Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-15-Speech-1-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991115.4.1-051"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Liebe Kollegen! Es handelt sich hier um einen Richtlinienentwurf im Rahmen des Auto-Öl-Programms, der darauf abzielt, durch die Verringerung der Emissionen aus Kraftfahrzeugen die Luftqualität bis zum Jahr 2010 zu verbessern. Ich persönlich finde, daß der Rat im Gemeinsamen Standpunkt eine ganze Reihe ganz wichtiger Bestimmungen vorsieht, wie zum Beispiel die Herabsetzung der Emissionsgrenzwerte für Kohlenmonoxid um 30 % im Vergleich zu 1996 ab Oktober 2000 bzw. 2001. Das Problem ist immer das gleiche – und, Herr Lange, ich kann mich erinnern, daß wir darüber gesprochen haben: Sie haben versprochen, mit dem Rat ein Arrangement zu treffen, Ihre Abänderungsanträge sollten zum Teil angenommen werden. Jetzt stehen wir wirklich vor der Frage: Was tun wir? Stimmen wir Ihren Abänderungsanträgen morgen oder übermorgen zu? Kommt es zu einer Verzögerung? Ich frage mich, was ist jetzt wirklich besser für die Umwelt? Ich bedaure das sehr, daß das mit dem Rat hier nicht geklappt hat. Wir stehen hier wirklich vor einer Gewissensentscheidung, und ich werde mir das heute am Abend noch einmal ganz genau anschauen, denn es ist nicht so gekommen, wie wir das im Umweltausschuß besprochen haben. Über eines müssen wir uns auch klar sein: Der Rat hat eine ganze Reihe wichtiger Dinge hier akzeptiert, aber sauber sind unsere Autos noch lange nicht und werden es nie sein. Wir stehen, was wir nicht geglaubt hätten, vor einer Explosion des Verkehrs sowohl in den Industriestaaten als auch in den Staaten der Dritten Welt. Dort hat der Verkehr noch nicht einmal begonnen, und er wird – und ich kann das den Menschen, die dort wohnen, nur wünschen, mit Sicherheit noch ansteigen. Vielleicht, Herr Lange, könnten Sie noch einmal versuchen, mit dem Rat in einer nächtlichen Sitzung irgendeinen Kompromiß zu erzielen, damit wir alle der Gewissensentscheidung enthoben werden, gegen Ihren sehr guten Bericht, dem ich gerne zustimmen würde, oder – fast muß man jetzt sagen – gegen die Umwelt zu stimmen, indem man alles wieder auf die lange Bank schiebt."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, det handler her om et udkast til direktiv inden for rammerne af auto-olie-programmet, som sigter mod at forbedre luftkvaliteten frem til 2010 ved en reduktion af emissionerne fra køretøjer. Personligt mener jeg, at Rådet i sin fælles holdning fastsætter en hel række meget vigtige bestemmelser, som f.eks. reduktionen af emissionsgrænseværdierne for carbonmonoxid med 30% i forhold til 1996, hvilket skal ske fra oktober 2000 eller 2001. Problemet er altid det samme - og, hr. Lange, jeg kan huske, at vi har talt om det: De lovede at indgå en aftale med Rådet om, at Deres ændringsforslag skulle vedtages delvist. Nu står vi virkelig over for spørgsmålet: Hvad gør vi? Godkender vi Deres ændringsforslag i morgen eller i overmorgen? Vil der blive tale om en forsinkelse? Jeg spørger mig selv, hvad der mon er bedst for miljøet nu. Jeg beklager meget, at det med Rådet ikke lykkedes. Vi står virkelig over for en samvittighedsafgørelse nu, og jeg vil se meget grundigt på det endnu en gang her til aften, for det er ikke blevet sådan, som vi havde drøftet det i Miljøudvalget. Vi skal være klar over én ting: Rådet har accepteret en hel række vigtige ting her, men vores biler har ikke været rene længe og bliver det heller aldrig. Vi står, hvad vi ikke havde troet, over for en eksplosion i trafikken både i industrilandene og i landene i den tredje verden. Dér er trafikken ikke engang begyndt endnu, og den vil - og det kan jeg kun ønske for de mennesker, der bor der - med sikkerhed stige. Måske, hr. Lange, kunne De forsøge endnu en gang at opnå et eller andet kompromis med Rådet på et natligt møde, så vi alle bliver løst fra samvittighedsafgørelsen om at stemme mod Deres glimrende betænkning, som jeg gerne ville godkende, eller - næsten må man sige - mod miljøet, idet man igen sylter alting."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πρόκειται για ένα σχέδιο οδηγίας στο πλαίσιο του προγράμματος Auto-Oil που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα έως το έτος 2010 μέσω της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων με κινητήρα. Προσωπικά, πιστεύω πως στην κοινή θέση του Συμβουλίου προβλέπονται πολλές και λίαν σημαντικές ρυθμίσεις, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση από τον Οκτώβριο του 2000 ή του 2001 των οριακών τιμών εκπομπών για το μονοξείδιο του άνθρακα κατά 30% σε σύγκριση με το 1996. Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο – και ενθυμούμαι ότι έχουμε συνομιλήσει γι’ αυτό, κύριε Lange: υποσχεθήκατε να συμφωνήσετε με το Συμβούλιο για τη μερική έγκριση των τροπολογιών σας. Τώρα αντιμετωπίζουμε πραγματικά το ερώτημα τι να κάνουμε. Να εγκρίνουμε τις τροπολογίες σας αύριο ή μεθαύριο; Θα υπάρξει καθυστέρηση; Διερωτώμαι τι είναι τώρα πραγματικά καλύτερο για το περιβάλλον. Λυπούμαι πολύ που δεν επετεύχθη συμφωνία με το Συμβούλιο. Τώρα πρέπει πραγματικά να αποφασίσουμε κατά συνείδηση, και απόψε θα το επανεξετάσω επισταμένως, διότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα συζητήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να καταλάβουμε καλά και το εξής: ναι μεν το Συμβούλιο αποδέχθηκε εδώ πολλά σημαντικά πράγματα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα αυτοκίνητά μας είναι ήδη καθαρά και ούτε πρόκειται να είναι ποτέ. Δεν θα το πιστεύαμε ίσως, αλλά βρισκόμαστε προ μιας κυκλοφοριακής έκρηξης τόσο στα βιομηχανικά κράτη όσο και στα κράτη του Τρίτου Κόσμου. Εκεί η κυκλοφορία δεν έχει αρχίσει καν ακόμη και σίγουρα θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση – πράγμα που δεν μπορώ παρά να ευχηθώ στους κατοίκους των κρατών αυτών. Ίσως, κύριε Lange, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε πάλι να επιτύχετε κάποιον συμβιβασμό με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια μιας απογευματινής συνεδρίασης, ούτως ώστε να απαλλαγούμε όλοι από το να αποφασίσουμε κατά συνείδηση να καταψηφίσουμε την πολύ καλή σας έκθεση που θα ενέκρινα ευχαρίστως, ή – σχεδόν, πρέπει να πούμε τώρα – να καταψηφίσουμε το περιβάλλον, αναβάλλοντας πάλι τα πάντα για μεγάλο χρονικό διάστημα."@el8
"Mr President, we are looking at a proposal for a directive under the Auto-Oil programme, with the aim of improving air quality by the year 2010 by reducing emissions from motor vehicles. I personally feel that the Council has included many highly important provisions in its common position, such as reducing emission limits for carbon monoxide by October 2000 or 2001 by 30% in comparison with 1996. We always face the same problem, and I can remember our discussing that, Mr Lange: you promised to come to an arrangement with the Council so that your amendments would be accepted in part. The question now is this: what are we to do? Are we to vote for your amendments tomorrow or the day after? Will there be a hold-up? I wonder what is really better for the environment now. I very much regret that the arrangement with the Council has not worked out. We are really faced with a decision on a matter of conscience, and this evening I will have another very good look at all this, because things have not worked out as we discussed in the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection. There is one thing we need to be clear about: the Council has accepted a great many important points here, but our cars are not yet clean by a long chalk, and they never will be. Who would have believed that we would now be facing an explosion in traffic not only in the industrialised nations but also in the Third World? It has not even begun to take off in those countries yet, and it is bound to grow further – and I can only wish for the population of those countries that it will. Perhaps, Mr Lange, you could try again to reach some sort of compromise with the Council during an overnight meeting. In that way, we will all be relieved from having to decide on a matter of principle, that is whether to vote against your very good report – which I would dearly like to vote for – or else, I think it is fair to say, to vote against the environment, by procrastinating yet again."@en3
"(DE) Señor Presidente, estimados colegas, se trata aquí de un proyecto de directiva en el marco del programa Auto Oil, que tiene por objetivo mejorar de aquí al año 2010 la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones de gas procedentes de los vehículos a motor. Personalmente, creo que el Consejo prevé en su posición común toda una serie de disposiciones muy importantes como, por ejemplo, la reducción de los valores límite para el dióxido de carbono en un 30% en comparación con 1996 desde octubre del año 2000 o del 2001. El problema es siempre el mismo y, señor Lange, puedo recordar que hemos hablado sobre ello: usted prometió lograr un acuerdo con el Consejo de que las enmiendas de usted se aceptarían en parte. Ahora nos encontramos realmente ante la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Aprobamos sus enmiendas mañana o pasado mañana? ¿Va a haber un aplazamiento? Y me pregunto ¿qué es realmente lo mejor para el medio ambiente? Lamento mucho que esto no haya funcionado en este punto con el Consejo. Aquí nos encontramos ante una decisión de conciencia y hoy por la tarde examinare esto con toda exactitud, pues las cosas no han sucedido como habíamos comentado en la Comisión de Medio Ambiente. También tenemos que tener en claro una cosa: el Consejo ha aceptado aquí toda una serie de cosas importantes, pero nuestros automóviles no son limpios todavía y jamás lo serán. Nos hallamos ante una explosión del transporte, cosa que no habríamos creído, tanto en los países industriales como en los países del Tercer Mundo. En éstos no ha comenzado aún el transporte y, seguirá creciendo, algo que no puedo menos que deseárselo a las personas que viven allá. Señor Lange, quizá pueda usted intentar una vez más lograr con el Consejo un compromiso en una sesión nocturna, para que nos veamos libres de una decisión en conciencia de votar en contra de su excelente informe, a favor del cual me gustaría votar, o –casi hay que decirlo ahora- en contra del medio ambiente, ya que todo vuelve de nuevo a la cola de espera."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kyse on Auto Oil -ohjelmaan liittyvästä direktiiviehdotuksesta, jonka tavoitteena on parantaa ilman laatua vuoteen 2010 mennessä vähentämällä moottoriajoneuvojen päästöjä. Olen sitä mieltä, että neuvoston yhteisessä kannassa on useita hyvin tärkeitä määräyksiä, esimerkiksi hiilimonoksidipäästöjen raja-arvojen alentaminen 30 prosentilla vuoteen 1996 verrattuna lokakuusta 2000 tai 2001 alkaen. Ongelma on aina sama – ja jäsen Lange, muistan, että olemme puhuneet siitä: lupasitte solmia neuvoston kanssa sopimuksen siitä, että tarkistuksenne hyväksytään osittain. Nyt olemme todella vaikean kysymyksen edessä: mitä teemme? Kannatammeko tarkistuksianne huomenna tai ylihuomenna? Tuleeko viivytyksiä? Kysyn itseltäni: mikä on todella ympäristön kannalta edullista? Olen todella pahoillani, että neuvosto ei ole hyväksynyt kaikkia ehdotuksianne. Olemme nyt todellisen omantunnonkysymyksen edessä, ja pohdin asioita tänä iltana vielä perusteellisesti, sillä nyt ei ole käynyt niin kuin ympäristövaliokunnassa puhuimme. Yksi asia on myös selvä: neuvosto on hyväksynyt useita tärkeitä asioita, mutta automme eivät siitä huolimatta ole läheskään puhtaita eivätkä ikinä tule olemaankaan. Liikenne kasvaa räjähdysmäisesti, mitä emme olisi uskoneet, sekä teollisuusmaissa että kolmannen maailman maissa. Siellä liikenne ei ole edes vielä alkanut, se lisääntyy varmasti vielä – ja voin vain toivoa sitä niiden ihmisten puolesta, jotka siellä elävät. Lange, voisitte kenties yrittää vielä kerran saada aikaan yöistunnossa jonkinlaisen kompromissin neuvoston kanssa, jotta pääsisimme eroon tästä omantunnonkysymyksestä, äänestääkö teidän erittäin hyvää mietintöänne vastaan, jota kannattaisin mielelläni, vai – nyt on melkein sanottava – ympäristöä vastaan, jos kaikki lykkääntyy taas."@fi5
"Monsieur le Président, chers collègues, nous avons affaire ici à un projet de directive élaboré dans le cadre du programme Auto-Oil. Ce programme vise à améliorer la qualité de l'air d'ici 2010 par une diminution des émissions des véhicules. À mon avis, le Conseil prévoit dans sa position commune toute une série de dispositions très importantes telles que la réduction de 30 % par rapport à 1996 des limites fixées pour les émissions de monoxyde de carbone et ce, à partir d'octobre 2000 ou 2001. Le problème est toujours le même et je me souviens d'en avoir discuté avec vous, Monsieur Lange. Vous avez promis de parvenir à un accord avec le Conseil et vos propositions d'amendements devraient être en partie acceptées. Se pose maintenant la question critique : que faisons-nous ? Voterons-nous vos amendements demain ou après-demain ? Y aura-t-il du retard dans la procédure ? Je me demande ce qui est vraiment le mieux pour l'environnement. Je regrette vivement que les choses ne se soient pas mieux déroulées avec le Conseil. Nous nous trouvons à présent devant un véritable cas de conscience et j'en analyserai à nouveau tous les aspects ce soir, les choses ne s'étant pas passées comme prévu par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Nous devons également être très clairs sur un point. Le Conseil a accepté ici toute une série de dispositions importantes en la matière, mais nos voitures sont encore loin d'être écologiques et ne le seront jamais. Nous assistons - chose que nous n'aurions jamais imaginée - à une véritable explosion de la circulation, tant dans les pays industrialisés que dans ceux du tiers monde. Dans ces derniers, l'augmentation du nombre de véhicules n'en est qu'à ses débuts et va très certainement encore se développer - je ne peux d'ailleurs que le souhaiter aux populations locales. Monsieur Lange, peut-être pourriez-vous faire une dernière tentative de compromis avec le Conseil en séance de nuit, de manière à ce que nous ne nous trouvions plus devant ce cas de conscience consistant à devoir voter contre votre excellent rapport - que je souhaiterais pourtant approuver - et même, devrait-on presque dire, à devoir voter contre l'environnement en faisant une fois de plus traîner les choses."@fr6
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in discussione oggi un progetto di direttiva che rientra nel programma Auto-Oil, cui obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria entro il 2010 tramite la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli. Personalmente ritengo che nella posizione comune il Consiglio abbia previsto una serie di norme assai importanti, quali ad esempio la riduzione dei valori limite delle emissioni dell’ossido di carbonio del 30 percento rispetto al livello del 1996 a partire dall’ottobre 2000, ovvero dal 2001. Il problema rimane sempre lo stesso, e, onorevole Lange, mi ricordo che ne abbiamo discusso: lei ha promesso di giungere a un accordo con il Consiglio perché questo accogliesse in parte i suoi emendamenti. Ora ci troviamo di fronte al seguente interrogativo: che dobbiamo fare, approvare o no i suoi emendamenti domani o dopodomani? Ci sarà un ritardo? Mi chiedo che cosa sia davvero meglio per l’ambiente. Mi rammarico molto che con il Consiglio qualcosa non abbia funzionato. Ci troviamo veramente di fronte a una scelta di coscienza e questa sera andrò a studiarmi di nuovo attentamente la proposta, perché il risultato non è quello che la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha discusso. Su un punto è importante fare chiarezza: il Consiglio ha accolto una serie di punti importanti ma non per questo le nostre auto sono diventate o diventeranno meno inquinanti. Ci troviamo, contrariamente a quanto avremmo creduto, di fronte ad un dei trasporti non solo nei paesi industrializzati ma anche nel Terzo mondo. In questi paesi il fenomeno non è praticamente ancora cominciato e sicuramente è destinato ad aumentare, non posso che augurarlo ai loro abitanti. Forse, onorevole Lange, potrebbe fare un ulteriore tentativo di raggiungere un qualche compromesso con il Consiglio, magari in una riunione notturna, per sgravarci dal dilemma di coscienza se votare contro la sua ottima relazione - che io invece vorrei appoggiare - oserei quasi dire se votare contro l’ambiente rinviando ancora una volta ."@it9
"Mr President, we are looking at a proposal for a directive under the Auto-Oil programme, with the aim of improving air quality by the year 2010 by reducing emissions from motor vehicles. I personally feel that the Council has included many highly important provisions in its common position, such as reducing emission limits for carbon monoxide by October 2000 or 2001 by 30% in comparison with 1996. We always face the same problem, and I can remember our discussing that, Mr Lange: you promised to come to an arrangement with the Council so that your amendments would be accepted in part. The question now is this: what are we to do? Are we to vote for your amendments tomorrow or the day after? Will there be a hold-up? I wonder what is really better for the environment now. I very much regret that the arrangement with the Council has not worked out. We are really faced with a decision on a matter of conscience, and this evening I will have another very good look at all this, because things have not worked out as we discussed in the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection. There is one thing we need to be clear about: the Council has accepted a great many important points here, but our cars are not yet clean by a long chalk, and they never will be. Who would have believed that we would now be facing an explosion in traffic not only in the industrialised nations but also in the Third World? It has not even begun to take off in those countries yet, and it is bound to grow further – and I can only wish for the population of those countries that it will. Perhaps, Mr Lange, you could try again to reach some sort of compromise with the Council during an overnight meeting. In that way, we will all be relieved from having to decide on a matter of principle, that is whether to vote against your very good report – which I would dearly like to vote for – or else, I think it is fair to say, to vote against the environment, by procrastinating yet again."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, we behandelen vandaag een voorstel voor een richtlijn in het kader van het Auto-olieprogramma. Daarmee willen we de kwaliteit van de lucht voor 2010 verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen te verlagen. Ik vind persoonlijk dat de Raad in het gemeenschappelijk standpunt een hele serie belangrijke bepalingen heeft opgenomen, zoals bijvoorbeeld de verlaging van de grenswaarde voor de uitstoot van koolmonoxide met 30% vanaf oktober 2000, respectievelijk 2001 vergeleken met het niveau van 1996. Het probleem is altijd hetzelfde, en ik kan me nog herinneren, mijnheer Lange, dat we het erover gehad hebben. U heeft beloofd dat u met de Raad een regeling zou vinden, zodat uw amendementen ten dele zouden worden overgenomen. Nu is de vraag werkelijk wat we moeten doen. Nemen we uw amendementen morgen of overmorgen aan? Ontstaat er vertraging? Ik vraag me af wat voor het milieu nu echt beter is. Ik betreur ten zeerste dat u met de Raad geen afspraken heeft kunnen maken. Nu worden we echt met een gewetenskwestie geconfronteerd, en ik zal er vanavond nog eens goed over nadenken, want wat we in de milieucommissie hadden afgesproken is niet gebeurd. Eén ding moet duidelijk zijn: de Raad heeft een aantal belangrijke wijzigingen aanvaard, maar schoon zijn onze auto's nog lang niet, en ze zullen het ook nooit worden. We hadden het nooit gedacht, maar we stellen een explosie van het verkeer vast, zowel in de geïndustrialiseerde landen als in de Derde Wereld. Daar is het verkeer nog niet eens op gang gekomen, maar dat zal zeker gebeuren, en ik hoop het ook voor de mensen die daar wonen. Misschien kunt u nog eens proberen tijdens een vergadering 's avonds laat één of ander compromis te sluiten, mijnheer Lange, want dan zijn we allemaal van een gewetenskwestie af. Ik zou graag voor uw uitstekende verslag stemmen, maar moeten we er misschien toch tegen stemmen? Dan stemmen we eigenlijk tegen het milieu, als ik het even scherp mag stellen, door alles weer op de lange baan te schuiven."@nl2
"Senhor Presidente, estamos perante um projecto de directiva no âmbito do Programa Auto-Oil, que visa, através da diminuição das emissões de gases e partículas poluentes provenientes de veículos, melhorar a qualidade do ar até ao ano 2010. Eu, pessoalmente, sou da opinião que o Conselho prevê, na sua posição comum, toda uma série de disposições muito importantes como, por exemplo, a redução dos valores-limite de emissões de monóxido de carbono em 30%, comparativamente ao ano 1996, a partir de Outubro de 2000 ou 2001. O problema é sempre o mesmo e, Senhor Deputado Lange, lembro-me ainda bem de termos falado do assunto. O senhor deputado prometeu chegar a acordo com o Conselho no sentido de as suas alterações serem, em parte, aceites. Neste momento, estamos realmente perante a seguinte questão: Que fazer? Votamos as suas alterações amanhã ou depois de amanhã? Irá haver um adiamento? Pergunto a mim mesmo o que será realmente importante para o ambiente neste momento. Lamento muito que o assunto não pudesse ter sido resolvido juntamente com o Conselho. Estamos aqui realmente perante uma decisão do foro da consciência e irei analisar novamente o assunto hoje à noite com muita atenção, uma vez que as coisas não decorreram da forma acordada na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor. Podemos estar certos de uma coisa. O Conselho aceitou aqui toda uma série de pontos muito importantes, só que os nossos veículos não são ainda veículos limpos nem alguma vez virão a sê-lo. As contrário do que poderíamos ter acreditado, estamos perante uma explosão de tráfego tanto nos países industrializados como nos países do Terceiro Mundo. O tráfego ainda nem sequer despertou verdadeiramente nesses países e irá seguramente - e é apenas isto que eu posso desejar às pessoas que aí vivem - sofrer um aumento. Talvez, Senhor Deputado Lange, pudesse tentar ainda mais uma vez chegar a um qualquer compromisso com o Conselho numa próxima reunião, de modo a que nos seja retirada a todos a decisão de consciência de votar contra o seu excelente relatório, a favor do qual eu votaria, ou - é quase até forçoso que se diga agora - de votar contra o ambiente, voltando a adiar tudo novamente."@pt11
"Herr talman! Kära kolleger! Det handlar här om ett förslag till riktlinjer inom ramen för Auto-Oil-programmet, vilket har som mål att förbättra luftkvaliteten till år 2010 genom minskade utsläpp från motorfordon. Personligen anser jag att rådet i sin gemensamma ståndpunkt medger en rad mycket viktiga regler, som till exempel sänkningen av gränsvärdet för koloxidutsläpp med 30 procent jämfört med 1996 från och med oktober år 2000 respektive 2001. Det är alltid samma problem – och jag minns att vi talade om detta, Herr Lange. Ni lovade att få till stånd en överenskommelse med rådet, och era ändringsförslag skulle delvis godkännas. Nu ställs vi verkligen inför frågan: Vad skall vi göra? Skall vi rösta igenom era ändringsförslag i morgon eller i övermorgon? Blir det fråga om fördröjning? Jag frågar mig vad som egentligen är bäst för miljön? Jag beklagar djupt att det inte har fungerat med rådet i denna fråga. Vi står nu verkligen inför en samvetsfråga, och jag skall se över det hela en gång till i kväll, för utfallet är inte i linje med våra diskussioner i utskottet för miljö. Ett måste vi ha klart för oss: Rådet har godkänt en lång rad viktiga punkter, men våra bilar är inte på långa vägar rena, och kommer aldrig att bli det. Detta hade vi inte kunnat tro, men vi står inför en trafikexplosion såväl i industriländerna som i länderna i tredje världen. Där har ökningen av trafik inte ens börjat ännu, och den kommer säkerligen att öka i framtiden, vilket jag bara kan önska människorna som lever där. Herr Lange, kanske ni än en gång kunna försöka att nå någon form av kompromiss med rådet i ett möte under natten, så att vi alla befrias från samvetsfrågan att rösta emot ert utmärkta betänkande, som jag gärna skulle rösta för, eller nu måste man nästan säga att jag skulle rösta mot miljön, i och med att allt än en gång dras i långbänk."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph