de Gemeenschap op die manier te werk gaat. Wat defensie betreft zou ik slechts een punt onder de aandacht willen brengen dat ik met genoegen geconstateerd heb, namelijk dat mevrouw de voorzitter van de Raad, zelf afkomstig uit een land met een traditie van neutraliteit, zich heeft ontwikkeld tot deskundige op het gebied van veiligheid en defensie. Dat moet naar mijn idee worden toegejuicht. Staat u mij tenslotte toe in te gaan op een onderwerp dat voor ons zonder enige twijfel van vitaal belang is, namelijk groei, stabiliteit en werkgelegenheid. Wat deze kwestie betreft vinden wij dat de lijn waartoe een eerste aanzet werd gegeven in Luxemburg, en die werd voortgezet in Cardiff, Keulen en Helsinki, op de volgende top en met het oog op het Portugese voorzitterschap, zijn beslag dient te krijgen. Want met het oog op de welvaart in de toekomstige Unie is het zaak dat we onze concurrentiepositie verbeteren en onze economische groei bevorderen, maar ons inziens moet de nadruk hierbij worden gelegd op de werkgelegenheid en de sociale cohesie, wat onze eerste prioriteit is en moet zijn. Dat zijn de uitdagingen die de top van Helsinki naar het oordeel van mijn fractie op constructieve wijze aan dient te gaan."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, Senhores Deputados, espero que a Presidente em exercício do Conselho possa ler, antes da sua realização, a nossa resolução sobre a Cimeira de Helsínquia, bem como o relatório que aprovámos sobre a Conferência Intergovernamental em Novembro, porque constatei a falta de alguns dos argumentos que consideramos fundamentais na reflexão apresentada. Não restam dúvidas de que deparamos actualmente com um desafio histórico: desenvolver e consolidar a União e proceder à reforma que nos permitirá fazer frente ao alargamento. O meu colega, o senhor deputado Klaus Hänsch, abordará a questão concreta do alargamento. Eu limitar-me-ei a fazer uma observação sobre esse "super-alargamento" decorrente das nossas relações com a Turquia. Quanto a esta questão, o Grupo PSE é unânime. Pensamos ser de toda a conveniência adoptar uma posição positiva em relação à Turquia. Contudo, pensamos que, primeiro que tudo, a Turquia deverá registar progressos. Não pode permanecer num impasse e a sua atitude perante a questão do caso calan é importante. Em segundo lugar, é preciso traçar uma rota que permitirá avançar. Voltando à posição do Parlamento - que afiro como muito equilibrada - relativamente à Conferência Intergovernamental, convidaria o Conselho a não adoptar uma visão de "voo rasante" desta questão. O alargamento constitui uma grande ambição política, temos de estar à sua altura e não poderá dizer-se simplesmente que é só necessário proceder a algumas reformas de alguns elementos soltos, ou que se trata de uma questão para cuja resposta só se deverá ponderar os respectivos custos. Penso que devemos poder conferir um impulso político substancial a este processo. Enfatizaria igualmente um aspecto que mal foi mencionado: estamos a fazer um exercício paralelo de constitucionalização dos Tratados, com a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais, ao mesmo tempo que preparamos a Conferência Intergovernamental. Penso que é nossa obrigação para com os nossos concidadãos - e dirijo-me à Presidente em exercício do Conselho de um país nórdico que evoca sistematicamente a transparência - realizar um processo transparente no qual, em primeiro lugar, o Parlamento possa estar devidamente representado, e gostaria de ouvir a Presidente desmentir essas vozes que afirmam que a Presidência se opõe a uma plena representação do Parlamento na Conferência Intergovernamental, através de dois representantes. Em segundo lugar, devemos explicar às nossas forças políticas, aos nossos parlamentos nacionais e às nossas sociedades o motivo que nos leva a realizar a Conferência Intergovernamental, por que preconizamos a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais, por que desejamos o alargamento e por que nos incumbe a responsabilidade de velar pelo bom funcionamento da Comunidade. No plano da política de defesa, salientaria apenas um aspecto que presenciei com muito agrado: como, tendo uma tradição de neutralidade, a Presidente se converteu numa grande especialista em temas de segurança e defesa. Penso que é de justiça saudar este facto. Por último, permitam-me mencionar um tema absolutamente essencial para nós: o crescimento, a estabilidade e o emprego, cuja linha já definida no Luxemburgo, seguida depois em Cardiff, Colónia e Helsínquia, deverá ser concretizada na próxima cimeira na perspectiva da Presidência portuguesa, na medida em que somos de opinião que a prosperidade do futuro da União depende da nossa capacidade para ser competitivos e gerar mais crescimento económico, colocando porém a tónica no emprego e na coesão social, que é e deverá ser a nossa primeira prioridade. São estes os desafios aos quais, no parecer do meu grupo, a Cimeira de Helsínquia deverá dar respostas adequadas."@pt11
"Herr talman, fru rådsordförande, herr kommissionsordförande, ärade ledamöter! Jag hoppas att rådsordföranden får tid innan toppmötet att läsa vår resolution om detsamma och även det betänkande om regeringskonferensen som vi godkände i november, för jag har litet grand saknat en reflektion om några av de argument som för oss är absolut avgörande. Vi står just nu inför en historisk utmaning: att föra unionen framåt och konsolidera den för att kunna ta itu med utvidgningen. Min kollega Hänsch kommer att gå närmare in på utvidgningen. Jag vill bara göra en kommentar om denna superutvidgning som våra förbindelser med Turkiet innebär. Där kan jag säga att Europeiska socialdemokratiska partiets grupp är enhällig. Vi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet. Vi menar dock att Turkiet för det första måste ta några steg framåt. Landet kan inte sitta och vänta, och det är viktigt hur man agerar i fallet Öcalan. För det andra måste vi utarbeta en planering för att kunna avancera. Men om vi återgår till parlamentets ståndpunkt – vilken jag anser är mycket balanserad – angående regeringskonferensen, så skulle jag vilja uppmana rådet att inte göra en lågflygning i denna fråga. Utvidgningen är en betydelsefull politisk ambition, vi måste kunna möta den, och vi kan inte bara säga att vi skall genomföra några reformer om vissa återstående saker, eller att detta är en fråga som vi skall lösa genom att bara tänka på kostnaderna. Jag tycker att vi måste vara politiskt pådrivande i denna process. Jag skulle också vilja ge en enorm betydelse till något som knappt har nämnts: vi håller på med ett arbete, parallellt med detta, för att konstitutionalisera fördragen, genom att utarbeta en stadga om grundläggande rättigheter, samtidigt som regeringskonferensen planeras. Jag anser att vi gentemot våra medborgare är tvungna – och jag talar till rådsordföranden från ett nordiskt land som alltid stoltserar med öppenheten – att genomföra en öppen process där parlamentet i första hand är företrätt, och jag skulle vilja att ordföranden dementerar de röster som hävdar att ordförandeskapet motsätter sig en fullständig representation från parlamentet i regeringskonferensen, med två företrädare. För det andra måste vi förklara för våra politiska krafter, för våra nationella parlament och våra samhällen, varför vi håller regeringskonferensen, varför vi vill ha en stadga om grundläggande rättigheter, varför vi vill ha utvidgningen och varför vi har ansvaret att få gemenskapen att fungera som en gemenskap. När det gäller försvaret vill jag bara peka på en sak som jag har iakttagit med stor tillfredsställelse: att ordföranden, som kommer från en neutralitetstradition, har blivit en expert på säkerhets- och försvarsfrågor. Det tycker jag är något att välkomna. Låt mig slutligen ta upp en fråga som är absolut avgörande för oss: tillväxt, stabilitet och sysselsättning, en fråga där den inriktning som inleddes i Luxemburg och följdes upp i Cardiff, Köln och Helsingfors, måste konkretiseras vid nästa toppmöte under det portugisiska ordförandeskapet eftersom vi anser att vi, för att kunna få en framgångsrik framtid för unionen, måste bli mer konkurrenskraftiga och skapa större ekonomisk tillväxt, men lägga tonvikten vid sysselsättningen och den sociala sammanhållningen, vilken är och måste vara vår första prioritering. Detta är de utmaningar som min grupp anser att toppmötet i Helsingfors måste lösa på ett positivt sätt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph