Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-18-Speech-4-301"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991118.16.4-301"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too would like to support the substance of the German Council initiative to improve on the exchange of information on counterfeit travel documents and to strengthen the security of the European Union's borders both for Member States such as my own, the United Kingdom, which are outside of Schengen as well as those that are at the EU perimeter. Recently my country, the United Kingdom, has been subject to an enormous rise in the inward flow of peoples and in my previous job as a Central London hospital doctor I witnessed a significant degree of illegal immigration and fraudulent abuse of our generous asylum policy. We in the UK are currently witnessing something of the order of 7,000 new applicants for asylum every month and over 80% of these eventually turn out after investigation to be bogus. This represents some 100,000 people per year including their dependants coming into my country. I personally have come across a Nigerian asylum seeker being granted asylum on the strength of a false Liberian passport, an Albanian family who passed themselves off as Kosovans, another Nigerian who had loaned his British passport to his cousin who was able to enter the United Kingdom under the identity of his cousin and then commit a crime, and an Algerian who was living under the identity of a French citizen and who had bought his ID card on the Parisian black market. These are just some of the many abuses of which I have personal experience and we know that for the immigration authorities these examples are a daily occurrence. How can we expect our own immigration and police authorities to be able to crack down on the systematic abuse of our system? We have a duty to remember that this constant flow of illegal immigration is posing an enormous burden, in particular in inner cities, on our national health service, social services and social security system as well as putting huge pressure on our limited housing stock. Unfortunately, there is evidence that large numbers of asylum-seekers have been waved through Continental Europe with a suggestion that they head towards our Channel ports in the knowledge that we have a permissive policy with instant rights to housing and social security benefits. Although the British Conservative Party is formally opposed in principle to commissioning under Article 63 of the Treaty of Amsterdam to the first pillar of policies on visas, immigration and asylum – and I therefore have to disagree with our rapporteur on this issue – nevertheless we welcome intergovernmental cooperation under the third pillar through Council joint action on the exchange of such information, including that relating to forged travel documents in order to crack-down on crime, particularly international crime which respects no national boundaries. There is evidence that organised crime has spotted a soft and lucrative target in the illegal traffic of human beings who are often prepared to spend their life savings to gain entry to wealthy western countries in the hope of making a new life for themselves. This initiative is, therefore, in my view, a step in the right direction with the use of modern computer image digitalising technology to aid law enforcement agencies and interior ministries to cooperate throughout the Union. It is a good example in my view of the sort of European Union venture that my party in the United Kingdom can support so long as it is done on a flexible, intergovernmental basis."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, også jeg vil gerne støtte indholdet i det tyske rådsinitiativ om at forbedre udvekslingen af oplysninger om falske rejsedokumenter og styrke sikringen af Den Europæiske Unions grænser både for medlemsstater som min egen, Det Forenede Kongerige, som er uden for Schengen-samarbejdet, og dem, der ligger i EU's randområder. Mit land, Det Forenede Kongerige, har på det seneste været udsat for en enorm stigning i tilstrømningen af folk, og i mit tidligere job som læge ved et hospital i det centrale London var jeg vidne til en betydelig grad af ulovlig indvandring og svigagtig misbrug af vores generøse asylpolitik. I Det Forenede Kongerige oplever vi for nærværende noget i størrelsesordenen af 7.000 nye asylansøgere hver måned, og over 80% af disse viser sig i sidste ende efter efterforskning at være falske. Dette udgør noget i retning af 100.000 mennesker om året, inkl. deres familie, der kommer til mit land. Jeg er personligt stødt på en nigeriansk asylansøger, der fik tildelt asyl i kraft af et falsk liberiansk pas; en albansk familie, der foregav at være kosovoalbanere; en anden nigerianer, der havde lånt sit britiske pas til sin fætter, der var i stand til at rejse ind i Det Forenede Kongerige under sin fætters identitet og derefter begå en forbrydelse; og en algerier, der levede under en fransk borgers identitet, og som havde købt sit id-kort på det sorte marked i Paris. Dette er blot nogle af de mange misbrug, som jeg har personlig kendskab til, og vi ved, at disse eksempler er en daglig foreteelse for immigrationsmyndighederne. Hvordan kan vi forvente, at vores egne immigrations- og politimyndigheder skal være i stand til at slå ned på det systematiske misbrug af vores system? Vi har en pligt til at huske på, at denne konstante strøm af ulovlig indvandring udgør en enorm byrde, navnlig i bycentre for vores nationale sundhedssystem, socialsystem og sociale sikringssystem, og at det lægger et stort pres på vores begrænsede boligmasse. Desværre er der beviser på, at store antal asylansøgere er blevet vinket gennem det europæiske kontinent med en opfordring til, at de satte næsen mod vores Kanalhavne i fuld viden om, at vi har en lemfældig politik med øjeblikkelige rettigheder til husning og sociale ydelser. Selvom det britiske konservative parti formelt er principielt imod overførsel i henhold til artikel 63 i Amsterdam-traktaten af visum-, indvandrings- og asylpolitikkerne til den første søjle - og at jeg derfor må være uenig med vores ordfører om dette spørgsmål - bifalder jeg ikke desto mindre et regeringssamarbejde under den tredje søjle ved en fælles aktion fra Rådet om udveksling af sådanne oplysninger, herunder oplysninger om falske rejsedokumenter, for at vi kan blive i stand til at slå ned på kriminalitet og navnlig international kriminalitet, der ikke respekterer nogen grænser. Der er beviser på, at den organiserede kriminalitet har fået øje på et blødt og lukrativt mål i den illegale handel med mennesker, der ofte er parate til at bruge alle deres sparepenge på at få adgang til de velhavende vestlige lande i håbet om at starte et nyt liv dér. Dette initiativ er derfor efter min mening et skridt i den rigtige retning med anvendelse af moderne computer-billeddigitaliseringsteknologi til at hjælpe politiet og indenrigsministerierne til at samarbejde over hele Unionen. Det er efter min mening et godt eksempel på den form for EU-initiativer, som mit parti i Det Forenede Kongerige kan støtte. Når blot det bliver gjort på et fleksibelt og mellemstatsligt grundlag."@da1
"Herr Präsident, auch ich unterstütze den Kern der im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft eingebrachten Initiative zur Verbesserung des Informationsaustauschs über gefälschte Reisedokumente sowie zur Erhöhung der Sicherheit der Grenzen der Europäischen Union sowohl für Mitgliedstaaten wie mein eigenes, das Vereinigte Königreich, die nicht dem Schengener Abkommen angehören, als auch für die an der EU-Außengrenze gelegenen Länder. Der Zustrom von Menschen in mein Land, das Vereinigte Königreich, hat in jüngster Zeit immens zugenommen, und in meiner früheren Tätigkeit als Arzt an einem Londoner Krankenhaus bin ich häufig mit dem Problem der illegalen Einwanderung und des betrügerischen Mißbrauchs unserer großzügigen Asylpolitik in Berührung gekommen. Derzeit werden im Vereinigten Königreich pro Monat etwa 7 000 neue Asylanträge gestellt, bei denen sich in mehr als 80 % der Fälle nach Überprüfung herausstellt, daß die Unterlagen gefälscht sind. Das sind pro Jahr etwa 100 000 Menschen einschließlich ihrer Angehörigen, die in mein Land kommen. Ich hatte persönlich mit einem nigerianischen Asylbewerber zu tun, der aufgrund eines gefälschten liberianischen Passes Asyl erhielt, mit einer albanischen Familie, die angeblich aus dem Kosovo kam, einem weiteren Nigerianer, der seinen britischen Paß seinem Cousin geliehen hatte, welcher dann mit der Identität seines Cousins in das Vereinigte Königreich einreiste und ein Verbrechen verübte, und mit einem Algerier, der sich als französischer Staatsbürger ausgab und der seinen Ausweis auf dem schwarzen Markt in Paris gekauft hatte. Das sind nur einige von vielen Fällen des Mißbrauchs, von denen ich persönlich Kenntnis habe, und wir wissen, daß Beispiele dieser Art bei den Einwanderungsbehörden tagtäglich vorkommen. Wie sollen unsere eigenen Einwanderungs- und Polizeibehörden den systematischen Mißbrauch unseres Systems wirksam bekämpfen? Wir dürfen nicht vergessen, daß dieser ständige Zustrom an illegalen Einwanderern insbesondere in den innerstädtischen Bereichen eine enorme Belastung vor allem für unseren nationalen Gesundheitsdienst, unser System der Sozialfürsorge und den begrenzten Wohnungsbestand darstellt. Leider gibt es Anhaltspunkte dafür, daß man sehr viele Asylbewerber auf dem Kontinent einfach durchgewinkt hat mit dem Hinweis, es doch in unseren Häfen am Ärmelkanal zu versuchen, wissend, daß wir eine großzügige Asylpolitik verfolgen und Einwanderer sofort Anspruch auf Wohnraum und Sozialleistungen haben. Obwohl die britische Konservative Partei es grundsätzlich ablehnt, die Visa-, Einwanderungs- und Asylpolitik nach Artikel 63 des Amsterdamer Vertrags dem ersten Pfeiler zuzuordnen - und deshalb muß ich dem Berichterstatter in dieser Sache widersprechen - begrüßen wir dennoch die zwischenstaatliche Zusammenarbeit gemäß dem dritten Pfeiler im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehens des Rates zum Austausch derartiger Informationen, einschließlich von Informationen über gefälschte Reisedokumente, um Verbrechen, insbesondere internationale Verbrechen, die nicht vor Landesgrenzen haltmachen, zu bekämpfen. Es gibt Anzeichen dafür, daß das organisierte Verbrechen erkannt hat, daß der Handel mit Menschen, die häufig bereit sind, ihre gesamten Ersparnisse einzusetzen, um sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben Zugang zu den reichen westlichen Ländern zu verschaffen, eine bequeme und lukrative Einnahmequelle darstellt. Diese Initiative, die den Einsatz moderner computergestützter Bilddigitalisierungstechnik zur Unterstützung der unionsweiten Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und Innenministerien propagiert, stellt daher meines Erachtens einen Schritt in die richtige Richtung dar. Sie ist, wie ich meine, ein gutes Beispiel für die Art von EU-Maßnahmen, die meine Partei im Vereinigten Königreich unterstützen kann, vorausgesetzt, sie erfolgt auf der Grundlage von Flexibilität und Zwischenstaatlichkeit."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω κατ’ ουσίαν την πρόταση του Συμβουλίου, βάσει της γερμανικής πρωτοβουλίας, για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα και για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για τα κράτη μέλη, όπως το δικό μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία βρίσκονται εκτός της Συμφωνίας Schengen, όσο και για εκείνα που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Πρόσφατα στην πατρίδα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρείται τεράστια αύξηση εισροής στη χώρα πλήθους φυλών. Κατά την προηγούμενη εργασία μου ως νοσοκομειακός γιατρός στο Κεντρικό Λονδίνο, διαπίστωσα μεγάλης κλίμακας παράνομη μετανάστευση και καταχρήσεις μέσω απάτης της μεγαλόψυχης πολιτικής μας για το άσυλο. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώνουμε τώρα την ύπαρξη 7.000 περίπου νέων αιτούντων άσυλο κάθε μήνα, και πάνω από το 80% αυτών των αιτήσεων αποδεικνύονται τελικά μετά από έρευνα πλαστές. Τούτο σημαίνει ότι περίπου 100.000 άτομα ετησίως, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, έρχονται στη χώρα μου. Προσωπικά έχω συναντήσει έναν νιγηριανό αιτούντα άσυλο, ο οποίος έλαβε άσυλο με τη βοήθεια ενός πλαστού λιβεριανού διαβατηρίου, μία αλβανική οικογένεια η οποία προσποιήθηκε τους Κοσοβάρους, έναν άλλο Νιγηριανό ο οποίος δάνεισε το βρετανικό διαβατήριο στον ξάδελφό του, ο οποίος κατόρθωσε να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ταυτότητα του ξαδέλφου του και στη συνέχεια διέπραξε κάποιο έγκλημα, και έναν Αλγερινό ο οποίος ζούσε με την ταυτότητα ενός γάλλου πολίτη την οποία είχε αγοράσει στην παρισινή μαύρη αγορά. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές καταχρήσεις για τις οποίες έχω προσωπική εμπειρία, και γνωρίζουμε ότι για τις αρχές μετανάστευσης τα εν λόγω παραδείγματα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Πώς μπορούμε να αναμένουμε οι μεταναστευτικές και αστυνομικές αρχές μας να κατορθώσουν να καταστείλουν τη συστηματική κατάχρηση του συστήματός μας; Οφείλουμε να ενθυμούμαστε ότι αυτή η συνεχής ροή παράνομης μετανάστευσης επιβαρύνει σε τεράστιο βαθμό, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, το εθνικό σύστημα υγείας, την κοινωνική πρόνοια και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, και επίσης δημιουργεί τεράστια πίεση στους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους στέγασης. Δυστυχώς, υπάρχουν στοιχεία ότι μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο μετακινείται μέσω της ηπειρωτικής Ευρώπης έπειτα από την υπόδειξη να κατευθυνθεί προς τα λιμάνια της Μάγχης, γνωρίζοντας ότι εφαρμόζουμε πολιτική αποδοχής των μεταναστών με άμεσα δικαιώματα στη στέγαση και στα πλεονεκτήματα κοινωνικής ασφάλισης. Μολονότι το βρετανικό Κόμμα των Συντηρητικών αντιτίθεται επίσημα επί της αρχής να τεθούν υπό τη δικαιοδοσία της Επιτροπής στον πρώτο πυλώνα, δυνάμει του άρθρου 63 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, οι πολιτικές για τις θεωρήσεις, τη μετανάστευση και το άσυλο – και στο σημείο αυτό συνεπώς θα πρέπει να διαφωνήσω με τον εισηγητή μας – εντούτοις χαιρετίζουμε τη διακυβερνητική συνεργασία στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα, μέσω της κοινής δράσης του Συμβουλίου για την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τα παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι, θα καταστείλουμε το έγκλημα, κυρίως το διεθνές έγκλημα που δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Υπάρχουν στοιχεία ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει εντοπίσει έναν αδύναμο και επικερδή στόχο, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν τις οικονομίες μιας ζωής για να εισέλθουν στις ευημερούσες δυτικές χώρες με την ελπίδα να φτιάξουν μια καινούρια ζωή για αυτούς. Συνεπώς, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί, κατά την άποψή μου, βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, με τη χρήση της μηχανογραφημένης εικόνας της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να βοηθήσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τα υπουργεία εσωτερικών να συνεργασθούν σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Αποτελεί καλό παράδειγμα, κατά την άποψή μου, του είδους του εγχειρήματος σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει το κόμμα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί σε ευέλικτη, διακυβερνητική βάση."@el8
"(EN) Señor Presidente, también yo quisiera respaldar el contenido de la iniciativa alemana encaminada a mejorar el intercambio de información sobre los documentos de viaje falsificados y a reforzar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea tanto para Estados miembros como el mio, el Reino Unido, que no forma parte de Schengen, como para los que se hallan en el perímetro de la Unión Europea. Recientemente mi país, el Reino Unido, ha experimentado un enorme incremento de la llegada de personas; en mi anterior puesto de trabajo como doctor en el Hospital Central de Londres, pude observar que había un grado importante de inmigración ilegal y de abuso fraudulento de nuestra generosa política de asilo. En el Reino Unido recibimos actualmente cada mes algo así como 7.000 nuevas solicitudes de asilo de las cuales, tras las correspondientes investigaciones, más del 80 por ciento carecen de todo fundamento. Esto equivale a unas 100.000 personas al año, incluidos sus familiares a cargo, que llegan a mi país. Personalmente he podido comprobar que a un solicitante de asilo nigeriano se le estaba concediendo asilo sobre la base de un falso pasaporte de Liberia, que una familia albanesa se hacía pasar por naturales de Kosovo, que otro nigeriano había pedido prestado su pasaporte británico a su primo y haciéndose pasar por él había podido entrar en el Reino Unido, donde cometió un delito, y que un argelino estaba viviendo con la identidad de un ciudadano francés y había comprado su documento de identidad en el mercado negro de París. Estos ejemplos no son más que unos cuantos de los muchos abusos que he podido comprobar personalmente, y sabemos que para las autoridades de inmigración esos ejemplos se repiten todos los días. ¿Cómo podemos esperar que nuestras autoridades de inmigración y normativas puedan acabar con el abuso sistemático de nuestro sistema? Tenemos la obligación de recordar que esta corriente constante de inmigración ilegal representa una carga enorme, en particular en las ciudades del interior, para nuestros servicios nacionales de salud, nuestros servicios sociales y nuestro sistema de seguridad social, además de ejercer fuerte presión sobre el limitado número de viviendas disponibles. Desgraciadamente, hay pruebas de que gran número de los solicitantes de asilo se han desplazado a través de Europa continental siguiendo la sugerencia de que se encaminen a nuestros puertos del Canal, a sabiendas de que tenemos una política permisiva que reconoce instantáneamente el derecho a la vivienda y a los beneficios de la seguridad social. Aunque el Partido Conservador Británico se opone oficialmente en principio a que en virtud del artículo 63 del Tratado de Amsterdam se traslade al primer pilar la política en materia de visados, inmigración y asilo –por lo cual me veo obligado a estar en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro ponente acerca de esta cuestión-, en cambio somos resueltos partidarios de que haya cooperación intergubernamental en relación con el tercer pilar mediante la acción colectiva del Consejo acerca del intercambio de ese tipo de información, incluida la relacionada con los documentos de viaje falsificados, a fin de luchar contra la delincuencia y en particular contra la delincuencia internacional que no respeta las fronteras nacionales. Hay pruebas de que la delincuencia organizada ha encontrado un negocio fácil y lucrativo con el tráfico ilegal de seres humanos, que a menudo están dispuestos a pagar lo que habían ahorrado durante toda su vida a fin de poder entrar en los países occidentales ricos, con la esperanza de poder iniciar una nueva vida. Por todo lo antedicho, estimo que esta iniciativa es un paso en la buena dirección, con la utilización de la tecnología moderna de digitalización de imágenes con computadora para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los ministerios del interior a cooperar en toda la Unión. Opino que es un buen ejemplo del tipo de empresas de la Unión Europea que mi partido del Reino Unido puede apoyar. Siempre que se lleve a cabo sobre una base flexible e intergubernamental."@es12,12
"Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin tukea Saksan neuvostossa tekemän aloitteen sisältöä, aloitteen, jolla parannettaisiin tiedonvaihtoa matkustusasiakirjajäljitelmien osalta ja vahvistettaisiin Euroopan unionin rajojen turvallisuutta sekä niiden jäsenvaltioiden kannalta kuten oman maani Yhdistyneen kuningaskunnan , jotka ovat Schengenin ulkopuolella, että niiden jäsenvaltioiden kannalta, jotka ovat EU:n ulkolaidoilla. Äskettäin kotimaani Yhdistynyt kuningaskunta on ollut valtavasti kasvaneen maahan suuntautuvan ihmisvirtauksen kohteena, ja edellisessä työpaikassani erään keskilontoolaisen sairaalan lääkärinä sain todistaa paljon laitonta maahanmuuttoa ja avokätisen turvapaikkapolitiikkamme vilpillistä hyväksikäyttöä. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuu joka kuukausi suunnilleen 7 000 uutta turvapaikanhakijaa, ja yli 80 prosenttia näistä hakemuksista osoittautuu tutkimusten jälkeen olevan vilpillisiä. Kyse on maahani vuosittain saapuvasta noin 100 000 ihmisestä ja tähän lukuun sisältyvät heidän huollettavansa. Olen itse kohdannut nigerialaisen turvapaikanhakijan, jolle oli myönnetty turvapaikka väärennetyn liberialaisen passin perusteella, albanialaisperheen, joka väitti olevansa Kosovosta, toisen nigerialaisen, joka oli lainannut brittiläistä passiaan serkulleen, joka pääsi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan serkkunsa henkilöllisyyttä käyttäen ja joka sitten syyllistyi rikokseen, ja algerialaisen, joka eli Ranskan kansalaisena ja joka oli ostanut henkilökorttinsa Pariisin mustasta pörssistä. Nämä ovat vain joitakin niistä monista hyväksikäyttötapauksista, joista minulla on henkilökohtaista kokemusta, ja tiedämme, että maahanmuuttoviranomaiset törmäävät tällaisiin esimerkkeihin päivittäin. Miten voimme olettaa, että omat maahanmuutto- ja poliisiviranomaisemme kykenevät ryhtymään ankariin toimenpiteisiin järjestelmämme systemaattista hyväksikäyttöä vastaan? Meillä on velvollisuus muistaa, että jatkuva laittomien maahanmuuttajien virta muodostaa valtavan rasitteen ennen kaikkea slummialueilla kansallisille terveyspalveluillemme, sosiaalipalveluillemme ja sosiaaliturvajärjestelmällemme ja aiheuttaa sen lisäksi valtavia paineita rajoitetulle asuntotilanteellemme. Valitettavasti meillä on todisteita siitä, että suuri määrä turvapaikanhakijoita on ohjattu Manner-Euroopan halki ja heitä on kehotettu suunnistamaan kohti meidän Kanaalin satamia, sillä tiedetään, että meillä on salliva politiikka, johon kuuluu välitön oikeus asuntoon ja sosiaaliturvaetuisuuksiin. Vaikka Britannian konservatiivipuolue muodollisesti ja periaatteessa vastustaa sitä, että viisumeja, maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevia politiikkoja käsitellään Amsterdamin sopimuksen 63 artiklan nojalla ensimmäisen pilarin piirissä ja sen tähden minun on oltava eri mieltä esittelijämme kanssa tästä asiasta , siitä huolimatta suhtaudumme myönteisesti kolmannen pilarin mukaiseen hallitustenväliseen yhteistyöhön neuvoston yhteisen toiminnan kautta, joka koskee tuollaista tiedonvaihtoa ja myös väärennettyjä matkustusasiakirjoja koskevaa tiedonvaihtoa, jotta voitaisiin ryhtyä ankariin toimenpiteisiin rikollisuutta vastaan, etenkin kansainvälisen rikollisuuden, joka ei kunnioita mitään kansallisia rajoja. Meillä on todisteita siitä, että järjestäytynyt rikollisuus on löytänyt itselleen helpon ja tuottoisan kohteen harjoittaessaan laitonta kauppaa ihmisillä, jotka ovat usein valmistautuneet käyttämään kaikki säästönsä päästäkseen vauraisiin läntisiin maihin siinä toivossa, että he voivat luoda itselleen uuden elämän. Siitä syystä tämä aloite on mielestäni askel oikeaan suuntaan, ja siinä käytetään nykyaikaista tietokonekuvan digitointiteknologiaa, jonka avulla lakia valvovat viranomaiset ja sisäministeriöt voivat tehdä yhteistyötä koko unionin alueella. Se on mielestäni hyvä esimerkki Euroopan unionin sellaisesta hankkeesta, jota oma puolueeni Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi tukea, kunhan se toteutetaan joustavalta, hallitustenväliseltä pohjalta."@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais également apporter mon soutien à l'essentiel de l'initiative allemande du Conseil visant à améliorer l'échange d'informations sur les documents de voyage falsifiés et à renforcer la sécurité aux frontières de l'Union européenne tant pour les États membres tels que le mien, le Royaume-Uni, qui ne font pas partie de Schengen, que pour ceux qui se trouvent sur le périmètre de l'Union. Mon pays, le Royaume-Uni, a connu récemment une augmentation énorme du nombre d'entrées sur son territoire et dans mon emploi précédent, alors que j'étais médecin à l'hôpital central de Londres, j'ai été le témoin du degré significatif d'immigration illégale et de l'abus frauduleux de notre généreux système d'asile. Le Royaume-Uni reçoit environ 7 000 nouvelles demandes d'asile par mois, dont 80 % se révèlent fictives après enquête. Cela représente environ 100 000 personnes par ans, en ce compris leur famille arrivant dans mon pays. J'ai personnellement vu un demandeur d'asile nigérian se voir accorder l'asile sur la base d'un faux passeport libérien, une famille albanaise qui se faisait passer pour des Kossovars, un autre Nigérian qui avait prêté son passeport britannique à son cousin qui a pu pénétrer au Royaume-Uni en se faisant passer pour lui pour ensuite commettre un délit et un Algérien qui vivait sous l'identité d'un citoyen français et qui avait acheté sa carte d'identité sur le marché noir parisien. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux abus dont j'ai été le témoin direct, et nous savons que les autorités responsables de l'immigration en rencontrent tous les jours. Comment pouvons-nous espérer que nos propres autorités responsables de l'immigration et nos propres forces de police puissent être en mesure de réprimer l'abus systématique du système ? Il est de notre devoir de nous souvenir que cet afflux constant d'immigrants illégaux pèse lourdement en particulier sur nos centres urbains, notre service national de santé, nos services sociaux et notre système de sécurité sociale tout en soumettant nos ressources limitées en logements à une pression énorme. Il semble malheureusement qu'un grand nombre de ces demandeurs d'asile aient été guidés à travers l'Europe continentale dans l'idée qu'ils se dirigeaient vers l'un de nos ports de la Manche en sachant que nous avions une politique d'asile permissive octroyant instantanément le droit au logement et à la sécurité sociale. Le parti conservateur britannique est en principe formellement opposé au transfert vers le premier pilier, aux termes de l'article 63 du traité d'Amsterdam, des politiques relatives aux visas, à l'immigration et à l'asile, et il me faut dès lors exprimer mon désaccord avec le rapporteur à ce sujet. Nous sommes néanmoins favorables à une coopération intergouvernementale dans le cadre du troisième pilier via l'action conjointe du Conseil pour l'échange de telles informations, y compris celles relatives aux documents de voyage falsifiés afin de lutter contre la criminalité et en particulier contre la criminalité internationale qui ne respecte pas les frontières nationales. Il semble que la criminalité organisée ait trouvé une activité facile et lucrative dans le trafic illégal d'êtres humains souvent prêts à sacrifier les économies de toute une vie pour pouvoir pénétrer dans les pays occidentaux riches dans l'espoir d'y recommencer une nouvelle vie. Cette initiative constitue donc à mon sens un pas dans la bonne direction car elle utilise la technologie informatique moderne de numérisation de l'image afin d'aider les services chargés de faire respecter la loi et les ministères de l'Intérieur à coopérer à travers l'Union. Je pense que c'est un bon exemple du type de projet que mon parti au Royaume-Uni peut soutenir dans la mesure où il se réalise sur une base intergouvernementale souple."@fr6
"Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere il mio appoggio sostanziale all'iniziativa della Repubblica federale di Germania volta a migliorare lo scambio di informazioni sui documenti di viaggio contraffatti e a rafforzare la sicurezza dei confini dell'Unione europea sia per gli Stati membri come il mio, il Regno Unito, che sono al di fuori di Schengen, sia per tutti quelli che stanno ai confini dell'Unione europea. Recentemente nel mio paese, il Regno Unito, si è verificato un notevolissimo aumento del flusso di immigrati, e durante il mio precedente lavoro di medico in un ospedale del centro di Londra sono stato testimone di molti casi di immigrazione clandestina e di abuso fraudolento della nostra generosa politica di asilo. Nel Regno Unito vengono presentate circa 7.000 domande di asilo ogni mese e più dell'80 percento di queste vengono respinte dopo opportune indagini in quanto false. Ciò porta all'ingresso nel mio paese di 100.000 persone all'anno, se si considerano anche i familiari a carico. Ho incontrato un nigeriano che ha fatto domanda di asilo e l'ha ottenuto grazie ad un passaporto liberiano contraffatto, una famiglia albanese che si è fatta passare per kosovara, un altro nigeriano che aveva prestato il suo passaporto britannico al cugino, il quale è potuto entrare nel Regno Unito sotto falsa identità e quindi commettere un reato, e un algerino che viveva usando il nome di un cittadino francese e che aveva comprato il suo documento d'identità al mercato nero di Parigi. Questi sono solo alcuni dei numerosi abusi dei quali sono personalmente a conoscenza, e sappiamo che per le autorità responsabili dell'immigrazione tali casi sono all'ordine del giorno. Come possiamo aspettarci che le autorità responsabili dell'immigrazione e le forze di polizia possano adottare rigidi provvedimenti per far fronte all'abuso continuo del nostro sistema? Abbiamo il dovere di ricordare che questo flusso costante di immigrati clandestini pone un enorme fardello, in particolare nei centri storici in degrado, sul nostro servizio sanitario nazionale, sui nostri servizi sociali e sul nostro sistema di previdenza sociale, e al contempo mette in crisi le nostre limitate disponibilità abitative. Purtroppo risulta che ad una larga fetta di richiedenti asilo è stata fatta attraversare l'Europa con l'assicurazione che dirigendosi verso i nostri porti sul Canale della Manica avrebbero trovato una politica permissiva e avrebbero avuto immediatamente diritto ad una casa e alla previdenza sociale. Anche se il partito conservatore britannico è contrario al passaggio al primo pilastro delle politiche sui visti, l'immigrazione e l'asilo, in conformità dell'articolo 63 del Trattato di Amsterdam - e mi trovo quindi in disaccordo con il relatore sull'argomento - è tuttavia favorevole alla cooperazione intergovernativa, sulla base del terzo pilastro con l'azione congiunta del Consiglio, sullo scambio delle informazioni di questo tipo, comprese quelle relative alla contraffazione di documenti di viaggio, in modo prendere serie misure contro la criminalità, specialmente quella internazionale che non rispetta i confini statali. E' ormai evidente che il crimine organizzato ha trovato un obiettivo facile e redditizio nel traffico clandestino di esseri umani, spesso pronti a rischiare la vita per entrare in un ricco paese occidentale nella speranza di poter iniziare una nuova esistenza. L’iniziativa, che prevede l'impiego della moderna tecnologia informatica di digitalizzazione delle immagini a sostegno della cooperazione degli organi preposti all'applicazione della legge e dei ministri degli interni di tutta l'Unione, rappresenta quindi, secondo me, un passo nella direzione giusta. Ritengo che essa costituisca un buon esempio del tipo di iniziativa comunitaria che il mio partito nel Regno Unito è in grado di appoggiare, a patto che ciò sia fatto su base flessibile e intergovernativa."@it9
"Mr President, I too would like to support the substance of the German Council initiative to improve on the exchange of information on counterfeit travel documents and to strengthen the security of the European Union's borders both for Member States such as my own, the United Kingdom, which are outside of Schengen as well as those that are at the EU perimeter. Recently my country, the United Kingdom, has been subject to an enormous rise in the inward flow of peoples and in my previous job as a Central London hospital doctor I witnessed a significant degree of illegal immigration and fraudulent abuse of our generous asylum policy. We in the UK are currently witnessing something of the order of 7,000 new applicants for asylum every month and over 80% of these eventually turn out after investigation to be bogus. This represents some 100,000 people per year including their dependants coming into my country. I personally have come across a Nigerian asylum seeker being granted asylum on the strength of a false Liberian passport, an Albanian family who passed themselves off as Kosovans, another Nigerian who had loaned his British passport to his cousin who was able to enter the United Kingdom under the identity of his cousin and then commit a crime, and an Algerian who was living under the identity of a French citizen and who had bought his ID card on the Parisian black market. These are just some of the many abuses of which I have personal experience and we know that for the immigration authorities these examples are a daily occurrence. How can we expect our own immigration and police authorities to be able to crack down on the systematic abuse of our system? We have a duty to remember that this constant flow of illegal immigration is posing an enormous burden, in particular in inner cities, on our national health service, social services and social security system as well as putting huge pressure on our limited housing stock. Unfortunately, there is evidence that large numbers of asylum-seekers have been waved through Continental Europe with a suggestion that they head towards our Channel ports in the knowledge that we have a permissive policy with instant rights to housing and social security benefits. Although the British Conservative Party is formally opposed in principle to commissioning under Article 63 of the Treaty of Amsterdam to the first pillar of policies on visas, immigration and asylum – and I therefore have to disagree with our rapporteur on this issue – nevertheless we welcome intergovernmental cooperation under the third pillar through Council joint action on the exchange of such information, including that relating to forged travel documents in order to crack-down on crime, particularly international crime which respects no national boundaries. There is evidence that organised crime has spotted a soft and lucrative target in the illegal traffic of human beings who are often prepared to spend their life savings to gain entry to wealthy western countries in the hope of making a new life for themselves. This initiative is, therefore, in my view, a step in the right direction with the use of modern computer image digitalising technology to aid law enforcement agencies and interior ministries to cooperate throughout the Union. It is a good example in my view of the sort of European Union venture that my party in the United Kingdom can support so long as it is done on a flexible, intergovernmental basis."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, in principe onderschrijf ik het initiatief van de Duitse regering ter verbetering van de uitwisseling van gegevens over vervalste reisdocumenten en voor de verhoging van de veiligheid aan de grenzen, zowel voor lidstaten zoals mijn eigen land, het Verenigd Koninkrijk, die buiten het Schengengebied vallen, als voor lidstaten aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Mijn land, het Verenigd Koninkrijk, wordt sinds enige tijd geconfronteerd met een gigantische toename van de stroom immigranten van allerlei nationaliteiten. In mijn vorige functie als ziekenhuisarts in centraal Londen heb ik vaak te maken gehad met illegale immigranten en mensen die misbruik maakten van ons ruimhartige asielbeleid. Momenteel worden er in het Verenigd Koninkrijk maandelijks zo'n 7000 nieuwe asielaanvragen ingediend; na onderzoek blijkt meer dan 80% daarvan op onheuse gronden gebaseerd te zijn. Op jaarbasis hebben we het in mijn land dus over een instroom van zo'n 100.000 mensen, met inbegrip van de mensen die van de asielzoekers afhankelijk zijn. Ik heb persoonlijk onder andere te maken gehad met een Nigeriaanse asielzoeker wiens asielaanvraag werd gehonoreerd op basis van een vals Liberiaans paspoort, een Albanees gezin dat uit Kosovo afkomstig beweerde te zijn, weer een andere Nigeriaan die zijn Brits paspoort had uitgeleend aan een neef die het Verenigd Koninkrijk werd binnengelaten en vervolgens een misdaad pleegde, en een Algerijn die zich voordeed als een Frans staatsburger en zijn identiteitspapieren op de zwarte markt in Parijs had gekocht. De lijst van frauduleuze gevallen die ik ben tegenkomen is echter nog veel langer. Ik hoef u niet te vertellen dat gevallen als deze bij de immigratiediensten aan de orde van de dag zijn. Hoe kunnen we van onze eigen immigratie- en politiediensten verwachten dat ze hard optreden tegen dit stelselmatige misbruik van ons systeem? We mogen niet uit het oog verliezen dat deze constante instroom van illegale immigranten een enorme belasting vormt, vooral voor onze binnensteden, de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de sociale voorzieningen. Tegelijkertijd wordt het probleem van het toch al beperkte woningaanbod op deze manier alleen maar groter. We beschikken tot mijn spijt over bewijzen dat grote aantallen asielzoekers ongehinderd over het Europese vasteland reizen, met als doel onze havensteden aan het Kanaal te bereiken in de wetenschap dat het ruimhartige Britse toelatingsbeleid hun onmiddellijk recht geeft op huisvesting en een uitkering. Hoewel de Britse conservatieven er in beginsel tegen zijn dat het visum-, immigratie- en asielbeleid onder het gezag van de Commissie naar de eerste pijler wordt overgebracht, iets waar artikel 63 van het Verdrag van Amsterdam in voorziet, en ik op dit punt dus van mening verschil met de rapporteur, zijn we blij met de intergouvernementele samenwerking onder de derde pijler door middel van een gemeenschappelijk optreden van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens op die gebieden. Daaronder vallen ook gegevens over vervalste reisdocumenten. Een dergelijke samenwerking is nodig in de strijd tegen de criminaliteit, met name de internationale georganiseerde misdaad die zich niet aan landsgrenzen stoort. Inmiddels is ook bewezen dat de georganiseerde misdaad een gemakkelijke en lucratieve handel heeft ontdekt in de vorm van mensensmokkel. Vluchtelingen hebben er vaak al hun spaargeld voor over om toegang te krijgen tot welvarende westerse landen, in de hoop daar vervolgens een nieuw leven op te kunnen bouwen. Ik beschouw het onderhavige initiatief dan ook als een stap in de goede richting. De geavanceerde technologie voor de digitalisering en opslag van beeldmateriaal biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen de justitiële autoriteiten en ministeries van de verschillende lidstaten van de Unie. Het is daarmee een goed voorbeeld van het type Europese initiatieven dat mijn partij in het Verenigd Koninkrijk kan waarderen, op voorwaarde dat die initiatieven op een flexibele en intergouvernementele basis tot stand komen."@nl2
"Senhor Presidente, também gostaria de manifestar o meu apoio à matéria de fundo da iniciativa do Governo alemão no sentido de melhorar o intercâmbio de informações sobre documentos de viagem falsificados e reforçar a segurança das fronteiras da União Europeia, tanto de Estados­Membros como o meu, o Reino Unido, que não pertence a Schengen, como daqueles que se situam na periferia da UE. Recentemente, o meu país, o Reino Unido, tem estado sujeito a um enorme aumento da afluência de cidadãos de outros povos, e, no meu cargo anterior como médico hospitalar de Central London, assisti a uma quantidade considerável de imigração clandestina e a casos fraudulentos de abuso da nossa generosa política de asilo. No Reino Unido, estamos actualmente a registar cerca de 7 000 novos pedidos de asilo por mês, e mais de 80% desses pedidos, depois de examinados, acabam por se revelar fraudulentos. Isto significa que estão a entrar no meu país cerca de 100 000 pessoas por ano, incluindo os seus dependentes. Pessoalmente, tenho conhecimento do caso de um nigeriano a quem foi concedido asilo com base num passaporte liberiano falso, de uma família de albaneses que se fizeram passar por cidadãos do Kosovo, de um outro nigeriano que emprestou o seu passaporte a um primo que conseguiu entrar no Reino Unido assumindo a identidade do primo e depois cometeu um crime, e de um argelino que se fazia passar por cidadão francês e que comprara o seu bilhete de identidade no mercado negro parisiense. Estes são apenas alguns dos numerosos abusos de que tive conhecimento pessoal, e sabemos que, para as autoridades responsáveis pela imigração, estes casos acontecem todos os dias. Como é que podemos esperar que as nossas autoridades responsáveis pela imigração e as nossas autoridades policiais consigam combater o abuso sistemático do nosso sistema? Temos a obrigação de não esquecer que este fluxo permanente de imigração clandestina representa um enorme encargo, em particular, ao nível do serviço nacional de saúde, dos serviços sociais e da segurança social das zonas desfavorecidas das nossas cidades, além de exercer uma enorme pressão ao nível do nosso limitado parque habitacional. Infelizmente, há provas de que um grande número de indivíduos que pretendem obter asilo foram autorizados a atravessar a Europa continental com base na sugestão de que se dirigissem para os portos do canal da Mancha, sabendo que temos uma política permissiva que concede direitos imediatos à habitação e aos benefícios da segurança social. Embora o Partido Conservador britânico se oponha formalmente, em princípio, à transferência para o primeiro pilar, nos termos do artigo 63º do Tratado de Amesterdão, das políticas em matéria de vistos, imigração e asilo – e tenho, portanto, de discordar com o nosso relator sobre esta questão –, acolhemos, no entanto, com agrado a cooperação intergovernamental no âmbito do terceiro pilar, através de uma acção comum do Conselho sobre o intercâmbio desse tipo de informações, nomeadamente, informações sobre documentos de viagem falsificados, com vista a combater o crime, e, em particular, o crime internacional, que não respeita as fronteiras nacionais. Há provas de que o crime organizado encontrou um alvo fácil e lucrativo no tráfico ilegal de seres humanos, que, muitas vezes, estão dispostos a gastar as poupanças de uma vida inteira para conseguirem entrar nos países ricos do Ocidente, na esperança de conseguirem um novo modo de vida. Portanto, a meu ver, esta iniciativa é um passo na direcção certa, e irá utilizar a moderna tecnologia electrónica de digitalização de imagens para ajudar as autoridades policiais e os Ministérios do Interior a cooperarem entre si em toda a União. Na minha opinião, trata­se de um bom exemplo do tipo de iniciativa da União Europeia a que a minha região do Reino Unido pode dar o seu apoio. O que é preciso é que isto seja feito com flexibilidade e com base na cooperação intergovernamental."@pt11
"Herr talman! Även jag skulle vilja stödja andemeningen i initiativet från det tyska rådsordförandeskapet att förbättra informationsutbytet om förfalskade resehandlingar och stärka säkerheten vid Europeiska unionens gränser, både för medlemsstater såsom min egen, Storbritannien, som står utanför Schengen och för dem som ligger vid EU:s yttre gränser. Nyligen har mitt land, Storbritannien, upplevt en enorm ökning av den inkommande strömmen av människor och i mitt tidigare jobb som läkare vid ett sjukhus i centrala London blev jag vittne till en avsevärd olaglig invandring och missbruk av vårt generösa asylpolitik. Vi i Storbritannien tar för närvarande emot i storleksordningen 7 000 nya asylansökningar varje månad och över 80 procent av dessa visar sig efter granskning vara falska. Detta motsvarar omkring 100 000 människor om året, om man räknar med deras anhöriga, som kommer in i mitt land. Personligen har jag stött på en nigeriansk asylsökande som beviljades asyl i kraft av ett falskt liberiskt pass, en albansk familj som utgav sig för att vara kosovarer, en annan nigerian som hade lånat ut sitt brittiska pass till sin kusin vilken lyckades ta sig in i Storbritannien under sin kusins identitet och sedan begå ett brott, och en algerier som levde under en fransk medborgares identitet och som hade köpt sitt ID-kort på svarta börsen i Paris. Dessa är bara några av de många missbruk jag har personlig erfarenhet av, och vi vet att dessa exempel är vardagsmat för invandringsmyndigheterna. Hur kan vi förvänta oss att våra egna invandrings- och polisiära myndigheter skall kunna slå ner på det systematiska missbruket av vårt system? Det är vår plikt att minnas att denna konstanta flod av olaglig invandring innebär en enorm börda, speciellt i innerstäderna, för vår nationella hälsovård, socialvård och socialförsäkringssystem liksom sätter stor press på vår begränsade tillgång på bostäder. Olyckligtvis finns det bevis för att ett stort antal asylsökande har viftats igenom på den europeiska kontinenten med rådet att bege sig till våra kanalhamnar i vetskap om att vi har en tolerant politik med omedelbar rätt till bostad och sociala förmåner. Även om det brittiska konservativa partiet formellt är principiellt emot att enligt artikel 63 i Amsterdamfördraget överlämna befogenhet i frågor om visering, invandring och asyl till den första pelaren – varför jag inte kan hålla med föredraganden på denna punkt – välkomnar vi icke desto minde regeringssamarbete under den tredje pelaren via gemensamt agerande i rådet för utbyte av sådan information, inklusive den som gäller förfalskade resehandlingar, i syfte att bekämpa brott, speciellt den internationella brottsligheten som inte respekterar några nationella gränser. Det finns tecken på att den organiserade brottsligheten har hittat en lätt och lönsam inriktning i form av illegal trafik med människor som ofta är beredda att spendera sina livs besparingar för att få tillträde till rika västländer i hopp om att skapa sig ett bättre liv. Initiativet är därför enligt min mening ett steg i rätt riktning: att använda modern datateknik för att digitalisera bilder i syfte att förbättra samarbetet mellan rättsskipningsorgan och inrikesministerier inom unionen. Det är som jag ser det ett bra exempel på det slags insatser från Europeiska unionens sida som mitt parti i Storbritannien kan stödja. Så länge det sker på en flexibel grundval av regeringssamarbete."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph