Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-16-Speech-2-144"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mine damer og herrer, allerførst hjertelig tak for Deres ønsker om god bedring. Det er virkelig kun en rigtig snue, ikke en politisk snue. Bagefter tager jeg med tak imod en aspirin C og håber blot, at jeg ikke får mavepine af den. Jeg må sige, at det er spørgsmål, som virkelig forhindrer en i at sove godt. Det har fru Flemming, som var inde på det, helt ret i. Men når det drejer sig om den nukleare sikkerhed, må man efter min mening ikke lade en eneste foranstaltning uforsøgt, som medfører, at den sikkerhed, vi netop har, forøges en smule. Jeg ser slet ikke nogen anden mulighed end, at vi også dér, hvor det drejer sig om kernekraftværker, som vi ønsker at nedlukke, men som vi af de nævnte politiske grunde ikke kan nedlukke på eget initiativ, så alligevel gør noget for i det mindste at fjerne de værste mangler ved sikkerheden, så vanskeligt og kompliceret det end er. Det er således mit svar på det meget principielle spørgsmål, der er blevet stillet her. Vi vil helt bestemt ofte vende tilbage til dette emne. Jeg håber meget - jeg siger det ikke uden grund - at jeg vil være i stand til allerede næste gang, når dette spørgsmål drøftes her, at underrette Dem om en situation, som i sammenligning med den aktuelle situation allerede er blevet betydelig bedre. Jeg føler mig bekræftet af den debat, der har været ført her, og jeg takker Dem for den helt entydige politiske støtte, jeg udledte af Deres indlæg. Det er meget vigtigt for Kommissionen, at den i de drøftelser, den fører, kan henvise til, at Europa-Parlamentet i spørgsmålet om den nukleare sikkerhed anvender den skrappeste og højeste målestok. For de stater, vi her har at gøre med, er det et vigtigt argument, fordi de ved, at Europa-Parlamentet ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne skal stemme for, at der altså ikke er noget, der kan lade sig gøre uden Europa-Parlamentet, og at Europa-Parlamentets ønsker derfor er af stor betydning i dette spørgsmål. Jeg vil gerne gøre det klart, at vi koncentrerer os om de reaktorer, om hvilke det i en vurdering fra G7 - jeg tror fra 1992 - hedder, at de ikke kan opdateres, hvilket ikke skyldes mangler i sikkerheden, når de er i løbende drift, men måden, de er konstrueret på. Det drejer sig altså her om reaktorer, som er usikre på grund af deres konstruktion, og som på grund af deres konstruktion heller ikke kan opdateres, i hvert fald ikke inden for rimelige økonomiske grænser. I alle disse tilfælde er der kun én fornuftig løsning på problemet, og det er nedlukning, og det skal uden for al tvivl ske så hurtigt som muligt. Alle, der opfatter disse reaktorer som en sikkerhedsrisiko, og det gør vi, er derfor nødt til at bestræbe sig på, at de nedlukkes og det hellere i dag end i morgen. Vanskeligheden er blot, at forhandlingerne om det vil sige tiltrædelsesforhandlingerne, kun giver os et politisk pressionsmiddel i hænde, ikke mere. Den Europæiske Union har, som jeg allerede har nævnt, kun meget begrænsede beføjelser på dette område. Vi udøver altså et politisk pres her, hvilket betyder, at det, det ender med, er en politisk løsning. I forbindelse med denne politiske løsning skal man ikke kun tænke på, hvad vi fra vores side ønsker - jeg ved godt, at dette emne i nogle medlemsstater er eksplosivt, og det gælder særlig i Østrig, som debatten jo også har vist - men i forbindelse med en politisk løsning skal man naturligvis også se på, at dette emne i ansøgerlandene til dels har fået en næsten teologisk betydning. I Bulgarien f.eks. kan jeg fortælle Dem, har spørgsmålet om nedlukningen af Kosloduj ikke blot i flere måneder været nationale emne nr. 1, det emne, der får alle indenrigspolitiske modsætninger til at blusse op. Jeg må virkelig sige, at de skridt, den bulgarske regering hidtil har taget, har været modige beslutninger i betragtning af magtforholdene i landet og den kendsgerning, at viljen til at nedlukke Kosloduj ved næste valg, som kommer snart, vil blive brugt mod regeringen - det samme vil ske i Slovakiet og Litauen - det har på den baggrund virkelig været modige beslutninger. Vi kommer ikke uden om at finde en middelvej, det vil sige fastsætte en dato, som vi i yderste fald stadig kan acceptere. Denne dato skal i hvert enkelt tilfælde ligge tilstrækkelig langt fra de enkelte reaktorers beregnede restløbetid. Det har vi opnået, hvad angår Ignalina og Bohunice. Om Bohunice lige et par ord, da der jo i længere tid er blevet gjort forsøg på at inddrage mig i denne østrigske debat. Det vil imidlertid ikke lykkes, for jeg er helt enig i den østrigske holdning, ifølge hvilken vi skal prøve på at nå frem til noget, der er endnu bedre. Det sagde både Wolfgang Schüssel og jeg udtrykkeligt i Rådet så sent som i går. Den østrigske udenrigsminister omtalte spørgsmålet i Rådet i går. Jeg sagde derefter, at jeg støtter det, og jeg støtter endvidere af overbevisning alle bestræbelser her på at udnytte det spillerum, der efter min mening absolut stadig er til stede. Problemet er bare, fru Flemming, at jeg, da jeg tiltrådte mit embede, jo som De ved, forefandt en færdig aftale med Slovakiet. Den var færdig, den var indgået. Den blev offentliggjort kun få dage efter min tiltrædelse. Jeg kunne imidlertid dårligt kritisere det, Kommissionen havde forhandlet sig frem til med Slovakiet. Der forelå jo ingen anden mulighed end at reagere således, som der blev reageret. Men jeg har lige fra begyndelsen og også i Europa-Parlamentet allerede ved flere lejligheder sagt, at jeg med hensyn til Bohunice er af den opfattelse, at yderligere samtaler vil være en fornuftig ting, og at den slovakiske holdning også giver anledning til at tro, at der kan opnås mere. En del kolleger har været inde på det spørgsmål, om det ret beset giver nogen mening at investere i sikkerheden i kernekraftværker, som man agter at nedlukke. Det er virkelig et uhyre vanskeligt spørgsmål, i mine øjne næsten et samvittighedsspørgsmål. Kommissionen har også i de sidste år brugt midler til at sikre driftssikkerheden i de kernekraftværker, vi her taler om, så længe de ikke lukkes ned, og foranstaltningerne har hovedsagelig været koncentreret om at forbedre sikkerhedskulturen i disse lande, at indsætte uafhængige sikkerhedsmyndigheder og at uddanne folk, som kan bestride en sådan sikkerhedskontrol. Vi har ikke finansieret investeringer, som har forlænget disse kernekraftværkers levetid. Det kan heller ikke komme på tale. Vi bliver desværre også nødt til at skelne imellem kernekraftværker af russisk model i de ansøgerlande, jeg har talt om, og kernekraftværker af russisk model uden for ansøgerlandene. Vores mulighed for at øve indflydelse er ikke ens i de to tilfælde. I det førstnævnte er muligheden god rent politisk, fordi disse lande ønsker at tiltræde EU, og vi helt klart siger, at vi mener at kunne forsvare, at vi stiller betingelser på dette område. I tilfældet Rusland, Hviderusland, Armenien, Ukraine eller andre lande har vi naturligvis ikke et sådant pressionsmiddel. Alligevel skal Den Europæiske Union - det er jeg helt overbevist om - også i disse lande medvirke til at højne sikkerhedsstandarden. Det er virkelig et skrækkeligt dilemma. Vi ved, at et kernekraftværk rettelig burde nedlukkes. Men vi står i en politisk situation, hvor det ikke kan lade sig gøre. Så står De dér; skal man gøre noget for i det mindste at garantere en sikker drift eller endog trinvis forbedre den velvidende, at også det kunne medføre, at det kernekraftværk, som De vil nedlukke, så holdes i drift længere, end det ellers ville have været tilfældet?"@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Geachte afgevaardigden, in de eerste plaats wil ik al degenen die mij beterschap hebben gewenst, van harte danken. Het is echt niet meer dan een gewone verkoudheid, dus geen politieke verkoudheid. Die aspirine C neem ik na afloop van het debat graag in ontvangst. Hopelijk krijg ik echter nadien niet ook nog een maagzweer. Ik moet zeggen dat dit vragen zijn die een mens slapeloze nachten kunnen bezorgen. Wat dat betreft heeft mevrouw Flemming volkomen gelijk. Wanneer het echter gaat om nucleaire veiligheid mag men volgens mij geen enkele maatregel uitsluiten die kan bijdragen tot een optimale verbetering van de bestaande veiligheid. Ik geloof niet dat wij veel keuze hebben. Ook bij kerncentrales die wij willen stilleggen, maar die wij om de genoemde politieke redenen niet zelf kunnen stilleggen, moeten wij iets doen om tenminste de grootste veiligheidsproblemen op te lossen, hoe moeilijk en ingewikkeld deze ook moge zijn. Dit is dus mijn antwoord op de uiterst belangrijke vraag die hier werd gesteld. We zullen zeker nog vaker op dit thema moeten terugkomen. Ik hoop van ganser harte - ik zeg dit welbewust - dat ik reeds bij het volgende debat over deze kwestie in staat zal zijn u te informeren over een duidelijk betere stand van zaken dan de huidige. Ik voel mij gesterkt door dit debat en dank u voor de uitdrukkelijke politieke ondersteuning die uit uw redevoeringen naar voren kwam. Voor de Commissie is het heel belangrijk om in haar beraadslagingen te kunnen zeggen dat het Europees Parlement voor nucleaire veiligheid de scherpste en hoogste maatstaven aanlegt. Voor de landen waarmee we te maken hebben is dit een belangrijk argument. Zij beseffen maar al te goed dat het Parlement uiteindelijk moet instemmen met de toetredingsonderhandelingen, dat er dus zonder het Europees Parlement niets mogelijk is en daarom de wensen van het Parlement in deze kwestie van groot belang zijn. Voor de duidelijkheid zou ik willen zeggen dat wij ons concentreren op de reactoren waarvan in de G7-expertise, uit geloof ik 1992, werd gezegd dat ze niet konden worden beveiligd door modernisering. Dat is niet te wijten aan veiligheidsproblemen bij het bedrijf van de installaties, maar aan hun bouwmodel. Deze reactoren zijn zo gebouwd dat ze onveilig zijn en niet voor verbetering vatbaar zijn, tenminste niet tegen een redelijke kostprijs. In al deze gevallen is er slechts één zinvolle oplossing voor het probleem, namelijk stillegging, en deze moet ongetwijfeld ook zo snel mogelijk plaatsvinden. Iedereen die deze reactoren als een veiligheidsrisico beschouwt, ziet ze liever vandaag dan morgen buiten werking gesteld en zal daar ook naar streven. Het probleem is echter dat we bij de onderhandelingen over het bij met andere woorden de toetredingsonderhandelingen, slechts een politiek pressiemiddel in handen hebben, meer niet. De Europese Unie heeft, zoals ik reeds heb gezegd, slechts zeer beperkte bevoegdheden op dit gebied. We oefenen wel politieke druk uit, en dit betekent dat het uiteindelijke resultaat een politieke oplossing zal zijn. Bij deze politieke oplossing moeten we niet alleen rekening houden met onze eigen wensen, alhoewel ik mij ervan bewust ben dat de discussies over dit thema in sommige lidstaten hoog oplaaien, vooral in Oostenrijk, zoals is gebleken. Bij een politieke oplossing mogen we niet vergeten dat dit thema in de kandidaat-lidstaten een quasi-religieuze betekenis heeft gekregen. Ik kan u zeggen dat in Bulgarije bijvoorbeeld de sluiting van Kozlodoy al maanden lang het nationaal thema nummer 1 is, het thema waar alle binnenlandse politieke tegenstellingen om draaien. Gelet op de machtsverhoudingen in het land en het feit dat de bereidheid van de regering om Kozlodoy stil te leggen tegen haar gebruikt zal worden in de komende verkiezingen - hetzelfde zal overigens gebeuren in Slowakije en Litouwen - moet ik echt zeggen dat de stappen die de Bulgaarse regering tot dusver heeft genomen moedige beslissingen zijn. We zullen een middenweg moeten zien te vinden. Daar komen wij niet onderuit. Dat betekent dat er een datum moet worden vastgesteld die voor ons als uiterste datum aanvaardbaar is. Deze datum moet echter wel, voor elke betrokken kernreactor, duidelijk afwijken van de geplande resterende looptijd van die reactor. Dat hebben we met betrekking tot Ignalina en Bohunice ook bereikt. Ik wil u nog iets over Bohunice zeggen, omdat men mij sinds geruime tijd probeert te betrekken in het Oostenrijkse debat hierover. Dit zal niet lukken, want ik kan mij volledig terugvinden in het Oostenrijkse standpunt, volgens welke wij een nog beter resultaat moeten zien te bereiken. Gisteren hebben Wolfgang Schlüssel en ikzelf dat nog eens uitdrukkelijk gezegd in de Raad. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken heeft deze kwestie gisteren in de Raad aangesneden. Ik heb hem daarop steun toegezegd. Alle inspanningen om de speelruimte, die volgens mij zeker aanwezig is, ook daadwerkelijk te benutten ondersteun ik in volle overtuiging. Het enige probleem is, mevrouw Flemming, en dat weet u heel goed, dat ik bij mijn ambtsaanvaarding werd geconfronteerd met een reeds gesloten overeenkomst met Slowakije. Die overeenkomst was in kannen en kruiken. Slechts enkele dagen na mijn ambtsaanvaarding is deze overeenkomst bekendgemaakt. Ik kon moeilijk kritiek uitoefenen op hetgeen de Commissie was overeengekomen met Slowakije. Het was niet mogelijk om anders te reageren dan gereageerd werd. Maar ik heb van het begin af aan ook hier in het Parlement duidelijk gezegd dat ik volgens mij over Bohunice verdere gesprekken zinvol zijn en men uit Slowakije’s houding kan afleiden dat er ruimte bestaat voor meer. Enkele collega's hebben de vraag gesteld of het wel zinvol is te investeren in veiligheid van kerncentrales die men eigenlijk wil sluiten. Dat is inderdaad een buitengewoon moeilijke vraag, en ik zie het bijna als een gewetensvraag. De Commissie heeft in de afgelopen jaren geld gegeven om de veiligheid van de betrokken kerncentrales te waarborgen, zolang ze niet buiten werking zijn gesteld. Deze maatregelen waren in hoofdzaak gericht op de verbetering van de veiligheidscultuur in deze landen, op de instelling van onafhankelijke instanties van toezicht, maar ook op de opleiding van de met dit toezicht belaste personen. We hebben geen investeringen gefinancierd die de verlenging van de levensduur van deze kerncentrales tot doel hadden. Daar kan ook geen sprake van zijn. We moeten jammer genoeg ook een onderscheid maken tussen kerncentrales van sovjetmakelij in de toetredingslanden, waarover ik gesproken heb, en de kerncentrales van sovjetmakelij buiten de toetredingslanden. Bij deze laatste landen gebruiken we een andere hefboom. Bij de toetredingslanden is de hefboom vooral van politieke aard, omdat deze landen willen toetreden tot de EU, en wij duidelijk zeggen dat voor ons een aanvaardbare oplossing van deze kwestie een absolute voorwaarde is. Bij Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Oekraïne of andere landen kunnen we dit pressiemiddel natuurlijk niet gebruiken. Desondanks moet - dat is mijn vaste overtuiging - de Europese Unie ook in deze landen een bijdrage leveren tot verbetering van de veiligheidsnormen. Dit is echt een verschrikkelijk dilemma. We weten dat deze kerncentrales eigenlijk moeten worden gesloten, maar de politieke situatie dat niet toelaat. Dan moet men zich afvragen of men tenminste niet moet proberen de veiligheid van de kerncentrale te waarborgen of zelfs stapsgewijs te verbeteren, wel wetend dat dit er ook toe kan leiden dat de kerncentrale die men juist wil stilleggen, langer in bedrijf zal blijven dan anders het geval was geweest."@nl2,2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:translated text
"Mina damer och herrar ledamöter! Till att börja med ett mycket hjärtligt tack för era önskningar om god bättring. Det är verkligen bara en riktig snuva, inte någon politisk. Aspirin C skall jag sedan tacksamt ta emot, och jag hoppas att jag efteråt inte också får ont i magen. Jag måste säga att detta är frågor som verkligen stör ens nattsömn. Där har kollegan som sade det fullkomligt rätt. Men när det gäller den nukleära säkerheten får man, tror jag, inte lämna någon enda åtgärd oprövad för att i någon mån öka den säkerhet som vi har just nu. Jag ser inte någon annan möjlighet än att även när det handlar om kraftverk som vi vill lägga ned, men som vi från vår sida inte kan lägga ned av de nämnda politiska orsakerna, göra något för att åtminstone undanröja de värsta säkerhetsbristerna, hur svårt och komplicerat det än är. Det är alltså mitt svar på den mycket principiella fråga som ställts här. Vi kommer med säkerhet att återkomma till denna fråga ännu oftare. Jag hoppas verkligen – det säger jag inte utan orsak – att jag kommer att vara i stånd att redan nästa gång, när frågan diskuteras här, kunna rapportera om ett läge som redan är betydligt bättre än dagsläget. Jag känner mig bekräftad av den debatt som ni har fört, och jag tackar er för det helt entydiga politiska stödet som framgått av era inlägg. Det är mycket viktigt för kommissionen att i de samråd som förs kunna hänvisa till att Europaparlamentet i fråga om nukleär säkerhet tillämpar den striktaste måttstocken. För de stater vi har att göra med är det ett viktigt argument, eftersom de ju är medvetna om att Europaparlamentet till slut måste godkänna inträdesförhandlingarna, att det alltså inte alls går utan Europaparlamentet och att därför Europaparlamentets önskningar i denna fråga är av stor betydelse. Jag vill gärna klargöra att vi koncentrerar oss på de reaktorer där det i utlåtandet från G7-länderna står – jag tror det var år 1992 – att de inte kan uppgraderas, och detta inte på grund av brister i säkerheten i den löpande driften, utan på grund av konstruktionen. Det handlar alltså här om reaktorer som är osäkra i fråga om konstruktionen och som med tanke på sin konstruktion inte heller kan uppgraderas, i varje fall inte till försvarbara kostnader. I alla dessa fall finns det bara en enda klok lösning på problemet, och det är nedläggning, och detta utan varje tvekan så snabbt som möjligt. Alla som betraktar dessa reaktorer som en säkerhetsrisk, och det gör vi, måste anstränga sig för att de hellre skall stängas i dag än i morgon. Svårigheten är bara att inträdesförhandlingarna via bara ger oss ett politiskt påtryckningsmedel i handen, och ingenting mer. Europeiska unionen har, som jag redan sagt, endast en utomordentligt begränsad behörighet på detta område. Vi utövar här alltså politiska påtryckningar, det vill säga att slutresultatet är en politisk lösning. I fråga om denna politiska lösning skall man inte bara betänka vad som önskas från vår sida – jag är väl medveten om att denna fråga har en enorm sprängkraft i några medlemsstater, och, som ju debatten också har visat, särskilt för närvarande i Österrike – utan man måste i fråga om en politisk lösning naturligtvis också inse att denna fråga i kandidatländerna delvis har fått en nästan teologisk betydelse. I Bulgarien exempelvis kan jag säga er att frågan om att stänga Kosloduj nu sedan några månader är den nationella frågan nr 1, den fråga där alla inrikespolitiska motsättningar flammar upp. Jag måste verkligen säga att de steg som den bulgariska regeringen hittills har tagit med tanke på maktförhållandena i landet och det faktum att beredvilligheten att lägga ned Kosloduj används mot regeringen inför de förestående valen – samma sak kommer också att ske i Slovakien och Litauen – mot denna bakgrund är modiga beslut. Vi kan inte komma ifrån att vi måste finna en medelväg, dvs. fastställa ett datum som vi i yttersta fall skulle kunna acceptera. Detta datum måste i varje enskilt fall ligga mycket tidigt i förhållande till den projekterade återstående löptiden för respektive reaktor. Det har vi uppnått när det gäller Ignalina och Bohunice. Beträffande Bohunice vill jag säga er en sak till, eftersom man länge försökt att dra in mig i denna österrikiska dispyt. Det kommer dock inte att lyckas, ty jag är helt ense med den österrikiska ståndpunkten, enligt vilken vi vill försöka att uppnå något bättre. Det sades i går i rådet också uttryckligen av Wolfgang Schüssel och mig. Den österrikiske utrikesministern berörde frågan i går i rådet. Jag sade därför att jag stöder det, och alla ansträngningar här att utnyttja det spelrum som enligt min åsikt absolut finns till förfogande, stöder jag med full övertygelse. Problemet, fru kollega, är bara att jag när jag tillträdde ämbetet, som ni ju vet, fick en färdig överenskommelse med Slovakien. Den var färdig, den var avslutad. Den offentliggjordes visserligen först några dagar efter det jag tillträtt mitt ämbete. Men jag kunde inte gärna kritisera det som kommissionen hade förhandlat sig till med Slovakien. Det fanns ju inte någon annan möjlighet än att reagera som man gjorde. Men jag har redan från början och även här i parlamentet vid flera tillfällen sagt att jag när det gäller Bohunice anser att det är klokt med ytterligare samtal och att den slovakiska hållningen också ger anledning anta att man kan uppnå mer. Några kolleger har berört frågan om det egentligen är klokt att investera i säkerheten hos kärnkraftverk som man vill stänga. Det är i själva verket en oerhört svår fråga, i mina ögon nästan en samvetsfråga. Kommissionen hade under de senaste åren också använt medel för att garantera säkerheten hos de kärnkraftverk som vi här talar om, så länge som de är i drift, varvid åtgärderna huvudsakligen koncentrerades på att förbättra säkerhetskulturen i dessa länder, på att skapa oberoende kontrollmyndigheter, även på att utbilda människor som kan utföra en sådan kontroll. Vi har inte finansierat några investeringar, som skulle förlänga livslängden hos dessa kärnkraftverk. Det kan inte heller komma i fråga. Vi måste tyvärr också skilja mellan kärnkraftverken av sovjetisk konstruktion i kandidatländerna, som jag har talat om, och kärnkraftverken av sovjetisk konstruktion utanför kandidatländerna. Vi har här olika påtryckningsmedel. I det första fallet är påtryckningsmedlet politiskt sett mycket starkt, eftersom dessa länder vill ansluta sig till EU och vi kort och koncist säger att villkoret är att man reglerar frågan på ett sätt som vi kan godkänna. När det gäller Ryssland, Vitryssland, Armenien, Ukraina eller andra länder har vi naturligtvis inte något sådant påtryckningsmedel. Trots detta – det är jag fast övertygad om – måste Europeiska unionen även i dessa länder arbeta för att höja säkerhetsstandarden. Det är verkligen ett förskräckligt dilemma. Vi vet att ett kärnkraftverk egentligen måste läggas ned. Men vi har att göra med en politisk situation där detta inte är möjligt. Då står man inför problemet att nu göra någonting för att åtminstone garantera en säker drift eller till och med stegvis förbättra den, i medvetande om att detta kärnkraftverk, som ni vill lägga ned, i så fall kommer att finnas kvar i drift längre än som annars vore fallet."@sv13
lpv:translated text
"Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ θερμά για τα “περαστικά” σας. Είναι στ’ αλήθεια κανονικό και όχι πολιτικό συνάχι. Ευχαρίστως θα δεχθώ αργότερα την ασπιρίνη με βιταμίνη C, ελπίζοντας να μη με πονέσει στο τέλος και το στομάχι. Πρέπει να παραδεχθώ ότι αυτά είναι ζητήματα που πραγματικά δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς ήσυχος. Η συνάδελφος που το είπε έχει απόλυτο δίκιο. Όταν όμως το ζητούμενο είναι η πυρηνική ασφάλεια, θεωρώ ότι πρέπει κανείς να δοκιμάσει όλα τα μέσα που οδηγούν στη βαθμιαία αύξηση της ασφάλειας που διαθέτουμε σήμερα. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα από το να κάνουμε κάτι και ως προς τις εγκαταστάσεις που θέλουμε μεν να κλείσουν, αλλά δεν μπορούμε να το επιτύχουμε εξαιτίας των πολιτικών λόγων που ανέφερα, προκειμένου να απαλείψουμε τουλάχιστον τις σημαντικότερες ελλείψεις ως προς την ασφάλεια, όσο δύσκολο και περίπλοκο κι να είναι αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μου στο σημαντικό θέμα αρχής που τέθηκε εδώ. Ασφαλώς θα επανέλθουμε πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω – και δεν το λέω χωρίς λόγο – ότι θα είμαι σε θέση να σας μιλήσω την επόμενη κιόλας φορά που θα συζητηθεί το θέμα εδώ για μια κατάσταση που θα είναι ήδη πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Αισθάνομαι ότι η συζήτηση επιβεβαιώνει τις προσδοκίες μου και σας ευχαριστώ για τη σαφή πολιτική υποστήριξη που εκφράστηκε στις αγορεύσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή να μπορεί να παραπέμπει κατά τις διαβουλεύσεις που διεξάγει στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει αυστηρότατα και πολύ υψηλά κριτήρια στο ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας. Αυτό το επιχείρημα είναι σημαντικό για τα κράτη που αντιμετωπίζουμε, αφού γνωρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τελικά να εγκρίνει τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις, ότι δηλαδή τίποτα δεν είναι δυνατόν χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και γι’ αυτό οι επιθυμίες του είναι πολύ σημαντικές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα να διασαφηνίσω ότι επικεντρωνόμαστε στους αντιδραστήρες για τους οποίους η Ομάδα των 7 αποφάνθηκε – το 1992, νομίζω – πως δεν επιδέχονται αναβάθμιση, και μάλιστα όχι εξαιτίας ελλείψεων στην ασφάλεια λειτουργίας, αλλά εξαιτίας του είδους της κατασκευής τους. Πρόκειται συνεπώς για αντιδραστήρες που είναι επικίνδυνοι και δεν μπορούν ούτε να βελτιωθούν εξαιτίας της κατασκευής τους, τουλάχιστον όχι με λογικό κόστος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μία μόνο εύλογη λύση του προβλήματος, δηλαδή η παύση λειτουργίας, και μάλιστα χωρίς αμφιβολία το συντομότερο δυνατόν. Όποιος θεωρεί τους αντιδραστήρες αυτούς επικίνδυνους, όπως εμείς, πρέπει να προσπαθεί να επιτύχει να κλείσουν μια ώρα αρχύτερα. Η μόνη δυσκολία είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για το κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή για την ένταξη, δεν μας προσφέρουν τίποτα περισσότερο από ένα μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήδη είπα, δεν έχει παρά εξαιρετικά περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα αυτόν. Ασκούμε λοιπόν εδώ πολιτική πίεση, δηλαδή αυτό που θα βγει στο τέλος θα είναι μια πολιτική λύση. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής λύσης δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο τί θέλει η δική μας πλευρά – ασφαλώς συνειδητοποιώ ότι το ζήτημα αυτό σε ορισμένα κράτη μέλη έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά στην Αυστρία, όπως άλλωστε φάνηκε από τη συζήτηση – αλλά φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προσλάβει στα κράτη μέλη εν μέρει μια σχεδόν θεολογική σημασία. Μπορώ να σας πω π.χ. ότι στη Βουλγαρία το ζήτημα του κλεισίματος του Kosloduj είναι εδώ και μήνες υπ’ αριθμόν 1 εθνικό θέμα, που πυροδοτεί όλες τις εσωπολιτικές αντιθέσεις. Πραγματικά, πρέπει να παραδεχθώ ότι τα μέχρι τώρα βήματα της βουλγαρικής κυβέρνησης συνίστανται σε θαρραλέες αποφάσεις, αν αναλογιστεί κανείς τον συσχετισμό δυνάμεων στη χώρα και το γεγονός ότι η προθυμία για την παύση λειτουργίας του Kosloduj θα χρησιμοποιηθεί στις προσεχείς εκλογές εναντίον της κυβέρνησης – το ίδιο θα συμβεί στη Σλοβακία και στη Λιθουανία. Δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη μέση λύση, δηλαδή τον ορισμό μιας ημερομηνίας που θα μπορούμε να αποδεχθούμε μόλις και μετά βίας. Σε κάθε επιμέρους περίπτωση η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να απέχει φανερά από τον προβλεπόμενο υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας του εκάστοτε αντιδραστήρα. Αυτό το επιτύχαμε για την Ignalina και το Bohunice. Θα σας πω κάτι ακόμη για το Bohunice, μια και, ως γνωστό, καταβάλλεται εδώ και καιρό προσπάθεια εμπλοκής μου σε αυτή την αυστριακή αντιπαράθεση. Όμως δεν θα πετύχει, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τη θέση της Αυστρίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιχειρήσουμε να επιτύχουμε κάτι καλύτερο. Αυτό δηλώσαμε χθες ρητά στο Συμβούλιο ο Wolfgang Schüssel κι εγώ. Ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών έθιξε χθες το ζήτημα στο Συμβούλιο. Εγώ απάντησα ότι το υποστηρίζω, όπως υποστηρίζω με βαθιά πεποίθηση και όλες τις εδώ προσπάθειες χρησιμοποίησης του περιθωρίου που πιστεύω ότι ασφαλώς υπάρχει. Κυρία συνάδελφε, το μόνο πρόβλημα είναι ότι όταν ανέλαβα το αξίωμά μου βρήκα, όπως ξέρετε, μια έτοιμη συμφωνία με τους Σλοβάκους. Είχε τελειώσει, είχε συναφθεί. Γνωστοποιήθηκε μόλις μερικές ημέρες αφού ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Όμως εγώ δεν μπορούσα εύκολα να ασκήσω κριτική σε όσα είχε διαπραγματευθεί η Επιτροπή με τη Σλοβακία. Δεν υπήρχε δυνατότητα άλλης αντίδρασης από εκείνη που εκφράστηκε. Όμως, από την αρχή είχα πει και εδώ στο Κοινοβούλιο με διάφορες αφορμές ότι για την περίπτωση του Bohunice νομίζω πως είναι σκόπιμο να διεξαχθούν και άλλες συνομιλίες και πως η στάση της Σλοβακίας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Ορισμένοι συνάδελφοι έθιξαν το θέμα αν έχει ουσιαστικό νόημα να επενδύει κανείς στην ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων τις οποίες θέλει να κλείσει. Πραγματικά, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν ζήτημα συνείδησης. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή είχε διαθέσει επίσης πόρους για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των αντιδραστήρων για τους οποίους συζητάμε σήμερα, για όσο διάστημα λειτουργούν ακόμη. Τα μέτρα επικεντρώθηκαν κυρίως στη βελτίωση της καλλιέργειας της κατανόησης της ασφάλειας στις χώρες αυτές, στη δημιουργία ανεξάρτητων αρχών ελέγχου, αλλά και στην εκπαίδευση των ανθρώπων που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον έλεγχο. Δεν προβήκαμε σε επενδύσεις που θα αύξαναν τον χρόνο ζωής αυτών των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Κάτι τέτοιο άλλωστε αποκλείεται. Εκτός αυτού, πρέπει δυστυχώς να κάνουμε διάκριση μεταξύ πυρηνικών εγκαταστάσεων σοβιετικής κατασκευής στις υποψήφιες χώρες που ανέφερα και εκτός αυτών. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά μέσα πίεσης. Στην πρώτη περίπτωση το πολιτικό μέσο είναι πολύ ισχυρό, επειδή οι εν λόγω χώρες θέλουν να ενταχθούν στην ΕΕ και εμείς λέμε καθαρά ότι για μας αποτελεί προϋπόθεση μια αποδεκτή ρύθμιση του θέματος αυτού. Στις περιπτώσεις της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και άλλων χωρών δεν διαθέτουμε βέβαια τέτοιο μέσο πίεσης. Παρ’ όλα αυτά, είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει στην αύξηση των προδιαγραφών ασφάλειας και στις χώρες αυτές. Είναι πραγματικά ένα τρομερό δίλημμα. Γνωρίζουμε ότι μια πυρηνική εγκατάσταση θα έπρεπε βασικά να σταματήσει να λειτουργεί, αντιμετωπίζουμε όμως μια πολιτική κατάσταση που δεν καθιστά εφικτό κάτι τέτοιο. Εδώ βρίσκεται κανείς μπροστά στο ερώτημα αν θα κάνει κάτι ώστε να διασφαλίσει τουλάχιστον την ασφαλή λειτουργία ή και να τη βελτιώσει σταδιακά, μολονότι γνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να έχει ως επακόλουθο να λειτουργήσει η πυρηνική εγκατάσταση που θέλουμε να κλείσει ακόμη περισσότερο από ό,τι σε διαφορετική περίπτωση."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin sydämellinen kiitos paranemistoivotuksista. Tämä on todellakin vain oikeaa nuhaa, ei mitään poliittista. Aspirin C:n otan jälkeenpäin kiitollisena vastaan siinä toivossa, etten saa sen jälkeen vielä myös vatsakipuja. Minun on sanottava, että nämä ovat kysymyksiä, jotka eivät todellakaan anna nukkua rauhassa. Siinä kollega, joka näin sanoi, on täysin oikeassa. Kun on kuitenkin kyse ydinturvallisuudesta, ei uskoakseni pidä kuitenkaan jättää käyttämättä yhtään toimea, joka johtaa siihen, että voimalan tämänhetkinen turvallisuus paranee ainakin vähän. En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia kuitenkin jollakin tavalla siellä, missä on kyse sellaisista ydinvoimaloista, jotka haluamme sulkea, mutta joita emme voi sulkea omalta osaltamme mainittujen poliittisten syiden vuoksi. Näin siksi, että ainakin suurimmat turvallisuuspuutteet voidaan korjata, niin vaikeaa ja monimutkaista kuin se myös onkin. Tämä siis vastauksena niihin erittäin perusteellisiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Palaamme tähän aiheeseen varmasti vielä useampaan otteeseen. Toivon hartaasti – enkä sano tätä syyttä –, että pystyn jo ensi kerralla, kun tästä asiasta keskustellaan täällä, kertomaan teille tilanteesta, joka tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna on jo huomattavasti parempi. Tämä teidän käymänne keskustelu tuntuu antavan vahvistuksen mielipiteilleni, ja kiitän teitä siitä erittäin yksiselitteisestä poliittisesta tuesta, joka kävi ilmi puheenvuoroistanne. Komissiolle on hyvin tärkeää voida viitata käymissämme neuvotteluissa siihen, että Euroopan parlamentti asettaa ydinturvallisuusasiassa mitä tiukimmat ja korkeimmat standardit. Niille valtioille, joiden kanssa olemme tekemisissä, tämä on tärkeä argumentti. Se on tärkeä siksi, että nämä maat ovat tietoisia siitä, että Euroopan parlamentin on viime kädessä hyväksyttävä jäsenyysneuvottelut. Ne tietävät myös, että ilman Euroopan parlamenttia mikään ei siis onnistu, ja siksi sen toiveet ovat erittäin merkittäviä tässä asiassa. Haluaisin mielelläni selventää, että keskitymme niihin reaktoreihin, joiden osalta G7-ryhmän lausunnossa muistaakseni vuodelta 1992 sanotaan, että ne ovat vanhanaikaisia ei niiden toimintaan liittyvien turvallisuuspuutteiden vaan niiden edustaman rakennetyypin vuoksi. Tässä on siis kyse reaktoreista, jotka ovat rakenteensa vuoksi turvattomia ja joita ei voida rakenteensa vuoksi myöskään parantaa ainakaan järkevin kustannuksin. Kaikissa näissä tapauksissa on olemassa vain yksi ainoa järkevä ratkaisu ongelmaan, ja se on reaktorien poistaminen käytöstä epäröimättä mahdollisimman nopeasti. Jokaisen, joka ymmärtää nämä reaktorit turvallisuusriskiksi meidän tapaamme, on pyrittävä saamaan ne suljettua mieluummin tänään kuin huomenna. Vaikeutena tässä on vain se, että yhteisön säännöstöä koskevat neuvottelut eli siis jäsenyysneuvottelut antavat meille vain poliittisen painostusvälineen, eivät sen enempää. Euroopan unionilla on, kuten jo sanoin, vain erittäin rajallinen toimivalta tällä alalla. Me harjoitamme siis poliittista painostusta, mikä tarkoittaa, että sen lopputuloksena on poliittinen ratkaisu. Tässä poliittisessa ratkaisussa on otettava tietenkin huomioon se, mitä toiveita meillä on. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä aihe on joissakin jäsenvaltioissa erittäin arkaluonteinen, ja kuten tämä keskustelukin on osoittanut, näin on tällä hetkellä erityisesti Itävallassa. Sen lisäksi poliittisen ratkaisun yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon myös se, että tämä aihe on saavuttanut hakijamaissa osittain lähes uskonnollista merkitystä. Esimerkiksi Bulgarian osalta voin sanoa teille, että kysymys Kozloduin ydinvoimalan sulkemisesta on ollut nyt jo kuukausien ajan kansallinen keskustelunaihe numero yksi eli aihe, jossa roihahtavat liekkeihin kaikki sisäpoliittisesti ristiriidat. Minun on todellakin sanottava, että ne askeleet, joita Bulgarian hallitus on toistaiseksi ottanut, ovat rohkeita päätöksiä, kun otetaan huomioon maan valtasuhteet ja se tosiasia, että aikomusta sulkea Kozloduin ydinvoimala tullaan käyttämään lähestyvissä vaaleissa hallituksen vastaisena aseena – näin tulee tapahtumaan myös Slovakiassa ja Liettuassa. Emme voi ehkä välttää kultaisen keskitien löytämistä eli sellaisen päivämäärän sopimista, jonka voimme vielä ääritapauksessa hyväksyä. Tämän päivämäärän on oltava jokaisessa yksittäisessä tapauksessa selvästi kaukana kulloisenkin reaktorin suunnitellusta jäljellä olevasta toiminta-ajasta. Olemme saavuttaneet tämän jo Ignalinan ja Bohunicen osalta. Sanon teille Bohuniceen liittyen vielä jotakin, koska minut on jo pitkään yritetty vetää mukaan tähän Itävallan sisäiseen kiistaan. Se ei tule kuitenkaan onnistumaan, koska yhdyn täysin siihen itävaltalaiseen näkökantaan, jonka mukaan meidän tulisi yrittää saavuttaa vielä jotakin parempaa. Sen Wolfgang Schüssel ja minä sanoimme painokkaasti eilen neuvostossa. Itävallan ulkoministeri käsitteli siis tätä kysymystä eilen neuvostossa, minkä jälkeen totesin omalta osaltani tukevani sitä. Tuen myös täysin vakuuttuneena kaikkia täällä esitettyjä pyrkimyksiä käyttää hyväksi mielestäni täysin olemassa olevaa pelinvaraa. Ongelmana on, arvoisa parlamentin jäsen, vain se, että löysin aloittaessani tässä virassa valmiin Slovakian kanssa tehdyn sopimuksen, kuten hyvin tiedätte. Se oli valmis ja se oli lyöty lukkoon. Tämä sopimus tuli yleiseen tietoon vasta muutamia päiviä virkaanastumiseni jälkeen. Minun oli kuitenkin vaikea kritisoida sitä, mitä komissio oli neuvotellut Slovakian kanssa, koska komissiolla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin reagoida niin kuin se teki. Olen kuitenkin sanonut alusta alkaen ja myös täällä parlamentissa jo useaan otteeseen, että olen Bohunicen tapauksessa sitä mieltä, että lisäkeskustelut ovat mielekkäitä ja että Slovakian asenne antaa myös syytä olettaa, että asiassa voidaan saavuttaa enemmänkin. Jotkut kollegat ovat käsitelleet kysymystä siitä, onko oikeastaan järkevää investoida sellaisten ydinvoimaloiden turvallisuuteen, jotka halutaan sulkea. Tämä on todellakin valtavan vaikea kysymys ja minun mielestäni lähes omantunnon kysymys. Komissio on käyttänyt viime vuosina myös varoja turvatakseen täällä mainittujen ydinvoimaloiden toimintavarmuuden niiden sulkemiseen asti. Siinä yhteydessä toimet keskitettiin pääasiassa näiden maiden turvallisuuskulttuurin parantamiseen, riippumattomien valvontaviranomaisten perustamiseen sekä myös niiden ihmisten kouluttamiseen, jotka saattaisivat vastata tästä valvonnasta. Me emme ole rahoittaneet mitään investointeja, jotka olisivat pidentäneet näiden ydinvoimaloiden käyttöikää. Sellainen ei voi myöskään tulla kyseeseen. Meidän on valitettavasti tehtävä myös ero hakijamaissa olevien mainitsemieni neuvostoliittolaistyyppisten ydinvoimaloiden ja hakijamaiden ulkopuolella olevien neuvostoliittolaistyyppisten ydinvoimaloiden välille. Olemme näiden eri ydinvoimaloiden osalta erilaisessa asemassa. Ensimmäisessä tapauksessa meillä on poliittisesti hyvin voimakas ote, koska nämä maat haluavat liittyä EU:hun ja koska me sanomme erittäin selvästi, että liittymisen edellytyksenä on tätä asiaan koskeva järjestely, jonka me voimme hyväksyä. Venäjän, Valko-Venäjän, Armenian, Ukrainan tai muiden maiden tapauksessa meillä ei tietenkään ole sellaista painostuskeinoa. Siitä huolimatta – siitä olen hyvin vakuuttunut – Euroopan unionin on osallistuttava myös näissä maissa turvallisuusstandardien nostamiseen. Se on todellakin hirveä dilemma. Tiedämme, että ydinvoimala on oikeastaan suljettava. Olemme toisaalta sellaisessa poliittisessa tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista. Te olette silloin sen kysymyksen edessä, teettekö nyt jotakin taataksenne vähintään laitoksen turvallisen toiminnan tai jopa parantaaksenne sitä vielä asteittain, samalla olette hyvin tietoisia siitä, että se saattaisi johtaa myös tilanteeseen, jossa tämä ydinvoimala, jonka te haluatte sulkea, toimiikin kauemmin kuin muutoin olisi ollut mahdollista."@fi5
lpv:translated text
"Ladies and gentlemen, firstly may I thank you for your get-well wishes. It is a genuine cold, not a political one. I shall gladly take some aspirin C later, hoping that I do not also get stomach ache. I have to say that these are questions which do not let you sleep peacefully. The speaker who said that was completely right. However, where nuclear safety is concerned we must, I believe, leave no measure untried which might lead to further increasing the level of safety which we already have. I see no alternative other than, where we are dealing with power stations which we want to shut down but which, for the political reasons mentioned, we ourselves are unable to shut down, doing something to at least remedy the most serious safety defects, however difficult and complicated that might be. This is my answer to the very basic question which was asked. We will certainly be returning to this subject on frequent occasions. I sincerely hope, and I say this with good cause, that on the next occasion that this matter is discussed I will be able to report on a situation which is considerably better than it is today. I feel vindicated by the debate which you have conducted and thank you for the full and unambiguous political support which was evident in your contributions. It is very important for the Commission to be able to point out in its discussions that the European Parliament sets the most stringent high standards in the issue of nuclear safety. This is an important factor for the States with which we are dealing because they are well aware that at the end of the accession negotiations the European Parliament must give its consent, that nothing, therefore, is possible without the European Parliament and that the wishes of the European Parliament in this matter are consequently of prime importance. I would like to make clear that we are focusing on reactors which, according to the G7 opinion dating, I think, from 1992 cannot be upgraded, not because of their safety defects in operation but because of their design. We are therefore talking about reactors which are constructionally unsafe and whose constructions cannot be upgraded, at least not at justifiable costs. In all these cases there is only one reasonable solution to the problem, namely shutdown, and, without any doubt, shutdown as quickly as possible. Anyone who sees these reactors as a safety risk, as we do, must be concerned to see them shut down sooner rather than later. The difficulty is simply that the negotiations on the i.e. the accession negotiations, give us only a political means of exerting pressure and nothing more. As I have already said, the European Union has only extremely limited competence in this area. We are therefore exerting political pressure in this matter, which means that the result will be a political solution. This political solution must not just take into consideration our own wishes. I am well aware that this subject is extremely volatile in some Member States and, as the debate also has shown, particularly at this time in Austria. In reaching this solution, we must, of course, realise that this subject has to a certain extent acquired an almost theological importance in the candidate countries. In Bulgaria, for example, I can tell you that the issue of the closure of Kosloduj has been the number one topic for some months, the topic which sparks all domestic political antagonisms. I must say that the steps which the Bulgarian Government has so far taken, given the balance of power in the country and the fact that the willingness to shut down Kosloduj will be used against the government in the forthcoming elections, as will also happen in Slovakia and Lithuania, must be seen in this light as brave decisions. We will not fail to find a compromise, that is to fix a date which we can still accept at worst. In each instance this date must be clearly independent of the projected time which each reactor has to run. This is what we did with regard to Ignalina and Bohunice. I would like to mention something else concerning Bohunice because for some time now there have been attempts to draw me into the Austrian dispute. These will not prove successful, however, because I fully agree with the Austrian position that we should try to achieve something even better. Wolfgang Schüssel and I both said this clearly in the Council yesterday. The Austrian Foreign Minister raised this issue yesterday in the Council and I said that I supported it and, indeed, all the efforts being made to use the, in my opinion, considerable scope which exists; I firmly support this. The problem is simply that when I entered office, as you know, I found a completed agreement with Slovakia; completed and sealed. It was published only days after I entered office. However, I severely criticised what the Commission had negotiated with Slovakia. There was no alternative but to react in the way that I did. However, from the outset, including here in Parliament, I have said on many occasions that in the case of Bohunice I believe that further discussion would be appropriate and that the Slovak position gives reason to believe that more can be achieved. Some colleagues have voiced the question of whether it is really wise to invest in the safety of nuclear power stations which are to be shut down. This is actually an incredibly difficult question and, as I see it, pretty much a question of conscience. In recent years the Commission has also spent money on ensuring the operational safety of the nuclear power stations under consideration until such time as they are shut down, basically concentrating measures on the improvement of the safety culture in these countries, the creation of independent supervisory authorities and the training of the personnel who carry out this supervisory work. We have not financed investments which would extend the life of these nuclear power stations. That does not come into it. Unfortunately, however, we must also distinguish between the Soviet-design nuclear power stations in the candidate countries which I have been talking about and the Soviet-design nuclear power stations outside the candidate countries. Here we have a different lever. In the first instance, the lever is politically very strong because these States wish to enter the EU and we can say plainly and simply that a precondition is that this issue be resolved in a way which is acceptable to us. In the case of Russia, Belarus, Armenia, Ukraine or other States, we obviously do not have the same means of exerting pressure. Nevertheless, I am convinced that the European Union must also be involved in raising the safety standard in these States. It really is a dreadful dilemma. We know that a nuclear power station must be shut down and yet we have a political situation in which this cannot be achieved. We are faced with the question of whether to do something to at least ensure safe operation and perhaps gradually improve it, knowing full well that this might lead to the nuclear power station which you want to shut down remaining in operation longer than would otherwise be the case."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Geachte afgevaardigden, in de eerste plaats wil ik al degenen die mij beterschap hebben gewenst, van harte danken. Het is echt niet meer dan een gewone verkoudheid, dus geen politieke verkoudheid. Die aspirine C neem ik na afloop van het debat graag in ontvangst. Hopelijk krijg ik echter nadien niet ook nog een maagzweer. Ik moet zeggen dat dit vragen zijn die een mens slapeloze nachten kunnen bezorgen. Wat dat betreft heeft mevrouw Flemming volkomen gelijk. Wanneer het echter gaat om nucleaire veiligheid mag men volgens mij geen enkele maatregel uitsluiten die kan bijdragen tot een optimale verbetering van de bestaande veiligheid. Ik geloof niet dat wij veel keuze hebben. Ook bij kerncentrales die wij willen stilleggen, maar die wij om de genoemde politieke redenen niet zelf kunnen stilleggen, moeten wij iets doen om tenminste de grootste veiligheidsproblemen op te lossen, hoe moeilijk en ingewikkeld deze ook moge zijn. Dit is dus mijn antwoord op de uiterst belangrijke vraag die hier werd gesteld. We zullen zeker nog vaker op dit thema moeten terugkomen. Ik hoop van ganser harte - ik zeg dit welbewust - dat ik reeds bij het volgende debat over deze kwestie in staat zal zijn u te informeren over een duidelijk betere stand van zaken dan de huidige. Ik voel mij gesterkt door dit debat en dank u voor de uitdrukkelijke politieke ondersteuning die uit uw redevoeringen naar voren kwam. Voor de Commissie is het heel belangrijk om in haar beraadslagingen te kunnen zeggen dat het Europees Parlement voor nucleaire veiligheid de scherpste en hoogste maatstaven aanlegt. Voor de landen waarmee we te maken hebben is dit een belangrijk argument. Zij beseffen maar al te goed dat het Parlement uiteindelijk moet instemmen met de toetredingsonderhandelingen, dat er dus zonder het Europees Parlement niets mogelijk is en daarom de wensen van het Parlement in deze kwestie van groot belang zijn. Voor de duidelijkheid zou ik willen zeggen dat wij ons concentreren op de reactoren waarvan in de G7-expertise, uit geloof ik 1992, werd gezegd dat ze niet konden worden beveiligd door modernisering. Dat is niet te wijten aan veiligheidsproblemen bij het bedrijf van de installaties, maar aan hun bouwmodel. Deze reactoren zijn zo gebouwd dat ze onveilig zijn en niet voor verbetering vatbaar zijn, tenminste niet tegen een redelijke kostprijs. In al deze gevallen is er slechts één zinvolle oplossing voor het probleem, namelijk stillegging, en deze moet ongetwijfeld ook zo snel mogelijk plaatsvinden. Iedereen die deze reactoren als een veiligheidsrisico beschouwt, ziet ze liever vandaag dan morgen buiten werking gesteld en zal daar ook naar streven. Het probleem is echter dat we bij de onderhandelingen over het bij met andere woorden de toetredingsonderhandelingen, slechts een politiek pressiemiddel in handen hebben, meer niet. De Europese Unie heeft, zoals ik reeds heb gezegd, slechts zeer beperkte bevoegdheden op dit gebied. We oefenen wel politieke druk uit, en dit betekent dat het uiteindelijke resultaat een politieke oplossing zal zijn. Bij deze politieke oplossing moeten we niet alleen rekening houden met onze eigen wensen, alhoewel ik mij ervan bewust ben dat de discussies over dit thema in sommige lidstaten hoog oplaaien, vooral in Oostenrijk, zoals is gebleken. Bij een politieke oplossing mogen we niet vergeten dat dit thema in de kandidaat-lidstaten een quasi-religieuze betekenis heeft gekregen. Ik kan u zeggen dat in Bulgarije bijvoorbeeld de sluiting van Kozlodoy al maanden lang het nationaal thema nummer 1 is, het thema waar alle binnenlandse politieke tegenstellingen om draaien. Gelet op de machtsverhoudingen in het land en het feit dat de bereidheid van de regering om Kozlodoy stil te leggen tegen haar gebruikt zal worden in de komende verkiezingen - hetzelfde zal overigens gebeuren in Slowakije en Litouwen - moet ik echt zeggen dat de stappen die de Bulgaarse regering tot dusver heeft genomen moedige beslissingen zijn. We zullen een middenweg moeten zien te vinden. Daar komen wij niet onderuit. Dat betekent dat er een datum moet worden vastgesteld die voor ons als uiterste datum aanvaardbaar is. Deze datum moet echter wel, voor elke betrokken kernreactor, duidelijk afwijken van de geplande resterende looptijd van die reactor. Dat hebben we met betrekking tot Ignalina en Bohunice ook bereikt. Ik wil u nog iets over Bohunice zeggen, omdat men mij sinds geruime tijd probeert te betrekken in het Oostenrijkse debat hierover. Dit zal niet lukken, want ik kan mij volledig terugvinden in het Oostenrijkse standpunt, volgens welke wij een nog beter resultaat moeten zien te bereiken. Gisteren hebben Wolfgang Schlüssel en ikzelf dat nog eens uitdrukkelijk gezegd in de Raad. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken heeft deze kwestie gisteren in de Raad aangesneden. Ik heb hem daarop steun toegezegd. Alle inspanningen om de speelruimte, die volgens mij zeker aanwezig is, ook daadwerkelijk te benutten ondersteun ik in volle overtuiging. Het enige probleem is, mevrouw Flemming, en dat weet u heel goed, dat ik bij mijn ambtsaanvaarding werd geconfronteerd met een reeds gesloten overeenkomst met Slowakije. Die overeenkomst was in kannen en kruiken. Slechts enkele dagen na mijn ambtsaanvaarding is deze overeenkomst bekendgemaakt. Ik kon moeilijk kritiek uitoefenen op hetgeen de Commissie was overeengekomen met Slowakije. Het was niet mogelijk om anders te reageren dan gereageerd werd. Maar ik heb van het begin af aan ook hier in het Parlement duidelijk gezegd dat ik volgens mij over Bohunice verdere gesprekken zinvol zijn en men uit Slowakije’s houding kan afleiden dat er ruimte bestaat voor meer. Enkele collega's hebben de vraag gesteld of het wel zinvol is te investeren in veiligheid van kerncentrales die men eigenlijk wil sluiten. Dat is inderdaad een buitengewoon moeilijke vraag, en ik zie het bijna als een gewetensvraag. De Commissie heeft in de afgelopen jaren geld gegeven om de veiligheid van de betrokken kerncentrales te waarborgen, zolang ze niet buiten werking zijn gesteld. Deze maatregelen waren in hoofdzaak gericht op de verbetering van de veiligheidscultuur in deze landen, op de instelling van onafhankelijke instanties van toezicht, maar ook op de opleiding van de met dit toezicht belaste personen. We hebben geen investeringen gefinancierd die de verlenging van de levensduur van deze kerncentrales tot doel hadden. Daar kan ook geen sprake van zijn. We moeten jammer genoeg ook een onderscheid maken tussen kerncentrales van sovjetmakelij in de toetredingslanden, waarover ik gesproken heb, en de kerncentrales van sovjetmakelij buiten de toetredingslanden. Bij deze laatste landen gebruiken we een andere hefboom. Bij de toetredingslanden is de hefboom vooral van politieke aard, omdat deze landen willen toetreden tot de EU, en wij duidelijk zeggen dat voor ons een aanvaardbare oplossing van deze kwestie een absolute voorwaarde is. Bij Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Oekraïne of andere landen kunnen we dit pressiemiddel natuurlijk niet gebruiken. Desondanks moet - dat is mijn vaste overtuiging - de Europese Unie ook in deze landen een bijdrage leveren tot verbetering van de veiligheidsnormen. Dit is echt een verschrikkelijk dilemma. We weten dat deze kerncentrales eigenlijk moeten worden gesloten, maar de politieke situatie dat niet toelaat. Dan moet men zich afvragen of men tenminste niet moet proberen de veiligheid van de kerncentrale te waarborgen of zelfs stapsgewijs te verbeteren, wel wetend dat dit er ook toe kan leiden dat de kerncentrale die men juist wil stilleggen, langer in bedrijf zal blijven dan anders het geval was geweest."@nl2,2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ladies and gentlemen, firstly may I thank you for your get-well wishes. It is a genuine cold, not a political one. I shall gladly take some aspirin C later, hoping that I do not also get stomach ache. I have to say that these are questions which do not let you sleep peacefully. The speaker who said that was completely right. However, where nuclear safety is concerned we must, I believe, leave no measure untried which might lead to further increasing the level of safety which we already have. I see no alternative other than, where we are dealing with power stations which we want to shut down but which, for the political reasons mentioned, we ourselves are unable to shut down, doing something to at least remedy the most serious safety defects, however difficult and complicated that might be. This is my answer to the very basic question which was asked. We will certainly be returning to this subject on frequent occasions. I sincerely hope, and I say this with good cause, that on the next occasion that this matter is discussed I will be able to report on a situation which is considerably better than it is today. I feel vindicated by the debate which you have conducted and thank you for the full and unambiguous political support which was evident in your contributions. It is very important for the Commission to be able to point out in its discussions that the European Parliament sets the most stringent high standards in the issue of nuclear safety. This is an important factor for the States with which we are dealing because they are well aware that at the end of the accession negotiations the European Parliament must give its consent, that nothing, therefore, is possible without the European Parliament and that the wishes of the European Parliament in this matter are consequently of prime importance. I would like to make clear that we are focusing on reactors which, according to the G7 opinion dating, I think, from 1992 cannot be upgraded, not because of their safety defects in operation but because of their design. We are therefore talking about reactors which are constructionally unsafe and whose constructions cannot be upgraded, at least not at justifiable costs. In all these cases there is only one reasonable solution to the problem, namely shutdown, and, without any doubt, shutdown as quickly as possible. Anyone who sees these reactors as a safety risk, as we do, must be concerned to see them shut down sooner rather than later. The difficulty is simply that the negotiations on the i.e. the accession negotiations, give us only a political means of exerting pressure and nothing more. As I have already said, the European Union has only extremely limited competence in this area. We are therefore exerting political pressure in this matter, which means that the result will be a political solution. This political solution must not just take into consideration our own wishes. I am well aware that this subject is extremely volatile in some Member States and, as the debate also has shown, particularly at this time in Austria. In reaching this solution, we must, of course, realise that this subject has to a certain extent acquired an almost theological importance in the candidate countries. In Bulgaria, for example, I can tell you that the issue of the closure of Kosloduj has been the number one topic for some months, the topic which sparks all domestic political antagonisms. I must say that the steps which the Bulgarian Government has so far taken, given the balance of power in the country and the fact that the willingness to shut down Kosloduj will be used against the government in the forthcoming elections, as will also happen in Slovakia and Lithuania, must be seen in this light as brave decisions. We will not fail to find a compromise, that is to fix a date which we can still accept at worst. In each instance this date must be clearly independent of the projected time which each reactor has to run. This is what we did with regard to Ignalina and Bohunice. I would like to mention something else concerning Bohunice because for some time now there have been attempts to draw me into the Austrian dispute. These will not prove successful, however, because I fully agree with the Austrian position that we should try to achieve something even better. Wolfgang Schüssel and I both said this clearly in the Council yesterday. The Austrian Foreign Minister raised this issue yesterday in the Council and I said that I supported it and, indeed, all the efforts being made to use the, in my opinion, considerable scope which exists; I firmly support this. The problem is simply that when I entered office, as you know, I found a completed agreement with Slovakia; completed and sealed. It was published only days after I entered office. However, I severely criticised what the Commission had negotiated with Slovakia. There was no alternative but to react in the way that I did. However, from the outset, including here in Parliament, I have said on many occasions that in the case of Bohunice I believe that further discussion would be appropriate and that the Slovak position gives reason to believe that more can be achieved. Some colleagues have voiced the question of whether it is really wise to invest in the safety of nuclear power stations which are to be shut down. This is actually an incredibly difficult question and, as I see it, pretty much a question of conscience. In recent years the Commission has also spent money on ensuring the operational safety of the nuclear power stations under consideration until such time as they are shut down, basically concentrating measures on the improvement of the safety culture in these countries, the creation of independent supervisory authorities and the training of the personnel who carry out this supervisory work. We have not financed investments which would extend the life of these nuclear power stations. That does not come into it. Unfortunately, however, we must also distinguish between the Soviet-design nuclear power stations in the candidate countries which I have been talking about and the Soviet-design nuclear power stations outside the candidate countries. Here we have a different lever. In the first instance, the lever is politically very strong because these States wish to enter the EU and we can say plainly and simply that a precondition is that this issue be resolved in a way which is acceptable to us. In the case of Russia, Belarus, Armenia, Ukraine or other States, we obviously do not have the same means of exerting pressure. Nevertheless, I am convinced that the European Union must also be involved in raising the safety standard in these States. It really is a dreadful dilemma. We know that a nuclear power station must be shut down and yet we have a political situation in which this cannot be achieved. We are faced with the question of whether to do something to at least ensure safe operation and perhaps gradually improve it, knowing full well that this might lead to the nuclear power station which you want to shut down remaining in operation longer than would otherwise be the case."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(DE) Señorías, en primer lugar muchas gracias por los deseos de recuperación. Es realmente sólo un auténtico resfriado y no de carácter político. Le agradezco la aspirina C que tomaré a continuación con la esperanza de que no me den por ello más tarde dolores de estómago. Tengo que decir que son cuestiones que no le dejan a uno dormir tranquilo. La colega que lo ha dicho tiene toda la razón. Pero cuando se trata de la seguridad nuclear, creo que no se debe dejar sin probar ninguna medida que permita aumentar algo la seguridad existente. No veo ninguna otra posibilidad que la de hacer algo allí donde nos encontramos con centrales nucleares que queremos cerrar pero que por los motivos políticos mencionados no podemos hacerlo, para que al menos se puedan suprimir los fallos de seguridad más burdos, a pesar de lo difícil y complicado que esto sea. Esta es mi respuesta a la pregunta muy de fondo que se ha planteado aquí. Sin duda, vamos a tener que volver sobre este tema con mayor frecuencia. Espero que la próxima vez –no lo digo sin motivo- en que se trate aquí sobre este asunto pueda informarles sobre una situación claramente mejor a la de hoy. Me siento confirmado por el debate que han mantenido y les expreso mi agradecimiento por el claro apoyo político derivado de sus aportaciones. Para la Comisión es muy importante poder alegar en las deliberaciones que mantenemos que el Parlamento Europeo aplica los baremos más estrictos y elevados en la cuestión de la seguridad nuclear. Para los Estados de los que se trata es un importante argumento porque saben que el Parlamento Europeo tiene que dar su asentimiento al final de las negociaciones de adhesión, es decir, que sin el Parlamento Europeo no puede ser y es por esto por lo que los deseos del Parlamento Europeo son de la mayor importancia en esta cuestión. Quiero aclarar que nos centramos en los reactores sobre los que en el informe del G7 –creo que del año 1992- se dice que no son modernizables, no por fallos de seguridad en su servicio sino por su tipo de construcción. Se trata pues de reactores que son inseguros por el diseño de su construcción y ésta no permite que puedan ser modernizados, en cualquier caso a unos precios razonables. En todos estos casos, solamente existe una única solución razonable al problema y se llama cierre, además sin dudarlo y lo antes posible. Cualquiera que comprenda estos reactores como riesgo para la seguridad, y así lo comprendemos nosotros, tiene que esforzarse por desconectarlos hoy mejor que mañana. La dificultad es sólo que las negociaciones sobre el es decir, las negociaciones políticas sólo son un medio de presión político que tenemos en la mano pero no más. Como ya he dicho, la Unión Europea sólo tiene unas competencias extraordinariamente limitadas en este campo. Por ello, ejercemos aquí presión política, lo que significa que lo que al final salga será una solución política. En esta solución política, no sólo se debe considerar qué es lo que nosotros deseamos –sé perfectamente que este tema tiene una enorme importancia en algunos Estados miembros y, tal como ha mostrado el debate, actualmente en especial para Austria-, sino que en una solución política hay que ver naturalmente también que este asunto ha adquirido entretanto en los países candidatos casi una importancia teológica. Por ejemplo, en Bulgaria les puedo decir que el cierre de Kosloduj es desde hace meses tema nº 1, el tema en el que se reflejan todos los contrastes de política interior. Tengo que decir sinceramente que, ante la correlación de fuerzas en el país y al hecho de que la disposición al cierre de Kosloduj se va a emplear contra el Gobierno en las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, los pasos que ha dado el Gobierno búlgaro hasta ahora son ante este trasfondo unos pasos valientes. Algo similar va a pasar en Eslovaquia y Lituania. No vamos a poder evitar tener que encontrar una vía intermedia, es decir, determinar una fecha que podamos aceptar en último caso. Esta fecha debe estar en cada caso concreto claramente alejada del tiempo de vida útil proyectado para el correspondiente reactor. Esto lo hemos logrado en el caso de Ignalina y Bohunice. Respecto a Bohunice les quiero decir aún algo pues desde hace bastante tiempo se está intentando que me meta en este debate austríaco. Pero no lo van a lograr pues coincido plenamente con la posición austríaca, consistente en que debemos intentar lograr algo aún mejor. Esto fue lo que Wolfgang Schüssel y yo dijimos ayer expresamente en el Consejo. El ministro de Asuntos Exteriores austríaco se refirió ayer a esta cuestión en el Consejo. Yo respondí dándole mi apoyo así como a todos los esfuerzos al respecto, pues estoy plenamente convencido de que se debe utilizar el margen de actuación que en mi opinión aún existe. Estimada colega, el problema es sólo que cuando tomé posesión del cargo, como sabrá me encontré un acuerdo ya terminado con Eslovaquia. Estaba terminado y concluido. Fue conocido sólo unos pocos días después de estar en el cargo. Pero yo mal podía criticar lo que la Comisión negoció con Eslovaquia. No existía ninguna otra posibilidad que la de reaccionar tal como se hizo. Sin embargo, ya he dicho desde el principio y también aquí en el Parlamento en varias ocasiones que en el caso de Bohunice es razonable mantener más conversaciones y que la actitud eslovaca nos hace suponer que se puede lograr algo más. Algunos colegas se han referido a la cuestión de si es razonable invertir en la seguridad de centrales nucleares que se quiere desconectar. Se trata sin duda de una cuestión extraordinariamente difícil y, en mi opinión, incluso casi de una cuestión de conciencia. La Comisión ha empleado en los últimos años créditos para asegurar la seguridad de servicio de las centrales nucleares sobre las que hoy hablamos aquí mientras no se desconecten, si bien tales medidas se centran en mejorar la cultura de seguridad en esos países, en la creación de autoridades supervisoras independientes o en la formación de personas que puedan ejercer tal supervisión. No hemos financiado inversiones por ejemplo para prolongar la vida útil de estas centrales nucleares. Esto es algo por lo demás incuestionable. Lamentablemente, también tenemos que diferenciar entre las centrales nucleares de construcción soviética en los países candidatos, sobre las que he hablado, y las centrales nucleares de construcción soviética situadas fuera de los países candidatos. Disponemos de una palanca diferente. En el primer caso, la palanca es políticamente muy fuerte pues estos países quieren adherirse a la UE y nosotros decimos con toda claridad que para nosotros es condición previa una regulación aceptable de esta cuestión. En el caso de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Ucrania u otros países, naturalmente no disponemos de un medio de presión similar. Sin embargo, la Unión Europea debe participar también en estos países para aumentar los estándares de seguridad. Se trata sin duda de un terrible dilema. Sabemos que se debería cerrar una central nuclear pero nos encontramos en una situación política que no lo permite. Entonces uno se encuentra ante la situación de hacer al menos algo para garantizar un servicio seguro o incluso mejorarlo paulatinamente, sabiendo perfectamente que esto podría también conducir a que esta central nuclear que queremos cerrar permanezca entonces más tiempo en servicio de lo que estaría en el caso normal."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, zunächst einen sehr herzlichen Dank für die Genesungswünsche. Es ist wirklich nur ein richtiger Schnupfen, kein politischer. Aspirin C nehme ich nachher dankend entgegen in der Hoffnung, daß ich hinterher nicht auch noch Magenschmerzen bekomme. Ich muß sagen, das sind Fragen, die einen wirklich nicht ruhig schlafen lassen. Da hat die Kollegin, die das gesagt hat, vollkommen recht. Wenn es aber um die nukleare Sicherheit geht, darf man, glaube ich, keine einzige Maßnahme unversucht lassen, die dazu führt, die Sicherheit, die wir gerade haben, immer ein Stück zu erhöhen. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, als auch dort, wo wir es mit Kraftwerken zu tun haben, die wir stillegen wollen, aber aus den genannten politischen Gründen von uns aus nicht stillegen können, dann doch etwas zu tun, damit wenigstens die gröbsten Sicherheitsmängel beseitigt werden können, so schwierig und kompliziert das auch ist. Also das als meine Antwort auf die sehr grundsätzliche Frage, die hier gestellt wurde. Wir werden mit Sicherheit noch häufiger auf dieses Thema zurückkommen. Ich hoffe sehr – ich sage das nicht ohne Grund –, daß ich in der Lage sein werde, Ihnen schon beim nächsten Mal, wenn diese Frage hier diskutiert wird, über eine Situation berichten zu können, die im Vergleich zur heutigen schon deutlich besser ist. Ich fühle mich durch diese Debatte, die Sie geführt haben, bestätigt und danke Ihnen für die ganz eindeutige politische Unterstützung, die aus Ihren Beiträgen sprach. Es ist für die Kommission sehr wichtig, in den Beratungen, die wir führen, darauf hinweisen zu können, daß das Europäische Parlament in der Frage der nuklearen Sicherheit schärfste und höchste Maßstäbe anlegt. Für die Staaten, mit denen wir es zu tun haben, ist das deshalb ein wichtiges Argument, weil ihnen ja bewußt ist, daß das Europäische Parlament am Ende den Beitrittsverhandlungen zustimmen muß, daß also ohne das Europäische Parlament nichts geht und deshalb die Wünsche des Europäischen Parlaments in dieser Frage von großer Bedeutung sind. Ich möchte gerne klarstellen, daß wir uns auf die Reaktoren konzentrieren, von denen es in dem G7-Gutachten – ich glaube aus dem Jahre 1992 – heißt, daß sie nicht nachrüstbar sind, und zwar nicht wegen Sicherheitsmängeln beim laufenden Betrieb, sondern wegen ihrer Bauart. Es handelt sich hier also um Reaktoren, die konstruktionsbedingt unsicher sind und konstruktionsbedingt auch nicht nachgerüstet werden können, jedenfalls nicht zu vertretbaren Kosten. In all diesen Fällen gibt es nur eine einzige sinnvolle Lösung des Problems, und das heißt Stillegung, und zwar ohne jeden Zweifel so schnell wie möglich. Jeder, der diese Reaktoren als Sicherheitsrisiko begreift, und das tun wir, muß darum bemüht sein, sie lieber heute als morgen abgeschaltet zu sehen. Die Schwierigkeit ist nur, daß uns die Verhandlungen über den also die Beitrittsverhandlungen nur ein politisches Druckmittel in die Hand geben, mehr nicht. Die Europäische Union hat, wie ich schon sagte, nur außerordentlich begrenzte Zuständigkeiten in diesem Bereich. Wir üben hier also politischen Druck aus, das heißt, was am Ende herauskommt, ist eine politische Lösung. Bei dieser politischen Lösung ist nicht nur zu bedenken, was auf unserer Seite gewünscht wird – mir ist wohl bewußt, daß dieses Thema in einigen Mitgliedstaaten eine enorme Brisanz hat, und, wie die Debatte ja auch gezeigt hat, speziell zur Zeit in Österreich –, sondern es muß bei einer politischen Lösung natürlich auch gesehen werden, daß dieses Thema bei den Kandidatenländern teilweise eine fast theologische Bedeutung gewonnen hat. In Bulgarien zum Beispiel kann ich Ihnen sagen, ist die Frage der Schließung von Kosloduj nun schon seit Monaten nationale Thema Nr. 1, das Thema, an dem sich alle innenpolitischen Gegensätze entzünden. Ich muß wirklich sagen, daß die Schritte, die die bulgarische Regierung bisher unternommen hat, angesichts der Machtverhältnisse im Lande und der Tatsache, daß die Bereitschaft zur Stillegung von Kosloduj in den bevorstehenden Wahlen gegen die Regierung verwendet werden wird – dasselbe wird auch in der Slowakei und in Litauen passieren –, vor diesem Hintergrund mutige Entscheidungen sind. Wir werden nicht daran vorbeikommen, einen Mittelweg zu finden, das heißt, ein Datum zu fixieren, das wir äußerstenfalls noch akzeptieren können. Dieses Datum muß in jedem einzelnen Fall deutlich entfernt sein von der projektierten Restlaufzeit des jeweiligen Reaktors. Das haben wir in bezug auf Ignalina und Bohunice erreicht. Ich sage Ihnen zu Bohunice noch etwas, weil ja seit längerer Zeit der Versuch gemacht wird, mich in diese österreichische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Das wird jedoch nicht gelingen, denn ich stimme völlig mit der österreichischen Position überein, wonach wir versuchen sollten, noch etwas besseres zu erreichen. Das wurde gestern noch ausdrücklich von Wolfgang Schüssel und mir im Rat gesagt. Der österreichische Außenminister hat die Frage gestern im Rat angesprochen. Ich habe daraufhin gesagt, ich unterstütze das, und alle Bemühungen hier, den meiner Meinung nach durchaus vorhandenen Spielraum zu nutzen, unterstütze ich aus voller Überzeugung. Das Problem, Frau Kollegin, ist nur, daß ich bei meinem Amtsantritt, wie Sie ja wissen, eine fertige Vereinbarung mit der Slowakei vorgefunden habe. Die war fertig, sie war abgeschlossen. Sie ist lediglich erst wenige Tage, nachdem ich im Amt war, bekannt geworden. Ich konnte aber das, was die Kommission mit der Slowakei ausgehandelt hatte, schlecht kritisieren. Es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren, wie reagiert wurde. Aber ich habe von Anfang an und auch hier im Parlament schon bei mehreren Gelegenheiten gesagt, daß ich im Fall Bohunice der Meinung bin, daß weitere Gespräche sinnvoll sind und daß die slowakische Haltung auch Anlaß zu der Annahme bietet, daß noch mehr erreicht werden kann. Einige Kollegen haben die Frage angesprochen, ob es eigentlich sinnvoll ist, in die Sicherheit von Kernkraftwerken zu investieren, die man abschalten will. Das ist in der Tat eine ungeheuer schwierige Frage, in meinen Augen fast eine Gewissensfrage. Die Kommission hatte in den letzten Jahren auch Mittel aufgewandt, um die Betriebssicherheit der Kernkraftwerke sicherzustellen, über die wir hier reden, solange sie eben nicht abgeschaltet sind, wobei sich die Maßnahmen im wesentlichen auf die Verbesserung der Sicherheitskultur in diesen Ländern, auf die Schaffung unabhängiger Aufsichtsbehörden, auch auf die Ausbildung von Menschen, die eine solche Aufsicht führen können, konzentriert haben. Wir haben keine Investitionen finanziert, die die Lebensdauer dieser Kernkraftwerke etwa verlängert hätten. Das kann auch nicht in Frage kommen. Wir müssen leider auch unterscheiden zwischen den Kernkraftwerken sowjetischer Bauart in den Beitrittsländern, über die ich gesprochen habe, und die Kernkraftwerke sowjetischer Bauart außerhalb der Beitrittsländer. Wir haben hier einen unterschiedlichen Hebel. Im ersteren Falle ist der Hebel politisch sehr stark, weil diese Länder der EU beitreten wollen und wir klipp und klar sagen, Bedingung ist eine für uns vertretbare Regelung dieser Frage. Im Falle Rußlands, Weißrußlands, Armeniens, der Ukraine oder anderer Länder haben wir natürlich ein solches Druckmittel nicht. Trotzdem muß – davon bin ich fest überzeugt – die Europäische Union sich auch in diesen Ländern daran beteiligen, den Sicherheitsstandard zu erhöhen. Es ist wirklich ein schreckliches Dilemma. Wir wissen, daß ein Kernkraftwerk eigentlich stillgelegt werden muß. Wir haben es aber mit einer politischen Situation zu tun, in der das nicht erreichbar ist. Da stehen Sie vor der Frage, tun Sie jetzt etwas, um wenigstens den sicheren Betrieb zu gewährleisten oder sogar schrittweise noch zu verbessern, wohlwissend, daß das auch dazu führen könnte, daß dieses Kernkraftwerk, das Sie stillegen wollen, dann länger in Betrieb bleibt, als es sonst der Fall wäre."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, um profundo agradecimento pelos votos de melhoras. Trata-se realmente apenas de uma constipação normal e não política. Aceitarei depois de bom grado a aspirina C, na esperança de que não me venha a causar posteriormente dores de barriga. Devo dizer que se trata de questões que nos perturbam realmente o sono. A colega que o afirmou tem toda a razão. No entanto, quando se trata da segurança nuclear não podemos, penso eu, deixar de tentar todas e quaisquer medidas que façam com que a segurança que temos neste momento possa sempre ser aumentada um pouco mais. Não vejo qualquer outra possibilidade senão empreender realmente algo também nos casos em que estamos a lidar com instalações nucleares que pretendamos encerrar, mas que, pelos motivos políticos mencionados, por nós não o possam ser, de modo a que pelo menos as falhas de segurança mais crassas possam ser eliminadas, por mais difícil e complicado que tal possa ser. Esta é, pois, a minha resposta à questão muito fundamental que aqui foi colocada. Voltaremos certamente a tocar mais vezes neste assunto. Espero bem - e não o digo por dizer - que estarei em condições, já da próxima vez que esta questão aqui for discutida, de relatar aqui uma situação que comparativamente à de hoje, seja visivelmente melhor. Através do debate que conduziu, sinto-me aprovado e agradeço-lhe todo o apoio político incondicional que as suas intervenções revelam. É muito importante para a Comissão poder constatar nas consultas que realizamos, que o Parlamento Europeu estabelece padrões rigorosos e elevados quanto à questão da segurança nuclear. Para os Estados que aqui estão em causa esse é, por essa razão, um argumento importante, uma vez que estarão seguramente cientes do facto de o Parlamento Europeu ter de proceder a uma votação no final das negociações de adesão e de que, portanto, sem o Parlamento Europeu nada avança e que, por conseguinte, as pretensões do Parlamento Europeu relativamente a esta questão se revestem de enorme importância. Gostaria muito de tornar claro que estamos a centrar-nos na questão dos reactores, acerca dos quais se afirma na peritagem G7 - penso que datada de 1992 - não serem passíveis de ser equipados nomeadamente, não devido a falhas de segurança no decurso do funcionamento, mas devido ao seu tipo de construção. Estamos, portanto, a falar aqui de reactores que devido ao seu tipo de construção são inseguros e que, devido ao seu tipo de construção, também não podem ser equipados pelo menos não a custos justificáveis. Em todos estes casos existe apenas uma única solução sensata para o problema, nomeadamente, o encerramento e, sem qualquer sombra de dúvida, o mais rapidamente possível. Qualquer pessoa que considere estes reactores um risco para a segurança, que é o que fazemos, deverá empenhar-se, por esse motivo, na sua desactivação imediata. A dificuldade reside apenas no facto de as negociações em torno do acervo comunitário, ou seja, as negociações de adesão representarem apenas um instrumento de pressão política e nada mais que isso. A União Europeia possui apenas, tal como já referi, competências limitadas nesta matéria. Exercemos, com efeito, pressão política, ou seja, a solução que obtivermos no final será de carácter político. Para esta solução política há que ponderar não só o que pretendemos da nossa parte - sei perfeitamente que este assunto é, em alguns Estados-Membros, altamente explosivo e que, tal como o debate já demonstrou à saciedade, o é actualmente sobretudo na Áustria - devendo obviamente também ser contemplado numa solução política o facto deste assunto ter adquirido, em parte, entre os países candidatos, um significado quase teológico. Na Bulgária, por exemplo, posso assegurar-lhes que a questão do encerramento de Kosloduj é neste momento, já desde há meses, o tema de discussão nacional nº 1, que põe a rubro todas as contradições da política interna. Devo dizer até que os passos que o Governo búlgaro empreendeu até à data face às relações de poder no país e o facto de que a vontade de encerrar Kosloduj irá ser utilizada contra o governo nas eleições que se avizinham - irá passar-se o mesmo também na Eslováquia e na Lituânia -, representam decisões corajosas face a este cenário. Não deixaremos de procurar encontrar um meio-termo, ou seja, de fixar uma data que, em caso extremo, ainda possamos aceitar. Esta data deverá, em cada um dos casos, distanciar-se claramente do período de funcionamento restante projectado para cada um dos reactores. Foi o que se conseguiu em relação a Ignalina e Bohunice. Em relação a Bohunice dir-lhes-ei ainda mais, já que têm tentando desde há muito implicar-me nesta discussão austríaca. No entanto, não o conseguirão, pois eu subscrevo inteiramente a posição austríaca, na sequência da qual deveríamos tentar alcançar algo ainda melhor. Foi isso que foi aqui expressamente dito ainda ontem pelo Dr. Wolfgang Schüssel e por mim no Conselho. O Ministro dos Negócios Estrangeiros abordou ontem a questão no Conselho. Nesse contexto, expressei o meu apoio por tudo aquilo, e por todos os esforços que aqui foram envidados no sentido de, na minha opinião, aproveitar ao máximo a margem de manobra existente. Apoio-o com toda a convicção. O problema, cara colega, é apenas o facto de aquando da minha entrada em funções, tal como saberá decerto, se haver chegado a um acordo definitivo com a Eslováquia. Um acordo definitivo, que estava celebrado. Apenas se tornou público poucos dias após eu ter assumido as minhas funções. Contudo, não tive hipótese de criticar o que a Comissão havia negociado com a Eslováquia. É que não havia outra possibilidade que não reagir do modo como se reagiu. Afirmei desde o princípio, porém, e também aqui no Parlamento já em diversas ocasiões, que relativamente ao caso Bohunice sou da opinião que faria sentido continuar as conversações e que a posição eslovaca leva a supor que ainda se poderá vir a alcançar muito mais. Alguns colegas abordaram a questão de saber se faz realmente sentido investir na segurança das instalações nucleares que pretendemos desactivar. Trata-se, de facto, de uma questão extraordinariamente difícil, que a meu ver é quase uma questão do foro da consciência. Nos últimos anos, a Comissão havia despendido meios com vista a assegurar a segurança de funcionamento das instalações nucleares de que estamos aqui a falar, na medida em que não estivessem desactivadas, pelo que centrámos essencialmente as medidas na melhoria da cultura de segurança nesses países, na criação de organismos de fiscalização autónomos, bem como na formação de indivíduos que possam exercer essa fiscalização. Não financiámos quaisquer investimentos que pudessem porventura ter prolongado a vida útil das referidas instalações nucleares. Isto não também não pode estar em causa. Infelizmente, há que fazer a distinção entre as instalações nucleares de fabrico soviético existentes nos países candidatos a adesão, de que falei, e as instalações nucleares de fabrico soviético situadas fora dos países candidatos a adesão. Estamos perante motivações diferentes. No primeiro caso, a motivação é politicamente muito forte, uma vez que esses países pretendem aderir à UE e nós lhes dizemos taxativamente que é condição essencial encontrar uma resolução que se nos afigure defensável relativamente a esta questão. No caso da Rússia, da Bielorrússia, da Arménia, da Ucrânia ou de outros países, não possuímos obviamente, um instrumento de pressão desse tipo. Apesar disso - e estou plenamente convicto a esse respeito -, a União Europeia tem de comprometer-se a aumentar os padrões de segurança também nesses países. Trata-se realmente de um dilema terrível. Sabemos muito bem que as instalações nucleares deveriam, na realidade, ser desactivadas. Só que estamos perante uma situação política na qual isso não é possível. Uma situação em que somos colocados perante a questão de fazer algo já para pelo menos garantir o funcionamento perfeito, ou até ainda para melhorá-lo gradualmente, plenamente conscientes embora de que isso poderia também ter por consequência que a instalação nuclear que se pretendia encerrar passasse a manter-se em funcionamento por muito mais tempo do que seria, de outra forma, o caso."@pt11
lpv:translated text
"Onorevoli deputati, innanzi tutto vi ringrazio di cuore per gli auguri di pronta guarigione. Si tratta di un raffreddore vero, non politico. Accetto volentieri con gratitudine l'offerta dell'aspirina C sperando che poi non mi venga mal di stomaco. Devo ammettere che si tratta di questioni che davvero non lasciano dormire sonni tranquilli. La collega che lo ha ricordato ha perfettamente ragione. Nel caso della sicurezza nucleare, tuttavia, non si può lasciare intentata nessuna misura che possa elevare continuamente il grado di sicurezza su cui possiamo contare. Non vedo alternative se non fare qualcosa anche per le centrali che vogliamo far chiudere ma che, per le suddette ragioni politiche, non possono essere dismesse da noi, affinché possano venire eliminate le carenze più macroscopiche sul piano della sicurezza, per quanto ciò risulti difficile e complesso. Questa è la mia risposta alla domanda fondamentale che è stata posta in questa sede. Sicuramente il tema sarà oggetto di numerosi altri dibattiti. Spero molto - e lo dico non senza ragione - di poter essere in grado fin dalla prossima volta in cui verrà discussa la questione di poter riferire che la situazione è già nettamente migliorata rispetto a quella attuale. Dalla discussione che avete condotto sento di essere avallato e vi ringrazio per il chiaro appoggio politico espresso nei vostri interventi. Per la Commissione è molto importante poter dimostrare, nel corso delle nostre discussioni, che il Parlamento europeo chiede l’adozione di criteri rigorosi ed elevati in materia di sicurezza nucleare. Per gli Stati con i quali dobbiamo trattare si tratta di un'argomentazione importante in quanto sanno che il Parlamento europeo dovrà infine approvare i negoziati di adesione e che senza il consenso del Parlamento europeo non si può fare nulla. Le richieste del Parlamento europeo in merito, pertanto, sono di grande rilevanza. Vorrei chiarire che ci concentriamo sui reattori che nella perizia del G7 - che risale, credo, al 1992 - sono stati classificati come non riconvertibili e ciò non a causa di carenze sul piano della sicurezza in fase di funzionamento dell'impianto, bensì per problemi di costruzione. Si tratta dunque di reattori inadeguati sul piano della sicurezza per il modo in cui sono costruiti e che, per la stessa ragione, non possono essere sottoposti a lavori di adeguamento, almeno non a costi accessibili. In tutti questi casi l'unica soluzione ragionevole al problema è la chiusura, senza alcun dubbio e al più presto possibile. Tutti coloro che considerano questi reattori come un rischio alla sicurezza - e noi siamo fra questi - devono adoperarsi affinché vengano dismessi in tempi il più possibile brevi. La difficoltà risiede soltanto nel fatto che i negoziati sull' ossia i negoziati in vista dell'adesione, ci forniscono soltanto uno strumento di pressione politica ma nulla di più. L'Unione europea, come ho già detto, ha competenze molto limitate in questo settore. Noi esercitiamo una pressione politica e l'esito finale sarà una soluzione politica. Una soluzione politica deve tenere conto non soltanto delle richieste che provengono dalla nostra parte - sono pienamente consapevole che in alcuni Stati membri il tema ha un'enorme forza dirompente, in particolare in Austria in questo momento, come è emerso anche nella discussione - ma anche del fatto che nei paesi candidati il problema ha assunto in alcuni casi un peso quasi "teologico". In Bulgaria, per esempio, la questione della chiusura di Kosloduj è da mesi "il" tema nazionale numero uno, quello che fomenta tutti i conflitti di politica interna. Devo proprio ammettere che i passi finora compiuti dal governo bulgaro, considerando i rapporti di forza nel paese e il fatto che la disponibilità a chiudere Kosloduj viene sfruttata contro il governo in vista delle prossime elezioni - così come avviene anche nella Repubblica slovacca e in Lituania - sono decisioni coraggiose, visto il contesto. Non mancheremo di trovare un compromesso, ossia di fissare una scadenza che, in caso estremo, possiamo ancora accettare. Tale termine deve essere in ogni caso in netto anticipo rispetto al restante periodo di funzionamento previsto per ciascun reattore. E' quanto siamo riusciti a ottenere per Ignalina e Bohunice. In merito a Bohunice vorrei aggiungere ancora qualcosa, visto che già da tempo è in corso il tentativo di coinvolgermi nella disputa austriaca. Tale tentativo non riuscirà, in quanto sono pienamente concorde con la posizione austriaca secondo la quale dovremmo cercare di ottenere un risultato ancora migliore. E' quanto io e Wolfgang Schüssel abbiamo affermato esplicitamente ieri in sede di Consiglio. Il Ministro degli esteri austriaco ha affrontato ieri la questione in Consiglio. A tale proposito gli ho detto che sono favorevole, così come appoggio con piena convinzione tutti gli sforzi compiuti in questa sede per sfruttare i margini di manovra che, a mio avviso, ancora ci sono. Il problema, onorevole collega, è soltanto che al momento del mio insediamento, come lei sa, ho trovato un accordo già concluso con la Repubblica slovacca. Era già pronto, già stipulato. E' stato reso noto solo pochi giorni dopo che avevo assunto la carica. Non potevo, d'altra parte, criticare più di tanto quanto la Commissione aveva già concordato con la Repubblica slovacca. Non vi era nessun'altra possibilità di reagire se non come è stato fatto. Fin dall'inizio, però, ho ribadito in varie occasioni, anche qui in Parlamento, la mia opinione sul caso Bohunice, ossia che è opportuno proseguire i colloqui e l'atteggiamento da parte slovacca induce a supporre che si possa ottenere ancora qualcosa di più. Alcuni colleghi hanno sollevato la questione se sia il caso di investire nella sicurezza di centrali nucleari destinate a essere chiuse. Si tratta, in effetti, di una questione estremamente difficile, per quanto mi riguarda quasi una questione di coscienza. Negli ultimi anni la Commissione aveva stanziato fra l'altro fondi per garantire la sicurezza delle centrali nucleari in esercizio, alle quali si è accennato, fino alla loro chiusura. Le misure previste riguardavano sostanzialmente il miglioramento della cultura della sicurezza in questi paesi, l'istituzione di enti di sorveglianza indipendenti e anche la formazione del personale addetto alle funzioni di sorveglianza. Non abbiamo finanziato nessun investimento finalizzato a prolungare il funzionamento di queste centrali nucleari. Ciò è incontestabile. Purtroppo dobbiamo distinguere fra le centrali nucleari di costruzione sovietica nei paesi candidati di cui ho parlato e le centrali nucleari di costruzione sovietica al di fuori dei paesi candidati. Lo strumento di pressione, nei due casi, è di diverso tipo. Nel primo si tratta di una leva estremamente potente sul piano politico, in quanto i paesi in questione vogliono entrare a far parte dell'Unione europea e noi possiamo porre esplicitamente quale condizione che la questione venga affrontata in modo accettabile per noi. Nel caso della Russia, della Bielorussia, dell'Armenia, dell'Ucraina o di altri paesi, invece, non possiamo ricorrere a questo strumento di pressione. Ciò nonostante sono fermamente convinto che l'Unione europea debba fornire anche a questi paesi la propria assistenza al fine di elevare gli di sicurezza. Si tratta davvero di un terribile dilemma. Da una parte sappiamo che, in effetti, una determinata centrale nucleare deve essere chiusa. D'altra parte, abbiamo di fronte una situazione politica nella quale ciò non è realizzabile. L'interrogativo che si pone è se sia opportuno intervenire ora in qualche modo per garantire almeno il funzionamento sicuro della centrale o, persino, per migliorarlo gradualmente, pur sapendo che ciò potrebbe contribuire a prolungare il periodo di esercizio della stessa rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un tale intervento."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,13,2,10,7,12,3,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mesdames et Messieurs les Députés, je voudrais tout d'abord chaleureusement vous remercier pour vos vœux de rétablissement. Ce n'est vraiment qu'un rhume et non un refroidissement politique. Je vous remercie de m'avoir proposé une aspirine que j'accepterai volontiers tout à l'heure, en espérant qu'il n'en découlera pas un mal de ventre. Je dois dire que ce sont des questions qui ne peuvent que troubler notre sommeil. Notre collègue avait tout à fait raison de le dire. Mais lorsqu'il s'agit de sécurité nucléaire, je pense qu'on ne peut ignorer aucune mesure susceptible d'améliorer un tant soit peu le niveau de sécurité actuel. Lorsque nous sommes confrontés à des centrales que nous voulons fermer mais que nous ne pouvons fermer pour les raisons politiques que j'ai évoquées, je ne vois pas d'autre possibilité que de faire ce qu'il faut pour au moins éliminer les lacunes les plus criantes, aussi dur et compliqué que cela soit. Voilà donc ma réponse à la question tout à fait fondamentale qui a été posée dans cette enceinte. Il est certain que nous reviendrons plus souvent encore sur ce thème. J'espère vraiment - et je ne le dis pas sans raison - que je serai en mesure, la prochaine fois que nous discuterons de cette question, de vous faire état d'une situation clairement meilleure que la situation actuelle. (Applaudissements) Le débat que vous avez mené me conforte dans mes positions et je vous remercie pour le soutien politique tout à fait clair qui ressort de vos interventions. Dans les négociations que nous menons, il est de la plus haute importance pour la Commission de pouvoir indiquer qu'en matière de sécurité nucléaire, le Parlement européen édicte les normes les plus strictes et les plus élevées. Pour les États avec lesquels nous traitons, c'est un argument important parce qu'ils savent qu'au bout du compte, le Parlement européen doit approuver les négociations d'adhésion, que rien ne se fera donc sans le Parlement européen et que les desiderata du Parlement européen en la matière sont donc d'une grande importance. Je voudrais qu'il soit clair que nous nous concentrons sur les réacteurs que l'expertise menée par le G7 - en 1992, si ma mémoire est bonne - a jugés non modernisables, non pas pour des manquements en matière de sécurité au cours de leur exploitation mais bien en raison de leur conception. Il s'agit donc de réacteurs qui, de par leur conception, ne sont ni sûrs, ni modernisables, tout au moins à des coûts raisonnables. Dans l'ensemble de ces cas, il n'y a qu'une seule solution raisonnable au problème : la fermeture, et sans aucun doute, aussi vite que possible. Toute personne considérant que ces réacteurs représentent un risque pour la sécurité, et c'est notre avis, doit aspirer à leur fermeture, et le plus tôt sera le mieux. La seule difficulté, c'est que les négociations sur l'acquis communautaire, les négociations d'adhésion, ne nous fournissent qu'un moyen de pression politique, et rien de plus. Comme je l'ai déjà dit, l'Union européenne ne dispose que de compétences extrêmement réduites dans ce domaine. Nous exerçons donc une pression politique, ce qui signifie que ce qui en ressortira sera une solution politique. Pour parvenir à cette solution politique, il ne suffit pas d'envisager ce que nous souhaitons - j'ai pleinement conscience que ce thème est d'une très grande actualité dans certains États membres, et plus particulièrement en Autriche, comme l'a montré le débat - mais il faut bien sûr également considérer que dans les pays candidats, ce thème a d'une certaine manière acquis une signification pratiquement théologique. En Bulgarie par exemple, je peux vous dire que la question de la fermeture de Kozloduy est depuis des mois "le" thème n°1, le thème qui enflamme tous les antagonismes nationaux. Dans ce contexte et au vu du rapport de forces dans le pays et du fait que l'acceptation de la fermeture de Kozloduy sera utilisée contre le gouvernement dans le cadre des prochaines élections - ce qui sera également le cas en Lituanie et en Slovaquie -, je dois vraiment dire que les pas accomplis par le gouvernement bulgare jusqu'ici ont été des décisions courageuses. Nous ne pourrons éviter de trouver une voie médiane, c'est-à-dire de fixer une date que nous pourrions accepter dans un cas extrême. Dans chaque cas, cette date devra être clairement éloignée de la durée d'exploitation encore prévue pour le réacteur. Nous y sommes parvenus en ce qui concerne Ignalina et Bohunice. Je vous dirai encore une chose à propos de Bohunice car depuis un certain temps, on tente de m'attirer dans ce débat autrichien. On n'y parviendra pas car je suis en plein accord avec la position autrichienne selon laquelle nous devrions tenter d'atteindre de meilleurs résultats. Wolfgang Schüssel et moi-même l'avons expressément déclaré au Conseil hier encore. Hier, le ministre autrichien des Affaires étrangères a évoqué cette question au Conseil. J'ai alors déclaré que je soutenais sa position et que j'approuvais sans la moindre réserve tous les efforts entrepris en vue de profiter pleinement de la marge de manœuvre disponible. Le problème, comme vous le savez très certainement, Madame, est qu'à mon entrée en fonction, j'ai été confronté à un accord conclu avec la Slovaquie. Il était prêt, il était conclu. Hélas, il n'a été rendu public que quelques jours après mon entrée en fonction. Je pouvais cependant difficilement critiquer ce que la Commission avait négocié avec la Slovaquie. Il était impossible de réagir autrement que de la manière dont j'ai réagi. Mais dès le départ et à plusieurs occasions au sein de ce Parlement, j'ai dit que dans le cas de Bohunice, j'étais d'avis que de plus amples discussions étaient indiquées et que le gouvernement slovaque donnait à penser qu'on pourrait atteindre davantage. Certains collègues ont soulevé la question de savoir s'il était bien raisonnable d'investir dans la sécurité de centrales qu'on voulait arrêter. C'est effectivement une question éminemment complexe et selon moi, presque un cas de conscience. Au cours des dernières années, la Commission a également consenti des investissements financiers en vue de garantir la sécurité de l'exploitation des centrales dont nous débattons tant qu'elles ne seraient pas arrêtées. Les actions portaient pour l'essentiel sur l'amélioration de la culture de ces pays en matière de sécurité, sur la création d'autorités de contrôle indépendantes et sur la formation des personnes amenées à se charger de ce contrôle. Nous n'avons financé aucun investissement qui aurait prolongé d'une quelconque manière la durée de vie de ces centrales. Il ne peut en être question. Il nous faut hélas également faire la différence entre les centrales nucléaires de conception soviétique situées dans les pays candidats, dont j'ai parlé, et leurs homologues situées en dehors des pays candidats. Le levier dont nous disposons est très différent. Dans le premier cas, le levier politique est très puissant car ces pays veulent adhérer à l'UE et que nous soumettons très clairement cette adhésion à une solution à ce problème qui nous paraisse défendable. Dans le cas de la Russie, de la Biélorussie, de l'Arménie, de l'Ukraine ou d'autres pays, nous ne disposons naturellement pas d'un levier aussi puissant. Je suis cependant fermement convaincu que dans ces pays aussi, l'Union européenne doit s'atteler à augmenter les normes de sécurité. À vrai dire, c'est un épouvantable dilemme. Nous savons qu'une centrale nucléaire doit vraiment être arrêtée. Nous nous trouvons cependant confrontés à une situation politique qui rend cet arrêt impossible. La question qui vous est posée est alors la suivante : entreprenez-vous quoi que ce soit en vue d'au moins garantir la sécurité ou même l'amélioration de la sécurité d'exploitation de cette centrale en sachant pertinemment que cela pourrait mener à ce que cette centrale que vous voulez fermer soit exploitée plus longtemps que ce ne serait le cas sans cela ?"@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991116.8.2-144"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph