Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-25-Speech-1-057"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991025.4.1-057"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! I denna stund kommer jag att tänka på vår tidigare kollega Ullmann som var föredragande när vi förra gången diskuterade elektroniska underskrifter. Vi var då inte många närvarande här, men i dag är vi lite fler. Jag tror att det beror på att det finns fler här i kammaren som förstår vikten av detta direktiv. Vikten av detta direktiv illustreras också av den aktieemission som pågick kring det finländska företaget i förra veckan. Det blev en verklig folkkapitalism. är ett företag som marknadsför just säkerhetstjänster och verifieringstjänster, bland annat på Internet. Det är alltså ett ekonomiskt viktigt förslag som vi debatterar. När vi diskuterar detta är det också viktigt att vi får ett snabbt beslut, vilket föredraganden sade och flera andra har betonat. Jag stöder föredraganden och gläder mig över rådets inställning att man vill få ett snabbt beslut och att det har förts en konstruktiv dialog. Annars tror jag att man kan vara rädd för att vi får en uppspaltning av den europeiska marknaden, eftersom ganska många länder redan nu har antagit direktiv. Därför vore det olyckligt om vi inte får detta direktiv. Vidare tycker jag att detta direktiv är klart, även om det har funnits vissa diskussioner om att det inte avgör vilka formkrav som man i medlemsländerna vill ställa på olika förfaranden. Ett gammalt exempel som man kan använda här är att om medlemsstaternas lagstiftning förutsätter samtidig närvaro, så kan man inte ingå äktenskap över nätet bara genom att båda parterna gör denna typ av underskrift. Det är då ett formkrav som finns kvar i lagstiftningen, och det kan man således inte kullkasta. När vi talar om denna typ av identifiering och säkerhetstjänster, hoppas jag att vi inte begränsar oss och tycker att det bara handlar om nummer. I stället kommer vi i framtiden att ha andra former av kanske fysiska identifieringar och fysiska verifieringar, vilket jag hoppas att man tar fasta på i just revideringsklausulen i direktivet. Tro nu inte att jag bara har sett alltför mycket på James Bond. Nej, det är faktiskt så det kommer att vara i framtiden. Därför är alltså revideringsklausulen viktig. Man talar om frivillighet och om olika möjligheter, men i själva verket blir det viktigt att man följer de säkerhetskrav som finns i detta direktiv för att de underskrifter som man har nationellt också får en internationell gångbarhet. Det finns också skäl att påpeka att kommissionen har en viktig uppgift i att fastställa både det som anses vara pålitliga underskrifter och det som anses som säkra anordningar. Vad gäller det hoppas jag att kommissionen fastställer sådana standarder som är ekonomiskt riktiga, att det görs på ett öppet sätt och att det inte skapas de facto monopol. Vi vet ju att standarder i informationssamhället just har denna betydelse. Direktivet ger väldigt mycket makt åt kommissionen på denna punkt."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, i dette øjeblik kommer jeg til at tænke på vores tidligere kollega Ullmann, som var ordfører sidste gang, vi diskuterede elektroniske signaturer. Sidste gang var der ikke mange til stede, men vi er lidt flere i dag. Jeg tror, at det skyldes, at der er flere her i salen, som forstår vigtigheden af dette direktiv. Vigtigheden af dette direktiv illustreres også af den aktieemission, som fandt sted omkring den finske virksomhed Data Fellows i sidste uge. Det blev til ægte folkekapitalisme. Data Fellows er en virksomhed, som markedsfører netop sikkerhedstjenester og verificeringstjenester, bl.a. på Internet. Det er et økonomisk vigtigt forslag, vi forhandler om. Når vi diskuterer dette, er det også vigtigt, at vi træffer en hurtig beslutning, hvilket både ordføreren og flere andre har fremhævet. Jeg støtter ordføreren og glæder mig over Rådets opfattelse af, at der skal træffes en hurtig beslutning, og at der har været en konstruktiv dialog. Ellers kan det frygtes, at vi får en opdeling af det europæiske marked, da temmelig mange lande allerede nu har vedtaget retningslinjer. Derfor ville det være ulykkeligt, hvis vi ikke får dette direktiv. Desuden mener jeg, at dette direktiv er klart, selvom der har været nogle diskussioner om, at det ikke fastlægger, hvilke formkrav medlemsstaterne vil stille til forskellige procedurer. Et gammelt eksempel, som kan anvendes her, er, at hvis medlemsstaternes lovgivning forudsætter samtidig tilstedeværelse, så kan man ikke indgå ægteskab over Nettet blot ved, at begge parter benytter denne type underskrift. Der er i det tilfælde stadig et formkrav i lovgivningen, og det kan ikke tilsidesættes. Når vi taler om denne type identificerings- og sikkerhedstjenester, håber jeg, at vi ikke begrænser os og synes, at det bare drejer sig om tal. Vi får nemlig i fremtiden andre former for måske fysiske identificeringer og fysiske verificeringer, og det håber jeg, at der tages højde for i direktivets revisionsklausul. Tro nu ikke, at jeg bare har set for meget James Bond. Nej, sådan bliver det faktisk i fremtiden. Derfor er revisionsklausulen vigtig. Der tales om frivillighed og om forskellige muligheder, men i selve arbejdet bliver det vigtigt, at de sikkerhedskrav, som er i direktivet, følges, således at de underskrifter, som anvendes nationalt også kan anvendes internationalt. Der er også god grund til at påpege, at Kommissionen har en vigtig opgave i at fastlægge både det, der anses for at være pålidelige underskrifter, og det, der anses for at være sikre systemer. Hvad det angår, håber jeg, at Kommissionen fastlægger standarder, som er økonomisk rigtige, at det gøres på en åben måde, og at der ikke skabes de facto-monopol. Vi ved jo, at standarder i informationssamfundet netop har denne betydning. Direktivet giver meget stor magt til Kommissionen på dette punkt."@da1
"Herr Präsident! In diesem Augenblick muß ich an unseren ehemaligen Kollegen Ullmann denken, der bei unserer letzten Aussprache zu elektronischen Signaturen der Berichterstatter war. Damals waren hier nicht sehr viele Abgeordnete anwesend, heute hingegen sind wir doch etwas mehr. Das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, daß mehr Mitglieder dieses Hauses die Bedeutung dieser Richtlinie erkennen. Wie wichtig diese Richtlinie ist, wird auch durch die Aktienemission der finnischen Firma in der vergangenen Woche deutlich Das ist wirklicher Volkskapitalismus. ist ein Unternehmen, das gerade Sicherheits- und Verifizierungsdienste anbietet, u. a. über das Internet. Wir diskutieren hier also einen Entwurf von wirtschaftlicher Bedeutung. In dieser Frage muß auch eine rasche Entscheidung getroffen werden, wie das hier vom Berichterstatter und anderen Diskussionsrednern betont wurde. Ich unterstütze die Haltung des Berichterstatters und freue mich über den Wunsch des Rates nach einer schnellen Beschlußfassung und über den konstruktiven Dialog. Wäre es nicht so, dann wäre wohl eine Spaltung des europäischen Marktes zu befürchten. Recht viele Länder haben ja bereits Rechtsvorschriften dazu erlassen. Es wäre also mißlich, wenn diese Richtlinie nicht zustande käme. Ich bin außerdem der Meinung, daß diese Richtlinie fertig ist, auch wenn es Diskussionen darüber gegeben hat, daß sie keine Entscheidung zu den formalen Anforderungen schafft, die man in den Mitgliedstaaten an die einzelnen Verfahren stellen will. In diesem Zusammenhang ließe sich das bekannte Beispiel nennen, dem zufolge man keine Ehe über das Internet eingehen kann, indem beide Partner diese Art der Signatur verwenden, wenn das Recht der Mitgliedstaaten ihre gleichzeitige Anwesenheit vorschreibt. Es handelt sich in diesem Fall um eine Formvorschrift, die nicht außer acht gelassen werden darf. Wenn wir über diese Art der Identifizierung und Sicherheitsdienste sprechen, so werden wir uns dabei hoffentlich nicht einschränken und glauben, daß es sich nur um Nummern handelt. Es wird künftig sicherlich andere Formen etwa der physischen Identifizierung und Verifizierung geben, was, wie ich hoffe, in der Revisionsklausel der Richtlinie berücksichtigt wird. Glauben Sie nun nicht, daß ich einfach zu viele James-Bond-Filme gesehen habe. Nein, so wird es in der Zukunft tatsächlich aussehen. Aus diesem Grund ist also die Revisionsklausel wichtig. Es war hier die Rede von Freiwilligkeit und verschiedenen Möglichkeiten, aber eigentlich kommt es vor allem darauf an, daß die Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie eingehalten werden, damit die im nationalen Rahmen vorhandenen Signaturen auch internationale Gültigkeit erhalten. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, daß eine wichtige Aufgabe der Kommission darin besteht, festzulegen, was als zuverlässige Signatur und was als sicheres Gerät gilt. Dabei hoffe ich, daß die Kommission wirtschaftlich sinnvolle Normen festlegt, daß dies in einer offenen Weise geschieht und keine de-facto-Monopole geschaffen werden. Wie wir wissen, haben Normen in der Informationsgesellschaft ja genau diese Funktion. Die Richtlinie gibt der Kommission in diesem Punkt sehr viel Macht."@de7
"(SV) Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς τώρα σκέφτoμαι τov πρώηv συvάδελφό μας κ. Ullmann πoυ ήταv εισηγητής όταv συζητoύσαμε τηv πρoηγoύμεvη φoρά για τις ηλεκτρovικές υπoγραφές. Δεv είμασταv πoλλoί παρόvτες εδώ τότε, σήμερα όμως είμαστε λίγo περισσότερoι. Πιστεύω ότι αυτό oφείλεται στo γεγovός ότι υπάρχoυv πλέον περισσότερoι στηv ολoμέλεια πoυ καταλαβαίvoυv τη σημασία αυτής της oδηγίας. Η σημασία αυτής της oδηγίας φαίνεται επίσης από τη μετoχoπoίηση της φιvλαvδικής εταιρείας πoυ έλαβε χώρα τηv πρoηγoύμεvη εβδoμάδα. Ήταv έvας πραγματικός λαϊκός καπιταλισμός. Η είvαι μία εταιρεία η oπoία πρoωθεί στηv αγoρά, στo Internet μεταξύ άλλωv, υπηρεσίες παρoχής ασφάλειας και επαλήθευσης. Αυτή, λoιπόv, η πρόταση πoυ συζητάμε είvαι σημαvτική από oικovoμικής πλευράς. Επίσης, σημαvτικό είvαι, αφoύ συζητάμε γι’ αυτήv τηv πρόταση, vα oδηγηθoύμε γρήγoρα σε μία απόφαση, κάτι πoυ αvέφερε και o εισηγητής και υπογράμμισαν επίσης πoλλoί άλλoι. Στηρίζω τov εισηγητή και με χαρoπoιεί η στάση τoυ Συμβoυλίoυ για τη λήψη ταχείας απόφασης, καθώς και τo γεγovός ότι έχει διεξαχθεί έvας επoικoδoμητικός διάλoγoς. Διαφορετικά, πιστεύω ότι υπάρχει φόβoς vα oδηγηθoύμε σε κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγoράς, καθώς πoλλές χώρες έχoυv ήδη θεσπίσει oδηγίες. Συvεπώς, θα ήταv ατυχές vα μηv εγκριθεί αυτή η oδηγία. Επιπλέον, θεωρώ ότι αυτή η oδηγία είvαι σαφής, έστω κι αv έχoυv πρoηγηθεί κάπoιες συζητήσεις σχετικά με τo ότι δεv καθoρίζει τις πρoϋπoθέσεις πoυ αφoρoύv τη μoρφή πoυ θέλoυv vα θέσoυv τα κράτη μέλη επί τωv διαφόρωv διαδικασιώv. Έvα παλαιότερo παράδειγμα πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί εδώ είvαι ότι, αv η voμoθεσία τωv κρατώv μελώv πρoϋπoθέτει τηv ταυτόχρovη παρoυσία, τότε δεv μπoρεί vα τελεσθεί γάμoς μέσω δικτύoυ μόvo όταv oι δύo πλευρές χρησιμoπoιoύv αυτήv τη μoρφή υπoγραφής. Αυτή είvαι μία πρoϋπόθεση σχετικά με τη μoρφή πoυ εξακoλoυθεί vα υφίσταται στη voμoθεσία και, συvεπώς, δεv μπoρεί vα παρακαμφθεί. Ελπίζω ότι, όταv αvαφερόμαστε σε αυτή τη μoρφή της εξακρίβωσης και στις υπηρεσίες παρoχής ασφαλείας, δεv θα περιoριστoύμε στo vα θεωρήσoυμε ότι πρόκειται μόvo γι’ αριθμoύς. Τoυvαvτίov, στo μέλλov θα υπάρχoυv άλλες μoρφές φυσικώv, ίσως, εξακριβώσεωv και επαληθεύσεωv, κάτι πoυ ελπίζω ότι θα ληφθεί υπόψη στη ρήτρα αvαθεώρησης στηv oδηγία. Τώρα βέβαια μην πιστέψετε ότι απλά έχω δει πάρα πoλλές ταιvίες τoυ James Bond. Όχι, στo μέλλov έτσι θα είvαι όvτως τα πράγματα. Γι’ αυτόv, λoιπόv, τov λόγo η ρήτρα αvαθεώρησης είvαι σημαvτική. Γίvεται λόγoς για εκoυσία στάση και για διάφoρες δυvατότητες, oυσιαστικά, όμως, είvαι σημαvτικό vα τηρoύvται oι πρoϋπoθέσεις ασφαλείας πoυ υπάρχoυv σε αυτήv τηv oδηγία, ώστε oι υπoγραφές πoυ ισχύoυv σε εθvικό επίπεδo vα έχoυv επίσης και διεθvή ισχύ. Είvαι σημαvτικό επίσης vα επισημαvθεί ότι η Επιτρoπή έχει αναλάβει έvα σημαvτικό έργo πoυ αφoρά τov καθoρισμό τόσo αυτoύ πoυ θεωρείται αξιόπιστη υπoγραφή όσo και αυτoύ πoυ θεωρείται ασφαλής μηχαvισμός. Στη συνάρτηση αυτή, ελπίζω ότι η Επιτρoπή θα καθoρίσει oικovoμικά oρθές σταθμίσεις ώστε να πραγματοποιηθούν οι διατάξεις σε συvθήκες διαφάvειας και vα μη δημιoυργηθoύv de facto μovoπώλια, διότι όλοι γvωρίζoυμε ότι oι σταθμίσεις στηv κoιvωvία τωv πληρoφoριώv έχoυv αυτήv ακριβώς τη σημασία. Η oδηγία, σε αυτό τo σημείo, παρέχει πoλύ μεγάλη εξoυσία στηv Επιτρoπή."@el8
"Mr President, at this time I shall be thinking of our former colleague, Ullman, who was the rapporteur when we discussed electronic signatures last time. There were not many of us present here then, but there are a few more of us today. I think it is because there are more of us here in the Chamber who understand the importance of this directive. Its importance is also illustrated by the share issue last week in connection with the Finnish company . This was a real example of people’s capitalism. is a company which, partly through the Internet, markets just the kind of security and verification services we have been discussing. It is therefore an economically important proposal we are debating. When we discuss this, it is also important that we obtain a quick decision, as the rapporteur pointed out and as many others have emphasised. I support the rapporteur and am pleased about the Council’s view that a quick decision is wanted and that constructive dialogue has taken place. I think that, otherwise, the European market may well become fragmented because quite a lot of countries have now already adopted directives. It would therefore be unfortunate if we were not to obtain this directive. I also think that this directive is clear, even though there have been certain discussions about its not specifying what formal requirements the Member States want to make in connection with different procedures. One unoriginal example which might be used to illustrate this is the fact that, if legislation in the Member States makes it a prerequisite that both parties be present simultaneously, then, in order to get married over the Internet, it is not enough for both parties to produce this type of signature. There is therefore a formal requirement there in the legislation, and this cannot be overturned. When we talk about identification and security services of this type, I hope that we do not limit ourselves and think that it is just a question of numbers. Instead, we shall, in the future, have other forms of perhaps physical identification and verification, and I hope that this will be borne in mind when drafting the revision clause of the directive. Now, do not imagine that I have been watching too many James Bond films. No, this is in fact how it is going to be in the future, and that is why the revision clause is important. The talk is of voluntary agreements and of a variety of options, but in actual fact it is important that the security requirements in this directive should be complied with so that signatures valid on a national basis also have international currency. It is also worth pointing out that the Commission has an important task in establishing both what are to be regarded as reliable signatures and what are to be regarded as secure arrangements. Where these matters are concerned, I hope that the Commission will establish standards which are economically correct, that this will be done in an open way and that no de facto monopoly will be created. We know in fact that standards in the information society have precisely this degree of significance. The directive gives the Commission a very great deal of power in this area."@en3
"(SV) Señor Presidente, en este momento pienso en nuestro antiguo colega Ullman, que fue ponente la última vez que discutimos las firmas electrónicas. En esa oportunidad no fuimos muchos los que estuvimos presentes, pero en esta ocasión somos unos pocos más. Creo que se debe a que en este Parlamento hay más personas que comprenden la importancia de esta directiva. Su interés se ilustra con la emisión de acciones de la firma finlandesa la semana pasada. Se convirtió en un verdadero capitalismo popular. es una empresa que comercializa servicios de seguridad y de verificación en Internet. Por tanto, estamos debatiendo una propuesta económica importante. Al discutir este asunto también es importante que tomemos decisiones rápidas, cosa que han señalado el ponente y otros oradores. Doy mi apoyo al ponente y me alegra la postura del Consejo, que desea una decisión rápida y que ha mantenido un diálogo constructivo. De otro modo, temo que se podría producir una división del mercado europeo, puesto que muchos países ya han aprobado directivas. Por este motivo sería perjudicial que no lográsemos esta directiva. Además, pienso que la directiva es clara, aunque se ha criticado porque no señala las formalidades que se deben aplicar en los países miembros respecto a los diferentes procedimientos. Un antiguo ejemplo aplicable aquí es que si las leyes de los Estados miembros exigen presencia simultánea, entonces no será posible para una pareja casarse mediante este tipo de firmas a través de la red. En este caso, se trataría de una formalidad que ha permanecido en la ley y que no se puede violar. Cuando hablamos de este tipo de identificación y de estos servicios de seguridad, espero que no nos limitemos y creamos que tan sólo se trata de números. Por el contrario, tal vez en el futuro existirán otras formas físicas de identificación y de verificación que yo espero que se tomen en cuenta en la cláusula de modificación de la directiva. No vayan a creer ustedes que he visto demasiadas películas de James Bond. No, lo que ocurre es que así va a ser en el futuro. Por este motivo es importante la cláusula de modificación. Se habla de voluntariedad y de distintas posibilidades, pero, en la realidad, para que las firmas existentes en el ámbito nacional también puedan usarse internacionalmente será importante que se cumplan las exigencias de seguridad que se contemplan en esta directiva. También cabe destacar la importante tarea de la Comisión al determinar las firmas que son confiables y lo que debe entenderse por sistemas seguros. En relación con esto, espero que la Comisión establezca unos estándares que sean económicamente correctos, que se haga de manera abierta y que, de facto, no se cree un monopolio. Bien sabemos que en la sociedad de la información los estándares tienen precisamente este significado. La directiva otorga mucho poder a la Comisión en este punto."@es12
"Arvoisa puhemies, tällä hetkellä mieleeni tulee entinen kollegamme Ullmann, joka toimi esittelijänä silloin, kun viimeksi keskustelimme sähköisistä allekirjoituksista. Läsnäolijoita ei ollut silloin paljon, tänään meitä on hieman enemmän. Luulen, että se johtuu siitä, että entistä useammat parlamentin jäsenet ymmärtävät, miten tärkeä tämä direktiivi on. Tämän direktiivin tärkeyttä kuvaa myös suomalaisen yrityksen osakeanti viime viikolla. Se oli todellista kansankapitalismia. on yritys, joka markkinoi juuri turvallisuuspalveluja ja varmennepalveluja, muun muassa Internetissä. Keskustelemme siis taloudellisesti tärkeästä ehdotuksesta. Tästä keskustellessamme on myös tärkeää, että asiasta tehdään pikaisesti päätös, kuten esittelijä sanoi ja kuten useat muutkin ovat korostaneet. Tuen esittelijää ja olen iloinen neuvoston kannasta, jonka mukaan asiasta halutaan tehdä pikainen päätös, sekä rakentavasta vuoropuhelusta. Muutoin on luullakseni vaarana, että Euroopan markkinat jakaantuvat, koska suhteellisen monet maat ovat jo hyväksyneet direktiivejä. Sen vuoksi olisi valitettavaa, jos emme saisi tätä direktiiviä. Olen lisäksi sitä mieltä, että tämä direktiivi on selkeä, vaikka onkin käyty joitakin keskusteluja siitä, että direktiivistä ei käy ilmi, mitä muotovaatimuksia jäsenvaltiot haluavat asettaa eri menettelyille. Voin tässä yhteydessä käyttää vanhaa esimerkkiä siitä, että jos jäsenvaltioiden lainsäädännössä edellytetään samanaikaista läsnäoloa, avioliittoa ei voi solmia verkossa pelkästään niin, että puolisot käyttävät tällaista allekirjoitusta. Lainsäädännössä on silloin jäljellä muotovaatimus, eikä sitä voi siis kumota. Toivon, että keskustellessamme tällaisesta tunnistamisesta ja turvallisuuspalveluista emme rajoitu pelkästään numeroihin. Sen sijaan meillä on tulevaisuudessa ehkä muita fyysisiä tunnistamistapoja ja fyysisiä varmennemenetelmiä, ja toivon, että siihen kiinnitetään huomiota juuri direktiivin tarkistuslausekkeessa. Älkää nyt luulko, että olen vain katsonut aivan liikaa James Bondia. Tulevaisuus on todellakin tällainen. Sen vuoksi myös tarkistuslauseke on tärkeä. Puhumme vapaaehtoisuudesta ja erilaisista mahdollisuuksista, mutta itse asiassa on tärkeää, että noudatamme tämän direktiivin turvallisuusvaatimuksia, jotta kansallisia allekirjoituksia voitaisiin käyttää kansainvälisestikin. On myös syytä huomauttaa, että komissiolla on tärkeä tehtävä päättää siitä, mitkä ovat luotettavia allekirjoituksia, sekä siitä, mitkä ovat turvallisia järjestelyjä. Tähän liittyen toivon, että komissio päättää taloudellisesti oikeista standardeista ja että se tehdään avoimesti, eikä siitä luoda todellisuudessa monopolia. Mehän tiedämme, että tietoyhteiskunnassa standardeilla on juuri tällainen merkitys. Direktiivi antaa komissiolle erittäin paljon valtaa tässä asiassa."@fi5
"Monsieur le Président, je pense en ce moment à M. Ullmann, notre ancien collègue, dont nous avons étudié le rapport la dernière fois que nous avons discuté de la question des signatures électroniques. Nous n'étions guère nombreux dans l'hémicycle ce jour-là ; nous sommes un peu plus nombreux aujourd'hui. J'en déduis que notre Assemblée compte à présent davantage de membres qui comprennent à quel point cette directive est importante. Cette importance est également illustrée par l'émission d'actions lancée la semaine dernière par l'entreprise finlandaise . L'opération s'est soldée par une véritable vague de capitalisme populaire. L'entreprise commercialise précisément des services de sécurité et de contrôle, notamment applicables à Internet. Nous avons donc aujourd'hui à débattre d'une proposition importante sur le plan économique. Il est également essentiel que cette discussion débouche sur une décision rapide, comme l'a dit le rapporteur, et comme l'ont souligné plusieurs autres intervenants. Je soutiens le rapporteur, et je me réjouis de la position adoptée par le Conseil en faveur d'une décision rapide, ainsi que du caractère constructif du dialogue engagé. Par ailleurs, je pense qu'il est à craindre de voir se produire un morcellement du marché européen, dans la mesure où beaucoup de pays ont d'ores et déjà adopté des dispositions à ce sujet. Il serait donc regrettable que nous ne parvenions pas à obtenir cette directive. Je pense en outre que le texte est clair, même si l'on a pu constater qu'il ne définit pas les critères formels que les États membres devront établir pour les différentes procédures. Je citerai un exemple classique qui peut s'appliquer ici : si les législations des États membres exigent la présence des personnes concernées, il ne sera pas possible de conclure un mariage sur Internet par le simple biais d'une double signature de ce type. Il s'agit là d'une exigence formelle qui persiste dans les législations, et que l'on ne pourra donc pas supprimer. Lorsqu'il est question de ce type d'identification et de services de sécurité, je souhaiterais que nous ne nous contentions pas de penser qu'il s'agit de simples numéros. Nous verrons peut-être dans l'avenir d'autres formes d'identification et de contrôle physiques, et j'espère qu'on en tiendra compte dans la clause de révision de la directive. Ne pensez pas que j'aie regardé trop de James Bond. Non, c'est bien ce que nous réserve l'avenir. Et c'est pourquoi la clause de révision est importante. On parle de mesures volontaires et de différentes possibilités, mais il est important, avant toute chose, que l'on se conforme aux spécifications de sécurité contenues dans la directive, pour que les signatures acceptées au plan national soient également valables sur le plan international. Il convient aussi de faire remarquer que la Commission a un rôle important à jouer, lorsqu'il s'agit de définir les critères permettant d'établir l'authenticité des signatures, et de savoir si les dispositions appliquées sont suffisamment sûres. Dans ce contexte, j'espère que la Commission établira des normes appropriées du point de vue économique, et qu'elle le fera de manière transparente, de façon à éviter de créer des monopoles de fait. Nous savons en effet que tel peut être l'impact des normes dans la société de l'information. La directive donne beaucoup de pouvoir à la Commission sur ce point."@fr6
"Signor Presidente, in questa occasione tengo a ringraziare la nostra ex collega Ullmann, relatrice l’ultima volta che abbiamo discusso dell’argomento della firma elettronica. All’epoca non eravamo presenti in molti, mentre oggi siamo un po’ più numerosi. Credo che ciò dipenda dal fatto che molti, in questa Assemblea, comprendono l’importanza di questa direttiva. Importanza peraltro illustrata anche dal collocamento di azioni dell’impresa finlandese della scorsa settimana. Un vero esempio di capitalismo popolare. è un’impresa che commercializza appunto servizi di sicurezza e di verifica, anche su . La proposta qui in discussione, quindi, riveste grande importanza sotto il profilo economico. Discutendo questa materia è importante giungere a una decisione in tempi brevi, come ribadito dal relatore e come altri hanno evidenziato. Appoggio il relatore e mi rallegro dell’atteggiamento del Consiglio, deciso a ottenere una decisione rapida, nonché del costruttivo dialogo che si è tenuto. Credo che, altrimenti, si debba temere una frammentazione del mercato europeo, dal momento che parecchi paesi hanno già adottato disposizioni. Sarebbe quindi deplorevole non disporre di una direttiva su questo settore. Inoltre, ritengo che essa sia chiara, benché alcuni abbiano obiettato che la direttiva non precisa i requisiti formali che i vari Stati membri dovranno stabilire per le varie procedure. Un ben noto esempio al riguardo è che, se gli Stati membri richiederanno nella loro legislazione la presenza simultanea, non sarà possibile contrarre matrimonio tramite il con il ricorso di ambi i coniugi a questo tipo di firma. Ecco un requisito formale rimasto nella legislazione che non è possibile ignorare. Parlando di questo tipo di identificazione e di servizi di sicurezza, mi auguro che non ci si limiterà a una mera questione di numeri. Anzi, in futuro assisteremo probabilmente ad altre forme di identificazione e verifiche, anche di carattere fisico e, dal canto mio, spero se ne terrà conto nella clausola di revisione della direttiva. Spero non pensiate che io abbia visto troppi di James Bond. No, il punto è che il futuro ci riserverà davvero cose del genere. Ecco spiegata l’importanza della clausola di revisione. Si parla di carattere facoltativo o di altre ipotesi, ma ciò che in realtà conta è attenersi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, affinché le firme previste sul piano nazionale risultino utilizzabili anche a livello internazionale. Va dunque evidenziato che alla Commissione spetta l’importante compito di definire sia le norme che garantiscono l’affidabilità delle firme, sia le norme per la messa a punto di apparecchiature sicure. A tale proposito, mi auguro che la Commissione stabilisca economicamente accettabili, che ciò avvenga in modo trasparente e che non si vengano a creare monopoli di fatto. Sappiamo infatti che, nella società dell’informazione, il significato degli è proprio questo. E, su questo punto, la direttiva attribuisce alla Commissione un potere enorme."@it9
"Mr President, at this time I shall be thinking of our former colleague, Ullman, who was the rapporteur when we discussed electronic signatures last time. There were not many of us present here then, but there are a few more of us today. I think it is because there are more of us here in the Chamber who understand the importance of this directive. Its importance is also illustrated by the share issue last week in connection with the Finnish company . This was a real example of people’s capitalism. is a company which, partly through the Internet, markets just the kind of security and verification services we have been discussing. It is therefore an economically important proposal we are debating. When we discuss this, it is also important that we obtain a quick decision, as the rapporteur pointed out and as many others have emphasised. I support the rapporteur and am pleased about the Council’s view that a quick decision is wanted and that constructive dialogue has taken place. I think that, otherwise, the European market may well become fragmented because quite a lot of countries have now already adopted directives. It would therefore be unfortunate if we were not to obtain this directive. I also think that this directive is clear, even though there have been certain discussions about its not specifying what formal requirements the Member States want to make in connection with different procedures. One unoriginal example which might be used to illustrate this is the fact that, if legislation in the Member States makes it a prerequisite that both parties be present simultaneously, then, in order to get married over the Internet, it is not enough for both parties to produce this type of signature. There is therefore a formal requirement there in the legislation, and this cannot be overturned. When we talk about identification and security services of this type, I hope that we do not limit ourselves and think that it is just a question of numbers. Instead, we shall, in the future, have other forms of perhaps physical identification and verification, and I hope that this will be borne in mind when drafting the revision clause of the directive. Now, do not imagine that I have been watching too many James Bond films. No, this is in fact how it is going to be in the future, and that is why the revision clause is important. The talk is of voluntary agreements and of a variety of options, but in actual fact it is important that the security requirements in this directive should be complied with so that signatures valid on a national basis also have international currency. It is also worth pointing out that the Commission has an important task in establishing both what are to be regarded as reliable signatures and what are to be regarded as secure arrangements. Where these matters are concerned, I hope that the Commission will establish standards which are economically correct, that this will be done in an open way and that no de facto monopoly will be created. We know in fact that standards in the information society have precisely this degree of significance. The directive gives the Commission a very great deal of power in this area."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, op dit moment moet ik denken aan onze voormalige collega Ullmann, die rapporteur was toen wij de vorige keer discussieerden over elektronische handtekeningen. Er waren hier toen maar weinigen aanwezig, maar vandaag zijn we wat talrijker. Ik geloof dat dat komt doordat er meer personen in dit Parlement zijn die het belang van deze richtlijn inzien. Het belang van deze richtlijn wordt ook geïllustreerd door de uitgifte van aandelen die vorige week plaatsvond rond het Finse bedrijf . Daar was sprake van echt volkskapitalisme. is een bedrijf dat specifieke veiligheids- en verificatiediensten biedt, onder andere op Internet. Het voorstel dat wij hier bediscussiëren is dus ook in economisch opzicht van belang. In de huidige discussie is het ook belangrijk dat we snel tot een beslissing komen, zoals de rapporteur al zei en verschillende anderen hebben benadrukt. Ik steun de rapporteur en ik ben verheugd over de opstelling van de Raad, over het feit dat men snel tot een beslissing wil komen en over het feit dat er constructieve dialoog heeft plaatsgehad. Zo wordt voorkomen dat men bang moet zijn voor een verdeelde Europese markt, aangezien heel wat landen reeds nu richtlijnen hebben aangenomen. Het zou dan ook een ongelukkige situatie zijn als deze richtlijn er niet komt. Verder vind ik dat dit een heldere richtlijn is, ook al zijn er wat discussies geweest over het feit dat ze niet bepaalt welke vormeisen men in de lidstaten wil stellen aan verschillende procedures. Een oud voorbeeld dat in dit verband kan worden gegeven, is dat als de wetgeving van de lidstaten gelijktijdige aanwezigheid vereist, men geen huwelijk kan sluiten via Internet door beide partijen alleen maar deze vorm van handtekening te laten plaatsen. Dat is dan een vormeis die nog in onze wetgeving staat en die men dus niet kan omverwerpen. Als we het hebben over dit soort identificatie en veiligheidsdiensten, hoop ik dat wij ons niet beperken tot de gedachte dat het alleen maar om nummers gaat. Integendeel, wij krijgen in de toekomst te maken met andere vormen van wellicht fysieke identificaties en verificaties, en ik hoop dat men daar specifiek rekening mee houdt in de herzieningsclausule in de richtlijn. Denkt u nu maar niet dat ik te veel James Bondfilms heb gezien. Nee, het zal werkelijk zo gaan in de toekomst. Daarom is die herzieningsclausule dus belangrijk. Er wordt gesproken over vrijwilligheid en verschillende mogelijkheden, maar eigenlijk is het belangrijk dat men voldoet aan de veiligheidseisen in deze richtlijn, zodat de nationaal geplaatste handtekeningen ook internationaal gangbaar zijn. Er zijn ook redenen om er nog eens op te wijzen dat de Commissie een belangrijke taak heeft in het vaststellen van wat als betrouwbare handtekeningen wordt beschouwd en wat als veilige regelingen wordt gezien. Wat dat betreft, hoop ik dat de Commissie economisch juiste normen vaststelt, dat dat op een open wijze gebeurt en dat er geen monopolies worden geschapen. Wij weten immers dat normen in de informatiemaatschappij precies deze betekenis hebben. De richtlijn geeft de Commissie enorm veel macht op dit punt."@nl2
"Senhor Presidente, recordo neste momento o nosso antigo colega, senhor ex-deputado Ullmann, que foi o relator na última vez que aqui discutimos a questão das assinaturas electrónicas. Nessa ocasião, não eram muitos os que aqui estavam presentes, hoje somos um pouco mais. Creio que isso significa que já são mais os que, nesta câmara, compreendem a importância desta directiva. A importância desta directiva ficou também bem ilustrada com a emissão de acções da empresa finlandesa na semana passada. Foi uma autêntica manifestação de capitalismo popular. A é uma empresa que comercializa, precisamente, serviços de segurança e serviços de certificação, nomeadamente na Internet. A proposta que estamos a discutir é, portanto, muito importante do ponto de vista económico. É também importante que esta discussão nos conduza a uma decisão rápida, como afirmou o relator e vários outros oradores corroboraram. Concordo com o relator e congratulo-me com a posição do Conselho, favorável a uma decisão rápida, e com o diálogo construtivo que tivemos. Se não nos apressarmos, podemos recear uma divisão do mercado europeu, porque já foram bastantes os países que adoptaram directivas. Seria, portanto, muito negativo que a directiva não fosse aprovada. Além disso, parece-me que esta directiva é clara, embora tenha havido algumas discussões sobre os requisitos formais que os Estados-Membros querem ver cumpridos em determinados processos, e que a directiva não contemplaria. Um velho exemplo que podemos recordar é o de que, se a legislação dos Estados-Membros exige a presença conjunta de ambos os noivos no casamento, então não é possível casarem-se pela Internet, mesmo que as duas partes façam este tipo de assinatura. Trata-se de um requisito formal que ainda existe nas legislações e, portanto, não podemos ignorá-lo. Quando falamos neste tipo de identificação e certificação, espero que não tenhamos uma visão limitada, pensando que se trata apenas de números. Em vez disso, viremos a ter, no futuro, outras formas, talvez de identificação física e de certificação física, que espero sejam acauteladas na cláusula de revisão da directiva. Não pensem que digo isto apenas porque andei a ver muitos filmes do James Bond. Não, é de facto assim que vai ser no futuro. É por isso que a cláusula de revisão é importante. Fala-se em acordos voluntários e em diferentes alternativas mas, na verdade, é importante respeitar os critérios de segurança inscritos nesta directiva, de modo a que as assinaturas válidas no plano nacional também o sejam no plano internacional. Importa também observar que a Comissão tem a importante missão de determinar tanto o que se entende por assinatura válida como o que se entende por critérios seguros. A este respeito, espero que a Comissão estabeleça normas que sejam correctas do ponto de vista económico, que o processo decorra de forma aberta e que não se criem monopólios de facto. Sabemos bem que, na sociedade da informação, é essa, precisamente, a importância das normas. Neste sentido, a directiva confere à Comissão um poder muito grande."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Data Fellows"13,5,2,8,10,7,12,3,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph