Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-27-Speech-3-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991027.3.3-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". En tant qu’ancien membre de la commission économique et monétaire, j’ai lu avec attention le premier rapport annuel de la Banque européenne dont j’essaie de suivre les travaux avec vigilance. C’est pourquoi je ne peux qu’approuver le rapporteur lorsqu’il déplore le manque de transparence de la BCE. Certes, des progrès ont été accomplis mais ils sont largement insuffisants si l’on fait référence aux informations mises à disposition par les autres banques centrales. Compte tenu de son haut degré d’indépendance, il est essentiel que la BCE assure un niveau élevé de transparence au niveau de la prise de décisions en matière de politique monétaire. Cela constituerait un gage de sa crédibilité. Je trouve par exemple déplorable que M. Duisenberg s’oppose à la publication d’un procès verbal détaillé des réunions, ce qui est pourtant une pratique courante au sein de nombreuses banques centrales. Je soutiens la proposition de la commission économique et monétaire demandant la mise à disposition du PE de comptes rendus succincts des réunions du conseil de gouverneurs, présentant de manière explicite les arguments "pour" ou "contre" les décisions prises et les raisons qui motivent ces décisions. Il me semble par ailleurs essentiel, dans un souci de collaboration efficace entre la BCE et le PE, que le Président de la BCE soit prêt à rendre des comptes sur chaque décision monétaire d’une importance significative. J’insisterai également sur une exigence que le PE exprime à l’égard de la BCE. Cette dernière doit s’efforcer de penser la politique monétaire en termes de croissance durable et d’emploi. L’objectif de stabilité des prix n’est pas une fin en soi, il doit contribuer à la croissance et à la création d’emplois. Je saisis l’occasion de m’exprimer sur la BCE pour aborder un problème qui me tient à cœur et que j’ai eu l’occasion de dénoncer à plusieurs reprises : les frais bancaires que certaines banques font peser sur les transactions en euro. Les problèmes sont loin d’être résolus et continuent à être mal vécus par les citoyens européens de la zone euro. Une initiative doit être prise au plus vite pour mettre un terme à ces pratiques dénoncées à maintes reprises par le Parlement européen et par la Commission européenne."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som tidligere medlem af Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål har jeg læst den første årsberetning fra Den Europæiske Centralbank opmærksomt, og jeg forsøger årvågent at følge dens arbejde. Derfor kan jeg kun tilslutte mig ordføreren, når han beklager ECB's manglende gennemsigtighed. Det er rigtigt, at der sker fremskridt, men de er stort set utilstrækkelige, hvis man sammenligner med de informationer, andre centralbanker stiller til rådighed. Når man tager dens høje grad af uafhængighed i betragtning, er det afgørende, at ECB sikrer gennemsigtighed på et højt niveau med hensyn til beslutninger, der angår den monetære politik. Dette ville udgøre en garanti for dens troværdighed. Jeg finder det f.eks. beklageligt, at hr. Duisenberg modsætter sig offentliggørelsen af et detaljeret referat fra møderne, hvilket dog er normal praksis i mange centralbanker. Jeg støtter forslaget fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, der anmoder om, at Europa-Parlamentet får stillet kortfattede referater fra Styrelsesrådet til rådighed, hvori man tydeligt udtrykker argumenterne "for" og "imod" de trufne beslutninger samt begrundelserne for disse beslutninger. Jeg mener i øvrigt, at det med hensyn til at sikre et effektivt samarbejde mellem ECB og Europa-Parlamentet er afgørende, at ECB's formand er parat til at stå til ansvar for hver eneste vigtige beslutning, der tages på det monetære område. Jeg vil endvidere stå fast på et krav, som Europa-Parlamentet udtrykker over for ECB. Sidstnævnte bør anstrenge sig for at udtænke en monetær politik i form af varig vækst og beskæftigelse. Prisstabiliteten er ikke et mål i sig selv, den bør bidrage til væksten og til at skabe arbejdspladser. Jeg benyttede lejligheden til at udtale mig om ECB for at gå ind på et problem, der står mit hjerte nær, og som jeg har haft lejlighed til at udtale mig om adskillige gange. Det drejer sig om de gebyrer, som visse banker lægger oven i transaktioner i euro. Problemerne er langt fra løst og fortsætter med at plage EU's borgere i euroområdet. Der bør derfor hurtigst muligt tages et initiativ for at sætte en stopper for denne praksis, som Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har omtalt mange gange."@da1
"Als ehemaliges Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Währung habe ich den ersten Jahresbericht der Europäischen Zentralbank, deren Tätigkeit ich aufmerksam zu verfolgen suche, eingehend gelesen. Aus diesem Grund kann ich dem Berichterstatter nur zustimmen, wenn er die fehlende Transparenz der EZB beklagt. Es wurden zwar Fortschritte erzielt, aber sie sind bei weitem nicht ausreichend, wenn man sie mit den von anderen Zentralbanken zur Verfügung gestellten Informationen vergleicht. Angesichts ihres hohen Maßes an Unabhängigkeit ist es von wesentlicher Bedeutung, daß die EZB große Transparenz auf der Ebene der Entscheidungsfindung im geldpolitischen Bereich gewährleistet. Dies wäre einen Beweis für ihre Glaubwürdigkeit. Ich finde es beispielsweise bedauerlich, daß Herr Duisenberg die Veröffentlichung detaillierter Sitzungsprotokolle ablehnt, was bei zahlreichen Zentralbanken durchaus gängige Praxis ist. Ich unterstütze den Vorschlag des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, in dem gefordert wird, dem Europäischen Parlament Kurzprotokolle der Sitzungen des Zentralbankrates zur Verfügung zu stellen, in denen die Argumente für und gegen die verabschiedeten Beschlüsse und die Begründung dieser Beschlüsse explizit erläutert werden. Meines Erachtens ist es übrigens aus Gründen einer effizienten Zusammenarbeit zwischen der EZB und dem EP von wesentlicher Bedeutung, daß der EZB-Präsident dazu bereit ist, über jede geldpolitische Entscheidung von besonderer Bedeutung Bericht zu erstatten. Des weiteren möchte ich eine Forderung des EP an die EZB unterstreichen. Die EZB muß sich bemühen, ihre Geldpolitik mit Blick auf nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu gestalten. Das Ziel Preisstabilität ist kein Selbstzweck, sondern muß zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Im Rahmen dieser Gelegenheit, mich zur EZB zu äußern, möchte ich ein Problem anzusprechen, das mir sehr wichtig ist und das ich bereits mehrfach angeprangert habe, nämlich die hohen Bankgebühren, die einige Banken für Transaktionen in Euro berechnen. Dies Probleme ist bei weitem noch nicht gelöst und ist für die europäischen Bürger in der Euro-Zone nicht nachvollziehbar. Es muß so schnell wie möglich eine Initiative gestartet werden, damit diesen Praktiken, die das Europäische Parlament und die Europäische Kommission bereits mehrfach verurteilt haben, ein Ende gesetzt wird."@de7
"Ως πρώην μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, διάβασα προσεκτικά την πρώτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις εργασίες της οποίας προσπαθώ να παρακολουθώ με προσοχή. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον εισηγητή όταν λυπάται για την έλλειψη διαφάνειας της ΕΚΤ. Σίγουρα, επετεύχθησαν πρόοδοι, είναι όμως πάρα πολύ ανεπαρκείς εάν αναφερθούμε στις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση από τις άλλες κεντρικές τράπεζες. Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου βαθμού ανεξαρτησίας που έχει, είναι σημαντικό να διασφαλίσει η ΕΚΤ ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας ως προς τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα αποτελούσε εγγύηση της αξιοπιστίας της. Βρίσκω για παράδειγμα λυπηρό που ο κ. Duisenberg αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση των λεπτομερών πρακτικών των συνεδριάσεων, κάτι που γίνεται ωστόσο συχνά σε πολλές κεντρικές τράπεζες. Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής που ζητά να τεθούν στη διάθεση του ΕΚ τα σύντομα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα παρουσιάζουν με σαφή τρόπο τα επιχειρήματα “υπέρ” ή “κατά”, τις ληφθείσες αποφάσεις και τους λόγους που παρακινούν αυτές τις αποφάσεις. Νομίζω επίσης ότι είναι ουσιαστικό, φροντίζοντας για μία αποτελεσματική συνεργασία της ΕΚΤ με το ΕΚ, να είναι έτοιμος ο Πρόεδρος της ΕΚΤ να δίνει λογαριασμό για κάθε νομισματική απόφαση χαρακτηριστικής σημασίας. Θα επιμείνω επίσης σε μία απαίτηση που εκφράζει το ΕΚ στην ΕΚΤ. Η τελευταία πρέπει να προσπαθήσει να σκεφτεί τη νομισματική πολιτική ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο στόχος της σταθερότητας των τιμών δεν είναι αυτοσκοπός, πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δράττομαι της ευκαιρίας που εκφράζομαι για την ΕΚΤ για να θίξω ένα πρόβλημα που με απασχολεί πολύ και που είχα την ευκαιρία να καταγγείλω πολλάκις: τα τραπεζικά έξοδα που ορισμένες τράπεζες χρεώνουν στις συναλλαγές σε ευρώ. Δεν έχει δοθεί καμία λύση σε αυτά τα προβλήματα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους ευρωπαίους πολίτες της ζώνης του ευρώ. Πρέπει να ληφθεί το γρηγορότερο μία πρωτοβουλία για να δοθεί τέλος σε αυτές τις πρακτικές που έχει καταγγείλει επανειλημμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή."@el8
"As a former member of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I read attentively the first annual report of the European Bank whose work I try to monitor closely. This is the reason why I cannot but approve the action of the rapporteur in deploring the lack of transparency in the ECB. Some progress has certainly been achieved, but this falls a long way short in comparison to the information made available by other central banks. Considering its high degree of autonomy, it is essential for the ECB to ensure a high level of transparency regarding decision-making on monetary policy. This would provide a guarantee of its credibility. I find it deplorable, for example, that Mr Duisenberg is opposed to the publication of detailed minutes of meetings, even though this is common practice in many central banks. I support the proposal of the Committee on Economic and Monetary Affairs requesting that brief reports of the meetings of the Governing Council should be made available to the EP, outlining the arguments “for” or “against” the decisions taken and the reasons for these decisions. I think it essential, furthermore, that, in order to promote effective collaboration between the ECB and the EP, the ECB President should be willing to brief Parliament regarding any significant decision on monetary policy. I shall also insist on one requirement which the EP expressed with regard to the ECB. The Bank must endeavour to consider monetary policy in terms of sustainable growth and employment. The objective of price stability is not an end in itself; monetary policy must contribute to growth and the creation of jobs. I am taking advantage of this opportunity to express my views on the ECB to mention a problem which I feel strongly about, and which I have had to denounce on several occasions, the bank charges which some banks add to euro transactions. These problems are far from being resolved and they are still affecting European citizens within the euro area. An initiative must be taken as quickly as possible to put an end to these practices which have been denounced on many occasions by the European Parliament and the European Commission."@en3
". - (FR) Como antiguo miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he leído con atención el primer informe anual del Banco Europeo cuya labor intento seguir, vigilante. Por eso, no puedo por menos de aprobar al ponente, cuando deplora la falta de transparencia del BCE. Cierto es que se han logrado avances, pero son en gran medida insuficientes, en comparación con las informaciones facilitadas por los otros bancos centrales. Habida cuenta de su alto grado de independencia, es esencial que el BCE garantice un nivel elevado de transparencia en el nivel de la adopción de decisiones en materia de política monetaria. Eso constituiría una prueba de su crédito. Me parece deplorable, por ejemplo, que el Sr. Duisenberg se oponga a la publicación de un acta detallada de las reuniones, cosa que, sin embargo, es habitual en numerosos bancos centrales. Apoyo la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en la que se pide que se faciliten al PE actas sucintas de las reuniones del Consejo de Gobernadores, en las que se presenten de forma explícita los argumentos "a favor" o "en contra" de las decisiones adoptadas y las razones que motivan dichas decisiones. Por otra parte, me parece esencial, con vistas a una colaboración eficaz entre el BCE y el PE, que el Presidente del BCE esté dispuesto a rendir cuentas sobre cada una de las decisiones monetarias de gran importancia. Insistiré también en una exigencia que el PE expresa respecto del BCE. Este último debe procurar plantear la política monetaria desde el punto de vista del crecimiento duradero y del empleo. El objetivo de la estabilidad de los precios no es un fin en sí, debe contribuir al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo. Aprovecho esta ocasión en que me manifiesto sobre el BCE para abordar un problema que me importa mucho y que he tenido oportunidad de denunciar en varias ocasiones: los gastos bancarios que ciertos bancos cobran por transacciones en euros. Los problemas distan de estar resueltos y los ciudadanos europeos de la zona del euro siguen llevándolos muy mal. Se debe adoptar una iniciativa cuanto antes para poner fin a los métodos denunciados en numerosas ocasiones por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea."@es12
"Talous- ja raha-asioiden valiokunnan entisenä jäsenenä luin tarkasti Euroopan keskuspankin, jonka työtä yritän seurata tarkasti, ensimmäisen vuosiksen. Siksi voin vain yhtyä esittelijään hänen valitellessaan EKP:n avoimuuden puutetta. Edistystä on toki tapahtunut mutta se on selvästi riittämätöntä, jos ajatellaan muiden keskuspankkien antamia tietoja. Kun otetaan huomioon EKP:n korkea riippumattomuuden aste, EKP:n on ehdottomasti taattava, että rahapoliittinen päätöksenteko tapahtuu hyvin avoimesti. Se olisi osoitus sen uskottavuudesta. Pidän valitettavana esimerkiksi sitä, että Duisenberg vastustaa kokousten yksityiskohtaisten pöytäkirjojen julkistamista, mikä on kuitenkin yleinen käytäntö monissa keskuspankeissa. Kannatan talous- ja raha-asioiden valiokunnan ehdotusta, jonka mukaan Euroopan parlamentille olisi annettava EKP:n neuvoston kokousten pöytäkirjojen tiivistelmät, joista käyvät selvästi ilmi tehtyjen päätösten yhteydessä kannatetut ja vastustetut asiat ja päätösten perusteina olevat syyt. Mielestäni on myös tärkeää EKP:n ja Euroopan parlamentin tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi, että EKP:n puheenjohtaja on valmis antamaan selonteon kaikista merkittävistä rahapoliittisia toimia koskevista päätöksistä. Korostaisin myös sitä vaatimusta, että Euroopan parlamentin olisi esitettävä EKP:lle omat näkemyksensä. Viimeksi mainitun on pyrittävä ajattelemaan rahapolitiikkaa kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta. Hintatason vakautta koskeva tavoite ei ole päämäärä sinänsä, sen on lisättävä talouskasvua ja työpaikkoja. Käytän hyväkseni EKP:ta koskevaa puheenvuoroani ja puutun ongelmaan, joka on lähellä sydäntäni ja jonka olen pystynyt tuomaan esille monissa yhteyksissä: pankkimaksuihin, joita tietyt pankit veloittavat euroina tehtävistä tilisiirroista. Ongelmia ei ole läheskään ratkaistu, ja eurooppalaiset euroalueen kansalaiset joutuvat jatkuvasti kärsimään niistä. On tehtävä mahdollisimman nopeasti aloite näiden Euroopan parlamentin ja Euroopan komission useaan otteeseen esille tuomien käytäntöjen lopettamiseksi."@fi5
"Nella mia qualità di membro della commissione per i problemi economici e monetari, ho letto con interesse la prima relazione annuale della Banca centrale europea di cui cerco di seguire i lavori con molta attenzione. Per questo motivo non posso non approvare il relatore quando deplora la mancanza di trasparenza della BCE. E’ vero che sono stati compiuti passi avanti, ma sono ampiamente insufficienti se si pensa alle informazioni messe a disposizione dalle altre banche centrali. Tenuto conto del suo alto grado d’indipendenza, è essenziale che la BCE assicuri un livello elevato di trasparenza per quanto riguarda le decisioni adottate in materia di politica monetaria. Ciò costituirebbe una garanzia della sua credibilità. Trovo per esempio deplorevole che Duisenberg si opponga alla pubblicazione di un processo verbale dettagliato delle riunioni, dal momento che questa è prassi comune in seno a numerose banche centrali. Sostengo la proposta della commissione per i problemi economici e monetari che chiede la messa a disposizione del Parlamento europeo di verbali sintetici delle riunioni del Consiglio direttivo, che espongano in maniera esplicita gli argomenti a favore o contro le decisioni adottate e le motivazioni di tali decisioni. Mi sembra inoltre essenziale, in un intento di efficace collaborazione fra la BCE ed il Parlamento europeo, che il Presidente della BCE sia disposto a rendere conto di ciascuna decisione in materia monetaria di importanza significativa. Vorrei insistere anche su un’esigenza espressa dal Parlamento europeo a proposito della BCE. Quest’ultima deve sforzarsi di pensare la politica monetaria in termini di crescita sostenibile e di occupazione. L’obiettivo della stabilità dei prezzi non può essere fine a se stesso, deve contribuire alla crescita ed alla creazione di posti di lavoro. Colgo l’occasione di esprimermi sulla BCE per affrontare un problema che mi sta a cuore e che ho avuto modo di denunciare più volte: le commissioni che alcune banche applicano alle transazioni in euro. I problemi sono lungi dall’essere risolti e continuano a creare non poche difficoltà ai cittadini europei della zona euro. Si deve avviare al più presto un’iniziativa per porre fine a queste pratiche denunciate più volte dal Parlamento e dalla Commissione europea."@it9
"As a former member of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I read attentively the first annual report of the European Bank whose work I try to monitor closely. This is the reason why I cannot but approve the action of the rapporteur in deploring the lack of transparency in the ECB. Some progress has certainly been achieved, but this falls a long way short in comparison to the information made available by other central banks. Considering its high degree of autonomy, it is essential for the ECB to ensure a high level of transparency regarding decision-making on monetary policy. This would provide a guarantee of its credibility. I find it deplorable, for example, that Mr Duisenberg is opposed to the publication of detailed minutes of meetings, even though this is common practice in many central banks. I support the proposal of the Committee on Economic and Monetary Affairs requesting that brief reports of the meetings of the Governing Council should be made available to the EP, outlining the arguments “for” or “against” the decisions taken and the reasons for these decisions. I think it essential, furthermore, that, in order to promote effective collaboration between the ECB and the EP, the ECB President should be willing to brief Parliament regarding any significant decision on monetary policy. I shall also insist on one requirement which the EP expressed with regard to the ECB. The Bank must endeavour to consider monetary policy in terms of sustainable growth and employment. The objective of price stability is not an end in itself; monetary policy must contribute to growth and the creation of jobs. I am taking advantage of this opportunity to express my views on the ECB to mention a problem which I feel strongly about, and which I have had to denounce on several occasions, the bank charges which some banks add to euro transactions. These problems are far from being resolved and they are still affecting European citizens within the euro area. An initiative must be taken as quickly as possible to put an end to these practices which have been denounced on many occasions by the European Parliament and the European Commission."@lv10
"Als gewezen lid van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid heb ik met grote belangstelling kennis genomen van het eerste jaarverslag van de Europese Centrale Bank, waarvan ik de werkzaamheden van nabij probeer te volgen. Ik ben het dan ook volkomen eens met de rapporteur, die het gebrek aan transparantie van de ECB betreurt. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, maar die is volstrekt ontoereikend als wij zien welke informatie andere centrale banken verstrekken. Gelet op de grote onafhankelijkheid van de ECB is het van het grootste belang dat ze voor een uiterst transparante besluitvorming rond het monetair beleid zorgt. Dat kan de geloofwaardigheid van de ECB alleen maar versterken. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat de heer Duisenberg zich verzet tegen de publicatie van uitvoerige notulen van de vergaderingen, wat bij vele centrale banken nochtans gebruikelijk is. Ik steun het voorstel van de Economische en monetaire Commissie om het Europees Parlement van de vergaderingen van de raad van bestuur beknopte notulen te bezorgen waarin uitdrukkelijk de argumenten voor en tegen de genomen beslissingen en de motivering van die beslissingen worden toegelicht. Met het oog op een doeltreffende samenwerking tussen de ECB en het Europees Parlement vind ik het ook uiterst belangrijk dat de president van de ECB bereid is rekenschap af te leggen over elke monetaire beslissing van enig belang. Ik wijs ook op een andere eis van het Europees Parlement ten aanzien van de ECB. De ECB moet zich inspannen om het monetair beleid uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid te beschouwen. Prijsstabiliteit is geen doel op zich maar moet bijdragen tot de groei en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om het te hebben over een punt dat mij na aan het hart ligt en waarop ik al herhaaldelijk kritiek heb geleverd: de bankkosten die sommige banken op verrichtingen in euro aanrekenen. Het probleem is nog lang niet opgelost en is een doorn in het oog van de Europese burgers van de eurozone. Er moet onverwijld een initiatief komen om aan die door het Europees Parlement en de Commissie al vaak gehekelde praktijk paal en perk te stellen."@nl2
"Na qualidade de antigo membro da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, li com cuidado o primeiro relatório anual do Banco Europeu, cujos trabalhos procuro seguir atentamente. Por este motivo, não posso deixar de aprovar o relator, quando lamenta a falta de transparência do BCE. É certo que já foram feitos progressos mas são, ainda, muito insuficientes, se os compararmos com as informações que outros bancos centrais disponibilizam. Tendo em conta o seu alto grau de independência, é essencial que o BCE garanta um elevado nível de transparência no que se refere a tomadas de decisão em matéria de política monetária. Isso constituiria uma garantia da sua credibilidade. Considero lamentável, por exemplo, que o Presidente Duisenberg se oponha à publicação de uma acta pormenorizada das reuniões, o que constitui, todavia, prática corrente em numerosos bancos centrais. Apoio a proposta da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários que solicita que sejam colocados à disposição do PE actas sintéticas das reuniões do Conselho dos Governadores que apresentem de forma explícita os argumentos “a favor” ou “contra” as decisões tomadas e as razões que motivam tais decisões. Parece-me, aliás, essencial, num desejo de colaboração eficaz entre o BCE e o PE, que o Presidente do BCE esteja disposto a prestar contas sobre cada decisão monetária de alguma importância. Insistirei, igualmente, numa exigência que o PE exprime relativamente ao BCE. Esta instituição deve esforçar-se por pensar a política monetária em termos de crescimento durável e de emprego. O objectivo de estabilidade dos preços não é um fim em si, deve contribuir para o crescimento e para criar emprego. Aproveito o facto de estar a falar do BCE para abordar um problema que me é muito caro e que tive ocasião de denunciar mais de uma vez: as despesas bancárias que alguns bancos impõem às transacções em euros. Os problemas não estão, de modo algum, resolvidos e continuam a ser mal aceites pelos cidadãos da zona euro. Deve ser tomada o mais brevemente possível uma iniciativa que ponha termo a essas práticas tantas vezes denunciadas pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia."@pt11
"I egenskap av f.d. medlem av utskottet för ekonomi och valutafrågor, har jag med stor uppmärksamhet läst den första årsrapporten från Europeiska centralbanken, vars arbete jag noggrant försöker följa. Därför kan jag bara hålla med föredraganden när han beklagar bristen på insyn i ECB:s verksamhet. Visst har det gjorts framsteg, men de är långt ifrån tillräckliga om man ser till den information som andra centralbanker tillhandahåller. Med hänsyn till ECB:s stora oberoende, är det centralt att banken garanterar en stor öppenhet vad gäller penningpolitiska beslut. Det skulle utgöra ett bevis på dess trovärdighet. Jag anser det t.ex. beklagligt att Duisenberg motsätter sig ett offentliggörande av detaljerade protokoll från bankens möten, vilket trots allt är allmän praxis inom många centralbanker. Jag stöder förslaget från utskottet för ekonomi och valutafrågor, enligt vilket parlamentet skulle få tillgång till koncisa sammanfattningar av ECB-rådets möten, med tydliga redogörelser för argumenten "för" och "emot" fattade beslut, och de skäl som motiverar besluten. För övrigt anser jag att det är ytterst viktigt, med omsorg om ett effektivt samarbete mellan ECB och parlamentet, att ECB:s ordförande är beredd att redogöra för varje betydande penningpolitiskt beslut. Jag vill också insistera på ett krav som parlamentet har framfört till ECB. Centralbanken skall anstränga sig för att betrakta penningpolitiken i förhållande till en hållbar tillväxt och sysselsättning. Målet om prisstabilitet är inte ett mål i sig; det måste medverka till tillväxt och ökad sysselsättning. Jag vill passa på att ta upp ett problem som jag är väldigt angelägen om, och som jag har haft tillfälle att påtala vid flera tillfällen: de avgifter som vissa banker tar ut vid transaktioner i euro. Problemen är långt ifrån lösta och uppfattas illa av medborgarna i euroområdet. Vi bör så snabbt som möjligt ta ett initiativ för att få ett slut på de metoder som upprepade gånger har kritiserats av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph