Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-26-Speech-2-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991026.4.2-128"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"First, we are not planning or expecting any change concerning distribution, as between NGOs and UN organisations and other organisations, driven by our management or policy We respond to appeals and crises and use whichever organisation is able to do a good job in the specific circumstances. We do not have a fixed, preconceived idea of who gets what. Concerning the NGOs, we have found very few changes to be necessary. We know that in practice, in daily operations, we will have to streamline procedures as much as possible but, in general, this has not been seen as a major issue in the whole evaluation process. Moving on to the next question, on reforming or changing the regulation, I already made it clear in my opening remarks that we think it is possible to make many important and necessary changes within the existing regulation. We will come back to that. We are not closing the option of changing the regulation but this will be taken up in a much broader, long-term process – the one I mentioned concerning the policy part of our response. For the time being we will work on the basis of the existing regulation. We think this gives enough scope for the changes that are needed. Regarding the codecision aspect of this, in responding to the evaluation, I have deliberately avoided saying anything concerning that issue. How codecision will eventually be hammered out in terms of relations between Parliament, the Council and Member States in decision-making on humanitarian activities is something that needs to be discussed further and perhaps negotiated. But I did not want to open up a discussion on that because following up the evaluation is not a problem I have to deal with. Concerning the identity of the operation, I distinctly mentioned the logo and the discussion. The consultants recommended that we should give up the specific ECHO logo. This is one point on which I feel we should not follow their recommendation. But we have to strike some kind of balance. To put it in a nutshell: visibility is fine, feasibility is better. There is, in some cases, a risk that pushing the logo too much creates friction and reduces the willingness to cooperate smoothly on the ground. Somewhere we have to find a balance. But I did not want to back down as far as visibility is concerned. We owe it to our tax-payers, the European public. Certainly there is no reason why we should hide from the beneficiaries who it is that is actually helping them."@en3
lpv:translated text
"For det første hverken planlægger eller forventer vi nogen ændringer vedrørende ressourcefordelingen mellem ngo'erne, FN-organisationerne og andre organisationer som følge af vores forvaltning eller politik. Vi reagerer på appeller og kriser og bruger den organisation, som kan udføre et godt stykke arbejde under de givne omstændigheder. Vi har ikke nogen fast, forudfattet holdning til, hvem der skal have hvad. Hvad angår ngo'erne, har det været nødvendigt med meget få ændringer. Vi ved, at vi i de daglige operationer i praksis er nødt til at strømline procedurerne så meget som muligt, men generelt set er dette ikke blevet betragtet som et vigtigt spørgsmål i evalueringsprocessen. Hvad angår det næste spørgsmål vedrørende reform eller ændring af forordningen, har jeg allerede i mit første indlæg understreget, at vi mener, at det er muligt at foretage vigtige og nødvendige ændringer inden for den nuværende forordning. Det vender vi tilbage til. Vi vil ikke udelukke muligheden for at ændre forordningen, men det vil vi drøfte inden for mere overordnede og langsigtede rammer, som nævnt tidligere i forbindelse med vores ansvar vedrørende politikker. I øjeblikket arbejder vi på grundlag af den nuværende forordning. Vi mener, at den giver tilstrækkelige muligheder for de nødvendige ændringer. Med hensyn til den fælles beslutningstagning har jeg i mit svar på evalueringen med vilje undgået at sige noget om det emne. Hvordan den fælles beslutningstagning i sidste ende skal komme i stand i relation til forholdet mellem Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne og deres beslutningstagning vedrørende humanitære aktiviteter, er noget, som kræver yderligere behandling og sandsynligvis også forhandlinger. Men jeg ønskede ikke at indlede en diskussion om dette emne, da opfølgningen på evalueringen ikke er en af mine opgaver. Hvad angår operationens navn, nævnte jeg logoet og diskussionen herom. Konsulenterne anbefalede, at vi skulle opgive ECHO's særlige logo. Her synes jeg ikke, at vi skal følge deres anbefaling. Men vi skal finde en balance. Kort sagt: Synlighed er godt, gennemførlighed er bedre. Hvis man er for krævende i forbindelse med logoet, kan man nogen gange risikere, at der opstår gnidninger, hvilket medfører, at samarbejdsviljen mindskes. Vi er nødt til at finde en balance. Men jeg ønskede ikke give mig i forbindelse med synlighed. Det skylder vi vores skatteydere, den europæiske befolkning. Der er ingen grund til at skjule for de støtteberettigede lande, hvem det er, der faktisk hjælper dem."@da1
". – Herr Präsident, erstens planen bzw. erwarten wir, was die Verteilung betrifft, also zwischen den NRO und den Organisationen der UN und weiteren Organisationen, keinerlei Veränderungen, die Maßnahmen unsererseits im Verwaltungs- und Politikbereich zurückzuführen wären. Wir reagieren auf Aufrufe und Krisen und wählen diejenige Organisation aus, die unter den gegebenen Bedingungen in der Lage ist, eine gute Arbeit zu leisten. Wir haben keine festen, vorgefaßten Vorstellungen, wer was bekommt. Was die NRO betrifft, so haben wir nur wenige Veränderungen als notwendig erachtet. Wir wissen, daß wir in der Praxis, in der täglichen Arbeit, die Verfahrensweise so weit wie möglich rationalisieren müssen, aber im allgemeinen wird dies im gesamten Evaluierungsprozeß als eher zweitrangig angesehen. Nun zur nächsten Frage, der Reformierung oder Änderung der Verordnung. In meinen einleitenden Bemerkungen habe ich bereits klargestellt, daß wir es für machbar halten, viele wichtige und notwendige Änderungen in der bestehenden Verordnung vorzunehmen. Wir werden darauf zurückkommen. Wir weisen die Möglichkeit der Veränderung der Verordnung nicht zurück, jedoch wird dies in einem breiter angelegten, langwierigen Prozeß erfolgen – auf den ich bereits im konzeptionellen Teil unserer Antwort eingegangen bin. Vorläufig werden wir auf der Grundlage der bestehenden Verordnung weiterarbeiten. Wir sind der Auffassung, daß dies genügend Spielraum für die erforderlichen Veränderungen bieten wird. Was dabei den Aspekt der Mitentscheidung betrifft, um auf den Bericht zurückzukommen, so habe ich es absichtlich vermieden, irgend etwas zu diesem Thema zu sagen. Wie letztlich die Mitentscheidung hinsichtlich der Beziehungen zwischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten bei der Entscheidungsfindung zu humanitären Maßnahmen ausgehandelt wird, muß in weiteren Gesprächen und möglicherweise Verhandlungen diskutiert werden. Allerdings wollte ich einer Diskussion hierzu aus dem Wege gehen, da Maßnahmen im Anschluß an die Evaluierung nicht in meinen Aufgabenbereich fallen. Was die Identität der Einrichtung betrifft, so habe ich ausdrücklich das Logo und die Diskussion erwähnt. Die Berater empfahlen, das ECHO-Logo aufzugeben. In diesem Punkt sollten wir meiner Meinung nach ihren Rat nicht befolgen. Jedoch müssen wir ein gewisses Gleichgewicht finden. Um es auf den Punkt zu bringen: Wahrnehmbarkeit ist gut, Machbarkeit ist besser. In manchen Fällen besteht das Risiko, daß ein zu starkes Hervorheben des Logos zu Spannungen führt und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit vor Ort verringert. Irgendwo müssen wir ein Gleichgewicht finden. In Sachen Wahrnehmbarkeit wollte ich jedoch keine Zugeständnisse machen. Das schulden wir unseren Steuerzahlern, der europäischen Öffentlichkeit. Es besteht sicherlich kein Grund, warum wir vor den Empfängern der Hilfe verbergen sollten, um wen es sich handelt, der ihnen da hilft."@de7
"Πρώτον, δεν σχεδιάζουμε ούτε περιμένουμε καμία αλλαγή όσον αφορά τη διοχέτευση της βοήθειας, καθώς μέσα από ΜΚΟ και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλες οργανώσεις, βάσει της διαχείρισης ή της πολιτικής μας, ανταποκρινόμαστε στις εκκλήσεις και σε κρίσεις, και χρησιμοποιούμε όποιον οργανισμό μπορεί να χειριστεί καλύτερα την υπόθεση υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν έχουμε κάποια σταθερή, προκαθορισμένη ιδέα περί του ποιος αναλαμβάνει τί. Σχετικά με τις ΜΚΟ, θεωρούμε πως χρειάζονται ελάχιστες αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι στην καθημερινή πρακτική θα πρέπει γενικά να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες όσο γίνεται περισσότερο, όμως αυτό δεν έχει θεωρηθεί κύριο ζήτημα στην όλη διαδικασία αξιολόγησης. Προχωρώντας στην επόμενη ερώτηση, για την αναθεώρηση ή την τροποποίηση του κανονισμού, κατέστησα ήδη σαφή στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις την άποψή μας ότι είναι εφικτή η πραγματοποίηση πολλών σημαντικών και απαραίτητων τροποποιήσεων στον ισχύοντα κανονισμό. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Δεν αποκλείουμε την περίπτωση τροποποίησης του κανονισμού, αυτό όμως θα συμβεί στο πλαίσιο μιας αρκετά ευρύτερης, μακροπρόθεσμης διαδικασίας – αυτής που ανέφερα στο τμήμα της απάντησής μας για την πολιτική. Προς το παρόν θα εργαστούμε με βάση τον ισχύοντα κανονισμό. Πιστεύουμε ότι αυτό αφήνει αρκετό περιθώριο για τις απαιτούμενες αλλαγές. Απαντώντας στην αξιολόγηση, ηθελημένα απέφυγα να αναφέρω κάτι σχετικό με το θέμα της συναπόφασης. Για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί το ζήτημα της συναπόφασης στο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις και πιθανώς διαπραγματεύσεις. Δεν ήθελα όμως να ανοίξω συζήτηση πάνω σε αυτό γιατί η συνέχεια που θα δοθεί στην αξιολόγηση δεν αποτελεί πρόβλημα που με αφορά. Σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, ανέφερα σαφώς το θέμα του λογοτύπου και των συζητήσεων. Οι σύμβουλοι μάς συνέστησαν να μην εμφανίζεται το συγκεκριμένο λογότυπο ECHO. Πιστεύω πως πρόκειται για το μοναδικό ζήτημα στο οποίο δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις τους. Πρέπει όμως να επιτύχουμε ένα είδος ισορροπίας. Για να το πω απλά: το να φαίνεσαι είναι καλό, το να είσαι αποτελεσματικός είναι όμως ακόμη καλύτερο. Υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες περιπτώσεις η υπερβολική προώθηση του λογοτύπου να προκαλέσει τριβές και να μειώσει την προθυμία για ομαλή επιτόπου συνεργασία. Κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεν ήθελα όμως να υποχωρήσω όσον αφορά την ιδιότητά μας να είμαστε ορατοί. Το οφείλουμε στους φορολογούμενούς μας, στο ευρωπαϊκό κοινό. Δεν υπάρχει βέβαια κανένας λόγος να κρύβουμε από τους ευεργετούμενους την ταυτότητα του πραγματικού ευεργέτη τους."@el8
". – (EN) En primer lugar, no estamos planeando ni esperamos ningún cambio relacionado con la distribución, como en el caso de las ONG y las organizaciones de Naciones Unidas y otras organizaciones, llevado a cabo por nuestra gestión o nuestra política. Respondemos a las llamadas y a las crisis y recurrimos a cualquier organización que pueda realizar un buen trabajo en las circunstancias específicas. No tenemos una idea fija, preconcebida sobre quién se debe encargar de qué. Respecto de las ONG hemos identificado muy pocos cambios que sean necesarios. Sabemos que en la práctica, en las operaciones diarias, vamos a tener que racionalizar los procedimientos tanto como sea posible pero, en general, esto no se ha identificado, en el conjunto del proceso de evaluación, como una de las cuestiones principales. Paso a la siguiente cuestión relativa a la reforma del reglamento. Ya he aclarado en mis manifestaciones que pensamos que se pueden hacer muchos importantes y necesarios cambios en el reglamento existente. Volveremos a ese asunto. No descartamos la opción de modificar el reglamento pero esto se retomará en un más amplio proceso a largo plazo – el que mencioné en la parte de nuestra respuesta referida a las políticas. Por el momento vamos a trabajar sobre la base del reglamento existente. Pensamos que ofrece suficiente campo para los cambios que son necesarios. En relación con la correspondiente cuestión de la codecisión, al responder a la evaluación, deliberadamente he eludido manifestarme al respecto. La manera en que la codecisión puede ser eventualmente puesta en práctica en las relaciones entre el Parlamento, el Consejo y los Estados miembros en la toma de decisiones en el ámbito de las actividades humanitarias es algo que debe seguir siendo discutido e incluso negociado. Pero no quisiera abrir un debate al respecto porque tras la evaluación no constituye un problema que tenga que tratar. Respecto de la identidad de la operación mencioné expresamente el logo y el debate. Los consultores han recomendado que deberíamos abandonar el logo específico de ECHO. Este es un punto en el que creo que no deberíamos seguir sus recomendaciones. Pero deberíamos encontrar cierto equilibrio. En una palabra, la visibilidad esta bien, pero la viabilidad, mejor. En algunos casos existe el riesgo de que imponiendo el logo excesivamente se creen fricciones y se reduzca la voluntad de cooperar adecuadamente sobre el terreno. En algún punto debemos encontrar el equilibrio. Pero no era mi intención echarme atrás en lo que se refiere a la visibilidad. Se lo debemos a nuestros contribuyentes, los ciudadanos europeos. Ciertamente no hay ninguna razón por la que debamos ocultar a los beneficiarios quienes están realmente ayudándoles."@es12
"Ensinnäkään emme ole suunnittelemassa minkäänlaisia muutoksia, jotka koskevat meidän järjestämämme tai meidän politiikkamme piiriin kuuluvan avun toimittamista, emmekä odota niitä tehtävän kansalaisjärjestöjen, YK:n eikä muidenkaan järjestöjen osalta. Vastaamme vetoomuksiin ja tulemme apuun kriiseissä sekä käytämme mitä tahansa sellaista järjestöä, joka pystyy tekemään hyvää työtä erityisoloissa. Meillä ei ole tiukkaa ennakkokäsitystä siitä, kenelle mitäkin annetaan. Kansalaisjärjestöjen osalta olemme havainneet, että tarvitsee tehdä vain vähän muutoksia. Tiedämme, että käytännössä, jokapäiväisissä operaatioissa, meidän on kevennettävä menettelyjä niin paljon kuin mahdollista, mutta yleisesti ottaen tätä ei ole pidetty arviointiprosessissa mitenkään merkittävänä asiana. Seuraavan kysymyksen osalta, joka koski asetusten uudistamista tai muuttamista, tein jo selväksi avauspuheessani, että käsittääksemme monia tärkeitä ja tarpeellisia muutoksia on mahdollista tehdä olemassa olevien asetusten puitteissa. Palaamme siihen vielä. Emme ole sulkemassa pois mahdollisuutta asetuksenkaan muuttamisesta, mutta sitä käsittelemme paljon laajemman, pitkäaikaisen prosessin yhteydessä jonka jo mainitsin ja joka koski toimintamme politiikkapuolta. Toistaiseksi työskentelemme olemassa olevien asetusten pohjalta. Mielestämme se antaa riittävästi tilaa tarvittaville muutoksille. Yhteispäätösmenettelyn osalta ja vastatessani arviointiin olen tarkoituksellisesti välttänyt sanomasta mitään asiaa koskevaa. Kuinka yhteispäätösmenettely lopultakin järjestetään parlamentin, neuvoston sekä jäsenvaltioiden kesken humanitaarisesta toiminnasta päätettäessä on sellainen aihe, josta on tarpeen keskustella enemmän ja josta on ehkä neuvoteltava. Mutta en halunnut aloittaa asiasta keskustelua, koska arvioinnin jatkaminen ei ole minua koskeva ongelma. Operaation identiteettikysymyksen osalta mainitsin nimenomaisesti sekä logon että keskustelun. Konsultit suosittivat erityisestä ECHOn logosta luopumista. Mielestäni tässä asiassa meidän ei pitäisi noudattaa heidän suosituksiaan. Mutta meidän on päästävä jonkinlaiseen tasapainoon. Ytimekkäästi sanottuna on kyse tästä: näkyvyys on hyvä asia, toteutettavuus vielä parempi. Joissakin tapauksissa on vaarana se, että jos logoa tuodaan liikaa esiin, siitä syntyy kitkaa, joka vähentää kentällä halukkuutta ongelmattomaan yhteistyöhön. Meidän on löydettävä sopiva tasapaino. Mutta en halunnut luovuttaa näkyvyyden osalta. Olemme sen veronmaksajillemme, eurooppalaisille, velkaa. Tietenkään ei ole syytä, miksi meidän olisi salattava avun toimittajilta se taho, joka heitä varsinaisesti auttaa."@fi5
"Tout d'abord, nous ne prévoyons ni n'attendons aucun changement au niveau de notre stratégie de distribution, que ce soit entre ONG et organismes des NU ou autres organisations. Nous répondons à des appels et à des crises et recourons à toute organisation capable d'effectuer un bon travail dans des circonstances particulières. Nous n'avons pas d'idée prédéterminée ou préconçue sur le récipiendaire et l'aide à accorder. S'agissant des ONG, nous trouvons que seuls quelques changements s'avèrent nécessaires. Nous savons qu'en pratique, dans les opérations quotidiennes, nous devrons rationaliser les procédures au maximum. Cependant, en règle générale, l'évaluation d'ensemble n'a pas considéré ce problème comme majeur. Passons maintenant à la question suivante, portant sur la réforme ou la modification du règlement. À ce sujet, j'ai déjà clairement souligné dans mon introduction que nous pensions que de nombreux changements au règlement existant, à la fois importants et nécessaires, pouvaient être envisagés. Nous reviendrons là-dessus. Nous n'écartons pas l'idée de modifier le règlement, mais cette décision s'inscrira dans un processus beaucoup plus large et à long terme - compris dans le volet politique de notre réponse que j'ai mentionné. Pour l'heure, nous travaillerons sur la base du règlement existant. Nous estimons que ce cadre suffit à la mise en œuvre des changements nécessaires. Concernant le problème de la codécision, j'ai volontairement omis de dire quoi que ce soit sur le sujet en répondant à l'évaluation. Comment démêler l'écheveau de la codécision entre le Parlement, le Conseil et les États membres dans le domaine des activités humanitaires est un problème qui nécessite une discussion plus approfondie, voire une négociation. Toutefois, je ne désirais pas entamer un débat sur la question car je n'ai pas à m'occuper du suivi de l'évaluation. Quant à l'identité de l'opération, j'ai clairement mentionné le logo et la discussion. Les consultants nous ont conseillé d'abandonner le logo propre à ECHO. Je ne crois pas qu'il faille suivre cette recommandation. Cependant, nous devons trouver un juste milieu. Bref, la visibilité est une bonne chose, mais la faisabilité est préférable. Dans certains cas, mettre le logo trop en avant risque de créer trop de frictions et affaiblir la volonté de coopérer en douceur sur le terrain. Il faut trouver un équilibre d'une façon ou d'une autre. Mon intention n'était pas de me dérober sur la question de la visibilité. Nous le devons à nos contribuables, le public européen. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait cacher aux bénéficiaires qui les aide en réalité."@fr6,6
"In primo luogo, non programmiamo né prevediamo, in seguito alla nostra gestione o la nostra politica, nessun cambiamento della distribuzione esistente tra ONG e organizzazioni ONU e altre organizzazioni. Noi rispondiamo agli appelli e alle crisi e ci rivolgiamo a qualsiasi organismo in grado di svolgere un buon lavoro in quelle circostanze specifiche. Non abbiamo idee fisse o preconcette su chi riceve cosa. Quanto alle ONG, abbiamo riscontrato che sono necessari pochissimi cambiamenti. Sappiamo che nella pratica, nelle operazioni quotidiane, dobbiamo snellire al massimo le procedure, ma questo in generale non è considerato un grave problema nell’ambito del processo di valutazione complessivo. Passando alla domanda successiva, sulla riforma o modifica del regolamento, ho già detto nella mia dichiarazione introduttiva che secondo noi è possibile apportare molte modifiche rilevanti e necessarie nel quadro del regolamento esistente. Ritorneremo su questo punto. Non escludiamo la possibilità di modificare il regolamento, ma ciò verrà affrontato in un processo più ampio e più a lungo termine – quello che, come ho detto, riguarda l’aspetto politico della nostra risposta. Per il momento lavoriamo sulla base del regolamento esistente, il che, secondo noi, ci lascia abbastanza spazio per effettuare i cambiamenti necessari. Quanto all’aspetto relativo alla codecisione, nel rispondere alla valutazione ho scelto volutamente di non dire nulla in proposito. I dettagli della codecisione in termini di rapporti tra Parlamento, Consiglio e Stati membri nelle decisioni sulle questioni umanitarie sono un tema che va discusso ulteriormente e forse negoziato. Ma non ho voluto aprire un dibattito in merito, perché il seguito da dare alla valutazione non è un problema che mi riguarda. A proposito dell’identità dell’operazione, ho citato espressamente il logo e la relativa discussione. I consulenti hanno raccomandato di abbandonare il logo specifico ECHO. Qui penso che non si debba seguire la loro raccomandazione. Dobbiamo comunque trovare un equilibrio. In sostanza: la visibilità va bene, la fattibilità va meglio. In alcuni casi, premendo eccessivamente sul logo si rischia di creare attriti e scoraggiare la volontà di cooperare agevolmente sul terreno. Dobbiamo trovare un equilibrio da qualche parte. Ma non volevo rinunciare alla visibilità. Lo dobbiamo ai nostri contribuenti, ai cittadini europei. Certo, non vi è motivo di nascondere ai beneficiari l’identità di chi in realtà li aiuta."@it9
"First, we are not planning or expecting any change concerning distribution, as between NGOs and UN organisations and other organisations, driven by our management or policy We respond to appeals and crises and use whichever organisation is able to do a good job in the specific circumstances. We do not have a fixed, preconceived idea of who gets what. Concerning the NGOs, we have found very few changes to be necessary. We know that in practice, in daily operations, we will have to streamline procedures as much as possible but, in general, this has not been seen as a major issue in the whole evaluation process. Moving on to the next question, on reforming or changing the regulation, I already made it clear in my opening remarks that we think it is possible to make many important and necessary changes within the existing regulation. We will come back to that. We are not closing the option of changing the regulation but this will be taken up in a much broader, long-term process – the one I mentioned concerning the policy part of our response. For the time being we will work on the basis of the existing regulation. We think this gives enough scope for the changes that are needed. Regarding the codecision aspect of this, in responding to the evaluation, I have deliberately avoided saying anything concerning that issue. How codecision will eventually be hammered out in terms of relations between Parliament, the Council and Member States in decision-making on humanitarian activities is something that needs to be discussed further and perhaps negotiated. But I did not want to open up a discussion on that because following up the evaluation is not a problem I have to deal with. Concerning the identity of the operation, I distinctly mentioned the logo and the discussion. The consultants recommended that we should give up the specific ECHO logo. This is one point on which I feel we should not follow their recommendation. But we have to strike some kind of balance. To put it in a nutshell: visibility is fine, feasibility is better. There is, in some cases, a risk that pushing the logo too much creates friction and reduces the willingness to cooperate smoothly on the ground. Somewhere we have to find a balance. But I did not want to back down as far as visibility is concerned. We owe it to our tax-payers, the European public. Certainly there is no reason why we should hide from the beneficiaries who it is that is actually helping them."@lv10
"Om te beginnen hebben we geen plannen voor een wijziging in de taakverdeling tussen bijvoorbeeld NGO's, VN-organisaties en andere organisaties. Daarvoor hebben wij geen beheersredenen en evenmin beleidsredenen. We verwachten ook geen wijziging. We reageren op hulpoproepen en op crisissen en doen daarbij een beroep op organisaties die in de gegeven omstandigheden goed werk kunnen leveren. We hebben geen vaste, vooropgezette ideeën over wie wat krijgt. Met betrekking tot de NGO's is onze conclusie dat er maar heel weinig moet veranderen. We weten dat we in de praktijk, bij dagelijkse verrichtingen, de procedures zoveel mogelijk moeten stroomlijnen, maar dat werd door de bank genomen niet als een belangrijk punt ervaren bij de evaluatie. Wat betreft uw volgende vraag over een hervorming of wijziging van de reglementering, heb ik in mijn inleidende toespraak al duidelijk gemaakt dat het volgens ons mogelijk is een groot aantal belangrijke en noodzakelijke veranderingen aan te brengen in de bestaande reglementering. Daar zal ik straks op terugkomen. We sluiten een vervanging van de reglementering niet uit, maar zo'n vervanging zal onderdeel uitmaken van een veel ruimer proces op lange termijn, het proces waar ik het over had in ons antwoord over het beleid. Voorlopig werken we verder met de bestaande reglementering. Dat biedt volgens ons voldoende ruimte voor de nodige veranderingen. In mijn reactie op de evaluatie heb ik met opzet vermeden iets over het medebeslissingsrecht te zeggen. Welke vorm de medebeslissingsprocedure uiteindelijk zal aannemen, hoe de verhoudingen tussen het Parlement, de Raad en de lidstaten uiteindelijk zullen uitvallen in verband met humanitaire activiteiten, is iets waar verder over gesproken en misschien wel onderhandeld moet worden. Maar ik wilde hierover geen discussie beginnen omdat het gevolg dat aan de evaluatie wordt gegeven niet mijn probleem is. Wat betreft de identiteit van het optreden heb ik het duidelijk gehad over het logo. De consulenten hebben ons aanbevolen ons specifieke ECHO-logo te laten vallen. Op dit punt vind ik dat we hun aanbevelingen niet moeten volgen. Niettemin moeten we een evenwicht zien te vinden. Kort samengevat: zichtbaarheid is prima, maar haalbaarheid is beter. In sommige gevallen bestaat het risico op wrijving als we ons logo te veel op de voorgrond willen dringen, en dat vermindert de bereidheid vlot samen te werken op het terrein. We moeten een evenwicht zien te vinden. Ik wilde onze zichtbaarheid in ieder geval niet prijsgeven, daartoe zijn we verplicht aan onze belastingbetalers, de Europese burgers. Er is geen enkele reden waarom we hen die onze hulp krijgen, zouden verbergen van wie de hulp eigenlijk afkomstig is."@nl2
"Em primeiro lugar, a nível da distribuição não estamos a planear nem a contar com qualquer mudança entre ONG e organizações das Nações Unidas e outras, induzida pela nossa gestão ou pela nossa política. Respondemos aos apelos e às crises e recorremos à organização, qualquer que ela seja, que for capaz de fazer um bom trabalho naquelas circunstâncias específicas. Não temos uma ideia fixa nem pré­concebida de quem obtém o quê. Em relação às ONG, verificámos que são muito poucas as mudanças que é necessário introduzir. Estamos conscientes de que, na prática, nas operações quotidianas, será necessário simplificar os procedimentos na medida do possível mas, regra geral, isto não foi considerado um problema de maior no processo de avaliação global. Passando agora à próxima questão, sobre a reforma ou a alteração da regulamentação, já tornei claro, nas minhas observações introdutórias, que consideramos ser possível introduzir um grande número de importantes e necessárias alterações na actual regulamentação. Voltaremos a esta questão. Não estamos a pôr de parte a opção de alterar a regulamentação, mas isto será feito mediante um processo muito mais alargado e a longo prazo - o processo a que fiz referência no tocante à parte da nossa resposta relativa à política. Para já, trabalharemos com base na regulamentação existente, que, em nossa opinião, oferece suficientes possibilidades para a introdução das necessárias alterações. Em relação ao aspecto da co­decisão nesta matéria, ao responder à avaliação, evitei deliberadamente dizer fosse o que fosse a este respeito. A questão de saber como é que, eventualmente, se configurará a co­decisão em termos das relações entre o Parlamento, o Conselho e os Estados­Membros no processo de tomada de decisões em matéria de actividades humanitárias é algo que terá de ser mais debatido e porventura negociado. Mas não era minha intenção iniciar uma discussão sobre este assunto, pois o seguimento da avaliação não é um problema da minha competência. No respeitante à identidade das operações, referi­me distintamente ao logotipo e ao debate. Os consultores recomendaram que deveríamos deixar de utilizar o logotipo específico da ECHO. Neste aspecto, em particular, considero que não deveríamos seguir a sua recomendação. No entanto, temos de encontrar um meio termo. Resumindo as coisas numa palavra, a visibilidade é boa, a viabilidade é melhor. Existe, nalguns casos, o risco de a excessiva imposição do logotipo criar fricção e reduzir a vontade cooperar amenamente no terreno. Temos de encontrar algures um meio termo. No entanto, optei por não retroceder em relação à visibilidade. Devemo­lo aos nossos contribuintes, aos cidadãos europeus. Não há qualquer razão para ocultarmos aos beneficiários quem é que efectivamente os está a ajudar."@pt11
". För det första planerar eller förväntar vi oss inga förändringar rörande fördelningen mellan icke-statliga organisationer och FN-organisationer och andra organisationer, som har att göra med vår förvaltning eller strategi. Vi reagerar på vädjanden och kriser och använder den organisation som kan göra ett bra jobb under specifika omständigheter. Vi har ingen bestämd, fastställd idé om vem som skall göra vad. Vad gäller icke-statliga organisationer har vi kommit fram till att det fordras mycket små förändringar. Vi vet att vi i praktiken, i det dagliga arbetet, måste skräddarsy förfarandena så mycket som möjligt, men i allmänhet har detta inte betraktas som en viktig fråga under hela utvärderingsförfarandet. Rörande nästa fråga, om reformering eller ändring av regelverket, klargjorde jag redan i mina inledande kommentarer att vi anser att det är möjligt att göra många viktiga och nödvändiga ändringar i det befintliga regelverket. Vi återkommer till detta. Vi förkastar inte möjligheten att ändra regelverket, men detta kommer att tas upp i en mycket bredare, långsiktig process – den jag nämnde rörande den strategiska delen i vårt gensvar Fram till dess kommer vi att arbeta på grundval av det befintliga regelverket. Vi anser att detta ger tillräckligt utrymme för de ändringar som krävs. Rörande medbeslutandeaspekten i detta sammanhang, dvs. gensvaret på utvärderingen, har jag avsiktligt undvikit att säga något om denna fråga. Det sätt på vilket medbeslutandet till sist kommer att utformas rörande förbindelserna mellan parlamentet, rådet och medlemsstaterna vid beslutsfattandet i humanitära frågor är något som måste diskuteras ytterligare och kanske förhandlas om. Men jag ville inte inleda en diskussion om detta, eftersom uppföljningen av utvärderingen inte är ett problem som jag måste ta itu med. Rörande operationens identitet, nämnde jag särskilt logotypen och diskussionen. Konsulterna rekommenderade att vi skulle avskaffa den särskilda ECHO-logotypen. I detta avseende anser jag att vi inte bör följa deras rekommendation. Men vi måste nå en slags balans. För att komma till saken: Att synas är bra, men att kunna genomföra något är bättre. I vissa fall finns en risk att om man framhäver logotypen för mycket kan detta skapa friktion och minska viljan till ett smidigt samarbete på platsen. Vi måste på något sätt hitta en balans. Men jag ville inte kompromissa vad gäller synligheten. Det är vi skyldiga våra skattebetalare, Europeiska unionens medborgare. Det finns verkligen inget skäl till varför vi skall gömma undan de biståndsgivare som faktiskt är de som hjälper dem."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,7,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph