Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-11-03-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991103.3.3-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς, όποτε εσείς κρίνετε χρήσιμο για ένα ενδεχόμενο ­ εάν πραγματοποιηθεί νομίζω θα είναι μια καταστροφή για την πολιτική ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ­, δηλαδή για το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι εκδόσεις του δελτίου που καλύπτει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο το δελτίο αυτό, φτάνει σε περιφερειακούς σταθμούς, αναδείχνει σε κάθε γλώσσα τη δραστηριότητα των βουλευτών που μιλάνε τη γλώσσα αυτή ή που προέρχονται από αυτή την εθνική ομάδα, για αυτό είναι κάτι που εμείς, αν θέλετε, οι παλιοί βουλευτές και το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ξέρουμε και μας έχει ευαισθητοποιήσει πολύ. Εάν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, θα θέλαμε μια ενημέρωση."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil bede Dem ved lejlighed oplyse mig om en ting - hvis det, jeg vil spørge om, gennemføres, mener jeg, det vil være en katastrofe for Europa-Parlamentets politiske information. Det drejer sig om, at man eventuelt vil afskaffe det forhandlingsreferat fra mødeperioderne, som udsendes på alle EU-sprog. Dette referat er meget anvendeligt, det kommer ud til fjerntliggende steder, og det angiver på alle sprog, hvad de medlemmer, der taler det pågældende sprog eller tilhører den pågældende nationale gruppe, har foretaget sig, og derfor er det noget, som vi, om jeg så må sige, gamle medlemmer og det foregående Europa-Parlament kender og har været glade for. Hvis der er planer om at afskaffe det, vil vi gerne vide det."@da1
"Frau Präsidentin, ich möchte Sie bitten, uns, wann immer Sie es für richtig erachten, darüber zu informieren, ob tatsächlich beabsichtigt ist – und sollte dem so sein, wäre es meines Erachtens eine Katastrophe für die Informationspolitik des Europäischen Parlaments –, daß der bislang in allen Sprachen der Europäischen Union herausgegebene Pressebericht über die Plenarsitzungen eingestellt wird. Dieser Pressedienst ist außerordentlich nützlich, und da er auch Regionalsender erreicht und in allen Sprachen über die Aktivitäten der Abgeordneten informiert, die die betreffende Sprache sprechen oder aus der jeweiligen Volksgruppe stammen, ist er uns, den sozusagen alten Abgeordneten und dem vorangegangenen Europäischen Parlament, wohlvertraut und hat uns in hohem Maße sensibilisiert. Wenn wirklich die Absicht besteht, ihn nicht mehr erscheinen zu lassen, dann möchten wir entsprechend unterrichtet werden."@de7
"Madam President, I would like you to inform us as to whether there is any truth in the rumour that – and if this were to happen, I believe it would be disastrous for the information policy of the European Parliament – the press reports covering the part-sessions in all languages of the European Union are to be discontinued. These press reports have always been extremely useful as they reach a wide audience and make known in each language the activities of the MEPs speaking a particular language or from a particular national party. That is why it is something that we, if you like us older MEPs and Members of the previous European Parliament, are quite perturbed about. If this is the intention, then we would like to know."@en3
"Arvoisa puhemies, haluaisin saada tietää pidättekö te erästä mahdollisuutta tarpeellisena nimittäin jos se toteutetaan, se on katastrofi Euroopan parlamentin tiedotuspolitiikalle. On siis mahdollista, että kaikilla Euroopan unionin kielillä julkaistu istuntojaksot kattava tiedote lakkautetaan. Tämä tiedote on erittäin hyödyllinen, se saavuttaa paikallisasemat, ja siinä kerrotaan kaikilla kielillä niiden parlamentaarikkojen toiminnasta, jotka puhuvat kyseistä kieltä tai edustavat kyseistä kansallisuutta. Tämä on asia, jonka me edellisen Euroopan parlamentin vanhat parlamentaarikot tiedämme ja joka on meille hyvin herkkä asia. Jos tällaisia ajatuksia on esitetty, haluaisimme saada siitä tiedon."@fi5
"Madame la Présidente, pourriez-vous me dire si vous jugez opportune, dans le cas où cette éventualité se confirmerait, ce qui s'avérerait catastrophique pour la politique de l'information de l'Union européenne, la suppression du bulletin d'information qui couvre les périodes de session du Parlement et paraît dans toutes les langues de l'Union. Ce bulletin est d'une très grande utilité, il parvient aux stations de radio et chaînes de télévision régionales et rend compte, dans chaque langue, des activités des députés appartenant au groupe national correspondant. Aussi est-ce une publication que nous autres, les anciens du Parlement, qui avons notamment siégé lors de la précédente législature, connaissons bien et à laquelle nous sommes très attachés. Nous souhaiterions savoir si l'on envisage sa suppression."@fr6
"Madam President, I would like you to inform us as to whether there is any truth in the rumour that – and if this were to happen, I believe it would be disastrous for the information policy of the European Parliament – the press reports covering the part-sessions in all languages of the European Union are to be discontinued. These press reports have always been extremely useful as they reach a wide audience and make known in each language the activities of the MEPs speaking a particular language or from a particular national party. That is why it is something that we, if you like us older MEPs and Members of the previous European Parliament, are quite perturbed about. If this is the intention, then we would like to know."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, kunt u mij vertellen - wanneer het u uitkomt - of men van plan is het bulletin van het EP af te schaffen? Ik bedoel dat nieuwsblaadje dat in alle talen van de Europese Unie verschijnt en een overzicht geeft van de werkzaamheden van de voltallige vergadering. Dit bulletin is heel nuttig en afschaffing daarvan zou een ramp zijn voor de informatie over de politieke activiteiten van het Parlement. Dit bulletin wordt ook verspreid aan bijvoorbeeld regionale radio- en televisiestations. Daarin wordt gesproken over de activiteiten van de afgevaardigden uit eigen land, van de leden die de taal van het land spreken. Degenen die reeds in het vorige Parlement zaten, weten hoe belangrijk dit bulletin is en wij zijn hier dan ook heel gevoelig voor. Als men van plan is dit af te schaffen, zouden wij dat graag van u willen weten."@nl2
"Senhora Presidente, gostaria que me informasse se considera útil a eventual eliminação - que, no meu entender, a concretizar-se, será catastrófica para a política de informação do Parlamento Europeu - das publicações do boletim que faz a cobertura das sessões desta assembleia em todas as línguas. Esse boletim é extremamente importante, chega a estações regionais, revela em cada língua o que fazem os deputados que falam essa língua ou que são oriundos do respectivo grupo nacional, e isso é algo que nós, os deputados antigos e o Parlamento anterior, sabemos bem e que muito nos sensibilizou. Se existe alguma ideia nesse sentido, gostaríamos de ser informados."@pt11
"Fru talman! Jag skulle vilja be er att vid ett lämpligt tillfälle informera oss om en eventualitet – om den blir verklighet, anser jag att det kommer att vara en katastrof för Europaparlamentets informationspolitik – nämligen att det kan bli aktuellt att upphöra med utgivningen av den bulletin som täcker plenardebatterna på alla Europeiska unionens språk. Detta är en utomordentligt nyttig bulletin. Den når ut till regionerna, den redogör på varje språk för vad som uträttas av de parlamentsledamöter som talar detta språk eller som kommer från denna nationella grupp. Detta är något som vi, så att säga, gamla parlamentsledamöter och det föregående parlamentet, känner väl till, och vi är mycket känsliga i den här frågan. Om det finns någon sådan tanke, skulle vi vilja bli informerade om det."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph