Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-17-Speech-3-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991117.6.3-162"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, en 2005 au plus tard, les négociations commerciales, ouvertes à Seattle, seront terminées. Monsieur Lamy, vous serez de nouveau là, en 2005, assis au même banc, et vous viendrez nous expliquer que l’Union européenne a remporté un succès planétaire puisqu’il s’agit de négociations mondiales. Vous aurez obtenu, dans l’acte final, une mention sur le principe de précaution, sur le sanitaire, même le phytosanitaire, un forum OIT-OMC, une reconnaissance des principes environnementaux, d’autant qu’ils ont déjà été reconnus à Kyoto. On aura amélioré la procédure pour le règlement des différends. Les pays en voie de développement auront obtenu une discrimination positive, que l’Union européenne financera d’ailleurs, comme pour la banane ACP. Les poules auront même gagné quelques centimètres dans leurs cages, au nom du bien-être des animaux qu’on reconnaîtra, et le monde du cinéma et de la télévision aura obtenu le maintien de quelques aides. En échange, pour avoir la paix - une nouvelle clause de paix d’ailleurs - vous aurez fait à Seattle quelques concessions. Ainsi l’action "marché européen" passera de 5 % à X %, les soutiens internes deviendront résiduels, les aides à l’exportation auront été condamnées, les droits de douane, les pics tarifaires ne seront plus là, les investissements directs auront été obtenus grâce à Lamy, faute de l’AMI, et le marché sera devenu mondial, une espèce de Fukuyama commercial, une fin de l’histoire du GATT. Alors, que ferons-nous ? Il n’y aura plus d’objets pour le dixième cycle de l’Uruguay Round. Vous, peut-être, vous pourrez toujours retourner au Crédit Lyonnais ou dans une multinationale qui distribue des stock-options. Mais les paysans, qui auront été éliminés, les professions libérales marginalisées, l’industrie du textile, la pharmacie, les chaussures, les véhicules lourds, les meubles, les navires, les jouets, tout cela, qui aura été livré à la concurrence extra-européenne, qu’est-ce qu’on en fera ? Nous ferons des rapports, des livres, des émissions de télévision, des discours. Les enfants de négociateurs de Seattle auront leur place dans le XXIe siècle et les enfants des exclus seront à leur tour exclus, puisque la pauvreté est une maladie socialement transmissible. Mais, après tout, tout cela est sans importance. On a toujours assez de forces pour supporter les maux d’autrui."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, senest i år 2005 vil de handelsforhandlinger, der bliver indledt i Seattle, være afsluttet. Hr. Lamy, De vil igen være til stede her, siddende på samme sæde som nu, og De vil så forklare os, at Den Europæiske Union har vundet en planetarisk sejr, eftersom der er tale om verdensomspændende forhandlinger. De har opnået, at der i slutdokumentet er medtaget en passus om forsigtighedsprincippet, om sundhed, sågar plantesundhed, et ILO-WTO-forum og en anerkendelse af de miljømæssige principper, så meget lettere, fordi de jo allerede blev anerkendt i Kyoto. Man vil have forbedret proceduren for bilæggelse af stridigheder. Udviklingslandene vil have opnået positiv særbehandling, som Den Europæiske Union i øvrigt kommer til at finansiere, lige som med AVS-bananerne. Hønsene vil endda have fået et par kvadratcentimeter mere i deres bure, med henvisning til dyrevelfærd, som man til den tid vil have anerkendt, og biograf- og tv-verdenen vil have fået held til at bevare nogle tilskud. Til gengæld har De for at få fred - i øvrigt en ny femårig fredsklausul - gjort nogle indrømmelser i Seattle. Således vil aktionen "europæisk marked" gå fra 5% til X%, de interne støtteordninger vil være residuale, eksportstøtte vil være forbudt, toldafgifter vil der ikke længere være noget der hedder, der er indført direkte investeringer, takket være Lamy og i mangel af AMI, og markedet vil være blevet globaliseret, en slags kommercielt Fukuyama, en afslutning på historien om GATT. Hvad gør vi så? Der er ikke flere emner til den 10. udgave af Uruguay-runden. De selv, De kan måske stadig vende tilbage til Crédit Lyonnais eller til et multinationalt firma, der distribuerer lagervarer. Men de bønder, som er blevet elimineret, de liberale erhverv, der er blevet marginaliseret, tekstilindustrien, medicinalindustrien, skotøjsindustrien, lastbilsindustrien, møbelindustrien, værftsindustrien, legetøjsindustrien, alt det, der er blevet udleveret til konkurrence udefra, hvad skal man stille op med det? Vi vil udarbejde rapporter, skrive bøger, lave fjernsynsudsendelser, holde taler. Børnene af Seattle-forhandlerne har en plads i det 21. århundrede, og børnene af de udstødte vil selv blive udstødt, eftersom fattigdom er en sygdom, der overføres socialt. Men hvad, alt det er jo uden betydning. Man har vel altid kræfter nok til at udholde sin næstes elendighed."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die in Seattle eröffneten Handelsverhandlungen werden spätestens 2005 beendet sein. Herr Lamy, Sie werden 2005 erneut hier, auf dieser gleichen Bank, sitzen und uns erklären, die Europäische Union habe einen weltweiten Sieg errungen, da es sich ja um weltweite Verhandlungen handelt. In der Schlußakte werden Sie einen Vermerk zum Vorsorgeprinzip, zu sanitären und selbst phytosanitären Maßnahmen, ein IAO-WTO-Arbeitsforum sowie die Anerkennung der umweltpolitischen Grundsätze erreicht haben, zumal diese bereits in Kyoto anerkannt worden sind. Das Streitschlichtungsverfahren wird verbessert worden sein. Für die Entwicklungsländer wird es eine positive Diskriminierung geben, die übrigens die Europäische Union finanzieren wird, wie im Falle der AKP-Bananen. Im Namen der artgerechten Tierhaltung, die anerkannt wird, werden sogar den Hühnern einige Zentimeter mehr an Käfigraum zugestanden, und die Welt des Kinos und des Fernsehens wird die Aufrechterhaltung diverser Beihilfen erreicht haben. Als Gegenleistung, um des lieben Friedens willen – mit einer neuen Standstill-Klausel übrigens – werden Sie in Seattle einige Zugeständnissen gemacht haben. So wird die Aktie „Europäischer Binnenmarkt“ von 5 % auf X % steigen, die internen Stützungsmaßnahmen werden allmählich auslaufen, die Exportbeihilfen werden abgeschafft sein, Zölle und Spitzenzölle wird es nicht mehr geben, mangels AMI werden wir Herrn Lamy die Durchsetzung von Direktinvestitionen zu verdanken haben, und der Markt wird zu einem Weltmarkt geworden sein, zu einer Art kommerziellem Fukuyama, zu einem Ende der Geschichte des GATT. Was werden wir dann tun? Für die zehnte Uruguay-Runde wird es keine Verhandlungsgegenstände mehr geben. Sie selbst werden vielleicht wieder zum Crédit Lyonnais zurückkehren oder zu einem multinationalen Unternehmen gehen, das Stock-Options vertreibt. Aber die Landwirte, die nicht mehr gebraucht werden, die marginalisierten Angehörigen der freien Berufe, die Textilindustrie, die Pharmazeutik, die Schuhe, die Schwerlastfahrzeuge, die Schiffe, das Spielzeug, alle das, was der außereuropäischen Konkurrenz ausgeliefert sein wird, was wird damit geschehen? Es wird Berichte, Bücher, Fernsehsendungen und Reden geben. Die Kinder der Verhandlungsführer von Seattle werden ihren Platz im 21. Jahrhundert haben, und die Kinder der Ausgegrenzten werden ihrerseits ausgegrenzt sein, denn Armut ist eine sozial übertragbare Krankheit. Aber all dies ist ja schließlich ohne Bedeutung. Man findet stets genügend Kraft, um das Unglück anderer zu ertragen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτρoπε, αγαπητoί συvάδελφoι, τo 2005 τo αργότερo, oι εμπoρικές διαπραγματεύσεις, πoυ θα ξεκιvήσoυv στo Σηάτλ, θα έχoυv τελειώσει. Κύριε Lamy, εσείς θα είστε πάλι εδώ, τo 2005, θα κάθεστε στo ίδιo έδραvo, και θα έχετε έρθει για vα μας εξηγήσετε ότι η Ευρωπαϊκή Έvωση σημείωσε μία επιτυχία σε πλαvητικό επίπεδo εφόσov πρόκειται για διαπραγματεύσεις παγκόσμιας κλίμακας. Θα έχετε επιτύχει, στηv τελική πράξη, vα γίvεται αvαφoρά στηv αρχή της πρoφύλαξης, στo ζήτημα της υγείας ακόμα και της υγείας τωv φυτώv, θα έχετε επιτύχει έvα φόρoυμ ΔΟΕ-ΠΟΕ, μία αvαγvώριση τωv περιβαλλovτικώv αρχώv στo βαθμό πoυ έχoυv ήδη αvαγvωριστεί στo Κυότo. Θα έχει βελτιωθεί η διαδικασία για τη ρύθμιση τωv διαφoρώv. Οι αvαπτυσσόμεvες χώρες θα έχoυv επιτύχει μία θετική διάκριση, τηv oπoία εξάλλoυ θα χρηματoδoτεί η Ευρωπαϊκή Έvωση, όπως συμβαίvει με τις μπαvάvες ΑΚΕ. Ακόμα και oι κότες θα έχoυv κερδίσει κάπoια εκατoστά χώρoυ στα κλoυβιά τoυς, στo όvoμα της ευημερίας τωv ζώωv πoυ θα έχει αvαγvωριστεί, και o κόσμoς τoυ κιvηματoγράφoυ και της τηλεόρασης θα έχει κερδίσει τη διατήρηση κάπoιωv εvισχύσεωv. Σε αvτάλλαγμα, για vα έχoυμε ειρήvη - μία vέα ρήτρα ειρήvης εξάλλoυ - θα έχετε κάvει κάπoιες παραχωρήσεις στo Σηάτλ. Έτσι η δράση "ευρωπαϊκή αγoρά"; θα περάσει από τo 5% στo x%, από τις εσωτερικές εvισχύσεις ελάχιστες θα έχoυv απoμείvει, oι εvισχύσεις στις εξαγωγές θα έχoυv καταδικαστεί, τα τελωvειακά τέλη, τα αvώτατα όρια δασμώv δεv θα υπάρχoυv πια, oι άμεσες επεvδύσεις θα έχoυv επιτευχθεί χάρη στov Lamy, ελλείψει της ΠΣΕ, και η αγoρά θα έχει γίvει παγκόσμια, έvα είδoς εμπoρικoύ Fukuyama, κατά κάπoιov τρόπo τo τέλoς της ιστoρίας της GATT. Τι θα κάvoυμε λoιπόv τότε; Δεv θα υπάρχει πλέov αvτικείμεvo για τov δέκατo Γύρo της Ουρoυγoυάης. Εσείς, εvδεχoμέvως, θα έχετε ακόμα τη δυvατότητα vα επιστρέψετε στηv τράπεζα Crédit Lyonnais ή σε κάπoια πoλυεθvική πoυ μoιράζει μετoχές και χρηματooικovoμικά δικαιώματα. Οι αγρότες όμως, πoυ θα έχoυv εξαλειφθεί, τα ελεύθερα επαγγέλματα πoυ θα έχoυv μπει στo περιθώριo, η υφαvτoυργία, η φαρμακευτική βιoμηχαvία, τα υπoδήματα, τα βαρέα oχήματα, τα έπιπλα, τα πλoία, τα παιχvίδια, όλα αυτά πoυ θα έχoυv παραδoθεί στov εκτός Ευρώπης αvταγωvισμό, τι θα τα κάvoυμε; Θα κάvoυμε εκθέσεις, βιβλία, τηλεoπτικές εκπoμπές, συζητήσεις. Τα παιδιά τωv διαπραγματευτώv τoυ Σηάτλ θα έχoυv τη θέση τoυς στov εικoστό πρώτo αιώvα και τα παιδιά τωv απόκληρωv θα είvαι με τη σειρά τoυς απόκληρoι κι αυτά, εφόσov η φτώχεια είvαι μία ασθέvεια κoιvωvικά μεταδιδόμεvη. Αλλά, σε τελική αvάλυση, όλα αυτά δεv έχoυv σημασία. Πάvτα είvαι καvείς αρκετά δυvατός για vα αvτέχει τα δειvά τoυ άλλoυ."@el8
"Mr President, Commissioner, by the year 2005 at the latest the trade talks opened in Seattle will have been completed. Mr Lamy, you will again be there, in 2005, sitting in the same seat, and you will come and tell us that the European Union has enjoyed worldwide success in these global talks. In the final text of the regulations you will have achieved some mention of the precautionary principle, of health, even phyto-sanitary matters, an ILO-OMC forum and the recognition of environmental principles, insofar as they have already been recognised at Kyoto. The dispute settlement procedure will have been improved. Developing countries will have obtained positive discrimination, financed, indeed, by the European Union, like the ACP bananas. Chickens will have a few more centimetres’ room inside their cages, in the name of the animal welfare which will have been recognised, and the world of cinema and television will have obtained support in the form of a few aid programmes. In exchange, in order to achieve peace – and, indeed, a new peace clause – you will have made a number of concessions at Seattle. So, the “European Market” share will go from 5% to X%, there will only be residual internal support, export aid will have been prohibited, customs duties and tariff peaks will no longer be in place, direct investment will have been obtained thanks to Mr Lamy, and no thanks to the MAI, and the world market will have been established, a sort of commercial Fukuyama, and the GATT story will be over. Then what will we do? The tenth round of the Uruguay Round will have no further business. You yourself could perhaps always go back to Crédit Lyonnais or to some multinational which hands out stock options. But what of the farmers, who will have been wiped out, the professions excluded from society, the textile industry, pharmaceuticals, shoes, heavy-duty vehicles, furniture, ships, toys, all that which will have been delivered up to competition from outside Europe, what is to become of them? It is all very well for us to produce reports, books, television programmes and fine speeches. The children of the Seattle negotiators will have their place in the twenty-first century and the children of the people excluded from society will, in turn, be excluded, since poverty is a socially transmitted disease. But, in the end, all that is unimportant. We are still strong enough to carry everyone else’s burdens."@en3
"(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el 2005 como muy tarde, las negociaciones comerciales abiertas en Seattle habrán concluido. Señor Lamy, estará usted de nuevo allí, en el 2005, sentado en el mismo banco, y vendrá a explicarnos que la Unión Europea ha tenido un éxito planetario ya que se trata de negociaciones mundiales. Habrá logrado, en el acto final, una mención sobre el principio de precaución, en el aspecto sanitario, incluso en el fitosanitario, un foro OIT-OMC, un reconocimiento de los principios ambientales, en la medida que han sido ya reconocidos en Kioto. Se habrá mejorado el procedimiento para la regulación de los conflictos. Los países en vías de desarrollo habrán conseguido una discriminación positiva, que por otra parte financiará la Unión Europea, como para el plátano ACP. Las gallinas habrán ganado también algunos centímetros en sus jaulas en nombre del bienestar de los animales que se reconocerá, y el mundo del cine y la televisión habrá conseguido el mantenimiento de algunas ayudas. A cambio, para tener paz –una nueva cláusula de paz por cierto– habrá hecho en Seattle algunas concesiones. Así, la acción “mercado europeo” pasará de un 5 % a X %, las ayudas internas serán residuales, las ayudas a la exportación se habrán condenado, los derechos arancelarios, los picos tarifarios ya no estarán, las inversiones directas se habrán obtenido gracias a Lamy, a falta del AMI, y el mercado se habrá convertido en mundial, una especie de Fukuyama comercial, un final de la historia del GATT. Entonces, ¿qué haremos? Ya no habrá más objetos para el décimo ciclo de la Ronda Uruguay. Usted quizá pueda regresar al Crédit Lyonnais o a una multinacional que distribuya Pero los campesinos, que habrán sido eliminados, las profesiones liberales marginadas, la industria textil, la farmacéutica, el calzado, los vehículos pesados, los muebles, los buques, los juguetes, todo eso que se habrá entregado a la competencia extraeuropea, ¿qué haremos con ello? Haremos informes, libros, programas de televisión, discursos. Los hijos de los negociadores de Seattle tendrán su lugar en el siglo XXI y los hijos de los excluidos serán excluidos a su vez, ya que la pobreza es una enfermedad socialmente transmisible. Pero, después de todo, eso no tiene importancia. Siempre se tienen fuerzas para soportar los males de otro."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegani, Seattlessa avattavat kauppaneuvottelut saadaan päätökseen viimeistään vuonna 2005. Komission jäsen Lamy, vuonna 2005 te olette jälleen täällä, istutte samalla tuolilla ja tehtävänänne on kertoa meille, että Euroopan unioni on saavuttanut kansainvälisen voiton, koska kyseessä ovat maailmanlaajuiset neuvottelut. Olette saanut päätösasiakirjaan maininnan ennalta varautumisen periaatteesta terveyttä ja jopa kasvinsuojeluakin koskevissa asioissa, ILO:n ja WTO:n foorumin ja ympäristöperiaatteiden tunnustamisen, varsinkin kun ne on jo tunnustettu Kiotossa. Riitojenratkaisumenettelyä on parannettu. Kehitysmaat saavat nauttia positiivisesta syrjinnästä, jonka Euroopan unioni muuten rahoittaa ja joka koskee myös AKT:n banaaneja. Kanat ovat saaneet muutamia senttejä lisää tilaa häkkeihinsä osoituksena eläinten hyvinvoinnista, joka on tunnustettu, ja elokuva- ja televisioalalla on onnistuttu säilyttämään joitakin tukia. Vastapainoksi ja rauhan siis uuden rauhanlausekkeen aikaansaamiseksi olette tehnyt Seattlessa joitakin myönnytyksiä. Näin Euroopan markkinoiden osakkeet nousevat 5 prosentista x prosenttiin, sisäisistä tuista on vain rippeet jäljellä, vientituet on hylätty, tullimaksuja ja huipputulleja ei enää ole, suorat investoinnit on saatu Lamyn ansiosta, ilman MAI:ta, ja markkinoista on tullut maailmanlaajuiset, eräänlainen kaupallinen Fukuyama, GATTin historian loppu. Mitä me sitten teemme? Uruguayn kierroksen kymmenennelle neuvottelukierrokselle ei ole enää aiheita. Te voitte ehkä aina palata Crédit Lyonnais -pankkiin tai siirtyä osakeoptioita jakavaan monikansalliseen yritykseen. Mutta mitä pitäisi tehdä maanviljelijöille, joilla ei enää ole työtä, syrjäytyneille vapaille ammateille, tekstiiliteollisuudelle, lääkkeitä, kenkiä, raskaita ajoneuvoja, huonekaluja, laivoja ja leluja valmistavalle teollisuudelle, kaikelle sille, mikä on jätetty Euroopan ulkopuolisen kilpailun armoille? Laadimme mietintöjä, kirjoitamme kirjoja, teemme tv-lähetyksiä, pidämme puheita. Seattlen neuvottelijoiden lapsilla on sijansa 2000-luvulla, mutta syrjäytettyjen lapset joutuvat vuorostaan syrjäytetyiksi, koska köyhyys on sosiaalisesti leviävä tauti. Mutta sillähän ei ole loppujen lopuksi merkitystä. Pystymme aina kestämään muiden epäonnen."@fi5
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, nel 2005 al più tardi avranno termine i negoziati commerciali aperti a Seattle. Commissario Lamy, lei sarà di nuovo lì, nel 2005, seduto allo stesso banco e verrà a spiegarci che l'Unione europea ha riportato un successo planetario perché si tratta di negoziati mondiali. Nel documento finale avrete ottenuto una menzione sul principio di precauzione, sulla sanità, persino sulla questione fitosanitaria, un di lavoro OIL-OMC, un riconoscimento dei principi ambientali, tanto più che sono già stati riconosciuti a Kyoto. Si sarà migliorata la procedura di risoluzione delle controversie. I paesi in via di sviluppo saranno riusciti a conquistare una forma di discriminazione positiva, finanziata peraltro dall'Unione europea, come per le banane dei paesi ACP. Persino i polli avranno guadagnato qualche centimetro in più nelle gabbie, in nome del benessere degli animali che verrà riconosciuto, ed il mondo del cinema e della televisione avrà ottenuto il mantenimento di qualche aiuto. In cambio, per avere la pace – peraltro una nuova clausola di pace – a Seattle avrete fatto alcune concessioni. L'azione "mercato europeo" sarà quindi passata dal 5 percento all'X percento, gli aiuti interni saranno diventati marginali, gli aiuti all'esportazione saranno stati condannati, i dazi doganali ed i picchi tariffari saranno stati aboliti, si saranno ottenuti gli investimenti diretti grazie al Commissario Lamy, in mancanza dell'AMI, ed il mercato sarà diventato mondiale, una specie di Fukuyama commerciale, la fine della storia del GATT. Cosa faremo quindi? Non vi saranno più argomenti per il decimo ciclo dell' . Lei potrà forse tornare al Crédit Lyonnais o in una multinazionale che distribuisce diritti di sottoscrizione del proprio capitale azionario. Gli agricoltori, che saranno stati eliminati, le libere professioni emarginate, l'industria tessile, quella farmaceutica, quella calzaturiera, i veicoli pesanti, i mobili, le navi, i giocattoli: cosa si farà di tutto questo che nel frattempo sarà stato consegnato alla concorrenza extraeuropea? Si faranno relazioni, libri, programmi televisivi, discorsi. I figli dei negoziatori avranno il loro posto nel XXI secolo, i figli degli esclusi saranno a loro volta esclusi, perché la povertà è una malattia socialmente trasmissibile. In fondo, tutto ciò non ha importanza. Si hanno sempre forze sufficienti per sopportare i mali altrui."@it9
"Mr President, Commissioner, by the year 2005 at the latest the trade talks opened in Seattle will have been completed. Mr Lamy, you will again be there, in 2005, sitting in the same seat, and you will come and tell us that the European Union has enjoyed worldwide success in these global talks. In the final text of the regulations you will have achieved some mention of the precautionary principle, of health, even phyto-sanitary matters, an ILO-OMC forum and the recognition of environmental principles, insofar as they have already been recognised at Kyoto. The dispute settlement procedure will have been improved. Developing countries will have obtained positive discrimination, financed, indeed, by the European Union, like the ACP bananas. Chickens will have a few more centimetres’ room inside their cages, in the name of the animal welfare which will have been recognised, and the world of cinema and television will have obtained support in the form of a few aid programmes. In exchange, in order to achieve peace – and, indeed, a new peace clause – you will have made a number of concessions at Seattle. So, the “European Market” share will go from 5% to X%, there will only be residual internal support, export aid will have been prohibited, customs duties and tariff peaks will no longer be in place, direct investment will have been obtained thanks to Mr Lamy, and no thanks to the MAI, and the world market will have been established, a sort of commercial Fukuyama, and the GATT story will be over. Then what will we do? The tenth round of the Uruguay Round will have no further business. You yourself could perhaps always go back to Crédit Lyonnais or to some multinational which hands out stock options. But what of the farmers, who will have been wiped out, the professions excluded from society, the textile industry, pharmaceuticals, shoes, heavy-duty vehicles, furniture, ships, toys, all that which will have been delivered up to competition from outside Europe, what is to become of them? It is all very well for us to produce reports, books, television programmes and fine speeches. The children of the Seattle negotiators will have their place in the twenty-first century and the children of the people excluded from society will, in turn, be excluded, since poverty is a socially transmitted disease. But, in the end, all that is unimportant. We are still strong enough to carry everyone else’s burdens."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, de handelsbesprekingen die in Seattle van start gaan, zullen ten laatste in 2005 worden afgerond. Mijnheer Lamy, u zult hier in 2005 opnieuw aanwezig zijn en komen verklaren dat de Europese Unie een wereldwijd succes geboekt heeft, aangezien het om internationale onderhandelingen gaat. U zult bereikt hebben dat in de slotakte verwezen wordt naar het voorzorgsbeginsel, naar een aantal sanitaire en fytosanitaire maatregelen, een forum van de IAO en de WTO, en de erkenning van de milieuprincipes, die overigens al in Kyoto erkend werden. De procedure voor de regeling van geschillen zal verbeterd zijn. De ontwikkelingslanden zullen positief gediscrimineerd worden en de Europese Unie zal deze positieve discriminatie betalen, zoals dat nu ook al het geval is met de ACS-bananen. De kippen zullen zelfs iets meer ruimte krijgen in naam van het dierenwelzijn dat erkend zal worden, en de wereld van film en televisie zal bereikt hebben dat de steun behouden blijft. In ruil hiervoor en om rust te hebben - er zal overigens een nieuwe vredesclausule zijn - zult u in Seattle enkele concessies gedaan hebben. Zo zal de actie "Europese markt" van 5 naar X% gaan, zal de interne steun zo goed als verdwijnen, zullen exportsubsudies verboden zijn, zullen de douanerechten en de tolbarrières afgeschaft zijn, zullen directe investeringen mogelijk zijn dankzij de heer Lamy en bij gebrek aan een AMI, en zal de markt internationaal geworden zijn, een soort Fukuyama op handelsgebied, zodat een van de doelstellingen van de GATT verwezenlijkt is. Wat zullen wij dan doen? Er zullen geen onderwerpen meer zijn voor de 10de Uruguay-ronde. U kunt misschien nog altijd terugkeren naar Crédit Lyonnais of een multinational die stock options biedt. De landbouwers zullen evenwel verdwenen zijn en de liberale beroepen zullen gemarginaliseerd zijn. Wat moet er gebeuren met de textielindustrie, de farmaceutische sector, de productie van schoenen, vrachtwagens, meubels, schepen en speelgoed? Wat moet er met al deze sectoren, die aan concurrentie van buiten Europa zullen worden overgeleverd, gebeuren? Wij zullen verslagen opstellen, boeken schrijven, op televisie komen en toespraken houden. De kinderen van de onderhandelaars van Seattle zullen hun weg vinden in de 21ste eeuw, maar de kinderen van de uitgeslotenen zullen op hun beurt uitgesloten worden, aangezien armoede een sociaal overdraagbare ziekte is. Maar tenslotte is dat allemaal niet zo belangrijk. De problemen van de anderen zijn niet zo erg."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, em 2005 o mais tardar, as negociações comerciais, iniciadas em Seattle, estarão terminadas. Senhor Comissário Lamy, o Senhor lá estará de novo, em 2005, sentado no mesmo lugar, e virá explicar-nos que a União Europeia conseguiu um sucesso planetário pois trata-se de negociações mundiais. No final, o Senhor terá obtido, uma menção relativa ao principio de precaução, à questão sanitária, até fitossanitária, um OIT-OMC, um reconhecimento dos princípios ambientais, até porque já foram reconhecidos em Quioto. O procedimento para a resolução de diferendos terá sido melhorado. Os países em vias de desenvolvimento terão conseguido uma diferenciação de tratamento positiva, que aliás a União Europeia financiará, como foi no caso das bananas ACP. As galinhas terão até conquistado alguns centímetros para as suas gaiolas, em nome do bem estar dos animais que será reconhecido, e o mundo do cinema e da televisão terá obtido a continuação de algumas ajudas. Em troca, para ter paz - aliás, uma nova cláusula de paz - o Senhor terá feito em Seattle algumas concessões. Assim a acção "mercado europeu" passará de 5% para X%, os apoios internos tornar-se-ão residuais, as ajudas à exportação terão ficado condenadas, os direitos aduaneiros e os picos tarifários deixarão de existir, os investimentos directos terão sido obtidos graças a Pascal Lamy, à falta do AMI e o mercado ter-se-á tornado mundial, um espécie de Fukuyama comercial, o fim da história do GATT. Que nos cabe entãofazer? Já não haverá objectivos para a décima ronda do . Provavelmente o Senhor pode ainda voltar ao Crédit Lyonnais ou ir para uma multinacional que distribui . Mas que será feito dos camponeses, na altura já eliminados, das profissões liberais então marginalizadas, da indústria têxtil, da farmácia, do calçado, dos veículos pesados, do mobiliário, dos navios, dos brinquedos, de tudo aquilo que terá sido então entregue à concorrência extra­europeia? Nós faremos relatórios, livros, emissões de televisão e discursos. Os filhos dos negociadores de Seattle terão o seu lugar no sec. XXI e os filhos dos excluídos serão por sua vez excluídos, pois a pobreza é uma doença socialmente transmissível. Mas, bem vistas as coisas, tudo isso não terá importância. Teremos forças para aguentar o mal dos outros."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär, mina kära kolleger! Senast år 2005 skall handelsförhandlingarna som inleds i Seattle vara avslutade. År 2005 kommer ni att vara här igen, herr Lamy, på samma plats, och ni har då kommit hit för att förklara att Europeiska unionen har skördat enorma globala framgångar, eftersom det handlar om internationella förhandlingar. I det slutgiltiga dokumentet kommer ni att ha lyckats få ett omnämnande om försiktighetsprincipen, om hälsa och t.o.m. om växtskydd; ett forum för ILO och WTO och ett erkännande av miljöprinciper, även om de erkändes redan i Kyoto. Man kommer att ha förbättrat förfarandet för tvistlösning. Utvecklingsländerna kommer att ha utverkat en positiv särbehandling, något som Europeiska unionen för övrigt kommer att finansiera, precis som i fallet med bananerna från AVS. Hönsen kommer t.o.m. att vuxit några centimeter i sina burar, till följd av att man kommer att ha erkänt djurens välbefinnande, och filmens och televisionens värld kommer att ha fått behålla vissa stöd. För en fred – en ny fredsklausul för övrigt – kommer ni att ha gått med på vissa eftergifter i Seattle. Sålunda kommer aktien "europeiska marknaden" att ha gått från 5 procent till X procent, de interna stöden kommer endast att vara kvarlevor, exportbidragen kommer att ha förbjudits, tullavgifterna och punkttaxorna kommer inte längre att finnas, direktinvesteringarna kommer att ha blivit verklighet tack vare Lamy, i avsaknad av MAI-avtalet, och marknaden kommer att ha blivit global, en handelsvariant av Fukuyama, slutet på GATT-historien. Vad kommer vi att göra då? Det kommer inte längre att finnas någonting att förhandla om under den tionde Uruguayrundan. Ni kanske alltid kan återvända till Crédit Lyonnais eller ett multinationellt bolag som distribuerar aktieoptioner. Men jordbrukarna kommer att ha eliminerats och de fria yrkena kommer att ha marginaliserats; textilindustrin, läkemedel, skor, tunga fordon, möbler, fartyg, leksaker, allt detta kommer att ha blivit utsatt för en utomeuropeisk konkurrens, och vad kommer vi att göra åt det? Vi kommer att skriva rapporter, böcker, göra TV-program, hålla tal. Barnen till förhandlarna i Seattle kommer att få en plats i det 21:a århundradet och barnen till de utslagna kommer i sin tur att bli utslagna, eftersom fattigdom är en socialt överförbar sjukdom. Men när allt kommer omkring saknar allt detta betydelse. Man har alltid tillräckligt med krafter för att utstå andras ont."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"stock-options."12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph