Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-07-Speech-4-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991007.4.4-062"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"On capital punishment: during the last three years, a resolution on the death penalty has been passed in the UN Commission on Human Rights with a growing number of co-sponsors. To take the policy against capital punishment one step further, to consolidate the achievements of the Human Rights Committee and to establish the question of the death penalty on the agenda of the UN General Assembly, the EU Member States have decided to introduce a resolution in the Third Committee during the 54th session of the General Assembly. It is the objective of the EU to keep the text focused and concise to win as broad a support as possible. The Commission continues through its assistance programmes in the field of democratisation and human rights to support confidence-building measures and dialogue between the different communities. We already did so, though unfortunately without enough success, before the conflict and now in the changed circumstances this continues to be one of the priorities in selecting projects. Furthermore the Commission, through ECHO, provides humanitarian assistance in favour of the victims of the Kosovo crisis, including the Serb and Roma minorities. We fully support the efforts of KFOR to maintain law and order in Kosovo and to protect all citizens. We fully support the efforts of UNMIK to establish a functioning civil administration which would take over policing functions from KFOR, and to create a peaceful multi-ethnic society which would set about the task of rebuilding Kosovo and its society. UNMIK has approached the Commission for support for the Kosovo protection corps. Member States will decide in the coming weeks on the Commission’s proposed programme in this regard. We call on all others within and outside Kosovo to also support these aims and to support UNMIK and KFOR in their work to achieve them. We too oppose any cantonisation of Kosovo. Kosovo must become a multi-ethnic society without distinction or discrimination on ethnic or any other grounds. The EU will seek collaboration with other regions and states that share the same vision to arrive at the best possible result. I noted, and I agreed with, what Mr Dupuis said, that this initiative is not anti-American. It is pro-human. On the Moluccas: the Commission follows closely domestic events in Indonesia and shares with honourable Members, the serious concerns about the dramatic inter-religious conflict in the Moluccas and the ensuing injury and loss of life. The European Union has made it clear to the Indonesian government, on numerous occasions, with particular reference to the Moluccas, that it holds it responsible for law and order throughout Indonesia. The government is well aware of the Union’s view and acknowledges its responsibilities. ECHO has been running a project worth EUR 1 m for humanitarian aid to the population in need. The project covered the supply of drinking water, food and medication. A renewal is under consideration. At this moment, Indonesia is undergoing significant political, economic and social changes. It is hoped that this process will contribute to improving the social climate in particular as regards inter-ethnic and inter-religious tensions. I heard the debate today and I interpret it as a very mature and very sober contribution to furthering these hopes that what I would call a soft landing for Indonesia and for all the peoples of Indonesia can be obtained. On Belarus: the Commission is closely following developments in Belarus. We appreciate the efforts of the Belarus government and opposition to initiate a constructive dialogue in order to agree on acceptable conditions for fair and free elections, and thereby restore the rule of law in the country. However, the Commission remains concerned about Belarus’s human rights record and in particular about the disappearances of political personalities, most recently Mr Gonchar. The EU presidency has officially asked the Belorussian authorities to make all efforts to find Mr Gonchar and secure his safety. This took place on 24 September. Such developments may well put at risk an agreement between the government and the opposition in the framework of their recently established dialogue. In a few days the Commission will adopt the TACIS civil society development programme in the slightly amended form agreed informally last June with the Belorussian authorities. The document will then be formally submitted to the Belorussian authorities for approval. We trust that the Belorussian authorities will remain committed to the endorsement of the programme. This will represent the fulfilment of an important political benchmark set by the EU last April. Only the fulfilment of the EU’s political benchmarks will allow the EU to gradually normalise relations with Belarus. Among these, human rights have a significant weight alongside free access to the media, an end to harassment of the opposition, constructive dialogue between opposition and government and endorsement of the TACIS civil society development programme. On the resolutions on abuses of Roma and Serbs in Kosovo I have the following remarks. The Commission fully shares the concerns expressed in these resolutions. The Commission and the EU have been clear from the outset in our condemnation of all ethnic violence whoever the perpetrator and whoever the victim. It is as unacceptable now against the Serb and Roma minorities as it was when carried out against the Kosovars until some months ago."@en3
lpv:translated text
"Med hensyn til dødsstraf: Inden for de sidste tre år har FN's Menneskerettighedskommission med et stort antal medforslagsstillere vedtaget en resolution om dødsstraf. For at gå et skridt videre i kampen mod dødsstraf, for at underbygge Menneskerettighedskomitéens resultater og for at få sat spørgsmålet om dødsstraf på dagsordenen for FN's Generalforsamling har EU's medlemsstater besluttet at fremsætte et resolutionsforslag i det 3. udvalg på FN's 54. Generalforsamling. EU agter at holde teksten målrettet og kortfattet, så den vinder så bred tilslutning som muligt. Kommissionen fortsætter gennem sine hjælpeprogrammer på demokratiserings- og menneskerettighedsområdet med at fremme tillidsskabende foranstaltninger og dialog mellem de forskellige samfund. Det gjorde vi allerede inden konflikten, men desværre uden tilstrækkeligt held, og det er stadig her under de ændrede forhold et af vores hovedkriterier, når vi udvælger projekter. Endvidere yder Kommissionen gennem ECHO humanitær bistand til fordel for ofrene for Kosovo-krisen, herunder det serbiske mindretal og romanierne. Vi støtter fuldt ud KFOR's bestræbelser på at opretholde lov og orden i Kosovo og beskytte alle borgere. Vi støtter fuldt ud UNMIK's bestræbelser på at etablere en velfungerende civil forvaltning, der skal overtage KFOR's kontrolfunktioner, og skabe et fredeligt, multietnisk samfund, som kan gå i gang med at genopbygge Kosovo og dets samfund. UNMIK har anmodet Kommissionen om støtte til Kosovos beskyttelseskorps. Medlemsstaterne vil i de følgende uger tage stilling til Kommissionens programforslag herom. Vi opfordrer alle andre i og uden for Kosovo til også at arbejde for disse mål og støtte UNMIK og KFOR i deres bestræbelser på at nå dem. Vi modsætter os også en opdeling af Kosovo i kantoner. Kosovo skal blive et multietnisk samfund uden skel eller diskrimination af etniske eller andre årsager. EU vil søge samarbejde med andre områder og stater, der har samme vision, for at opnå det bedst mulige resultat. Jeg har bemærket, og jeg er enig i, hvad hr. Dupuis sagde om, at dette initiativ ikke er antiamerikansk. Det er promenneskeligt. Med hensyn til Molukkerne: Kommissionen følger nøje de interne begivenheder i Indonesien og deler de ærede medlemmers alvorlige bekymring over den dramatiske religionskonflikt på Molukkerne og de mange dræbte og sårede. Den Europæiske Union har ved adskillige lejligheder fremført over for den indonesiske regering, med særlig henvisning til Molukkerne, at den holder den ansvarlig for lov og orden i hele Indonesien. Regeringen er godt klar over Unionens holdning og anerkender sit ansvar. ECHO har gennemført et projekt til EUR 1.000.000, der gik ud på at yde humanitær bistand til befolkningen i nød. Projektet omfattede forsyning af drikkevand, fødevarer og medicin. En forlængelse af projektet er under overvejelse. Indonesien undergår i øjeblikket betydelige politiske, økonomiske og sociale forandringer. Der er håb om, at denne proces vil bidrage til at forbedre det sociale klima, især hvad angår etniske og religiøse spændinger i landet. Jeg har overværet forhandlingen i dag, og jeg mener, at den på en meget moden og meget sober måde styrker håbet om, at vi kan nå frem til, hvad jeg vil kalde en blød landing for Indonesien og alle befolkningsgrupperne i Indonesien. Med hensyn til Belarus: Kommissionen følger nøje udviklingen i Belarus. Vi anerkender den hviderussiske regerings og oppositions bestræbelser på at indlede en konstruktiv dialog, der skal føre til enighed om acceptable betingelser for frie og ligelige valg og dermed en genindførelse af retssamfundet. Kommissionen er dog fortsat bekymret over Belarus' håndtering af menneskerettighederne og især over politiske personers, senest Victor Gonchars, forsvinden. EU's formandskab har officielt anmodet de hviderussiske myndigheder om at gøre alt, hvad de kan, for at finde Victor Gonchar og sørge for hans sikkerhed. Dette skete den 24. september. Denne udvikling kan meget vel true enigheden mellem regeringen og oppositionen inden for rammerne af deres nyindledte dialog. Om få dage vedtager Kommissionen det civile samfundsudviklingsprogram, Tacis, i den let ændrede udgave, som der uformelt blev truffet aftale med de hviderussiske myndigheder om i juni. Dokumentet forelægges derefter officielt de hviderussiske myndigheder til godkendelse. Vi går ud fra, at de hviderussiske myndigheder stadig vil tilslutte sig programmet. Det vil betyde, at vi har opfyldt en vigtig politisk betingelse, der blev opstillet af EU i april. Kun ved opfyldelse af EU's politiske betingelser kan en gradvis normalisering af forholdet mellem EU og Belarus opnås. De vigtigste betingelser vedrører menneskerettighederne samt fri adgang til medierne, stop for chikane mod oppositionen, en konstruktiv dialog mellem opposition og regering og tilslutning til det civile samfundsudviklingsprogram, Tacis. Om forslagene til beslutning om mishandling af romanierne og serberne i Kosovo har jeg følgende bemærkninger: Kommissionen deler fuldt ud den bekymring, som kommer til udtryk i beslutningsforslagene. Kommissionen og EU har fra begyndelsen klart fordømt alle former for etnisk vold fra alle sider. Den vold, som udøves nu mod serberne og romanierne, er lige så uacceptabel som den, der blev udøvet mod kosovoerne indtil for nogle måneder siden."@da1
"Zur Todesstrafe: In den letzten drei Jahren hat die in der UN-Menschenrechtskommission verabschiedete Resolution über die Todesstrafe eine wachsende Zahl von Befürwortern gefunden. Um die Politik gegen die Todesstrafe noch einen Schritt weiter zu führen, um die Erfolge des Menschenrechtsausschusses zu festigen und die Frage der Todesstrafe auf die Tagesordnung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu setzen, haben die Mitgliedstaaten der EU beschlossen, während der 54. Tagung der Generalversammlung in das Dritte Komitee eine Resolution einzubringen. Es ist das Ziel der EU, den Text konzentriert und präzise abzufassen, damit er eine möglichst breite Unterstützung findet. Über ihre Hilfsprogramme im Bereich der Demokratisierung und der Menschenrechte fördert die Kommission auch weiterhin vertrauensbildende Maßnahmen und den Dialog zwischen den verschiedenen Gemeinschaften. Wir taten das, wenngleich leider ohne ausreichenden Erfolg, bereits vor dem Konflikt, und heute, unter den veränderten Umständen, bleibt das eine der Prioritäten bei der Auswahl von Projekten. Ferner leistet die Kommission über ECHO humanitäre Hilfe für die Opfer der Kosovo-Krise, darunter für die Minderheiten der Serben und Roma. Wir unterstützen uneingeschränkt die Bemühungen der KFOR zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung im Kosovo und zum Schutz aller Bürger. Uneingeschränkt unterstützen wir auch die Bemühungen der UNMIK zur Errichtung einer funktionstüchtigen zivilen Verwaltung, die von der KFOR Polizeifunktionen übernehmen soll, und zur Schaffung einer friedliebenden multi-ethnischen Gesellschaft, die sich der Aufgabe des Wiederaufbaus des Kosovo und seiner Gesellschaft widmet. Die UNMIK ist an die Kommission herangetreten und hat um Unterstützung für das Kosovo-Schutzkorps ersucht. Die Mitgliedstaaten werden in den kommenden Wochen über das diesbezüglich von der Kommission vorgeschlagene Programm entscheiden. Wir rufen alle anderen Kräfte innerhalb und außerhalb des Kosovo auf, ebenfalls diese Ziele zu unterstützen sowie der UNMIK und der KFOR bei der Erreichung dieser Ziele Hilfe zu leisten. Auch wir wenden uns gegen jegliche Kantonalisierung des Kosovo. Das Kosovo muß eine multi-ethnische Gesellschaft ohne Unterscheidung oder Diskriminierung aus ethnischen oder irgendwelchen anderen Gründen werden. Die EU wird die Zusammenarbeit mit anderen Regionen und Staaten suchen, die die gleiche Sichtweise haben, um zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen. Ich habe festgestellt – und ich stimme den Äußerungen von Herrn Dupuis zu –, daß diese Initiative nicht antiamerikanisch ist. Sie ist pro-menschlich. Zu den Molukken: Die Kommission verfolgt aufmerksam die innenpolitischen Ereignisse in Indonesien und teilt mit den Abgeordneten die ernste Besorgnis über den dramatischen Religionskonflikt auf den Molukken sowie über die damit verbundene Zahl der Verletzten und Toten. Die Europäische Union hat der indonesischen Regierung gegenüber bei zahlreichen Gelegenheiten und unter besonderer Bezugnahme auf die Molukken klargestellt, daß sie sie für Recht und Ordnung in ganz Indonesien verantwortlich hält. Die Regierung kennt die Auffassung der Union sehr gut und erkennt ihre Verantwortlichkeiten an. Über ECHO lief bislang ein Projekt im Wert von 1 000 000 Euro zur humanitären Hilfe für die notleidende Bevölkerung. Das Projekt umfaßt die Versorgung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Über eine Neuauflage wird beraten. Zur Zeit vollziehen sich in Indonesien bedeutsame politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen. Es ist zu hoffen, daß dieser Prozeß zur Verbesserung des sozialen Klimas, vor allem im Hinblick auf die ethnischen und religiösen Spannungen, beiträgt. Ich habe die heutige Debatte verfolgt und halte sie für einen sehr ausgereiften und sehr sachlichen Beitrag zur Beförderung dieser Hoffnungen, daß eine, wie ich es bezeichnen würde, weiche Landung für Indonesien und für alle Völker Indonesiens erreicht werden kann. Zu Weißrußland: Die Kommission verfolgt aufmerksam die Entwicklungen in Weißrußland. Wir begrüßen die Bemühungen der weißrussischen Regierung und Opposition, einen konstruktiven Dialog einzuleiten, um akzeptable Bedingungen für gerechte und freie Wahlen zu vereinbaren und damit die Rechtsstaatlichkeit im Lande wiederherzustellen. Die Kommission ist jedoch weiterhin besorgt über die Entwicklung im Bereich der Menschenrechte in Weißrußland und insbesondere über das Verschwinden von politischen Persönlichkeiten, wie jüngst von Herrn Gontschar. Die EU-Präsidentschaft hat die weißrussischen Behörden offiziell aufgefordert, alles zu tun, um Herrn Gontschar aufzufinden und für seine Sicherheit zu sorgen. Das geschah am 24. September. Solche Entwicklungen können eine Vereinbarung zwischen der Regierung und der Opposition im Rahmen ihres kürzlich aufgenommenen Dialogs durchaus gefährden. In wenigen Tagen beschließt die Kommission das leicht veränderte TACIS-Programm über die Entwicklung der Bürgergesellschaft, wie es im Juni mit den weißrussischen Behörden informell vereinbart wurde. Das Dokument wird sodann den weißrussischen Behörden formal zur Bestätigung unterbreitet. Wir vertrauen darauf, daß sich die weißrussischen Behörden auch weiterhin zur Ratifizierung des Programms bekennen. Damit wird ein wichtiges politisches Kriterium erfüllt, das die EU im April aufgestellt hatte. Nur die Erfüllung der politischen Kriterien der EU wird es ihr gestatten, die Beziehungen zu Weißrußland allmählich zu normalisieren. Unter ihnen haben die Menschenrechte neben dem freien Zugang zu den Medien, der Einstellung der Schikanen gegenüber der Opposition, einem konstruktiven Dialog zwischen Opposition und Regierung und der Ratifizierung des TACIS-Programms über die Entwicklung der Bürgergesellschaft ein bedeutendes Gewicht. Zu den Entschließungen über Übergriffe gegen Roma und Serben im Kosovo habe ich folgendes zu bemerken: Die Kommission teilt die in diesen Entschließungsanträgen zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse uneingeschränkt. Von Anfang an haben wir, die Kommission und die EU, jegliche ethnische Gewalt, wer immer der Verursacher oder das Opfer war, eindeutig verurteilt. Sie ist heute genauso wenig gegen die Minderheiten der Serben und Roma hinzunehmen wie vor einigen Monaten, als sie sich gegen die Kosovaren richtete."@de7
". – ( ) Σχετικά με τη θανατική ποινή: κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ένα ψήφισμα για τη θανατική ποινή, με ολοένα αυξανόμενο αριθμό υποστηρικτών. Για την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής ενάντια στη θανατική ποινή, για την εδραίωση των επιτευγμάτων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την ένταξη του ζητήματος της θανατικής ποινής στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν την υποβολή ψηφίσματος στην Τρίτη Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 54ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσει ένα κείμενο επικεντρωμένο στο συγκεκριμένο ζήτημα και συνοπτικό, έτσι ώστε να αποκτήσει όσο το δυνατόν ευρύτερη υποστήριξη. Η Επιτροπή, μέσα από τα προγράμματα παροχής βοήθειας στον τομέα του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να υποστηρίζει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητες. Οι ενέργειες αυτές, τις οποίες ήδη πραγματοποιήσαμε, αν και δυστυχώς χωρίς μεγάλη επιτυχία, πριν από τη σύγκρουση, εξακολουθούν σήμερα, δεδομένης της μεταβολής των συνθηκών, να αποτελούν μια από τις προτεραιότητες για την επιλογή σχεδίων. Επιπλέον, η Επιτροπή, μέσω της ECHO, παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων των Σέρβων και των Ρόμα. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της KFOR για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης στο Κοσσυφοπέδιο και για την προστασία όλων των πολιτών. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) για την εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής πολιτικής διοικητικής αρχής που θα αναλάβει τις λειτουργίες αστυνόμευσης τις οποίες ασκεί σήμερα η KFOR, καθώς και για τη δημιουργία μιας ειρηνικής πολυεθνοτικής κοινωνίας που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Κοσσυφοπεδίου και της κοινωνίας του. Η UNMIK έχει προσεγγίσει την Επιτροπή για την υποστήριξη του Σώματος προστασίας του Κοσσυφοπεδίου. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τις επόμενες εβδομάδες για το σχετικό πρόγραμμα που προτείνεται από την Επιτροπή. Καλούμε επίσης όλους τους υπόλοιπους παράγοντες εντός και εκτός του Κοσσυφοπεδίου να υποστηρίξουν αυτούς τους σκοπούς, καθώς και την UNMIK και την KFOR στο έργο τους για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών. Είμαστε επίσης αντίθετοι σε οποιαδήποτε διοικητική διαίρεση του Κοσσυφοπεδίου. Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να γίνει μια πολυεθνοτική κοινωνία χωρίς διακρίσεις για εθνοτικούς ή άλλους λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναζητήσει τη συνεργασία με άλλες περιοχές και κράτη με το ίδιο όραμα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Σημείωσα αυτό που είπε ο κ. Dupuis, και συμφώνησα μαζί του, ότι δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι αντι-αμερικανική. Είναι υπέρ του ανθρώπου. Σχετικά με τις Μολούκες: η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα εσωτερικά γεγονότα στην Ινδονησία και συμμερίζεται με τους βουλευτές τις σοβαρές ανησυχίες για τη δραματική σύγκρουση μεταξύ θρησκευτικών ομάδων στις Μολούκες και τους τραυματισμούς και θανάτους που προκύπτουν από αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση της Ινδονησίας, σε πολλές περιστάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις Μολούκες, ότι τη θεωρεί υπεύθυνη για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης σε ολόκληρη την Ινδονησία. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά την άποψη της Ένωσης και αναγνωρίζει τις ευθύνες της. Η ECHO διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα ύψους 1.000.000 ευρώ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ανάγκη. Το πρόγραμμα κάλυπτε την παροχή πόσιμου νερού, τροφίμων και φαρμάκων. Η ανανέωσή του είναι υπό εξέταση. Αυτή τη στιγμή, στην Ινδονησία συντελούνται σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα συμβάλει στη βελτίωση του κοινωνικού κλίματος, ιδίως όσον αφορά στις εντάσεις μεταξύ εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. Παρακολούθησα τη συζήτηση σήμερα και τη θεώρησα ως μια πολύ ώριμη και συγκροτημένη συνεισφορά που ενισχύει τις ελπίδες να επιτευχθεί αυτό που εγώ θα αποκαλούσα ομαλή προσγείωση για την Ινδονησία και όλους τους λαούς της. Σχετικά με τη Λευκορωσία: η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Λευκορωσία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για αποδεκτές συνθήκες διεξαγωγής δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, και επομένως την αποκατάσταση του δικαίου στη χώρα. Η Επιτροπή, εντούτοις, παραμένει ανήσυχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία και ιδιαίτερα για τις εξαφανίσεις πολιτικών προσωπικοτήτων, πιο πρόσφατα αυτή του κ. Gonchar. Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε επίσημα από τις αρχές της Λευκορωσίας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση του κ. Gonchar και την ασφάλεια του. Αυτό συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου. Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στα πλαίσια του πρόσφατα καθιερωμένου διαλόγου . Σε λίγες μέρες η Επιτροπή θα εγκρίνει το πρόγραμμα ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του TACIS, με την ελαφρώς τροποποιημένη μορφή που συμφωνήθηκε ανεπίσημα τον περασμένο Ιούνιο με τις αρχές της Λευκορωσίας. Στη συνέχεια, το έγγραφο θα υποβληθεί επισήμως στις αρχές της Λευκορωσίας για έγκριση. Πιστεύουμε ότι οι αρχές της Λευκορωσίας θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για την έγκριση του προγράμματος. Αυτό θα σηματοδοτήσει την επίτευξη ενός σημαντικού πολιτικού σημείου αναφοράς, που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο Απρίλιο. Μόνο η επίτευξη των πολιτικών σημείων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα της επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με τη Λευκορωσία. Μεταξύ αυτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν σημαντική θέση παράλληλα με την ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, την παύση της παρενόχλησης της αντιπολίτευσης, τον εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση και την υποστήριξη του προγράμματος ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του TACIS. Σχετικά με τα ψηφίσματα για την κακομεταχείριση των Ρομ και των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο, έχω να κάνω τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Η Επιτροπή συμμερίζεται απολύτως τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σε αυτά τα ψηφίσματα. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν από την αρχή σαφείς στην καταδίκη κάθε εθνοτικής βίας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δράστης και ποιο το θύμα. Η εθνοτική βία ενάντια στις μειονότητες των Σέρβων και των Ρομ σήμερα είναι εξίσου απαράδεκτη με εκείνη ενάντια στους Κοσσοβάρους μέχρι πριν από μερικούς μήνες."@el8
"(EN) En relación con la pena capital: durante los tres últimos años la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución sobre la pena de muerte con un número cada vez mayor de copatrocinadores. Para seguir adelante con la política contraria a la pena capital, para consolidar los logros del Comité de Derechos Humanos y para llevar la cuestión de la pena de muerte al programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Unión Europea han resuelto presentar una resolución en la Tercera Comisión durante el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General. El objetivo de la Unión Europea es guardar el texto lo más polarizado y conciso que sea posible para poder obtener el máximo apoyo. La Comisión, por conducto de sus programas de asistencia en la esfera de la democratización y los derechos humanos, sigue apoyando las medidas destinadas a fomentar la confianza y el diálogo entre las diferentes comunidades. Ya lo estábamos haciendo, aunque desgraciadamente sin suficiente éxito, antes del conflicto y ahora, en el marco de las nuevas circunstancias, ésa sigue siendo una de las prioridades en la selección de proyectos. Además la Comisión, por conducto del programa ECHO, presta asistencia humanitaria para las víctimas de la crisis de Kosovo, incluidas las minorías serbias y romaníes. Apoyamos incondicionalmente los esfuerzos de la KFOR por mantener la ley y el orden en Kosovo y por proteger a todos los ciudadanos. Apoyamos sin reservas los esfuerzos de la UNMIK por establecer una administración civil que funcione y pueda hacerse cargo de las funciones policiales de la KFOR, y por crear una sociedad multiétnica pacífica que se consagre a la reconstrucción de Kosovo y su sociedad. La UNMIK se ha puesto en contacto con la Comisión para pedir apoyo para el cuerpo de protección de Kosovo. Los Estados miembros se pronunciarán en estas próximas semanas acerca del programa que la Comisión propone a ese respecto. Instamos a todos los que están en Kosovo o fuera de Kosovo a que apoyen también estos objetivos y a que ayuden a la UNMIK y a la KFOR en sus esfuerzos por conseguirlos. Nos oponemos a todo intento de hacer de Kosovo un enclave. Kosovo tiene que ser una sociedad multiétnica sin distinción ni discriminación por razones étnicas o por otras razones. La UE buscará la colaboración con otras regiones y países que comparten la misma visión a fin de alcanzar el mejor resultado posible. He escuchado, y estoy de acuerdo, lo que ha dicho el Sr. Dupuis: esta iniciativa no es antiamericana, es una iniciativa prohumana. Cuestión de las Molucas: la Comisión sigue de cerca los acontecimientos en Indonesia y comparte con los diputados de este Parlamento sus graves inquietudes acerca del dramático conflicto interreligioso en las Molucas, con la consiguiente pérdida de vidas y los daños subsiguientes. La Unión Europea ha indicado claramente al Gobierno indonesio, en numerosas ocasiones y particularmente en relación con las Molucas, que le considera responsable de la ley y el orden en toda Indonesia. El Gobierno sabe muy bien cuál es la opinión de la Unión y se hace cargo de sus responsabilidades. ECHO ha estado ejecutando un proyecto por valor de un millón de Euros para prestar ayuda humanitaria a la población que la necesita. El proyecto abarcaba el abastecimiento de agua de beber, de alimentos y de medicamentos. Se halla en estudio su prórroga. En estos momentos, Indonesia está experimentando importantes cambios políticos, económicos y sociales. Se espera que este proceso contribuya a mejorar el clima social, en particular por lo que se refiere a las tensiones interétnicas e interreligiosas. He escuchado el debate de hoy y lo considero como una contribución muy sensata y muy sobria a la consecución de esas esperanzas que, a mi juicio, se pueden realizar con lo que yo denominaría un “aterrizaje suave” para Indonesia y para todas las poblaciones de Indonesia. Hablemos de Bielorrusia: la Comisión está siguiendo de cerca la evolución de la situación en Bielorrusia. Nos agrada que el Gobierno de Bielorrusia y la oposición estén esforzándose por entablar un diálogo constructivo a fin de convenir en condiciones aceptables para la celebración de elecciones justas y libres, restaurando de esta manera el Estado de derecho en el país. Ahora bien, a la Comisión le sigue preocupando el historial de Bielorrusia en materia de derechos humanos y en particular la desaparición de personalidades políticas, como ha sucedido recientemente con el Sr. Gonchar. La Presidencia de la Unión Europea ha pedido oficialmente a las autoridades de Bielorrusia que hagan todo lo que puedan por encontrar al Sr. Gonchar y por proteger su seguridad. Lo que estoy contando sucedió el 24 de septiembre. Ese tipo de asuntos pueden muy bien poner en peligro la consecución de un acuerdo entre el gobierno y la oposición en el marco del diálogo que acaban de entablar. Dentro de unos cuantos días la Comisión adoptará el programa de desarrollo de la sociedad civil, o programa TACIS, en la forma ligeramente modificada que se acordó oficiosamente el pasado mes de junio con las autoridades de Bielorrusia. A continuación el documento se presentará oficialmente a las autoridades de Bielorrusia para su aprobación. Confíamos en que las autoridades de Bielorrusia mantengan su compromiso de respaldar el programa. Esto representará la consecución de un importante objetivo político fijado por la Unión Europea el pasado mes de abril. Sólo el cumplimiento de los objetivos políticos de la Unión Europea permitirá que la Unión Europea pueda normalizar gradualmente las relaciones con Bielorrusia. Entre esos objetivos políticos los derechos humanos ocupan un lugar destacado, junto con el libre acceso a los medios informativos, el final del acoso contra la oposición, un diálogo constructivo entre la oposición y el gobierno, y el respaldo al programa TACIS de desarrollo de la sociedad civil. En cuanto a las resoluciones sobre los abusos cometidos contra los romaníes y los serbios en Kosovo me gustaría decir lo siguiente: la Comisión comparte plenamente las inquietudes expresadas en esas resoluciones. La Comisión y la Unión Europea se han manifestado con toda claridad desde el principio en su condena de todas las violencias étnicas, sea quien fuere el perpetrador, y sea quien fuere la víctima. Es tan inaceptable lo que está sucediendo ahora con las minorías serbias y romaníes como lo que sucedió contra los kosovares hasta hace varios meses."@es12
"Kuolemanrangaistuksen osalta: YK:n ihmisoikeuskomissiossa on kolmen viime vuoden aikana hyväksytty kuolemanrangaistusta koskeva päätöslauselma, ja sillä on yhä enemmän tukijoita. Jotta kuolemanrangaistuksen vastainen politiikka voitaisiin viedä askelta pitemmälle, jotta voitaisiin lujittaa ihmisoikeuskomitean saavutuksia ja ottaa kuolemanrangaistusta koskeva kysymys YK:n yleiskokouksen esityslistalle, EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet esittää päätöslauselmaa kolmannessa komiteassa yleiskokouksen 54. istunnon aikana. EU:n tavoitteena on määrätietoinen ja ytimekäs teksti, jotta se saisi mahdollisimman laajan tuen. Komissio tukee edelleen demokratisointia ja ihmisoikeuksia koskevissa tukiohjelmissaan luottamusta lisääviä toimenpiteitä ja vuoropuhelua eri yhteisöjen välillä. Teimme niin jo ennen konfliktia, valitettavasti vailla riittävää menestystä, ja nyt olosuhteiden muututtua tämä on edelleen yksi painopisteistä hankkeiden valinnassa. Lisäksi komissio antaa ECHO:n välityksellä humanitaarista apua Kosovon kriisin uhreille, myös serbi- ja romanivähemmistöille. Tuemme täysin KFOR-joukkoja niiden pyrkimyksissä ylläpitää yleistä järjestystä Kosovossa ja suojella kaikkia kansalaisia. Tuemme täysin YK:n väliaikaista siviilihallintoa Kosovossa sen pyrkimyksissä perustaa toimiva siviilihallinto, joka vastaisi järjestyksenpidosta KFOR-joukkojen jälkeen, ja luoda rauhanomainen monietninen yhteiskunta, joka ryhtyisi jälleenrakentamaan Kosovoa ja sen yhteiskuntaa. YK:n väliaikainen siviilihallinto Kosovossa on pyytänyt komissiolta tukea Kosovon suojelujoukoille. Jäsenvaltiot päättävät lähiviikkoina tätä asiaa koskevasta komission ohjelmaehdotuksesta. Vetoamme kaikkiin muihin tahoihin Kosovossa ja sen ulkopuolella, jotta nekin puoltaisivat näitä päämääriä ja tukisivat YK:n väliaikaista siviilihallintoa Kosovossa ja KFOR-joukkoja niiden työssä päämäärien saavuttamiseksi. Mekin vastustamme Kosovon jakamista osiin. Kosovosta täytyy tehdä monietninen yhteiskunta, jossa ihmisten välillä ei tehdä eroa eikä heitä syrjitä etnisin tai muunlaisin perustein. EU pyrkii yhteistyöhön muiden samanmielisten alueiden ja valtioiden kanssa, jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Panin merkille, mitä parlamentin jäsen Dupuis sanoi siitä, ettei tämä aloite ole amerikkalaisvastainen, ja olen siitä samaa mieltä. Siinä puolustetaan ihmisiä. Molukkien osalta: komissio seuraa tiiviisti Indonesian tapahtumia ja on parlamentin jäsenten tavoin hyvin huolissaan Molukkien dramaattisesta uskontoihin liittyvästä konfliktista, jossa ihmisiä on loukkaantunut ja saanut surmansa. Euroopan unioni on nimenomaan Molukkien tapauksessa lukuisia kertoja tehnyt Indonesian hallitukselle selväksi sen, että se katsoo tämän olevan vastuussa Indonesian yleisestä järjestyksestä. Hallitus on tietoinen unionin kannasta ja se tunnustaa vastuunsa. ECHO on antanut humanitaarista apua 1 miljoonan euron hankkeessa apua tarvitsevalle väestönosalle. Hankkeeseen kuului juomaveden, ruoan ja lääkkeiden toimitus. Hankkeen uudistamista harkitaan. Indonesiassa on meneillään merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Tämän prosessin toivotaan osaltaan parantavan yhteiskunnan ilmapiiriä ja erityisesti vähentävän etnisten ryhmien välisiä ja uskontoihin liittyviä jännitteitä. Kuuntelin tämänpäiväistä keskustelua, ja mielestäni se on erittäin kypsä ja erittäin maltillinen pyrkimys edistää toiveita siitä, että Indonesialla ja kaikille Indonesian kansoilla olisi niin sanoakseni mahdollisimman pehmeä lasku. Valko-Venäjän osalta: komissio seuraa tiiviisti Valko-Venäjän tapahtumia. Arvostamme Valko-Venäjän hallituksen ja opposition pyrkimyksiä aloittaa rakentava vuoropuhelu, jotta voitaisiin sopia hyväksyttävistä ehdoista vapaita ja vilpittömiä vaaleja varten ja jotta maahan palautettaisiin näin oikeusvaltio. Komissio on kuitenkin yhä huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti poliitikkojen, kuten äskettäin Victor Goncharin, katoamistapauksista. EU:n puheenjohtajavaltio on virallisesti kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia selvittämään Victor Goncharin olinpaikan ja takaamaan hänen turvallisuutensa. Tämä tapahtui 24. syyskuuta. Nämä tapahtumat saattavat vaarantaa sopimuksen, jonka hallitus ja oppositio saivat aikaan äskettäin aloittamansa vuoropuhelun tuloksena. Komissio hyväksyy lähipäivinä Tacis-ohjelmaan liittyvän kansalaisyhteiskunnan kehittämisohjelman hieman muutetussa muodossa, mistä sovittiin Valko-Venäjän viranomaisten kanssa epävirallisesti viime kesäkuussa. Asiakirja toimitetaan sitten muodollisesti Valko-Venäjän viranomaisten hyväksyttäväksi. Luotamme siihen, että Valko-Venäjän viranomaiset sitoutuvat edelleen hyväksymään ohjelman. Näin on täytetty eräs EU:n viime huhtikuussa asettama tärkeä poliittinen kriteeri. EU:n ja Valko-Venäjän suhteet voivat palautua vähitellen ennalleen vain, jos Valko-Venäjä täyttää EU:n poliittiset kriteerit. Ihmisoikeuksilla on niissä merkittävä painoarvo, kuten myös vapaalla pääsyllä tiedotusvälineisiin, opposition häirinnän lopettamisella, opposition ja hallituksen välisellä rakentavalla vuoropuhelulla ja Tacis-ohjelmaan liittyvän kansalaisyhteiskunnan kehittämisohjelman hyväksymisellä. Haluan huomauttaa seuraavaa Kosovon romanien ja serbien vainoa koskevista päätöslauselmista. Komissio yhtyy täysin näissä päätöslauselmissa ilmaistuun huoleen. Komissio ja EU ovat alusta alkaen jyrkästi tuominneet kaiken etnisen väkivallan riippumatta siitä, kuka on syyllinen ja kuka uhri. Serbi- ja romanivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ei voida hyväksyä sen enempää kuin kosovolaisiin kohdistuvaa syrjintää vielä joitakin kuukausia sitten."@fi5
"S'agissant de la peine capitale, durant ces trois dernières années, la commission des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution sur la peine de mort avec un nombre grandissant de coparrains. Afin de faire progresser d'un pas la politique contre la peine capitale, afin de consolider les réalisations de la commission des droits de l'homme et afin de mettre la question de la peine de mort à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies, les États membres de l'UE ont décidé d'introduire une résolution à la troisième commission au cours de la 54e session de l'Assemblée générale. L'Union européenne entend rédiger un texte ciblé et concis en vue de gagner le plus large soutien possible. La Commission continue à soutenir, par le biais de son programme d'aide dans le domaine de la démocratisation et des droits de l'homme, les mesures destinées à rétablir la confiance et le dialogue entre les différentes communautés. Nous l'avons déjà fait avant le conflit, mais malheureusement en vain. Aujourd'hui, la situation a changé et cela reste une des priorités dans le choix de projets. La Commission, via ECHO, fournit en outre l'aide humanitaire aux victimes de la crise du Kosovo, y compris les minorités serbe et rom. Nous soutenons pleinement les efforts de la KFOR en vue de maintenir la justice et l'ordre et de protéger tous les citoyens. Nous soutenons pleinement les efforts de l'UNMIK visant à instaurer une administration civile opérationnelle qui prendrait la relève de la KFOR dans le maintien de l'ordre et à créer une société multiethnique paisible qui œuvrerait à la reconstruction du Kosovo et de sa société. La mission des Nations unies au Kosovo a demandé un soutien à la Commission pour le corps de protection du Kosovo. Ces prochaines semaines, les États membres prendront une décision sur le programme proposé par la Commission à cet égard. Nous invitons tous les autres au sein et hors du Kosovo à soutenir également ces objectifs et à soutenir l'UNMIK et la KFOR dans leurs efforts pour les atteindre. Nous sommes aussi opposés à une cantonisation du Kosovo. Il faut que le Kosovo devienne une société multiethnique sans distinction et discrimination sur la base de l'ethnie ou sur tout autre base. L'Union européenne cherchera la collaboration avec d'autres régions et États qui partagent le même point de vue afin d'atteindre le meilleur résultat possible. Ce qu'a dit M. Dupuis, à savoir que cette initiative n'est pas anti-américaine, a attiré mon attention. Je partage cet avis. Cette initiative est axée sur les personnes. S'agissant des îles Moluques, la Commission suit de près les événements se déroulant en Indonésie et est très inquiète - comme les députés - de l'horrible conflit inter-religieux se déroulant dans les îles Moluques, qui fait de nombreux blessés et morts. L'Union européenne a clairement signalé au gouvernement indonésien, à maintes reprises, en se référant en particulier aux îles Moluques, qu'elle le considère responsable du maintien de la justice et de l'ordre en Indonésie. Le gouvernement connaît très bien le point de vue de l'Union et reconnaît ses responsabilités. ECHO a dirigé un projet d'un million d'euros pour apporter une aide humanitaire à la population qui en a le besoin. Le projet comprenait la fourniture d'eau potable, de nourriture et de médicaments. On étudie la possibilité de renouveler ce projet. Actuellement, l'Indonésie subit des changements politiques, économiques et sociaux importants. Nous espérons que ce processus contribuera à améliorer le climat social, en particulier en ce qui concerne les tensions inter-ethniques et inter-religieuses. J'ai écouté le débat aujourd'hui et selon moi, il fait preuve de maturité et de sobriété et contribuera à favoriser ce que j'appellerais un atterrissage en douceur pour l'Indonésie et pour tous les peuples d'Indonésie. S'agissant de la Biélorussie, la Commission suit de près l'évolution en Biélorussie. Nous avons constaté que le gouvernement et l'opposition biélorusses ont entamé un dialogue constructif afin de se mettre d'accord sur les conditions acceptables pour que des élections justes et libres puissent avoir lieu, et dès lors pour rétablir l'État de droit dans le pays. La Commission demeure cependant inquiète en ce qui concerne le rapport des droits de l'homme en Biélorussie, et en particulier les disparitions de personnages politiques, M. Gonchar notamment, qui a disparu il y a peu. Le 24 septembre, la présidence de l'Union a officiellement prié les autorités biélorusses de ne pas ménager leurs efforts pour retrouver M. Gonchar et assurer sa sécurité. Cette évolution fait peser la menace sur un éventuel accord entre le gouvernement et l'opposition dans le cadre de leur dialogue instauré il y a peu. Dans quelques jours, la Commission adoptera le programme de développement de la société civile TACIS, sous une forme légèrement amendée, à la suite de l'accord informel de juin dernier avec les autorités biélorusses. Le document sera ensuite officiellement soumis à l'approbation des autorités biélorusses. Nous espérons que les autorités biélorusses s'engageront encore à soutenir le programme. Nous franchirons ainsi une étape politique importante, établie par l'Union européenne en avril dernier. Ce n'est que par étapes politiques que l'Union européenne parviendra à normaliser ses relations avec la Biélorussie. Parmi celles-ci, les droits de l'homme ont un poids important, de même que l'accès libre aux médias, la fin du harcèlement de l'opposition, le dialogue constructif entre l'opposition et le gouvernement et le soutien du programme de développement de la société civile, TACIS. Pour ce qui est des mauvais traitements infligés aux Roms et aux Serbes du Kosovo, je voudrais faire les remarques suivantes. La Commission partage l'inquiétude exprimée dans ces résolutions. D'emblée, la Commission et l'Union européenne ont clairement condamné toute violence ethnique, quel qu'en soit l'auteur ou la victime. La violence contre les Serbes et les Roms est tout aussi inacceptable que celle qui a été menée contre les Kosovars il y a quelques mois."@fr6
"Per quanto riguarda la pena capitale, negli ultimi tre anni la commissione dell’ONU per i diritti dell’uomo ha approvato una risoluzione sulla pena di morte, appoggiata da un crescente numero di sostenitori. Per portare avanti la politica contro la pena capitale, per consolidare le conquiste della commissione per i diritti dell’uomo ed inserire il tema della pena di morte nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale dell’ONU, gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso di presentare una risoluzione alla terza commissione nel corso della cinquantaquattresima sessione dell’Assemblea generale. L’Unione europea desidera che il testo rimanga puntuale e conciso, per ottenere il più ampio consenso possibile. I programmi di assistenza della Commissione, nel campo della democratizzazione e dei diritti dell’uomo, continuano a promuovere il dialogo e la fiducia tra le diverse comunità. Lo abbiamo già fatto, purtroppo con scarso successo, prima del conflitto, e adesso, nelle mutate circostanze, questo è ancora uno degli elementi prioritari per la scelta dei progetti. La Commissione inoltre, attraverso ECHO, fornisce aiuti umanitari a favore delle vittime della crisi del Kosovo, e quindi anche alla minoranza serba e ai rom. Sosteniamo con vigore il tentativo della KFOR di mantenere legge e ordine in Kosovo, e di proteggere tutti i cittadini. Sosteniamo altresì gli sforzi dell’UNMIK volti ad istituire un’amministrazione civile che rilevi le funzioni di polizia dalla KFOR e crei una società multietnica pacifica, al fine di ricostruire il Kosovo e la sua società. L’UNMIK ha chiesto alla Commissione di sostenere le forze di pace. Nel corso delle prossime settimane gli Stati membri decideranno in merito al programma proposto dalla Commissione. Ci appelliamo quindi agli altri, all’interno e all’esterno del Kosovo, affinché aderiscano a questi obiettivi e, per garantirne il raggiungimento, collaborino con l’UNMIK e la KFOR. Anche noi ci opponiamo ad una cantonizzazione del Kosovo, il quale deve invece diventare una società multietnica, priva di sperequazioni e discriminazioni etniche o di altro tipo. L’UE cercherà la collaborazione di altre regioni e altri Stati che mostrano affinità d’intenti per raggiungere i migliori risultati possibili. Mi ha colpito l’affermazione dell’onorevole Dupuis, e la condivido: questa iniziativa non è antiamericana ma va a favore dell’umanità. In merito alle Molucche, la Commissione segue da vicino gli eventi che interessano l’Indonesia e, come gli onorevoli deputati, nutre profonda preoccupazione per il sanguinoso e drammatico conflitto interreligioso scatenatosi nelle Molucche. In diverse occasioni l’Unione europea ha ribadito al governo indonesiano la propria opinione: essa ritiene quel governo responsabile per il mantenimento della legge e dell’ordine in tutta l’Indonesia e nelle Molucche in particolare. Il governo indonesiano è ben consapevole della posizione dell’UE e riconosce le proprie responsabilità. ECHO ha allestito un progetto di aiuti umanitari del valore di un milione di euro, destinati alla popolazione in stato di necessità. Il progetto riguarda la fornitura di acqua potabile, prodotti alimentari e medicinali; si sta considerando la possibilità di rinnovarlo. Attualmente sono in corso in Indonesia rilevanti cambiamenti politici, sociali ed economici. Si spera che questo processo possa contribuire al miglioramento della situazione sociale, soprattutto per quanto riguarda le tensioni interetniche ed interreligiose. Ho assistito al dibattito odierno, che mi è sembrato un contributo maturo e sereno sulla strada di ciò che si potrebbe definire, per l’Indonesia e tutte le sue popolazioni, un approdo privo di traumi. Quanto alla Bielorussia, la Commissione segue da vicino l’evolversi degli avvenimenti in quel paese. Apprezziamo il tentativo, intrapreso sia dal governo bielorusso che dall’opposizione, di avviare un dialogo costruttivo che stabilisca le condizioni per il libero e corretto svolgimento delle elezioni, in maniera da ristabilire nel paese una situazione di normale legalità. La Commissione tuttavia è ancora preoccupata per la situazione dei diritti dell’uomo in Bielorussia e soprattutto per la scomparsa di personalità politiche (la più recente è quella del signor Gonchar). La Presidenza dell’Unione europea ha chiesto ufficialmente alle autorità bielorusse di fare ogni sforzo per ritrovare il signor Gonchar e garantire la sua sicurezza. Questo passo è stato compiuto il 24 settembre. Eventi di questo tipo possono senz’altro mettere a repentaglio l’accordo raggiunto da governo e opposizione nel contesto del dialogo recentemente avviato. Tra pochi giorni la Commissione adotterà il programma TACIS per lo sviluppo della società civile, in particolare nella versione leggermente emendata che è stata concordata nel giugno scorso durante un incontro informale con le autorità bielorusse. Il documento quindi sarà presentato formalmente all’approvazione delle stesse autorità. Confidiamo che esse mantengano il proprio impegno e aderiscano al programma; con ciò si realizzerebbe dunque un’importante condizione politica fissata dall’Unione europea nell’aprile scorso. Soltanto il rispetto delle condizioni politiche dell’UE permetterebbe la graduale normalizzazione dei rapporti tra l’UE e la Bielorussia. Fra queste, i diritti dell’uomo occupano una posizione importante, insieme al libero accesso ai alla libertà di opposizione politica, al dialogo costruttivo fra opposizione e governo e all’adesione al programma TACIS per lo sviluppo della società civile. Quanto alle risoluzioni sulle violazioni dei diritti dei serbi e dei rom in Kosovo, vorrei fare le seguenti osservazioni. La Commissione condivide le preoccupazioni espresse da queste risoluzioni. La Commissione e l’Unione europea hanno condannato esplicitamente, fin dall’inizio, ogni forma di violenza etnica, chiunque sia la vittima o il carnefice. Questa violenza quindi è intollerabile adesso, quando colpisce la minoranza serba e i rom, così come lo era qualche mese fa, quando colpiva i kosovari."@it9
"On capital punishment: during the last three years, a resolution on the death penalty has been passed in the UN Commission on Human Rights with a growing number of co-sponsors. To take the policy against capital punishment one step further, to consolidate the achievements of the Human Rights Committee and to establish the question of the death penalty on the agenda of the UN General Assembly, the EU Member States have decided to introduce a resolution in the Third Committee during the 54th session of the General Assembly. It is the objective of the EU to keep the text focused and concise to win as broad a support as possible. The Commission continues through its assistance programmes in the field of democratisation and human rights to support confidence-building measures and dialogue between the different communities. We already did so, though unfortunately without enough success, before the conflict and now in the changed circumstances this continues to be one of the priorities in selecting projects. Furthermore the Commission, through ECHO, provides humanitarian assistance in favour of the victims of the Kosovo crisis, including the Serb and Roma minorities. We fully support the efforts of KFOR to maintain law and order in Kosovo and to protect all citizens. We fully support the efforts of UNMIK to establish a functioning civil administration which would take over policing functions from KFOR, and to create a peaceful multi-ethnic society which would set about the task of rebuilding Kosovo and its society. UNMIK has approached the Commission for support for the Kosovo protection corps. Member States will decide in the coming weeks on the Commission’s proposed programme in this regard. We call on all others within and outside Kosovo to also support these aims and to support UNMIK and KFOR in their work to achieve them. We too oppose any cantonisation of Kosovo. Kosovo must become a multi-ethnic society without distinction or discrimination on ethnic or any other grounds. The EU will seek collaboration with other regions and states that share the same vision to arrive at the best possible result. I noted, and I agreed with, what Mr Dupuis said, that this initiative is not anti-American. It is pro-human. On the Moluccas: the Commission follows closely domestic events in Indonesia and shares with honourable Members, the serious concerns about the dramatic inter-religious conflict in the Moluccas and the ensuing injury and loss of life. The European Union has made it clear to the Indonesian government, on numerous occasions, with particular reference to the Moluccas, that it holds it responsible for law and order throughout Indonesia. The government is well aware of the Union’s view and acknowledges its responsibilities. ECHO has been running a project worth EUR 1 m for humanitarian aid to the population in need. The project covered the supply of drinking water, food and medication. A renewal is under consideration. At this moment, Indonesia is undergoing significant political, economic and social changes. It is hoped that this process will contribute to improving the social climate in particular as regards inter-ethnic and inter-religious tensions. I heard the debate today and I interpret it as a very mature and very sober contribution to furthering these hopes that what I would call a soft landing for Indonesia and for all the peoples of Indonesia can be obtained. On Belarus: the Commission is closely following developments in Belarus. We appreciate the efforts of the Belarus government and opposition to initiate a constructive dialogue in order to agree on acceptable conditions for fair and free elections, and thereby restore the rule of law in the country. However, the Commission remains concerned about Belarus’s human rights record and in particular about the disappearances of political personalities, most recently Mr Gonchar. The EU presidency has officially asked the Belorussian authorities to make all efforts to find Mr Gonchar and secure his safety. This took place on 24 September. Such developments may well put at risk an agreement between the government and the opposition in the framework of their recently established dialogue. In a few days the Commission will adopt the TACIS civil society development programme in the slightly amended form agreed informally last June with the Belorussian authorities. The document will then be formally submitted to the Belorussian authorities for approval. We trust that the Belorussian authorities will remain committed to the endorsement of the programme. This will represent the fulfilment of an important political benchmark set by the EU last April. Only the fulfilment of the EU’s political benchmarks will allow the EU to gradually normalise relations with Belarus. Among these, human rights have a significant weight alongside free access to the media, an end to harassment of the opposition, constructive dialogue between opposition and government and endorsement of the TACIS civil society development programme. On the resolutions on abuses of Roma and Serbs in Kosovo I have the following remarks. The Commission fully shares the concerns expressed in these resolutions. The Commission and the EU have been clear from the outset in our condemnation of all ethnic violence whoever the perpetrator and whoever the victim. It is as unacceptable now against the Serb and Roma minorities as it was when carried out against the Kosovars until some months ago."@lv10
"Wat de doodstraf betreft het volgende. De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft een resolutie over de doodstraf aangenomen die de afgelopen drie jaar op steeds ruimere schaal is gesteund. Als nieuwe stap in ons beleid tegen de doodstraf, en teneinde de successen van de Mensenrechtencommissie te consolideren en het vraagstuk van de doodstraf op de agenda van de VN-Algemene Vergadering te plaatsen, hebben de lidstaten van de EU besloten een resolutie in te dienen in het Derde Comité tijdens de 54ste zitting van de Algemene Vergadering. De EU stelt zich ten doel de tekst scherp en kernachtig te houden om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Met haar hulpprogramma’s op het gebied van democratisering en mensenrechten zal de Commissie maatregelen blijven steunen om het wederzijds vertrouwen te vergroten en de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen te bevorderen. We waren daar al mee begonnen voordat dit conflict was uitgebroken, maar helaas met weinig succes. De omstandigheden zijn nu echter gewijzigd, en dit blijft een van onze prioriteiten bij het selecteren van projecten. De Commissie biedt via het ECHO-programma bovendien humanitaire hulp aan de slachtoffers van de crisis in Kosovo, met inbegrip van de Servische en Roma-minderheden. De inspanningen van KFOR om de orde in Kosovo te handhaven en alle burgers te beschermen hebben onze volledige steun. Ook steunen we de inspanningen van UNMIK om een goed functionerend burgerlijk bestuur in te richten, dat de politiefuncties van KFOR zou kunnen overnemen, en om een vreedzame multi-etnische samenleving tot stand te brengen, waarmee de opbouw van Kosovo en zijn samenleving een aanvang zou kunnen nemen. UNMIK heeft de Commissie om steun verzocht voor het Kosovo-beschermingscorps. De lidstaten zullen de komende weken een besluit nemen over het programma dat de Commissie in reactie op dat verzoek heeft opgesteld. We doen een beroep aan alle betrokkenen binnen en buiten Kosovo om mee te werken aan deze doelstellingen en de inspanningen van UNMIK en KFOR in die richting te steunen. Ook wij zijn tegen opdeling van Kosovo, in welke vorm dan ook. Kosovo dient een multi-etnische samenleving te worden waarin geen enkele burger vanwege zijn etnische afkomst of om welke andere reden dan ook hoeft te vrezen voor discriminatie. Om een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen zal de EU in dezen samenwerken met andere regio’s en staten die dezelfde opvattingen huldigen. Ik ben het eens met de opmerking van de heer Dupuis dat dit geen initiatief is tégen de Amerikanen, maar een initiatief vóór de mensheid. Dan het vraagstuk van de Molukken. De Commissie volgt de gebeurtenissen in Indonesië op de voet en deelt de diepe bezorgdheid van de geachte afgevaardigden van dit Parlement over de ernstige religieuze strijd op de Molukken en de doden en gewonden die dit conflict inmiddels heeft geëist. De Europese Unie heeft de Indonesische regering al bij talloze gelegenheden laten weten dat ze haar verantwoordelijk houdt voor de handhaving van de rechtstaat in geheel Indonesië, daarbij specifiek verwijzend naar de situatie op de Molukken. De Indonesische autoriteiten weten dus hoe wij erover denken en hebben hun verantwoordelijkheid ook aanvaard. Er loopt in het kader van ECHO een project voor humanitaire hulp aan de noodlijdende bevolking ter waarde van één miljoen euro. Het project voorziet de mensen van drinkwater, voedsel en medicijnen. Momenteel wordt bekeken of dit project kan worden verlengd. Indonesië maakt momenteel ingrijpende politieke, economische en sociale veranderingen door. Hopelijk zal dit proces het sociale klimaat uiteindelijk verbeteren en met name de etnische en religieuze spanningen verminderen. Het debat van vandaag getuigt naar mijn mening van een buitengewoon wijs en nuchter inzicht in de situatie. Dit maakt de hoop die ik zojuist heb geuit, namelijk dat Indonesië en al haar bevolkingsgroepen uiteindelijk een betere toekomst tegemoet gaan, alleen maar realistischer. Wat Wit-Rusland betreft het volgende. De Commissie volgt de ontwikkelingen in dit land op de voet. We hebben waardering voor de inspanningen die de Wit-Russische regering en de oppositiepartijen zich getroosten om een constructieve dialoog op te zetten, teneinde overeenstemming te bereiken over de randvoorwaarden voor vrije en eerlijke verkiezingen en op die manier de rechtstaat te herstellen. Desalniettemin blijft de staat van dienst van Wit-Rusland op het gebied van de mensenrechten een bron van zorgen voor de Commissie. We maken ons met name zorgen over de verdwijning van politieke sleutelfiguren. Het meest recente voorbeeld daarvan is de verdwijning van de heer Gonchar. Het voorzitterschap van de EU heeft op 24 september de Wit-Russische autoriteiten formeel verzocht alles in het werk te stellen om de heer Gonchar op te sporen en zijn veiligheid te garanderen. Deze ontwikkelingen kunnen een bedreiging vormen voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen de regering en de oppositie in het kader van de onlangs opgezette dialoog. Over enkele dagen zal de Commissie het TACIS-programma voor de ontwikkeling van de burgermaatschappij goedkeuren, en wel in de enigszins gewijzigde vorm waarover afgelopen juni overeenstemming werd bereikt met de Wit-Russische autoriteiten. Vervolgens zal het document formeel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Wit-Russische regering. We gaan ervan uit dat de Wit-Russische regering zich nog altijd aan de tenuitvoerlegging van dit programma wil verbinden. Daarmee zou het land voldoen aan een belangrijk politiek criterium dat de EU afgelopen april heeft vastgesteld. De EU zal haar betrekkingen met Wit-Rusland op langere termijn slechts kunnen normaliseren als aan al haar politieke criteria wordt voldaan. Zwaarwegende criteria zijn onder meer de mensenrechten, maar ook vrije toegang tot de media, fatsoenlijke behandeling van de oppositie, een constructieve dialoog tussen oppositie en regering en goedkeuring van het TACIS-programma voor de ontwikkeling van de burgermaatschappij. Wat de resoluties inzake de mishandeling van Roma en Serviërs in Kosovo betreft heb ik de volgende opmerkingen. De Commissie deelt de zorg die in deze resoluties wordt geuit in alle opzichten. Zowel de Commissie als de EU zijn van meet af aan duidelijk geweest in hun veroordeling van iedere vorm van etnisch geweld, ongeacht de etnische identiteit van de dader of het slachtoffer. Het geweld dat nu wordt gepleegd tegen de Servische en Roma-minderheden is even onaanvaardbaar als het geweld dat enkele maanden geleden tegen de Kosovaren werd gebruikt."@nl2
"No que se refere à pena de morte: nos últimos três anos, foi aprovada uma resolução sobre a pena de morte na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas com um número crescente de signatários. A fim de levar um pouco mais além a luta contra a pena de morte, consolidar resultados obtidos pela Comissão dos Direitos Humanos e colocar a questão da pena de morte na ordem do dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, os Estados-Membros da UE decidiram apresentar uma resolução no terceiro comité da 54ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A UE pretende manter o texto objectivo e conciso por forma a granjear o maior apoio possível. A Comissão continua, através dos seus programas de assistência no campo da democratização e dos direitos humanos, a apoiar as medidas de restauração da confiança e do diálogo entre as diferentes comunidades. Já o fizemos, embora infelizmente sem grande sucesso, antes do conflito e, agora, em circunstâncias novas, essa continua a ser uma das prioridades na selecção dos projectos. Para além disso, a Comissão, através do ECHO presta ajuda humanitária às vítimas da crise no Kosovo, incluindo às minorias sérvia e roma. Apoiamos totalmente os esforços da KFOR, com vista à criação de uma administração civil operacional, que assuma as funções de policiamento actualmente desempenhadas pela KFOR, e à criação de uma sociedade multi-étnica pacífica, que possa levar a cabo a tarefa de reconstrução do Kosovo e da sua sociedade. A UNMIK solicitou à Comissão apoio para os corpos de protecção do Kosovo. Os Estados­Membros tomarão, nas próximas semanas, numa decisão sobre o do programa proposto pela Comissão a este respeito. Apelamos a outras entidades, dentro e fora do Kosovo, para que apoiem estes objectivos, bem como o trabalho da UNMIK e da KFOR, para que estas possam contribuir também para a consecução dos referidos objectivos. Também nós nos opomos a qualquer divisão do Kosovo em cantões. O Kosovo deve tornar-se uma sociedade multi-étnica sem distinção ou discriminação por razões étnicas ou outras. A UE procurará a colaboração de outras regiões e Estados que partilhem da mesma visão, a fim de chegar ao melhor resultado possível. Registei - e concordo com o que afirmou o senhor deputado Dupuis - que esta iniciativa não é anti-americana. É pró-humana. Relativamente às Molucas: a Comissão acompanha de perto os acontecimentos internos na Indonésia e partilha das preocupações manifestadas pelos senhores deputados acerca do terrível conflito inter-religioso nas Molucas, que tem causado numerosos feridos e mortos. A União Europeia tornou claro, por diversas vezes, ao Governo indonésio, especialmente no que se refere às Molucas, que o considera responsável pela manutenção da lei e da ordem em toda a Indonésia. O Governo está plenamente ciente da opinião da União e reconhece as suas responsabilidades. O serviço ECHO tem estado a levar a cabo um projecto no valor de 1 000 000 euros de ajuda humanitária à população necessitada. O projecto cobre o abastecimento de água potável, alimentos e medicamentos. Está em curso o estudo da sua renovação. Neste momento, a Indonésia está a sofrer atravessar alterações políticas, económicas e sociais significativas. Espera-se que este processo continue a melhorar o clima social, em particular no que se refere às tensões inter-étnicas e inter-religiosas. Estive atento ao debate de hoje e interpreto-o como uma contribuição muito madura e sóbria para alimentar a esperança de que o que eu designo de transição suave para a Indonésia e os seus povos venha a concretizar-se. Relativamente à Bielorrússia: a Comissão está a acompanhar de perto a evolução da situação no país. Registamos com agrado os esforços desenvolvidos pelo Governo bielorrusso e pela oposição para estabelecerem um diálogo construtivo, por forma a que se chegue a acordo quanto às condições aceitáveis para a realização de eleições livres e justas e, por conseguinte, a restauração do Estado de direito no país. No entanto, a Comissão mantém a sua preocupação acerca da situação dos direitos humanos na Bielorrússia e, em especial, acerca dos desaparecimentos de personalidades políticas dos quais o mais recente exemplo foi o do senhor Gonchar. A Presidência da UE solicitou oficialmente às autoridades bielorrussas, a 24 de Setembro, que envidassem todos os esforços para encontrar o senhor Gonchar e garantir a sua segurança. Estes acontecimentos podem efectivamente pôr em risco um acordo entre o Governo e a oposição no quadro do diálogo recentemente iniciado. Dentro de poucos dias, a Comissão adoptará um programa TACIS de desenvolvimento da sociedade civil, na forma ligeiramente alterada acordada informalmente no passado mês de Junho com as autoridades bielorrussas. O documento será, então, formalmente apresentado às autoridades bielorrussas para aprovação. Confiamos que as autoridades bielorrussas mantenham o compromisso de aprovar o programa. Este representará o cumprimento de um importante quadro político de referência, fixado pela UE em Abril último. Da observância dos critérios políticos da UE dependerá a normalização gradual das relações com este país. Entre esses critérios, os direitos humanos têm um peso considerável, juntamente com o acesso aos meios de comunicação social, o fim da perseguição à oposição, um diálogo construtivo entre Governo e oposição e a aceitação do programa TACIS de desenvolvimento da sociedade civil. Quanto às resoluções sobre as violações dos direitos dos romani e dos sérvios no Kosovo, devo tecer os seguintes comentários. A Comissão partilha plenamente das preocupações expressas nas referidas resoluções. A Comissão e a UE assumiram desde o início uma posição clara, condenando toda a violência étnica, independentemente do seu autor ou da sua vítima. Aquela é tão inaceitável agora contra as minorias sérvia e romani como foi quando perpetrada contra os Kosovars há alguns meses."@pt11
"Om dödsstraff: under de senaste tre åren har en resolution om dödsstraffet godkänts av FN:s kommission för mänskliga rättigheter med ett ökande antal medinitiativtagare. För att föra politiken mot dödsstraff ett steg vidare, för att befästa de framgångar som kommittén för mänskliga rättigheter gjort och för att föra upp frågan om dödsstraff på dagordningen i FN:s generalförsamling har EU:s medlemsstater beslutat att lägga fram en resolution i det tredje utskottet under generalförsamlingens 54:e session. Målsättningen för EU är att texten skall vara saklig och kortfattad för att vinna ett så brett stöd som möjligt. Kommissionen fortsätter genom sina hjälpprogram för demokratisering och för mänskliga rättigheter att främja förtroendebyggande åtgärder och en dialog mellan de olika samhällena. Vi gjorde detta redan före konflikten, men tyvärr med otillräcklig framgång, och nu under de ändrade förhållandena är detta fortfarande en av de prioriterade områdena när projekten väljs ut. Vidare tillhandahåller kommissionen via ECHO humanitär hjälp till offren i Kosovokrisen, inklusive serb- och romaminoriteter. Vi stöder helt ansträngningarna av Kfor att upprätthålla lag och ordning i Kosovo och att skydda alla medborgare. Vi stöder helt insatserna av UNMIK för att upprätta en fungerande civil förvaltning som skall ta över polisuppdragen från Kfor, och att skapa ett fredligt multietniskt samhälle som skall påbörja sin uppgift att återuppbygga Kosovo och samhället. UNMIK har från kommissionen begärt stöd till Kosovos skyddskårer. Medlemsstaterna skall under de kommande veckorna besluta om kommissionens programförslag i denna fråga. Vi uppmanar alla andra i och utanför Kosovo att också stödja dessa mål och UNMIK och Kfor i deras arbete med att uppnå dem. Även vi motsätter oss att Kosovo uppdelas i distrikt. Kosovo måste bli ett samhälle dör flera etniska grupper samexisterar utan åtskillnad eller diskriminering på etniska eller några andra grunder. EU vill skapa samarbete med andra regioner och stater som delar samma vision för att uppnå bästa möjliga resultat. Jag konstaterar, och jag håller med om det som Dupuis sade, att detta initiativ inte är anti-amerikanskt. Det är pro-mänskligt. Om Moluckerna: kommissionen följer noga vad som sker inrikes inom Indonesien och delar med ärade ledamöter den allvarliga oron över den dramatiska konflikten mellan religiösa grupper på Moluckerna och därmed resulterande skador och förlust av liv. Europeiska unionen har vid flera tillfällen klart framfört till den indonesiska regeringen, och med särskild hänvisning till Moluckerna, att den håller regeringen ansvarig för att upprätthålla lag och ordning i hela Indonesien. Regeringen känner väl till unionens åsikt och tillstår sitt ansvar. ECHO driver ett projekt värt 1 000 000 euro för humanitärt stöd till den behövande befolkningen. Projektet omfattade försörjning av dricksvatten, mat och medicin. En förlängning av projektet övervägs. Just nu genomgår Indonesien betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Man hoppas att denna process skall medverka till att förbättra det sociala klimatet i synnerhet beträffande etniska och religiösa spänningar. Jag lyssnade på debatten i dag, och jag tolkar den som ett mycket moget och mycket sakligt bidrag för att öka dessa förhoppningar om att Indonesien och hela dess befolkning skall kunna vad jag skulle vilja kalla mjuklanda. Om Vitryssland: kommissionen följer noga utvecklingen i Vitryssland. Vi uppskattar ansträngningarna från Vitrysslands regering och opposition att inleda en konstruktiv dialog för att komma överens om godtagbara villkor för rättvisa och fria val och därmed återställa rättssäkerheten i landet. Kommissionen är dock fortfarande oroad över Vitrysslands hantering av mänskliga rättigheter och i synnerhet över att politiska personer försvunnit, den senaste var Gonchar. EU:s ordförandeskap har officiellt bett de vitryska myndigheterna att göra alla ansträngningar för att hitta Gonchar och garantera hans säkerhet. Detta skedde den 24 september. En sådan utveckling kan mycket väl äventyra en överenskommelse mellan regeringen och oppositionen inom ramen för deras nyligen inledda dialog. Om ett par dagar skall kommissionen anta Tacis-programmet för utveckling av det civila samhället i den något ändrade form som man informellt kom överens om med de vitryska myndigheterna. Handlingen skall sedan formellt överlämnas till de vitryska myndigheterna för godkännande. Vi förlitar oss på att de vitryska myndigheterna skall fullfölja sitt åtagande och godkänna programmet. Detta skall ses som ett uppfyllande av en viktig politisk referensnorm som EU lade fast i april. Endast om EU:s politiska referensnormer uppfylls skall EU gradvis kunna normalisera förbindelserna med Vitryssland. Bland dessa har mänskliga rättigheter stor betydelse tillsammans med fri tillgång till media, ett slut på oppositionens trakasserier, en konstruktiv dialog mellan opposition och regering och ett godkännande av Tacis-programmet för utveckling av det civila samhället. Om resolutionerna om kränkningar av romer och serber i Kosovo har jag följande kommentarer. Kommissionen delar helt den oro som förs fram i dessa resolutioner. Kommissionen och EU har haft en klar ståndpunkt från början om att fördöma allt etniskt våld, vem som än är förövare eller offer. Det är lika oacceptabelt nu mot serb- och romaminoriteter som det var när det skedde mot Kosovos befolkning tills för några månader sedan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph