Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-17-Speech-3-258"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991117.7.3-258"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je suis heureux de faire cette motion de procédure en présence de la Commission et du Conseil, parce que l'affaire en cause est particulièrement grave. À 17 heures aujourd'hui, un texte signé par M. Barón Crespo et certains de ses complices, a demandé que le débat qui devait avoir lieu à 19 heures sur le rapport Napolitano soit reporté à demain. Il a été demandé, dans le cadre d'une motion d'urgence, qu'un débat prévu pour 20 heures ce soir soit reporté à demain matin. Expliquez-nous le pourquoi de l'urgence. Cette demande a en outre été formulée au titre de l'article 112 de notre règlement, qui renvoie à l'article 60, alors que le rapport de M. Napolitano, comme il est dit très clairement dans les attendus dudit rapport, est un rapport qui renvoie à l'article 181, parce qu'il concerne le règlement intérieur de notre Parlement. Il ne s'agit donc absolument pas d'une proposition législative ou texte assimilé, comme le prétend la justification donnée par M. Barón Crespo. M. Barón Crespo a habitué ce Parlement depuis quinze ans à ces méthodes staliniennes, à cette manière soviétique de considérer un parlement. Nous voulons, en dehors de toute considération de fond que nous aborderons demain, essayer d'éclairer les députés sur une erreur qui a été faite, afin de ne pas poursuivre dans cette erreur. Nous sommes en train de nous engouffrer dans une voie sans issue en faisant fi des prérogatives des députés, en faisant fi de l'histoire du parlementarisme de l'Union européenne et de tous ses États membres, et nous sommes prêts, parce que nous ne voulons pas corriger une erreur que nous avons commise il y a six mois, à institutionnaliser la délation dans notre Parlement, à permettre que n'importe quel assistant ou fonctionnaire de ce Parlement fasse une dénonciation parce qu'il soupçonne la cousine du beau-frère de tel ou tel d'avoir peut-être commis une fraude! C'est absolument scandaleux ! Je demande que cette décision du Parlement soit annulée. Elle est irrecevable. Je demande, au nom de l'article 115, que le débat soit inscrit à l'ordre du jour 24 heures après que les différentes versions ont été mises à la disposition des députés, c'est-à-dire pas avant demain midi. (Applaudissements)"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg er glad for at stille dette procedureforslag i overværelse af Kommissionen og Rådet, for den sag, det vedrører, er usædvanligt alvorlig. Kl. 17 i dag anmodede en tekst, underskrevet af hr. Barón Crespo og visse af hans medskyldige, om, at den forhandling, der skulle finde sted kl. 19 om Napolitano-betænkningen, blev udsat til i morgen. Der blev med et hasteforslag anmodet om, at en forhandling, der skulle finde sted kl. 20 i aften, blev udsat til i morgen tidlig. Forklar os, hvorfor dette hastværk? Denne anmodning blev endvidere formuleret i henhold til artikel 112 i forretningsordenen, som henviser til artikel 60, mens hr. Napolitanos betænkning, som det siges meget klart i betragtningerne til nævnte betænkning, er en betænkning, der henviser til artikel 181, fordi den omhandler Parlamentets interne forretningsorden. Der er således absolut ikke tale om et lovgivningsmæssigt forslag eller en ligestillet tekst, sådan som det hævdes i den begrundelse, hr. Barón Crespo har givet. Hr. Barón Crespo har gennem 15 år vænnet Parlamentet til disse stalinistiske metoder og til denne sovjetiske måde at behandle et parlament. Vi ønsker, helt bortset fra enhver principiel betragtning, som vi nok skal komme ind på i morgen, at forsøge at oplyse parlamentsmedlemmerne om en fejltagelse, der er sket, så de ikke fremturer i denne fejltagelse. Vi er på vej ind i en blindgyde ved at lade hånt om medlemmernes prærogativer og ved at lade hånt om parlamentarismens historie i Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater, og fordi vi ikke vil korrigere en fejl, vi begik for seks måneder siden, er vi parat til at institutionalisere angiveri i vores Parlament, og til at tillade, at en hvilken som helst assistent eller tjenestemand her i Parlamentet kan angive en person, fordi han har mistanke om, at den ene eller den anden persons svogers kusine måske har begået svig! Det er aldeles skandaløst! Jeg anmoder om, at denne afgørelse af Parlamentet annulleres. Den er uantagelig. Jeg anmoder, med henvisning til artikel 115, om, at forhandlingen optages på dagsordenen 24 timer efter, at de forskellige versioner er blevet stillet til rådighed for medlemmerne, det vil sige ikke før middag i morgen."@da1
"Herr Präsident, ich bin erfreut, diesen Antrag zur Geschäftsordnung in Anwesenheit der Kommission und des Rates stellen zu können, da es dabei um eine besonders ernste Angelegenheit geht. In einem von Herrn Barón Crespo und einigen seiner Komplizen unterzeichneten Text wurde heute, um 17.00 Uhr, beantragt, die für 19.00 Uhr angesetzte Aussprache über den Bericht Napolitano auf morgen zu vertagen. Im Rahmen eines Dringlichkeitsantrags wurde beantragt, eine für heute abend, 20.00 Uhr, vorgesehene Aussprache auf morgen vormittag zu verschieben. Erklären Sie uns bitte den Grund für die Dringlichkeit. Dieser Antrag wurde zudem auf der Grundlage von Artikel 112 unserer Geschäftsordnung gestellt, der auf Artikel 60 verweist, während sich der Bericht von Herrn Napolitano, wie in den Erwägungen dieses Berichts ganz deutlich gesagt wird, auf Artikel 181 stützt, da er die Geschäftsordnung unseres Parlaments betrifft. Es handelt sich also keineswegs um einen Legislativvorschlag oder einen gleichrangigen Text, wie in der Begründung von Herrn Barón Crespo behauptet wird. Herr Barón Crespo hat dieses Parlament seit fünfzehn Jahren an solche Stalin-Methoden, an diese sowjetische Sicht auf ein Parlament gewöhnt. Wir möchten, ohne jegliche inhaltliche Bewertung, um die es morgen gehen wird, versuchen, die Mitglieder über einen begangenen Fehler aufzuklären, damit dieser Fehler nicht weiter begangen wird. Wir sind dabei, uns in eine ausweglose Lage zu manövrieren, wenn wir die Rechte der Abgeordneten mißachten, wenn wir die Geschichte des Parlamentarismus der Europäischen Union und aller ihrer Mitgliedstaaten mißachten, und weil wir nicht einen von uns vor sechs Monaten begangenen Fehler korrigieren wollen, sind wir dabei, das Denunziantentum in unserem Parlament zu institutionalisieren, zuzulassen, daß jeder beliebige Assistent oder Beamte dieses Parlaments zum Denunzianten wird, weil er die Cousine des Schwagers dieses oder jenes verdächtigt, eventuell einen Betrug begangen zu haben! Das ist ein absoluter Skandal! Ich beantrage, daß dieser Beschluß des Parlaments aufgehoben wird. Er ist nicht zulässig. Gemäß Artikel 115 beantrage ich, daß die Aussprache 24 Stunden, nachdem die verschiedenen Sprachfassungen den Abgeordneten zur Verfügung gestellt wurden, das heißt nicht vor morgen 12.00 Uhr, auf die Tagesordnung gesetzt wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρoμαι πoυ κάvω αυτήv τηv πρόταση επί της διαδικασίας παρoυσία της Επιτρoπής και τoυ Συμβoυλίoυ, επειδή η υπόθεση για τηv oπoία γίvεται λόγoς είvαι ιδιαιτέρως σoβαρή. Σήμερα, στις 17.00, ζητήθηκε, με έvα κείμεvo τo oπoίo είχε υπoγράψει o κ. Barón Crespo και κάπoιoι από τoυς συvεvόχoυς τoυ, vα αvαβληθεί για αύριo η συζήτηση πoυ επρόκειτo vα διεξαχθεί στις 19.00 σχετικά με τηv έκθεση Napolitano. Ζητήθηκε, στo πλαίσιo μιας αίτησης καταπείγovτoς, vα αvαβληθεί για αύριo τo πρωί μία συζήτηση η oπoία πρoβλεπόταv vα διεξαχθεί απόψε στις 20.00. Εξηγήστε μας πoύ είvαι τo επείγov. Επιπλέov, αυτή η αίτηση διατυπώθηκε βάσει τoυ άρθρoυ 112 τoυ Καvovισμoύ μας, τo oπoίo παραπέμπει στo άρθρo 60, εvώ η έκθεση Napolitano, όπως αvαφέρεται σαφέστατα στις αιτιoλoγικές σκέψεις της έκθεσης αυτής, είvαι μία έκθεση η oπoία παραπέμπει στo άρθρo 181, διότι αφoρά τov εσωτερικό καvovισμό τoυ Κoιvoβoυλίoυ μας. Επoμέvως, δεv πρόκειται σε καμία περίπτωση για voμoθετική πρόταση ή για παρόμoιo κείμεvo, όπως διατείvεται o κ. Barón Crespo στηv αιτιoλόγηση πoυ έδωσε. Ο κ. Barón Crespo έχει συvηθίσει αυτό τo Κoιvoβoύλιo εδώ και δεκαπέvτε χρόvια σε αυτές τις σταλιvικές μεθόδoυς, σε αυτόv τov σoβιετικό τρόπo αvτιμετώπισης εvός κoιvoβoυλίoυ. Εμείς θέλoυμε, πέρα από oπoιαδήπoτε εξέταση επί της oυσίας, πράγμα πoυ θα επιχειρήσoυμε αύριo, vα πρoσπαθήσoυμε vα διαφωτίσoυμε τoυς βoυλευτές σχετικά με έvα λάθoς πoυ έγιvε, πρoκειμέvoυ vα μηv συvεχίσoυμε vα κάvoυμε αυτό τo λάθoς. Αυτή τη στιγμή βυθιζόμαστε σε έvαv δρόμo χωρίς διέξoδo περιφρovώvτας τα πρovόμια πoυ έχoυμε ως βoυλευτές, περιφρovώvτας τηv ιστoρία τoυ κoιvoβoυλευτισμoύ στηv Ευρωπαϊκή Έvωση και σε όλα τα κράτη μέλη της, και είμαστε έτoιμoι, επειδή δεv θέλoυμε vα διoρθώσoυμε έvα λάθoς πoυ κάvαμε πριv από έξι μήvες, vα θεσμoθετήσoυμε τηv κατάδoση στo Κoιvoβoύλιό μας, vα επιτρέψoυμε στov oπoιovδήπoτε βoηθό ή υπάλληλo αυτoύ τoυ Κoιvoβoυλίoυ vα κάvει καταγγελία επειδή υπoψιάζεται ότι ίσως η εξαδέλφη τoυ κoυvιάδoυ τoυ τάδε ή τoυ δείvα βoυλευτή διέπραξε απάτη! Είvαι εvτελώς σκαvδαλώδες! Ζητώ vα ακυρωθεί αυτή η απόφαση τoυ Κoιvoβoυλίoυ. Είvαι απαράδεκτη! Ζητώ, βάσει τoυ άρθρoυ 115, vα εγγραφεί η συζήτηση στηv ημερήσια διάταξη 24 ώρες αφότoυ oι διάφoρες γλωσσικές απoδόσεις θα έχoυv τεθεί στη διάθεση τωv βoυλευτώv, δηλαδή όχι vωρίτερα από αύριo τo μεσημέρι."@el8
"Mr President, I am delighted to make this point of order in the presence of the Commission and the Council, because the issue in question is particularly serious. At 5 p.m. today, a text signed by Mr Barón Crespo and some of his accomplices requested that the debate on the Napolitano report that was due to take place at 7 p.m. should be postponed until tomorrow. It was asked, in the form of a topical and urgent motion, that a debate tabled for 8 p.m. this evening should be postponed until tomorrow morning. Kindly explain to us the reason for this urgency. Furthermore, this request was formulated according to Rule 112 of our Rules of Procedure which refers back to article 60 whereas Mr Napolitano’s report, as it is quite clearly stated in the legal grounds of the aforementioned report, is a report which is covered by article 181, since it concerns the internal Rules of Procedure of our Parliament. It is therefore not a legislative proposal or an assimilated text at all, as the justification made by Mr Barón Crespo claims. Mr Barón Crespo has accustomed Parliament to his Stalinist methods, to this Soviet way of treating Parliament for fifteen years. What we want, apart from any fundamental issue that we will address tomorrow, is to try to enlighten MEPs about a mistake that has been made, so that we do not continue to make this mistake. We are driving ourselves into a dead end by flouting MEPs’ prerogatives, by flouting the European Union’s history of parliamentarianism and that of all its Member States. And because we do not want to rectify mistakes that we made six months ago, we are prepared to institutionalise informing within our Parliament, which allows any assistant or official in Parliament to inform on someone because he suspects that so and so’s brother-in-law’s cousin may have committed fraud! It is absolutely scandalous! I request that this decision by Parliament be revoked. It is unacceptable. I request, in accordance with article 115, that the debate be included in the agenda 24 hours after the different versions have been made available to MEPs, that is, not before mid-day tomorrow."@en3
"(FR) Señor Presidente, me alegro de presentar esta cuestión de orden delante de la Comisión y del Consejo, porque el asunto de que se trata es particularmente grave. A las 17.00 horas de hoy, en un texto firmado por el Sr. Barón Crespo y algunos de sus cómplices, se ha pedido que el debate que debía celebrarse a las 19.00 horas sobre el informe Napolitano, fuera aplazado para mañana. Se ha pedido, en el marco de una solicitud de urgencia, que un debate previsto para las 20.00 horas de esta noche fuera aplazado para mañana por la mañana. Explíquenos la razón de esa urgencia. Además, se ha presentado esa solicitud con arreglo al artículo 112 de nuestro Reglamento, que remite al artículo 60, cuando resulta que el informe del Sr. Napolitano, como se dice muy claramente en los considerandos de dicho informe, remite al artículo 181, porque versa sobre el Reglamento interior de nuestro Parlamento. Así, pues, en absoluto se trata de una propuesta legislativa ni de un texto asimilado, como afirma la justificación dada por el Sr. Barón Crespo. El Sr. Barón Crespo ha acostumbrado a este Parlamento desde hace quince años a esos métodos estalinistas, a esa forma soviética de considerar un parlamento. Aparte de una consideración del fondo que abordaremos mañana, queremos aclarar a los diputados un error que se ha cometido para no persistir en él. Estamos precipitándonos en una vía sin salida al despreciar las prerrogativas de los diputados, al despreciar la historia del parlamentarismo de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros y, como no queremos corregir un error que cometimos hace seis meses, estamos dispuestos a institucionalizar la delación en nuestro Parlamento, a permitir que cualquier asistente o funcionario de este Parlamento haga una denuncia, ¡porque sospeche que la prima del cuñado de Fulano o Mengano haya cometido tal vez un fraude! ¡Es absolutamente escandaloso! Pido que se anule esa decisión del Parlamento. Es improcedente. En virtud del artículo 115, pido que se inscriba el debate en el orden del día 24 horas después de que se hayan puesto a disposición de los diputados las diferentes versiones, es decir, no antes de mañana al mediodía."@es12
"Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessa esittää tämän työjärjestystä koskevan puheenvuoron komission ja neuvoston läsnä ollessa, koska kyseessä on erittäin vakava asia. Parlamentin jäsen Barón Crespon ja muutamien muiden samassa juonessa olevien allekirjoittamassa tekstissä pyydettiin tänään klo 17.00, että Napolitanon mietinnöstä klo 19.00 käytäväksi sovittu keskustelu lykättäisiin huomiseen. Kiireellistä käsittelyä koskevassa pyynnössä ehdotettiin, että tänä iltana klo 20.00 käytäväksi sovittu keskustelu lykättäisiin huomisaamuun. Selittäkää meille, mistä tämä kiireellisyys johtuu. Lisäksi pyyntö esitettiin työjärjestyksemme 112 artiklan perusteella, jossa viitataan 60 artiklaan, vaikka Napolitanon mietintö liittyy artiklaan 181, kuten kyseisen mietinnön johdanto-osan kappaleista käy aivan selvästi ilmi, koska se koskee parlamenttimme sisäistä työjärjestystä. Kyseessä ei siis missään tapauksessa ole lainsäädäntöehdotus tai vastaava teksti, kuten Barón Crespon esittämissä perusteluissa väitetään. Parlamentin jäsen Barón Crespo on totuttanut parlamentin 15 vuoden aikana stalinistisiin menettelyihin, neuvostoajan tyyliseen näkemykseen parlamentista. Haluamme kaikkien huomenna käsiteltävien asiakysymysten ulkopuolella yrittää selvittää jäsenille virhettä, joka on tehty, jotta sitä ei jatkettaisi. Olemme ajautumassa tielle, jolta ei ole ulospääsyä, halveksuessamme jäsenten etuoikeuksia, halveksuessamme Euroopan unionin ja sen kaikkien jäsenvaltioiden parlamentarismin historiaa, ja koska emme halua korjata kuusi kuukautta sitten tekemäämme virhettä, olemme valmiita vakiinnuttamaan ilmiannon parlamentissamme, sallimaan sen, että kuka tahansa parlamentin avustaja tai virkailija voi tehdä ilmiannon, koska hän epäilee jonkun jäsenen lankomiehen serkkua petoksesta teosta! Tämä on todella järkyttävää! Pyydän, että tämä parlamentin päätös peruutetaan. Sitä ei voida hyväksyä käsiteltäväksi. Pyydän 115 artiklan nojalla, että keskustelu otetaan esityslistalle 24 tuntia sen jälkeen, kun eri kieliversiot on jaettu jäsenille, eli aikaisintaan huomenna klo 12.00."@fi5
"Signor Presidente, sono lieto di presentare questa mozione di procedura in presenza della Commissione e del Consiglio, perché la questione in causa è particolarmente grave. Oggi, alle 17, l’onorevole Barón Crespo ha chiesto, con un testo firmato da lui e da alcuni suoi complici, il rinvio a domani della discussione sulla relazione Napolitano che avrebbe dovuto avere luogo alle 19. Si è chiesto, nell’ambito d’applicazione della procedura d’urgenza, che una discussione prevista per le 20 di questa sera fosse aggiornata a domani mattina. Ci spieghi il motivo dell’urgenza. La richiesta è inoltre stata formulata ai sensi dell’articolo 112 del Regolamento, che rimanda all’articolo 60, mentre la relazione dell’onorevole Napolitano, come si afferma chiaramente nei considerando della stessa, rinvia all’articolo 181, in quanto riguarda il Regolamento interno del Parlamento. Non si tratta quindi di una proposta legislativa né di un testo assimilato, secondo quanto sostenuto dall’onorevole Barón Crespo. Da quindici anni l’onorevole Barón Crespo ha abituato il Parlamento a metodi stalinisti, ad un modo sovietico di considerare un parlamento. Vogliamo, aldilà di qualsiasi considerazione di fondo che affronteremo domani, cercare di illuminare i deputati su un errore commesso, in modo che non si perseveri in tale errore. Stiamo imboccando una strada senza vie di uscita, disprezzando le prerogative dei deputati, disprezzando la storia del parlamentarismo dell’Unione europea e di tutti i suoi Stati membri, e siamo pronti, per non voler correggere un errore che abbiamo commesso sei mesi fa, ad istituzionalizzare la delazione in seno all’Assemblea, a permettere a qualunque assistente o funzionario del Parlamento di sporgere denuncia perché sospetta che la cugina del cognato di questo o quel deputato abbia forse commesso una frode! E’ assolutamente scandaloso! Chiedo che questa decisione del Parlamento sia annullata in quanto irricevibile. Chiedo, ai sensi dell’articolo 115, che la discussione venga iscritta all’ordine del giorno 24 ore dopo che le varie versioni saranno state messe a disposizione dei deputati, cioè non prima di domani a mezzogiorno."@it9
"Mr President, I am delighted to make this point of order in the presence of the Commission and the Council, because the issue in question is particularly serious. At 5 p.m. today, a text signed by Mr Barón Crespo and some of his accomplices requested that the debate on the Napolitano report that was due to take place at 7 p.m. should be postponed until tomorrow. It was asked, in the form of a topical and urgent motion, that a debate tabled for 8 p.m. this evening should be postponed until tomorrow morning. Kindly explain to us the reason for this urgency. Furthermore, this request was formulated according to Rule 112 of our Rules of Procedure which refers back to article 60 whereas Mr Napolitano’s report, as it is quite clearly stated in the legal grounds of the aforementioned report, is a report which is covered by article 181, since it concerns the internal Rules of Procedure of our Parliament. It is therefore not a legislative proposal or an assimilated text at all, as the justification made by Mr Barón Crespo claims. Mr Barón Crespo has accustomed Parliament to his Stalinist methods, to this Soviet way of treating Parliament for fifteen years. What we want, apart from any fundamental issue that we will address tomorrow, is to try to enlighten MEPs about a mistake that has been made, so that we do not continue to make this mistake. We are driving ourselves into a dead end by flouting MEPs’ prerogatives, by flouting the European Union’s history of parliamentarianism and that of all its Member States. And because we do not want to rectify mistakes that we made six months ago, we are prepared to institutionalise informing within our Parliament, which allows any assistant or official in Parliament to inform on someone because he suspects that so and so’s brother-in-law’s cousin may have committed fraud! It is absolutely scandalous! I request that this decision by Parliament be revoked. It is unacceptable. I request, in accordance with article 115, that the debate be included in the agenda 24 hours after the different versions have been made available to MEPs, that is, not before mid-day tomorrow."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij dat ik dit voorstel van orde in aanwezigheid van de Commissie en de Raad kan doen, want dit is een bijzonder ernstige kwestie. Vandaag om 17.00 uur wordt in een tekst die door de heer Barón Crespo en een aantal medeplichtigen ondertekend is, gevraagd dat de bespreking van het verslag-Napolitano, die voor 19.00 uur gepland was, tot morgen wordt uitgesteld. Via een urgentievoorstel wordt gevraagd dat een om 20.00 uur vanavond gepland debat tot morgenvoormiddag wordt uitgesteld. Legt u ons even uit waarom dit dringend is. Bovendien wordt dit verzoek gedaan op grond van artikel 112 van ons Reglement, waarin naar artikel 60 verwezen wordt, terwijl het verslag-Napolitano betrekking heeft op artikel 181, aangezien het het interne Reglement van ons Parlement betreft, zoals overigens klaar en duidelijk in de overwegingen van onderhavig verslag gezegd wordt. Het gaat dus helemaal niet om een wetgevingsvoorstel of een daarmee vergelijkbare tekst, zoals de heer Barón Crespo beweert. De heer Barón Crespo bestookt dit Parlement al vijftien jaar met deze stalinistische methodes, met deze sovjetmanier om een parlement te behandelen. Wij willen, los van alle argumenten ten gronde, die we morgen zullen behandelen, de collega's erop wijzen dat er een fout gemaakt is, zodat daarin niet volhard wordt. Wij slaan een doodlopende weg in als we geen rekening houden met de prerogatieven van de Parlementsleden en geen oog hebben voor de parlementaire tradities van de Europese Unie en al haar lidstaten. Omdat we een fout die we in het verleden gemaakt hebben, weigeren recht te zetten, staan we op het punt verklikking in ons Parlement te institutionaliseren en te dulden dat om het even welke medewerker of ambtenaar van dit Parlement een aanklacht kan indienen omdat hij vermoedt dat de nicht van de zwager van deze of gene misschien wel eens fraude gepleegd zou kunnen hebben! Dat is een echte schande! Ik vraag dat dit besluit van het Parlement nietig verklaard wordt. Het verzoek is onontvankelijk. Overeenkomstig artikel 115 verzoek ik dat de kwestie 24 uur nadat de Parlementsleden over de verschillende taalversies beschikken, met andere woorden niet voor morgenmiddag, op de agenda wordt ingeschreven."@nl2
"Senhor Presidente, estou contente por apresentar esta invocação do Regimento na presença da Comissão e do Conselho, já que o assunto em causa é particularmente grave. Às 17 horas de hoje, um texto assinado pelo senhor deputado Barón Crespo e alguns dos seus cúmplices pedia que o debate que devia ter lugar às 19 horas sobre o relatório Napolitano fosse adiado para amanhã. Foi pedido, no quadro de uma moção de urgência, que um debate previsto para as 20 horas desta noite fosse adiado para amanhã de manhã. Expliquem-nos o porquê da urgência. Além disso, esse pedido foi formulado ao abrigo do artigo 112º do nosso Regimento, que remete para o artigo 60º, enquanto que o relatório do senhor deputado Napolitano, como é dito muito claramente nos seus considerandos, remete para o artigo 181º, uma vez que diz respeito ao Regimento interno do nosso Parlamento. Assim, não se trata de maneira nenhuma de uma proposta legislativa ou texto afim, como pretende a justificação dada pela senhor deputado Barón Crespo. O senhor deputado Barón Crespo habituou este Parlamento, desde há quinze anos a esta parte, a estes métodos estalinistas, a esta maneira soviética de considerar um parlamento. Nós pretendemos, independentemente de qualquer consideração de fundo que abordaremos amanhã, tentar esclarecer os deputados sobre um erro cometido, de forma a não prosseguirmos no mesmo erro. Estamos a precipitar-nos para um beco sem saída, desprezando as prerrogativas dos deputados, desprezando a história do parlamentarismo da União Europeia e de todos os seus Estados-Membros, e, porque não queremos corrigir um erro que cometemos há seis meses, estamos dispostos a institucionalizar a denúncia no nosso Parlamento, a permitir que um qualquer assistente ou funcionário deste Parlamento faça uma denúncia porque desconfia que a prima do cunhado deste ou daquele talvez tenha cometido uma fraude! É absolutamente escandaloso! Peço que esta decisão do Parlamento seja anulada. É inadmissível. Peço, ao abrigo do artigo 115º, que o debate seja inscrito na ordem do dia 24 horas depois das diferentes versões terem sido postas à disposição dos deputados, isto é, nunca antes de amanhã ao meio dia."@pt11
"Herr talman! Jag gläder mig åt att få lägga fram denna ordningsfråga i kommissionens och rådets närvaro, för affären i fråga är ytterst allvarlig. Klockan 17.00 i dag lämnade Barón Crespo och vissa av hans medbrottslingar in en text, där de krävde att debatten om Napolitanobetänkandet, som skulle äga rum klockan 19.00, skjuts upp till i morgon. Och med en motion om ett brådskande förfarande krävde de att en debatt som skulle inledas klockan 20.00 i kväll, skjuts upp till i morgon förmiddag. Förklara det brådskande för oss. Denna begäran formulerades i övrigt med stöd av artikel 112 i arbetsordningen, vilken åsyftar artikel 60, medan betänkandet av Napolitano avser artikel 181, eftersom den rör parlamentets interna arbetsordning. Det handlar således absolut inte om ett lagstiftningsförslag eller en jämförbar text, vilket görs gällande i den motivering som Barón Crespo lägger fram. Barón Crespo har i 15 års tid vant parlamentet vid dessa stalinistiska metoder, vid detta sovjetiska sätt att se på ett parlament. Bortsett från alla synpunkter rörande innehållet, som vi kommer att ta itu med i morgon, vill vi försöka upplysa ledamöterna om ett misstag som har begåtts, för att inte fullfölja det. Vi är nu i färd med att kasta oss in på en väg utan ände, genom att strunta i ledamöternas förmånsrätt och parlamentarismens historia i Europeiska unionen och alla dess medlemsstater, och vi är beredda – eftersom vi inte vill rätta till ett misstag vi gjorde för ett halvår sedan – att institutionalisera angiveriet i vårt parlament, att tillåta att vilken assistent eller tjänsteman som helst kan lämna in en angivelse, för att han misstänker att kusinen till någons svåger har gjort sig skyldig till fusk! Det är fullständigt skandalöst! Jag begär att detta beslut av parlamentet upphävs. Det är otillåtligt. Med hänvisning till artikel 115 begär jag att debatten skall tas upp på föredragningslistan 24 timmar efter det att de olika språkversionerna har blivit tillgängliga för ledamöterna, dvs. inte före klockan 12.00 i morgon."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph