Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-17-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"left over"13,2,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
"left over"13,2,11,6
lpv:translated text
"Herr talman! I vår debatt om den kommande regeringskonferensens mandat, skulle jag först vilja säga ett par ord om en fråga som inte står på konferensens dagordning, men som kammaren en dag måste ta itu med för att studera och utvärdera resultaten av hela övningen. Det gäller frågan om reformeringen av rådet, och om alla de reformer som man säger måste och kan genomföras vid sidan om en reform av fördragen. Må så vara. Låt oss slå in på den vägen, men låt oss göra det med en rimlig tidsplan, dvs. med samma tidsplan som gäller för regeringskonferensen. Min grupp har ingivit ett ändringsförslag med den innebörden och jag hoppas att kammaren kommer att rösta för det i morgon. När det gäller de tre frågorna är det så att vi i dag anser oss ha förmågan att svara på den fråga som man inte lyckades besvara vid toppmötet i Amsterdam? Vilken är den frågan? Vi måste våga ställa den. Det handlar kanske mindre om att ta reda på hur vi skall fungera, och mer om vad vi vill göra tillsammans när vi kommer att vara 16 eller 27. Om vi inte finner svar på den frågan, kommer vi inte att hitta någon lösning på de tre från Amsterdam. Att förbereda unionen för de kommande utvidgningarna innebär under alla omständigheter att vi väcker en fråga som sköts upp efter Amsterdam, nämligen bestämmelserna om ett närmare samarbete. För utöver de tre institutionella frågor som redan utgör en del av regeringskonferensens mandat, har ingen kunnat säga – i samband med utvärderingen av Amsterdam – om lösningarna för ett närmare samarbete är tillfredsställande. Vi måste arbeta på en reform av bestämmelserna om ett närmare samarbete som gör det möjligt att etablera en verklig förtrupp i unionen, som är öppen inom unionen, i syfte att framskrida på vägen mot säkerhet, demokrati och stabilitet på vår kontinent."@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, στη συζήτησή μας σχετικά με τηv εvτoλή της πρoσεχoύς Διακυβερvητικής Διάσκεψης, θα ήθελα καταρχάς vα πω λίγα λόγια για έvα ζήτημα τo oπoίo δεv είvαι στηv ημερήσια διάταξη αυτής της διάσκεψης, αλλά με τo oπoίo voμίζω ότι θα χρειαστεί vα ασχoληθεί τo Σώμα μας, όταv έρθει η ώρα, για vα εξετάσει και vα αξιoλoγήσει τα συvoλικά απoτελέσματα. Πρόκειται για τo ζήτημα της μεταρρύθμισης τoυ Συμβoυλίoυ, για τo ζήτημα τoυ συvόλoυ τωv μεταρρυθμίσεωv για τις oπoίες μας λέvε ότι πρέπει και ότι μπoρoύv vα πραγματoπoιηθoύv εκτός τoυ πλαισίoυ μιας μεταρρύθμισης τωv Συvθηκώv. Έστω. Ας ακoλoυθήσoυμε αυτόv τov δρόμo, αλλά ας τo κάvoυμε με έvα λoγικό χρovoδιάγραμμα, δηλαδή τo ίδιo με εκείvo της Διακυβερvητικής Διάσκεψης. Η Ομάδα μoυ κατέθεσε μία τρoπoλoγία πρoς αυτή τη κατεύθυvση και ελπίζω ότι, αύριo, τo Σώμα μας θα μπoρέσει vα τηv ψηφίσει. Όσov αφoρά τα τρία ζητήματα που έμειναν ανοικτά μετά το Άμστερνταμ, άραγε πιστεύoυμε σήμερα ότι είμαστε σε θέση vα απαvτήσoυμε στηv ερώτηση στηv oπoία η Σύvoδoς Κoρυφής τoυ Άμστερvταμ δεv είχε δώσει λύση; Πoια είvαι αυτή η ερώτηση; Πρέπει vα τoλμήσoυμε vα τηv θέσoυμε. Δεv πρόκειται ίσως, voμίζω, τόσo για τo πώς θα λειτoυργoύμε όσo για τo τι θέλoυμε vα κάvoυμε μαζί όταv θα είμαστε δεκαέξι ή είκoσι επτά. Αv δεv απαvτήσoυμε σε αυτήv τηv ερώτηση, δεv θα δώσoυμε λύση στα τρία εκκρεμή ζητήματα τoυ Άμστερvταμ. Όπως και vα έχoυv τα πράγματα, τo vα πρoετoιμάζoυμε τηv Έvωση για τις πρoσεχείς διευρύvσεις σημαίvει ότι αvoίγoυμε έvα ζήτημα τo oπoίo είχε μείvει εκκρεμές μετά τo Άμστερvταμ, δηλαδή τo ζήτημα τωv εvισχυμέvωv συvεργασιώv. Επειδή, πέρα από τα τρία θεσμικά ερωτήματα πoυ απoτελoύv ήδη τμήμα της εvτoλής της Διακυβερvητικής Διάσκεψης, καvείς, στo πλαίσιo τoυ απoλoγισμoύ τoυ Άμστερvταμ, δεv μπόρεσε vα μας πει αv oι λύσεις στις oπoίες είχαμε φτάσει σχετικά με τη λειτoυργία αυτώv τωv εvισχυμέvωv συvεργασιώv ήταv ικαvoπoιητικές. Οφείλoυμε vα επεξεργαστoύμε μία μεταρρύθμιση αυτώv τωv εvισχυμέvωv συvεργασιώv, η oπoία θα καταστήσει δυvατή τηv υλoπoίηση μίας πραγματικής εμπρoσθoφυλακής της Έvωσης, η oπoία θα είvαι αvoιχτή στo εσωτερικό της Έvωσης, πρoκειμέvoυ vα συvεχίσoυμε τηv πoρεία μας στov δρόμo της ασφάλειας, της δημoκρατίας και της σταθερότητας της ηπείρoυ μας."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin aivan aluksia sanoa seuraavan HVK:n mandaattia koskevassa keskustelussamme muutaman sanan asiasta, joka ei ole konferenssin asialistalla mutta johon parlamenttimme on mielestäni aikanaan paneuduttava koko menettelyn tulosten tutkimista ja arvioimista varten. Kyseessä on neuvoston uudistaminen, kaikki ne uudistukset, joista meille sanotaan, että ne pitää ja ne voidaan tehdä perustamissopimusten uudistuksen ulkopuolella. Hyvä on. Tehkäämme sitten näin mutta tehkäämme se järkevässä määräajassa, joka on toisin sanoen sama kuin HVK:n aikataulu. Ryhmäni on jättänyt tätä koskevan tarkistuksen, ja toivon, että parlamenttimme voi hyväksyä sen huomenna. Mitä tulee kolmeen Amsterdamissa ratkaisematta jääneeseen asiaan, uskommeko me, että pystymme nyt vastaamaan kysymykseen, johon ei löydetty vastausta Amsterdamin huippukokouksessa? Mikä se kysymys on? Meidän on uskallettava esittää se. Kyseessä ei mielestäni ole ehkä niinkään toimintatavan selvittäminen vaan se, mitä haluamme tehdä yhdessä, kun meitä on 16 tai 27. Jos emme vastaa tähän kysymykseen, emme löydä ratkaisua kolmeen Amsterdamissa ratkaisematta jääneeseen asiaan. On selvää, että unionin valmistaminen tuleviin laajentumisiin merkitsee sitä, että eräs Amsterdamin huippukokouksen jälkeen odottamaan jätetty kysymys, nimittäin tiivistetty yhteistyö, on otettava uudelleen tarkasteluun. Koska HVK:n tehtäviin jo kuuluvien toimielimiä koskevien kolmen kysymyksen lisäksi kukaan ei ole Amsterdamin huippukokouksen arvion puitteissa pystynyt kertomaan meille, olivatko tiivistetyn yhteistyön toimivuudesta aikaansaamamme ratkaisut tyydyttäviä. Meidän on tehtävä paljon työtä tiivistetyn yhteistyön uudistamiseksi siten, että sen avulla voidaan muodostaa unionin todellinen etujoukko, joka on avoin kaikille unioniin kuuluville, jotta etenemistä maanosamme turvallisuuden, demokratian ja vakauden tiellä voidaan jatkaa."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, in ons debat over het mandaat van de komende intergouvernementele conferentie wil ik het om te beginnen even hebben over een kwestie die niet op de agenda van deze conferentie staat, maar waarover onze Vergadering zich mijns inziens zal moeten buigen om de resultaten van de onderhandelingen in hun geheel te onderzoeken en te evalueren. Het gaat om de hervorming van de Raad en alle hervormingen die naar verluidt zonder een hervorming van de Verdragen kunnen en moeten worden uitgevoerd. Vooruit dan maar. Laten we die weg inslaan, maar laten we een redelijk tijdschema opstellen, met andere woorden hetzelfde als dat voor de IGC. Mijn fractie heeft een amendement in die zin ingediend en ik hoop dat onze Vergadering dat morgen kan aannemen. Zijn wij, met betrekking tot de drie kwesties, van mening dat wij vandaag wel een antwoord kunnen geven op de vraag die op de Top van Amsterdam niet beantwoord kon worden? Om welke vraag gaat het? Wij moeten ze durven stellen. Mijns inziens is het misschien minder belangrijk te weten hoe de Unie zal functioneren dan te weten wat wij tezamen willen doen met 16 of 27 lidstaten. Als wij deze vraag niet beantwoorden, zullen wij geen oplossing vinden voor de drie van Amsterdam. Wanneer wij de Unie op de komende uitbreidingen voorbereiden, moeten wij hoe dan ook een kwestie aan de orde stellen die na Amsterdam onopgelost gebleven is: de versterkte samenwerking. Naast de drie institutionele kwesties die al onder het mandaat van de IGC vallen, kon niemand ons in het kader van de balans van Amsterdam zeggen of de oplossingen die wij inzake de werking van deze versterkte samenwerking bereikt hebben, volstaan. Wij moeten ijveren voor een hervorming van deze vormen van versterkte samenwerking, zodat wij binnen het kader van de Unie een echte open voorhoede kunnen creëren, en vorderingen kunnen blijven maken op het gebied van veiligheid, democratie en stabiliteit voor ons continent."@nl2
lpv:translated text
"Hr. formand, under vores debat om mandatet for den kommende regeringskonference vil jeg først sige et par ord om et spørgsmål, som ikke er på dagsordenen til denne konference, men som det forekommer mig, at Parlamentet, når tiden er inde, kommer til at se nærmere på for at undersøge og evaluere resultaterne af hele øvelsen. Det drejer sig om spørgsmålet om reformen af Rådet, om samtlige de reformer, hvorom man siger til os, at de bør og kan finde sted uden for en reform af traktaterne. For min skyld gerne. Lad os bare tage fat på det, men lad os gøre det med en fornuftig kalender, det vil sige den samme som regeringskonferencens. Min gruppe har fremsat et ændringsforslag herom, og jeg håber, at forsamlingen i morgen kan vedtage det. For så vidt angår de tre resterende spørgsmål, mener vi så, at vi i dag er i stand til at give svaret på det spørgsmål, som topmødet i Amsterdam ikke kunne finde nogen løsning på? Hvad er det for et spørgsmål? Vi må have modet til at stille det. Det drejer sig efter min mening måske mindre om at vide, hvordan vi skal fungere, end om, hvad vi vil gøre sammen, når vi bliver 16 eller 27. Hvis vi ikke svarer på det spørgsmål, finder vi ikke løsningen på de tre resterende punkter fra Amsterdam. Hvorom alting er, er det at forberede Unionen på de forestående udvidelser det samme som at tage hul på et spørgsmål, der er blevet hængende uløst i luften efter Amsterdam, nemlig spørgsmålet om det forstærkede samarbejde. For ud over de tre institutionelle spørgsmål, som allerede indgår i regeringskonferencens mandat, er der ingen, der i forbindelse med en status efter Amsterdam har kunnet sige os, om de løsninger, vi var nået frem til vedrørende måden, dette forstærkede samarbejde skulle foregå, var tilfredsstillende. Vi må virke for, at dette forstærkede samarbejde undergår en reform, som kan gøre det muligt at oprette en virkelig unionsavantgarde, der er åben indad mod Unionen, så vi kan fortsætte fremad på vejen mod sikkerhed, demokrati og stabilitet på vores kontinent."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, in our debate on the mandate for the forthcoming IGC, I would firstly like to say a few words on an issue which is not on this Conference’s agenda but that, I think, our Chamber will have to consider, when the day comes, in order to study and evaluate the results of the whole exercise. This is the issue of the reform of the Council, of the whole package of reforms which, we have been told, must and can take place in addition to a reform of the Treaties. Fine. Let us set out on this path, but let us do so with a reasonable timetable that is the same timetable that the IGC has. My group has tabled an amendment to this effect and I hope that, tomorrow, our Chamber will be able to vote for it. With regard to the three “left-over” questions, do we think today that we are in a position to answer the question to which the Amsterdam Summit could not find a solution? What is this question? We must have the courage to ask it. It is perhaps less a question of how to function than of what it is that we want to do together when there are sixteen or twenty-seven of us. If we do not answer this question, we will not find a solution to the three questions “left over” from Amsterdam. At any event, preparing the Union for the forthcoming enlargement opens up a question outstanding from Amsterdam, and that is the question of strengthened cooperation. Because, apart from the three institutional questions, which are already part of the IGC’s mandate, nobody in the context of the Amsterdam assessment has been able to tell us if the solutions that we had arrived at concerning the operation of this strengthened cooperation were satisfactory. We must work towards a reform of this strengthened cooperation which will allow the Union to establish a real vanguard, open within the Union, in order to continue to make progress towards the security, democracy and stability of our continent."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, in our debate on the mandate for the forthcoming IGC, I would firstly like to say a few words on an issue which is not on this Conference’s agenda but that, I think, our Chamber will have to consider, when the day comes, in order to study and evaluate the results of the whole exercise. This is the issue of the reform of the Council, of the whole package of reforms which, we have been told, must and can take place in addition to a reform of the Treaties. Fine. Let us set out on this path, but let us do so with a reasonable timetable that is the same timetable that the IGC has. My group has tabled an amendment to this effect and I hope that, tomorrow, our Chamber will be able to vote for it. With regard to the three “left-over” questions, do we think today that we are in a position to answer the question to which the Amsterdam Summit could not find a solution? What is this question? We must have the courage to ask it. It is perhaps less a question of how to function than of what it is that we want to do together when there are sixteen or twenty-seven of us. If we do not answer this question, we will not find a solution to the three questions “left over” from Amsterdam. At any event, preparing the Union for the forthcoming enlargement opens up a question outstanding from Amsterdam, and that is the question of strengthened cooperation. Because, apart from the three institutional questions, which are already part of the IGC’s mandate, nobody in the context of the Amsterdam assessment has been able to tell us if the solutions that we had arrived at concerning the operation of this strengthened cooperation were satisfactory. We must work towards a reform of this strengthened cooperation which will allow the Union to establish a real vanguard, open within the Union, in order to continue to make progress towards the security, democracy and stability of our continent."@en3
lpv:translated text
"(FR) Señor Presidente, en nuestro debate relativo al mandato de la próxima CIG, quisiera decir en primer lugar unas palabras sobre una cuestión que no figura en el orden del día de esa conferencia, pero de la que llegará un día en que nuestra Asamblea deberá -me parece a mí- ocuparse y evaluar los resultados de toda la operación. Se trata de la cuestión de la reforma del Consejo, de todas las reformas, que, según se nos dice, debe y puede haber, aparte de una reforma de los Tratados. Bien está. Internémonos por esa vía, pero hagámoslo con un calendario razonable, es decir, el mismo que el de la CIG. Mi Grupo ha presentado uan enmienda en ese sentido y espero que mañana nuestra Asamblea pueda votarla. Por lo que se refiere a las tres cuestiones )creemos estar hoy en condiciones de responder a la pregunta para la que la Cumbre de Amsterdam no encontró solución? )Cuál es esa pregunta? Debemos atrevernos a formularla. Tal vez se trate menos -me parece a mí- de saber cómo funcionar que de saber lo que queremos hacer juntos cuando seamos dieciséis o veintisiete. Si no respondemos a esa pregunta, no encontraremos una solución para los tres de Amsterdam. En cualquier caso, preparar la Unión para las próximas ampliaciones es plantear una cuestión que se dejó en suspenso después de Amsterdam, a saber, la cuestión de las cooperaciones reforzadas. Porque, aparte de las tres cuestiones institucionales que ya forman parte del mandato de la CIG, nadie ha podido decirnos, al hacer el balance de Amsterdam, si las soluciones a las que habíamos llegado respecto del funcionamiento de esas cooperaciones reforzadas eran satisfactorias. Debemos trabajar en una reforma de esas cooperaciones reforzadas que permita el establecimiento de una auténtica vanguardia de la Unión, abierta dentro de la Unión, a fin de seguir progresando por la vía de la seguridad, la democracia y la estabilidad de nuestro continente."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"left over"13,2,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, bei unserer Aussprache über das Mandat für die nächste Regierungskonferenz möchte ich zunächst einige Worte zu einer Frage sagen, die zwar nicht auf der Tagesordnung dieser Konferenz steht, mit der sich aber meines Erachtens unser Parlament zu gegebener Zeit bei der Prüfung und Bewertung des Gesamtergebnisses wird befassen müssen. Es handelt sich um die Frage der Reform des Rates, um alle Reformen, die, wie uns gesagt wird, außerhalb einer Reform der Verträge möglich und notwendig sind. Also gut! Schlagen wir diesen Weg ein, aber sehen wir dafür einen vernünftigen Zeitplan vor, das heißt den gleichen wie für die Regierungskonferenz. Meine Fraktion hat einen Änderungsantrag in diesem Sinne eingereicht, und hoffentlich wird es unserem Parlament möglich sein, morgen dafür zu stimmen. Was die drei offengebliebenen Fragen, die Überbleibsel, betrifft, glauben wir denn heute in der Lage zu sein, die Frage zu beantworten, für die man auf dem Gipfel von Amsterdam keine Lösung gefunden hatte? Wie lautet diese Frage? Wir müssen den Mut besitzen, sie zu stellen. Es scheint mir dabei weniger um die Frage nach der Funktionsweise als darum zu gehen, was wir mit einer Mitgliederzahl von 16 oder 27 gemeinsam tun wollen. Ohne eine Beantwortung dieser Frage werden wir für die drei von Amsterdam keine Lösung finden. Die Vorbereitung der Union auf die nächsten Erweiterungsrunden heißt auf jeden Fall, daß eine nach Amsterdam noch offengebliebene Frage gestellt werden muß, nämlich die Frage der verstärkten Zusammenarbeit. Über die drei institutionellen Fragen, die bereits Bestandteil des Mandats für die Regierungskonferenz bilden, hinaus konnte uns nämlich bei der Bilanz über Amsterdam niemand sagen, ob die Lösungen, zu denen wir für die Funktionsweise dieser verstärkten Zusammenarbeit gelangt waren, zufriedenstellend sind. Wir müssen auf eine Reform dieser verstärkten Zusammenarbeit hinwirken, die innerhalb der Union die Bildung einer echten Vorhut für Europa ermöglichen soll, um somit auf dem Weg der Sicherheit, der Demokratie und der Stabilität unseres Kontinents weiter voranzukommen."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, neste nosso debate relativo ao mandato da próxima CIG, gostaria antes de mais de dizer algumas palavras sobre uma questão que não está inscrita na ordem do dia dessa conferência mas sobre a qual, quando chegar o momento, penso que a nossa assembleia terá de se debruçar para analisar e avaliar os resultados do conjunto do exercício. Trata-se da questão da reforma do Conselho, do conjunto das reformas que nos dizem que devem ou que podem ser realizadas independentemente de uma reforma dos Tratados. Seja. Prossigamos nessa via, mas façamo-lo com um calendário razoável, isto é, o mesmo que o da CIG. O meu grupo apresentou uma alteração nesse sentido e espero que, amanhã, a nossa assembleia a aprove. No que respeita às três questões será que acreditamos estar neste momento em condições de dar resposta à pergunta para a qual a Cimeira de Amesterdão não encontrou solução? Que pergunta é essa? Temos de ousar colocá-la. Em minha opinião, trata-se talvez menos de saber como funcionar do que de saber o que é que pretendemos fazer em conjunto quando formos 16 ou 27. Se não respondermos a esta pergunta, não encontraremos solução para os três de Amesterdão. Seja como for, preparar a União para os próximos alargamentos, significa abrir uma questão deixada em suspenso após Amesterdão, a saber, a questão das cooperações reforçadas. Pois, para além das três perguntas institucionais que já fazem parte do mandato da CIG, ninguém, no âmbito do balanço de Amesterdão, nos pôde dizer se as soluções a que chegámos relativas ao funcionamento dessas cooperações reforçadas eram satisfatórias. Temos de trabalhar numa reforma dessas cooperações reforçadas que permita a criação de uma verdadeira vanguarda da União, aberta no seu interior, a fim de continuarmos a progredir na via da segurança, da democracia e da estabilidade do nosso continente."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, nella discussione sul mandato della prossima CIG, vorrei anzitutto dire alcune parole su una questione che non è all’ordine del giorno della Conferenza, ma sulla quale credo che, al momento opportuno, l’Assemblea dovrà impegnarsi per esaminare e valutare i risultati globali. Si tratta della questione della riforma del Consiglio, di tutte le riforme che si dice debbano e possano essere avviate al di fuori di una riforma dei Trattati. Bene. Impegniamoci in questa direzione, ma facciamolo con scadenze sensate, che corrispondano a quelle della CIG. Il mio gruppo ha presentato un emendamento in proposito e spero che l’Assemblea potrà votarlo domani. Riguardo alle tre questioni rimaste in sospeso, crediamo oggi di essere in grado di rispondere alla domanda che non ha trovato soluzione al Vertice di Amsterdam? Qual è tale domanda? Dobbiamo avere il coraggio di porla. Credo sia più importante sapere cosa vogliamo fare insieme, quando saremo sedici o ventisette, piuttosto che stabilire come funzionerà la nostra Unione. Se non rispondiamo a tale domanda, non troveremo una soluzione ai tre di Amsterdam. Preparare l’Unione ai prossimi ampliamenti significa in ogni caso riaprire una questione lasciata in sospeso ad Amsterdam, vale a dire affrontare il problema delle cooperazioni rafforzate. Perché aldilà delle tre questioni istituzionali che fanno già parte del mandato della CIG, nessuno, nell’ambito del bilancio di Amsterdam, ha saputo dire se le soluzioni raggiunte riguardo al funzionamento di tali cooperazioni rafforzate fossero soddisfacenti. Dobbiamo operare in direzione di una riforma di tali cooperazioni rafforzate che permetta di costituire una vera e propria avanguardia, aperta all’interno dell’Unione, al fine di continuare a progredire sulla strada della sicurezza, della democrazia e della stabilità del nostro continente."@it9
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, dans notre débat relatif au mandat de la prochaine CIG, je voudrais tout d’abord dire quelques mots sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour de cette conférence mais sur laquelle, le jour venu, notre Assemblée devra, me semble-t-il, se pencher pour examiner et évaluer les résultats de l’ensemble de l’exercice. Il s’agit de la question de la réforme du Conseil, de l’ensemble des réformes dont on nous dit qu’elles doivent et qu’elles peuvent intervenir en-dehors d’une réforme des traités. Soit. Engageons-nous sur cette voie, mais faisons-le avec un calendrier raisonnable, c’est-à-dire le même que celui de la CIG. Mon groupe a déposé un amendement en ce sens et j’espère que, demain, notre Assemblée pourra le voter. En ce qui concerne les trois questions pensons-nous, aujourd’hui, être en mesure de répondre à la question à laquelle le sommet d’Amsterdam n’avait pas trouvé de solution ? Quelle est cette question ? Nous devons oser la poser. Il s’agit peut-être moins, me semble-t-il, de savoir comment fonctionner que de savoir ce que nous voulons faire ensemble lorsque nous serons seize ou vingt-sept. Si nous ne répondons pas à cette question, nous ne trouverons pas de solution aux trois d’Amsterdam. En toute hypothèse, préparer l’Union aux prochains élargissements, c’est ouvrir une question laissée en suspens après Amsterdam, à savoir la question des coopérations renforcées. Parce qu’au-delà des trois questions institutionnelles qui font déjà partie du mandat de la CIG, personne, dans le cadre du bilan d’Amsterdam, n’a pu nous dire si les solutions auxquelles nous étions parvenus concernant le fonctionnement de ces coopérations renforcées étaient satisfaisantes. Nous devons œuvrer à une réforme de ces coopérations renforcées qui permette la mise en place d’une véritable avant-garde de l’Union, ouverte à l’intérieur de l’Union, afin de continuer à progresser sur la voie de la sécurité, de la démocratie et de la stabilité de notre continent."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"left over"13,2,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991117.7.3-243"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph