Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-28-Speech-4-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991028.2.4-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le ridicule ne tue pas. Heureusement pour le Parlement européen qui aurait dû avec clarté dénoncer l'attitude de la direction de Michelin qui vient d'annoncer un train massif de réduction d'effectifs et de licenciements, alors même que les résultats et profits de cette entreprise ont considérablement augmenté ! La simultanéité des annonces a bien sûr mis à nu, de façon criante, le côté scandaleux et injuste de la logique économique actuelle et de ce capitalisme financier devenu dominant en Europe et dans le monde. Bien sûr, en premier lieu, le Parlement européen doit, dans ce cas précis, condamner avec fermeté la direction de Michelin, lui demander de revenir sur ces réductions d'emplois et assurer les salariés du groupe de sa solidarité. Mais notre Assemblée doit aussi tirer les leçons qui s'imposent pour améliorer la législation communautaire, afin d'assurer une protection des salariés face à de telles pratiques. À l'évidence, la directive concernant la procédure de licenciements collectifs doit être révisée et des mesures plus protectrices pour les travailleurs et l'emploi doivent y être introduites. Il convient, en particulier, que les salariés puissent contester le fondement même de ces licenciements et leur caractère d'impératif économique avant leur exécution et très en amont de la procédure. Par ailleurs, la mise en place de véritables comités de groupe, de comités européens ayant de réels pouvoirs, est chaque fois plus indispensable. Là aussi, il convient que le Parlement européen relance la directive sur ce point. Notre résolution manque singulièrement de détermination et il est à craindre que, sans une mobilisation d'envergure, l'Europe sociale demeure durablement lettre morte."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det latterlige tager ikke livet af nogen. Det er heldigt for Europa-Parlamentet, som klart skulle have afvist holdningen i Michelins ledelse, der netop har givet meddelelse om en massiv personalenedskæring og afskedigelser, selvom virksomhedens resultater og fortjeneste er steget betydeligt! Det, at de to meddelelser blev givet samtidig, har selvfølgelig på en himmelråbende måde blotlagt det skandaløse og uretfærdige i den nuværende økonomiske logik og den finanskapitalisme, der er blevet fremherskende i Europa og resten af verden. I det foreliggende tilfælde skal Europa-Parlamentet naturligvis først og fremmest på det kraftigste fordømme Michelins ledelse, bede dem om at genoverveje personalenedskæringerne og forsikre de ansatte i koncernen om deres sympati. Parlamentet skal imidlertid også drage en lære heraf ved at forbedre fællesskabslovgivningen for at sikre, at lønmodtagerne beskyttes mod en sådan praksis. Direktivet om fremgangsmåden ved kollektive afskedigelser skal øjensynligt revideres, og der skal tilføjes foranstaltninger, der beskytter arbejderne og beskæftigelsen bedre. Det er især nødvendigt, at de ansatte meget tidligt i processen skal kunne protestere mod selve grundlaget for disse afskedigelser og deres bydende nødvendige karakter for økonomien, før de foretages. Ligeledes er det for hver gang mere nødvendigt at oprette koncernudvalg og europæiske udvalg, der skal have reelle beføjelser. Også på dette område må Europa-Parlamentet genoptage direktivet. Beslutningsforslaget mangler helt enkelt beslutsomhed, og man kan frygte, at uden en omfattende mobilisering vil det sociale Europa forblive uden virkning."@da1
"Lächerlichkeit ist nicht tödlich. Das ist ein Glück für das Europäische Parlament, denn dieses hätte die Haltung der Geschäftsführung von Michelin eindeutig verurteilen müssen, die kürzlich eine massive Verringerung des Personalbestands und Entlassungen angekündigt hat, während die Ergebnisse und Gewinne dieses Unternehmens kräftig gestiegen sind! Daß diese Meldungen gleichzeitig erfolgten, hat zweifellos auf himmelschreiende Weise die skandalöse und ungerechte Seite der derzeit geltenden wirtschaftlichen Logik und des in Europa und in der Welt vorherrschenden Finanzkapitalismus offengelegt. Selbstverständlich muß das Europäische Parlament in diesem konkreten Fall vor allem die Geschäftsführung von Michelin mit Entschiedenheit verurteilen und sie zur Rückgängigmachung des Stellenabbaus aufrufen, und es muß die Beschäftigten des Konzerns seiner Solidarität versichern. Aber das Parlament muß auch die sich daraus ergebenden Lehren im Hinblick auf die Verbesserung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ziehen, um den Schutz der Arbeitnehmer gegen solche Praktiken zu gewährleisten. Es liegt auf der Hand, daß die Richtlinie über Massenentlassungen überarbeitet und durch Maßnahmen ergänzt werden muß, die einen besseren Schutz für die Beschäftigten gewährleisten. Insbesondere müssen die Beschäftigten die eigentliche Begründung für die Entlassungen und deren wirtschaftliche Notwendigkeit anfechten können, bevor diese durchgeführt werden, und zwar in einer sehr frühen Phase des Verfahrens. Darüber hinaus wird die Schaffung wirklicher Konzernbetriebsräte, Europäischer Betriebsräte mit wirklichen Befugnissen, immer notwendiger. Auch in dieser Hinsicht ist eine Überarbeitung der Richtlinie durch das Parlament angebracht. Unserem Entschließungsantrag mangelt es in hohem Maße an Entschlossenheit, und ohne eine weitreichende Mobilisierung steht zu befürchten, daß es das soziale Europa dauerhaft nur auf dem Papier geben wird."@de7
"Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη γελοιοποίηση. Ευτυχώς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήγγειλε με σαφήνεια τη συμπεριφορά της διοίκησης της Michelin, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα μία σειρά μειώσεων του εργατικού δυναμικού και μια σειρά απόλύσεων, τη στιγμή που τα αποτελέσματα και τα κέρδη της επιχείρησης έχουν αυξηθεί σημαντικά! Το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν ταυτόχρονα αποκάλυψε βεβαίως, με κραυγαλέο τρόπο, τη σκανδαλώδη και άδικη πλευρά της σύγχρονης οικονομικής λογικής και αυτού του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού που έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη και τον κόσμο. Βέβαια, κατά πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση να καταδικάσει με σταθερότητα τη διοίκηση της Michelin, να της ζητήσει να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό της μείωσης των θέσεων εργασίας και να βεβαιώσει τους υπαλλήλους του ομίλου για την αλληλεγγύη του. Αλλά το Σώμα μας θα πρέπει επίσης να πάρει τα μαθήματα που πρέπει για να βελτιώσει την κοινοτική νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίσει στους εργαζομένους κάποια προστασία ενώπιον παρόμοιων πρακτικών. Προφανώς, η οδηγία που αφορά την διαδικασία συλλογικών απολύσεων πρέπει να αναθεωρηθεί και να εισαχθούν μέτρα που θα προστατεύουν περισσότερο τους εργαζομένους και την απασχόληση. Ιδιαίτερα, πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν να αμφισβητούν την ίδια τη βάση αυτών των απολύσεων καθώς και τον επιτακτικό οικονομικό τους χαρακτήρα πριν από την εκτέλεσή τους και σε πολύ αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον, η θέσπιση πραγματικών συμβουλίων εργαζομένων των ομίλων, ευρωπαϊκών επιτροπών με πραγματικές εξουσίες, καθίσταται κάθε φορά όλο και πιο απαραίτητη. Και ως προς αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επαναφέρει τη σχετική οδηγία. Το ψήφισμά μας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή έλλειψη αποφασιστικότητας και φοβάται κανείς ότι, αν δεν σημειωθεί μία κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας, η κοινωνική Ευρώπη θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα νεκρό γράμμα."@el8
"Ridicule never killed anyone. Fortunately for the European Parliament, which should have strongly denounced the attitude of the Michelin management which has just announced a massive series of cuts in workforce and redundancies, even though the returns and profits for this firm increased substantially. The simultaneous nature of the announcements, of course, blatantly exposed the scandalous and unfair aspect of current economic reasoning and this financial capitalism which has gained the upper hand in Europe and throughout the world. Of course, in the first place, the European Parliament must, in this specific instance, strongly condemn the Michelin management, and request that the firm reconsiders these job losses, and assure the group’s employees of its solidarity. But this House must also learn the lessons necessary to improve Community legislation, in order to provide some protection for employees against such practices. Obviously, the directive on collective redundancy procedure must be reviewed and measures which afford greater protection for workers and for jobs must be included in it. In particular, it is necessary for employees to be able to challenge the actual basis for these redundancies and the economic motives for these before they are actually implemented, and this at a very early stage of the procedure. Moreover, the establishment of real group level works councils, European Committees with real powers, becomes ever more essential. Once more, the European Parliament should review its directive on this point. Our resolution is singularly lacking in determination and it is to be feared that, unless widespread forces are mobilised, Social Europe will go unheeded on a long-term basis."@en3
". - (FR) Felizmente para el Parlamento Europeo el ridículo no mata, ya que tendría que haber denunciado claramente la actitud de la dirección de Michelin, que acaba de anunciar una reducción masiva de efectivos y despidos, ¡aun cuando los resultados y beneficios de esta empresa han aumentado considerablemente! La coincidencia de los anuncios ha puesto al desnudo, de manera flagrante, el aspecto escandaloso e injusto de la lógica económica actual y de este capitalismo financiero, que ha acabado por dominar Europa y el mundo. Naturalmente, en primer lugar, el Parlamento Europeo debe, en este caso concreto, condenar con firmeza a la dirección de Michelin, pedirle que revise estas reducciones de empleos y solidarizarse con los asalariados del grupo. Pero nuestra Asamblea debe también sacar las lecciones que se imponen, a fin de mejorar la legislación comunitaria, y garantizar una protección de los asalariados frente a estas prácticas. Es evidente que la directiva sobre el procedimiento de despidos colectivos debe ser revisada y que deben introducirse medidas que protejan mejor a los trabajadores y el empleo. Es conveniente, en particular, que los asalariados puedan poner en entredicho el propio fundamento de estos despidos y su carácter de necesidad económica, antes de su ejecución y en una fase muy anterior del procedimiento. Por otra parte, se hace cada vez más necesario crear verdaderos comités de grupo, comités europeos con poderes reales. También en este caso es conveniente que el Parlamento Europeo revise la directiva. Nuestra resolución carece, en particular, de determinación y es de temer que, si no se lleva a cabo una movilización importante, la Europa social siga siendo durante mucho tiempo papel mojado."@es12
". Itsensä nolaaminen ei ole hengenvaarallista. Euroopan parlamentin kannalta se on onni, sillä sen olisi selkeästi pitänyt tuomita Michelin-yhtiön johdon asenne, kun se hiljattain ilmoitti henkilökuntansa vähentämisestä ja joukkoirtisanomisista, vaikka yhtiö on huomattavasti parantanut tulostaan ja kasvattanut voittojaan! Ilmoitusten yhdenaikaisuus luonnollisesti paljastaa räikeällä tavalla nykyisen talouspolitiikan ja Euroopassa sekä muualla maailmassa hallitsevan, rahan ympärillä pyörivän kapitalismin logiikan pöyristyttävyyden ja epäoikeudenmukaisuuden. Tässä nimenomaisessa tapauksessa Euroopan parlamentin on tietenkin aivan ensimmäiseksi tuomittava jyrkästi Michelin-yhtiön johto, vaadittava sitä luopumaan työpaikkojen vähentämisestä sekä vakuuttamaan solidaarisuuttaan konsernin työntekijöille. Mutta myös parlamentin on tehtävä välttämättömät johtopäätökset yhteisön lainsäädännön parantamiseksi, jotta voidaan varmistua siitä, että palkansaajia suojellaan tällaiselta menettelyltä. Joukkoirtisanomisia koskevista menettelyistä annettua direktiiviä on siis näin ollen tarkistettava, ja siihen on sisällytettävä määräyksiä toimenpiteistä, joilla edistetään työntekijöiden ja työpaikkojen säilymisen suojelua. Erityisesti olisi syytä pitää huoli siitä, että palkansaajilla olisi ennen irtisanomisten toteuttamista jotka ovat täysin menettelyjen vastaisia mahdollisuus kiistää itse irtisanomisten perusteet sekä se, että ne olisivat taloudelliselta kannalta välttämättömiä. Lisäksi tarve perustaa todellisia työkomiteoita, todellista valtaa käyttäviä eurooppalaisia komiteoita, on entisestään kasvanut. Euroopan parlamentin olisi syytä käynnistää uudelleen direktiivin laatimishanke tässä asiassa. Erityisesti meiltä puuttuu päättäväisyyttä ongelmien ratkaisussa, joten pahoin pelkään, että ilman laajamittaista toimintaa sosiaalinen Eurooppa jää vain kuolleeksi kirjaimeksi."@fi5
"E’ una fortuna per il Parlamento europeo che il ridicolo non uccida. Questi avrebbe dovuto infatti denunciare a chiare lettere l’atteggiamento della direzione della che ha appena annunciato una lunga sequela di riduzioni degli effettivi e di licenziamenti, proprio quando i risultati ed i profitti dell’impresa sono aumentati in maniera considerevole! La simultaneità degli annunci ha indubbiamente messo a nudo, in modo palese, il lato scandaloso ed ingiusto della logica economica attuale e di quel capitalismo finanziario che ha assunto una posizione dominante in Europa e nel mondo. In primo luogo il Parlamento europeo deve, nel caso specifico, condannare con fermezza la direzione della chiederle di ritornare sulla decisione di tagliare posti di lavoro ed assicurare ai dipendenti del gruppo la sua solidarietà. Tuttavia la nostra Assemblea deve anche trarre i dovuti insegnamenti per migliorare la legislazione comunitaria al fine di assicurare una tutela dei dipendenti nei confronti di tali pratiche. E’ quanto mai evidente che la direttiva sulla procedura dei licenziamenti collettivi deve essere rivista e che si devono introdurre misure che garantiscano una maggiore tutela dei lavoratori e dell’occupazione. E’ necessario, in particolare, che i dipendenti possano contestare il fondamento stesso dei licenziamenti ed il loro carattere di imperativo economico prima della loro attuazione e molto prima che la procedura venga avviata. Si rivela ogni volta maggiormente indispensabile la costituzione di veri e propri comitati di gruppo europei dotati di reali poteri. E’ opportuno che il Parlamento europeo rilanci la direttiva anche su tale punto. La risoluzione in esame è singolarmente priva di determinazione e c’è da temere che, senza una vasta mobilitazione, l’Europa sociale rimanga per sempre lettera morta."@it9
"Ridicule never killed anyone. Fortunately for the European Parliament, which should have strongly denounced the attitude of the Michelin management which has just announced a massive series of cuts in workforce and redundancies, even though the returns and profits for this firm increased substantially. The simultaneous nature of the announcements, of course, blatantly exposed the scandalous and unfair aspect of current economic reasoning and this financial capitalism which has gained the upper hand in Europe and throughout the world. Of course, in the first place, the European Parliament must, in this specific instance, strongly condemn the Michelin management, and request that the firm reconsiders these job losses, and assure the group’s employees of its solidarity. But this House must also learn the lessons necessary to improve Community legislation, in order to provide some protection for employees against such practices. Obviously, the directive on collective redundancy procedure must be reviewed and measures which afford greater protection for workers and for jobs must be included in it. In particular, it is necessary for employees to be able to challenge the actual basis for these redundancies and the economic motives for these before they are actually implemented, and this at a very early stage of the procedure. Moreover, the establishment of real group level works councils, European Committees with real powers, becomes ever more essential. Once more, the European Parliament should review its directive on this point. Our resolution is singularly lacking in determination and it is to be feared that, unless widespread forces are mobilised, Social Europe will go unheeded on a long-term basis."@lv10
"Je kunt jezelf belachelijk maken zonder dat dit consequenties heeft. Gelukkig maar voor het Europees Parlement, dat de houding van het management van Michelin resoluut aan de kaak had moeten stellen. De directie van dit bedrijf heeft immers veel werknemers ontslagen, terwijl de resultaten zijn verbeterd en de winst aanzienlijk is toegenomen. Het recentelijk aangekondigde massaontslag laat duidelijk zien hoe onrechtvaardig het huidige economische stelsel is en hoezeer deze vorm van financieel kapitalisme de economie in Europa en de rest van de wereld is gaan domineren. Natuurlijk moet het Europees Parlement in dit bijzondere geval de directie van Michelin krachtig veroordelen en vragen haar besluit om het aantal arbeidsplaatsen terug te dringen, te herzien. Het Parlement moet zijn solidariteit met de werknemers van Michelin betuigen. Maar ons Parlement moet hier ook zijn les uit leren, zodat het de communautaire regelgeving kan verbeteren. De werknemers moeten immers tegen dergelijke praktijken beschermd worden. De richtlijn inzake collectieve ontslagprocedures moet uiteraard worden herzien en er moeten maatregelen in worden opgenomen om de werknemers en de werkgelegenheid beter te beschermen. De werknemers moeten met name de kans krijgen zowel de motivering van deze ontslagen als het economisch winstbejag waarvan sprake is aan de kaak te stellen alvorens de ontslagprocedure daadwerkelijk kan worden ingezet. Het wordt overigens hoog tijd dat op Europees niveau ondernemingsraden worden opgericht met echte bevoegdheden. Ook op dit punt moet het Europees Parlement ervoor zorgen dat de richtlijn wordt herzien. Wij tonen ons in deze resolutie veel te weinig vastberaden en ik ben bang dat als we ons niet daadwerkelijk mobiliseren, het sociaal Europa nooit van de grond zal komen."@nl2
"O ridículo não mata. Felizmente para o Parlamento Europeu que deveria ter denunciado claramente a atitude da direcção da Michelin que acaba de anunciar um conjunto maciço de redução de efectivos e de despedimentos, precisamente no momento em que os resultados e lucros desta empresa aumentaram consideravelmente! A simultaneidade das notícias pôs seguramente a nu, de forma gritante, o lado escandaloso e injusto da lógica económica actual e do capitalismo financeiro que passou a dominar a Europa e o mundo. É evidente que, em primeiro lugar, o Parlamento Europeu deve, neste caso específico, condenar com firmeza a direcção da Michelin, solicitar-lhe que reconsidere estas reduções de empregos e que assegure aos assalariados do grupo a sua solidariedade. Mas a nossa assembleia deve também retirar as lições que se impõem no sentido de melhorar a legislação comunitária, com vista a assegurar a protecção dos assalariados face a este tipo de práticas. Como é evidente, a directiva relativa ao processo de despedimentos colectivos deve ser revista e devem ser introduzidas medidas que sejam mais protectores dos trabalhadores e do emprego. Convém especialmente que os assalariados possam contestar o próprio fundamento destes despedimentos, bem como o seu carácter de imperativo económico, antes da sua execução e muito a montante do processo. Além disso, a formação de verdadeiros comités de grupo e de comités europeus com poderes reais torna­se cada vez mais indispensável. Também neste aspecto, convém que o Parlamento Europeu relance a directiva. A nossa resolução carece singularmente de determinação e é de recear que, sem uma mobilização de envergadura, a Europa Social continue sem efeito durante muito tempo."@pt11
"Ingen dör av att göra sig löjlig. Som tur är för Europaparlamentet. Det borde klart och tydligt ha kritiserat attityden hos Michelins ledning, som just anmälde en massiv neddragning av personalstyrkan och permitteringar trots att företagets resultat och vinster samtidigt avsevärt ökade! De samtidiga meddelandena har naturligtvis på ett skriande sätt avslöjat i hur hög grad det aktuella ekonomiska synsättet och den finansiella kapitalismen, som har blivit dominerande i Europa och världen, är skandalös och orättvis. Europaparlamentet, i första hand, måste naturligtvis just i detta fall med kraft kritisera Michelins ledning, begära att den ändrar sig i fråga om neddragningen av arbetstillfällen samt uttrycka sin solidaritet med koncernens anställda. Men kammaren måste också dra nödvändig lärdom av detta för att förbättra gemenskapens lagstiftning, så att de anställdas skydd mot sådana metoder säkerställs. Direktivet rörande förfarandet för kollektiva permitteringar måste uppenbarligen ses över och mer skyddande åtgärder för de anställda och sysselsättningen måste sättas in. Det är framför allt nödvändigt att de anställda skall kunna protestera mot själva grunden för permitteringarna och deras karaktär av ekonomisk nödvändighet före verkställandet och i ett mycket tidigt skede av processen. Bildandet av riktiga gruppkommittéer, europeiska kommittéer som har verkliga befogenheter, är för övrigt för varje gång allt nödvändigare. I det avseendet finns det också anledning för Europaparlamentet att ta upp direktivet igen. I resolutionen saknas i högsta grad beslutsamhet och man kan frukta att, om vi inte gör en omfattande mobilisering, kommer det sociala Europa att under lång tid förbli tomma ord."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph