Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-16-Speech-2-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991116.5.2-075"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, det er overordentlig vigtigt, at der træffes foranstaltninger til inddragelse af miljøhensyn i energipolitikken, og jeg hilser derfor Kommissionens meddelelse velkommen. Kyoto-målene stiller os over for en væsentlig udfordring, og bæredygtighed bør være et gennemgående princip for udviklingen af den fremtidige energipolitik. A-kraft er ikke løsningen. Herved kan man måske nedsætte CO2-udslippet, men samtidig skaber denne energiform langt flere nye miljøproblemer. Af samme grund støtter jeg ændringsforslag 8 om at vægte forsigtighedsprincippet. Det er på høje tid, at EU begynder at prioritere sine egne målsætninger om en fordobling af energiproduktionen, når det drejer sig om vedvarende energikilder. Så sent som i sidste uge var Kommissionen klar til at fremlægge et forslag til et nyt EU-direktiv, der ville sætte skrappe grænser for nationale støtteordninger til vedvarende energi. Nu blev forslaget heldigvis trukket tilbage, bl.a. på grund af et godt dansk alarmberedskab. Direktivet lagde op til, at nationale støtteordninger til strøm fra vedvarende energianlæg ud over de første 5% skulle åbnes for producenter i alle EU-lande. I praksis ville et sådant forslag betyde, at udbygningen af den vedvarende energi stopper ved 5%, for der er jo ingen finansministre i noget land, der vil finansiere udviklingen af projekter i andre lande. Og den danske energiplan, der sigter mod, at 20% af energiforsyningen skal komme fra vedvarende energikilder i år 2003, ville komme i store problemer. Jeg håber derfor, at Kommissionen, når den kommer med et nyt forslag, vil læse sin egen meddelelse om styrkelse af miljøets inddragelse i Fællesskabets energipolitik og aktivt vil bidrage til, at brugen af vedvarende energikilder styrkes."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, es ist sehr wichtig, daß Maßnahmen zur Einbeziehung von Umweltaspekten in die Energiepolitik getroffen werden, deshalb begrüße ich die Mitteilung der Kommission. Die Ziele von Kyoto sind eine große Herausforderung. In der Energiepolitik der Zukunft muß Nachhaltigkeit immer im Mittelpunkt stehen. Atomkraft ist nicht die Lösung. Damit würde zwar der Ausstoß von CO2 verringert, gleichzeitig entstünden aber viele neue Umweltprobleme. Deshalb unterstütze ich den Änderungsantrag 8 über die Gewichtung des Vorsorgeprinzips. Es ist höchste Zeit, daß die EU damit beginnt, hinsichtlich der Verdoppelung der Energieproduktion aus nachhaltigen Quellen Prioritäten zu setzen. Erst vor einer Woche wollte die Kommission einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie vorlegen, in der den nationalen Beihilfesystemen für nachhaltige Energien enge Grenzen gesetzt werden. Dieser Vorschlag wurde – u. a. dank einer schnellen Reaktion von dänischer Seite – zum Glück zurückgezogen,. In dieser Richtlinie war vorgesehen, daß die nationalen Beihilfesysteme für Strom aus nachhaltigen Energiequellen nach den ersten fünf Prozent auch den Produzenten der anderen EU-Staaten zugänglich sind. In der Praxis würde das bedeuten, daß der Ausbau nachhaltiger Energieerzeugung fünf Prozent nicht übersteigt, denn kein Finanzminister eines Landes hat Interesse daran, die Entwicklung von Projekten in anderen Ländern zu finanzieren. Das würde Probleme für den dänischen Energieplan mit sich bringen, der das Ziel verfolgt, im Jahr 2003 20 % der Energie aus nachhaltigen Energiequellen zu gewinnen. Deshalb hoffe ich, die Kommission wird, wenn sie einen neuen Vorschlag vorlegt, ihre eigene Mitteilung über die stärkere Einbeziehung von Umweltaspekten in die Energiepolitik der Gemeinschaft lesen und aktiv zur Förderung der Nutzung nachhaltiger Energiequellen beitragen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ενεργειακή πολιτική, και γι’ αυτό καλωσορίζω την ανακοίνωση της Επιτροπής. Οι στόχοι του Κυότο μας θέτουν ενώπιον μιας ουσιώδους πρόκλησης, και η αειφορία οφείλει να είναι η θεμελιώδης αρχή για την εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής του μέλλοντος. Η ατομική ενέργεια δεν είναι λύση. Μπορεί με την ατομική ενέργεια να μειώνεται η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, αλλά παράλληλα η συγκεκριμένη πηγή ενέργειας προκαλεί περισσότερα νέα περιβαλλοντικά προβλήματα. Για τον ίδιο λόγο στηρίζω την τροπολογία 8 για τη διατήρηση της αρχής της προφύλαξης. Είναι επιτέλους καιρός η ΕΕ να ξεκινήσει να δίνει προτεραιότητα στους δικούς της στόχους για διπλασιασμό της παραγωγής ενέργειας από πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας η Επιτροπή ήταν έτοιμη να υποβάλει μια πρόταση για μια νέα κοινοτική οδηγία που θα έθετε αυστηρά όρια για τα εθνικά καθεστώτα επιχορηγήσεων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ευτυχώς η οδηγία αποσύρθηκε χάρη επίσης στην ετοιμότητα της Δανίας. Σκοπός της οδηγίας ήταν τα εθνικά καθεστώτα επιχορηγήσεων για ρεύμα από εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά από το αρχικό 5% να αφορούν τους παραγωγούς όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Στην πράξη μια τέτοια πρόταση θα σήμαινε ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα σταματούσε στο 5%, αφού φυσικά σε καμία χώρα δεν υπάρχει Υπουργός Οικονομικών που θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη προγραμμάτων σε άλλες χώρες. Όσο δε για το πρόγραμμα της Δανίας για την ενέργεια, το οποίο έχει ως στόχο το 20% των ενεργειακών αναγκών να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το έτος 2003, θα αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν πως η Επιτροπή πριν εκπονήσει καινούρια πρόταση θα διαβάσει τη δική της ανακοίνωση για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών στόχων στην ενεργειακή πολιτική της Κοινότητας και θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας."@el8
"Mr President, it is extremely important that arrangements be made to introduce environmental considerations into energy policy, and I therefore welcome the Commission’s announcement. The Kyoto objectives confront us with a significant challenge, and sustainability ought to be a general principle for the development of future energy policy. Nuclear power is not the solution. This form of energy might enable CO2 emissions to be reduced but, at the same time, it creates very many new environmental problems. For the same reason, I support Amendment No 8 which is about giving due weight to the precautionary principle. It is high time that the EU began to prioritise its own objectives in connection with doubling energy production from renewable energy sources. As late as last week, the Commission was ready to submit a proposal for a new EU directive which would have set drastic limits upon national subsidies for renewable energy sources. Now, the proposal has fortunately been withdrawn, partly because of Denmark’s commendable readiness to sound the alarm. The directive established a situation in which it would be open to producers in all EU countries to supplement national subsidies for over and above the first 5% of energy from plant which uses renewable energy sources. In practice, a proposal of this kind would have meant that the use of renewable energy sources would not have increased beyond 5% for there is no finance minister in any country who would want to finance the development of projects in other countries. In that way, the Danish energy plan, the aim of which is that 20% of the energy supply should come from renewable energy sources by the year 2003, would have run into major problems. I hope therefore that, when it comes up with a new proposal, the Commission will read its own announcement concerning the increased weight to be given to environmental considerations in the Community’s energy policy and that it will actively help ensure that more use is made of renewable energy sources."@en3
"(DA) Señor Presidente, es sumamente importante adoptar medidas destinadas a introducir consideraciones de carácter medioambiental dentro de la política energética y por ello doy la bienvenida a la comunicación de la Comisión. Los objetivos de Kioto nos colocan ante un desafío considerable, y la sostenibilidad debe ser un principio general a la hora de desarrollar la futura política energética. La energía atómica no es la solución. Con ella quizá puedan reducirse las emisiones de CO2; sin embargo, esta forma de energía crea al mismo tiempo un número mucho mayor de nuevos problemas medioambientales. Por esta misma razón, apoyo la enmienda 8 por la que se pondera el principio de cautela. Ya es hora de que la UE comience a dar prioridad a sus propios objetivos en materia de duplicación de la producción energética cuando se trata de fuentes de energía renovables. Hasta la misma semana pasada, la Comisión estaba dispuesta a presentar una propuesta de nueva directiva comunitaria que establecería drásticas limitaciones a los regímenes de ayudas nacionales a las energías renovables. Ahora afortunadamente la propuesta se ha retirado, entre otras cosas, debido a una buena alerta danesa. La directiva proponía que los regímenes de ayudas nacionales para la electricidad procedente de plantas de energía renovable a partir del primer 5% deberían estar abiertos a los productores de todos los países comunitarios. En la práctica, una propuesta semejante se traduciría en la detención del desarrollo de las energías renovables en el 5% pues en ningún país hay un ministro de Hacienda que quiera financiar el desarrollo de proyectos en otros países. Y el plan energético danés que tiene como objetivo que en el año 2003 el 20% del suministro energético provenga de fuentes de energía renovables se encontraría con grandes problemas. Espero por ello que la Comisión, cuando presente una nueva propuesta, lea su propia comunicación sobre la potenciación de la presencia del medio ambiente en la política energética comunitaria y contribuya activamente a consolidar el empleo de fuentes de energía renovables."@es12
"Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että ryhdymme toimiin, jotta ympäristönäkökohdat otettaisiin energiapolitiikassa vahvemmin esiin, ja pidän sen vuoksi myönteisenä komission tiedonantoa. Kioton tavoitteet ovat meille merkittävä haaste, ja kestävyydestä on tehtävä energiapolitiikan kehittämisen yleinen lähtökohta. Ydinvoima ei ole ratkaisu. Sen avulla voimme ehkä vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta samanaikaisesti tämä energiamuoto aiheuttaa monia muita ympäristöongelmia. Samoista syistä tuen tarkistusta 8, joka koskee varovaisuusperiaatteen painottamista. EU:n on vihdoinkin asetettava etusijalle sen omat tavoitteet, joiden pyrkimyksenä on kaksinkertaistaa uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannosta. Vielä viime viikolla komissio oli valmis esittämään ehdotuksen uudesta EU:n direktiivistä, joka asettaisi tiukat rajat uusiutuvaa energiaa koskeville kansallisille tukijärjestelmille. Nyt ehdotus onneksi torjuttiin, muun muassa tanskalaisen hyvän hälytysvalmiuden avulla. Direktiivissä esitettiin, että uusiutuvaa energiaa käyttävien sähköntuotantolaitosten kansalliset tukijärjestelmät olisivat tuottajien ulottuvilla kaikissa EU:n maissa, heti kun laitosten tuotanto on yli 5 prosenttia energiantuotannosta. Tämä ehdotus merkitsisi käytännössä sitä, että uusiutuvan energian käytön laajentaminen pysähtyisi 5 prosenttiin, koska minkään maan valtiovarainministerit eivät halua rahoittaa muissa valtioissa tapahtuvien hankkeiden kehittämistä. Tanskan energiasuunnitelma, joka tähtää siihen, että 20 prosenttia energianhankinnasta tapahtuu uusiutuvien energianlähteiden avulla vuonna 2003, on suurien ongelmien edessä. Toivon sen vuoksi, että komissio uuden ehdotuksen esittämisen yhteydessä lukee oman tiedonantonsa ympäristönäkökohtien liittämisestä yhteisön energiapolitiikkaan ja osallistuu aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamiseen."@fi5
"Il est absolument essentiel, Monsieur le Président, que des mesures soient prises en vue d'intégrer la dimension environnementale dans la politique énergétique et je me félicite donc de la communication de la Commission. Les objectifs fixés à Kyoto nous mettent face à un défi important et la durabilité doit constituer le principe sur lequel doit constamment reposer toute évolution de la politique énergétique future. L'énergie nucléaire n'est pas la solution. Elle permet peut-être une réduction des émissions de C02, mais ce type d'énergie engendre un grand nombre de nouveaux problèmes environnementaux. C'est pour les mêmes raisons que je soutiendrai l'amendement 8, qui vise à pondérer le principe de précaution. Il est grand temps que l'UE se mette à privilégier ses propres objectifs, qui consistent à doubler la production des sources d'énergie renouvelables. La Commission a déclaré que pas plus tard que la semaine passée qu'elle était prête à présenter une proposition en vue de l'adoption d'une nouvelle directive européenne visant à limiter sévèrement les régimes d'aide nationaux en faveur des énergies renouvelables. Depuis, elle a heureusement été retirée, grâce notamment au signal d'alarme lancé par le Danemark. La directive prévoyait que les régimes d'aide nationaux en faveur des énergies renouvelables seraient accessibles, au-delà des 5 premiers pour cent, aux producteurs de l'ensemble des pays de l'UE. Concrètement, une telle proposition aurait signifié que les mesures de renforcement en faveur des énergies renouvelables n'auraient plus cours après 5 % vu que je ne connais aucun ministre national des Finances qui serait prêt à financer le développement de projets dans d'autres pays. Et le plan énergétique danois, qui vise à faire en sorte que 20 % de notre approvisionnement énergétique provienne de sources d'énergie renouvelables en 2003, se heurterait à de graves difficultés. J'espère, par conséquent, que, lorsqu'elle présentera une nouvelle proposition, la Commission relira sa propre communication visant à renforcer l'intégration de l'environnement dans la politique énergétique de la Communauté et qu'elle contribuera activement au renforcement de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. (Applaudissements)"@fr6
"Signor Presidente, è di fondamentale importanza che si adottino misure per integrare le considerazioni ambientali nella politica energetica e non posso che esprimere il mio apprezzamento per la comunicazione della Commissione. Gli obiettivi di Kyoto ci pongono di fronte ad una grande sfida e il principio della sostenibilità dovrà informare lo sviluppo della futura politica energetica. L’energia nucleare non è una soluzione. Questa forma energetica riduce sì le emissioni di CO2 ma crea una serie di altri nuovi problemi ambientali. Per lo stesso motivo sono favorevole all’emendamento n. 8 relativo al principio della precauzione. E’ giunta l’ora, ormai, che l’Unione europea cominci a dare priorità agli obiettivi che essa stessa si è data di raddoppiare il contributo delle energie rinnovabili. La settimana scorsa la Commissione stava per presentare una proposta di direttiva che avrebbe introdotto limiti severi ai regimi nazionali di sostegno alle energie rinnovabili. Fortunatamente tale proposta è stata ritirata, soprattutto grazie al tempestivo intervento danese. La proposta di direttiva prevedeva che i regimi di aiuto nazionali per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, al di sopra del primo 5 percento, potessero andare a beneficio di produttori di tutti i paesi comunitari. Una simile proposta avrebbe significato, in pratica, bloccare al 5 percento la crescita delle energie rinnovabili, perché nessun Ministro delle finanze, in nessun paese, finanzierebbe mai lo sviluppo di progetti a favore di altri paesi. Il piano danese, che mira a coprire il 20 percento del fabbisogno con fonti rinnovabili nel 2003, si sarebbe trovato seriamente in difficoltà. Spero che la Commissione prima di presentare la sua nuova proposta si vada a rileggere la comunicazione “Rafforzare l’integrazione ambientale nella politica comunitaria dell’energia” e contribuisca attivamente alla promozione delle energie rinnovabili."@it9
"Mr President, it is extremely important that arrangements be made to introduce environmental considerations into energy policy, and I therefore welcome the Commission’s announcement. The Kyoto objectives confront us with a significant challenge, and sustainability ought to be a general principle for the development of future energy policy. Nuclear power is not the solution. This form of energy might enable CO2 emissions to be reduced but, at the same time, it creates very many new environmental problems. For the same reason, I support Amendment No 8 which is about giving due weight to the precautionary principle. It is high time that the EU began to prioritise its own objectives in connection with doubling energy production from renewable energy sources. As late as last week, the Commission was ready to submit a proposal for a new EU directive which would have set drastic limits upon national subsidies for renewable energy sources. Now, the proposal has fortunately been withdrawn, partly because of Denmark’s commendable readiness to sound the alarm. The directive established a situation in which it would be open to producers in all EU countries to supplement national subsidies for over and above the first 5% of energy from plant which uses renewable energy sources. In practice, a proposal of this kind would have meant that the use of renewable energy sources would not have increased beyond 5% for there is no finance minister in any country who would want to finance the development of projects in other countries. In that way, the Danish energy plan, the aim of which is that 20% of the energy supply should come from renewable energy sources by the year 2003, would have run into major problems. I hope therefore that, when it comes up with a new proposal, the Commission will read its own announcement concerning the increased weight to be given to environmental considerations in the Community’s energy policy and that it will actively help ensure that more use is made of renewable energy sources."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het is ongelooflijk belangrijk dat er maatregelen worden genomen om het milieu in het energiebeleid te integreren. Ik begroet daarom de mededeling van de Commissie. Met de doelstellingen van Kyoto staan we voor een grote uitdaging en duurzaamheid moet het belangrijkste principe zijn bij de ontwikkeling van het toekomstige energiebeleid. Kernenergie biedt geen oplossing. Deze energiebron biedt misschien wel de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te beperken, maar schept toch ook weer veel andere milieuproblemen. Daarom steun ik amendement 8 betreffende het voorzorgsbeginsel. Het is hoog tijd dat de EU zijn eigen doelstellingen betreffende een verdubbeling van de energieproductie uit duurzame energiebronnen prioriteit begint te geven. Vorige week nog was de Commissie van plan een voorstel voor te leggen voor een nieuwe EU-richtlijn, waarmee ze de nationale steunregelingen voor duurzame energiebronnen aan strenge eisen wilde onderwerpen. Nu heeft ze dit voorstel gelukkig weer ingetrokken. Het voorstel voor een richtlijn hield in dat nationale subsidies voor stroom uit duurzame energiecentrales na de eerste 5% ook aan producenten in andere lidstaten moeten worden toegekend. Concreet gesproken zou dit hebben betekend dat er niet meer dan 5% duurzame energie zou worden ontwikkeld, want waar vind je een minister van financiën die bereid is de ontwikkeling van projecten in andere landen te financieren. Het Deense energieplan, volgens welke tegen het jaar 2003 20% van de energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet worden geleverd, zou met een dergelijk voorstel op de helling komen te staan. Ik hoop dan ook dat de Commissie eerst haar eigen mededeling over een betere integratie van het milieu in het energiebeleid leest, voordat ze met een nieuw voorstel komt. Ook hoop ik dat zij zich actief zal inzetten voor de bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen."@nl2
"Senhor Presidente, é extremamente importante que sejam tomadas medidas com vista a reforçar a integração da dimensão ambiental na política comunitária da energia e, por isso, saúdo a comunicação da Comissão. Os objectivos de Quioto colocam-nos perante um desafio importante, devendo a sustentabilidade constituir um princípio único em que deve assentar o desenvolvimento da futura política energética. A energia atómica não é solução. Permite, eventualmente, reduzir as emissões de CO2 mas, ao mesmo tempo, esta forma de energia cria muitos novos problemas ambientais. Pelas mesmas razões, apoio a alteração 8 relativa à ponderação do princípio da precaução. Chegou o momento de a UE começar a atribuir prioridade aos seus próprios objectivos em termos de duplicação da produção energética proveniente das fontes de energia renováveis. Ainda na semana passada a Comissão estava pronta a apresentar uma proposta de uma nova directiva CE destinada a estabelecer limites mais rigorosos aos regimes nacionais de apoio às energias renováveis. Felizmente a proposta foi retirada, facto que se deve, entre outros, a um eficaz sistema dinamarquês de prevenção. A directiva abria caminho a que os regimes nacionais de apoio à energia produzida através de sistemas de produção de energias renováveis que excedessem os primeiros 5% fossem abertos a todos os produtores dos países da UE. Na realidade, uma proposta deste tipo significaria que o alargamento da energia renovável iria parar nos 5%, pois nenhum ministro das Finanças, de nenhum país, estaria disposto a financiar o desenvolvimento de projectos de outros países. Além disso, o plano energético dinamarquês, que aponta para que, no ano 2003, 20% do abastecimento de energia provenha de fontes de energia renováveis, defrontar­se­ia com enormes problemas. Espero, por isso, que a Comissão, quando apresentar uma nova proposta, leia a sua própria comunicação relativa ao reforço da dimensão ambiental na política comunitária da energia e contribua activamente para o reforço das fontes de energia renováveis."@pt11
"Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att det vidtas åtgärder för att man skall ta miljöhänsyn inom energipolitiken, och jag välkomnar därför kommissionens meddelande. Kyoto-målen ställer oss inför en viktig utmaning, och hållbarhet bör vara en genomgående princip för den framtida energipolitikens utveckling. Atomkraft är inte lösningen. Härigenom kan man kanske minska utsläppen av koldioxid, men samtidigt skapar denna energiform långt flera nya miljöproblem. Av samma anledning stöder jag ändringsförslag 8 om att lägga särskild vikt vid försiktighetsprincipen. Det är verkligen på tiden att EU börjar prioritera sina egna målsättningar om en fördubbling av energiproduktionen, när det gäller förnybara energikällor. Så sent som i förra veckan var kommissionen färdig att lägga fram ett förslag till ett nytt EG-direktiv, som skulle sätta stränga gränser för nationella stödinsatser till förnybar energi. Nu drogs förslaget lyckligtvis tillbaka, bl.a. på grund av en god dansk alarmberedskap. Direktivet gick ut på att nationella stödinsatser till elektricitet från förnybara energianläggningar utöver de första 5 procenten skulle kunna gå till producenter i alla EU-länder. I praktiken skulle ett sådant förslag betyda att utbyggnaden av den förnybara energin skulle stanna vid 5 procent, för det finns ju ingen finansminister i något land som vill finansiera utvecklingen av projekt i andra länder. Och den danska energiplanen, som siktar på att 20 procent av energiförsörjningen skall komma från förnybara energikällor år 2003, skulle få stora problem. Jag hoppas därför att kommissionen, när den kommer med ett nytt förslag, kommer att läsa sitt eget meddelande om stärkandet av miljöhänsynen i gemenskapens energipolitik och aktivt bidra till att användningen av förnybara energikällor främjas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph