Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-17-Speech-3-248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991117.7.3-248"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, nous nous apprêtons à voter la première résolution du Parlement européen sur un des grands thèmes de la présente législature, la CIG de l’année 2000. D’après le Traité, les acteurs principaux de cette conférence seront les gouvernements des États membres et ensuite les parlements nationaux. Mais les autres institutions, le Parlement européen et la Commission ne sont pas pour autant condamnés au rôle de simples figurants. Le Parlement, à travers ses résolutions ou par l’intermédiaire de ses deux représentants à la Conférence, est appelé à orienter les travaux dans un sens ambitieux. Cette prise d’influence ne sera couronnée de succès que si le Parlement européen se concentre sur les points essentiels, "les priorités", et s’il s’abstient délibérément de présenter une longue liste de vœux aussi irréalistes qu’illimités. Nos deux rapporteurs ont essayé d’éviter ce piège sans y avoir tout à fait réussi, je dois le dire. Comme nous évoluons ici sur le terrain constitutionnel et comme le Traité constitue la norme supérieure de nos droits internes, il faudra, à l’avenir, s’astreindre à une plus grande précision juridique. Une constitution ne s’improvise pas. Lorsqu’il s’agira, par exemple, en matière de vote à la majorité qualifiée, de dire avec précision pour quels articles du Traité la règle générale est d’application et pour quels autres l’exception, vous vous rendrez compte que la marge de manœuvre par rapport au Traité actuel sera extrêmement étroite. Voilà pourquoi nous devrons, après avoir pris connaissance du mandat du Conseil européen, remettre cet ouvrage sur le métier. Comme l’a rappelé le président de notre commission, M. Napolitano, il ne s’agit pas de trancher entre maximalistes et minimalistes, il faudra être perfectionnistes, tout en restant progressistes en ce qui concerne le développement futur de l’Union européenne."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vi er ved at gøre klar til at stemme om Europa-Parlamentets første beslutningsforslag om et af den indeværende valgperiodes største temaer regeringskonferencen i år 2000. Ifølge traktaten skal hovedaktørerne ved denne konference være medlemsstaternes regeringer og dernæst de nationale parlamenter. Men de øvrige institutioner, Europa-Parlamentet og Kommissionen er ikke af den grund dømt til kun at spille statistroller. Parlamentet er, via de beslutninger, det vedtager, og via sine to repræsentanter ved konferencen, kaldet til at dreje arbejdet i en ambitiøs retning. Dette forsøg på at få indflydelse vil kun krones med held, dersom Europa-Parlamentet koncentrerer sig om de væsentlige punkter, "prioriteterne", og dersom det med forsæt afholder sig fra at præsentere en lang liste over ønsker, som er lige så urealistiske, som de er uden grænser. Jeg er nødt til at sige, at vores to ordførere har forsøgt at undgå denne fælde, uden at det dog helt er lykkedes for dem. Eftersom vi her bevæger os ind på det konstitutionelle område, og eftersom traktaten udgør den højeste norm for vores interne retssystemer, skal man for fremtiden bestræbe sig på større juridisk præcision. En forfatning er ikke noget, man lige improviserer. Når der f. eks. i forbindelse med afstemning med kvalificeret flertal bliver brug for at sige, præcist for hvilke artikler i traktaten den almene regel gælder, og for hvilke undtagelsen gælder, kan De sikkert forestille Dem, at den plads, der er til at manøvrere på sammenlignet med den nuværende traktat, bliver yderst begrænset. Derfor bliver vi nødt til, når vi kender mandatet fra Det Europæiske Råd, at genoptage arbejdet ved vævestolen. Som formanden for vores udvalg, hr. Napolitano, gjorde opmærksom på, drejer det sig ikke om at vælge mellem maksimalister og minimalister, vi skal være perfektionister og samtidig blive ved med at være fremskridtsorienterede, for så vidt angår den fremtidige udvikling af Den Europæiske Union."@da1,1
"Herr Präsident, wir stehen kurz vor der Verabschiedung der ersten Entschließung des Europäischen Parlaments zu einem der wichtigsten Themen der jetzigen Wahlperiode, nämlich der Regierungskonferenz im Jahr 2000. Dem Vertrag zufolge sind die Hauptakteure dieser Konferenz die Regierungen der Mitgliedstaaten und anschließend die nationalen Parlamente. Gleichwohl bleiben die übrigen Institutionen, d. h. das Europäische Parlament und die Kommission, nicht auf bloße Nebenrollen beschränkt. Das Parlament muß durch seine Entschließungen sowie über seine beiden Vertreter auf der Konferenz den Arbeiten eine ehrgeizige Ausrichtung geben. Diese Einflußnahme wird nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn sich das Europäische Parlament auf die wesentlichen Punkte, auf die „Prioritäten“ konzentriert und bewußt davon Abstand nimmt, eine lange, ebenso unrealistische wie unbegrenzte Wunschliste vorzulegen. Unsere beiden Berichterstatter haben versucht, nicht in diese Falle zu gehen, ohne dabei ganz erfolgreich gewesen zu sein, wie ich feststellen muß. Da es hier um einen Prozeß der Konstitutionalisierung geht, und da der Vertrag die ranghöchste Norm unserer internen Rechtsvorschriften bildet, werden wir künftig zu größerer juristischer Genauigkeit genötigt sein. Eine Verfassung läßt sich nicht improvisieren. Wenn beispielsweise in der Frage der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit genau festgelegt werden muß, bei welchen Vertragsartikeln die allgemeine Regel anzuwenden ist und bei welchen die Ausnahme gilt, wird, wie Ihnen wohl bewußt ist, der Handlungsspielraum gegenüber dem derzeitigen Vertrag äußerst eng sein. Deshalb müssen wir nach Kenntnisnahme des vom Europäischen Rat erteilten Mandats diese Arbeit erneut in Angriff nehmen. Wie der Vorsitzende unseres Ausschusses, Herr Napolitano, betonte, geht es nicht um die Beilegung des Streits zwischen Maximalisten und Minimalisten, sondern darum, nach Vervollkommnung zu streben und gleichzeitig bei der künftigen Entwicklung der Europäischen Union weiter voranschreiten zu wollen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ετoιμαζόμαστε vα ψηφίσoυμε τo πρώτo ψήφισμα τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ σχετικά με έvα από τα μεγάλα θέματα της παρoύσας κoιvoβoυλευτικής περιόδoυ, σχετικά με τη Διακυβερvητική Διάσκεψη τoυ έτoυς 2000. Σύμφωvα με τη Συvθήκη, oι κυριότερoι παράγovτες αυτής της διάσκεψης θα είvαι oι κυβερvήσεις τωv κρατώv μελώv και εv συvεχεία τα εθvικά κoιvoβoύλια. Ωστόσo, τα άλλα θεσμικά όργαvα, τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και η Επιτρoπή δεv θα είvαι παρ’ όλα αυτά καταδικασμέvα vα παίξoυv ρόλo απλoύ κoμπάρσoυ. Τo Κoιvoβoύλιo, μέσα από τα ψηφίσματά τoυ, ή διαμέσoυ τωv δύo αvτιπρoσώπωv τoυ στη Διάσκεψη, καλείται vα κατευθύvει τις εργασίες σε μία φιλόδoξη πoρεία. Αυτή η άσκηση επιρρoής θα στεφθεί με επιτυχία μόvov εάv τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo επικεvτρωθεί στα σημαvτικά σημεία, στις "πρoτεραιότητες";, και αv απoφύγει συvειδητά vα παρoυσιάσει μία μακριά λίστα από αμέτρητες μη ρεαλιστικές επιθυμίες. Οι δύo εισηγητές μας πρoσπάθησαv vα απoφύγoυv αυτήv τηv παγίδα χωρίς vα τo επιτύχoυv απόλυτα, oφείλω vα πω. Καθώς εξελισσόμαστε εδώ στo συvταγματικό πεδίo και καθώς η Συvθήκη απoτελεί αvώτερo καvόvα από τα εσωτερικά μας δίκαια, θα χρειαστεί, στo μέλλov, vα επιβάλλoυμε στov εαυτό μας μεγαλύτερη voμική ακρίβεια. Δεv μπoρεί καvείς vα αυτoσχεδιάζει πάvω σε έvα σύvταγμα. Όταv θα χρειαστεί, παραδείγματoς χάρη, στo ζήτημα της ψηφoφoρίας με ειδική πλειoψηφία, vα πoύμε με ακρίβεια για πoια άρθρα της Συvθήκης θα πρέπει vα εφαρμόζεται o γεvικός καvόvας και για πoια άρθρα η εξαίρεση, θα συvειδητoπoιήσετε ότι τo περιθώριo ελιγμώv σε σχέση με τηv ισχύoυσα Συvθήκη θα είvαι εξαιρετικά μικρό. Να γιατί θα χρειαστεί, αφoύ λάβoυμε γvώση της εvτoλής τoυ Ευρωπαϊκoύ Συμβoυλίoυ, vα ξαvαπιάσoυμε αυτό τo έργo. Όπως μας υπεvθύμισε o πρόεδρoς της επιτρoπής μας, o κ. Napolitano, τo ζήτημα δεv είvαι vα χωριστoύμε σε μαξιμαλιστές και μιvιμαλιστές, θα πρέπει vα είμαστε τελειoμαvείς, χωρίς vα πάψoυμε vα είμαστε oπαδoί της πρoόδoυ όσov αφoρά τη μελλovτική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Έvωσης."@el8
"Mr President, we are preparing to vote on the European Parliament’s first resolution on one of the great issues of the present legislature: the IGC in 2000. In accordance with the Treaty, the principal players at this Conference will be the governments of Member States and then the national parliaments. But the other institutions, the European Parliament and the Commission will not, for all that, be resigned to the role of mere onlookers. Parliament, by means of its resolutions or through its two representatives at the Conference, will have to lead the project in an ambitious direction. This influence will only meet with success if the European Parliament concentrates on the essential points, “the priorities”, and if it deliberately refrains from presenting a long wish list of points which are as unrealistic as they are unlimited. Our two rapporteurs have attempted to avoid this trap, although I must say that they have not entirely succeeded. As we are developing in the constitutional area and as the Treaty represents the highest standard of our internal laws, in the future, we will have to force ourselves to be more precise in terms of the law. A constitution cannot be produced on the spur of the moment. For example, when, on the issue of qualified majority voting, we have to say precisely to which articles of the Treaty the general rule is to apply and for which ones exceptions can be made, you will realise that the current Treaty leaves very little room for manoeuvre. That is why, once we know the European Council’s mandate, we will have to go back to this document and make improvements to it. As the President of our Committee, Mr Napolitano, pointed out, it is not a question of dividing ourselves into extremists and reactionaries, but of being perfectionists, whilst remaining progressive as far as the future development of the European Union is concerned"@en3
"(FR) Señor Presidente, nos disponemos a votar la primera resolución del Parlamento Europeo sobre uno de los grandes temas de la presente legislatura: la CIG del año 2000. De conformidad con el Tratado, los protagonistas principales de dicha conferencia serán los gobiernos de los Estados miembros y después los parlamentos nacionales. Pero las otras instituciones, el Parlamento Europeo y la Comisión, no están por ello condenadas al papel de simples figurantes. El Parlamento, mediante sus resoluciones o por mediación de sus dos representantes en la Conferencia, está destinado a orientar los trabajos en un sentido ambicioso. Esa influencia será coronada con el éxito sólo si el Parlamento Europeo se centra en los puntos esenciales, "las prioridades", y se abstiene deliberadamente de presentar una larga lista de deseos tan irrealistas como ilimitados. Nuestros dos ponentes han intentado evitar esa trampa sin haberlo logrado del todo, debo decirlo. Como en este caso nos movemos en la esfera constitucional y como el Tratado sigue siendo la norma superior de nuestros derechos internos, en el futuro habrá que sujetarse a una mayor precisión jurídica. Una constitución no se puede improvisar. Cuando, en materia de votación por mayoría cualificada, se trate, por ejemplo, de decir con precisión para qué artículos del Tratado será aplicable la regla general y para cuáles la excepción, Sus Señorías comprenderán que el margen de maniobra respecto del Tratado actual será extraordinariamente estrecho. Ésa es la razón por la que, después de haber tenido conocimiento del mandato del Consejo Europeo, deberemos ponernos manos a esa obra de nuevo. Como ha recordado el presidente de nuestra Comisión, Sr. Napolitano, no se trata de zanjar entre maximalistas y minimalistas, habrá que ser perfeccionista, sin dejar de ser progresista, en lo relativo al desarrollo futuro de la Unión Europea."@es12
"Arvoisa puhemies, valmistaudumme äänestämään Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka koskee ensimmäistä kuluvan lainsäädäntökauden suurista aiheista, vuoden 2000 HVK:ta. Perustamissopimuksen mukaan konferenssin päätoimijat ovat jäsenvaltioiden hallitukset ja niiden taustalla kansalliset kansanedustuslaitokset. Mutta muut toimielimet, Euroopan parlamentti ja komissio, eivät saa tästä huolimatta pelkkää statistin roolia. Parlamentin tehtävänä on sen päätöslauselmien tai kahden konferenssiedustajan avulla ohjata konferenssin työtä kunnianhimoiseen suuntaan. Tämä vaikutusvalta muodostuu hedelmälliseksi vain siinä tapauksessa, että Euroopan parlamentti keskittyy oleellisiin asioihin, ”prioriteetteihin”, ja että se pidättäytyy tarkoituksellisesti esittämästä pitkää listaa toivomuksista, jotka olisivat yhtä epärealistisia kuin rajattomiakin. Kummatkin esittelijämme ovat pyrkineet välttämään tämän ansan onnistumatta siinä kuitenkaan täysin, se minun on sanottava. Koska etenemme nyt perustuslaillisella alueella ja koska perustamissopimus on sisäisten oikeuksiemme ylin säännöstö, meidän on tulevaisuudessa pyrittävä oikeudellisesti täsmällisempään muotoon. Perustuslakia ei voida laatia harkitsematta. Kun esimerkiksi määräenemmistöäänestyksen osalta on ilmaistava täsmällisesti, mihin perustamissopimuksen artikloihin tätä yleistä sääntöä sovelletaan ja mihin sitä ei sovelleta, huomaatte, että liikkumavara suhteessa nykyiseen perustamissopimukseen on erittäin pieni. Tästä syystä meidän on ryhdyttävä jälleen tähän työhön saatuamme selville Eurooppa-neuvoston mandaatin. Kuten valiokuntamme puheenjohtaja Napolitano muistutti, kyseessä ei ole ratkaisun aikaansaaminen pisimmälle pyrkivien ja maltillisimpien välillä, vaan on pyrittävä täydellisyyteen ja samalla edistyksellisyyteen Euroopan unionin tulevassa kehityksessä."@fi5
"Signor Presidente, ci apprestiamo a votare la prima risoluzione del Parlamento europeo su uno dei grandi temi della presente legislatura, la CIG del 2000. In base al Trattato, i protagonisti principali della Conferenza saranno i governi degli Stati membri e poi i parlamenti nazionali. Ma non per questo le altre Istituzioni, il Parlamento europeo e la Commissione sono condannati al ruolo di semplici comparse. Il Parlamento, con le proprie risoluzioni o attraverso i suoi due rappresentanti alla Conferenza, è chiamato a dare ai lavori un orientamento ambizioso. Tale capacità d’influenza sarà coronata da successo solo se il Parlamento europeo si concentrerà sui punti essenziali, «le priorità», e si asterrà deliberatamente dal presentare un lungo elenco di istanze irrealizzabili ed illimitate. I nostri due relatori hanno cercato di evitare questa trappola senza, devo dirlo, esserci riusciti del tutto. In futuro, dovremo attenerci ad una maggiore precisione giuridica, in quanto avanziamo in questo caso sul terreno costituzionale ed il Trattato costituisce la norma suprema degli ordinamenti giuridici interni. Una costituzione non s’improvvisa. Quando si tratterà, in materia di voto a maggioranza qualificata per esempio, di dire con precisione a quali articoli del Trattato debba essere applicata la regola generale e quali altri rappresentino un’eccezione, vi renderete conto che il margine di manovra in rapporto all’attuale Trattato sarà estremamente ristretto. Ecco perché, dopo aver esaminato il mandato del Consiglio europeo, dovremo rimettere l’opera in cantiere. Come ricordato dal presidente della nostra commissione, onorevole Napolitano, non si tratta di distinguere tra massimalisti e minimalisti; sarà piuttosto necessario essere perfezionisti, restando progressisti per quanto riguarda lo sviluppo futuro dell’Unione europea."@it9
"Mr President, we are preparing to vote on the European Parliament’s first resolution on one of the great issues of the present legislature: the IGC in 2000. In accordance with the Treaty, the principal players at this Conference will be the governments of Member States and then the national parliaments. But the other institutions, the European Parliament and the Commission will not, for all that, be resigned to the role of mere onlookers. Parliament, by means of its resolutions or through its two representatives at the Conference, will have to lead the project in an ambitious direction. This influence will only meet with success if the European Parliament concentrates on the essential points, “the priorities”, and if it deliberately refrains from presenting a long wish list of points which are as unrealistic as they are unlimited. Our two rapporteurs have attempted to avoid this trap, although I must say that they have not entirely succeeded. As we are developing in the constitutional area and as the Treaty represents the highest standard of our internal laws, in the future, we will have to force ourselves to be more precise in terms of the law. A constitution cannot be produced on the spur of the moment. For example, when, on the issue of qualified majority voting, we have to say precisely to which articles of the Treaty the general rule is to apply and for which ones exceptions can be made, you will realise that the current Treaty leaves very little room for manoeuvre. That is why, once we know the European Council’s mandate, we will have to go back to this document and make improvements to it. As the President of our Committee, Mr Napolitano, pointed out, it is not a question of dividing ourselves into extremists and reactionaries, but of being perfectionists, whilst remaining progressive as far as the future development of the European Union is concerned"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, wij staan op het punt de eerste resolutie van het Europees Parlement over een van de belangrijkste thema's van deze zittingsperiode aan te nemen: de IGC van 2000. Overeenkomstig het Verdrag zullen de regeringen van de lidstaten en vervolgens de nationale parlementen de hoofdrolspelers van deze conferentie zijn. De overige instellingen, het Europees Parlement en de Commissie, zijn daarom echter niet tot de rol van gewone figuranten veroordeeld. Het Parlement moet er via zijn resoluties of bij monde van zijn vertegenwoordigers in de conferentie voor zorgen dat de onderhandelingen ambitieuze doelen stellen. Het Europees Parlement zal slechts invloed kunnen uitoefenen als het zich op de essentiële kwesties, de "prioriteiten" concentreert en bewust afziet van een lange lijst van onrealistische en ongelimiteerde wensen. Onze twee rapporteurs hebben geprobeerd deze valstrik te vermijden, maar zijn daar niet helemaal in geslaagd, moet ik zeggen. Aangezien het hier om constitutionele kwesties gaat en het Verdrag de belangrijkste wetgeving van ons intern recht is, moeten wij in de toekomst meer juridische precisie aan de dag leggen. Een grondwet wordt niet even snel aangepast. Zo moet met betrekking tot de stemming bij gekwalificeerde meerderheid precies vastgesteld worden voor welke artikelen van het Verdrag dat de algemene regel moet zijn en voor welke artikelen een uitzondering op deze regel gemaakt dient te worden. Het is dan ook duidelijk dat de manoeuvreerruimte ten aanzien van het huidige Verdrag uiterst beperkt zal zijn. Nadat wij kennis gekregen hebben van het mandaat van de Europese Raad moeten wij dit dan ook opnieuw behandelen. Zoals de voorzitter van onze commissie, de heer Napolitano, al in herinnering bracht, is het niet de bedoeling een onderscheid te maken tussen maximalisten en minimalisten, maar moeten we naar perfectie streven en tegelijk progressief blijven inzake de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie."@nl2
"(FR) Senhor Presidente, preparamo-nos para votar a primeira resolução do Parlamento Europeu sobre um dos grandes temas da presente legislatura, a CIG do ano 2000. Nos termos do Tratado, os actores principais dessa conferência serão os governos dos Estados-Membros e, em seguida, os parlamentos nacionais. Mas as outras instituições, o Parlamento Europeu e a Comissão, nem por isso estão condenados ao papel de simples figurantes. O Parlamento, através das suas resoluções ou por intermédio dos seus dois representantes na conferência, é chamado a orientar os trabalhos num sentido ambicioso. Esta tomada de influência só será coroada de êxito se o Parlamento Europeu se concentrar nos pontos essenciais, nas "prioridades", e se abstiver deliberadamente de apresentar uma longa lista de desejos tão irrealistas quanto ilimitados. Os nossos dois relatores tentaram evitar essa armadilha sem o terem conseguido completamente, devo dizer. Como estamos aqui a funcionar no terreno constitucional e como o Tratado constitui a norma superior dos nossos direitos internos, será no futuro necessário limitarmo-nos a uma maior precisão jurídica. Uma constituição não se improvisa. Quando se tratar, por exemplo, em matéria de voto por maioria qualificada, de dizer com exactidão em que artigos do Tratado deve ser aplicada a regra geral e em que outros deve ser aplicada a excepção, com certeza que se dão conta que a margem de manobra relativamente ao Tratado actual será extremamente pequena. Eis a razão por que, após termos tomado conhecimento do mandato do Conselho Europeu, teremos de relançar as mãos à obra. Como recordou o presidente da nossa comissão, o senhor deputado Napolitano, não se trata de optar entre maximalistas e minimalistas, teremos de ser perfeccionistas, mantendo-nos no entanto progressistas no que respeita ao desenvolvimento futuro da União Europeia."@pt11
"Herr talman! Vi förbereder oss för att rösta om Europaparlamentets första resolution om en av mandatperiodens stora frågor: 2000 års regeringskonferens. Enligt fördraget kommer konferensens huvudsakliga aktörer att vara medlemsstaternas regeringar och sedan de nationella parlamenten. Men de övriga institutionerna, Europaparlamentet och kommissionen, har inte bara tilldelats enkla statistroller. Genom sina resolutioner och genom sina två företrädare vid konferensen, har parlamentet i uppdrag att ge arbetet en ambitiös inriktning. Detta inflytande kan endast krönas med framgång om Europaparlamentet koncentrerar sig på huvudfrågorna, "prioriteringarna", och om det avsiktligt avstår från att presentera en lång lista över lika orealistiska som obegränsade önskemål. Våra två föredragande har försökt undvika den fällan, men jag måste säga, utan att helt ha lyckats med det. Eftersom vi rör oss på konstitutionell terräng, och eftersom fördragen utgör den högsta normen i vår interna rätt, måste vi i framtiden tvinga oss till en större juridisk precision. En konstitution är inte något man improviserar fram. Ett exempel är omröstningar med kvalificerad majoritet: när det gäller att slå fast för vilka av fördragets artiklar den generella regeln skall tillämpas och för vilka ett undantag gäller, är det lätt att inse att handlingsutrymmet i förhållandet till fördraget kommer att vara ytterst begränsat. Därför måste vi, efter att vi har fått kännedom om Europeiska rådets mandat, återuppta detta arbete. Som Napolitano, ordföranden i vårt utskott, erinrade om, handlar det inte om att välja mellan att vara maximalister eller minimalister, vi måste vara perfektionister och samtidigt framstegsivrare beträffande Europeiska unionens framtida utveckling."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Poos"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph