Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-18-Speech-4-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991118.11.4-217"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Dödsstraffet är ju en motbjudande kvarleva från en svunnen tid. Det bygger på ett gammaltestamentligt "öga för öga, tand för tand-tänkande" som inte är värdigt mänskligheten nu när vi står inför ett nytt millennium. Den liberala gruppen har varit pådrivande i kampen mot dödsstraffet. I kandidatländerna håller det nu på eller har redan avskaffats i en efter en, vilket är en mycket positiv utveckling. Trots det tillämpas dödsstraffet fortfarande i alltför många stater. Bara förra året avrättades 1 625 fångar i 37 olika länder, och tusentals sitter i dödsceller. Bara i USA väntar flera tusen människor på att bli avrättade. En del av världens dödsdömda har begått avskyvärda brott, men det rättfärdigar inte att de avrättas. Alltför ofta utnyttjas dödsstraffet i politiskt syfte, och det förekommer att det finns rättsliga oklarheter och att oskyldiga avrättas. Bara är ett argument mot detta barbariska straff. Dödsstraff har inte heller någon bevisad avskräckande effekt. Den resolution som vi debatterar är egentligen ganska märklig. Den nämner tre medborgare som i dagarna skall avrättas i USA. Givetvis uppmanar vi den amerikanska regeringen att inte verkställa dessa domar, precis som vi uppmanar alla andra regeringar att inte verkställa sina dödsdomar. Men vad resolutionen egentligen borde handla om – något som även mina kolleger har tagit upp – är det memorandum om dödsstraffet i hela världen som FN har initierat och som ELDR-gruppen helhjärtat stöder. Vi vill uppmuntra kommissionen och rådet att kraftigt driva på, samla EU i ett enhälligt fördömande i alla forum, för att få till stånd ett världsomfattande moratorium. Avskaffandet av dödsstraffet vore ett fantastiskt steg framåt i kampen för de mänskliga rättigheterna och ett stort steg framåt också för mänsklig värdighet."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, dødsstraf er jo et modbydeligt levn fra en svunden tid. Den bygger på en gammeltestamentlig "øje for øje, tand for tand"-tankegang, som ikke er værdig for menneskeheden nu, hvor vi står ved overgangen til et nyt årtusinde. Den liberale gruppe har presset på i kampen mod dødsstraf. I kandidatland efter kandidatland er man nu ved at afskaffe eller har allerede afskaffet dødsstraffen, hvilket er en meget positiv udvikling. Ikke desto mindre anvendes dødsstraf stadig i alt for mange stater. Alene sidste år blev 1.625 fanger henrettet i 37 forskellige lande, og tusinder sidder i dødsceller. Alene i USA venter flere tusinde mennesker på at blive henrettet. En del af verdens dødsdømte har begået afskyelige forbrydelser, men det retfærdiggør ikke, at de henrettes. Alt for ofte udnyttes dødsstraf i politisk øjemed, og det forekommer, at der hersker retlig uklarhed, og at uskyldige henrettes. Alene er et argument mod denne barbariske straf. Det er heller ikke bevist, at dødsstraf har en afskrækkende effekt. Den beslutning, vi debatterer, er egentlig ret bemærkelsesværdig. Den nævner tre borgere, som skal henrettes i USA i disse dage. Selvfølgelig opfordrer vi den amerikanske regering til ikke at eksekvere disse domme, nøjagtig som vi opfordrer alle andre regeringer til ikke at eksekvere sine dødsdomme. Men det, som beslutningen egentlig burde omhandle - noget som mine kolleger også har været inde på - er det memorandum om dødsstraf i hele verden, som FN har taget initiativ til, og som ELDR-gruppen støtter helhjertet. Vi vil gerne opmuntre Kommissionen og Rådet til at presse voldsomt på, til at samle EU i en enstemmig fordømmelse i alle fora for at opnå et verdensomspændende moratorium. En afskaffelse af dødsstraffen ville være et fantastisk skridt fremad i kampen for menneskerettigheder og også et stort skridt fremad for menneskeværd."@da1
"Herr Präsident! Die Todesstrafe ist ein entsetzliches Relikt einer längst vergangenen Zeit. Sie stützt sich auf das ”Auge um Auge und Zahn um Zahn – Denken” des Alten Testaments, das der Menschheit, die vor einem neuen Jahrtausend steht, nicht würdig ist. Die Fraktion der Liberalen ist seit langem eine treibende Kraft im Kampf gegen die Todesstrafe. Eine äußerst positive Entwicklung ist, daß sie in den beitrittswilligen Ländern nach und nach gerade abgeschafft wird beziehungsweise schon abschafft ist. Trotzdem wird die Todesstrafe in allzu vielen Staaten noch praktiziert. Allein im letzten Jahr wurden in 37 Ländern 1625 Häftlinge hingerichtet, und Tausende sitzen in Todeszellen. In den USA alleine warten mehrere tausend Menschen auf ihre Hinrichtung. Ein Teil der zu Tode Verurteilten in der Welt haben verabscheuungswürdige Verbrechen begannen, was jedoch ihre Hinrichtung nicht rechtfertigt. Viel zu oft wird die Todesstrafe zu politischen Zwecken ausgenutzt, und es kommt vor, daß rechtliche Unklarheiten bestehen und Unschuldige hingerichtet werden. Schon allein wäre ein Argument gegen diese barbarische Strafe. Außerdem hat die Todesstrafe auch keinen erwiesenen abschreckenden Effekt. Die Entschließung, um die es in dieser Aussprache geht, ist eigentlich recht merkwürdig. Es werden drei Menschen genannt, die in diesen Tagen in den USA hingerichtet werden sollen. Selbstverständlich fordern wir die amerikanische Regierung auf, diese Urteile nicht zu vollstrecken, genauso wie wir an alle anderen Regierungen appellieren, ihre Todesurteile nicht zu vollstrecken. Worum es jedoch in der Entschließung eigentlich gehen sollte – was auch meine Kollegen aufgegriffen haben – ist das Memorandum zur Todesstrafe in der ganzen Welt, das von der UN initiiert worden ist und von der ELDR-Fraktion aus vollem Herzen unterstützt wird. Wir möchten die Kommission und den Rat anhalten, dies energisch zu unterstützen und die EU in allen Gremien ihre einstimmige Verurteilung vorbringen zu lassen, um ein weltweites Moratorium zu erwirken. Die Abschaffung der Todesstrafe wäre ein phantastischer Schritt nach vorne im Kampf für die Menschenrechte und die Menschenwürde."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η θανατική ποινή είναι ένα απεχθές κατάλοιπο μίας περασμένης εποχής. Βασίζεται σε μία νοοτροπία που έχει τις ρίζες της στο ";οφθαλμό, αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος"; της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν είναι αντάξια της ανθρωπότητας, τώρα, που βρισκόμαστε ενώπιον μίας νέας χιλιετίας. Η Ομάδα του ΦΙΛ πρωτοστατεί στην προώθηση του αγώνα εναντίον της θανατικής ποινής. Στις υποψήφιες χώρες, στη μία μετά την άλλη, η θανατική ποινή βρίσκεται σε διαδικασία κατάργησης, ή έχει ήδη καταργηθεί και αυτή είναι μία πολύ θετική εξέλιξη. Εν τούτοις, η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες. Τον προηγούμενο χρόνο, μόνο, εκτελέστηκαν 1625 φυλακισμένοι σε 37 διαφορετικές χώρες και χιλιάδες βρίσκονται στα κελιά των μελλοθανάτων. Μόνο στις ΗΠΑ, πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αναμονή εκτέλεσης. Κάποιοι από τους καταδικασμένους σε θάνατο σε αυτόν τον κόσμο, έχουν διαπράξει φρικτά εγκλήματα, αυτό, όμως, δεν νομιμοποιεί την εκτέλεσή τους. Πολύ συχνά, η θανατική ποινή χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς και επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν νομικές ασάφειες και εκτελούνται αθώοι. Αυτό και μόνο είναι ένα επιχείρημα ενάντια σ’ αυτήν τη βάρβαρη ποινή. Εξάλλου, δεν έχει αποδειχθεί ότι η θανατική ποινή έχει αποτρεπτικά αποτελέσματα. Το ψήφισμα που συζητάμε είναι στην ωστόσο αρκετά περίεργο. Αναφέρει τα ονόματα τριών ατόμων που θα εκτελεστούν τις επόμενες ημέρες στις ΗΠΑ. Φυσικά, κάνουμε έκκληση στην αμερικανική κυβέρνηση να μην εκτελέσει αυτές τις ποινές, όπως, ακριβώς, κάνουμε έκκληση σε όλες τις άλλες κυβερνήσεις να μην εκτελέσουν τις δικές τους θανατικές καταδίκες. Αυτό, όμως, το οποίο έπρεπε, όντως, να εξετάζει το ψήφισμα – και αυτό είναι κάτι που έθιξαν και οι συνάδελφοί μου – είναι το μνημόνιο για τη θανατική ποινή σ’ ολόκληρο τον κόσμο, που ήταν πρωτοβουλία του ΟΗΕ και το οποίο στηρίζει ολόθερμα η Ομάδα του ΦΙΛ. Θέλουμε να κάνουμε έκκληση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να το προωθήσει σθεναρά, να ενώσουν την ΕΕ σε μία ομόφωνη καταδίκη σε όλα τα φόρα, ώστε να επιτευχθεί ένα μορατόριουμ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάργηση της θανατικής ποινής θα ήταν ένα εξαιρετικό βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια."@el8
"Mr President, the death penalty is in fact a repugnant relic of a vanished age. It is founded upon an Old Testament “eye for an eye, tooth for a tooth” mindset which is not worthy of humanity now that we are approaching a new millennium. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party has played a forceful role in the fight against the death penalty. In one after another of the applicant States, it is either in the process of being, or already has been, abolished, which is a very positive development. In spite of that, the death penalty is still applied in all too many States. Only last year, 1,625 prisoners in 37 different countries were executed, and there are thousands on death row. In the United States alone, several thousand people are waiting to be executed. Some of the prisoners condemned to death throughout the world have committed odious crimes, but that does not justify their being executed. All too often, the death penalty is used for political purposes, and there can be legal confusion and innocent people can be executed. That alone is an argument against this barbaric form of punishment. Nor does the death penalty have any proven deterrent effect. The resolution we are debating is really quite remarkable. It names three citizens who, over the next few days, are to be executed in the United States. Obviously, we are urging the American government not to carry out these death sentences. But what the resolution really ought to be concerned with – a subject which my colleagues too have taken up – is the memorandum concerning the death penalty throughout the world. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party wholeheartedly supports this memorandum, which the UN has initiated. We would encourage the Commission and the Council to pursue this issue vigorously and to unite the European Union in unanimously condemning the death penalty in every forum so as to give rise to a worldwide moratorium on its use. The abolition of the death penalty would be a fantastic step forward in the fight for human rights and also a big step forward for the recognition of human dignity."@en3
"(SV) Señor Presidente, la pena de muerte es un vestigio repugnante del pasado. Se fundamenta en la sentencia “ojo por ojo, diente por diente” del Antiguo Testamento, pensamiento que no es digno de la humanidad, ahora que estamos a las puertas de un nuevo milenio. El Grupo Liberal ha impulsado la lucha contra la pena de muerte. En los países candidatos se está aboliendo, lo que constituye una evolución muy positiva. A pesar de esto, aún se aplica la pena de muerte en muchos estados. Sólo el año pasado se ajusticiaron 1625 presos en 37 países, y miles están esperándola. Únicamente en EE.UU. esperan ser ajusticiadas miles de personas. Algunas personas condenadas a muerte han cometido delitos execrables, pero esto no justifica el ajusticiamiento. Con demasiada frecuencia se utiliza la pena de muerte con objetivos políticos y también ocurre que hay lagunas judiciales y que se condena a personas inocentes. Sólo es un argumento suficiente en contra de esta pena salvaje. Tampoco se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio. La resolución que estamos discutiendo es realmente muy extraña. En ella se nombra a tres ciudadanos que en estos días serán ajusticiados en EE.UU.. Obviamente instamos al gobierno americano para que no ejecute esas sentencias del mismo modo que pedimos a todos los demás gobiernos que no ejecuten las penas capitales. Pero de lo que debería tratar la resolución, y esto es algo que también mis colegas han destacado, es del memorándum sobre la pena de muerte en todo el mundo, iniciado por la ONU, y que el Grupo ELDR apoya incondicionalmente. Queremos instar a la Comisión y al Consejo para que unan a la UE e impulsen vigorosamente una condena unánime en todos los foros, a fin de alcanzar la suspensión a escala mundial. La abolición de la pena de muerte sería un fantástico paso adelante en la lucha por los derechos humanos y también un gran avance para la dignidad humana."@es12
"Arvoisa puhemies, kuolemantuomio on vastemielinen jäännös menneiltä ajoilta. Se perustuu Vanhan testamentin ”silmä silmästä, hammas hampaasta” –ajatteluun, joka ei ole ihmiskunnalle sopivaa nyt, kun olemme uuden vuosituhannen kynnyksellä. Liberaaliryhmä on ajanut kuolemantuomion vastaista taistelua. Hakijamaat ovat yksi toisensa jälkeen luopumassa tai jo luopuneet kuolemantuomiosta, mikä on erittäin myönteinen kehitys. Siitä huolimatta kuolemantuomiota sovelletaan edelleen aivan liian monessa valtiossa. Pelkästään viime vuoden aikana 37:ssä eri maassa teloitettiin 1 625 vankia, ja tuhansia ihmisiä istuu selleissään odottamassa kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Pelkästään Yhdysvalloissa useampi tuhat ihmistä odottaa teloitustaan. Osa maailman kuolemaantuomituista on tehnyt hirvittäviä rikoksia, mutta se ei oikeuta heidän teloittamistaan. Kuolemantuomiota käytetään aivan liian usein poliittisessa tarkoituksessa, ja näyttää siltä, että joihinkin tapauksiin liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä ja on teloitettu syyttömiä. Pelkästään on yksi argumentti tätä barbaarista rangaistusta vastaan. Kuolemantuomiolla ei myöskään ole todistetusti mitään pelottelevaa vaikutusta. Keskustelemme itse asiassa melko kummallisesta päätöslauselmasta. Siinä mainitaan kolme kansalaista, jotka teloitetaan lähipäivinä Yhdysvalloissa. Tietenkin kehotamme Yhdysvaltain hallitusta olemaan toimeenpanematta näitä tuomioita, aivan samalla tavoin kuin kehotamme kaikkia muitakin hallituksia olemaan toimeenpanematta langettamiaan kuolemantuomioita. Päätöslauselmassa pitäisi kuitenkin itse asiassa käsitellä – minkä myös kollegani ovat ottaneet esiin – sitä muistiota, joka käsittelee kuolemantuomion asemaa koko maailmassa ja jonka YK on pannut alulle ja jota ELDR-ryhmä tukee koko sydämestään. Haluamme kehottaa komissiota ja neuvostoa ajamaan asiaa voimakkaasti ja saamaan EU tuomitsemaan kuolemantuomion yksimielisesti kaikilla foorumeilla, jotta saisimme aikaan koko maailman kattavan moratorion. Kuolemantuomion poistaminen olisi todellakin suurenmoinen eteenpäin ihmisoikeuksien puolesta käytävässä taistelussa ja iso askel eteenpäin ihmisarvon osalta."@fi5
"Monsieur le Président, la peine de mort est une survivance nauséabonde de temps révolus. Elle se fonde sur le fameux précepte de l'Ancien Testament "œil pour œil, dent pour dent", qui n'est plus digne de l'humanité à l'aube d'un nouveau millénaire. Le groupe des libéraux a œuvré activement dans ce combat contre la peine de mort. Les pays candidats, l'un après l'autre, sont en voie de l'abolir, s'ils ne l'ont déjà fait, et c'est une évolution très positive. Néanmoins, la peine de mort subsiste dans un bien trop grand nombre de pays. L'année dernière seulement, 1625 personnes incarcérées ont été exécutées dans 37 pays différents, et des milliers d'autres attendent dans les cellules des condamnés. Aux États-Unis, plusieurs milliers personnes attendent leur exécution. Une part des condamnés à mort de part le monde ont commis des crimes épouvantables, mais cela ne justifie pas qu'on les exécute. Il arrive bien trop souvent que la peine de mort soit utilisée à des fins politiques, et il arrive que les affaires pour lesquelles elle a été prononcée soient l'objet d'un certain flou judiciaire, et que l'on mette à mort des innocents. Cet argument-ci suffirait contre cette peine barbare. La peine de mort n'a pas non plus un quelconque effet dissuasif. La résolution dont nous avons à débattre est en fait assez curieuse. Elle mentionne les noms de trois personnes qui doivent être exécutées dans les jours prochains aux États-Unis. Nous demandons en l'occurrence au gouvernement américain de ne pas mettre à exécution ces condamnations, de la même façon que nous exhortons les autres gouvernements à ne pas appliquer les condamnations à mort prononcées dans leurs pays respectifs. Or l'objet de la résolution - comme l'ont déjà dit mes collègues - devrait être le mémorandum sur la peine de mort dans le monde, dont les Nations unies ont pris l'initiative et que le groupe ELDR soutient de tout cœur. Nous demandons à la Commission et au Conseil d'agir énergiquement pour faire avancer les choses, et de réunir l'Union toute entière dans une condamnation unanime de la peine de mort à toutes les instances, afin d'obtenir un moratoire à l'échelle du monde. L'abolition de la peine de mort serait un progrès extraordinaire dans le combat pour les droits de l'homme, et un grand pas en avant également du point de vue de la dignité humaine."@fr6
"Signor Presidente, la pena di morte è un abominevole relitto di un tempo ormai finito. Essa si regge sul biblico “occhio per occhio, dente per dente", indegno di un'umanità che si avvicina a un nuovo millennio. Il gruppo liberale si è fatto promotore della lotta contro la pena capitale. I paesi candidati, uno dopo l'altro, l'hanno già abolita o vi stanno provvedendo, e questa è un'evoluzione positiva. Ciononostante, la pena di morte è tuttora applicata in troppi paesi del mondo. Soltanto l'anno scorso sono stati giustiziati 1625 detenuti in 37 paesi diversi, mentre migliaia di condannati sono in attesa nel braccio della morte. Negli Stati Uniti, svariate migliaia di persone sono in attesa di esecuzione. Una parte dei condannati a morte di tutto il mondo si è macchiata di crimini orrendi, a cui però non verrà certo posto rimedio con un’esecuzione capitale. Troppo spesso la pena di morte viene sfruttata a fini politici; vi sono irregolarità procedurali o vengono giustiziati degli innocenti. Già questa è un’argomentazione sufficiente per dimostrare la barbarie della pena di morte. Inoltre, non è mai stato dimostrato che la pena capitale abbia un effetto deterrente. La risoluzione in discussione è davvero singolare. Menziona il nome di tre condannati che verranno giustiziati a giorni negli Stati Uniti. E' naturale che noi esortiamo il governo statunitense a non dare esecuzione alle sentenze capitali e che facciamo altrettanto nei confronti di qualunque altro governo. Ma ciò su cui dovrebbe in realtà vertere la risoluzione – come ricordato anche da altri colleghi – è il sulla pena di morte in tutto il mondo redatto su iniziativa dell'ONU e che il gruppo ELDR appoggia senza riserve. Invitiamo la Commissione e il Consiglio a esercitare ogni possibile pressione per raccogliere l'Unione europea in un'unanime condanna della pena di morte in ogni possibile sede, al fine di giungere a una moratoria mondiale. L'abolizione della pena di morte rappresenterebbe un eccezionale passo avanti sulla via della lotta per i diritti dell’uomo e un notevole progresso in termini di dignità dell'uomo."@it9
"Mr President, the death penalty is in fact a repugnant relic of a vanished age. It is founded upon an Old Testament “eye for an eye, tooth for a tooth” mindset which is not worthy of humanity now that we are approaching a new millennium. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party has played a forceful role in the fight against the death penalty. In one after another of the applicant States, it is either in the process of being, or already has been, abolished, which is a very positive development. In spite of that, the death penalty is still applied in all too many States. Only last year, 1,625 prisoners in 37 different countries were executed, and there are thousands on death row. In the United States alone, several thousand people are waiting to be executed. Some of the prisoners condemned to death throughout the world have committed odious crimes, but that does not justify their being executed. All too often, the death penalty is used for political purposes, and there can be legal confusion and innocent people can be executed. That alone is an argument against this barbaric form of punishment. Nor does the death penalty have any proven deterrent effect. The resolution we are debating is really quite remarkable. It names three citizens who, over the next few days, are to be executed in the United States. Obviously, we are urging the American government not to carry out these death sentences. But what the resolution really ought to be concerned with – a subject which my colleagues too have taken up – is the memorandum concerning the death penalty throughout the world. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party wholeheartedly supports this memorandum, which the UN has initiated. We would encourage the Commission and the Council to pursue this issue vigorously and to unite the European Union in unanimously condemning the death penalty in every forum so as to give rise to a worldwide moratorium on its use. The abolition of the death penalty would be a fantastic step forward in the fight for human rights and also a big step forward for the recognition of human dignity."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de doodstraf is een walgelijk overblijfsel van vervlogen tijden. Ze is gebaseerd op de bijbelse gedachte "oog om oog, tand om tand" en is de mensheid bij het begin van een nieuw millennium onwaardig. De liberale fractie is steeds een stuwende kracht geweest in de strijd tegen de doodstraf. De kandidaat-landen hebben een voor een de doodstraf afgeschaft of doen dit op dit ogenblik, wat zeer positief is. Toch wordt de doodstraf nog in teveel landen toegepast. Vorig jaar alleen al werden in 37 verschillende landen 625 gevangenen terechtgesteld en zitten duizenden gevangen in een dodencel. Alleen al in de VS wachten duizenden mensen op de uitvoering van hun doodvonnis. Een aantal van de ter dood veroordeelden in deze wereld hebben afschuwelijke misdaden gepleegd, maar dat rechtvaardigt geenzins hun executie. Al te vaak dient de doodstraf politieke belangen, gerechtelijke dwalingen zijn niet zeldzaam en het gebeurt dat onschuldigen terechtgesteld worden. Om deze reden alleen al zou deze barbaarse straf moeten verdwijnen. Het is overigens nooit bewezen dat de doodstraf een afschrikkend effect heeft. Het is een merkwaardige resolutie die we hier behandelen. Ze noemt drie burgers die een dezer dagen in de VS geëxecuteerd zullen worden. Vanzelfsprekend verzoeken wij de Amerikaanse regering om deze executies niet ten uitvoer te brengen en richten wij hetzelfde verzoek aan alle andere regeringen. Zoals ook mijn collega's hebben opgemerkt, had deze resolutie echter moeten gaan over het wereldwijd moratorium op de voltrekking van de doodstraf, dat door de VN is voorgesteld en dat de ELDR-fractie ten volle steunt. Wij verzoeken de Commissie en de Raad alle krachten te bundelen en de EU met één stem in alle fora de doodstraf te laten veroordelen, opdat het wereldwijd moratorium ingesteld kan worden. De afschaffing van de doodstraf zou een fantastische stap vooruit zijn in de strijd voor de mensenrechten en zou ook een grote winst betekenen voor de menselijke waardigheid."@nl2
"Senhor Presidente, a pena de morte é uma horrenda sobrevivência de um tempo que já passou. Assenta no princípio do Velho Testamento do "olho por olho, dente por dente", que não é digno da humanidade que vai entrar no novo milénio. O Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, a que pertenço, tem sido um motor na luta contra a pena de morte. Nos países candidatos à adesão, essa pena já foi abolida ou está a sê-lo, país por país, o que é uma evolução muito positiva. Apesar disso, a pena de morte continua a ser aplicada em demasiados países. Apenas no ano passado, foram executados 1625 prisioneiros em 37 países, e milhares aguardam a sua vez nas celas da morte. Só nos EUA, há vários milhares de pessoas à espera de serem executadas. Uma parte dos condenados à morte em todo o mundo cometeu crimes hediondos, mas isso não legitima a sua execução. As condenações à morte são usadas, com demasiada frequência, com objectivos políticos, e ocorrem situações juridicamente pouco claras e execuções de inocentes. Basta para servir de argumento contra esse castigo bárbaro. A pena de morte não tem, sequer, qualquer efeito comprovado de desmotivação para o crime. A resolução que estamos a discutir é, de facto, bastante curiosa. Menciona três cidadãos que, nos próximos dias, serão executados nos EUA. Instamos, naturalmente, o Governo americano a não dar execução a essas sentenças, precisamente como fazemos em relação a todos os governos nas mesmas circunstâncias. Mas aquilo de que a resolução verdadeiramente deveria abordar - e que alguns dos meus colegas já referiram - é o memorando relativo à pena de morte em todo o mundo, uma iniciativa da ONU que o Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas apoia com toda a firmeza. Queremos exortar a Comissão e o Conselho a impulsionarem firmemente essa iniciativa, a unirem a UE numa condenação unânime em todos os fóruns, no sentido da instituição de uma moratória mundial. A abolição da pena de morte seria um fantástico avanço na luta pelos direitos humanos e um grande avanço, também, para a dignidade humana."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"det"13,1
"à lui seul"6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph