Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-27-Speech-3-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991027.1.3-029"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, Tampere a décidé l’élaboration d’une Charte européenne des droits fondamentaux. On peut considérer comme une avancée significative le fait de consulter le HCR en matière de politique d’immigration et d’asile. Je regrette que les associations de défense des droits de l’homme et antiracistes ainsi que les partenaires sociaux aient été d’ores et déjà écartés de l’élaboration de cette charte. Je voudrais, pour ma part, rendre hommage ici, à ces hommes et ces femmes. Leur dévouement et leur travail de terrain a permis de récréer un maillage social et fait reculer au quotidien le racisme, la haine et le mépris. Associer ces forces vives permettrait, lorsque l’on aborde les questions d’immigration et d’asile, de sortir d’un débat tronqué. L’amalgame se fait trop souvent entre chômage, insécurité et immigration. Entendre dire aujourd’hui qu’on va à travers Eurodac relever les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des mineurs est inacceptable, et justifier cela par le fait que c’est plus facile que de relever leur ADN est à la limite de l’entendement. Il faut, au contraire, donner l’égalité des droits et traiter les immigrés comme des citoyens à part entière. Cela passe par le regroupement familial, la lutte contre les discriminations en matière de logement, de travail, de loisirs, le droit du sol intégral. Et face aux humiliations quotidiennes faites aux immigrés, il est juste et normal de leur donner le droit de vote. Enfin, régulariser les sans-papiers et supprimer la double peine donnerait tout son sens à cette charte. Une phrase extrêmement importante, si vous permettez, a été dite à Tampere. Cette charte garantira, face aux poussées de l’extrémisme…. ( )"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, i Tampere blev det besluttet at udarbejde et EU-charter for grundlæggende rettigheder. Det kan betragtes som et væsentligt fremskridt, at man vil rådføre sig med UNHCR, hvad angår immigrations- og asylpolitikken. Jeg beklager, at de organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og bekæmper racismen, samt arbejdsmarkedets parter fra nu af er udelukkede fra at udarbejde dette charter. Jeg vil gerne her personligt udtrykke min respekt for disse mænd og kvinder. Deres ildhu og arbejde på området har gjort det muligt at genskabe et socialt sikkerhedsnet og trænge racismen, hadet og foragten i hverdagen tilbage. Kobler vi disse livskraftige styrker til, når vi begynder at behandle immigrations- og asylspørgsmål, vil vi kunne undgå at føre en afstumpet debat. Arbejdsløshed, usikkerhed og immigration bliver alt for ofte blandet sammen. Det er uacceptabelt, når man i dag kan høre, at man via Eurodac vil registrere fingeraftryk fra asylansøgere og mindreårige, og når man begrunder det med, at det er lettere end at tage deres dna, er det på kanten af det forståelige. Man skal tværtimod give dem lige rettigheder og behandle indvandrere som fuldgyldige borgere. Dette gælder for familiesammenføringer, i kampen mod diskrimination, hvad angår bolig, arbejde, fritid og ubetinget ret til statsborgerskab. I lyset af de ydmygelser, der dagligt begås imod indvandrere, er det retfærdigt og normalt at give dem stemmeret. Hvis man endelig legaliserede de illegale indvandrere og dermed fjernede den dobbelte straf, ville charteret få fuld mening. Der blev, hvis De tillader, sagt en ekstremt vigtig sætning i Tampere. Dette charter skal over for ekstremistiske kræfter garantere …"@da1
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in Tampere wurde die Ausarbeitung einer Europäischer Charta der Grundrechte beschlossen. Die Tatsache, daß in Fragen der Einwanderungs- und Asylpolitik das HCR konsultiert werden soll, kann man als bedeutenden Fortschritt werten. Ich bedauere es, daß die Menschenrechtsorganisationen und die Antirassismusbewegungen sowie die Sozialpartner jetzt schon von der Ausarbeitung dieser Charta ausgeschlossen wurden. Ich meinerseits möchte hier diesen Frauen und Männern meine Anerkennung aussprechen. Ihre Einsatzbereitschaft und ihre Arbeit vor Ort haben den Wiederaufbau eines sozialen Netzes ermöglicht und zu einem Rückgang des Rassismus, des Hasses und der Mißachtung im täglichen Leben beigetragen. Die Einbeziehung dieser wichtigen Kräfte würde bei der Behandlung der einwanderungs­ und asylpolitischen Fragen die Möglichkeit bieten, eine verkürzte Sicht in der Debatte zu vermeiden. Allzu oft werden die Begriffe Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und Einwanderung in einen Topf geworfen. Wenn man heute zu hören bekommt, man werde mittels EURODAC die Fingerabdrücke von Asylbewerbern und Minderjährigen erfassen, so ist dies unannehmbar, und wenn ein derartiges Vorgehen damit begründet wird, es sei einfacher als eine DNA-Analyse, so ist dies fast völlig unverständlich. Wir müssen im Gegenteil Rechtsgleichheit schaffen und die Einwanderer wie vollberechtigte Bürger behandeln. Dazu gehören die Familienzusammenführung, die Bekämpfung der Diskriminierungen im Bereich der Wohnung, der Arbeit und der Freizeitaktivitäten sowie volle Anwendung des Territorialprinzips (Bodenrecht). Und angesichts der täglichen Erniedrigungen, denen die Einwanderer ausgesetzt sind, ist es gerecht und normal, ihnen das Wahlrecht zu geben. Die Legalisierung der Immigranten ohne Aufenthaltspapiere und die Abschaffung der doppelten Bestrafung würden dieser Charta schließlich ihre volle Berechtigung geben. Erlauben Sie mir noch die Anmerkung, daß in Tampere ein äußerst bedeutsamer Satz gesagt wurde. Diese Charta wird, angesichts der extremistischen Auswüchse…."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Tampere αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως σημαντική πρόοδο το γεγονός ότι ζητήθηκε η συμβουλή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε θέματα πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Λυπάμαι που οι σύλλογοι υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι αντιρατσιστικές οργανώσεις, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι παραμερίστηκαν από τούδε από την κατάρτιση αυτού του χάρτη. Από την πλευρά μου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αποτίνω φόρο τιμής στους άνδρες αυτούς και τις γυναίκες αυτές. Η αφοσίωσή τους και η εργασία τους στον εν λόγω τομέα επέτρεψε την επαναδημιουργία ενός κοινωνικού ιστού και επέφερε την υποχώρηση του ρατσισμού, του μίσους και της περιφρόνησης στην καθημερινή ζωή. Η ένωση του ενεργητικού δυναμικού θα μας επέτρεπε, όταν θίγουμε τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου, να βγούμε από μία ελλιπή συζήτηση. Πολύ συχνά επέρχεται σύγχυση μεταξύ ανεργίας, ανασφάλειας και μετανάστευσης. Το να θέλουμε να πούμε σήμερα ότι θα πάρουμε μέσω του Eurodac τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο και των ανηλίκων είναι απαράδεκτο και το να το αιτιολογούμε με το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο από το να πάρουμε το DNA τους, μόλις που το χωράει ο νους. Πρέπει, αντιθέτως, να δώσουμε την ισότητα των δικαιωμάτων και να συμπεριφερόμαστε στους μετανάστες σαν να ήταν ισότιμοι πολίτες. Αυτό αγγίζει την συνένωση των οικογενειών, την καταπολέμηση των διακρίσεων σε θέματα κατοικίας, εργασίας, αναψυχής, το δικαίωμα ακέραιου εδάφους. Ενώπιον των καθημερινών ταπεινώσεων που γίνονται στους μετανάστες, είναι δίκαιο και φυσικό να τους δώσουμε το δικαίωμα ψήφου. Τέλος, η τακτοποίηση των “χωρίς χαρτιά” και η κατάργηση της διπλής ποινής θα έδινε νόημα σε αυτόν τον χάρτη. Στο Tampere ειπώθηκε, αν μου επιτρέπετε, μία πάρα πολύ σημαντική φράση. Ο χάρτης αυτός θα εγγυηθεί, μπροστά στην έξαρση του εξτρεμισμού ..."@el8,8
"Mr President, the Tampere Summit decided that a European Charter of Fundamental Rights must be drawn up. The fact that the HCR was consulted on immigration and asylum policy may be seen as a significant sign of progress. I am sorry to see that human rights associations, anti-racist organisations and both sides of industry have already been left out of the process of drawing up this charter. For my own part, I would like to pay tribute at this point to these men and women. Their dedication and their groundwork have made it possible to re-establish a social structure and drive back racism, hatred and contempt on a daily basis. Enlisting these human resources would make it possible, when discussing matters of immigration and asylum, to find a way out of a debate which has been cut short. Unemployment, lack of security and immigration are too often lumped together. It is not acceptable to have people say today that Eurodac is going to be used to record the fingerprints of asylum-seekers and minors, and justifying this on the grounds that it is easier than taking DNA samples is beyond belief. Quite the contrary, immigrants must be given equal rights and treated as citizens in their own right. This means granting the right to live as a family unit, combating discrimination in accommodation, employment, leisure, and full nationality rights. And, in view of the daily round of humiliations inflicted on immigrants, it is only fair to grant them the right to vote. Finally, regularisation of the situation of those immigrants without proper documents, and elimination of the double penalty, would amply justify the existence of this Charter. There was one extremely important phrase which was used at Tampere, if you will permit me. This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism…. ( )"@en3
"(FR) Señor Presidente, Señorías, en Tampere se decidió la elaboración de una Carta Europea de Derechos Fundamentales. Se puede considerar un avance significativo que se consulte a la ACNUR en materia de política de inmigración y asilo. Lamento que ya se haya apartado a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y antirracistas, así como los interlocutores sociales, de la elaboración de esa carta. Por mi parte, quisiera rendir homenaje aquí a esos hombres y mujeres. Su abnegación y su labor en el terreno ha permitido recrear una malla social y ha hecho retroceder en la vida cotidiana el racismo, el odio y el desprecio. La participación de esas fuerzas vivas permitiría, cuando se aborden las cuestiones de inmigración y asilo, salir de un debate truncado. Con demasiada frecuencia se amalgaman paro, inseguridad e inmigración. Oír decir hoy que se van a tomar mediante Eurodac las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y de los menores es inaceptable y justificarlo diciendo que es más fácil que tomar su ADN está en el límite de lo concebible. Al contrario, hay que conceder la igualdad de derechos y tratar a los inmigrados como ciudadanos de pleno derecho. Para ello es necesario el reagrupamiento familiar, la lucha contra las discriminaciones en materia de vivienda, de trabajo, de ocio, el derecho de suelo íntegro. Y, ante las humillaciones cotidianas infligidas a los inmigrados, es justo y normal concederles el derecho de voto. Por último, regularizar a los indocumentados y suprimir la doble pena daría todo su sentido a esta carta. En Tampere, si me permite, se pronunció una frase extraordinariamente importante. Esta carta garantizará, ante las oleadas de fanatismo..."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Tampereella päätettiin Euroopan perusoikeuskirjan laatimisesta. Pakolaisasiain päävaltuutetun kuulemista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan alalla voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena. Mielestäni on valitettavaa, että ihmisoikeuksia puolustavat ja rasismin vastaiset järjestöt samoin kuin työmarkkinaosapuolet on jo tässä vaiheessa jätetty peruskirjan laatimisen ulkopuolelle. Haluaisin omalta osaltani osoittaa tässä tilaisuudessa kunnioitusta näille miehille ja naisille. Heidän uhrautuvaisuudellaan ja paikan päällä tekemällään työllä on luotu sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja torjuttu päivittäisessä elämässä esiintyvää rasismia, vihaa ja halveksuntaa. Jos nämä vireät voimat yhdistettäisiin käsiteltäessä maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä, päästäisiin tuloksettomasta taistelusta. Työttömyys, turvattomuus ja maahanmuutto liittyvät liian usein yhteen. On sietämätöntä kuulla nykyisin puhuttavan siitä, että Eurodacin avulla tallennetaan turvapaikanhakijoiden ja alaikäisten sormenjäljet, ja on hädin tuskin ymmärrettävää, että sitä perustellaan sillä, että se on helpompaa kuin heidän DNA:nsa tallentaminen. Maahanmuuttajille on päinvastoin annettava tasavertaiset oikeudet ja heitä on kohdeltava täysivaltaisina kansalaisina. Se edellyttää perheiden yhdistämistä, asumiseen, työntekoon ja vapaa-ajan viettoon liittyvän syrjinnän torjumista, täysimääräisen syntymämaaperiaatteen soveltamista. Maahanmuuttajien päivittäisessä elämässään kokemien nöyryytysten vuoksi on myös oikeus ja kohtuus, että heille annetaan äänioikeus. Lopuksi vailla papereita olevien aseman laillistaminen ja kaksinkertaisten rangaistusten poistaminen antaisivat peruskirjalle sen täyden merkityksen. Erittäin tärkeä lause, jos sallitte, sanottiin Tampereella. Peruskirja takaa ääriasenteiden sijasta..."@fi5
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, Tampere ha deciso l’elaborazione di una Carta europea dei diritti fondamentali. Si può considerare un significativo progresso il fatto di consultare l’ACNUR in materia di politica d’immigrazione e di asilo. Mi dispiace che le associazioni per la difesa dei diritti umani e antirazziste nonché le parti sociali siano state sin d’ora escluse dal partecipare all’elaborazione di tale Carta. Per quanto mi riguarda, vorrei qui rendere omaggio a questi uomini e donne. La loro dedizione ed il loro lavoro sul campo hanno permesso di ricreare un tessuto sociale facendo regredire, nella vita quotidiana, il razzismo, l’odio e il disprezzo. Nel trattare le questioni d’immigrazione e di asilo, l’integrazione di tali forze vive nel dibattito renderebbe quest’ultimo finalmente completo in tutte le sue parti. Troppo spesso vengono mescolate disoccupazione, instabilità e immigrazione. Oggi sentir dire che con Eurodac verranno rilevate le impronte digitali dei minori e di coloro che chiedono asilo è inaccettabile, ed è al limite del buonsenso giustificare ciò col fatto che è comunque più facile che rilevare il loro DNA. Occorre, al contrario, concedere pari diritti e trattare gli immigrati come cittadini a tutti gli effetti. Ciò implica il diritto alla riunificazione delle famiglie, la lotta contro le discriminazioni per quanto riguarda gli alloggi, il lavoro, le attività del tempo libero, il diritto al territorio. Di fronte alle umiliazioni quotidiane inflitte agli immigrati, è giusto e normale concedere loro il diritto di voto. Infine, regolarizzare i clandestini e abolire la doppia pena darebbe senso compiuto a questa Carta. Una frase importantissima, se permettete, è stata detta a Tampere. La Carta garantirà, contro le spinte degli estremismi…"@it9
"Mr President, the Tampere Summit decided that a European Charter of Fundamental Rights must be drawn up. The fact that the HCR was consulted on immigration and asylum policy may be seen as a significant sign of progress. I am sorry to see that human rights associations, anti-racist organisations and both sides of industry have already been left out of the process of drawing up this charter. For my own part, I would like to pay tribute at this point to these men and women. Their dedication and their groundwork have made it possible to re-establish a social structure and drive back racism, hatred and contempt on a daily basis. Enlisting these human resources would make it possible, when discussing matters of immigration and asylum, to find a way out of a debate which has been cut short. Unemployment, lack of security and immigration are too often lumped together. It is not acceptable to have people say today that Eurodac is going to be used to record the fingerprints of asylum-seekers and minors, and justifying this on the grounds that it is easier than taking DNA samples is beyond belief. Quite the contrary, immigrants must be given equal rights and treated as citizens in their own right. This means granting the right to live as a family unit, combating discrimination in accommodation, employment, leisure, and full nationality rights. And, in view of the daily round of humiliations inflicted on immigrants, it is only fair to grant them the right to vote. Finally, regularisation of the situation of those immigrants without proper documents, and elimination of the double penalty, would amply justify the existence of this Charter. There was one extremely important phrase which was used at Tampere, if you will permit me. This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism…. ( )"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in Tampere is beslist dat een Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zal worden opgesteld. Dat het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen over het immigratie- en asielbeleid wordt geraadpleegd, kan als een grote vooruitgang worden beschouwd. Maar ik vind het jammer dat de mensenrechten- en antiracistische organisaties en de sociale partners niet bij de opstelling van het handvest worden betrokken. Ik wil al die mannen en vrouwen hier hulde brengen. Door hun toewijding en veldwerk hebben zij opnieuw een sociale structuur tot stand gebracht en racisme, haat en minachting in het dagelijkse leven teruggedrongen. Als wij die organisaties bij de werkzaamheden rond immigratie en asiel betrekken, kunnen wij het probleem met een grotere openheid benaderen. Al te vaak worden werkloosheid, onveiligheid en immigratie in een adem genoemd. Wij horen nu dat men door middel van het Eurodac-systeem vingerafdrukken van asielzoekers en minderjarigen wil nemen. Dat is onaanvaardbaar. Dat dit wordt verantwoord door te zeggen dat dit gemakkelijker is dan een DNA-test, grenst aan het ongelooflijke. Wij moeten die mensen integendeel gelijke rechten geven en hen als volwaardige burgers behandelen. Daarom pleiten wij voor gezinshereniging, bestrijding van alle vormen van discriminatie inzake huisvesting, arbeid, vrije tijd en de integrale toekenning van het jus soli. Als wij zien hoe migranten elke dag worden vernederd, is het niet meer dan rechtvaardig en normaal dat wij hun stemrecht verlenen. De legalisering van illegalen en de afschaffing van de regel dat veroordeelde delinquenten met een nationaliteit van buiten de Unie na hun straf worden uitgewezen zou de kroon op het werk van dit handvest zijn. In Tampere is een uiterst belangrijke uitspraak gedaan. Het handvest zal, tegenover de opgang van het extremisme, garanderen dat..."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas, Tampere decidiu que se elabore uma Carta dos Direitos Fundamentais europeia. Podemos considerar um avanço significativo o facto de se consultar o ACNUR em matéria de política de imigração e de asilo. Lamento que as associações de defesa dos direitos do Homem e anti-racistas, bem como os parceiros sociais, tenham sido afastados da elaboração desta carta. Pela minha parte, gostaria de prestar aqui homenagem a esses homens e mulheres. A sua dedicação e trabalho no terreno permitiram recriar uma malha social e fazer recuar, no quotidiano, o racismo, o ódio e o desprezo. Associar essas forças vivas permitiria sair de um debate truncado, quando se aborda questões de imigração e asilo. Faz-se demasiado frequentemente uma amálgama entre desemprego, insegurança e imigração. É inaceitável, hoje, ouvir dizer que, através do Eurodac, se verificarão as impressões digitais dos requerentes de asilo e dos menores, e justificar este acto com o argumento de que tais medidas são mais fáceis do que verificar o ADN raia os limites do concebível. Pelo contrário, há que conceder igualdade de direitos e tratar os imigrantes como cidadãos de pleno direito. Isto passa pelo reagrupamento familiar, pela luta contra as discriminações em matéria de habitação, trabalho, tempos livres, direito ao solo. E, perante as humilhações que os imigrantes sofrem quotidianamente, é justo e normal conceder-lhes direito de voto. Finalmente, regularizar a situação dos clandestinos e suprimir a pena dupla conferiria a esta Carta todo o sentido. Foi proferida em Tampere, se me permitem, uma frase extremamente importante. Esta Carta garantirá, face aos avanços do extremismo..."@pt11
"Herr talman, kära kolleger! I Tammerfors beslutade man att utarbeta en europeisk stadga om grundläggande rättigheter. Man kan tycka att det är ett stort framsteg att man rådgör med FN:s flyktingkommissariat i fråga om invandrings- och asylpolitik. Men jag beklagar att organisationerna för försvaret av mänskliga rättigheter och mot rasism såväl som arbetsmarknadens parter redan har ställts vid sidan av arbetet med stadgan. Jag vill för egen del hedra dessa kvinnor och män. Deras uppoffringar och fältarbete har bidragit till att den sociala strukturen har byggts upp på nytt och att vardagens rasism, hat och förakt har fått ta ett steg tillbaka. Att göra dessa levande krafter delaktiga när man tar itu med invandrings- och asylfrågor, gör det möjligt för oss att komma ur en ensidig debatt. Man blandar alltför ofta ihop arbetslöshet, osäkerhet och invandring. Dagens planer på att använda Eurodac för att ta fingeravtryck från asylsökande och minderåriga är oacceptabelt, och att rättfärdiga detta med det faktum att det är lättare än att göra DNA-prover, det är på gränsen till obegripligt. Vi måste tvärtom ge invandrarna lika rättigheter och behandla dem som fullvärdiga medborgare. En förutsättning är att familjer får återförenas, att vi motverkar diskriminering i fråga om bostad, arbete, fritid och den fullständiga rätten att vistas på EU:s territorium. Med tanke på de förödmjukelser som invandrarna varje dag tvingas utstå, är det rätt och riktigt att ge dem rösträtt. Att slutligen legalisera förhållandena för de illegala invandrarna och avskaffa dubbelbestraffningen skulle ge denna stadga en verklig innebörd. Om ni tillåter vill jag ta upp en ytterst viktig mening som uttalades i Tammerfors. Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera … ( )"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(El Presidente retira el uso de la palabra al orador)"12
"Talmannen avbryter talaren."13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph