Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-26-Speech-2-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991026.3.2-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, c’est la première fois que le nouveau Parlement remplit sa mission de suivi de la Banque centrale européenne. Le groupe des Verts/Alliance libre européenne appuie chaleureusement le rapport Huhne, non seulement pour sa qualité professionnelle, mais aussi pour son état d’esprit général. Il répond, en effet, au problème fondamental qui nous est aujourd’hui posé, celui de la responsabilité en matière de conduite de la politique monétaire. Quelle est la teneur de ce problème ? La Banque centrale n’est pas un quatrième pouvoir. Elle n’est pas à même, par exemple, de contester les droits sociaux acquis par les Européens. Ces droits reposent soit la Déclaration universelle des droits de l’homme, soit sur les législations nationales, soit sur des accords entre partenaires sociaux. La Banque centrale, elle, s’est vue déléguer par les Européens une fonction précise : assurer la stabilité des prix. Le traité de Maastricht n’est pas très précis sur la manière dont elle doit rendre compte de sa mission à la représentation nationale. Toutes les banques centrales ou internationales des grands pays sont tenus, sous une forme ou sous une autre, à cette responsabilité démocratique vis-à-vis de la communauté socio-économique, dans les pays anglo-saxons à travers le Parlement, en Allemagne à travers les banques fédérées des Länder. Il nous faut aujourd’hui inventer les formes de la responsabilité démocratique de la Banque centrale européenne. Le rapport Huhne fournit déjà de nombreuses pistes. Nous soutenons les deux amendements présentés par le rapporteur lui-même, la publication des votes au Conseil de la Banque centrale européenne et des modèles économétriques sur lesquels s’appuient ces votes. Seule une totale transparence du rapport entre les objectifs fixés par le Traité et les actions des membres du Conseil permettra, en effet, aux Européens de mesurer si les membres du Conseil accomplissent correctement leur mission, ce dont nous ne doutons pas. De ce point de vue, le rapport Huhne se félicite avec raison de la baisse des taux d’intérêt intervenue en avril. Outre l’effet positif de cette décision sur l’emploi, elle est conforme à l’objectif de soutenabilité écologique, c’est-à-dire au refus de trop privilégier le présent par rapport au futur. C’est pourquoi notre groupe s’inquiète des rumeurs de hausse prochaine des taux d’intérêt. Une telle décision compromettrait à la fois la reprise de l’emploi en Europe et les investissements écologiques, notamment ceux relatifs aux économies d’énergie et à la lutte contre l’effet de serre. Une telle décision ne saurait intervenir qu’en cas de menace sur la stabilité des prix. Or la stabilité des prix vaut dans les deux sens. Depuis de nombreux mois, l’indice des prix à la consommation croit au rythme de 1 %, mais l’indice des prix industriels décroît, lui, au rythme de 1 %. Cette déflation des prix industriels précipite la préférence pour le présent, elle deviendrait dangereuse si les taux d’intérêt réels venaient à augmenter. C’est pour éviter cela que notre groupe propose un amendement attirant l’attention de la Banque centrale européenne sur son mandat qui est d’assurer la stabilité des prix dans les deux sens."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, det er første gang, det nye Parlament udfører sin kontrolfunktion over for Den Europæiske Centralbank. De Grønne støtter varmt Huhne-betænkningen, ikke blot på grund af den professionelle kvalitet, men også på grund af den generelle holdning i betænkningen. Den svarer således på det grundlæggende spørgsmål, som vi står over for i dag, nemlig spørgsmålet om ansvar i forbindelse med den monetære politik. Hvad er indholdet i denne problematik? Centralbanken er ikke en fjerde magt. Den kan f.eks. ikke anfægte de sociale rettigheder, som europæerne har opnået. Disse rettigheder er enten baseret på den generelle menneskerettighedserklæring, de nationale lovgivninger eller på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Centralbanken har af europæerne fået en bestemt opgave, nemlig at sikre prisstabiliteten. Maastricht-traktaten er ikke ret præcis med hensyn til den måde, hvorpå Centralbanken skal gøre rede for sin opgave over for en national repræsentation. Alle centralbanker eller internationale banker i de store lande har en eller anden form for demokratisk ansvar over for det socioøkonomiske samfund, i de angelsaksiske lande sker det gennem Parlamentet og i Tyskland gennem delstaternes forbundsbanker. I dag skal vi fastsætte, hvilket demokratisk ansvar Den Europæiske Centralbank skal have. Huhne-betænkningen fremkommer allerede med adskillige forslag. Vi støtter de to ændringsforslag, der er fremsat af ordføreren selv, om offentliggørelse af stemmerne i Styrelsesrådet og de økonometriske modeller, der ligger til grund for disse stemmer. Kun en fuldstændig gennemsigtighed i forholdet mellem de målsætninger, der fastsættes i traktaten, og Styrelsesrådets medlemmers handlinger vil således give europæerne mulighed for at bedømme, om medlemmerne af Styrelsesrådet opfylder deres opgaver tilfredsstillende, hvilket vi i øvrigt ikke er i tvivl om. Set ud fra dette synspunkt glæder man sig i Huhne-betænkningen med god grund over faldet i rentesatserne i april. Ud over denne beslutnings positive effekt på beskæftigelsen er den i overensstemmelse med målet om en miljømæssig bæredygtighed, det vil sige en afvisning af en for stor favorisering af de nuværende forhold i forhold til fremtiden. Det er derfor, at vores gruppe er bekymret over rygterne om den kommende forhøjelse af rentesatserne. En sådan beslutning bringer både stigningen i Europas beskæftigelse og de miljømæssige investeringer i fare, navnlig investeringer i forbindelse med energibesparelser og bekæmpelse af drivhusgasser. En sådan beslutning vil kun få virkning i tilfælde af en trussel mod prisstabiliteten. Imidlertid går prisstabiliteten i to retninger. Gennem mange måneder er prisindekset for forbruget vokset 1%, mens indekset for industrielle priser falder med en 1%. Denne deflation af industrielle priser er et bevis på en favorisering af nutiden, og den bliver farlig, hvis de egentlige rentesatser begyndte at vokse. Det er for at undgå dette, at vores gruppe fremsatte et ændringsforslag, der skal henlede Den Europæiske Centralbanks opmærksomhed på sin opgave, som netop er at sikre prisstabiliteten i begge retninger."@da1
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal nimmt das neue Parlament seine Kontrollfunktion gegenüber der Europäischen Zentralbank wahr. Die Fraktion Grüne/Freie Europäische Allianz erteilt dem Bericht Huhne ihre volle Zustimmung, nicht nur wegen seiner Professionalität, sondern auch wegen der ihm zugrundeliegenden allgemeinen Geisteshaltung. Er beantwortet das Grundproblem, vor dem wir heute stehen, das Problem einer verantwortungsbewußten Währungspolitik. Worin besteht dieses Problem? Die Zentralbank ist keine vierte Macht. Sie ist beispielsweise nicht in der Lage, die von den Europäern errungenen sozialen Rechte in Frage zu stellen. Diese Rechte basieren entweder auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder auf den nationalen Rechtsvorschriften bzw. auf Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern. Der Zentralbank wurde durch die Europäer eine konkrete Funktion zugewiesen: die Gewährleistung der Preisstabilität. Der Vertrag von Maastricht enthält keine sehr präzisen Aussagen darüber, wie sie gegenüber den einzelstaatlichen Vertretern Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu legen hat. Alle Zentralbanken oder internationalen Banken der großen Länder sind in der einen oder anderen Form an diese demokratische Verantwortung gegenüber der sozioökonomischen Gemeinschaft gebunden, in den angelsächsischen Ländern über das Parlament, in Deutschland über die Landeszentralbanken. Heute gilt es nun, die Formen der demokratischen Verantwortung der Europäischen Zentralbank zu entwickeln. Hierfür weist der Bericht Huhne mehrere Wege. Wir unterstützen die beiden Änderungsvorschläge, die der Berichterstatter selbst gemacht hat, die Veröffentlichung der Abstimmungen im EZB­Rat sowie der ökonometrischen Modelle, die diesen Abstimmungen zugrunde liegen. Nur wenn die Beziehungen zwischen den durch den Vertrag festgelegten Zielen und den Handlungen der Ratsmitglieder völlig transparent sind, werden die Europäer ermessen können, ob die Mitglieder des EZB­Rates ihre Mission korrekt erfüllen, woran wir keinen Zweifel haben. Von diesem Standpunkt aus wird im Bericht Huhne zu Recht die Zinssenkung vom April begrüßt. Neben dem positiven Beschäftigungseffekt dieser Entscheidung entspricht sie auch dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit, d.h. der Ablehnung, die Gegenwart allzu sehr gegenüber der Zukunft zu privilegieren. Deshalb ist unsere Fraktion besorgt angesichts der Gerüchte über eine bevorstehende Zinserhöhung. Eine solche Entscheidung würde sowohl die Wiederbelebung des Arbeitsmarkts in Europa als auch die ökologischen Investitionen in Frage stellen, vor allem im Bereich der Energieeinsparung und der Bekämpfung des Treibhauseffekts. Eine solche Entscheidung wäre nur geboten, wenn die Preisstabilität in Gefahr wäre. Die Preisstabilität gilt aber in beiden Richtungen. Seit mehreren Monaten steigt der Verbraucherpreisindex um 1 %, während der Industriepreisindex um 1 % fällt. Diese Deflation der Industriepreise beschleunigt noch die Präferenz für die Gegenwart, sie würde im Falle einer Erhöhung der realen Zinssätze gefährliche Formen annehmen. Um dem entgegenzuwirken, schlägt unser Fraktion eine Änderung vor, die dahin geht, die Aufmerksamkeit der Europäischen Zentralbank darauf zu lenken, daß ihr das Mandat zugewiesen wurde, die Preisstabilität in beiden Richtungen zu gewährleisten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που το νέο Κοινοβούλιο εκπληρώνει την αποστολή που έχει αναλάβει να επιβλέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ένθερμα την έκθεση Huhne όχι μόνο για τον επαγγελματισμό που τη χαρακτηρίζει, αλλά και για τη γενική αντίληψη που εκφράζει. Ανταποκρίνεται πράγματι στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το πρόβλημα δηλαδή της ευθύνης για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Σε τί συνίσταται όμως το πρόβλημα αυτό; Η ΕΚΤ δεν αποτελεί τέταρτη εξουσία. Δεν είναι σε θέση π.χ. να αμφισβητεί τα κοινωνικά δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι Ευρωπαίοι. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται είτε στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων είτε στις εθνικές νομοθεσίες ή σε συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Όσο για την ΕΚΤ, οι Ευρωπαίοι της ανέθεσαν ένα συγκεκριμένο καθήκον: την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν είναι απόλυτα σαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λογοδοτεί στην εθνική αντιπροσωπεία για την αποστολή της. Όλες οι κεντρικές και διεθνείς τράπεζες των ισχυρών κρατών φέρουν υποχρεωτικά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τη δημοκρατική αυτή ευθύνη έναντι της κοινωνικοοικονομικής κοινότητας, στις αγγλοσαξονικές χώρες μέσω του Κοινοβουλίου και στη Γερμανία μέσω των ομοσπονδιακών τραπεζών των ομόσπονδων κρατιδίων. Σήμερα χρειάζεται να επινοήσουμε τις μορφές της δημοκρατικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έκθεση Huhne προτείνει ήδη πολλούς δρόμους. Υποστηρίζουμε τις δύο τροπολογίες που υποβάλλει ο ίδιος ο εισηγητής, τη δημοσίευση των ψηφοφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των οικονομετρικών προτύπων επί των οποίων βασίζονται οι εν λόγω ψηφοφορίες. Μόνο με απόλυτη διαφάνεια της σχέσης μεταξύ των στόχων που καθορίζει η Συνθήκη και των ενεργειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν πράγματι οι Ευρωπαίοι να αξιολογήσουν κατά πόσον τα μέλη του Συμβουλίου εκτελούν σωστά την αποστολή τους, κάτι για το οποίο δεν αμφιβάλλουμε. Από αυτή την άποψη η έκθεση Huhne δικαίως εκφράζει ικανοποίηση για τη μείωση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο. Εκτός από τις θετικές συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση για την απασχόληση, είναι επίσης σύμφωνη με τον στόχο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της άρνησης δηλαδή του υπέρμετρου ενδιαφέροντος για το παρόν σε βάρος του μέλλοντος. Γι’ αυτό η πολιτική μας ομάδα ανησυχεί για τις φήμες σχετικά με επικείμενη αύξηση των επιτοκίων. Μια τέτοια απόφαση θα θέσει σε κίνδυνο τόσο την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής απασχόλησης όσο και τις περιβαλλοντικές επενδύσεις, κυρίως όσες αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μόνο σε περίπτωση που απειλείται η σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, η σταθερότητα των τιμών είναι σημαντική και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εδώ και πολλούς μήνες ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται κατά 1%, αλλά ο δείκτης των βιομηχανικών τιμών μειώνεται, αντίθετα, κατά 1%. Αυτός ο αποπληθωρισμός των βιομηχανικών τιμών σπεύδει να δώσει προτεραιότητα στο παρόν, και η κατάσταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη εάν αυξηθούν τα πραγματικά επιτόκια. Ακριβώς για να αποφευχθεί αυτό, η πολιτική μας ομάδα προτείνει μια τροπολογία εφιστώντας την προσοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αποστολή της να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών και προς τις δύο κατευθύνσεις."@el8
"Mr President, this is the first time that the new Parliament is fulfilling its mission of supervising the European Central Bank. The Group of the Greens/European Free Alliance heartily supports the Huhne report, not only for its professional quality but also for its general attitude of mind. It is effectively a response to the fundamental problem which faces us today, that of accountability in managing monetary policy. What is the nature of this problem? The Central Bank is not a fourth estate. It is not, for example, in a position to challenge the social rights gained by Europeans. These rights are enshrined either in the Universal Declaration of Human Rights, in national bodies of legislation and in conventions between management and unions. The Central Bank, on the other hand, has been assigned a specific function by Europeans, that of ensuring price stability. The Maastricht Treaty is not very specific on the manner in which it must actually be accountable for the fulfilment of its mission with regard to national representatives. All central or international banks of major countries are bound, in one form or another, by this democratic accountability with regard to the socio-economic community – in the Anglo-Saxon countries through Parliament and in Germany through the federate banks of the . Today we have to invent the forms of democratic responsibility of the European Central Bank. The Huhne report already provides many possible routes. We support the two amendments tabled by the rapporteur himself, for publication of votes in the Council of the European Central Bank and the econometric models on which these votes are based. Only the most complete transparency of the relationship between the objectives set by the Treaty and the actions of the members of the Council will make it possible for Europeans to actually measure whether the members of the Council are fulfilling their mission properly, not that we doubt it. From this point of view, the Huhne report is justifiably very pleased with the reduction in interest rates which occurred in April. Apart from the positive effect of this decision on employment, it is in line with the objective of ecological sustainability, which is to say the rejection of a policy of excessively favouring immediate prospects at the expense of long- term future prospects. This is why our group is concerned about the rumours of a forthcoming increase in interest rates. Such a decision would compromise both the upturn in employment in Europe and ecological investment, especially that related to saving energy and combating the greenhouse effect. Such a decision could only be taken in the event that price stability was threatened. Well, price stability applies in both directions. For many months, the consumer price index has been increasing at a rate of 1%, while the industrial price index on the other hand has been decreasing, at a rate of 1%. This deflation in industrial prices prompts giving preference to short-term prospects. It would become dangerous if real interest rates were to increase. In order to prevent such situations arising, our Group is proposing an amendment drawing the attention of the European Central Bank to its mandate to ensure price stability in both directions."@en3
"(FR) Señor Presidente, señorías, es la primera vez que el nuevo Parlamento cumple su misión de seguimiento del Banco Central Europeo. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea da su apoyo claramente al Informe Huhne, no sólo por su calidad profesional, sino también por su estado de ánimo en general. Responde, en efecto, al problema fundamental que se nos plantea hoy, que es el de la responsabilidad en materia de dirección de la política monetaria. ¿Cuál es el contenido de este problema? El Banco Central no es un cuarto poder. No tiene la posibilidad, por ejemplo, de discutir los derechos sociales adquiridos por los europeos. Estos derechos se basan o bien en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o bien en las legislaciones nacionales, o bien en acuerdos entre agentes sociales. El Banco Central ha visto cómo los europeos le delegaban una función concreta: asegurar la estabilidad de los precios. El Tratado de Maastricht no es muy concreto sobre la forma como ha de dar cuenta de su misión a la representación nacional. Todos los bancos centrales o internacionales de los grandes países se deben, en una u otra forma, a esta responsabilidad democrática frente a la comunidad socioeconómica, en los países anglosajones a través del Parlamento, en Alemania a través de los Bancos federados de los Länder. Hoy necesitamos inventar las formas de la responsabilidad democrática del Banco Central Europeo. El Informe Huhne ya da muchas pistas. Damos nuestro apoyo a las dos enmiendas presentadas por el propio ponente, la publicación de las votaciones del Consejo del Banco Central Europeo y de los modelos econométricos sobre los que se apoyan esas votaciones. Unicamente una total transparencia del informe entre los objetivos fijados por el Tratado y las acciones de los miembros del Consejo permitirá a los europeos apreciar si los miembros del Consejo cumplen correctamente con su misión, algo que nosotros no dudamos. Desde este punto de vista, el Informe Huhne se felicita con razón por la bajada de los tipos de interés que se produjo en abril. Por encima del efecto positivo de esta decisión sobre el empleo, está conforme con el objetivo de sostenibilidad ecológica, es decir con la negativa a privilegiar demasiado el presente con respecto al futuro. Por ello nuestro Grupo se preocupa por los rumores de una próxima subida de los tipos de interés. Una decisión así comprometería al mismo tiempo el repunte del empleo en Europa y las inversiones en materia de ecología, principalmente las relativas a las economías de energía y a la lucha contra el efecto invernadero. Una decisión como ésa no debería producirse más que en caso de amenaza a la estabilidad de los precios. Ahora bien, la estabilidad de los precios vale en los dos sentidos. Desde hace muchos meses el índice de los precios al consumo crece a un ritmo de un 1%, pero el índice de los precios industriales decrece a un ritmo de un 1%. Esta deflación de los precios industriales precipita la preferencia por el presente, se convertiría en peligrosa si los tipos de interés reales llegaran a subir. Para evitar esto nuestro Grupo propone una enmienda que llama la atención del Banco Central Europeo sobre su mandato que es el de asegurar la estabilidad de los precios en los dos sentidos."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uusi parlamentti on nyt ensimmäistä kertaa täyttämässä Euroopan keskuspankin seurantaa koskevaa tehtäväänsä. Vihreät/Euroopan vapaa allianssi –ryhmä tukee lämpimästi Huhnen mietintöä, ei ainoastaan siksi, että se on ammattitaitoisesti laadittu, vaan myös sen yleisen hengen vuoksi. Se nimittäin vastaa nykyiseen perusongelmaamme, eli rahapolitiikan harjoittamiseen liittyvään vastuukysymykseen. Mitä tuo vastuukysymys sitten pitää sisällään? Euroopan keskuspankki ei ole mikään neljäs valtiomahti. Se ei voi kiistää edes esimerkiksi eurooppalaisten saavuttamia sosiaalisia oikeuksia. Nämä oikeudet perustuvat joko maailmanlaajuiseen ihmisoikeusjulistukseen, kansallisiin lainsäädäntöihin tai työmarkkinaosapuolten välisiin sopimuksiin. Euroopan keskuspankki puolestaan on saanut tarkoin määritellyn tehtävän Euroopan kansalaisilta: hintojen vakauttamisen. Maastrichtin sopimuksessa ei määritellä erityisen täsmällisesti tapaa, jolla tehtävä on kansallisella tasolla täytettävä. Kaikki suurten jäsenvaltioiden keskuspankit tai kansainväliset pankit ovat velvoitettuja täyttämään tämän demokraattisen vastuun sosioekonomisen yhteisön hyväksi, ja anglosaksisissa maissa tuo vastuu täytetään parlamentin, ja Saksassa osavaltioiden keskuspankkien välityksellä. Meidän on nyt keksittävä tapa, jolla demokraattinen vastuu voidaan kantaa Euroopan keskuspankissa. Huhnen mietintö tarjoaa jo monia välineitä. Kannatamme kahta, esittelijän itsensä esittelemää tarkistusta, eli Euroopan keskuspankin neuvoston äänestysten sekä niiden matemaattisten talousmallien julkistamista, joihin nämä äänestykset perustuvat. Täydellinen avoimuus EY:n perustamissopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja EKP:n neuvoston jäsenten toimien välillä on itse asiassa ainut tapa, jolla eurooppalaiset voivat arvioida, ovatko EKP:n neuvoston jäsenet täyttäneet moitteettomasti tehtävänsä, mitä me emme kyllä yhtään epäile. Tältä näkökannalta katsottuna Huhnen mietinnössä osoitetaan syystäkin tyytyväisyyttä huhtikuussa tapahtuneeseen korkotason laskuun. Paitsi että tuolla päätöksellä on myönteinen vaikutus työllisyyteen, se vastaa ekologisen kestävyyden tavoitetta, eli kieltäytymistä siitä, että nykyhetkeä suosittaisiin liikaa tulevaisuuden kustannuksella. Tämän vuoksi ryhmämme on huolissaan huhuista, joiden mukaan korkotaso lähiaikoina nousisi. Korkotason nostopäätös vaarantaisi sekä työllisyyden elpymisen Euroopassa että ekologiset, erityisesti energiansäästöön ja kasvihuoneilmiön torjumiseen liittyvät investoinnit. Tuollainen päätös voisi tulla kysymykseen ainoastaan, jos hintatason vakaus on uhattuna. Hintatason vakaus on kuitenkin taattava molempiin suuntiin, sekä hintojen laskun että nousun osalta. Kuluttajahintaindeksi on kasvanut 1 prosentin vauhtia jo kuukausien ajan, kun taas teollisuuden hintaindeksi on laskenut samaan tahtiin. Teollisuuden hintojen aleneminen tukee ajatusta nykyhetkeen keskittymisestä, koska hintojen alenemisella on vakavia seurauksia, jos todellinen korkotaso nousisi. Tämän estämiseksi ryhmämme ehdottaa tarkistusta ja muistuttaa Euroopan keskuspankkia sen tehtävästä, joka on vakaan hintatason takaaminen sekä nousuissa että laskuissa."@fi5
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che il nuovo Parlamento assolve al proprio compito di controllo della Banca centrale europea. Il gruppo Verde/Alleanza libera europea sottoscrive volentieri la relazione dell’onorevole Huhne, non soltanto per la qualità professionale ma anche per il tenore generale. Di fatto, essa risponde al problema fondamentale della responsabilità in materia di gestione della politica monetaria. Qual è la portata del problema? La Banca centrale non è un quarto potere. Non può, per esempio, contestare i diritti sociali acquisiti dagli europei. Tali diritti poggiano sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché sulle legislazioni nazionali e sugli accordi fra le parti sociali. Gli europei hanno delegato alla Banca centrale una funzione precisa: garantire la stabilità dei prezzi. Il Trattato di Maastricht non è molto preciso come essa debba rendere conto della sua missione alla rappresentanza nazionale. Tutte le banche centrali o internazionali dei grandi paesi hanno l’obbligo, in un modo o nell’altro, di rispettare questa responsabilità democratica nei confronti della comunità socioeconomica. Nei paesi anglosassoni ciò avviene tramite il Parlamento, in Germania tramite le banche federate dei Oggi dobbiamo dare forma alla responsabilità democratica della Banca centrale europea. La relazione dell’onorevole Huhne ci fornisce già numerose piste. Noi siamo d’accordo con i due emendamenti presentati dal relatore sulla pubblicazione dei voti dei membri del consiglio direttivo della Banca centrale europea e dei modelli econometrici sui quali tali voti si fondano. Soltanto la trasparenza totale del rapporto fra gli obiettivi fissati dal Trattato e azioni dei membri del consiglio direttivo permetterà realmente agli europei di valutare se i membri del consiglio adempiano correttamente alla loro missione, cosa di cui noi non dubitiamo affatto. Giustamente, da questo punto di vista, la relazione dell’onorevole Huhne si compiace della diminuzione dei tassi d’interesse intervenuta in aprile. Tale riduzione non produce soltanto un effetto positivo sull’occupazione, ma è conforme all’obiettivo di sostenibilità ecologica e cioè al rifiuto di privilegiare eccessivamente il momento presente rispetto al futuro. Per questa ragione il nostro gruppo si preoccupa per le voci su un prossimo aumento dei tassi d’interesse. Una decisione del genere comprometterebbe la ripresa dell’occupazione in Europa e al contempo gli investimenti ecologici, segnatamente quelli concernenti i risparmi d’energia e la lotta contro l’effetto serra. Tale decisione avrebbe ragione d’essere unicamente in caso di minaccia per la stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi vale nei due sensi. Da molti mesi a questa parte l’indice dei prezzi al consumo aumenta al ritmo dell’1 percento, mentre l’indice dei prezzi industriali cala al ritmo dell’1 percento. Questa deflazione dei prezzi industriali spinge con forza a propendere per soluzioni da attuare nell’immediato, ma si rivelerebbe pericolosa qualora dovessero aumentare i tassi reali d’interesse. Per evitarlo, il nostro gruppo propone un emendamento nel quale si richiami l’attenzione della Banca centrale europea sul suo mandato, consistente nel garantire la stabilità dei prezzi in entrambi i sensi."@it9
"Mr President, this is the first time that the new Parliament is fulfilling its mission of supervising the European Central Bank. The Group of the Greens/European Free Alliance heartily supports the Huhne report, not only for its professional quality but also for its general attitude of mind. It is effectively a response to the fundamental problem which faces us today, that of accountability in managing monetary policy. What is the nature of this problem? The Central Bank is not a fourth estate. It is not, for example, in a position to challenge the social rights gained by Europeans. These rights are enshrined either in the Universal Declaration of Human Rights, in national bodies of legislation and in conventions between management and unions. The Central Bank, on the other hand, has been assigned a specific function by Europeans, that of ensuring price stability. The Maastricht Treaty is not very specific on the manner in which it must actually be accountable for the fulfilment of its mission with regard to national representatives. All central or international banks of major countries are bound, in one form or another, by this democratic accountability with regard to the socio-economic community – in the Anglo-Saxon countries through Parliament and in Germany through the federate banks of the . Today we have to invent the forms of democratic responsibility of the European Central Bank. The Huhne report already provides many possible routes. We support the two amendments tabled by the rapporteur himself, for publication of votes in the Council of the European Central Bank and the econometric models on which these votes are based. Only the most complete transparency of the relationship between the objectives set by the Treaty and the actions of the members of the Council will make it possible for Europeans to actually measure whether the members of the Council are fulfilling their mission properly, not that we doubt it. From this point of view, the Huhne report is justifiably very pleased with the reduction in interest rates which occurred in April. Apart from the positive effect of this decision on employment, it is in line with the objective of ecological sustainability, which is to say the rejection of a policy of excessively favouring immediate prospects at the expense of long- term future prospects. This is why our group is concerned about the rumours of a forthcoming increase in interest rates. Such a decision would compromise both the upturn in employment in Europe and ecological investment, especially that related to saving energy and combating the greenhouse effect. Such a decision could only be taken in the event that price stability was threatened. Well, price stability applies in both directions. For many months, the consumer price index has been increasing at a rate of 1%, while the industrial price index on the other hand has been decreasing, at a rate of 1%. This deflation in industrial prices prompts giving preference to short-term prospects. It would become dangerous if real interest rates were to increase. In order to prevent such situations arising, our Group is proposing an amendment drawing the attention of the European Central Bank to its mandate to ensure price stability in both directions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, dit is de eerste keer dat het Parlement zich van zijn controletaken met betrekking tot de Europese Centrale Bank kwijt. De fractie van de Groenen/ Vrije Europese Alliantie geeft haar oprechte steun aan het verslag Huhne, niet alleen om de professionele kwaliteit van dat verslag, maar ook om de geest waarin het geheel is gesteld. Het verslag geeft namelijk antwoord op het fundamentele vraagstuk waarmee wij ons vandaag geconfronteerd zien, namelijk de verantwoordelijkheid voor het gevoerde monetair beleid. Wat houdt dit vraagstuk in? De Centrale Bank is geen vierde macht. Zij is zelfs bijvoorbeeld niet in staat de sociale rechten die de Europeanen zich verworven hebben, te betwisten. Die rechten berusten hetzij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hetzij op nationale wetgevingen, hetzij op overeenkomsten tussen sociale partners. De Centrale Bank heeft van de Europeanen een nauwkeurig omschreven opdracht gekregen: het waarborgen van stabiele prijzen. Het verdrag van Maastricht is niet erg nauwkeurig omtrent de wijze waarop de Bank aan de nationale vertegenwoordiging rekenschap moet afleggen over haar opdracht. Alle centrale of internationale banken van grote landen zijn in de een of andere vorm aan die democratische verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociaal-economische gemeenschap gehouden, in de Angelsaksische landen via het Parlement, in Duitsland via de gefedereerde banken van de deelstaten. Wij moeten vandaag gestalte zien te geven aan de democratische verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank. Het rapport Huhne geeft al diverse wegen aan. Wij steunen de twee amendementen die de rapporteur zelf heeft ingediend: bekendmaking van de stemming in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, en van de daaraan ten grondslag liggende econometrische modellen. Alleen wanneer de band tussen de doelstellingen van het Verdrag en het optreden van de leden van de Raad van Bestuur volkomen transparant is, kunnen de Europeanen nagaan of de leden van de Raad van Bestuur zich correct van hun opdracht kwijten, iets waaraan wij niet twijfelen. Vanuit dit oogpunt komt in het verslag Huhne terecht vreugde tot uiting over de verlaging van de rentevoeten van april jongstleden. Behalve de gunstige weerslag van dit besluit op de werkgelegenheid, is deze verlaging conform de doelstellingen van ecologische duurzaamheid, hetgeen inhoudt dat men weigert aan het heden te veel de voorrang te geven boven de toekomst. Daarom maakt onze fractie zich zorgen over geruchten omtrent een toekomstige verhoging van de rentevoeten. Een dergelijk besluit zou zowel de groei van de werkgelegenheid in Europa als de milieu-investeringen, met name voor energiebesparing en bestrijding van het broeikaseffect, in gevaar brengen. Een dergelijk besluit zou slechts genomen mogen worden indien de prijsstabiliteit in het gedrang komt. Welnu, prijsstabiliteit werkt naar twee kanten. De index voor de consumptieprijzen stijgt al maanden met 1%, terwijl die voor industrieproducten met 1% daalt. Deze deflatie van de industrieprijzen versnelt de voorkeur voor het heden, en zou gevaarlijk worden wanneer de reële rentevoeten omhoog zouden gaan. Om dat te voorkomen stelt onze fractie een amendement voor waarin de aandacht van de Europese Centrale Bank gevestigd wordt op haar mandaat, namelijk het waarborgen van prijsstabiliteit in beide richtingen."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas, é a primeira vez que o novo Parlamento cumpre a sua missão de seguimento do Banco Central Europeu. O Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia apoia calorosamente o relatório Huhne, não só pela sua qualidade profissional, mas também pelo seu espírito geral. Com efeito, dá resposta ao problema fundamental que se nos coloca hoje, o da responsabilidade em matéria de condução da política monetária. Qual o teor desse problema? O Banco Central não constitui um quarto poder. Não tem competência, por exemplo, para contestar os direitos sociais adquiridos pelos Europeus. Esses direitos baseiam­se, quer na Declaração Universal dos Direitos do Homem, quer nas legislações nacionais, quer nos acordos entre parceiros sociais. Ao Banco Central, pelo seu lado, foi delegada pelos Europeus uma função específica: assegurar a estabilidade dos preços. O Tratado de Maastricht não é muito específico sobre a maneira como ele deve prestar contas da sua missão à representação nacional. Todos os bancos centrais ou internacionais dos grandes países estão obrigados, de uma forma ou de outra, a essa responsabilidade democrática perante a comunidade socioeconómica, nos países anglo­saxónicos através do Parlamento, na Alemanha através dos bancos federados dos Länder. Temos agora de inventar as formas da responsabilidade democrática do Banco Central Europeu. O relatório Huhne fornece já muitas pistas. Apoiamos as duas alterações apresentadas pelo próprio relator, a saber, a publicação das votações no conselho do Banco Central Europeu e dos modelos econométricos sobre os quais se apoiam essas votações. Com efeito, só uma transparência total da relação entre os objectivos definidos pelo Tratado e as acções dos membros do Conselho permitirá aos Europeus verificar se os membros do conselho cumprem correctamente a sua missão, coisa de que não duvidamos. Deste ponto de vista, o relatório Huhne congratula­se, com razão, com a baixa das taxas de juro ocorridas em Abril. Para além do efeito positivo dessa decisão para o emprego, ela corresponde ao objectivo de sustentabilidade ecológica, isto é, à recusa de privilegiar demasiado o presente relativamente ao futuro. É por isso que o nosso grupo se preocupa com os rumores de um próximo aumento das taxas de juro. Uma tal decisão comprometeria, quer a retoma do emprego na Europa, quer os investimentos ecológicos, nomeadamente aqueles que se referem às poupanças de energia e à luta contra o efeito de estufa. Uma tal decisão só poderia ocorrer em caso de ameaça para a estabilidade dos preços. Ora, a estabilidade dos preços possui duas faces. Desde há muitos meses, o índice dos preços ao consumo cresce ao ritmo de 1 %, mas o índice dos preços industriais decresce, pelo seu lado, ao ritmo de 1 %. Esta deflação dos preços industriais precipita a preferência para já, tornar­se­ia perigosa se as taxas de juro reais viessem a aumentar. É para evitar isso que o nosso grupo propõe uma alteração que chama a atenção do Banco Central Europeu para o seu mandato, que é o de assegurar a estabilidade dos preços em ambos os sentidos."@pt11
"Herr talman, kära kolleger! Det är första gången som det nya parlamentet utför sitt uppdrag att följa upp Europeiska centralbanken. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen stöder varmt Huhnes betänkande, inte bara för dess professionella kvalitet utan också för dess allmänna sinnesstämning. Betänkandet innebär ett svar på det grundläggande problem vi har i dag, nämligen problemet med ansvar när det gäller att föra en penningpolitik. Vari består då detta problem? Centralbanken är inte någon fjärde maktfaktor. Den kan exempelvis inte förneka de sociala rättigheter som européerna förvärvat. Dessa rättigheter vilar antingen på den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, på den nationella lagstiftningen eller överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Centralbanken har av européerna fått en exakt uppgift, nämligen att garantera prisstabiliteten. Maastrichtfördraget är inte särskilt precist när det gäller det sätt på vilket banken skall redogöra för sitt uppdrag i den nationella representationen. Alla centralbanker eller internationella banker i de stora länderna har denna demokratiska skyldighet i en eller annan form gentemot den socio-ekonomiska gemenskapen, i de anglosaxiska länderna via parlamentet, i Tyskland genom de federala bankerna i delstaterna. Vi måste i dag inventera formerna för Europeiska centralbankens demokratiska ansvar. Huhnes betänkande ger redan ett stort antal vägar. Vi stöder de två ändringsförslag som lagts fram av föredraganden själv, offentliggörande av omröstningar i Europeiska centralbankens råd och ekonometriska modeller som dessa omröstningar stöds på. Endast en fullständig öppenhet om förhållandet mellan de målsättningar som fastställs i fördraget och åtgärderna från ledamöterna i rådet gör det möjligt för européerna att bedöma om rådets ledamöter fullgör sin uppgift korrekt, vilket vi inte tvivlar på. Ur den synvinkeln gläds man i Huhnes betänkande med rätta åt räntesänkningen i april. Utöver det faktum att beslutet har en positiv inverkan på sysselsättningen överensstämmer det med målsättningen om ekologisk hållbarhet, dvs. att vägra att alltför mycket främja nuet i förhållande till framtiden. Det är anledningen till att vår grupp oroas av rykten om en förestående räntehöjning. Den skulle både skada den förbättrade sysselsättningen i Europa och de ekologiska investeringarna, bl.a. inom energibesparing och kampen mot växthuseffekten. Ett sådant beslut skall bara fattas om det föreligger ett hot mot prisstabiliteten. Men prisstabiliteten gäller i båda riktningar. Sedan flera månader ökar konsumentprisindex med en takt av 1 procent, medan industriprisindex i stället minskar med 1 procent. Denna deflation av industripriserna påskyndar preferensen för nutiden och den skulle också bli farlig om realräntorna ökade. Det är för att undvika detta som vår grupp föreslår ett ändringsförslag som fäster Europeiska centralbankens uppmärksamhet på dess mandat, nämligen att säkerställa prisstabiliteten i båda riktningarna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph