Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-17-Speech-3-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991117.8.3-269"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je vous remercie, mais votre réponse ne me satisfait que très peu, parce que la question du Somport est ancienne. Donc, je m’étonne que le Conseil ne soit pas au courant, étant donné qu’un certain nombre de questions ont déjà été posées à cet égard. Je m’étonne également que vous puissiez parler de réseau transeuropéen alors que justement, les États membres concernés, la France et l’Espagne, ne considèrent pas ce tronçon comme un élément du réseau transeuropéen. Si cela devait être le cas, je demanderai tout de suite qu’une étude d’impact soit effectuée sur ce sujet. Je vous ai posé cette question parce que des travaux ont commencé, de nouveau, en vallée d’Aspe. Ce sont de gigantesques travaux pour mettre en place une petite déviation du petit village de Bedous. Ceux-ci ont un impact considérable sur l’environnement et on sait très bien qu’à terme en France, on applique la politique du saucissonnage, et que petit tronçon par petit tronçon, on arrivera, en fin de compte à une autoroute, ou à une route deux fois deux voies, en vallée d’Aspe. Alors, je souhaite que le Conseil, aujourd’hui, demande quels sont les vrais engagements de la France sur cette question, ce que les autorités souhaitent réellement mettre en place pour la traversée des Pyrénées et je m’adresse à la présidence finlandaise qui s’est engagée et prononcée pour la traversée par le rail. Enfin, si vous permettez, je vous suggère de lancer une initiative pour la promotion du transport alternatif à la route en zone écologiquement sensible, sinon nous continuerons à vous poser ce genre de question et ne pourrons que constater…. (Le président retire la parole à l’orateur)"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg takker Dem, men jeg er meget lidt tilfreds med Deres svar, for sagen om Somport er gammel. Det forbavser mig derfor, at Rådet ikke er underrettet, al den stund der har været stillet ikke så få spørgsmål i den anledning. Det forbavser mig også, at De kan tale om transeuropæisk net, når de berørte medlemsstater, Frankrig og Spanien, netop ikke anser denne strækning for at indgå i det transeuropæiske net. Hvis det skulle være tilfældet, ville jeg straks anmode om, at der blev foretaget en undersøgelse om følgevirkningerne af dette emne. Jeg har stillet Dem dette spørgsmål, fordi der på ny er påbegyndt anlægsarbejder i Vallée d'Aspe. Der er tale om gigantiske arbejder med det formål at anlægge en lille omkørsel ved den lille landsby Bedoun. Disse arbejder sætter sig ganske kraftige spor i miljøet, og man ved jo udmærket, at man i Frankrig på et tidspunkt anvender pølsepolitikken, så man lille strækning for lille strækning til sidst ender med at stå med en motorvej, eller med en vej med to spor i hver retning, i Vallée d'Aspe. Så jeg vil bede Rådet om i dag at spørge, hvad Frankrigs egentlige planer er i dette spørgsmål, hvad myndighederne i virkeligheden ønsker at anlægge tværs gennem Pyrenæerne, og jeg henvender mig til det finske formandskab, som er gået ind for og har udtalt sig for en gennemføring i form af en jernbane. Endelig vil jeg med Deres tilladelse foreslå Dem at påbegynde et initiativ til fremme af en alternativ transport i stedet for vejen gennem den økologisk følsomme zone, ellers vil vi blive ved med at stille Dem denne type spørgsmål og må nødvendigvis konstatere, at ..."@da1
"Herr Präsident, ich danke Ihnen, aber Ihre Antwort stellt mich nur wenig zufrieden, weil das Somport-Problem nicht neu ist. Ich bin daher erstaunt, daß der Rat nicht auf dem laufenden ist, nachdem schon mehrere Anfragen hierzu gestellt worden sind. Ebenso bin ich erstaunt, daß Sie von einem transeuropäischen Netz sprechen, da die betroffenen Mitgliedstaaten, Frankreich und Spanien, diesen Abschnitt eben nicht als Teil des transeuropäischen Netzes betrachten. Wäre dies der Fall, würde ich dazu sofort eine Umweltverträglichkeitsprüfung fordern. Ich habe diese Anfrage deshalb an Sie gerichtet, weil im Aspe-Tal die Arbeiten wiederaufgenommen wurden. Für eine kleine Umleitung um das Dörfchen Bedous werden riesige Arbeiten durchgeführt, die erhebliche Umweltauswirkungen haben, und es ist wohlbekannt, daß in Frankreich langfristig eine Salamitaktik betrieben wird und man Stück für Stück im Aspe-Tal letztlich zu einer Autobahn bzw. einer zweiseitig zweispurigen Straße gelangen wird. Ich möchte also, daß der Rat nun nach den tatsächlichen, von Frankreich in dieser Sache eingegangen Verpflichtungen sowie danach fragt, was die Behörden für die Überquerung der Pyrenäen effektiv planen, und ich wende mich hier an die finnische Präsidentschaft, die sich für eine Eisenbahnverbindung eingesetzt und ausgesprochen hat. Schließlich möchte ich Ihnen mit Ihrer Erlaubnis empfehlen, eine Initiative für die Förderung des alternativen Straßenverkehrs in einem ökologisch sensiblen Gebiet zu ergreifen, andernfalls werden wir weiterhin solche Anfragen an Sie richten und dabei nur feststellen können ..."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, αλλά η απάvτησή σας ελάχιστα με ικαvoπoιεί, επειδή τo ζήτημα τoυ Σoμπόρ χρovoλoγείται από παλιά. Επoμέvως, μoυ πρoξεvεί έκπληξη τo γεγovός ότι τo Συμβoύλιo δεv είvαι εvήμερo, δεδoμέvoυ ότι έχoυv ήδη τεθεί αρκετές ερωτήσεις ως πρoς αυτό. Μoυ πρoξεvεί έκπληξη επίσης τo γεγovός ότι κάvετε λόγo για διευρωπαϊκό δίκτυo τη στιγμή ακριβώς πoυ, τα εvδιαφερόμεvα κράτη μέλη, η Γαλλία και η Iσπαvία, δεv θεωρoύv αυτό τo κoμμάτι ως τμήμα τoυ διευρωπαϊκoύ δικτύoυ. Αv ήταv έτσι, θα ζητoύσα αμέσως vα πραγματoπoιηθεί μελέτη για τις επιπτώσεις αυτoύ τoυ ζητήματoς. Σας έθεσα αυτήv τηv ερώτηση διότι έχoυv ξεκιvήσει έργα, εκ vέoυ, στηv κoιλάδα τoυ Άσπη. Πρόκειται για γιγαvτιαία έργα πoυ γίvovται για vα πραγματoπoιηθεί μία μικρή παράκαμψη από τo μικρό χωριό Bedoun. Τα έργα αυτά έχoυv σημαvτικές επιπτώσεις στo περιβάλλov και γvωρίζoυμε πoλύ καλά ότι, μακρoπρόθεσμα, στη Γαλλία, εφαρμόζεται η πoλιτική της "σαλαμoπoίησης"; και ότι κoμματάκι-κoμματάκι θα καταλήξoυμε, σε τελική αvάλυση, σε έvαv αυτoκιvητόδρoμo ή σε έvαv δρόμo με δύo λωρίδες διπλής κατευθύvσεως, στηv κoιλάδα τoυ Άσπη. Επόμέvως, εύχoμαι, τo Συμβoύλιo, σήμερα, vα ρωτήσει πoιες είvαι oι πραγματικές δεσμεύσεις της Γαλλίας σε αυτό τo ζήτημα, τι είvαι αυτό πoυ επιθυμoύv πραγματικά vα υλoπoιήσoυv oι αρχές όσov αφoρά τη διέλευση τωv Πυρηvαίωv και απευθύvoμαι στη φιλαvδική Πρoεδρία η oπoία είχε δεσμευτεί και είχε απoφαvθεί υπέρ της σιδηρoδρoμικής διέλευσης. Τέλoς, αv μoυ επιτρέπετε, σας πρoτείvω vα ξεκιvήσετε μία πρωτoβoυλία για τηv πρoώθηση τωv εvαλλακτικώv μεταφoρώv έvαvτι τωv oδικώv μεταφoρώv στις oικoλoγικά ευαίσθητες ζώvες, διαφoρετικά θα εξακoλoυθήσoυμε vα θέτoυμε τέτoιες ερωτήσεις και δεv θα μπoρoύμε παρά vα διαπιστώσoυμε..."@el8
"Mr President, thank you for your answer, but I do not find it very satisfactory because the Somport issue is ancient history. I am therefore astonished that the Council is not up to date on this, given that several questions have already been asked on this subject. I am equally astonished that you can speak of the trans-European Network whereas the Members concerned, France and Spain, do not consider this stretch of road to be part of the trans-European Network at all. If it were the case, I would immediately request that a study of the impact of this matter be made. I asked you this question because works have started again in Aspe valley. These are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous. They are having a considerable impact on the environment and we know very well that in the long run in France, the usual piecemeal approach will be adopted, like slicing a salami, and that tiny slice by tiny slice, we will end up with a motorway or a dual carriageway in the Aspe valley. Today, then, I would like to see the Council ask what France’s real commitments are in this matter and what means for crossing the Pyrenees the authorities really want to put in place, and I am directing these words to the Finnish Presidency, which has committed itself to the rail crossing and which has spoken in favour of it. If you do not mind, I suggest that you launch an initiative to promote alternative means of transport to the road transport in ecologically sensitive areas, otherwise we will continue to ask you this kind of question and we will only be able to say…"@en3
"(FR) Señor Presidente, se lo agradezco, pero su respuesta me satisface muy poco, porque la cuestión del Somport es antigua. Así, pues, me asombra que el Consejo no esté al corriente, dado que ya se han formulado varias preguntas al respecto. Me asombra también que se pueda hablar de red transeuropea cuando precisamente los Estados miembros interesados, Francia y España, no consideran ese tramo un elemento de la red transeuropea. Si es así, pediré inmediatamente que se haga un estudio de las repercusiones medioambientales a ese respecto. He formulado esta pregunta porque han comenzado las obras de nuevo en el valle de Aspe. Son obras gigantescas para hacer una pequeña desviación del pueblo de Bedous. Tienen repercusiones considerables en el medio ambiente y ya se sabe que con el tiempo en Francia se aplica la política del salchichón y tramo a tramo se llegará, a fin de cuentas, a una autopista o a una autovía en el valle de Aspe. Conque deseo que el Consejo pregunte hoy cuáles son los verdaderos compromisos de Francia sobre esa cuestión, lo que las autoridades desean de verdad hacer para el cruce de los Pirineos y me dirijo a la Presidencia finlandesa que se ha comprometido y se ha pronunciado a favor del cruce por ferrocarril. Por último, si se me permite, propongo que se lance una iniciativa en pro del fomento del transporte substitutivo de la carretera en una zona ecológicamente delicada; si no, seguiremos formulando esta clase de pregunta y habremos de observar..."@es12
"Arvoisa puheenjohtaja, kiitän teitä, mutta vastauksenne tyydytti minua vain hyvin vähän, koska Somportia koskeva kysymys on vanha. Siksi minua hämmästyttääkin, että neuvosto ei ole asiasta perillä, vaikka siitä on esitetty jo useita kysymyksiä. Minua hämmästyttää myös se, miten te voitte puhua Euroopan laajuisesta verkosta, kun kyseiset jäsenvaltiot, Ranska ja Espanja, eivät pidä tätä tienpätkää Euroopan laajuiseen verkkoon kuuluvana. Jos näin olisi, pyytäisin heti, että sen vaikutukset tutkitaan. Esitin teille tämän kysymyksen, koska työt on käynnistetty uudelleen Aspen laaksossa. Siellä on tehtävä valtavasti työtä, jotta tieväylä saadaan kiertämään pieni Bedousin kylä. Työt vaikuttavat melkoisesti ympäristöön, ja on erittäin hyvin tiedossa, että Ranskassa ryhdytään aikanaan harjoittamaan paloittelupolitiikkaa ja että pala palalta Aspen laaksossa päädytään lopulta moottoritiehen tai kahteen suuntaan kaksikaistaiseen tiehen. Näin ollen toivon, että neuvosto kysyy tänään Ranskalta, mitkä ovat sen todelliset aikomukset tässä asiassa, miten viranomaiset aikovat todella hoitaa Pyreneitten vuoriston kautta kulkevan liikenteen, ja kohdistan sanani puheenjohtajavaltio Suomelle, joka on sitoutunut tukemaan vuoriston läpi kulkevaa rautatietä ja ottanut kantaa sen puolesta. Lopuksi, jos sallitte, ehdotan, että tekisitte aloitteen vaihtoehtoisten tieliikennemuotojen edistämisestä herkällä ympäristöalueella; muussa tapauksessa jatkamme tällaisten kysymysten esittämistä teille ja voimme vain todeta..."@fi5
"Signor Presidente, la ringrazio, ma la sua risposta mi soddisfa molto poco, perché quello del Somport è un vecchio problema. Mi stupisco quindi che il Consiglio non ne sia al corrente, dato che sull'argomento sono già state poste diverse interrogazioni. Mi stupisce anche il fatto che lei possa parlare di rete transeuropea quando gli Stati membri interessati, Francia e Spagna, non considerano questo troncone un elemento di tale rete. Se così fosse, chiederei immediatamente che al riguardo si effettui uno studio d'impatto. Le ho posto questa domanda perché nella valle di Aspe sono ricominciati i lavori. Si tratta di lavori enormi per creare una piccola deviazione per il paesino di Bedous. Tali lavori hanno un notevole impatto sull'ambiente e si sa fin troppo bene che col tempo in Franca si applicherà la politica dei piccoli ma inesorabili passi e che piccolo troncone dopo piccolo troncone si arriverà alla fine ad un'autostrada o ad una strada a due corsie per ogni senso di marcia nella valle di Aspe. Spero quindi che il Consiglio oggi chieda quali sono i reali impegni della Francia in proposito, ciò che le autorità intendono realmente attuare per l'attraversamento dei Pirenei e mi rivolgo alla Presidenza finlandese che si è impegnata e pronunciata a favore dell'attraversamento ferroviario. Infine, se permettete, suggerisco di intraprendere un'iniziativa per la promozione del trasporto alternativo a quello stradale in zone ecologicamente sensibili, altrimenti continueremo a porre questo genere di domande e non potremo che constatare…"@it9
"Mr President, thank you for your answer, but I do not find it very satisfactory because the Somport issue is ancient history. I am therefore astonished that the Council is not up to date on this, given that several questions have already been asked on this subject. I am equally astonished that you can speak of the trans-European Network whereas the Members concerned, France and Spain, do not consider this stretch of road to be part of the trans-European Network at all. If it were the case, I would immediately request that a study of the impact of this matter be made. I asked you this question because works have started again in Aspe valley. These are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous. They are having a considerable impact on the environment and we know very well that in the long run in France, the usual piecemeal approach will be adopted, like slicing a salami, and that tiny slice by tiny slice, we will end up with a motorway or a dual carriageway in the Aspe valley. Today, then, I would like to see the Council ask what France’s real commitments are in this matter and what means for crossing the Pyrenees the authorities really want to put in place, and I am directing these words to the Finnish Presidency, which has committed itself to the rail crossing and which has spoken in favour of it. If you do not mind, I suggest that you launch an initiative to promote alternative means of transport to the road transport in ecologically sensitive areas, otherwise we will continue to ask you this kind of question and we will only be able to say…"@lv10
"Mijnheer de voorzitter, ik dank u, maar uw antwoord stelt mij niet echt tevreden, want de kwestie van de Somport sleept al lang aan. Het verbaast mij dan ook dat de Raad niet op de hoogte is, aangezien hier al heel wat vragen over gesteld zijn. Het verbaast mij ook dat u het over het trans-Europees netwerk heeft, aangezien de betrokken lidstaten - Frankrijk en Spanje - dit traject juist niet als een onderdeel van het trans-Europees netwerk beschouwen. Als dat wel zo was, zou ik onmiddellijk om een milieueffectrapportage verzoeken. Ik heb u deze vraag gesteld omdat opnieuw werken begonnen zijn in de Aspevallei. Er zijn enorme werken aan de gang om een kleine omleiding rond het dorpje Bedous aan te leggen. Ze hebben aanzienlijke gevolgen voor het milieu en we weten heel goed dat in Frankrijk uiteindelijk een beleid in schijfjes gevoerd wordt en dat beetje bij beetje uiteindelijk toch een autoweg of een weg met tweemaal twee rijbanen zal worden aangelegd in de Aspevallei. Welnu, ik wens dat de Raad Frankrijk onmiddellijk vraagt welke verbintenissen het terzake echt wil aangaan en wat de autoriteiten echt wensen te bouwen voor de doortocht door de Pyreneeën. Ik wend mij tot het Finse voorzitterschap, dat zich voor een doortocht per spoor heeft uitgesproken en zich hiertoe verbonden heeft. Mag ik tenslotte nog voorstellen dat u een initiatief op gang brengt om in ecologisch kwetsbare gebieden het vervoer dat niet over de weg gaat te bevorderen, anders zullen wij u soortgelijke vragen blijven stellen en kunnen wij alleen maar vaststellen dat…"@nl2
"(FR) Senhor Presidente, agradeço-lhe, mas a sua resposta satisfaz-me só em parte, uma vez que a questão do Somport já é antiga. Assim, espanta-me que o Conselho não esteja ao corrente, pois já foram colocadas alguns perguntas sobre o assunto. Espanta-me também que fale de rede transeuropeia, quando precisamente os Estados-Membros envolvidos, a França e a Espanha, não consideram esse troço como pertencente à rede transeuropeia. Se fosse esse o caso, pediria imediatamente que fosse elaborado um estudo de impacto sobre o assunto. Coloquei-lhe esta pergunta porque os trabalhos recomeçaram no Vale d'Aspe. Trata-se de trabalhos gigantescos para fazer um desvio mínimo da pequena aldeia de Bedous. Estes têm um impacto considerável no ambiente, e todos sabemos que, a prazo, em França, se aplica a política da subdivisão e que, de pequeno troço em pequeno troço, acabaremos por ter uma auto-estrada, ou uma via com duas faixas para cada lado, no Vale d'Aspe. Assim, gostaria que o Conselho perguntasse hoje à França quais são os seus verdadeiros compromissos sobre esta questão, o que é que as autoridades desejam realmente fazer para a travessia dos Pirinéus; estou a dirigir-me à Presidência finlandesa, que se comprometeu e pronunciou sobre a travessia por caminho de ferro. Por fim, se me permite, sugiro-lhe lançar uma iniciativa para a promoção do transporte alternativo à estrada em zonas ecologicamente sensíveis, sem o que continuaremos a colocar-nos este tipo de questões e não poderemos deixar de constatar..."@pt11
"Herr ordförande! Jag tackar er, men ert svar ärskilt nöjd, eftersom frågan om Somport är gammal. Det förvånar mig därför att rådet inte är insatt i saken, med tanke på att det redan har ställts ett antal frågor i det avseendet. Det förvånar mig också att ni kan tala om det transeuropeiska nätet när de berörda medlemsstaterna, Frankrike och Spanien, inte betraktar sträckan som en del av det transeuropeiska nätet. Om så vore fallet, skulle jag genast begära en konsekvensstudie om saken. Jag ställde er frågan för att arbetet har återupptagits i Vallée d'Aspe. Det rör sig om gigantiska arbeten för att bygga en liten avfart kring byn Bedous. De får en enorm inverkan på miljön, och man är mycket väl medveten om att Frankrike på sikt kommer att tillämpa en politik som går ut på att man bit för bit till slut kommer att ha byggt en motorväg, eller en landsväg med två gånger två körfält, i Vallée d'Aspe. Jag vill därför att rådet i dag frågar vilka planer Frankrike egentligen har i den här frågan, vad det är myndigheterna egentligen vill bygga för överfart i Pyrenéerna, och jag vänder mig till det finländska ordförandeskapet, som har engagerat sig och uttalat sig för en överfart med järnväg. Om ni tillåter vill jag slutligen ge er förslaget att lansera ett initiativ för att främja alternativ till vägtrafiken i ekologiskt känsliga områden, i annat fall kommer vi att fortsätta att ställa er den här typen av frågor och kommer bara att konstatera…"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Isler Béguin (V/ALE )."11
"από τη"8
"λόγ"8
"μιλήτρια)"8
"ς αφαιρεί τ"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph