Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-06-Speech-3-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991006.3.3-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Les délégations française, italienne, portugaise et danoise, du groupe Union pour l’Europe des nations ont voté contre cet accord de libre échange entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud. En conclusion, Monsieur le Président, je suis, ainsi que les collègues de mon groupe, très inquiet quant à l’évolution de ces accords de libre-échange. Pour la première fois, nous indemnisons un pays tiers utilisant abusivement les termes définissant nos appellations d’origine contrôlée européennes, en totale contradiction avec les accords TRIPS. Cette entorse à la réglementation internationale, inscrite de manière irresponsable dans un accord liant l’Union européenne, constitue un précédent dangereux susceptible d’être généralisé à d’autres États, notamment les nouveaux pays producteurs de vins (Amérique latine, Océanie, etc…) s’ils en font la demande à l’Union européenne. Enfin, Monsieur le Président, je m’inquiète que l’on multiplie ainsi les accords préférentiels, avant même l’ouverture des négociations de l’OMC, qui nous amèneront à prendre en considération la notion de clause de la nation la plus favorisée. Contrairement à ce qu’indique le rapporteur dans son exposé des motifs, cet accord ne se fonde pas sur une acceptation globale de l’ensemble des parties. Je tiens à rappeler en outre le caractère particulièrement favorable pour l’Afrique du Sud et à la suite des principales dispositions prévues par cet accord, qui s’applique, rappelons-le, à un pays dont le PIB est plus proche de celui de la Pologne que de celui de ses voisins africains  : l’Europe devra ouvrir en 10 ans ses marchés à 95% des exportations sud-africaines, tandis que l’Afrique du Sud ouvrira quant à elle ses marchés à 86% des exportations européennes. 75% des produits agricoles sud-africains se verront faciliter l’accès au marché européen. L’Union européenne éliminera les droits de douane pour 86% du volume total des exportations des produits industriels de l’Afrique du Sud vers l’Union européenne. Les produits jugés sensibles par l’Afrique du Sud seront placés sur une liste de réserve. Un accord distinct sur la pêche sera conclu, ainsi qu’un accord sur les vins et spiritueux. Lors de mon intervention durant les débats, j’avais posé personnellement quatre questions à la Commission concernant cet accord spécifique vins et spiritueux et plus précisément sur son annexe 10. Les éléments de réponse que m’a apportés le commissaire Nielson, ont été des plus flous et je suis personnellement très surpris de constater que le Parlement ait pu aujourd’hui donner son feu vert à la signature de cet accord de libre-échange, alors même que le principe de la protection des dénominations et appellations d’origine n’est pas clairement reconnu dans l’annexe de l’accord et qu’aucune garantie n’a été apportée quant à l’évolution des importations à taux zéro et à ses conséquences sur l’ensemble de la filière viti-vinicole européenne. Je rappelle que nous importons à l’heure actuelle 320.000 hl de vins en provenance d’Afrique du Sud qui seront, si cet accord est appliqué, importés sans aucune taxation à l’importation."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"De franske, italienske, portugisiske og danske medlemmer af Gruppen Union for Nationernes Europa har stemt imod denne frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Sydafrika. Konklusionen er, hr. formand, at jeg, lige som kollegerne i min gruppe, er meget bekymret over udviklingen i disse frihandelsaftaler. For første gang holder vi et tredjeland skadesløst, som misbruger de udtryk, hvormed vi benævner vores europæiske appellationer med garanti for dyrkningssted, og dette er fuldstændig i modstrid med TRIPS-aftalerne. Denne skævvridning af de internationale regler, der på uansvarlig vis er indskrevet i en aftale, som er bindende for Den Europæiske Union, udgør et farligt eksempel, som risikerer at brede sig til andre stater, især de nye vinproducerende lande (Latinamerika, Oceanien osv.), såfremt de anmoder Den Europæiske Union herom. Kort sagt, hr. formand, jeg er bekymret over, at man således indgår stadig flere præferenceaftaler, endnu før der er taget hul på WTO-forhandlingerne, hvor vi også bliver nødt til at tage hensyn til begrebet mestbegunstigelsesklausul. I modsætning til, hvad ordføreren anfører i sin begrundelse, bygger denne aftale ikke på samtlige parters brede accept. Det er mig endvidere magtpåliggende at gøre opmærksom på, hvor usædvanligt favorabel aftalen er for Sydafrika, og på følgerne af de vigtigste bestemmelser i denne aftale, som vi ikke må glemme gælder et land, hvis BNP ligger tættere på Polens end på dets afrikanske naboer: Europa skal i løbet af 10 år åbne sine markeder for 95% af de sydafrikanske eksportvarer, mens Sydafrika for sit vedkommende kun skal åbne sine markeder for 86% af de europæiske eksportvarer. 75% af de sydafrikanske landbrugsprodukter vil få lettet adgangen til det europæiske marked. Den Europæiske Union skal fjerne toldafgifterne for 86% af den samlede volumen af Sydafrikas eksport af industrivarer til Den Europæiske Union. Produkter, som Sydafrika anser for at være følsomme, vil blive opført på en reserveliste. Der skal indgås en særskilt fiskeriaftale og ligeledes en aftale om vin og spirituøse drikke. Da jeg tog ordet under drøftelsen, stillede jeg personligt fire spørgsmål til Kommissionen om denne særlige aftale om vin og spirituøse drikke, mere præcist om bilag 10 til aftalen. De elementære svar, kommissær Nielson gav mig, var yderst vage, og jeg er personligt meget overrasket over at konstatere, at Parlamentet i dag har kunnet give grønt lys for underskrivelsen af denne frihandelsaftale, al den stund at princippet om beskyttelse af regionale benævnelser og appellationer ikke er klart anerkendt i bilaget til aftalen, og der ikke er udstedt nogen som helst garantier, når det gælder udviklingen i importeret vin helt uden told og konsekvenserne heraf for hele det europæiske vinavlererhverv. Jeg erindrer om, at vi i øjeblikket importerer 320.000 hl vin fra Sydafrika, som, hvis denne aftale føres ud i livet, vil blive indført uden nogen form for importafgift."@da1
"Die französische, die italienische, die portugiesische und die dänische Delegation der Fraktion Union für das Europa der Nationen haben gegen dieses Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Südafrika gestimmt. Abschließend möchte ich anmerken, daß ich wie meine Fraktionskollegen sehr besorgt bin über die Entwicklung dieser Freihandelsabkommen. Zum ersten Mal begünstigen wir ein Drittland, das in mißbräuchlicher Weise die Begriffe verwendet, die unsere europäischen kontrollierten Ursprungsbezeichnungen entsprechen. Dies steht in totalem Widerspruch zu den TRIPS-Abkommen. Dieser Verstoß gegen internationale Bestimmungen, der in unverantwortlicher Weise in ein für die Europäische Union verbindliches Abkommen aufgenommen wurde, stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar, der auch auf andere Staaten, insbesondere die neuen weinerzeugenden Länder (Lateinamerika, Ozeanien usw.), ausgedehnt werden könnte, wenn sie die Europäische Union darum ersuchen. Und schließlich bin ich besorgt darüber, daß man noch vor dem Beginn der WTO-Verhandlungen so viele Präferenzabkommen unterzeichnet, daß wir gezwungen sein werden, den Begriff der Meistbegünstigungsklausel zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu dem, was die Berichterstatterin in ihrer Begründung ausführt, stützt sich dieses Abkommen nicht auf eine umfassende Akzeptanz von seiten aller Beteiligten. Ich muß unter anderem an die besonderen Vorteile für Südafrika und an die Folgen der wesentlichsten Bestimmungen dieses Abkommens erinnern, das sich auf ein Land bezieht, dessen BIP eher demjenigen von Polen entspricht als demjenigen seiner afrikanischen Nachbarn: Europa muß innerhalb von zehn Jahren seine Märkte zu 95 % für südafrikanische Ausfuhren öffnen, während Südafrika seinerseits seine Märkte zu 86 % für europäische Exporte öffnen wird. 75 % der südafrikanischen Agrarerzeugnisse werden leichteren Zugang zum europäischen Markt erhalten. Die Europäische Union wird die Zölle für 86 % der gesamten Ausfuhr an gewerblichen Gütern, die Südafrika an die Europäische Union liefert, aufheben. Die von Südafrika als sensibel eingestuften Produkte werden auf eine Reserveliste gesetzt. Es werden ein gesondertes Fischereiabkommen sowie ein Abkommen für Weine und Spirituosen geschlossen. In meiner Stellungnahme während der Aussprachen habe ich persönlich vier Fragen an die Kommission gerichtet, die dieses spezielle Abkommen für Weine und Spirituosen und insbesondere dessen Anhang 10 betrafen. Die Anwort, die ich von Kommissar Nielson erhalten habe, war äußerst unpräzise, und ich persönlich stelle mit großem Erstaunen fest, daß das Parlament heute grünes Licht für die Unterzeichnung dieses Freihandelsabkommens gegeben hat, obwohl der Grundsatz des Schutzes der Ursprungsbenennungen und ­bezeichnungen im Anhang zu diesem Abkommen nicht klar anerkannt wird und obwohl keinerlei Garantie hinsichtlich der Entwicklung der zollfreien Einfuhren und deren Auswirkungen auf die gesamte europäische Weinwirtschaft gegeben wird. Ich erinnere Sie daran, daß wir derzeit 320.000 hl Wein aus Südafrika einführen und daß diese Gesamtmenge keinerlei Importzoll unterliegen wird, sofern wir dieses Abkommen umsetzen."@de7
"Οι αvτιπρoσωπείες της Γαλλίας, της Iταλίας, της Πoρτoγαλίας και της Δαvίας της Ομάδας Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv καταψήφισαv αυτήv τηv συμφωvία ελευθέρωv συvαλλαγώv μεταξύ της Ευρωπαϊκής Έvωσης και της Νότιας Αφρικής. Εv κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, τόσo εγώ όσo και oι συvάδελφoι της Ομάδας μoυ είμαστε πoλύ αvήσυχoι σχετικά με τηv εξέλιξη αυτώv τωv συμφωvιώv ελευθέρωv συvαλλαγώv. Για πρώτη φoρά, επιδoτoύμε μία τρίτη χώρα χρησιμoπoιώvτας καταχρηστικά τoυς όρoυς πoυ πρoσδιoρίζoυv τις ευρωπαϊκές ovoμασίες πρoέλευσης και τo κάvoυμε αυτό σε πλήρη αvτίθεση με τις συμφωvίες TRIPS. Αυτή η παρέκκλιση από τov διεθvή καvovισμό, η oπoία έχει εvσωματωθεί με αvεύθυvo τρόπo σε αυτήv τηv δεσμευτική για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση συμφωvία, απoτελεί έvα επικίvδυvo πρoηγoύμεvo, πιθαvό vα γεvικευθεί και σε άλλες χώρες, κυρίως τις vέες oιvoπαραγωγές χώρες (Λατιvική Αμερική, Ωκεαvία, κ.λπ.) σε περίπτωση πoυ τo ζητήσoυv από τηv Ευρωπαϊκή Έvωση. Τέλoς, κύριε Πρόεδρε, αvησυχώ για τo γεγovός ότι πoλλαπλασιάζoυμε με αυτόv τov τρόπo τις πρoτιμησιακές συμφωvίες, πριv ακόμη αρχίσoυv oι διαπραγματεύσεις τoυ ΠΟΕ, oι oπoίες θα μας oδηγήσoυv vα λάβoυμε υπόψηv μας τηv έvνoια της ρήτρας της πιo ευvoημέvης χώρας. Σε αvτίθεση με τα όσα αvαφέρει η εισηγήτρια στηv αιτιoλoγική έκθεση, η συμφωvία αυτή δεv βασίζεται στηv γεvική απoδoχή όλωv τωv μερώv. Επιπλέov θα ήθελα vα υπεvθυμίσω τov ιδιαίτερα ευvoϊκό χαρακτήρα για τηv Νότια Αφρική και στηv συvέχεια τις βασικές διατάξεις πoυ πρoβλέπovται από αυτήv τηv συμφωvία η oπoία, ας τo υπεvθυμίσoυμε, εφαρμόζεται σε μία χώρα της oπoίας τo ΑΕΠ είvαι πιo κovτά σε αυτό της Πoλωvίας παρά σε συτό τωv γειτovικώv της αφρικαvικώv χωρώv: Εvτός 10 ετώv, η Ευρώπη θα πρέπει vα αvoίξει κατά 95% τις αγoρές της στις εξαγωγές της Νότιας Αφρικής, εvώ η Νότια Αφρική θα αvoίξει τις αγoρές της κατά 86% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Τo 75% τωv voτιoαφρικαvικώv αγρoτικώv πρoϊόvτωv θα απoκτήσει ευκoλότερη πρόσβαση στηv ευρωπαϊκή αγoρά. Η Ευρωπαϊκή Έvωση θα καταργήσει τoυς τελωνειακούς δασμoύς για τo 86% τoυ συvoλικoύ όγκoυ τωv εξαγωγώv τωv βιoμηχαvικώv πρoϊόvτωv της Νότιας Αφρικής πρoς τηv Ευρωπαϊκή Έvωση. Τα πρoϊόvτα πoυ η Νότια Αφρική θεωρεί ευαίσθητα θα εvταχθoύv σε ιδιαίτερo κατάλoγo απoθεμάτωv. Θα συvαφθεί μία ξεχωριστή συμφωvία για τηv αλιεία, καθώς και μία συμφωvία για τoυς oίvoυς και τα oιvoπvευματώδη. Στηv παρέμβασή μoυ κατά τηv διάρκεια τωv συvoμιλιώv, είχα θέσει πρoσωπικά τέσσερα ερωτήματα πρoς τηv Επιτρoπή, όσov αφoρά αυτήv τηv ιδιαίτερη συμφωvία για τoυς oίvoυς και τα oιvoπvευματώδη και πιo συγκεκριμέvα για τo παράρτημα 10. Τα στoιχεία της απάvτησης πoυ μoυ πρoσκόμισε o Επίτρoπoς Nielson ήταv τα πλέov συγκεχυμέvα, ώστε εγώ πρoσωπικά μέvω εμβρόvτητoς από τo γεγovός ότι τo Κoιvoβoύλιo έδωσε σήμερα τo πράσιvo φως για τηv υπoγραφή αυτής της συμφωvίας ελεύθερης συvαλλαγής, εvώ από τηv άλλη η αρχή της πρoστασίας τωv ovoμασιώv και τωv ovoμασιώv πρoέλευσης δεv αvαγvωρίζεται με σαφήvεια στo παράρτημα της συμφωvίας και δεv υπάρχει καμία εγγύηση όσov αφoρά τηv εξέλιξη τωv εισαγωγώv με μηδεvικό επιτόκιo και τις συvέπειες στov ευρωπαϊκό αμπελooιvικό τoμέα. Σας υπεvθυμίζω ότι σήμερα εισάγoυμε 320.000 εκατόλιτρα oίvωv πρoερχόμεvα από τη Νότια Αφρική, τα oπoία, εάv αυτή η συμφωvία εφαρμoστεί, θα εισαχθoύv χωρίς καvέvαv φόρo εισαγωγής."@el8
". The French, Italian, Portuguese and Danish delegations of the Union for a Europe of Nations Group have voted against this free trade agreement between the European Union and South Africa. In conclusion, Mr President, I and the fellow members of my group are very worried about the evolution of these free trade agreements. For the first time, we are reimbursing a third country which illegally abuses the terms defining our European registered designations of origin, in total contradiction of the TRIPS Agreements. This infringement of international regulations, enshrined in an irresponsible fashion in an agreement which is binding upon the European Union, constitutes a dangerous precedent likely to be extended to other States, especially wine-producing countries (Latin America, Australasia, etc.) if they make such a request of the European Union. Finally, Mr President, I am worried that we are proliferating preferential agreements, even before the opening of WTO negotiations, which will lead us to reconsider the concept of the most favoured nation clause. As opposed to what the rapporteur indicated in his presentation of reasons, this agreement is not based on general acceptance of all parties. I would like to remind you, furthermore, of its nature which is particularly favourable to South Africa and as a result of the main terms stipulated by this agreement, which applies, let us remember, to a country whose GDP is closer to that of Poland than to that of its African neighbours: Within 10 years, Europe must open its markets to 95% of South African exports, while South Africa needs to open its markets to just 86% of European exports. 75% of South African agricultural products will benefit from facilitated access to the European market. The European Union will eliminate customs duties on 86% of the total volume of exports of industrial products from South Africa to the European Union. Products which South Africa considers sensitive will be placed on a reserve list. A separate agreement on fishing will be signed, as well as an agreement on wines and spirits. In my own contribution during the debates, I personally addressed four questions to the Commission on this separate agreement on wines and spirits and, more specifically, on its Annex 10. The answer which Commissioner Nielson gave me was couched in the vaguest possible terms and I am personally very surprised to observe that Parliament has been able today to give the go-ahead to the signature of this free trade agreement, even though the principle of protection of trade names and designations of origin has not been clearly acknowledged in the Annex to the Agreement and that no guarantee has been offered regarding the evolution of zero-rated imports and the consequences of this for the whole of the wine-growing sector in Europe. I would remind you that we currently import 320,000 hl in wine from South Africa which will be imported, if this agreement is applied, without any import tax."@en3
"(FR) Las delegaciones francesa, italiana, portuguesa y danesa del Grupo Unión por la Europa de las Naciones han votado contra este acuerdo de librecambio entre la Unión Europea y Sudáfrica. En conclusión, señor Presidente, me preocupa mucho, así como a los colegas de mi Grupo, la evolución de estos acuerdos de librecambio. Por primera vez, indemnizamos a un país tercero utilizando de forma abusiva los términos que definen nuestras denominaciones de origen controlado europeas, en total contradicción con los acuerdos TRIPS. Esta excepción a la reglamentación internacional, inscrita de manera irresponsable en un acuerdo que vincula a la Unión Europea, constituye un precedente peligroso, capaz de generalizarse a otros Estados, concretamente a los nuevos países productores de vinos (América Latina, Oceanía, etcétera), si así lo solicitan a la Unión Europea. Finalmente, señor Presidente, me preocupa que se multipliquen de esta forma los acuerdos preferenciales, incluso antes de la apertura de las negociaciones de la OMC, lo que nos llevará a tomar en consideración la noción de cláusula de la nación más favorecida. Contrariamente a lo indicado por la ponente en su exposición de motivos, este acuerdo no se basa en una aceptación global del conjunto de las partes. Deseo recordar, además, el carácter particularmente favorable para Sudáfrica, y, como se desprende de las principales disposiciones de este acuerdo, que se aplica –no debemos olvidarlo– a un país cuyo PIB se aproxima más al de Polonia que al de sus vecinos africanos Europa deberá abrir sus mercados, dentro de 10 años, al 95% de las exportaciones sudafricanas, mientras que Sudáfrica, por su parte, abrirá sus mercados al 86% de las exportaciones europeas; el 75% de los productos agrícolas sudafricanos podrá acceder con mayor facilidad al mercado europeo; la Unión Europea eliminará los derechos de aduana respecto al 86% del volumen total de las exportaciones de productos industriales sudafricanos hacia la Unión Europea; los productos que se juzguen sensibles por parte de Sudáfrica se inscribirán en una lista de reserva; para la pesca y el sector de las bebidas alcohólicas se concluirán acuerdos separados. En mi intervención durante los debates, yo había formulado personalmente cuatro preguntas a la Comisión sobre este acuerdo específico relativo a bebidas alcohólicas y, concretamente sobre su Anexo 10. La respuesta del Comisario Nielson fue de lo más vaga, y me sorprende comprobar que hoy el Parlamento Europeo haya podido dar luz verde a la firma de este acuerdo de librecambio, cuando incluso el principio de la protección de las denominaciones de origen no está claramente reconocido en el anexo del acuerdo ni se establece garantía alguna en cuanto a la evolución de las importaciones de tipo cero y a sus consecuencias sobre el conjunto del sector vitivinícola europeo. Debo hacer recordar que actualmente importamos 320.000 hectolitros de vinos procedentes de Sudáfrica, los cuales se importarán, si se aplica este acuerdo, sin ningún tipo de impuesto a la importación."@es12
"Unioni kansakuntien Euroopan puolesta –ryhmän ranskalainen, italialainen, portugalilainen ja tanskalainen valtuuskunta äänestivät Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välistä vapaakauppasopimusta vastaan. Arvoisa puhemies, totean yhteenvetona, että olen ryhmäni kollegojen kanssa hyvin huolestunut näiden vapaakauppasopimusten kehityksestä. Annamme ensimmäistä kertaa hyvitystä kolmannelle maalle, joka käyttää väärin eurooppalaisissa tarkistetuissa alkuperänimityksissä esiintyviä sanoja, mikä on täysin TRIPS-sopimuksen vastaista. Tämä rikkomus kansainvälistä sääntelyä kohtaan, joka on vastuuttomasti kirjattu Euroopan unionia sitovaan sopimukseen, muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen, joka saattaa levitä muihin maihin, varsinkin uusiin viinintuottajamaihin (Latinalainen Amerikka, Oseania jne.), jos ne vaativat sitä Euroopan unionilta. Lopuksi, arvoisa puhemies, olen huolestunut siitä, että suosituimmuussopimuksia lisätään tällä tavalla, ennen kuin WTO-neuvottelut, joiden yhteydessä meidän on tarkasteltava etuuskohtelua saavaa maata koskevaa lauseketta, ovat edes käynnistyneet. Päinvastoin kuin esittelijä väittää perusteluissaan, sopimuksen perustana ei ole kaikkien osapuolten yleinen hyväksyntä. Minun on muistutettava myös siitä, että sopimus suosii erityisesti Etelä-Afrikkaa, mikä johtuu sen sisältämistä keskeisistä säännöksistä, jotka koskevat muistuttakaamme tästä maata, jonka BKT on lähempänä Puolan tasoa kuin sen afrikkalaisten naapurimaiden tasoa: Euroopan on avattava markkinansa 95 %:lle eteläafrikkalaisista vientituotteista 10 vuoden kuluessa, kun sen sijaan Etelä-Afrikka avaa markkinansa 86 %:lle eurooppalaisista vientituotteista. 75 % Etelä-Afrikan maataloustuotteista pääsee Euroopan markkinoille aiempaa helpommin. Euroopan unioni poistaa tullit 86 %:lta kaikista Etelä-Afrikan Euroopan unioniin viemistä teollisuustuotteista. Etelä-Afrikan herkiksi katsomat tuotteet asetetaan varallaololuetteloon. Kalastusalasta samoin kuin viinistä ja väkijuomista tehdään erilliset sopimukset. Keskustelujen aikana käyttämässäni puheenvuorossa esitin komissiolle neljä kysymystä, jotka koskivat viineistä ja alkoholijuomista solmittavaa erillissopimusta ja tarkemmin sanottuna sen liitettä 10. Komission jäsen Nielseniltä saamani olemattomat vastaukset olivat hyvin epämääräisiä, ja minä olen hyvin yllättynyt siitä, että parlamentti onnistui tänään näyttämään vihreää valoa tämän vapaakauppasopimuksen tekemiselle siitä huolimatta, että sopimuksen liitteessä ei tunnusteta selvästi maantieteellisiin merkintöihin ja alkuperänimityksiin perustuvaa suojeluperiaatetta eikä siinä ole mitään takeita siitä, että vältymme nollatuonnin kehitykseltä ja sen vaikutuksilta Euroopan koko viininviljelyalaan. Muistutan, että tuomme tällä hetkellä 320 000 hehtolitraa Etelä-Afrikasta peräisin olevia viinejä, joiden tuontia ei veroteta millään tavalla, jos tätä sopimusta ryhdytään soveltamaan."@fi5
"Le delegazioni francese, italiana, portoghese e danese del gruppo Unione per l’Europa delle nazioni hanno votato contro l’accordo di libero scambio fra Unione europea e Sudafrica. In conclusione, signor Presidente, io, come i colleghi del gruppo di cui faccio parte, sono molto preoccupato in merito agli sviluppi di questo accordo di libero scambio. Per la prima volta, indennizziamo un paese terzo utilizzando abusivamente i termini che definiscono le denominazioni di origine controllata europee, in totale contraddizione con gli accordi TRIPS. Questo strappo alle regole internazionali, sancito in maniera irresponsabile in un accordo concluso dall’Unione europea, costituisce un precedente pericoloso che rischia di essere generalizzato ad altri Stati, segnatamente i nuovi paesi produttori di vino (America latina, Oceania, eccetera), se ne faranno domanda all’Unione europea. Infine, signor Presidente, mi preoccupa il fatto che, ancor prima dell’apertura dei negoziati dell’OMC, si moltiplichino in questo modo gli accordi preferenziali, che ci indurranno a riesaminare la nozione di clausola della nazione più favorita. Contrariamente a quanto indicato dalla relatrice nella motivazione, l’accordo non si basa su un’accettazione globale delle parti. Tengo a ricordare inoltre il carattere particolarmente favorevole per il Sudafrica dovuto alle principali disposizioni previste dall’accordo, che si applica, ricordiamolo, ad un paese il cui PIL è più vicino a quello della Polonia che a quello dei paesi africani ad esso limitrofi: l’Europa dovrà aprire i suoi mercati al 95 percento delle esportazioni sudafricane nell’arco di dieci anni, mentre il Sudafrica aprirà i suoi mercati all’86 percento delle esportazioni europee. Il 75 percento dei prodotti agricoli sudafricani si vedranno facilitare l’accesso al mercato europeo. L’Unione europea eliminerà i dazi sulla maggior parte dei prodotti industriali sudafricani che costituiscono l’86 percento del volume totale delle esportazioni del Sudafrica verso l’Unione europea. I prodotti considerati sensibili dal Sudafrica saranno inseriti in un elenco di riserva. E’ prevista la conclusione di accordi separati per la pesca e i vini e gli alcolici. In occasione del mio intervento durante le discussioni, avevo posto personalmente quattro domande alla Commissione in merito allo specifico accordo sui vini e gli alcolici e più precisamente sull’allegato 10. Le risposte che il Commissario Nielson mi ha fornito sono state assai vaghe e personalmente sono molto sorpreso di constatare che il Parlamento abbia potuto dare il via libera alla firma dell’accordo di libero scambio anche se il principio della tutela delle denominazioni di origine non viene chiaramente riconosciuto nell’allegato dell’accordo e non è stata fornita alcuna garanzia quanto alla questione delle importazioni a tasso zero ed alle sue conseguenze sull’intero settore vitivinicolo europeo. Ricordo che attualmente importiamo 320.000 hl di vini provenienti dal Sudafrica, il che, con l’applicazione dell’accordo, avverrà senza alcuna tassazione all’importazione."@it9
". The French, Italian, Portuguese and Danish delegations of the Union for a Europe of Nations Group have voted against this free trade agreement between the European Union and South Africa. In conclusion, Mr President, I and the fellow members of my group are very worried about the evolution of these free trade agreements. For the first time, we are reimbursing a third country which illegally abuses the terms defining our European registered designations of origin, in total contradiction of the TRIPS Agreements. This infringement of international regulations, enshrined in an irresponsible fashion in an agreement which is binding upon the European Union, constitutes a dangerous precedent likely to be extended to other States, especially wine-producing countries (Latin America, Australasia, etc.) if they make such a request of the European Union. Finally, Mr President, I am worried that we are proliferating preferential agreements, even before the opening of WTO negotiations, which will lead us to reconsider the concept of the most favoured nation clause. As opposed to what the rapporteur indicated in his presentation of reasons, this agreement is not based on general acceptance of all parties. I would like to remind you, furthermore, of its nature which is particularly favourable to South Africa and as a result of the main terms stipulated by this agreement, which applies, let us remember, to a country whose GDP is closer to that of Poland than to that of its African neighbours: Within 10 years, Europe must open its markets to 95% of South African exports, while South Africa needs to open its markets to just 86% of European exports. 75% of South African agricultural products will benefit from facilitated access to the European market. The European Union will eliminate customs duties on 86% of the total volume of exports of industrial products from South Africa to the European Union. Products which South Africa considers sensitive will be placed on a reserve list. A separate agreement on fishing will be signed, as well as an agreement on wines and spirits. In my own contribution during the debates, I personally addressed four questions to the Commission on this separate agreement on wines and spirits and, more specifically, on its Annex 10. The answer which Commissioner Nielson gave me was couched in the vaguest possible terms and I am personally very surprised to observe that Parliament has been able today to give the go-ahead to the signature of this free trade agreement, even though the principle of protection of trade names and designations of origin has not been clearly acknowledged in the Annex to the Agreement and that no guarantee has been offered regarding the evolution of zero-rated imports and the consequences of this for the whole of the wine-growing sector in Europe. I would remind you that we currently import 320,000 hl in wine from South Africa which will be imported, if this agreement is applied, without any import tax."@lv10
"De Franse, Italiaanse, Portugese en Deense delegaties van de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten hebben tegen deze vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika gestemd. Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, maak ik mij samen met de collega's van mijn fractie grote zorgen over dit soort handelsovereenkomsten. Voor de eerste keer stellen wij een derde land schadeloos dat misbruik maakt van de termen die wij hier in Europa voor de oorsprongsbenaming van wijnen gebruiken. Zuid-Afrika handelt hier immers geheel in strijd met de TRIPS-overeenkomsten. De internationale regelgeving wordt door deze voor de Unie bindende, maar onverantwoordelijke overeenkomst met voeten getreden. Er wordt zo een gevaarlijk precedent geschapen. Andere landen zullen het voorbeeld van Zuid-Afrika willen volgen. Dit geldt met name voor de nieuwe wijnproducerende landen in onder meer Latijns Amerika en Oceanië. Tot besluit baart het mij zorgen dat op deze manier de preferentiële akkoorden worden uitgebreid, nog voordat de WTO-onderhandelingen van start zijn gegaan. Tijdens deze onderhandelingen zullen wij immers het concept van meest begunstigde natie behandelen. In tegenstelling tot wat de rapporteur in haar toelichting beweert, worden de grote lijnen van de overeenkomst niet door alle partijen geaccepteerd. Ik wil hier allereerst in herinnering brengen dat deze overeenkomst buitengewoon gunstig voor Zuid-Afrika is. Verder wil ik de belangrijkste bepalingen uit de overeenkomst opnoemen. Deze overeenkomst is van toepassing op een land waarvan het BBP dichter bij dat van Polen ligt dan dat van zijn Afrikaanse buurlanden. Europa moet binnen 10 jaar zijn markten openstellen voor 95% van de Zuid-Afrikaanse exportproducten, terwijl Zuid-Afrika zijn markten opent voor slechts 86% van de Europese exportproducten. Van de Zuid-Afrikaanse landbouwproducten heeft straks 75% gemakkelijker toegang tot de Europese markt. De EU heeft ermee ingestemd de tarieven voor de meeste Zuid-Afrikaanse industriële producten, die 86% van de totale Zuid-Afrikaanse export naar de EU uitmaken, op te heffen. De door Zuid-Afrika als gevoelig beschouwde sectoren zullen op een reservelijst worden geplaatst. Voor zowel Zuid-Afrikaanse visserijproducten als wijn en sterke dranken zullen aparte overeenkomsten gesloten worden. In het betoog dat ik tijdens het debat heb gehouden, heb ik de Commissie vier vragen gesteld over deze specifieke overeenkomst inzake wijn en sterke dranken. Deze vragen hadden met name betrekking op bijlage 10 van de overeenkomst. Het antwoord van commissaris Nielson was bijzonder vaag. Het verbaast me dan ook dat dit Parlement vandaag heeft ingestemd met de ondertekening van deze vrijhandelsovereenkomst. Zo wordt niet expliciet in de bijlage van de overeenkomst erkend dat soortaanduidingen en oorsprongsbenamingen beschermd moeten worden. Ook worden er geen garanties gegeven met betrekking tot de omvang van de invoer die vrij is van douanerechten. Tenslotte staat er in de overeenkomst niets over de gevolgen van de vrijhandel voor de Europese wijnbouw. Momenteel voeren wij 320.000 hectoliter wijn per jaar uit Zuid-Afrika in. Als de overeenkomst wordt uitgevoerd, zal deze hoeveelheid wijn straks zonder invoerrechten worden geïmporteerd."@nl2
"As delegações francesa, italiana, portuguesa e dinamarquesa do Grupo União para a Europa das Nações votaram contra este acordo de comércio livre entre a União Europeia e a África do Sul. Para concluir, Senhor Presidente, tal como os meus colegas de grupo, estou muito preocupado com a evolução destes acordos de comércio livre. Pela primeira vez, indemnizamos um país terceiro que utiliza abusivamente os termos que definem as nossas denominações de origem controlada europeias, em total contradição com os acordos TRIPS. Esta distorção da regulamentação internacional, inscrita de modo irresponsável num acordo que obriga a União Europeia, constitui um perigoso precedente susceptível de ser generalizado a outros Estados, nomeadamente aos novos países produtores de vinhos (América Latina, Oceânia, etc...), se estes o solicitarem à União Europeia. Finalmente, Senhor Presidente, preocupa-me que se multiplique assim os acordos preferenciais, ainda antes da abertura das negociações da OMC, que nos levarão a tomar em consideração a noção de cláusula da nação mais favorecida. Ao contrário do que afirma o relator na exposição de motivos, o acordo não se baseia numa aceitação global do conjunto das partes. Gostaria de lembrar, do mesmo modo, o carácter particularmente favorável para a África do Sul, na sequência das principais disposições previstas pelo acordo que se aplica, recordemos, a um país cujo PIB está mais perto do da Polónia do que do PIB dos seus vizinhos africanos: a Europa deverá abrir, num prazo de 10 anos, os seus mercados a 95% das exportações sul-africanas, enquanto a África do Sul, por seu lado, abrirá os seus mercados a 86% das exportações europeias. 75% dos produtos agrícolas sul-africanos verão o acesso ao mercado europeu facilitado. A União Europeia abolirá os direitos aduaneiros para 86% do volume total das exportações dos produtos industriais da África do Sul para a União Europeia. Os produtos que a África do Sul considera sensíveis serão colocados numa lista de reserva. Será concluído um acordo separado sobre pescas e outro sobre vinhos e bebidas espirituosas. Quando intervim durante os debates coloquei, a título pessoal, quatro perguntas à Comissão sobre este acordo específico sobre vinhos e bebidas espirituosas e, mais precisamente, sobre o seu anexo 10. Os elementos da resposta dada pelo Comissário Nielson foram bastante vagos e, pessoalmente, fiquei surpreendido por constatar que o Parlamento deu luz verde à assinatura deste acordo de comércio livre, quando o princípio da protecção das denominações e apelações de origem não está claramente reconhecido no anexo do acordo e quando não foi dada qualquer garantia sobre a evolução das importações à taxa zero e as suas consequências para todo o sector vitivinícola europeu. Recordo que importamos, actualmente, 320 000 hectolitros de vinhos provenientes da África do Sul que, se o acordo for aplicado, passarão a ser isentos de qualquer tributação à importação."@pt11
"Den franska, italienska, portugisiska och den danska delegationen i gruppen Union för nationernas Europa har röstat mot frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Sydafrika. Sammanfattningsvis, herr talman, är jag, liksom kollegerna i min grupp, mycket oroad över utvecklingen av dessa frihandelsavtal. För första gången gottgör vi ett tredje land som lagstridigt använder sig av våra europeiska ursprungsbeteckningar och varukännetecken, vilket står i uppenbar strid med TRIPS-avtalen. Detta brott mot internationella bestämmelser, som på ett oansvarigt sätt har skrivits in i ett avtal som förpliktar Europeiska unionen, utgör ett farligt prejudikat som kan spridas till andra stater, i synnerhet nya vinproducerande länder (Latinamerika, Oceanien, etc...), om de skulle komma att begära detta av Europeiska unionen. Herr talman! Slutligen oroar jag mig över att man flerfaldigar de preferentiella avtalen på det här sättet, innan förhandlingarna inom WTO ens har inletts, vilket gör att vi tvingas ta hänsyn till klausulen om mest gynnad nation. I motsats till vad föredraganden hävdar i sin motivering, grundas detta avtal inte på en generell acceptans från alla parter. Jag vill dessutom påminna om att det medför särskilda fördelar för Sydafrika, och om konsekvenserna av de huvudsakliga bestämmelserna i detta avtal, vilka kommer att tillämpas för – låt oss komma ihåg det – ett land vars BNI ligger mycket närmare Polens nivå än dess afrikanska grannländers BNI: På tio år skall Europa öppna 95 procent av sina marknader för sydafrikanska exporter, medan Sydafrika kommer att öppna 86 procent av sina marknader för europeiska exporter. 75 procent av de sydafrikanska jordbruksprodukterna kommer att underlättas tillträde till den europeiska marknaden. Europeiska unionen kommer att avskaffa tullavgifterna för 86 procent av den totala volymen exporterade industrivaror från Sydafrika till Europeiska unionen. De produkter som anses känsliga för Sydafrika kommer att placeras på en undantagslista. Ett särskilt fiskeavtal kommer att ingås, såväl som ett avtal om vin och sprit. När jag ingrep i debatten ställde jag personligen fyra frågor till kommissionen angående detta specifika avtal om vin och sprit, och närmare bestämt om bilaga 10 till detta avtal. De svar jag fick av kommissionär Nielson var mycket luddiga, och jag blev själv mycket förvånad när jag konstaterade att parlamentet kunde ge grönt ljus för undertecknandet av detta frihandelsavtal, samtidigt som principen om skydd av ursprungsbeteckningar och varukännetecken inte är klart och tydligt erkänd i avtalets bilaga och det inte finns några garantier beträffande tullfria importer och konsekvenserna för hela den europeiska vinproduktionskedjan. Jag vill erinra om att vi för närvarande importerar 320 000 hektoliter vin från Sydafrika, och att denna mängd kommer att importeras helt tullfritt om detta avtal tillämpas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph