Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-26-Speech-2-141"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991026.6.2-141"4
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je vous remercie des mots que vous venez de prononcer et qui resteront gravés dans notre conscience d’Européens, dans notre conscience de femmes et d’hommes politiques. Vous nous avez exposé, avec beaucoup de franchise et beaucoup de clarté, la situation difficile de votre pays. Vous avez insisté, je l’ai noté, sur les désastres de toutes natures provoqués par le trafic de drogue et vous avez fait appel à ce que j’appellerai notre responsabilité partagée pour éradiquer ce fléau. Nous avons bien entendu votre message. Comme vous le savez d’ailleurs, il y a quelques jours, à Tampere, un Conseil extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne s’est réuni et a décidé d’un certain nombre de mesures extrêmement énergiques dans ce domaine. Et puis, vous nous avez expliqué comment vous entendiez cheminer sur le chemin de la paix. Vous avez exprimé très fortement votre volonté de, je cite, "faire taire les armes par la force des idées". Je dois dire que j’ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit à ce sujet et j’ai aussi apprécié votre volonté, telle que vous l’avez exprimée, de mettre en place une paix qui renforce la démocratie. À cet égard, vous avez évoqué un certain nombre de mesures très courageuses qui, comme vous avez pu le constater en entendant les applaudissements de mes collègues, ont été fort appréciées. Nous avons entendu, Monsieur le Président, votre souhait, votre appel, dirais-je, d’une coopération très étroite entre nous, votre appel pour que nous vous apportions notre concours dans votre entreprise très courageuse. Je vous remercie d’avoir choisi le Parlement européen pour avoir lancé cet appel, et je peux vous assurer que cet appel a été entendu et qu’il a été compris."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. præsident, jeg takker Dem for Deres ord, som vil forblive indprentet i både de europæiske borgeres og de europæiske politikeres bevidsthed. De har med stor ligefremhed og klarhed fremstillet for os, hvilken vanskelig situation Deres land befinder sig i. De understregede - det bemærkede jeg - alle de katastrofer, narkotikahandel medfører, og De talte om det, jeg vil kalde vores fælles ansvar for at udrydde denne plage. Vi har selvfølgelig bemærket os Deres besked. Som De i øvrigt ved, var der for nogle dage siden et ekstraordinært møde i Tampere mellem Den Europæiske Unions stats- og regeringschefer, der samledes og besluttede et antal meget ambitiøse foranstaltninger på dette område. De forklarede også, at De agter at følge fredens vej. De gav udtryk for en meget stor vilje til, som De sagde, at få våbnene til at tie ved hjælp af tanker. Jeg må sige, at jeg er meget enig i det, De sagde om dette emne, og jeg værdsætter også den vilje, De gav udtryk for, til at indføre fred og styrke demokratiet. I denne henseende omtalte De en række meget modige foranstaltninger, der blev vel modtaget, som De kunne høre på bifaldet fra mine kolleger. Vi har hørt, hr. præsident, Deres ønske, Deres appel, om jeg så må sige, om et meget tæt samarbejde mellem os, Deres appel om vores hjælp til Deres meget modige projekt. Jeg takker Dem for at have valgt at udsende denne appel i Europa-Parlamentet, og jeg kan forsikre Dem om, at appellen er blevet hørt og forstået."@da1
"Herr Präsident, ich danke Ihnen für Ihre Worte, deren wir uns als Europäer, als Politikerinnen und Politiker stets bewußt sein werden. Sie haben uns in aller Offenheit und Klarheit die schwierige Situation in Ihrem Land geschildert. Besonders hervorgehoben haben Sie dabei, wie uns nicht entgangen ist, die vielfältigen katastrophalen Folgen, die der Drogenhandel zeitigt, und Sie appellierten an das, was ich unsere gemeinsame Verantwortung für die Ausrottung dieser Geißel nennen würde. Wir haben Ihre Botschaft vernommen. Wie Sie wissen, hat vor wenigen Tagen in Tampere eine außerordentliche Ratstagung der Staats­ und Regierungschefs der Europäischen Union stattgefunden, auf der eine Reihe von sehr konsequenten Maßnahmen auf diesem Gebiet beschlossen worden sind. Dann haben Sie uns erläutert, wie Sie auf dem Weg zum Frieden weiter vorankommen wollen. Sie haben sich nachdrücklich dazu bekannt, „den Gebrauch der Waffen durch die Kraft der Ideen zu ersetzen“. Ihre Worte haben mich sehr beeindruckt, und ich schätze auch Ihren Willen, wie Sie ihn zum Ausdruck gebracht haben, einen Frieden zu schaffen, der die Demokratie stärkt. In diesem Zusammenhang nannten Sie eine Reihe mutiger Maßnahmen, die, wie Sie an dem Beifall der Anwesenden ermessen konnten, auf große Zustimmung gestoßen sind. Wir haben Ihren Wunsch, Ihren Appell zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen uns vernommen, Herr Präsident, Ihren Appell an uns, unseren Beitrag zu ihrem mutigen Unterfangen zu leisten. Ich danke Ihnen, daß Sie das Europäische Parlament als Podium für diesen Appell gewählt haben, und kann Ihnen versichern, daß dieser Appell gehört und verstanden wurde."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για όσα μόλις είπατε και τα οποία θα μείνουν χαραγμένα στη συνείδησή μας ως Ευρωπαίων και ως πολιτικών. Εκθέσατε με μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη σαφήνεια τη δύσκολη κατάσταση της χώρας σας. Πρόσεξα πως επιμείνατε στις πάσης φύσεως καταστροφές που προκαλούνται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και πως επικαλεστήκατε αυτό που θα ονομάσω κοινή μας ευθύνη για την εξάλειψη αυτής της μάστιγας. Ακούσαμε προσεκτικά το μήνυμά σας. Όπως γνωρίζετε άλλωστε, πριν από λίγες μέρες συνήλθε στο Tampere ένα έκτακτο Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσισε ορισμένα εξαιρετικά δραστικά μέτρα στον τομέα αυτό. Μας εξηγήσατε έπειτα πώς προτίθεστε να προχωρήσετε στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Εκφράσατε πολύ αποφασιστικά τη βούλησή σας να “κάνετε τα όπλα να σιγήσουν με τη δύναμη των ιδεών”. Οφείλω να ομολογήσω πως μου άρεσαν πολύ όσα είπατε γι’ αυτό το θέμα και εκτίμησα επίσης τη βούληση που εκφράσατε να δημιουργήσετε μια ειρήνη που να ενισχύει τη δημοκρατία. Για τον σκοπό αυτό αναφέρατε ορισμένα πολύ τολμηρά μέτρα τα οποία, όπως διαπιστώσατε από τα χειροκροτήματα των συναδέλφων μου, εκτιμήθηκαν πάρα πολύ. Ακούσαμε, κύριε Πρόεδρε, την επιθυμία σας, την έκκλησή σας, θα έλεγα, για μια πολύ στενή μεταξύ μας συνεργασία καθώς και την έκκλησή σας να σας συνδράμουμε στον πολύ θαρραλέο αγώνα σας. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απευθύνετε την έκκληση αυτή, η οποία μπορώ να σας βεβαιώσω πως εισακούστηκε και έγινε κατανοητή."@el8
"Mr President, thank you for the statement you have just made which will remain imprinted in our minds as Europeans, and in our minds as female and male politicians. You have presented the difficult situation of your country with great candour and great clarity. You emphasised, I noted, the disasters of all sorts caused by drugs trafficking and you appealed to what I shall call our joint responsibility in eradicating this scourge. We have clearly heard your message. As you know, a few days ago in Tampere, an extraordinary Council of the Heads of State and Government of the European Union met and decided upon a number of extremely strong measures in this area. And then you explained how you intended to progress along the road to peace. You very powerfully expressed your wish to lay down, and I quote, “arms in favour of the power of argument”. I must say that I greatly admired what you had to say on this subject and I also appreciated the wish you expressed to establish a form of peace which strengthens democracy. In this connection, you mentioned a number of very courageous measures which, as you may have observed from the applause of my fellow Members, were greatly appreciated. We have heard, Mr President, your wish, your appeal, I would say, for close cooperation between us and your appeal for our assistance in your very courageous undertaking. Thank you for choosing the European Parliament as the place to launch this appeal, and may I assure you that this appeal has been heard and understood."@en3
"Señor Presidente, le doy las gracias por las palabras que acaba de pronunciar y que quedarán grabadas en nuestra conciencia de europeos, en nuestra conciencia de políticos. Nos ha expuesto usted con mucha franqueza y claridad la situación difícil de su país. He observado que ha insistido en los desastres de todo tipo provocados por el tráfico de drogas y ha hecho una llamada a lo que yo definiría como nuestra responsabilidad compartida para erradicar esta lacra. Hemos oído su mensaje. Como sabe usted, además, hace algunos días en Tampere un Consejo extraordinario de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea se ha reunido y ha decidido una serie de medidas enormemente enérgicas en ese ámbito. Y además, nos ha explicado usted cómo entiende que ha de caminarse hacia la paz. Ha expresado con mucha fuerza su voluntad de «hacer que callen las armas por la fuerza de las ideas ». Debo decir que me ha agradado especialmente lo que nos ha dicho en este sentido y he apreciado también su voluntad, tal como la ha expresado usted mismo, de poner en marcha una paz que refuerce la democracia. En este sentido, ha mencionado una serie de medidas muy valientes que, como ha podido comprobar oyendo los aplausos de mis colegas, han sido muy apreciadas. Hemos oído, señor Presidente, su deseo, su llamada, diría yo, de una cooperación muy estrecha entre nosotros, su llamada para que le aportemos nuestra ayuda en una empresa tan valiente. Le doy las gracias por haber elegido el Parlamento Europeo para lanzar esta llamada, y puedo asegurarle que ha sido oída y comprendida."@es12
"Arvoisa presidentti, kiitän teitä äskeisistä sanoistanne, jotka varmasti syöpyvät meidän eurooppalaisten, meidän nais- ja miespoliitikkojemme mieliin. Kuvailitte meille kovin rehellisesti ja selväsanaisesti maanne vaikeaa tilannetta. Huomasin teidän korostavan kaikenlaisia huumeiden salakuljetuksen aiheuttamia onnettomuuksia, ja pyysitte minua vetoamaan meidän yhteiseen vastuuntuntoomme tuon vitsauksen hävittämiseksi. Ymmärsimme hyvin viestinne sisällön. Tehän muuten tiedätte, että Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Tampereella muutama päivä sitten järjestettyyn Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen, jossa päätettiin tietyistä, erityisen ankarista toimenpiteistä tällä alalla. Sen jälkeen te kerroitte meille, kuinka te aiotte edetä rauhaan tähtäävällä tiellä. Ilmaisitte erittäin voimakkain sanoin haluavanne lainaan nyt teitä ”vaientaa aseet ajatuksen voimalla”. Minun on tunnustettava, että pidin kovasti tuossa yhteydessä lausumistanne sanoista. Ihailin myös halukkuuttanne sellaisena kuin sen ilmaisitte saada aikaan rauha, joka johtaisi demokratian vahvistumiseen. Otitte tässä yhteydessä esille monia erittäin rohkaisevia toimenpiteitä, joita arvostimme kovasti, kuten saatoitte varmasti huomata kollegojeni suosionosoitusten perusteella. Arvoisa presidentti, olemme ottaneet vastaan toiveenne ja vetoomuksenne siitä, että antaisimme oman panoksemme tuohon erittäin rohkeaan yritykseenne. Kiitä teitä siitä, että päätitte esittää toiveenne juuri Euroopan parlamentissa, ja voin vakuuttaa teille, että toiveenne on kuultu ja ymmärretty oikein."@fi5
"Signor Presidente, la ringrazio delle parole che ha appena pronunciato e che resteranno scolpite nella nostra coscienza di europei, nella nostra coscienza di donne e uomini politici. Con molta franchezza e altrettanta chiarezza lei ci ha descritto la difficile situazione del suo paese. Ho notato che si è particolarmente soffermato sui diversi disastri provocati dal narcotraffico e ha fatto appello alla responsabilità, che a mio avviso condividiamo, di estirpare questo flagello. Naturalmente abbiamo recepito il suo messaggio. D’altro canto lei sa che pochi giorni fa si è tenuto, a Tampere, un Consiglio straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea in cui sono state decise misure assai energiche in questo campo. Inoltre, lei ci ha anche spiegato come intende avviarsi sulla strada della pace. Ha espresso in modo molto fermo la sua volontà, e cito: “di fare tacere le armi con la forza delle idee”. A questo proposito, confesso di avere apprezzato molto le sue parole nonché la volontà da lei espressa di instaurare una pace che rafforzi la democrazia. Su questo punto lei ha evocato alcuni provvedimenti coraggiosi che, come ha potuto constatare dagli applausi dei miei colleghi, sono stati assai apprezzati. Abbiamo ascoltato, signor Presidente, il suo auspicio, il suo appello a una stretta cooperazione fra noi, l’appello a dare il nostro contributo alla sua coraggiosissima impresa. La ringrazio di aver scelto il Parlamento europeo per lanciare tale appello e le posso garantire che esso è stato capito e non resterà inascoltato."@it9
"Mr President, thank you for the statement you have just made which will remain imprinted in our minds as Europeans, and in our minds as female and male politicians. You have presented the difficult situation of your country with great candour and great clarity. You emphasised, I noted, the disasters of all sorts caused by drugs trafficking and you appealed to what I shall call our joint responsibility in eradicating this scourge. We have clearly heard your message. As you know, a few days ago in Tampere, an extraordinary Council of the Heads of State and Government of the European Union met and decided upon a number of extremely strong measures in this area. And then you explained how you intended to progress along the road to peace. You very powerfully expressed your wish to lay down, and I quote, “arms in favour of the power of argument”. I must say that I greatly admired what you had to say on this subject and I also appreciated the wish you expressed to establish a form of peace which strengthens democracy. In this connection, you mentioned a number of very courageous measures which, as you may have observed from the applause of my fellow Members, were greatly appreciated. We have heard, Mr President, your wish, your appeal, I would say, for close cooperation between us and your appeal for our assistance in your very courageous undertaking. Thank you for choosing the European Parliament as the place to launch this appeal, and may I assure you that this appeal has been heard and understood."@lv10
"Excellentie, ik dank u voor uw woorden. Wij nemen deze ter harte als Europeanen, als mannelijke en vrouwelijke politici en griffen deze in ons geheugen. U hebt heel open en duidelijk over de moeilijke situatie in uw land gesproken. Ik heb gemerkt dat u de nadruk hebt gelegd op de plaag van de drugshandel en al hetgeen daarmee verband houdt, dat u een beroep hebt gedaan op wat ik onze gedeelde verantwoordelijkheid zou willen noemen, voor de uitroeiing van die gesel met wortel en tak. Uw boodschap is goed overgekomen. Zoals u weet, is enige dagen geleden in Tampere een buitengewone Raad van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie gehouden, tijdens welke een aantal uiterst doortastende maatregelen op dit gebied werd genomen. Bovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede. U hebt zeer duidelijk uw wil te kennen gegeven om de wapenen te doen zwijgen voor de kracht van de ideeën. Ik moet zeggen dat deze woorden mij diep hebben getroffen, evenals uw wil om een vrede tot stand te brengen waardoor de democratie kan worden versterkt. U hebt daarvoor een aantal zeer moedige maatregelen genoemd, die - u merkte het aan het applaus van mijn collega's - veel waardering hebben gewekt. Wij hebben, excellentie, aandachtig geluisterd naar uw wens, naar uw oproep tot nauwe samenwerking, naar uw oproep tot hulp van onze kant bij uw uiterst moedige streven. Ik dank u dat u het Europees Parlement hebt gekozen om uw stem te doen klinken, en ik kan u ervan verzekeren dat uw stem is gehoord en begrepen."@nl2
"Senhor Presidente, agradeço­lhe as palavras que acaba de proferir e que ficarão gravadas na nossa consciência de Europeus, na nossa consciência de mulheres e homens políticos. O senhor expôs­nos, com muita franqueza e muita clareza, a situação difícil do seu país. Notei que insistiu nos desastres de todos os tipos provocados pelo tráfico de droga e apelou para aquilo a que eu chamaria a nossa responsabilidade partilhada para erradicar esse flagelo. Ouvimos bem a sua mensagem. Como sabe, aliás, há alguns dias, em Tampere, um Conselho extraordinário dos chefes de Estado e de governo da União Europeia reuniu­se e decidiu um certo número de medidas extremamente enérgicas nesse campo. E depois, explicou­nos como é que previa avançar no caminho da paz. Exprimiu de uma forma extremamente forte a sua vontade de, e cito "fazer calar as armas pela força das ideias". Devo dizer que gostei muito do que nos disse sobre a questão e também apreciei a sua vontade, tal como a exprimiu, de implantar uma paz que reforce a democracia. A esse respeito, o senhor referiu um certo número de medidas muito corajosas que, como pôde constatar ao ouvir os aplausos dos meus colegas, foram muito apreciadas. Ouvimos, Senhor Presidente, o seu desejo, o seu apelo, digamos, de uma cooperação muito estreita entre nós, o seu apelo para que contribuamos para o seu empreendimento muito corajoso. Agradeço­lhe ter escolhido o Parlamento Europeu para lançar esse apelo, e posso assegurar­lhe que esse apelo foi ouvido e compreendido."@pt11
"Herr president! Jag tackar för vad ni just sagt och vi kommer att bevara det i vårt medvetande som européer, i vårt medvetande som kvinnor och män i politiken. Ni har mycket ärligt och tydligt berättat för oss om den svåra situationen i ert land. Ni betonade, jag noterade det, de olika slags katastrofer som orsakats av droghandeln och ni bad oss ta vårt ansvar för att undanröja denna farsot. Ert budskap var mycket tydligt. Som ni vet hölls i Tammerfors för några dagar sedan ett extra rådsmöte med stats- och regeringscheferna i Europeiska unionen och man fattade beslut om ett antal mycket energiska åtgärder på detta område. Ni förklarade också för oss hur ni avser att gå vidare på vägen mot fred. Ni uttryckte mycket tydligt er vilja att, jag citerar: "tysta vapnen med idéernas kraft". Jag måste säga att jag tyckte mycket om det ni sade i frågan och jag uppskattade också er strävan, såsom ni uttryckte den, att inrätta en fred som förstärker demokratin. I det hänseendet tog ni upp ett antal mycket uppmuntrande åtgärder som verkligen uppskattades, vilket ni också kunde konstatera när ni hörde applåderna från kollegerna. Herr president! Vi hörde er önskan, er vädjan skulle jag vilja säga, om ett mycket nära samarbete mellan oss, er vädjan för att vi skall ge er vårt stöd i er mycket tappra uppgift. Jag tackar er för att ni valt Europaparlamentet för att framföra denna vädjan, och jag kan försäkra er att vi lyssnat till och förstått den."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(A sessão solene é suspensa às 13H05)"11
"(De plechtige vergadering wordt om 13.05 uur gesloten)"2
"(Det högtidliga mötet avslutades klockan 13.05.)"13
"(Det højtidelige møde hævet kl. 13.05)"1
"(Die feierliche Sitzung wird um 13.05 Uhr geschlossen.)"7
"(Juhlaistunto päättyi klo 13.05.)"5
"(La seduta solenne termina alle 13.05)"9
"(La séance solennelle est levée à 13h05)"6
"(Se levanta la sesión solemne a las 13.05 horas)"12
"Η πανηγυρική συνεδρίαση λήγει στις 13.05"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph