Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-07-Speech-4-092"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Kommissionen deler Europa-Parlamentets og andres bekymring over ulykken i uranforarbejdningsanlægget i Japan. At en ulykke som denne kunne ske i et teknologisk udviklet land som Japan understreger atter en gang, at atomsikkerhed kræver stor og konstant årvågenhed overalt. En anden ting, der giver anledning til stor bekymring, er, at de ansatte på et anlæg, hvor der håndteres så farlige materialer, var i stand til at blande sig i eller omgå de procedurer, der skulle forebygge sådanne ulykker. Dette understreger især spørgsmålet om anlæggets generelle sikkerhedskultur og personalets uddannelse samt vigtigheden af hurtig oplysning. Kommissionen har allerede bedt de japanske myndigheder om detaljerede oplysninger om ulykken og dens årsager. Myndighederne har iværksat en undersøgelse. Undersøgelsen vil uden tvivl komme ind på emner som regulering, sikkerhedsprocedurer, overvågning og undervisning af personale. Kommissionen vil studere rapporten om undersøgelsen meget nøje for at se, om Europa kan tage ved lære af ulykken. De europæiske nødprocedurer vil senere blive revideret i lyset heraf. Dårlig sikkerhedsstyring kombineret med mangelfuld undervisning eller dårligt uddannet personale har tilsyneladende været en vigtig faktor i denne ulykke som i mange andre. I Den Europæiske Union skal medlemsstaternes nationale myndigheder kræve, at virksomheder oplyser udsatte medarbejdere og lærlinge om den sundhedsrisiko, som deres arbejde indebærer, og undervise dem i at beskytte sig mod stråling. Kommissionen vil forhøre sig hos medlemsstaterne om deres nyeste bestemmelser vedrørende beskyttelse mod stråling og undervisning af personale. Kommissionen vil også undersøge niveauet af atomsikkerhedsundervisningen for de ansatte i de forskellige typer atomanlæg i Den Europæiske Union. Undersøgelser af sikkerhedskulturen i atomsektoren er allerede omfattet af forsknings- og uddannelsesdelen af Fællesskabets femte rammeprogram. Undersøgelser af atomreaktorsikkerheden er også omfattet af programmet, dog med færre midler end tidligere. Kommissionen vil reagere positivt på enhver anmodning om bistand fra de japanske myndigheder til at kontrollere eller undersøge følgerne af ulykken. Kommissionens tjenestegrene vil fortsat være i tæt kontakt med Den Internationale Atomenergiorganisation, IAEA, med henblik på at udveksle oplysninger og analyser og om nødvendigt yde støtte til opfølgningsaktiviteter. De spørgsmål i beslutningsforslagene, der vedrører fremstilling, transport og anvendelse af MOX-brændsel, har intet at gøre med ulykken i Tokaimura-anlægget. Spørgsmålene vedrørende kontrol af brændsel i MOX-anlægget i Sellafield hører under de nationale myndigheder og er indberettet til det britiske atomanlægsinspektorat. Der var ikke tale om, at noget af materialet ikke blev sikkerhedskontrolleret. Transport af MOX-brændsel sker under de nationale myndigheders kontrol i oprindelses- og destinationslandet under behørigt hensyn til den relevante fællesskabslovgivning og IAEA's standarder. Da det MOX-brændsel, der sendes til Japan, er klar til brug i atomreaktorerne uden yderligere forarbejdning, passerer det ikke gennem Tokaimura-anlægget. Hvad angår anvendelsen af MOX-brændsel i atomanlæg, er det en beslutning, som tages af det enkelte elektricitetsværk efter at have indhentet tilladelse fra de nationale sikkerhedsmyndigheder."@da1
lpv:translated text
"Kommissionen delar Europaparlamentets och övrigas bestörtning över olyckan vid uranförädlingsanläggningen i Japan. Att en sådan olycka kunde ske i ett så tekniskt utvecklat land som Japan visar återigen mycket klart att kärnsäkerhet kräver kraftfull och ständig vaksamhet överallt. En annan viktig punkt är att i en anläggning där man hanterar sådana farliga material kunde operatörerna ändra eller kringgå de förfaranden som var avsedda att användas för att undvika sådana olyckor. Framför allt detta belyser frågan om den totala säkerhetskulturen i anläggningen och nivån på personalens utbildning liksom vikten av att information sprids snabbt. Kommissionen har redan från de japanska myndigheterna begärt närmare information om olyckan och dess orsaker. Myndigheterna har inlett en utredning. Denna kommer otvivelaktigt att ta upp frågor som gäller reglering, säkerhetsförfaranden, övervakning och utbildning av arbetare. Kommissionen skall mycket noga granska rapporten från denna utredning för att ta lärdom i Europa. Mot bakgrund av detta kommer den vid lämplig tid att se över sina katastrofrutiner. Dåliga säkerhetsrutiner i kombination med otillräcklig utbildning eller okvalificerad personal tycks ha varit en mycket viktig faktor i denna liksom i många olyckor. Inom Europeiska unionen måste medlemsstaternas nationella myndigheter kräva att företagen informerar utsatta arbetare och lärlingar om hälsoriskerna i arbetet och utbilda dem om hur man skyddar sig mot strålning. Kommissionen skall göra förfrågningar hos medlemsstaterna om vad deras aktuella bestämmelser är beträffande strålningsskydd och utbildning av arbetare. Kommissionen skall även granska nuvarande nivåer på utbildning om kärnsäkerhet för operatörer och andra arbetare i de olika typerna av kärnkraftsverk i Europeiska unionen. Forskning om säkerhetskultur inom kärnkraftssektorn ingår redan i forsknings- och utbildningsdelen av gemenskapens femte ramprogram. Forskning om kärnreaktorsäkerhet ingår också i programmet men på en lägre nivå än tidigare. Kommissionen kommer att svara positivt på varje begäran om hjälp från de japanska myndigheterna för hantering eller undersökning av följderna av olyckan. Kommissionens avdelningar kommer att hålla en nära kontakt med Internationella atomenergiorganet för utbyte av information och analyser och vid behov tillhandahålla stöd för uppföljningsaktiviteter. De frågor som rests i förslagen om tillverkning, transport och användning av blandoxid – MOX-bränslet – har inget samband med olyckan vid Tokaimuraverket. Frågor som gäller inspektion av bränslet vid Sellafieldanläggningen för MOX-bränsle faller under de nationella myndigheternas befogenheter och har rapporterats till Förenade kungarikets inspektorat för kärnkraftinstallationer. Det var aldrig fråga om att något material hade förts undan från säkerhetskontroller. Transport av MOX-bränsle sker under nationella myndigheters kontroll i ursprungs- och mottagarlandet med hänsyn tagen till tillämplig gemenskapslagstiftning och IAEA:s normer. Eftersom det MOX-bränsle som transporteras till Japan är klart för användning i kärnkraftsreaktorer utan vidare bearbetning passerar det inte genom Tokaimuraanläggningen. Vad gäller användning av MOX-bränsle i kärnkraftverk är detta ett beslut som fattas av enskilda eloperatörer med tillstånd från de nationella säkerhetsmyndigheter."@sv13
lpv:translated text
"Komissio on Euroopan parlamentin ja muiden tavoin huolissaan Japanissa sijaitsevassa uraaninkäsittelylaitoksessa sattuneesta onnettomuudesta. Se, että tällainen onnettomuus voi sattua Japanin kaltaisessa teknologisesti kehittyneessä maassa, tekee jälleen kerran hyvin selväksi sen, että ydinturvallisuus vaatii kaikkialla huomattavaa ja jatkuvaa valvontaa. Toinen keskeinen huolenaihe on se, että näin vaarallisia aineita käsittelevän laitoksen käyttöhenkilökunta pystyi puuttumaan näiden onnettomuuksien estämiseksi tarkoitettuihin menettelyihin tai sivuuttamaan ne. Juuri tästä syystä täytyy kiinnittää huomiota voimalan yleisiin turvallisuusmääräyksiin ja henkilöstön koulutustasoon sekä nopean tiedonjakelun merkitykseen. Komissio on jo pyytänyt Japanin viranomaisilta yksityiskohtaisia tietoja onnettomuudesta ja sen syistä. Viranomaiset ovat aloittaneet tutkimuksen. Siinä epäilemättä puututaan määräyksiin, turvallisuusmenettelyihin, valvontaan ja työntekijöiden koulutukseen. Komissio tutustuu hyvin huolellisesti tutkimustuloksiin, jotta Euroopassa voitaisiin ottaa niistä oppia. Se tarkistaa aikanaan tulosten perusteella omia varotoimenpiteitään. Huono turvallisuusjohtaminen yhdistettynä puutteelliseen koulutukseen tai epäpätevään henkilökuntaan näyttää olleen hyvin merkittävä tekijä niin tässä kuin monissa muissakin onnettomuuksissa. Euroopan unionissa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten täytyy vaatia, että yritykset tiedottavat vaaralle altistuneille työntekijöille ja harjoittelijoille työhön liittyvistä terveysriskeistä ja antavat heille säteilysuojelukoulutusta. Komissio tiedustelee jäsenvaltioilta, mitkä ovat niiden uusimmat säteilysuojelua ja työntekijöiden koulutusta koskevat määräykset. Komissio tarkastelee myös käyttöhenkilökunnan ja muiden työntekijöiden nykyistä koulutustasoa ydinturvallisuuden osalta Euroopan unionin erilaisissa ydinvoimalaitoksissa. Ydinalan turvallisuusmääräyksiä koskeva tutkimus sisältyy jo yhteisön viidennen puiteohjelman tutkimus- ja koulutusosaan. Myös ydinreaktorien turvallisuutta koskeva tutkimus sisältyy ohjelmaan, vaikkakin määrärahat ovat aiempaa pienemmät. Komissio reagoi myönteisesti kaikkiin Japanin viranomaisten avunpyyntöihin, jotka koskevat onnettomuuden seurausten hallintaa tai selvittämistä. Komission yksiköt pitävät edelleen tiiviisti yhteyttä Kansainväliseen atomienergiajärjestöön tietojen ja analyysien vaihtamiseksi ja tukevat tarvittaessa seurantatoimia. Päätöslauselmaesityksissä esille otetut kysymykset, jotka koskevat sekaoksidipolttoaineen – MOX-polttoaineen – valmistusta, kuljetusta ja käyttöä, eivät liity Tokaimuran voimalan onnettomuuteen. Kysymykset, jotka koskevat polttoaineen tarkastusta Sellafieldin MOX-voimalassa, kuuluvat kansallisten viranomaisten toimivaltaan, ja niistä on ilmoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ydinvoimaloiden tarkastuslaitokselle. Polttoainetta ei missään nimessä ollut jätetty turvatarkastusten ulkopuolelle. MOX-polttoaineen kuljetus tapahtuu kansallisten viranomaisten valvonnassa alkuperä- ja määrämaissa asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön ja IAEA:n normien mukaisesti. Koska Japaniin kuljetettua MOX-polttoainetta voidaan käyttää ydinreaktoreissa ilman jatkokäsittelyä, se ei kulje Tokaimuran laitoksen kautta. Mitä tulee MOX-polttoaineen käyttöön ydinvoimaloissa, siitä päättää yksittäinen sähkölaitos saatuaan luvan kansallisilta turvallisuusviranomaisilta."@fi5
lpv:translated text
"De Commissie deelt de zorg van het Europees Parlement en anderen over het ongeval in de opwerkingsfabriek voor uranium in Japan. Het feit dat een dergelijk ongeluk heeft kunnen plaatsvinden in een technologisch zo ontwikkeld land als Japan bewijst nog maar eens dat er een niet-aflatende waakzaamheid is vereist om de veiligheid van dit soort centrales te garanderen, waar dan ook. Wat ons grote zorgen baart is het feit dat de werknemers in een centrale waar met zulke gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, klaarblijkelijk met de veiligheidsprocedures konden sjoemelen of ze gewoon konden omzeilen. Dit onderstreept nog eens het belang van een veiligheidscultuur in de centrale en van goed opgeleid personeel, en toont ook aan hoe belangrijk het is dat gegevens snel verspreid kunnen worden. De Commissie heeft de Japanse autoriteiten al verzocht om gedetailleerde informatie over het ongeluk en de toedracht ervan. De autoriteiten hebben inmiddels een onderzoek ingesteld. Daarin zal ongetwijfeld aandacht worden besteed aan regelgeving, veiligheidsprocedures, toezicht en opleiding van het personeel. De Commissie zal het onderzoeksverslag uiterst nauwkeurig bestuderen en te zijner tijd haar eigen veiligheidsbeleid aanpassen op basis van de lessen die ze uit het verslag kan leren. Dit ongeval, zoals zovele andere, lijkt voornamelijk het gevolg te zijn van ontoereikende veiligheidsprocedures in combinatie met gebrekkige training of slecht opgeleid personeel. Binnen de Europese Unie dienen de nationale autoriteiten van de lidstaten van ondernemingen in deze sector te verlangen dat ze hun werknemers en trainees inlichten over de gezondheidsrisico’s waar ze tijdens het werk aan blootstaan, en hen laten zien hoe ze zich tegen straling kunnen beschermen. De Commissie zal bij de lidstaten informeren naar de stand van zaken betreffende de bescherming en training van het personeel. Daarnaast zal de Commissie een onderzoek instellen naar de mate waarin het personeel van verschillende typen ondernemingen in de nucleaire sector binnen de Europese Unie is getraind op het gebied van de veiligheid. Het onderzoek naar de veiligheidscultuur in de kernenergiesector is al opgenomen in het onderdeel onderzoek en opleiding van het vijfde kaderprogramma van de Commissie. Ook het onderzoek naar de veiligheid in kernreactoren maakt deel uit van dat programma, hoewel de middelen daarvoor zijn teruggeschroefd. De Commissie zal graag ingaan op een verzoek van de Japanse autoriteiten om assistentie bij het beheersen of onderzoeken van de gevolgen van dit ongeluk. De diensten van de Commissie zullen voortdurend contact houden met het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie teneinde informatie en analysegegevens uit te wisselen, en zullen hulp bieden bij vervolgactiviteiten, indien noodzakelijk. De vraagstukken die in de resoluties aan de orde worden gesteld inzake de vervaardiging, het vervoer en het gebruik van gemengd-oxide - de zogenaamde MOX-brandstof - houden geen verband met het ongeluk in de fabriek van Tokaimura. De vragen inzake de controle op de brandstof in de MOX-fabriek in Sellafield vallen onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en zijn doorgespeeld aan het Britse inspectoraat voor nucleaire installaties. Er is geen sprake van dat dit materiaal geheel of gedeeltelijk aan de veiligheidscontroles onttrokken is geweest. MOX-brandstof wordt vervoerd onder toezicht van de nationale autoriteiten in het land van herkomst en van bestemming, waarbij rekening wordt gehouden met de toepasselijke communautaire wetgeving en IAEA-normen. De naar Japan verscheepte MOX-brandstof is gereed om zonder verdere opwerking in kernreactoren te worden gebruikt en wordt daarom überhaupt niet in de fabriek van Tokaimura verwerkt. Het gebruik van MOX-brandstof in kerncentrales is afhankelijk van een besluit dat door de betreffende elektriciteitsmaatschappij wordt genomen nadat de nationale autoriteiten de benodigde vergunningen hebben verstrekt."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"The Commission shares the concern of the European Parliament and others about the accident at the uranium processing plant in Japan. That an accident such as this could happen in a technologically developed country such as Japan once again makes it very clear that nuclear safety requires great and constant vigilance everywhere. Another major concern is that in a facility handling such hazardous materials the operators were able to interfere with or bypass the procedures designed to avoid such accidents. This, in particular, highlights the question of the overall safety culture of the plant and the level of training of the personnel as well as the importance of rapid dissemination of information. The Commission has already asked the Japanese authorities for detailed information on the accident and its causes. The authorities have launched an enquiry. This will undoubtedly address the issues of regulation, safety procedures, supervision and worker training. The Commission will most carefully examine the report of this enquiry for lessons to be learnt in Europe. In the light of these, it will in due course review its emergency procedures. Poor safety management in combination with inadequate training or poorly qualified personnel appears to have been a very important factor in this as in many accidents. In the European Union, Member States’ national authorities must require undertakings to inform exposed workers and apprentices of the health risks involved in their work and train them in radiation protection. The Commission will enquire of Member States what their latest provisions are for radiation protection and training of workers. The Commission will also undertake a review of the present levels of training in nuclear safety for operators and other workers in the different types of nuclear facilities in the European Union. Research on safety culture in the nuclear sector is already included in the research and training part of the Community’s Fifth Framework Programme. Research on nuclear reactor safety is also included in the programme, though at a lower level of funding than previously. The Commission will respond positively to any request for assistance from the Japanese authorities in managing or exploring the consequences of the accident. The Commission services will remain in close contact with the International Atomic Energy Agency to exchange information and analysis and, if necessary, provide support for follow-up activities. The issues raised in the motions concerning the manufacture, transport and use of mixed oxide – the MOX fuel – are unrelated to the accident at the Tokaimura plant. The questions relating to inspection of the fuel at the Sellafield MOX plant are within the competence of the national authorities and have been reported to the UK nuclear installations inspectorate. There was no question of any of the material being removed from safeguards control. Transport of MOX fuel is performed under the control of national authorities in the countries of origin and destination, taking into account the appropriate Community legislation and IAEA standards. As the MOX fuel shipped to Japan is ready for use in the nuclear power reactors without any further processing, it will not pass through the Tokaimura facility. Concerning the use of MOX fuel in nuclear power plants, this is a decision made by the individual electrical utility after licensing by their national safety authorities."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων για το ατύχημα στο σταθμό επεξεργασίας ουρανίου στην Ιαπωνία. Το γεγονός ότι συνέβη ένα τέτοιο ατύχημα σε μια τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα σαν την Ιαπωνία αποδεικνύει περίτρανα για μια ακόμη φορά ότι η πυρηνική ασφάλεια απαιτεί να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι το γεγονός ότι σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται η επεξεργασία τέτοιων επικίνδυνων υλικών, οι αρμόδιοι φορείς μπόρεσαν να παρέμβουν ή να παρακάμψουν τις μεθόδους που είχαν αναπτυχθεί για την αποτροπή τέτοιων ατυχημάτων. Αυτό συγκεκριμένα τονίζει το θέμα των καθολικών κοινών αντιλήψεων περί ασφάλειας στο εργοστάσιο και το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού, όπως επίσης τη σπουδαιότητα της ταχείας διάδοσης πληροφοριών. Η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από τις ιαπωνικές αρχές λεπτομερή στοιχεία για το ατύχημα και τις αιτίες αυτού. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνα θα τεθούν αναμφίβολα τα ζητήματα της νομοθετικής ρύθμισης, των διαδικασιών ασφαλείας, της επιθεώρησης και της κατάρτισης των εργαζομένων. Η Επιτροπή θα εξετάσει όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά την έκθεση που θα συνταχθεί μετά από αυτή την έρευνα έτσι ώστε να δοθεί κάποιο μάθημα στην Ευρώπη. Εν όψει όλων αυτών, θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνω τις διαδικασίες επείγοντος. Η κακοδιαχείριση της ασφάλειας σε συνδυασμό με ανεπαρκή κατάρτιση ή έλλειψη των απαιτούμενων προσόντων από την πλευρά του προσωπικού φαίνεται ότι αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα σε αυτό και σε πολλά άλλα ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να επιτάξουν την ανάληψη εκστρατειών για την ενημέρωση των εκτιθέμενων εργαζομένων και μαθητευομένων όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία τους για την υγεία και για την εκπαίδευσή τους στον τομέα της ακτινοπροστασίας. Η Επιτροπή θα ζητήσει να μάθει από τα κράτη μέλη ποιες είναι οι πιο πρόσφατες διατάξεις τους για την ακτινοπροστασία και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης να εξετάσει τα τωρινά επίπεδα εκπαίδευσης σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες και άλλους εργαζομένους σε διαφορετικούς τύπους πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα για τις κοινές αντιλήψεις περί ασφάλειας στον τομέα των πυρηνικών περιλαμβάνεται ήδη στο τμήμα έρευνας και εκπαίδευσης του πέμπτου κοινοτικού προγράμματος-πλαισίου. Η έρευνα για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης από ό,τι παλιότερα. Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί θετικά σε κάθε αίτημα για βοήθεια από τις ιαπωνικές αρχές κατά την αντιμετώπιση ή την προσεκτική εξέταση των συνεπειών του ατυχήματος. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ανάλυση και για να παράσχουν, αν κριθεί απαραίτητο, υποστήριξη κατά τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Τα ζητήματα που θίγονται στα ψηφίσματα όσον αφορά την παρασκευή, τη μεταφορά και τη χρήση μεικτού οξειδίου πλουτωνίου-ουρανίου (MOX) δεν έχουν σχέση με το ατύχημα στη μονάδα της Tokaimura. Τα θέματα σχετικά με την επιθεώρηση καυσίμων στη μονάδα MOX του Sellafield ανήκουν στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών και έχουν αναφερθεί στην υπηρεσία ελέγχου πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν τέθηκε θέμα κατάργησης των ελέγχων πυρηνικής ασφάλειας για οποιοδήποτε υλικό. Η μεταφορά των καυσίμων MOX γίνεται υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών στις χώρες προέλευσης και προορισμού, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη κοινοτική νομοθεσία και τα πρότυπα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ). Καθώς τα καύσιμα MOX που αποστέλλονται στην Ιαπωνία είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν στους αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, δεν θα περάσουν μέσω των εγκαταστάσεων της Tokaimura. Όσον αφορά τη χρήση των καυσίμων MOX σε μονάδες πυρηνικής ενέργειας, πρόκειται για απόφαση που ελήφθη από την ατομική ηλεκτρική επιχείρηση μετά από παραχώρηση άδειας από τις εθνικές αρχές ασφαλείας."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Die Kommission teilt die Besorgnis des Europäischen Parlaments und anderer über den Unfall in der Uranaufarbeitungsanlage in Japan. Daß solch ein Unfall in einem technologisch entwickelten Land wie Japan geschehen konnte, macht erneut sehr deutlich, daß nukleare Sicherheit überall hohe, ständige Wachsamkeit verlangt. Eine weitere große Sorge ist, daß in einer Anlage, die mit solch gefährlichen Stoffen umgeht, das Bedienungspersonal überhaupt in der Lage war, in die Verfahren, die zur Vermeidung solcher Unfälle vorgesehen sind, einzugreifen oder sie zu umgehen. Das wirft vor allem die Frage der gesamten Sicherheitskultur der Anlage und des Ausbildungsgrads des Personals ebenso wie die der Bedeutung einer schnellen Übermittlung von Informationen auf. Die Kommission hat die japanischen Behörden bereits um detaillierte Informationen über den Unfall und seine Ursachen ersucht. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Diese richten sich zweifellos auf Fragen der Vorschriften, der Sicherheitsverfahren, der Überwachung und der Ausbildung der Beschäftigten.. Die Kommission wird den Ermittlungsbericht sehr gewissenhaft prüfen, um daraus Lehren für Europa zu ziehen. Im Lichte dieses Berichts wird sie zu gegebener Zeit ihre Katastrophenpläne überprüfen. Mangelhaftes Sicherheitsmanagement im Verein mit unzureichender Ausbildung oder schlecht qualifiziertem Personal sind vermutlich bei diesem wie bei vielen anderen Unfällen ein sehr wesentlicher Faktor. In der Europäischen Union müssen die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten von den Unternehmen fordern, daß sie ihre exponierten Arbeiter und Auszubildenden über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gesundheitsrisiken informieren und im Strahlenschutz unterweisen. Die Kommission wird die Mitgliedstaaten über ihre jüngsten Vorkehrungen für den Strahlenschutz und die Ausbildung der Arbeiter befragen. Die Kommission wird darüber hinaus eine Untersuchung zum gegenwärtigen Ausbildungsniveau in nuklearer Sicherheit für Bedienungspersonal und andere Arbeiter in den verschiedenen Nukleareinrichtungen in der Europäischen Union anstellen. Untersuchungen zur Sicherheitskultur im Nuklearsektor sind bereits im Forschungs- und Ausbildungsteil des Fünften Rahmenprogramms der Gemeinschaft enthalten. Auch die Erforschung der Sicherheit von Kernreaktoren ist in dem Programm enthalten, wenn auch mit geringeren Finanzmitteln als vorher. Die Kommission wird auf jedes Ersuchen der japanischen Behörden um Hilfe beim Management oder bei der Ermittlung der Folgen des Unfalls positiv reagieren. Die Dienste der Kommission werden in engem Kontakt mit der Internationalen Atomenergieagentur bleiben, um Informationen und Analysen auszutauschen und, falls erforderlich, Unterstützung für Folgeaktivitäten leisten. Die in den Anträgen aufgeworfenen Fragen zu Produktion, Transport und Verwendung von Mischoxid den MOX-Brennelementen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Unfall in der Tokaimura-Anlage. Die Fragen in bezug auf Inspektion der Brennelemente in der MOX-Anlage von Sellafield unterliegen der Zuständigkeit der nationalen Behörden und wurden der Inspektion für Nuklearanlagen in Großbritannien übermittelt. Daß irgendwelches Material den Sicherheitskontrollen entzogen würde, stand überhaupt nicht zur Debatte. Der Transport von MOX-Brennelementen unterliegt der Kontrolle der nationalen Behörden der Ursprungs- und Bestimmungsländer, die die entsprechende Gesetzgebung der Gemeinschaft und die IAEA-Normen berücksichtigen. Da die MOX-Brennelemente, die nach Japan transportiert werden, ohne weitere Verarbeitung in Kernreaktoren verwendet werden können, gehen sie nicht durch die Anlage von Tokaimura. Was die Verwendung von MOX-Brennelementen in Nuklearanlagen betrifft, so ist das eine Entscheidung der einzelnen Stromversorger nach Genehmigung durch ihre nationalen Sicherheitsbehörden."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"The Commission shares the concern of the European Parliament and others about the accident at the uranium processing plant in Japan. That an accident such as this could happen in a technologically developed country such as Japan once again makes it very clear that nuclear safety requires great and constant vigilance everywhere. Another major concern is that in a facility handling such hazardous materials the operators were able to interfere with or bypass the procedures designed to avoid such accidents. This, in particular, highlights the question of the overall safety culture of the plant and the level of training of the personnel as well as the importance of rapid dissemination of information. The Commission has already asked the Japanese authorities for detailed information on the accident and its causes. The authorities have launched an enquiry. This will undoubtedly address the issues of regulation, safety procedures, supervision and worker training. The Commission will most carefully examine the report of this enquiry for lessons to be learnt in Europe. In the light of these, it will in due course review its emergency procedures. Poor safety management in combination with inadequate training or poorly qualified personnel appears to have been a very important factor in this as in many accidents. In the European Union, Member States’ national authorities must require undertakings to inform exposed workers and apprentices of the health risks involved in their work and train them in radiation protection. The Commission will enquire of Member States what their latest provisions are for radiation protection and training of workers. The Commission will also undertake a review of the present levels of training in nuclear safety for operators and other workers in the different types of nuclear facilities in the European Union. Research on safety culture in the nuclear sector is already included in the research and training part of the Community’s Fifth Framework Programme. Research on nuclear reactor safety is also included in the programme, though at a lower level of funding than previously. The Commission will respond positively to any request for assistance from the Japanese authorities in managing or exploring the consequences of the accident. The Commission services will remain in close contact with the International Atomic Energy Agency to exchange information and analysis and, if necessary, provide support for follow-up activities. The issues raised in the motions concerning the manufacture, transport and use of mixed oxide – the MOX fuel – are unrelated to the accident at the Tokaimura plant. The questions relating to inspection of the fuel at the Sellafield MOX plant are within the competence of the national authorities and have been reported to the UK nuclear installations inspectorate. There was no question of any of the material being removed from safeguards control. Transport of MOX fuel is performed under the control of national authorities in the countries of origin and destination, taking into account the appropriate Community legislation and IAEA standards. As the MOX fuel shipped to Japan is ready for use in the nuclear power reactors without any further processing, it will not pass through the Tokaimura facility. Concerning the use of MOX fuel in nuclear power plants, this is a decision made by the individual electrical utility after licensing by their national safety authorities."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"La Commissione condivide le preoccupazioni manifestate nel Parlamento europeo e in altre sedi in merito all’incidente avvenuto in Giappone, in un impianto di trasformazione dell’uranio. Che un simile incidente sia potuto avvenire in un paese tecnologicamente avanzato come il Giappone dimostra una volta di più che la sicurezza nucleare impone ovunque un controllo severo e continuo.Desta inoltre grande preoccupazione il fatto che, in un impianto in cui si manipolavano materiali così pericolosi, gli operatori fossero in grado di manomettere o aggirare le procedure destinate proprio ad evitare tali incidenti. Questa circostanza in particolare solleva il problema della generale cultura della sicurezza all’interno dell’impianto e quello della formazione del personale; ne risulta poi ribadita l’importanza di una rapida diffusione delle informazioni. La Commissione ha già richiesto alle autorità giapponesi informazioni dettagliate sull’incidente e sulle sue cause. Le autorità hanno già dato inizio ad un’inchiesta che riguarderà indubbiamente i temi dei regolamenti, delle procedure di sicurezza, della sorveglianza e della formazione dei lavoratori. La Commissione esaminerà con estrema attenzione il rapporto degli inquirenti, che costituirà un’esperienza preziosa anche per l’Europa. Su questa base verranno rivedute le procedure d’emergenza. In questo come in molti altri incidenti uno dei fattori principali è stato una carente gestione della sicurezza, sommata all’inadeguata formazione o alla scarsa qualificazione del personale. Nell’Unione europea, le autorità nazionali degli Stati membri devono esigere che le imprese informino gli apprendisti e i lavoratori a rischio dei potenziali pericoli per la salute derivanti dal loro lavoro; questo personale dovrà anche essere istruito sui sistemi di protezione dalle radiazioni. La Commissione accerterà quali siano i provvedimenti più recenti presi dagli Stati membri nel campo della protezione dalle radiazioni e in quello della formazione dei lavoratori. La Commissione procederà inoltre a riesaminare gli attuali livelli di formazione acquisiti, nel campo della sicurezza nucleare, dagli operatori e da altri lavoratori nei diversi tipi di impianti nucleari dell’Unione europea. La ricerca sulla cultura della sicurezza nel settore nucleare è già inclusa nella parte dedicata alla ricerca e alla formazione dal quinto programma quadro della Comunità. Anche la ricerca sulla sicurezza dei reattori nucleari è inclusa nel programma, seppure con una minore disponibilità di fondi rispetto al passato. La Commissione risponderà positivamente a qualsiasi richiesta d’assistenza proveniente dalle autorità giapponesi, per la gestione o le indagini sulle conseguenze dell’incidente. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per lo scambio di informazioni e di analisi e, in caso di necessità, anche per collaborare alle attività di . Le questioni sollevate dalle mozioni relative alla produzione, al trasporto e all’utilizzo dell’ossido misto (il combustibile MOX) non hanno in realtà connessione alcuna con l’incidente di Tokaimura. Le domande sulle ispezioni del combustibile presso l’impianto MOX di Sellafield ricadono nelle competenze delle autorità nazionali e sono state notificate all’Ispettorato per gli impianti nucleari del Regno Unito. Non risulta che materiale di questo tipo sia mai stato sottratto ai controlli di sicurezza. Il trasporto di combustibile MOX avviene sotto il controllo delle autorità nazionali dei paesi di origine e di destinazione, nel rispetto della relativa legislazione comunitaria e degli AIEA. Dal momento che il combustibile MOX spedito in Giappone può essere usato nei reattori nucleari senza bisogno di ulteriore lavorazione, esso non passerà per l’impianto di Tokaimura. Quanto all’uso del combustibile MOX nelle centrali nucleari, questa decisione viene presa dalle singole aziende di energia elettrica dopo la concessione data dalle autorità di sicurezza dei rispettivi paesi."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"A Comissão partilha das preocupações manifestadas pelo Parlamento Europeu e por outras entidades acerca do acidente ocorrido na unidade de processamento de urânio no Japão. O facto de um acidente como este poder verificar-se num país tecnologicamente avançado como o Japão volta a tornar muito claro que a segurança nuclear exige uma vigilância considerável e constante em todo o lado. Outra das preocupações principais suscitadas por este caso é o facto de numa instalação que manuseia materiais perigosos os operadores terem tido a possibilidade de interferir ou contornar os procedimentos destinados a evitar este tipo de acidentes. Este aspecto, em especial, coloca em evidência a questão da cultura de segurança global da instalação e o nível de formação do pessoal, bem como a importância de uma rápida disseminação da informação. A Comissão solicitou já às autoridades japonesas informações pormenorizadas sobre o acidente e as suas causas. As autoridades lançaram um inquérito. Este abordará indubitavelmente as questões da regulamentação, dos procedimentos de segurança, da supervisão e da formação dos trabalhadores. A Comissão analisará com toda a ponderação o relatório deste inquérito, a fim de dele retirar lições que possam ser úteis para a Europa. À luz destas, procederá oportunamente à revisão dos procedimentos de emergência. A má gestão da segurança, juntamente com uma formação inadequada do pessoal ou com a existência de pessoal não qualificado, parecem ter constituído um factor importante neste como em muitos outros acidentes. Na União Europeia, as autoridades nacionais dos Estados­Membros deverão exigir que as empresas informem os trabalhadores e os formandos dos riscos para a saúde envolvidos no desempenho do seu trabalho, fornecendo-lhes formação na área da protecção contra as radiações. A Comissão interpelará os Estados­Membros, no sentido de saber em que consistem as suas últimas disposições em matéria de protecção contra as radiações e de formação dos trabalhadores. A Comissão procederá igualmente a uma revisão dos actuais níveis de formação em segurança nuclear para os operadores e outros trabalhadores nos diferentes tipos de instalações nucleares existentes na União Europeia. A investigação sobre a cultura de segurança no sector nuclear está já incluída na parte dedicada à investigação e formação do Quinto Programa Quadro da Comunidade. A investigação em matéria de segurança dos reactores nucleares está também incluída no programa, embora com um nível de financiamento inferior ao efectuado anteriormente. A Comissão responderá de forma afirmativa a qualquer pedido de assistência que as autoridades japonesas venham a fazer na área da gestão e exploração das consequências do acidente. Os serviços da Comissão manter-se-ão em contacto com a Agência Internacional da Energia Atómica, com vista a um intercâmbio de informação e análise e, caso necessário, ao fornecimento de apoio para as actividades de acompanhamento. As questões levantadas nas propostas relativamente ao fabrico, transporte e utilização de óxido misto - o combustível MOX - - não têm qualquer relação com o acidente nas instalações de Tokaimura.. As questões relacionadas com a inspecção às instalações de produção de MOX de Sellafield inserem-se no âmbito das competências das autoridades nacionais, tendo sido remetidas para os serviços de inspecção nuclear do Reino Unido. Não está em causa a subtracção de qualquer material dos controlos de salvaguardas. O transporte de combustível MOX é efectuado sob o controlo das autoridades nacionais nos países de origem e destino, tendo em conta a legislação comunitária aplicável e as normas da AIEA. Uma vez que o combustível MOX transportado para o Japão está pronto a ser utilizado nos reactores nucleares sem novo processamento, não passa pela unidade de Tokaimura. No que se refere à utilização de combustível MOX em centrais nucleares, trata-se de uma decisão tomada pelas diferentes companhias de electricidade, após autorização concedida pelas respectivas autoridades nacionais."@pt11
lpv:translated text
"(EN) La Comisión comparte la preocupación del Parlamento Europeo y de otros, acerca del accidente ocurrido en la planta de tratamiento de uranio de Tokaimura. Que un accidente como éste pueda ocurrir en un país tecnológicamente desarrollado como el Japón demuestra, una vez más, que la seguridad nuclear requiere una vigilancia intensa y constante en todas partes. Otra causa de inquietud es que en una instalación en la que se manipulan materiales tan peligrosos los operadores hayan podido modificar o soslayar los procedimientos destinados a evitar ese tipo de accidentes. Esto recalca, en particular, la cuestión de la cultura general en materia de seguridad en la planta y el grado de capacitación del personal, así como la importancia de que haya una rápida difusión de la información. La Comisión ha pedido ya a las autoridades japonesas que le proporcionen información detallada sobre el accidente. Las autoridades han iniciado una investigación. No hay duda de que esta investigación tratará de las cuestiones de la reglamentación, los procedimientos de seguridad, la vigilancia y la capacitación de los trabajadores. La Comisión examinará con el máximo cuidado el informe de la encuesta, por si de él se pueden extraer lecciones que convenga aprovechar en Europa. A la luz de los resultados del examen, la Comisión estudiará a su debido tiempo sus procedimientos de emergencia. Una mala gestión en materia de seguridad, en combinación con una capacitación inadecuada o con empleo de personal escasamente cualificado parece haber sido un importantísimo factor en este accidente, como en otros muchos. En la Unión Europea, las autoridades nacionales de los Estados miembros tienen que exigir de las empresas que informen a los aprendices y trabajadores que puedan quedar expuestos a las radiaciones, de los peligros para la salud que entraña su trabajo y que les capacite en la protección radiológica. La Comisión preguntará a los Estados miembros cuáles son las disposiciones más recientes en materia de protección radiológica y de capacitación de trabajadores. También iniciará un examen de los actuales niveles de capacitación en seguridad nuclear para los operadores y otros trabajadores que prestan sus servicios en los diferentes tipos de instalaciones nucleares de la Unión Europea. Las investigaciones sobre la cultura de la seguridad en el sector nuclear están incluidas ya en la parte que trata de investigaciones y capacitación en el Quinto Programa Marco de la Unión. Las investigaciones sobre la seguridad de los reactores nucleares formaban también parte del programa, aunque se les haya asignado un nivel de financiación inferior al que tenían antes. La Comisión responderá positivamente a cualquier solicitud de asistencia que le presenten las autoridades japonesas para la gestión o la exploración de las consecuencias del accidente. Los servicios de la Comisión seguirán en estrecho contacto con el Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de intercambiar informaciones y análisis y, de ser necesario, facilitar apoyo para las actividades de seguimiento. Las cuestiones planteadas en las propuestas de resolución acerca de la fabricación, el transporte y la utilización de óxidos mixtos –el combustible MOX- no tienen nada que ver con el accidente de la central de Tokaimura. Las cuestiones referentes a la inspección del combustible en la planta MOX de Sellafield son de la incumbencia de las autoridades nacionales y han sido notificadas a los servicios de inspección de instalaciones nucleares del Reino Unido. No se trata en absoluto de que parte del material haya escapado al control de salvaguardia. El transporte de combustibles MOX se efectúa bajo el control de las autoridades nacionales de los países de origen y de destino, teniendo debidamente en cuenta la legislación apropiada de la Unión y las normas del OIEA. Como los combustibles MOX que se envían al Japón están ya en condiciones de ser utilizados en los reactores nucleoeléctricos sin más tratamiento, no tienen que pasar por la instalación de Tokaimura. En cuanto a la utilización de combustible MOX en centrales nucleoeléctricas, la decisión pertinente la adopta la empresa de servicios públicos de que se trate, tras haber recibido la oportuna licencia de las autoridades nacionales de seguridad."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La Commission partage l'inquiétude du Parlement européen et d'autres personnes concernant l'accident de l'usine de traitement d'uranium japonaise. Qu'un tel accident puisse se produire dans un pays aussi développé que le Japon sur le plan technologique nous rappelle qu'il est évident que la sécurité nucléaire nécessite à tout moment une extrême vigilance, à tous les niveaux. Que les dirigeants d'une installation traitant des matières aussi dangereuses aient été à même d'entraver ou de contourner les procédures visant à éviter de tels accidents nous préoccupe aussi sérieusement. Ceci soulève en particulier la question de toute la culture de sécurité de l'usine et du niveau de formation du personnel ainsi que de l'importance d'une diffusion rapide de l'information. La Commission a déjà demandé plus d'informations aux autorités japonaises sur l'accident et ses causes. Les autorités ont lancé une enquête. Elle portera sans aucun doute sur les problèmes de réglementation, les procédures de sécurité, la supervision et la formation du personnel. La Commission analysera avec une très grande attention le rapport de cette enquête afin d'en tirer les leçons pour l'Europe. À la lumière de ces leçons, elle révisera ses procédures d'urgence en temps utile. Une gestion offrant peu de sûreté ainsi que le manque de formation ou de qualification du personnel, semblent avoir joué un rôle déterminant dans l'origine de l'accident, comme dans beaucoup d'autres. Dans l'Union européenne, les autorités nationales des États membres doivent demander des engagements quant à l'information du personnel et des apprentis exposés sur les dangers pour leur santé liés à leur travail et les former en matière de protection contre les radiations. La Commission va demander aux États membres quelles sont leurs dernières dispositions en matière de protection contre les radiations et de formation du personnel. La commission va également entamer une étude des niveaux actuels de formation en matière de sécurité nucléaire des exploitants et des autres travailleurs des différents types d'installations nucléaires de l'Union européenne. La recherche en matière de culture de sûreté du secteur nucléaire est déjà comprise dans la partie recherche et formation du cinquième programme cadre de la Communauté. La recherche sur la sécurité des réacteurs nucléaires est également inclue au programme, bien que le niveau de financement soit plus bas que précédemment. La Commission répondra positivement à toute demande d'aide de la part des autorités japonaises dans la gestion ou l'évaluation des conséquences de l'accident. Les services de la Commission demeureront en contact étroit avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour échanger des informations et des analyses et, si cela s'avérait nécessaire, soutenir des activités de suivi. Les questions soulevées dans la proposition concernant la fabrication, le transport et l'utilisation d'oxyde mixte- le combustible MOX - sont sans rapport avec l'accident de l'usine de Tokaimura. Les questions relatives à l'inspection du combustible de l'usine de retraitement de combustible MOX sont du ressort des autorités nationales et ont été signalées à l'Inspection britannique des installations nucléaires. Il n'était pas question qu'une seule partie du matériel échappe aux contrôles de sécurité. Le transport de combustible MOX est assuré sous le contrôle des autorités nationales du pays d'origine et de destination, en tenant compte de la législation communautaire appropriée et des normes de l'AIEA. Compte tenu que le combustible MOX destiné au Japon est prêt à être utilisé par les centrales nucléaires sans traitement supplémentaire, il ne passera pas par l'installation de Tokaimura. S'agissant de l'utilisation du combustible MOX dans les centrales nucléaires, cette décision a été prise individuellement par les centrales électriques avec l'autorisation des autorités nationales chargées de la sécurité."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991007.6.4-092"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph