Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-27-Speech-3-259"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991027.11.3-259"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my thanks to Mr Gargani for bringing forward this report and to Members of the previous Parliament who also put some work into ensuring that it comes before us tonight. Of course it is not an issue without contention. There are largely two approaches to dealing with this sort of issue. The first is to say that we are letting people off the hook without allowing them to fulfil their obligations. The second – and a view to which I subscribe – is that we are actually allowing the power of cultural activities to cut across people’s differences and to change people’s lives. While there are serious issues that are not entirely resolved here, if we want to have a healthy European future and a healthy European project, we depend on such initiatives to take this forward. These initiatives are vital to changing people’s attitudes. If we look at change and coexistence as our goal, then we need to look no further than Northern Ireland where we have brought people together through European funds and dramatically changed the landscape of conflict. It is this that can be achieved from this sort of initiative, and this that will help Europe, its borders and its beneficiaries to put forward an agenda of change. I echo Mr Gargani in saying that all of the issues that have been discussed around the Chamber tonight seek to ensure that culture is seen as a priority; that it is not just, for instance, the euro or jobs and employment that will bring a successful European project together. Cultural change will ultimately concretise the ideals and ideas that we all have in promoting our future together."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke hr. Gargani for forelæggelsen af denne betænkning samt medlemmerne af det forrige Parlament, der også bidrog til dens udarbejdelse. Det er selvfølgeligt ikke et emne uden stridspunkter. Der er primært to fremgangsmåder ved behandlingen af sådanne emner. Med den første slipper vi folk af krogen uden at give dem mulighed for at opfylde deres forpligtelser. Med den anden fremgangsmåde - som jeg støtter - lader vi de kulturelle aktiviteter slå bro over folks forskelle og ændre deres liv. Der er alvorlige problemer, der ikke helt er løst her, og hvis vi ønsker en sund fremtid for Europa og et sundt europæisk projekt, er vi afhængige af sådanne initiativer. Disse initiativer er vigtige for at ændre folks holdninger. Hvis vi ser forandring og sameksistens som vores mål, skal vi blot se på Nordirland, hvor vi har bragt folk sammen gennem EU-midler, hvilket i væsentlig grad har bidraget til at bløde op på konflikten. Det er det, vi kan opnå med sådanne initiativer, og det er det, der vil hjælpe Europa, dens grænser og dens støttemodtagere med at fremsætte en dagsorden for ændringer. Jeg giver hr. Gargani ret i, at alle de emner, der er diskuteret i mødesalen i aften, har til formål at sikre, at kulturen ses som en prioritet. Det er f.eks. ikke blot euroen eller beskæftigelsen, der sikrer et vellykket europæisk projekt. Kulturelle ændringer vil automatisk konkretisere de idealer og tanker, som vi alle har til gavn for vores fælles fremtid."@da1
"Herr Präsident, ich danke Herrn Gargani für seinen Bericht und möchte auch den Mitgliedern des vorherigen Parlaments meinen Dank aussprechen, denn auch sie haben sich dafür eingesetzt, daß dieser Bericht heute vorgelegt werden kann. Dieses Thema ist natürlich nicht unumstritten. Im großen und ganzen gibt es zwei Möglichkeiten, derartigen Problemen zu begegnen. Die erste ist, sich nicht um die Menschen zu bemühen und ihnen gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Die zweite – und aus meiner Sicht sinnvollere – ist, mit kulturellen Aktivitäten die unterschiedliche Haltung der Menschen zu überwinden und ihr Leben zu verändern. Obwohl hier noch einige wichtige Probleme ungelöst sind, können wir auf solche Initiativen nicht verzichten, wenn uns an einer glücklichen Zukunft für Europa und einer intakten Europäischen Union gelegen ist. Diese Initiativen tragen entscheidend dazu bei, die Haltung der Menschen zu verändern. Wenn wir Veränderungen und ein friedliches Nebeneinander erreichen wollen, sollten wir nach Nordirland blicken, wo es uns mit europäischen Fördermitteln gelungen ist, die Menschen zusammenzubringen, und wo die Konfliktlage spürbar verändert werden konnte. Mit Hilfe solcher Initiativen kann dies erreicht werden, und diese Initiativen werden dazu beitragen, daß sich in Europa, in seinen Nachbarländern, und in den Ländern, die von Europa gefördert werden, ein Wandel vollzieht. Ich bin ebenso wie Herr Gargani der Auffassung, daß es bei all den Themen, die heute abend im Plenum zur Sprache gekommen sind, darum ging, die Kultur als Priorität zu betrachten, und deutlich zu machen, daß beispielsweise nicht nur der Euro oder die Arbeitsplätze für einen Erfolg der Europäischen Union ausschlaggebend sind. Der kulturelle Wandel wird letztlich dazu beitragen, die Ideale und Vorstellungen zu konkretisieren, die wir alle für unsere gemeinsame Zukunft haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Gargani για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και τους βουλευτές του προηγούμενου Κοινοβουλίου, οι οποίοι επίσης συνέβαλαν με το έργο τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η έκθεση θα βρίσκεται απόψε ενώπιόν μας. Βεβαίως, πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Υπάρχουν κυρίως δύο προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους θεμάτων. Η πρώτη υποστηρίζει ότι αφήνουμε τους ανθρώπους να ξεφεύγουν από τα δύσκολα χωρίς να τους δίνουμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η δεύτερη – μία άποψη την οποία προσυπογράφω – υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα αφήνουμε τη δύναμη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων να εναντιωθεί στις διαφορές των ανθρώπων και να αλλάξει τη ζωή τους. Μολονότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που δεν επιλύονται εντελώς εδώ, εάν θέλουμε να έχουμε ένα υγιές ευρωπαϊκό μέλλον και ένα υγιές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εξαρτώμαστε από τέτοιες πρωτοβουλίες για να το προωθήσουμε. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι ζωτικής σημασίας για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Εάν θεωρήσουμε την αλλαγή και τη συνύπαρξη ως τον στόχο μας, τότε δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακρύτερα από τη Βόρειο Ιρλανδία όπου φέραμε τους ανθρώπους κοντά μέσω των κοινοτικών πόρων και αλλάξαμε ριζικά το πεδίο της σύγκρουσης. Τέτοια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει τέτοιου είδους πρωτοβουλία και αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη, τα σύνορά της και τους δικαιούχους της να διατυπώσουν ένα πρόγραμμα αλλαγής. Απηχώ τα λόγια του κ. Gargani λέγοντας ότι από όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί, το Σώμα επιζητά απόψε να διασφαλίσει ότι ο πολιτισμός θα αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα. Δεν είναι για παράδειγμα, μόνο το ευρώ ή οι θέσεις εργασίας και η απασχόληση που θα απαρτίσουν ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η πολιτιστική αλλαγή θα πραγματώσει τελικά όλα τα ιδανικά και τις ιδέες που έχει ο καθένας μας για την από κοινού προαγωγή του μέλλοντός μας."@el8
"(EN) Señor Presidente, expreso mi agradecimiento al Sr. Gargani por la presentación de este informe, así como a los diputados del anterior Parlamento que también han dedicado esfuerzos a garantizar que hoy lo tengamos ante nosotros. Naturalmente es un asunto que no está exento de polémica. En términos generales, existen dos enfoques de cómo tratamos este tipo de asuntos. El primero es que estamos sacando a algunos del atolladero sin permitirles que cumplan con sus obligaciones. El segundo – y es una opinión que comparto – es que estamos permitiendo que la fuerza de las actividades culturales trascienda las diferencias que existen entre las personas y cambie sus vidas. A pesar de que quedan problemas serios que aquí no son resueltos del todo, si queremos un futuro europeo sano y un proyecto europeo sano, dependemos de iniciativas como éstas para llevarlo adelante. Estas iniciativas son fundamentales para que las personas cambien de actitud. Si consideramos el cambio y la coexistencia como nuestro objetivo, no necesitamos más que mirar a Irlanda del Norte, donde hemos reunido a las personas a través de fondos europeos y donde el panorama del conflicto ha cambiado radicalmente. Es este tipo de cosas lo que hace posible este tipo de iniciativa, y lo que ayudará a Europa, a sus fronteras y a sus beneficiarios a impulsar el cambio. Me hago eco de las palabras del Sr. Gargani cuando digo que todos los temas sobre los que hemos tratado esta noche en la Asamblea intentan garantizar que la cultura sea considerada una prioridad; es decir, no sólo, por ejemplo, que el euro o los puestos de trabajo y el empleo garantizarán el éxito del proyecto europeo. El cambio cultural terminará por concretar los ideales y las ideas que todos tenemos sobre cómo debemos fomentar juntos nuestro futuro."@es12
"Arvoisa puhemies, kiitän parlamentin jäsen Gargania tämän mietinnön esittämisestä ja edellisen parlamentin jäseniä, jotka ovat myös tehneet työtä sen hyväksi, että voimme käsitellä tänä iltana tätä mietintöä. Kyseessä ei tietenkään ole kiistaton asia. Tämäntapainen asia voidaan hoitaa pääasiassa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on se, että sanomme päästävämme ihmiset pulasta, mutta emme anna heille tilaisuutta täyttää velvollisuuksiaan. Toinen tapa ja näkemys, jota itse kannatan on se, että me todella annamme kulttuuritoiminnan voiman ylittää ihmisten väliset erot ja muuttaa ihmisten elämää. Vaikka tässä yhteydessä on vakavia asioita, joita ei ole täysin ratkaistu, niin jos haluamme saada terveen eurooppalaisen tulevaisuuden ja terveen eurooppalaisen hankkeen, olemme riippuvaisia tällaisista aloitteista tämän asian eteenpäin viemiseksi. Nämä aloitteet ovat elintärkeitä ihmisten asenteiden muuttamisessa. Jos pidämme tavoitteenamme muutosta ja rinnakkaiseloa, meidän ei tarvitse katsoa sen pidemmälle kuin Pohjois-Irlantiin, jossa olemme yhdistäneet ihmiset eurooppalaisen rahoituksen avulla ja muuttaneet ratkaisevasti sodan näyttämöä. Tällaisella aloitteella voidaan päästä tämäntapaisiin tuloksiin ja auttaa Eurooppaa, sen raja-alueita ja sen tuensaajia pyrkimään kohti muutosta. Lainaan Garganin ajatusta sanomalla, että kaikilla parlamentissa tänään käsitellyillä aiheilla pyritään varmistamaan, että kulttuuria pidetään prioriteettina ja että esimerkiksi euro tai työpaikat ja työllisyys eivät yksin riitä muodostamaan menestyvää Eurooppa-hanketta. Kulttuurinen muutos tuo viime kädessä esille ne ihanteet ja ajatukset, joita meillä kaikilla on edistäessämme yhteistä tulevaisuuttamme."@fi5
"Monsieur le Président, je remercie M. Gargani pour avoir présenté ce rapport ainsi que les députés du Parlement précédent qui ont également contribué à ce que ce rapport nous soit présenté ce soir. Bien sûr, ce n'est pas un sujet exempt de controverse. En gros, il y a deux approches possibles de ce genre de dossiers. La première est de dire que nous laissons des gens tranquilles sans leur permettre de remplir leurs obligations. La deuxième, à laquelle je souscris, est de permettre effectivement au pouvoir d'activités culturelles de transcender les différences entre les peuples et de changer la vie des gens. Même si des questions graves ne sont pas entièrement résolues, nous dépendons d'initiatives de ce genre si nous voulons aller vers un avenir et un projet européen qui soient sains. Ces initiatives sont vitales pour modifier l'attitude des gens. Si nous avons pour but le changement et la coexistence, nous ne devons pas chercher plus loin que l'Irlande du Nord où les fonds européens ont contribué à rapprocher les gens et ont sensiblement modifié le visage du conflit. C'est à cela que l'on peut parvenir par de telles initiatives et c'est ce qui permettra à l'Europe, à ses régions frontalières et à ses bénéficiaires de proposer un agenda porteur de changement. Pour faire écho à M. Gargani, je dirai que tous les dossiers débattus ce soir dans cet hémicycle visent à ce que la culture soit une priorité ; on ne parviendra pas à élaborer un projet européen fructueux seulement avec l'euro, par exemple, ou en garantissant l'emploi. Le changement culturel sera la concrétisation ultime des idéaux et des idées que nous avons tous en encourageant notre avenir commun."@fr6
"Signor Presidente, ringrazio l’onorevole Gargani per aver redatto la presente relazione ed alcuni deputati della precedente legislatura per aver lavorato affinché potesse essere presentata stasera in Aula. Non è certo una questione priva di conflitti. Due sono i punti di vista che prevalgono. Il primo è affermare che permettiamo a qualcuno di non adempiere i propri obblighi. Il secondo – ed è un’opinione che condivido – è che stiamo davvero facendo sì che il potere delle attività culturali superi le differenze fra le persone e ne cambi la vita. Finché ci saranno questioni serie non interamente risolte in quest’Aula, dipenderemo da simili iniziative se vogliamo assicurare un futuro sano all’Europa e al progetto europeo. Si tratta di iniziative vitali per cambiare l’atteggiamento della gente. Se il nostro scopo è l’evoluzione e la coesistenza, allora ci basta guardare all’Irlanda del Nord, paese in cui grazie ai fondi europei si è ottenuto un avvicinamento e si è modificato il panorama del conflitto in modo radicale. Sono questi i risultati che si possono ottenere con simili iniziative e che aiuteranno l’Europa, i suoi vicini ed i beneficiari a portare avanti un piano di cambiamento. Mi rifaccio alle parole dell’onorevole Gargani per dire che tutte le questioni discusse in Aula stasera tendono a considerare la cultura come una priorità; questo significa che non solo l’euro, per esempio, o i posti di lavoro e l’occupazione potranno fare del progetto europeo un successo. In ultima analisi sarà l’evoluzione culturale a concretizzare gli ideali e le idee che noi tutti nutriamo promuovendo il nostro futuro comune."@it9
"Mr President, my thanks to Mr Gargani for bringing forward this report and to Members of the previous Parliament who also put some work into ensuring that it comes before us tonight. Of course it is not an issue without contention. There are largely two approaches to dealing with this sort of issue. The first is to say that we are letting people off the hook without allowing them to fulfil their obligations. The second – and a view to which I subscribe – is that we are actually allowing the power of cultural activities to cut across people’s differences and to change people’s lives. While there are serious issues that are not entirely resolved here, if we want to have a healthy European future and a healthy European project, we depend on such initiatives to take this forward. These initiatives are vital to changing people’s attitudes. If we look at change and coexistence as our goal, then we need to look no further than Northern Ireland where we have brought people together through European funds and dramatically changed the landscape of conflict. It is this that can be achieved from this sort of initiative, and this that will help Europe, its borders and its beneficiaries to put forward an agenda of change. I echo Mr Gargani in saying that all of the issues that have been discussed around the Chamber tonight seek to ensure that culture is seen as a priority; that it is not just, for instance, the euro or jobs and employment that will bring a successful European project together. Cultural change will ultimately concretise the ideals and ideas that we all have in promoting our future together."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Gargani bedanken voor zijn inleiding van dit verslag en tevens de leden van het vorige Parlement die er mede voor hebben gezorgd dat het onderhavige verslag hier vanavond aan ons kon worden voorgelegd. Uiteraard bestaan ook over deze kwestie verschillende opvattingen, waarbij in hoofdzaak twee benaderingswijzen te onderscheiden zijn. De eerste is om de mensen hun gang te laten gaan zonder hun de mogelijkheid te geven hun verantwoordelijkheid te nemen. De tweede zienswijze - die ik ben toegedaan - houdt in dat wij in feite culturele activiteiten willen gebruiken om barrières tussen mensen te doorbreken en een nieuwe wending aan hun leven te geven. De toekomst van Europa en het welslagen van de Europese integratie liggen in handen van dit soort projecten, al moeten er in dit geval nog wel enkele belangrijke vraagstukken tot een oplossing worden gebracht. Deze initiatieven zijn van vitaal belang om mensen tot andere inzichten te brengen. Als wij dit soort veranderingen op gang willen brengen en mensen vreedzaam naast elkaar willen laten leven, hoeven wij maar te kijken naar wat er in Noord-Ierland is gebeurd. Met financiële hulp van Europa hebben wij de mensen daar nader tot elkaar gebracht en het conflict een hele andere aanblik gegeven. Dat kunnen wij met dit soort initiatieven bereiken en zo kunnen wij Europa, de desbetreffende gebieden en begunstigden helpen bepaalde veranderingen op gang te brengen. Ik wil mij aansluiten bij de woorden van de heer Gargani, namelijk dat wij, bij alle onderwerpen die hier vanmiddag in deze vergaderzaal zijn behandeld, een prioritaire rol voor de cultuur opeisen, omdat wij denken dat het welslagen van de Europese integratie niet alleen afhankelijk is van bijvoorbeeld de euro of het werkgelegenheidsklimaat. Culturele veranderingen zullen uiteindelijk vaste vorm moeten geven aan de idealen en gedachten die wij allemaal hebben over hoe wij onze toekomst gezamenlijk gestalte moeten geven."@nl2
"Senhor Presidente, agradeço a apresentação deste relatório ao seu relator, senhor deputado Gargani, bem como aos membros da anterior legislatura que se esforçaram por que o mesmo nos fosse apresentado esta noite. Trata-se aqui de uma questão que, obviamente, não é pacífica. Há basicamente duas formas diferentes de abordar este tipo de problema. A primeira é dizer que estamos a ilibar pessoas sem as obrigar a cumprir as suas obrigações. A segunda - que corresponde a um ponto de vista que subscrevo - é que o que estamos efectivamente a fazer é permitir que a força das actividades culturais ultrapasse as diferenças entre as pessoas e modifique as suas vidas. Embora haja aqui sérias questões que ainda não estão totalmente resolvidas, se queremos efectivamente assegurar um futuro salutar para a Europa e ter um projecto europeu saudável, necessitamos de iniciativas desta natureza para o conseguir. Estas iniciativas são fundamentais para mudar as atitudes das pessoas. Se pensarmos na mudança e na coexistência como sendo o nosso objectivo, basta­nos ter presente o exemplo da Irlanda do Norte, onde conseguimos aproximar as pessoas através do apoio financeiro europeu, modificando completamente o cenário do conflito. É este tipo de resultado que se consegue alcançar com iniciativas como esta, e é este tipo de iniciativa que ajudará a Europa, as suas fronteiras e os seus beneficiários a propor um verdadeiro programa de mudança. Faço minhas as palavras do senhor deputado Gargani de que todas as questões debatidas esta noite na assembleia visam assegurar que a cultura seja vista como uma prioridade; e que não são apenas, digamos, o euro ou os postos de trabalho e o emprego que contribuem para construir com êxito o projecto europeu, mas que também o intercâmbio cultural contribuirá, em última análise, para a concretização dos ideais e das ideias que todos nós nutrimos ao promover o nosso futuro em conjunto."@pt11
"Herr talman! Mitt tack till Gargani för att han lade fram detta betänkande och till ledamöterna av det tidigare parlamentet som också lade ner litet arbete för att se till att det läggs fram här i kväll. Det är naturligtvis inte en fråga utan motargument. Det finns i huvudsak två sätt att hantera denna typ av ärende. Det första är att säga att vi låter personer slippa ur knipan utan att de behöver uppfylla sina skyldigheter. Det andra – och det är en åsikt som jag skriver under – är att vi faktiskt tillåter kraften av kulturella aktiviteter överbrygga människors skillnader och ändra deras liv. Det finns viktiga frågor som inte är helt lösta här, men om vi vill ha en sund europeisk framtid och ett sunt europeiskt projekt är vi beroende av sådana initiativ för att uppnå detta. Dessa initiativ är mycket betydelsefulla för att ändra människors attityder. Om vi ser på förändring och samexistens som vårt mål behöver vi inte se längre bort än Nordirland där vi har fört folk tillsammans genom europeiska bidrag och dramatiskt förändrat konfliktbilden. Det är detta som kan uppnås med denna typ av initiativ och detta som skall hjälpa Europa, dess gränser och dess stödmottagare att lägga fram en dagordning för förändringar. Jag upprepar vad Gargani sade genom att säga att alla frågor som har diskuterats i kammaren i kväll gäller en strävan att garantera att kulturfrågor prioriteras; att det inte är bara till exempel euron eller jobben och sysselsättningen som skall göra att det europeiska projektet blir framgångsrikt. Kulturella förändringar skall i slutändan konkret visa de ideal och idéer som vi alla har när vi tillsammans arbetar för vår framtid."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph