Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-19-Speech-5-047"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Eerst zou ik de heer Medina Ortega geluk willen wensen met zijn verslag over het voorstel voor een verordening over de Canarische Eilanden. Nadat de Commissie de APIM/Arbitrio over productie en import in de archipel bestudeerd had, heeft ze de volgende conclusie getrokken. Zelfs al zou de meerderheid van de economische sectoren zich kunnen aanpassen aan de vereisten van de interne markt, dan zou de afschaffing van de APIM op 31 december 2000 bepaalde productsectoren nog onherstelbaar kunnen schaden. Deze opmerking is in dit Parlement al eerder gemaakt. De Commissie heeft in samenwerking met de Spaanse en Canarische autoriteiten vastgesteld wat de gevoeligste producten zijn in een aantal sectoren. Voor deze producten acht de Commissie het noodzakelijk de afschaffing van de belasting op te schorten voor een overgangsperiode die uiterlijk tot 30 juni 2000 zal duren. Ik heb er met voldoening nota van genomen dat in het verslag van de heer Medina Ortega de door de Commissie voorgestelde benadering in ruime mate wordt gesteund. De rapporteur vindt het echter betreurenswaardig dat de voorgestelde maatregel uitsluitend bestemd is voor een beperkt aantal producten en dat er niet wordt verwezen naar de rechtsgrondslag uit artikel 299(2) van het Verdrag. Ik verzeker u dat de Commissie dit standpunt volkomen begrijpt. Desondanks zou ik uw aandacht willen vestigen op het feit dat het hier gaat om een in de tijd beperkte aanpassing van de huidige regels. Daarom moet deze maatregel los worden gezien van maatregelen die zouden kunnen worden getroffen uit hoofde van het nieuwe artikel 299(2) van het Verdrag. In dit voorstel wordt bepaald dat de Commissie, in samenwerking met de Spaanse autoriteiten, vóór de afschaffing van de APIM zal kijken naar de gevolgen van deze belasting voor de betrokken sectoren. Indien nodig zal de Commissie een voorstel indienen bij de Raad uit hoofde van artikel 299, lid 2, over maatregelen die noodzakelijk zouden zijn om het voortbestaan van bepaalde buitengewoon kwetsbare plaatselijke activiteiten niet in gevaar te brengen. De lijst van producten die in de bijlage bij dit voorstel is opgenomen, is opgesteld door de Spaanse en Canarische autoriteiten in samenwerking met de Commissie. Daarom moeten wijzigingen op deze lijst enerzijds economisch gerechtvaardigd zijn en anderzijds bestudeerd worden door de diensten van de Commissie om te controleren of de maatregelen stroken met haar overige beleid. De Commissie heeft nog geen materiaal ontvangen dat onderzoek naar eventuele wijziging van de bijlage bij de verordening zou kunnen rechtvaardigt. Daarom is ze niet in staat de amendementen over de uitbreiding van de productlijst te aanvaarden. Ik kan echter zowel u, mijnheer de Voorzitter, als de rapporteur ervan verzekeren dat de Commissie bij toekomstige onderhandelingen over een voorstel betreffende de Canarische eilanden uit hoofde van artikel 299(2) van het Verdrag, rekening zal houden met uw commentaar op deze kwestie en het commentaar van het Parlement tijdens het debat. Ik dank u voor uw steun voor dit voorstel en zal de aandacht van de verantwoordelijke commissaris vestigen op dit debat."@nl2
lpv:translated text
"Jeg vil først og fremmest gerne lykønske hr. Medina Ortega med hans betænkning om forslag til en forordning vedrørende De Kanariske Øer. Efter gennemgangen af den særlige afgift på produktion og import, APIM, i øhavet konkluderede Kommissionen, at selvom de fleste økonomiske sektorer kunne tilpasse sig kravene i det indre marked, kunne afskaffelsen af APIM den 31. december 2000 gøre uoprettelig skade på visse produktsektorer. Dette er allerede blevet nævnt her i Parlamentet. Kommissionen har i samarbejde med de spanske og kanariske myndigheder identificeret de mest følsomme produkter i en række sektorer. Kommissionen anser det for nødvendigt at suspendere afviklingen af afgiften på disse produkter i en overgangsperiode, som ikke strækker sig længere end til den 30. juni 2000. Jeg har med glæde bemærket, at hr. Medina Ortegas betænkning hovedsagelig støtter Kommissionens foreslåede fremgangsmåde. Han finder det dog beklageligt, at den foreslåede foranstaltning er begrænset til en række produkter, og at den ikke henviser til retsgrundlaget i traktatens artikel 299, stk. 2. Jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen fuldt ud forstår denne holdning. Jeg vil ikke desto mindre gerne henlede Deres opmærksomhed på, at dette udgør en tidsbegrænset tilpasning af de nuværende regler. Der skal derfor skelnes mellem foranstaltninger, som kunne træffes på baggrund af traktatens nye artikel 299, stk. 2. Forslaget fastsætter, at Kommissionen, inden APIM afskaffes, i samarbejde med de spanske myndigheder skal undersøge, hvilken virkning afskaffelsen af denne afgift har på de berørte sektorer. Kommissionen fremsætter om nødvendigt et forslag til Rådet på baggrund af artikel 299, stk. 2, om de foranstaltninger, der vil være nødvendige for ikke at bringe eksistensen af visse særligt skrøbelige lokale aktiviteter i fare. De produkter, der er angivet i bilaget til forslaget, er et resultat af de spanske og kanariske myndigheders samt Kommissionens arbejde. Enhver ændring af listen over produkterne skal derfor dels være økonomisk berettiget, dels undersøges af Kommissionens tjenestegrene for at kontrollere overensstemmelsen mellem foranstaltningerne og Kommissionens andre politikker. Kommissionen har endnu ikke modtaget en sådan berettigelse, der kunne sætte den i stand til at undersøge en ændring af bilaget til forordningen. Kommissionen kan derfor ikke godkende ændringsforslagene vedrørende udvidelsen af listen over produkter. Jeg kan dog forsikre både Dem, hr. formand, og ordføreren om, at Kommissionen ved fremtidige forhandlinger om et forslag vedrørende De Kanariske Øer på baggrund af traktatens artikel 299, stk. 2, vil tage Deres bemærkninger vedrørende dette spørgsmål samt Parlamentets bemærkninger under denne forhandling i betragtning. Jeg ønsker at takke Dem for Deres støtte til dette forslag, og jeg vil henlede den ansvarlige kommissærs opmærksomhed på hele debatten."@da1
lpv:translated text
"Jag skulle först av allt vilja gratulera Medina Ortega till detta betänkande om förslaget till en förordning avseende Kanarieöarna. Efter granskning av den s.k. APIM/Arbitrio-avgiften på produktion och import på öarna blev kommissionens slutsats att även om majoriteten av de ekonomiska sektorerna kunde anpassa sig till kraven på den gemensamma marknaden kunde avskaffandet av APIM-avgiften den 31 december på ett irreparabelt sätt påverka vissa produktsektorer. Denna åsikt har redan kommit fram här i kammaren. Kommissionen har i samarbete med spanska och kanariska myndigheter identifierat de känsligaste produkterna i ett antal sektorer. För dessa produkter anser kommissionen att det är nödvändigt att avbryta nedsättningen av skatten i en övergångsperiod, som inte får vara längre än till den 30 juni år 2000. Jag ser med tillfredsställelse att Medina Ortegas betänkande i stort stöder det närmande som föreslås av kommissionen. Han anser det dock beklagansvärt att den föreslagna åtgärden förbehålls ett begränsat antal produkter och att det inte hänvisas till den rättsliga grunden i artikel 299.2 i fördraget. Jag kan försäkra er att kommissionen har full förståelse för denna inställning. Jag skulle dock vilja fästa er uppmärksamhet på det faktum att detta utgör en tidsbegränsad anpassning till gällande regler. Den måste därför särskiljas från åtgärder som kan vidtas enligt artikel 299.2 i fördraget. Detta förslag fastställer att kommissionen i samarbete med de spanska myndigheterna innan avskaffandet av APIM-avgiften skall granska konsekvenserna av denna skatt på berörda sektorer. Kommissionen skall, om så behövs, lägga fram ett förslag till rådet med grund i artikel 299.2 på de åtgärder som skulle vara nödvändiga för att inte riskera att vissa speciellt känsliga lokala verksamheter försvinner. De produkter som omfattas i bilagan till detta förslag är resultatet av arbete utfört av spanska och kanariska myndigheter samt kommissionen. I konsekvens härmed måste alla ändringar i denna lista, å ena sidan vara ekonomiskt rättfärdigade och å den andra genomgå en granskning av kommissionens tjänster i syfte att kontrollera åtgärdernas överensstämmelse med andra politikområden. Kommissionen har ännu inte fått något sådant rättfärdigande som skulle leda till en granskning av ändringsförslagen till förordningens bilaga. Kommissionen kan därför inte godta de ändringsförslag som handlar om att utöka listan med produkter. Men jag kan försäkra både er, herr talman, och föredraganden att i framtida förhandlingar om ett förslag som avser Kanarieöarna, med grund i artikel 299.2 i fördraget, kommer kommissionen att ta hänsyn till era kommentarer i ärendet och parlamentets kommentarer under debatten. Jag vill tacka för stödet för detta förslag och jag åtar mig att fästa berörd kommissionärs uppmärksamhet på hela denna debatt."@sv13
lpv:translated text
"Haluaisin ensiksi onnitella esittelijä Medina Ortegaa hänen mietinnöstään, joka koskee ehdotusta asetukseksi yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin. Sen jälkeen kun komissio oli tehnyt selvityksiä tuotantoa ja tuontia koskevasta Kanariansaarten tuotanto- ja tuontiverosta (APIM/Arbitrio), komissio päätyi siihen, että vaikka suuri osa talouden toimialoista voisi sopeutua yhtenäismarkkinoiden vaatimuksiin, APIMin lakkauttaminen 31. päivä joulukuuta 2000 saattaisi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa tietyillä tuotealoilla. Tämän seikanhan on parlamenttikin jo ottanut esiin. Komissio on selvittänyt yhteistyössä Espanjan ja Kanariansaarten viranomaisten kanssa, mitkä ovat useilla aloilla kaikkein herkimmät tuotteet. Näiden tuotteiden kohdalla komissio katsoo välttämättömäksi lykätä veron lakkauttamista siirtymäkauden ajaksi, ja se päättyy viimeistään 30. päivä kesäkuuta vuonna 2000. Panin tyytyväisenä merkille sen, että esittelijä Medina Ortegan mietinnössä kannatetaan pitkälle komission omaksumaa lähestymistapaa. Kuitenkin hän pitää valitettavana sitä, että ehdotettu toimi koskee vain suppeata määrää tuotteita, ja sitä, että sen kohdalla ei viitata perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan tarjoamaan oikeusperustaan. Voin vakuuttaa teille, että komissio ymmärtää tämän kannan täysin. Haluaisin teidän kuitenkin kiinnittävän huomiota siihen, että tällä tarkoitetaan nykyisten sääntöjen ajallisesti rajattua soveltamista. Näin ollen se on pidettävä erillään kaikista muista toimista, joihin voidaan perustamissopimuksen uuden 299 artiklan 2 kohdan nojalla ryhtyä. Tässä ehdotuksessa esitetään, että komissio yhdessä Espanjan viranomaisten kanssa selvittää ennen APIMin lakkauttamista, mitkä ovat tämän veron vaikutukset asianomaisille aloille. Komissio jättää tarvittaessa neuvostolle 299 artiklan 2 kohtaan perustuvan ehdotuksen, joka koskee niitä toimia, jotka saattavat olla välttämättömiä, jottei eräiden erityisen herkkien paikallisten toimialojen olemassaoloa vaaranneta. Tämän ehdotuksen liitteeseen sisällytetty tuoteluettelo on syntynyt Espanjan ja Kanariansaarten viranomaisten sekä komission yhteistyön tuloksena. Näin ollen jokaisen tuoteluetteloon tehdyn tarkistuksen on oltava toisaalta taloudellisista syistä perusteltu, tai toisaalta se on alistettava komissiossa tutkittavaksi, jotta toimen sopivuus komission muiden politiikkojen kanssa tarkistetaan. Komissiolle ei ole toistaiseksi esitetty sellaista perustelua, jonka vuoksi komissio olisi voinut käsitellä asetuksen liitteeseen esitettyä tarkistusta. Sen tähden komissio ei ole siinä tilanteessa, että se olisi hyväksymässä tuoteluettelon laajentamista koskevia tarkistuksia. Kuitenkin voin vakuuttaa teille molemmille, arvoisa puhemies ja hyvä esittelijä, että kun tulevissa neuvotteluissa on kyse ehdotuksesta, joka perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan nojalla koskee Kanariansaaria, komissio ottaa huomioon asiaa koskevat käsityksenne sekä parlamentin keskustelun aikana esittämät käsitykset. Haluaisin kiittää teitä tälle ehdotukselle antamastanne tuesta, ja toiminkin niin, että asiasta vastaava komission jäsenen kiinnittää huomiota tähän keskusteluun."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ τον κ. Medina Ortega για την έκθεσή του σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τις Καναρίους Νήσους. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το APIM/Arbitrio στην παραγωγή και στις εισαγωγές στο αρχιπέλαγος, κατέληξε ότι ακόμη κι αν οι περισσότεροι οικονομικοί τομείς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, η εξαφάνιση του APIM στις 31 Δεκεμβρίου 2000 θα μπορούσε να ζημιώσει ανεπανόρθωτα ορισμένους τομείς προϊόντων. Η άποψη αυτή ήδη εκφράστηκε στο Σώμα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές της Ισπανίας και των Καναρίων, προσδιόρισε τα πιο ευαίσθητα προϊόντα σε ορισμένους τομείς. Για τα προϊόντα αυτά, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να αναστείλει την άρση του φόρου για μια μεταβατική περίοδο που δεν θα επεκταθεί πέρα από την 30ή Ιουνίου 2000. Επισημαίνω με ικανοποίηση ότι η έκθεση του κ. Medina Ortega υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή. Ωστόσο, θεωρεί λυπηρό το ότι το προτεινόμενο μέτρο προορίζεται για έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων και ότι δεν παραπέμπει στη νομική βάση που παρέχει το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή καταλαβαίνει απόλυτα αυτή τη θέση. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρόκειται για μια χρονικά περιορισμένη προσαρμογή των ισχυόντων κανόνων. Πρέπει συνεπώς να διαχωριστεί από κάθε μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί βάσει του νέου άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Η πρόταση προβλέπει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ισπανικές αρχές, θα εξετάσει, πριν από την κατάργηση του APIM, τις επιπτώσεις αυτού του φόρου στους εμπλεκόμενους τομείς. Η Επιτροπή θα υποβάλει, αν κριθεί αναγκαίο, πρόταση προς το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 299, παράγραφος 2, σχετικά με τα μέτρα που θα ήταν αναγκαία προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ύπαρξη ορισμένων ιδιαίτερα ευαίσθητων τοπικών δραστηριοτήτων. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της πρότασης αυτής είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των αρχών της Ισπανίας και των Καναρίων και της Επιτροπής. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροπολογία στον κατάλογο των προϊόντων πρέπει αφενός να αιτιολογείται οικονομικά και αφετέρου να μελετηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου να εξακριβωθεί η συνέπεια των μέτρων με τις άλλες πολιτικές της. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη καμία τέτοια αιτιολόγηση που θα της έδινε τη δυνατότητα να μελετήσει μία τροπολογία επί του παραρτήματος του κανονισμού. Δεν είναι συνεπώς σε θέση να αποδεχτεί τις τροπολογίες που αφορούν την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων. Ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εσάς, κύριε Πρόεδρε, και τον εισηγητή ότι σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με πρόταση για τις Καναρίους Νήσους, βάσει του άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις σας επί του θέματος και τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που προσφέρατε στην πρόταση αυτή και θα αναλάβω να επιστήσω την προσοχή του αρμόδιου Επιτρόπου στην όλη συζήτηση."@el8
lpv:translated text
"I would like firstly to congratulate Mr Medina Ortega on his report on the proposal for a regulation concerning the Canary Islands. Following its examination of the APIM/Arbitrio on production and imports in the Archipelago, the Commission concluded that even if the majority of economic sectors could adapt to the requirements of the single market, the disappearance of the APIM on 31 December 2000 could irremediably affect certain product sectors. This point has already been made in this House. The Commission, in collaboration with the Spanish and the Canarian authorities, has identified the most sensitive products in a number of sectors. For these products the Commission considers it necessary to suspend the dismantling of the tax for a transitional period which will not go beyond 30 June 2000. I note with satisfaction that Mr Medina Ortega's report largely supports the approach proposed by the Commission. However, he considers it regrettable that the measure proposed is reserved to a limited number of products and that it does not refer to the legal basis provided by Article 299(2) of the Treaty. I can assure you that the Commission understands this position perfectly. I would like nevertheless to draw your attention to the fact that this constitutes a time-limited adaptation of the current rules. It must therefore be distinguished from any measure which could be taken on the basis of the new Article 299(2) of the Treaty. This proposal stipulates that the Commission, in collaboration with the Spanish authorities will examine before the disappearance of the APIM the effects of this tax on the sectors concerned. The Commission will submit, if necessary, a proposal to the Council based on Article 299(2) on the measures which would be necessary in order not to compromise the existence of certain particularly fragile local activities. The products included in the annex to this proposal are the result of work by the Spanish and the Canarian authorities and the Commission. Consequently, any amendment to the list of the products must, on the one hand, be justified economically and, on the other hand, be subject to a study by the Commission services in order to check the consistency of the measures with its other policies. The Commission has not yet received such justification which would enable it to study an amendment to the Regulation's annex. It is not therefore in a position to accept those amendments concerning the extension of the list of the products. However, I can assure both you, Mr President, and the rapporteur that in future negotiations on a proposal concerning the Canary Islands on the basis of Article 299(2) of the Treaty that the Commission will take account of your comments on the matter and the comments of Parliament during the debate. I wish to thank you for your support for this proposal and I will undertake to draw the attention of the Commissioner responsible to this whole debate."@lv10
lpv:spoken text
"I would like firstly to congratulate Mr Medina Ortega on his report on the proposal for a regulation concerning the Canary Islands. Following its examination of the APIM/Arbitrio on production and imports in the Archipelago, the Commission concluded that even if the majority of economic sectors could adapt to the requirements of the single market, the disappearance of the APIM on 31 December 2000 could irremediably affect certain product sectors. This point has already been made in this House. The Commission, in collaboration with the Spanish and the Canarian authorities, has identified the most sensitive products in a number of sectors. For these products the Commission considers it necessary to suspend the dismantling of the tax for a transitional period which will not go beyond 30 June 2000. I note with satisfaction that Mr Medina Ortega's report largely supports the approach proposed by the Commission. However, he considers it regrettable that the measure proposed is reserved to a limited number of products and that it does not refer to the legal basis provided by Article 299(2) of the Treaty. I can assure you that the Commission understands this position perfectly. I would like nevertheless to draw your attention to the fact that this constitutes a time-limited adaptation of the current rules. It must therefore be distinguished from any measure which could be taken on the basis of the new Article 299(2) of the Treaty. This proposal stipulates that the Commission, in collaboration with the Spanish authorities will examine before the disappearance of the APIM the effects of this tax on the sectors concerned. The Commission will submit, if necessary, a proposal to the Council based on Article 299(2) on the measures which would be necessary in order not to compromise the existence of certain particularly fragile local activities. The products included in the annex to this proposal are the result of work by the Spanish and the Canarian authorities and the Commission. Consequently, any amendment to the list of the products must, on the one hand, be justified economically and, on the other hand, be subject to a study by the Commission services in order to check the consistency of the measures with its other policies. The Commission has not yet received such justification which would enable it to study an amendment to the Regulation's annex. It is not therefore in a position to accept those amendments concerning the extension of the list of the products. However, I can assure both you, Mr President, and the rapporteur that in future negotiations on a proposal concerning the Canary Islands on the basis of Article 299(2) of the Treaty that the Commission will take account of your comments on the matter and the comments of Parliament during the debate. I wish to thank you for your support for this proposal and I will undertake to draw the attention of the Commissioner responsible to this whole debate."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EN) En primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Medina Ortega por su informe sobre la propuesta de reglamento concerniente a las Islas Canarias. Tras examinar el APIM/Arbitrio sobre producción y e importaciones del Archipiélago, la Comisión concluyó que aunque la mayoría de los sectores económicos pudieran adaptarse a los requisitos del mercado único, la desaparición del APIM el 31 de diciembre del año 2000 podría afectar irremediablemente a ciertos sectores de producción. Esta cuestión ya se ha planteado en esta Cámara. La Comisión, en colaboración con las autoridades españolas y canarias, ha identificado los productos más sensibles en diferentes sectores. Para estos productos, la Comisión considera necesario suspender el desmantelamiento del impuesto durante un periodo de transición que no sobrepasará el 30 de junio del año 2000. Observo con satisfacción que el informe del Sr. Medina Ortega apoya en gran parte el enfoque propuesto por la Comisión. Sin embargo, él considera lamentable que la medida propuesta se refiera a una cantidad limitada de productos y que no haga referencia a la base legal que proporciona el Artículo 299 (2) del Tratado. Puedo asegurarle que la Comisión entiende perfectamente esta postura. No obstante, me gustaría que prestara atención al hecho de que esto constituye una adaptación temporalmente limitada del reglamento actual. Por lo tanto, se debe distinguir de otra medida que pudiera tomarse sobre la base del nuevo Artículo 299 (2) del Tratado. Esta propuesta estipula que, antes de la desaparición del APIM, la Comisión, en colaboración con las autoridades españolas, examinará los efectos de este impuesto sobre los sectores implicados. En caso necesario, la Comisión presentará una propuesta al Consejo basada en el Artículo 299 (2) sobre las medidas necesarias para no comprometer la existencia de ciertas actividades locales particularmente frágiles. Los productos incluidos en el anexo de esta propuesta son el resultado de la colaboración entre las autoridades españolas y canarias y la Comisión. Por consiguiente, cualquier enmienda a la lista de los productos debe, por un lado, estar justificada económicamente y, por otro lado, ser estudiada por los servicios de la Comisión con el fin de comprobar la coherencia de las medidas con sus otras políticas. La Comisión no ha recibido aún la justificación para proceder a estudiar una enmienda al Anexo de la Regulación. No está, pues, en situación de aceptar las enmiendas concernientes a la ampliación de la lista de productos. Sin embargo, puedo asegurarles, Sr. Presidente y Sr. ponente que, en las próximas negociaciones sobre una propuesta concerniente a las Islas Canarias sobre la base del Artículo 299 (2) del Tratado, la Comisión tomará en consideración sus comentarios sobre la cuestión así como las observaciones del Parlamento durante el debate. Quiero agradecerle su apoyo a esta propuesta y me comprometo a llamar la atención del Comisario responsable sobre todo este debate."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o senhor deputado Medina Ortega pelo seu relatório sobre a proposta de regulamento relativo à aplicação do Direito comunitário às ilhas Canárias. Na sequência da análise que fez sobre o imposto APIM sobre as produções e as importações no referido arquipélago, a Comissão concluiu que, ainda que a maioria dos sectores económicos locais se pudesse adaptar aos requisitos do mercado interno, a supressão do APIM em 31 de Dezembro de 2000 poderia afectar de forma irremediável determinados sectores produtivos. Este aspecto já aqui foi focado. A Comissão, em colaboração com as autoridades espanholas e canárias, identificou os produtos mais sensíveis em diversos sectores. Em relação a estes produtos, a Comissão considera necessário suspender o desmantelamento do imposto durante um período transitório, que não ultrapassará a data de 30 de Junho de 2000. Constato com satisfação que o relatório do senhor deputado Medina Ortega apoia em larga medida a abordagem proposta pela Comissão. O relator lamenta, porém, o facto de a medida proposta por esta última se circunscrever a um número limitado de produtos, não remetendo para a base jurídica que o nº 2 do artigo 299º do Tratado proporciona. Posso assegurar­vos de que a Comissão compreende perfeitamente esta posição. Gostaria, no entanto, de chamar a vossa atenção para o facto de que se trata aqui de uma adaptação temporária das regras em vigor. Importa, por conseguinte, fazer a distinção entre esta e qualquer outra medida que pudesse ser tomada com base no nº 2 do novo artigo 299º do Tratado. A proposta em apreço estipula que a Comissão, em colaboração com as autoridades espanholas, procederá, antes da supressão do APIM, a uma análise dos efeitos deste imposto sobre os sectores em questão. Se necessário, a Comissão apresentará ao Conselho uma proposta, com base no nº 2 do artigo 299º, sobre as medidas eventualmente necessárias para não comprometer a existência de determinadas actividades locais particularmente frágeis. Os produtos enumerados no anexo à proposta são o resultado de trabalho levado a cabo pelas autoridades espanholas e canárias e pela Comissão. Por conseguinte, qualquer alteração à lista de produtos deve, por um lado, ser justificada do ponto de vista económico e, por outro, ser objecto de um estudo pelos serviços da Comissão, a fim de verificar se as medidas sugeridas são compatíveis com as outras políticas adoptadas. Por enquanto, a Comissão não recebeu qualquer justificação em moldes que lhe permitam ponderar qualquer alteração ao anexo ao Regulamento. Daí que a Comissão não se encontre em posição de aceitar as alterações que têm por objecto aumentar a referida lista de produtos. Posso todavia assegurar a ambos, ao senhor Presidente e ao relator, que, em futuras negociações sobre qualquer proposta relativa às ilhas Canárias com base no nº 2 do artigo 299º do Tratado, a Comissão terá em linha de conta as vossas observações sobre o assunto bem como as observações emitidas pelo Parlamento no decurso do debate. Agradeço o vosso apoio em relação à proposta em apreço e comprometo­me a chamar a atenção do Comissário responsável para todos os aspectos focados neste debate."@pt11
lpv:translated text
"Zunächst möchte ich Herrn Medina Ortega zu seinem Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung zu den Kanarischen Inseln beglückwünschen. Nach ihrer Prüfung des APIM/Arbitrio auf die Erzeugung und Einfuhren des Archipels zog die Kommission den Schluß, daß die Abschaffung der APIM zum 31. Dezember 2000, selbst wenn die meisten Wirtschaftssektoren in der Lage wären, sich den Erfordernissen des Binnenmarktes anzupassen, bestimmte Produktionsbereiche irreparabel treffen könnte. Auf diesen Punkt wurde in diesem Hause bereits aufmerksam gemacht. Die Kommission hat gemeinsam mit den spanischen und kanarischen Behörden die empfindlichsten Erzeugnisse in einer Reihe von Sektoren aufgelistet. Für diese Erzeugnisse erachtet es die Kommission als erforderlich, die Absenkung der Steuersätze für eine Übergangszeit, nicht länger als bis zum 30. Juni 2000, auszusetzen. Mit Genugtuung stelle ich fest, daß der Bericht von Herrn Medina Ortega das von der Kommission vorgeschlagene Konzept weitgehend unterstützt. Er hält es allerdings für bedauerlich, daß die vorgeschlagene Maßnahme nur einer begrenzten Zahl von Erzeugnissen vorbehalten ist und daß sie sich nicht auf die Rechtsgrundlage in Artikel 299 Abs. 2 des Vertrags bezieht. Ich kann Ihnen versichern, daß die Kommission für diese Position vollstes Verständnis hat. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß die Maßnahme eine zeitlich begrenzte Anpassung der derzeitigen Regelungen darstellt. Man muß sie darum von jeder anderen Maßnahme, die auf der Grundlage des neuen Artikels 299 Abs. 2 des Vertrags getroffen werden könnte, unterscheiden. In diesem Vorschlag heißt es, daß die Kommission in Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden die Auswirkungen dieser Steuer auf die betroffenen Sektoren vor Abschaffung des APIM untersuchen wird. Die Kommission wird dem Rat bei Bedarf einen auf Artikel 299 Abs. 2 gründenden Vorschlag über die Maßnahmen unterbreiten, die gegebenenfalls erforderlich werden, um die Existenz gewisser besonders labiler lokaler Aktivitäten nicht zu gefährden. Die in der Anlage zu diesem Vorschlag aufgeführten Erzeugnisse sind das Ergebnis der Arbeit der spanischen und kanarischen Behörden sowie der Kommission. Infolgedessen muß jede Änderung der Liste der Erzeugnisse einerseits wirtschaftlich begründet sein und andererseits Gegenstand einer Untersuchung der Kommissionsdienste werden, um die Übereinstimmung der Maßnahmen mit ihren anderen Politiken zu prüfen. Die Kommission hat bisher noch keine solche Begründung erhalten, die die Prüfung einer Änderung der Anlage der Verordnung ermöglichte. Sie ist deshalb nicht in der Lage, diejenigen Änderungen, die eine Erweiterung der Erzeugnisliste betreffen, zu akzeptieren. Ich kann aber sowohl dem Präsidenten als auch dem Berichterstatter zusichern, daß die Kommission bei künftigen Verhandlungen über einen die Kanarischen Inseln betreffenden Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 299 Abs. 2 des Vertrags Ihre Anmerkungen zu dieser Frage sowie die in der Aussprache vorgetragenen Bemerkungen des Parlaments berücksichtigen wird. Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung gegenüber diesem Vorschlag danken und verpflichte mich, die Aufmerksamkeit des zuständigen Kommissars auf diese gesamte Debatte zu lenken."@de7
lpv:translated text
". Innanzi tutto desidero congratularmi con l'onorevole Medina Ortega per la sua relazione sulla proposta di regolamento concernente le Isole Canarie. Dopo aver esaminato l'APIM, l’imposta sulla produzione e sulle importazioni nell'Arcipelago, la Commissione è giunta alla conclusione che anche nel caso in cui la maggior parte dei settori economici riuscisse ad adeguarsi alle richieste del mercato unificato, l'abolizione dell'APIM al 31 dicembre 2000 potrebbe compromettere irrimediabilmente alcuni settori merceologici. La questione del resto è già stata sollevata in questa sede. La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole e le autorità delle Isole Canarie, ha identificato per tutta una serie di settori i prodotti più sensibili per i quali ritiene necessario che venga sospesa l'abolizione dell'imposta per un periodo di transizione che non dovrà protrarsi oltre il 30 giugno 2000. Noto con soddisfazione che la relazione dell'onorevole Medina Ortega appoggia largamente l'impostazione data dalla Commissione. L'onorevole però deplora che il provvedimento proposto sia riservato a un numero limitato di prodotti e che non faccia appello a quanto previsto dall’articolo 299, paragrafo 2 del Trattato CE. Le posso assicurare che la Commissione comprende perfettamente questa posizione. Desidero tuttavia richiamare la sua attenzione sul fatto che si tratta di un adeguamento temporaneo delle norme in uso e che, pertanto, esso va distinto da altri eventuali provvedimenti che possano essere presi in applicazione del nuovo articolo 299(2) del Trattato CE. La proposta prevede che la Commissione esamini in collaborazione con le autorità spagnole gli effetti dell'APIM sui settori interessati prima che tale imposta venga abolita. Se necessario, la Commissione sottoporrà al Consiglio una proposta ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 sulle disposizioni che sarebbero necessarie per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali particolarmente fragili. I prodotti elencati in allegato alla presente proposta sono il risultato del lavoro svolto dalle autorità spagnole, dalle autorità delle Canarie e dalla Commissione. Ne consegue che eventuali emendamenti all'elenco dei prodotti devono trovar giustificazione sul piano economico ed essere altresì sottoposti al vaglio della Commissione per verificare che non siano in contrasto con le altre linee politiche. La Commissione non ha ancora ricevuto giustificazioni che le consentano di studiare un emendamento all'allegato del Regolamento. Non può pertanto accettare emendamenti sull'estensione dell'elenco dei prodotti. Posso tuttavia assicurare sia lei, signor Presidente, sia il relatore che in caso di future trattative per una proposta concernente le Isole Canarie ai sensi dell'articolo 299(2) del Trattato CE, la Commissione terrà conto delle vostre osservazioni in materia nonché delle osservazioni che emergeranno dal dibattito in Parlamento. Desidero ringraziarvi per il sostegno dato a questa proposta e mi assumo l'impegno di richiamare l'attenzione del Commissario responsabile sull'intero dibattito."@it9,9
lpv:translated text
"Je souhaite tout d'abord féliciter M. Medina Ortega pour son rapport sur la proposition de règlement relatif aux îles Canaries. À la suite de son examen de l'APIM/arbitrio sur la production et les importations dans l'archipel, la Commission est arrivée à la conclusion que même si la majorité des secteurs économiques parvenaient à s'adapter aux critères du marché unique, la disparition de l'APIM au 31 décembre 2000 risquerait d'affecter de façon irrémédiable certains secteurs de production. Ce problème a déjà été soulevé dans cette Assemblée. En collaboration avec les autorités espagnoles et canariennes, la Commission a dressé une liste des produits les plus sensibles dans un certain nombre de secteurs. Pour ces produits, la Commission considère qu'il est nécessaire de suspendre le démantèlement de la taxe pendant une période transitoire qui ne dépassera pas le 30 juin 2000. Je constate avec satisfaction que le rapport de M. Medina Ortega appuie largement l'approche suggérée par la Commission. Toutefois, il juge regrettable que la mesure proposée s'applique uniquement à un nombre limité de produits et ne se base pas sur la base juridique fournie par l'article 299(2) du Traité. Je puis vous assurer que la Commission comprend parfaitement cette position. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que cette mesure ne constitue qu'une adaptation limitée dans le temps des dispositions actuelles. Il faut dès lors la distinguer de toute autre mesure qui serait prise sur la base du nouvel article 299(2) du Traité. La proposition stipule que la Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles, examinera, avant le démantèlement de la taxe, son impact sur les secteurs concernés. Au besoin, la Commission soumettra au Conseil une proposition reposant sur l'article 299(2) et prévoyant les mesures nécessaires afin de ne pas menacer l'existence de certaines activités locales particulièrement fragiles. Les produits figurant dans l'annexe à cette proposition sont le fruit du travail conjoint des autorités espagnoles, canariennes et de la Commission. Dès lors, tout amendement apporté à cette liste de produits doit, d'une part, être justifié d'un point de vue économique et, d'autre part, faire l'objet d'une analyse par les services compétents de la Commission en vue de vérifier la cohérence des mesures en question avec ses autres politiques. La Commission n'a pas encore reçu ladite justification qui lui permettrait d'envisager la modification de l'annexe au règlement. Par conséquent, elle n'est pas en mesure d'accepter les amendements visant l'allongement de la liste des produits. Quoi qu'il en soit, soyez assurés, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur, que dans les futures négociations sur une proposition relative aux îles Canaries basée sur l'article 299(2) du Traité, la Commission prendra en considération vos commentaires sur le sujet ainsi que ceux que le Parlement a exprimés au cours de ce débat. Permettez-moi de vous remercier tous pour le soutien que vous avez apporté à cette proposition et je vous promets d'attirer l'attention du commissaire responsable sur cette problématique."@fr6,6
lpv:translated text
". Innanzi tutto desidero congratularmi con l'onorevole Medina Ortega per la sua relazione sulla proposta di regolamento concernente le Isole Canarie. Dopo aver esaminato l'APIM, l’imposta sulla produzione e sulle importazioni nell'Arcipelago, la Commissione è giunta alla conclusione che anche nel caso in cui la maggior parte dei settori economici riuscisse ad adeguarsi alle richieste del mercato unificato, l'abolizione dell'APIM al 31 dicembre 2000 potrebbe compromettere irrimediabilmente alcuni settori merceologici. La questione del resto è già stata sollevata in questa sede. La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole e le autorità delle Isole Canarie, ha identificato per tutta una serie di settori i prodotti più sensibili per i quali ritiene necessario che venga sospesa l'abolizione dell'imposta per un periodo di transizione che non dovrà protrarsi oltre il 30 giugno 2000. Noto con soddisfazione che la relazione dell'onorevole Medina Ortega appoggia largamente l'impostazione data dalla Commissione. L'onorevole però deplora che il provvedimento proposto sia riservato a un numero limitato di prodotti e che non faccia appello a quanto previsto dall’articolo 299, paragrafo 2 del Trattato CE. Le posso assicurare che la Commissione comprende perfettamente questa posizione. Desidero tuttavia richiamare la sua attenzione sul fatto che si tratta di un adeguamento temporaneo delle norme in uso e che, pertanto, esso va distinto da altri eventuali provvedimenti che possano essere presi in applicazione del nuovo articolo 299(2) del Trattato CE. La proposta prevede che la Commissione esamini in collaborazione con le autorità spagnole gli effetti dell'APIM sui settori interessati prima che tale imposta venga abolita. Se necessario, la Commissione sottoporrà al Consiglio una proposta ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 sulle disposizioni che sarebbero necessarie per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali particolarmente fragili. I prodotti elencati in allegato alla presente proposta sono il risultato del lavoro svolto dalle autorità spagnole, dalle autorità delle Canarie e dalla Commissione. Ne consegue che eventuali emendamenti all'elenco dei prodotti devono trovar giustificazione sul piano economico ed essere altresì sottoposti al vaglio della Commissione per verificare che non siano in contrasto con le altre linee politiche. La Commissione non ha ancora ricevuto giustificazioni che le consentano di studiare un emendamento all'allegato del Regolamento. Non può pertanto accettare emendamenti sull'estensione dell'elenco dei prodotti. Posso tuttavia assicurare sia lei, signor Presidente, sia il relatore che in caso di future trattative per una proposta concernente le Isole Canarie ai sensi dell'articolo 299(2) del Trattato CE, la Commissione terrà conto delle vostre osservazioni in materia nonché delle osservazioni che emergeranno dal dibattito in Parlamento. Desidero ringraziarvi per il sostegno dato a questa proposta e mi assumo l'impegno di richiamare l'attenzione del Commissario responsabile sull'intero dibattito."@it9,9
lpv:translated text
"Je souhaite tout d'abord féliciter M. Medina Ortega pour son rapport sur la proposition de règlement relatif aux îles Canaries. À la suite de son examen de l'APIM/arbitrio sur la production et les importations dans l'archipel, la Commission est arrivée à la conclusion que même si la majorité des secteurs économiques parvenaient à s'adapter aux critères du marché unique, la disparition de l'APIM au 31 décembre 2000 risquerait d'affecter de façon irrémédiable certains secteurs de production. Ce problème a déjà été soulevé dans cette Assemblée. En collaboration avec les autorités espagnoles et canariennes, la Commission a dressé une liste des produits les plus sensibles dans un certain nombre de secteurs. Pour ces produits, la Commission considère qu'il est nécessaire de suspendre le démantèlement de la taxe pendant une période transitoire qui ne dépassera pas le 30 juin 2000. Je constate avec satisfaction que le rapport de M. Medina Ortega appuie largement l'approche suggérée par la Commission. Toutefois, il juge regrettable que la mesure proposée s'applique uniquement à un nombre limité de produits et ne se base pas sur la base juridique fournie par l'article 299(2) du Traité. Je puis vous assurer que la Commission comprend parfaitement cette position. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que cette mesure ne constitue qu'une adaptation limitée dans le temps des dispositions actuelles. Il faut dès lors la distinguer de toute autre mesure qui serait prise sur la base du nouvel article 299(2) du Traité. La proposition stipule que la Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles, examinera, avant le démantèlement de la taxe, son impact sur les secteurs concernés. Au besoin, la Commission soumettra au Conseil une proposition reposant sur l'article 299(2) et prévoyant les mesures nécessaires afin de ne pas menacer l'existence de certaines activités locales particulièrement fragiles. Les produits figurant dans l'annexe à cette proposition sont le fruit du travail conjoint des autorités espagnoles, canariennes et de la Commission. Dès lors, tout amendement apporté à cette liste de produits doit, d'une part, être justifié d'un point de vue économique et, d'autre part, faire l'objet d'une analyse par les services compétents de la Commission en vue de vérifier la cohérence des mesures en question avec ses autres politiques. La Commission n'a pas encore reçu ladite justification qui lui permettrait d'envisager la modification de l'annexe au règlement. Par conséquent, elle n'est pas en mesure d'accepter les amendements visant l'allongement de la liste des produits. Quoi qu'il en soit, soyez assurés, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur, que dans les futures négociations sur une proposition relative aux îles Canaries basée sur l'article 299(2) du Traité, la Commission prendra en considération vos commentaires sur le sujet ainsi que ceux que le Parlement a exprimés au cours de ce débat. Permettez-moi de vous remercier tous pour le soutien que vous avez apporté à cette proposition et je vous promets d'attirer l'attention du commissaire responsable sur cette problématique."@fr6,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991119.3.5-047"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph