Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-06-Speech-3-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991006.3.3-131"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - On ne peut que compatir au sort d’un continent où 25 millions de personnes vont mourir d’ici dix ans et qui connaît, en raison du sida, une régression économique et sociale sans précédent. Les résolutions déposées par les différents groupes politiques sont pleines de bonnes intentions, mais aussi d’une grande naïveté. Vous y condamnez " l’égoïsme " d’une industrie qui ne fait que respecter les règles du jeu économique et commercial que vous avez au mieux acceptées, au pire contribué à établir. Vous condamnez également l’indifférence occidentale et l’indigence de l’aide apportée à l’Afrique pour la lutte contre le sida. Mais vous n’avez même pas le courage d’Emma Tuahepa qui a osé, elle, demander aux gouvernements africains ce qu’ils avaient fait et ce qu’ils font encore de l’argent des Africains. Pas plus que vous n’avez relevé qu’aucun des onze chefs d’État africains annoncés à la Conférence n’avait daigné y assister ou souligné l’importance des facteurs culturels et religieux dans la propagation du fléau. Dans le monde du GATT et de l’Union européenne, vous semblez découvrir que les valeurs mercantiles et financières ont pris le pas sur le politique. Or, l’Afrique ne sortira pas de cette catastrophe humaine uniquement avec des solutions apportées de l’extérieur. Il lui faut non seulement la volonté politique de ses propres dirigeants, mais aussi la participation de toute la population. Il n’est pas question de nier les besoins financiers de l’Afrique. Il s’agit d’être lucide : la seule manne financière occidentale, dont une partie, comme à l’habitude, finira sur des comptes bancaires privés, ne suffira pas à endiguer l’épidémie. Elle est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Et elle est d’autant plus nécessaire que les populations de nos pays sont aussi en danger. Car nos propres dirigeants sont des irresponsables. En refusant de mettre fin à l’immigration en Europe, en refusant de la contrôler sérieusement, en refusant d’imposer un dépistage systématique du sida aux candidats à l’immigration qui viennent de ces pays d’Afrique, vous exposez les Européens non seulement à la séropositivité, mais aussi à un certain nombre de maladies opportunistes, comme la tuberculose qui avait pourtant été éradiquée de notre continent."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Man kan kun have medfølelse med et kontinent, hvor 25 millioner mennesker skal dø i løbet af de næste 10 år, og som netop på grund af aids oplever en økonomisk og social nedtur uden fortilfælde. De beslutningsforslag, som de forskellige politiske grupper har fremsat, er fulde af gode intentioner, men også af stor naivitet. I disse forslag fordømmer De "egoismen" hos en industri, som ikke gør andet end at overholde de regler for det økonomiske og handelsmæssige spil, som De i bedste fald har accepteret, i værste fald bidraget til at opstille. De fordømmer ligeledes Vestens ligegyldighed og nødtørftigheden af den bistand, man har ydet Afrika til bekæmpelse af aids. Men De har ikke engang så meget mod som Emma Tuahepa, som vovede at spørge de afrikanske regeringer, hvad de havde gjort med, og hvad de stadig gør med afrikanernes penge. Lige så lidt som De har bemærket, at ikke én af de 11 afrikanske statsoverhoveder, som var tilmeldt konferencen, nedlod sig til at overvære den eller fremhævede kulturelle og religiøse faktorers betydning for udbredelsen af denne svøbe. I GATT's og Den Europæiske Unions verden er det, som om De opdager, at de merkantile og finansielle værdier har taget teten foran politikken. Men Afrika kan ikke komme ud af denne menneskelige katastrofe ene og alene med løsninger, der bringes ind udefra. Det har ikke bare brug for sine lederes politiske vilje, men tillige hele befolkningens medvirken. Jeg er ikke ude på at benægte Afrikas finansielle behov. Det drejer sig bare om at se tingene klart. Vestlig finansiel manna, hvoraf en del, som sædvanlig, ender på private bankkonti, er ikke alene ikke nok til at inddæmme epidemien. Den er nødvendig, men den er ikke tilstrækkelig. Og den er så meget mere nødvendig, som befolkningerne i vores lande også er i fare. For vores egne ledere er uansvarlige. Ved at nægte at gøre en ende på indvandringen i Europa, ved at nægte at kontrollere den seriøst, og ved at nægte at gennemføre en systematisk eftersporing af aids i forhold til de kandidater til indvandring, som kommer fra disse lande i Afrika, udsætter De europæerne for ikke bare seropositivitet, men desuden også for et vist antal opportunistiske sygdomme som f. eks. tuberkolose, som ellers har været udryddet på vores kontinent."@da1
"Man das Schicksal eines Kontinents, auf dem 25 Millionen Menschen innerhalb der nächsten zehn Jahre sterben werden und der aufgrund von Aids einen beispiellosen wirtschaftlichen und sozialen Niedergang erlebt, nur mit größter Anteilnahme betrachten. Die von den einzelnen politischen Fraktionen eingereichten Entschließungen sind voller guter Absichten, aber sie zeugen auch von großer Naivität. In diesen Entschließungen verurteilen Sie den „Egoismus“ einer Industrie, die lediglich die Spielregeln der Wirtschaft und des Handels befolgt, die Sie im besten Fall akzeptiert und im schlimmsten Fall mit aufgestellt haben. Sie verurteilen auch die westliche Gleichgültigkeit und die dürftige Unterstützung, die Afrika für die Aids-Bekämpfung erhält. Aber Sie haben nicht einmal den Mut von Emma Tuahepa., die es gewagt hat, die afrikanischen Regierungen danach zu fragen, was sie mit dem Geld der Afrikaner gemacht haben und noch immer machen. Sie haben auch nicht festgehalten, daß keiner der elf afrikanischen Staatschefs, die sich für die Konferenz angekündigt hatten, sich herabließen, tatsächlich daran teilzunehmen, und ebenso wenig haben sie die Bedeutung der kulturellen und religiösen Faktoren für die Ausbreitung dieser Geißel hervorgehoben. Sie scheinen zu entdecken, daß in der Welt des GATT und der Europäischen Union die merkantilen und finanziellen Werte die Oberhand über die Politik gewonnen haben. Doch Afrika wird nicht allein mit Hilfe von Lösungen, die von außen kommen, diese menschliche Katastrophe bewältigen können. Afrika ist nicht nur auf den politischen Willen seiner eigenen Führer, sondern auch auf die Beteiligung der gesamten Bevölkerung angewiesen. Es geht nicht darum, die finanziellen Bedürfnisse Afrikas zu leugnen. Es geht um eine realistische Sichtweise, denn die westlichen finanziellen Gaben allein, von denen ein Teil – wie üblich – auf privaten Bankkonten enden wird, werden nicht ausreichen, um diese Epidemie einzudämmen. Geldmittel sind erforderlich, aber sie sind nicht ausreichend. Und sie sind um so notwendiger, als die Bürger unserer Länder ebenfalls in Gefahr sind. Denn auch unsere eigenen politischen Führer handeln unverantwortlich. Indem Sie es ablehnen, der Einwanderung nach Europa ein Ende zu setzen, indem Sie es ablehnen, diese Einwanderung ernsthaft zu kontrollieren, indem Sie es ablehnen, die potentiellen Einwanderer, die aus diesen afrikanischen Ländern kommen, systematisch auf Aids zu untersuchen, setzen Sie die Europäer nicht nur der Gefahr einer HIV-Ansteckung aus, sondern auch einigen opportunistischen Erkrankungen, wie etwa der Tuberkulose, die auf unserem Kontinent bereits ausgerottet waren."@de7
"Δεv μπoρoύμε παρά vα συμπάσχoυμε με τηv μoίρα μιας ηπείρoυ όπoυ 25 εκατoμμύρια άvθρωπoι θα πεθάvoυv στα επόμεvα δέκα χρόvια και η oπoία γvωρίζει εξαιτίας τoυ AIDS μία oικovoμική και κoιvωvική ύφεση άvευ πρoηγoυμέvoυ. Τα ψηφίσματα πoυ κατατέθηκαv από τις διάφoρες πoλιτικές oμάδες είvαι γεμάτα με καλές πρoθέσεις, καθώς επίσης και με πoλύ μεγάλη αφέλεια. Σε αυτά καταδικάζετε τov “εγωισμό” μιας βιoμηχαvίας, η oπoία δεv κάvει τίπoτα περισσότερo από τo vα σέβεται τoυς καvόvες τoυ oικovoμικoύ και εμπoρικoύ παιχvιδιoύ, τoυς oπoίoυς στηv καλύτερη περίπτωση εσείς είχατε απoδεχτεί, και στηv χειρότερη εσείς συμβάλατε vα θεσπιστoύv. Καταδικάζετε επίσης τηv αδιαφoρία της δύσης και τηv έvδεια της εvίσχυσης πoυ παρέχεται στηv Αφρική για τηv καταπoλέμηση τoυ AIDS. Δεv έχετε όμως oύτε καv τo θάρρoς της Emma Tuahepa η oπoία τόλμησε, εκείvη, vα ρωτήσει τις αφρικαvικές κυβερvήσεις τι έκαvαv και τι κάvoυv και τώρα με τα χρήματα τωv Αφρικαvώv. Και δεv είχατε τo θάρρoς vα αvαφέρετε ότι καvέvας από τoυς έvτεκα ηγέτες αφρικαvικώv κρατώv πoυ αvαφέρθηκαv στηv Διάσκεψη δεv είχε τoλμήσει vα παρακoλoυθήσει ή vα υπoγραμμίσει τηv σημασία τωv πoλιτιστικώv και θρησκευτικώv παραγόvτωv στηv μετάδoση της μάστιγας. Στov κόσμo της ΓΣΔΕ και της Ευρωπαϊκής Έvωσης, φαίvεται vα αvακαλύψατε ότι oι αξίες τoυ μερκαvτιλισμoύ και oι χρηματoδoτικές αξίες έχoυv τo πρoβάδισμα σε σχέση με τηv πoλιτική. Ωστόσo, η Αφρική δεv θα βγει από αυτήv τηv αvθρώπιvη καταστρoφή μόvo με λύσεις πoυ θα έλθoυv από τo εξωτερικό. Είvαι απαραίτητη όχι μόvo η πoλιτική βoύληση τωv ίδιωv της τωv ιθυvόvτωv, αλλά επίσης και η συμμετoχή oλόκληρoυ τoυ λαoύ. Δεv τίθεται θέμα vα αμφισβητήσoυμε τις χρηματoδoτικές αvάγκες της Αφρικής. Πρέπει vα είμαστε ειλικριvείς: η μovαδική χρηματoδoτική βoήθεια από τηv δύση, μέρoς της oπoίας θα καταλήξει σε ιδιωτικoύς τραπεζικoύς λoγαριασμoύς, δεv είvαι αρκετή για vα περιoρίσει τηv επιδημία. Είvαι απαραίτητη, αλλά δεv είvαι αρκετή. Και καθίσταται ακόμη πιo απαραίτητη καθώς κιvδυvεύoυv επίσης και oι λαoί τωv χωρώv μας. Γιατί και oι δικoί μας ιθύvovτες είvαι αvεύθυvoι. Αρvoύμεvoι vα θέσoυv τέλoς στηv μεταvάστευση πρoς τηv Ευρώπη, αρvoύμεvoι vα τηv ελέγξoυv σoβαρά, αρvoύμεvoι vα επιβάλoυv τoυς υπoψήφιoυς μεταvάστες πoυ έρχovται από αυτές τις χώρες της Αφρικής σε συστηματική αvίχvευση τoυ ιoύ τoυ AIDS, εκθέτετε τoυς Ευρωπαίoυς όχι μόvo στηv oρoθετικότητα, αλλά επίσης και σε έvαv σημαvτικό αριθμό ευκαιριακώv ασθεvειώv, όπως είvαι η φυματίωση η oπoία, ωστόσo, είχε εξαλειφθεί από τηv ήπειρό μας."@el8
"We can only sympathise with the fate of a continent where 25 million people will die within the next ten years and which is experiencing, due to AIDS, unprecedented economic and social decline. The resolutions proposed by the various political groups are full of good intentions but also great naïveté. In them you condemn the “egotism” of an industry which respects only the rules of the economic and commercial game which you at best accepted and at worst contributed to establishing. You also condemn Western indifference and the paucity of the aid given to Africa for the fight against AIDS. But you did not even have the courage of Emma Tuahepa who herself dared to ask the African Governments what they had done and what they were still doing with the money of the Africans. No more did you report that none of the eleven African Heads of State invited to the Conference either deigned to turn up or pointed out the importance of cultural and religious factors in the spread of this scourge. In the world of the GATT and the European Union, you seem to be only just discovering that the values of sales and finance have taken over from politics. Well, Africa will not escape this human catastrophe by means of solutions offered by external sources alone. It needs not only the political will of its own leaders, but also the participation of the entire population. There is no question of denying the financial needs of Africa. It is a question of remaining lucid: manna in the form of Western financial aid, part of which, as per usual, will end up in private bank accounts, will not be enough to curb the epidemic. It is necessary, but it is not sufficient. And it is all the more necessary as the populations of our own countries are also endangered. Our own political leaders are acting irresponsibly. In refusing to put an end to immigration into Europe, in refusing to control it systematically, in refusing to impose systematic AIDS screening for candidates for immigration coming from African countries, you are exposing Europeans not only to HIV, but also to a number of opportunistic illnesses, such as tuberculosis, which had nonetheless been eradicated from this continent."@en3
". (FR) No podemos menos que compadecernos por la suerte de un continente en el que 25 millones de personas morirán de aquí a diez años, y que conoce, a causa del sida, una regresión económica sin precedentes. Las resoluciones presentadas por los diferentes grupos políticos están llenas de buenas intenciones, pero también son de una gran ingenuidad. Ustedes condenan en ellas “el egoísmo” de una industria que no hace otra cosa sino respetar las reglas del juego económico y comercial que, en el mejor de los casos, ustedes han aceptado y, en el peor, contribuido a establecer. Ustedes condenan, igualmente, la indiferencia occidental y la indigencia de la ayuda concedida a África para la lucha contra el sida. Pero ni siquiera tienen el valor de Emma Tuahepa, quien se ha atrevido a preguntar a los gobiernos africanos lo que habían hecho y lo que están haciendo con el dinero de los africanos, y lo único que ustedes se han limitado a señalar es que ninguno de los once Jefes de Estado africanos se dignó a asistir a la Conferencia, o la importancia de los factores culturales y religiosos en la propagación de la plaga. En el mundo del GATT y de la Unión Europea, parecen que descubren que los valores mercantiles y financieros pasan por encima de los valores políticos. Ahora bien, África no superará esta catástrofe humana sólo con las soluciones procedentes del exterior; necesita no sólo la voluntad política de sus propios dirigentes, sino también la participación de toda la población. No se trata de negar las necesidades financieras de África. Se trata de ser lúcidos; el solo maná financiero occidental, una parte del cual acabará en cuentas bancarias privadas, no bastará para atajar la epidemia. Es necesario, pero no es suficiente. Y esta ayuda es tanto más necesaria por cuanto las poblaciones de nuestros países están también en peligro. Porque nuestros propios dirigentes son unos irresponsables. Al negarse a poner fin a la inmigración en Europa, al negarse a controlarla seriamente, al negarse a imponer una detección sistemática del sida en los posibles inmigrantes que proceden de estos países de África, expondrán a los europeos no sólo a la seropositividad, sino también a muchas enfermedades oportunistas, como la tuberculosis, que había sido erradicada de nuestro continente."@es12
"Ei voi muuta kuin sääliä sen maanosan kohtaloa, jossa kuolee 25 miljoonaa ihmistä 10:n seuraavan vuoden aikana ja joka kärsii ennen kokemattomasta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta lamasta. Eri poliittisten ryhmien esittämät päätöslauselmat on täynnä hyviä aikomuksia mutta myös suurta hyväuskoisuutta. Tuomitsette niissä vain talouden ja kaupan pelisääntöjä noudattavan teollisuuden ”itsekkyyden”, vaikka olette itse täysin hyväksynyt nämä pelisäännöt ja pahimmassa tapauksessa edistänyt niiden laatimista. Tuomitsette myös lännen piittaamattomuuden ja Afrikkaan aidsin torjuntaan annetun avun riittämättömyyden. Mutta ette ole edes niin rohkea kuin Emma Tuahepa, joka kyllä uskalsi kysyä Afrikan hallituksilta, mitä ne ovat tehneet ja tekevät edelleen afrikkalaisten rahoilla. Ettekä ole myöskään pannut merkille sitä, että yksikään niistä 11:stä afrikkalaisesta valtionpäämiehestä, jotka olivat ilmoittautuneet konferenssiin, ei suvainnut saapua paikan päälle, ettekä ole korostanut kulttuuristen ja uskonnollisten tekijöiden merkitystä tämän vitsauksen leviämisessä. Näyttää siltä, että olette havainnut, että kaupalliset ja taloudelliset arvot menevät politiikan edelle GATTin ja Euroopan unionin maailmassa. Afrikka ei kuitenkaan selviä tästä inhimillisestä katastrofista vain ulkopuolelta annettujen ratkaisujen avulla. Se tarvitsee paitsi omien johtajiensa poliittista tahtoa myös koko väestön mukaantuloa. Kyse ei ole Afrikan rahoitustarpeiden kieltämisestä. Kyse on siitä, että meidän on nähtävä asiat selkeästi: pelkkä lännen rahataloudellinen manna, josta osa päätyy yksityisille pankkitileille, kuten on tapana, ei riitä siihen, että epidemia saadaan hallintaan. Se on välttämätöntä mutta se ei riitä. Ja se on sitäkin välttämättömämpää, koska myös omien maidemme kansalaiset ovat vaarassa. Sillä omat johtajamme ovat vastuuttomia. Kieltäytyessänne lopettamasta maahanmuuttoa Eurooppaan, kieltäytyessänne valvomasta sitä vakavasti, kieltäytyessänne tekemästä järjestelmällistä aids-joukkotutkimusta Afrikan maista tuleville mahdollisille maahanmuuttajille te altistatte eurooppalaiset paitsi hiv-positiivisuudelle myös tietyille herkästi leviäville taudeille, kuten tuberkuloosille, joka oli jo saatu kitkettyä maanosastamme."@fi5
"Non si può che compatire la sorte di un continente in cui 25 milioni di persone sono destinate a morire nel giro di dieci anni e che, a causa dell’AIDS, conosce una regressione economica e sociale senza precedenti. Le risoluzioni presentate dai vari gruppi politici sono piene di buone intenzioni, ma peccano anche di una grande ingenuità. In esse condannate “l’egoismo” di un’industria che non fa che rispettare le regole del gioco economico e commerciale che, nella migliore delle ipotesi, avete accettato, nella peggiore delle ipotesi contribuito a stabilire. Condannate altresì l’indifferenza occidentale e la scarsezza dell’aiuto fornito all’Africa per la lotta contro l’AIDS, ma non avete neppure il coraggio di Emma Tuahepa che ha osato chiedere ai governi africani di dire ciò che avevano fatto e ciò che ancora fanno del denaro degli africani. Non avete neanche notato che nessuno degli undici Capi di stato africani annunciati alla Conferenza si è degnato di prendervi parte né avete sottolineato l’importanza dei fattori culturali e religiosi nella propagazione di questo flagello. Nel mondo del GATT e dell’Unione europea, sembra che voi scopriate che i valori commerciali e finanziari hanno preso il sopravvento sulla politica. Ora, l’Africa non uscirà da questa catastrofe umana solo con soluzioni fornite dall’esterno. Le occorre non solo la volontà politica dei suoi dirigenti, ma anche la partecipazione di tutta la popolazione. Non si tratta di negare le esigenze finanziarie dell’Africa, ma di essere lucidi: la sola manna finanziaria occidentale, di cui una parte, come al solito, finirà su conti bancari privati, non basterà ad arginare l’epidemia. L’aiuto finanziario europeo è necessario, ma non è sufficiente ed è tanto più necessario in quanto anche le popolazioni dei paesi europei sono in pericolo. I nostri stessi dirigenti sono degli irresponsabili. Rifiutandosi di porre fine all’immigrazione in Europa, rifiutandosi di controllarla seriamente, di imporre l’individuazione sistematica dell’AIDS nei candidati all’immigrazione provenienti da questi paesi africani, si espongono gli europei non solo alla sieropositività, ma anche ad un certo numero di malattie “di copertura”, come la tubercolosi che era stata sradicata dal continente europeo."@it9
"We can only sympathise with the fate of a continent where 25 million people will die within the next ten years and which is experiencing, due to AIDS, unprecedented economic and social decline. The resolutions proposed by the various political groups are full of good intentions but also great naïveté. In them you condemn the “egotism” of an industry which respects only the rules of the economic and commercial game which you at best accepted and at worst contributed to establishing. You also condemn Western indifference and the paucity of the aid given to Africa for the fight against AIDS. But you did not even have the courage of Emma Tuahepa who herself dared to ask the African Governments what they had done and what they were still doing with the money of the Africans. No more did you report that none of the eleven African Heads of State invited to the Conference either deigned to turn up or pointed out the importance of cultural and religious factors in the spread of this scourge. In the world of the GATT and the European Union, you seem to be only just discovering that the values of sales and finance have taken over from politics. Well, Africa will not escape this human catastrophe by means of solutions offered by external sources alone. It needs not only the political will of its own leaders, but also the participation of the entire population. There is no question of denying the financial needs of Africa. It is a question of remaining lucid: manna in the form of Western financial aid, part of which, as per usual, will end up in private bank accounts, will not be enough to curb the epidemic. It is necessary, but it is not sufficient. And it is all the more necessary as the populations of our own countries are also endangered. Our own political leaders are acting irresponsibly. In refusing to put an end to immigration into Europe, in refusing to control it systematically, in refusing to impose systematic AIDS screening for candidates for immigration coming from African countries, you are exposing Europeans not only to HIV, but also to a number of opportunistic illnesses, such as tuberculosis, which had nonetheless been eradicated from this continent."@lv10
"Wij betreuren het lot van het Afrikaanse continent waar 25 miljoen mensen binnen 10 jaar aan AIDS zullen overlijden. Deze ziekte heeft bovendien een ongekende economische en sociale terugval in Afrika veroorzaakt. De resoluties die door de verschillende fracties zijn ingediend staan vol goede bedoelingen, maar getuigen ook van een grote naïviteit. In deze resoluties laakt u immers het "egoïsme" van een bedrijfstak die zich keurig aan de regels van de economie en handel houdt. U moet niet vergeten dat u deze regels in het gunstigste geval geaccepteerd hebt en in het slechtste geval mee hebt helpen opstellen. Verder veroordeelt u de onverschilligheid van het Westen en diens beperkte steun aan Afrika in de strijd tegen AIDS. U schroomt er echter voor in navolging van Emma Tuahepa de Afrikaanse regeringen te vragen wat nu eigenlijk hun bijdrage aan deze strijd is en wat ze met het geld van de Afrikaanse bevolking doen. Ook laat u onvermeld dat alle 11 Afrikaanse staatshoofden die de Conferentie zouden bijwonen, het hebben laten afweten. U verzuimt de culturele en religieuze factoren te noemen die een grote rol hebben gespeeld bij de verspreiding van deze rampzalige ziekte. Het lijkt alsof u nog maar pas hebt ontdekt dat in deze wereld van GATT en Europese Unie, politieke waarden ondergeschikt zijn aan financiële waarden en handelsbelangen. Afrika zal deze humanitaire catastrofe niet te boven komen als de hulp uitsluitend van buitenaf komt. De leiders van dit continent moeten laten zien dat ze over de politieke wil beschikken om deze ramp te lijf te gaan en de gehele bevolking moet in deze strijd haar bijdrage leveren. Natuurlijk heeft Afrika geld nodig, maar we moeten reëel blijven. Dit continent kan deze epidemie niet alleen beteugelen met de financiële steun van het Westen, waarvan een deel zoals altijd op privé-bankrekeningen terechtkomt. Financiële steun alleen is niet afdoende, maar moet wel worden geboden, want ook de bevolking van onze eigen landen loopt gevaar. Onze eigen leiders gedragen zich onverantwoordelijk omdat ze weigeren de Europese immigratie een halt toe te roepen, de immigratiestroom niet daadwerkelijk willen beteugelen en ervan afzien de immigranten uit Afrika stelselmatig op HIV te testen. De Europese burgers worden hierdoor niet alleen aan HIV blootgesteld, maar ook aan andere ziektes zoals tuberculose, een ziekte die tot voor kort niet meer op ons continent voorkwam."@nl2
"Não podemos deixar de nos compadecer com o destino de um continente onde 25 milhões de pessoas vão morrer no espaço de dez anos e que, devido à Sida, conhece uma regressão económica e social sem precedentes. As resoluções apresentadas pelos diversos grupos políticos estão recheadas de boas intenções mas são, também, de uma grande ingenuidade. Nelas se condena o “egoísmo@ de uma indústria que mais não faz do que respeitar as regras do jogo económico e comercial para cujo estabelecimento, na pior das hipóteses, os senhores deputados contribuíram e que, em todo o caso, aceitaram. Condena-se também a indiferença ocidental e a indigência da ajuda dada à África para lutar contra a Sida. Mas não houve sequer a coragem de Emma Tuahepa que, ela sim, ousou perguntar aos governos africanos o que tinham feito e o que continuam a fazer do dinheiro dos Africanos. Do mesmo modo, não se referiu que nenhum dos onze Chefes de Estado africanos anunciados na Conferência se dignou assistir a ela nem se salientou a importância dos factores culturais e religiosos para a propagação do flagelo. No mundo do GATT e da União Europeia, pareceis descobrir que os valores mercantis e financeiros se sobrepuseram ao factor político. Ora a África não conseguirá sair desta catástrofe humana unicamente com ajudas do exterior. É necessária não só a vontade política dos seus dirigentes mas também a participação de toda a população. Não pretendo negar as necessidades financeiras da África. Mas sejamos lúcidos: por si só, o maná financeiro ocidental, uma parte do qual, como de costume, acabará em contas bancárias privadas, não bastará para conter a epidemia. Esse auxílio é necessário mas não suficiente. E é tanto mais necessário quanto também as populações dos nossos países correm perigo. É que os nossos próprios dirigentes são uns irresponsáveis. Ao recusar pôr fim à imigração na Europa, ao recusar controlá-la de um modo sério, ao recusar impor um rastreio sistemático da Sida aos candidatos à imigração provenientes destes países de África, expõem os Europeus não só à seropositividade mas também a um certo número de doenças oportunistas, como a tuberculose, que já tinha, no entanto, sido erradicada do nosso continente."@pt11
"Man kan endast hysa medlidande med en kontinent vars öde är att 25 miljoner människor kommer att dö inom loppet av en tioårsperiod, en kontinent som p.g.a. aids upplever en ekonomisk och social tillbakagång utan tidigare motsvarighet. De resolutioner som har ingivits av de olika politiska grupperna är fulla av goda avsikter, men också av en stor naivitet. Ni fördömer "egoismen" inom en industri som endast respekterar reglerna i det ekonomiska och kommersiella spelet, regler som ni i bästa fall har accepterat och i sämsta fall bidragit till att upprätta. Ni fördömer också västmakternas likgiltighet och det magra stöd som har beviljats Afrika för kampen mot aids. Men ni har inte ens Emma Tuahepas mod, hon som vågade fråga de afrikanska regeringarna om vad de har gjort och gör med afrikanernas pengar. Ni har inte heller noterat att ingen av de elva afrikanska statschefer som var anmälda till konferensen nedlät sig till att närvara, och inte heller har ni framhållit betydelsen av kulturella och religiösa faktorer för spridningen av denna plåga. Ni tycks upptäcka att kommersiella och finansiella värden har vunnit företräde framför politiken i GATT:s och Europeiska unionens värld. Men Afrika kommer inte att kunna ta sig ur denna mänskliga katastrof enbart med hjälp av lösningar utifrån. Det krävs inte bara att dess egna ledare har den politiska viljan, utan också att hela befolkningen deltar. Det är inte tal om att förneka Afrikas ekonomiska behov. Men det gäller att vara klarsynt: västmakternas finansiella manna, varav en del som vanligt kommer att hamna på privata bankkonton, räcker inte till för att hindra epidemin. Den är nödvändig men inte tillräcklig. Den är så mycket mer nödvändig som också våra egna länders befolkningar är i fara. Våra egna ledare är nämligen oansvariga. Genom att vägra sätta stopp för invandringen till Europa, genom att vägra kontrollera den på ett seriöst sätt och genom att vägra införa en systematisk spårning av aids hos dem som kommer till oss från afrikanska länder, utsätter ni inte bara européerna för risken att smittas av hiv, utan också av ett antal sjukdomar som sprids vid nedsatt immunförsvar, t.ex. tuberkulos, en sjukdom som trots allt har utrotats på vår kontinent."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph