Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-06-Speech-3-117"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991006.3.3-117"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - J’ai déjà eu l’occasion de le dire en mars dernier, je suis en faveur d’une politique volontariste en matière d’énergie. Nous devons dépasser le stade des déclarations d’intention que l’on a entendues au cours de la décennie, les discours doivent trouver une application concrète. C’est seulement à cette condition que l’Union européenne œuvrera en ce sens. Elle doit impulser un mouvement en faveur d’une rationalisation de la politique européenne de l’énergie. Dans le même sens, il me paraît indispensable que l’on adopte au plus vite la charte sur les énergies renouvelables. Le vote de ces deux rapports constitue un gage donné aux citoyens européens de la volonté de l’Union européenne de protéger l’environnement tout en réduisant notre dépendance énergétique. À cette fin, deux stratégies ont été élaborées dans deux programmes pluriannuels complémentaires faisant partie du programme-cadre d’actions dans le secteur de l’énergie : SAVE II (promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie) et Altener II (promouvoir les énergies renouvelables). Il s’agit aujourd’hui de reconduire ces deux programmes qui préexistaient. Le Parlement européen doit mettre à profit le pouvoir de codécision dont il dispose grâce au traité d’Amsterdam pour les améliorer. S’agissant de SAVE II, le Conseil a accepté un certain nombre des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. De plus, plusieurs modifications ont tenu compte des récentes résolutions du Conseil et les positions défendues lors de la Conférence de Kyoto. Cependant, le Parlement a souhaité représenter plusieurs amendements qui ont fait l’objet de discussions en commission, notamment celui d’importance relatif au degré d’amélioration de l’efficacité énergétique. En effet, compte tenu du fait que l’efficacité énergétique de la consommation finale s’est améliorée jusqu’ici d’environ 1% par an, la Commission européenne préconise une réduction d’un point supplémentaire de pourcentage de l’efficacité énergétique de la demande finale. Mme le rapporteur a souhaité que l’on se donne un objectif plus ambitieux de plus de 1,5%. Je soutiens cet amendement même si j’admets que l’on doit d’une manière ou d’une autre en mesurer l’impact éventuellement négatif sur la compétitivité des entreprises, surtout des PME. Pour atteindre cet objectif, il va sans dire que des mesures législatives doivent être adoptées même si elles ne constituent qu’un instrument parmi d’autres, je pense notamment à des sanctions économiques. S’agissant d’Altener II, tout le monde sait l’importance des SER dans la réduction de la pollution et dans la préservation des ressources naturelles. On connaît également les difficultés que rencontrent ces énergies à pénétrer le marché ainsi que les raisons de cet état de fait : les sources d’énergie traditionnelles sont à un prix relativement bas et stable ; l’absence de mesures visant à promouvoir les SER. C’est pourquoi j’approuve les amendements déposés par M. Langen exigeant de la Commission un rôle plus actif pour encourager une stratégie de promotion coordonnée au sein des États membres et pour développer le potentiel de l’Europe dans l’exportation des technologies relatives aux énergies renouvelables."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Som jeg allerede havde lejlighed til at sige i marts, er jeg tilhænger af en voluntaristisk politik på energiområdet. Vi må se at komme ud over de rene hensigtserklæringer, som man har hørt på i det sidste årti, og talerne må nu finde en konkret anvendelse. Det er forudsætningen for, at Den Europæiske Union kan trække i den retning. Den må sætte skub i en bevægelse til fordel for en rationalisering af den europæiske energipolitik. I samme forbindelse finder jeg det uomgængeligt, at man hurtigst muligt vedtager charteret for vedvarende energikilder. Vedtagelsen af disse to betænkninger udgør et løfte til de europæiske borgere om Den Europæiske Unions vilje til at beskytte miljøet, samtidig med at den formindsker vores energiafhængighed. Til det formål er der udarbejdet to strategier i to komplementære flerårige programmer, som indgår i rammeprogrammet for aktioner inden for energisektoren: Save II (til fremme af en mere effektiv brug af energi) og Altener II (til fremme af vedvarende energi). Det drejer sig i dag om at videreføre disse to programmer, som fandtes i forvejen. Europa-Parlamentet må drage nytte af den magt, det takket være Amsterdam-traktaten har fået i kraft af fælles beslutninger, til at gøre dem endnu bedre. For Save II's vedkommende har Rådet accepteret et vist antal af de ændringsforslag, Europa-Parlamentet fremsatte under førstebehandlingen. Herudover er der flere ændringer, som tager højde for Rådets nylige beslutninger og de positioner, der blev fremført under Kyoto-konferencen. Imidlertid har Parlamentet ønsket at genfremsætte flere ændringsforslag, som er blevet diskuteret i udvalget, specielt det meget vigtige forslag om graden af forbedring af energieffektiviteten. På baggrund af, at energieffektiviteten i det endelige forbrug hidtil er blevet forbedret med henved 1% om året, anbefaler Kommissionen ganske vist en sænkning på yderligere et procentpoint af energieffektiviteten i den endelige efterspørgsel. Ordføreren har ønsket, at man satte sig et endnu mere ambitiøst mål på over 1,5%. Jeg støtter dette ændringsforslag, selvom jeg indrømmer, at man på den ene eller anden måde må måle en eventuel negativ effekt heraf på konkurrenceevnen i virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder. For at nå denne målsætning er det uden videre indlysende, at der skal tages skridt via lovgivningen, selvom dette kun udgør ét instrument blandt flere, jeg tænker her især på økonomiske sanktioner. Når det gælder Altener II, kender alle betydningen af vedvarende energikilder for reduktionen af forureningen og for bevarelsen af de naturlige ressourcer. Man ved ligeledes besked med de vanskeligheder, disse former for energi har ved at slå igennem på markedet, og med årsagerne til denne tingenes tilstand, nemlig at de traditionelle energikilder kan købes for priser, der er forholdsvis lave og stabile. Heraf fraværet af foranstaltninger til fremme af vedvarende energikilder. Derfor går jeg ind for de ændringsforslag, der er blevet fremsat af hr. Langen, og som kræver, at Kommissionen spiller en mere aktiv rolle med henblik på at tilskynde til en strategi til fremme af disse energikilder, koordineret i medlemsstaterne selv, og med henblik på at udvikle Europas potentiale inden for eksport af teknologi omkring vedvarende energi."@da1
"Ich hatte bereits im März diesen Jahres Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß ich mich für eine wirkliche Energiepolitik ausspreche. Wir müssen das Stadium der Absichtserklärungen, die man sich im Laufe dieses Jahrzehnts angehört hat, hinter uns lassen, und den Worten müssen endlich Taten folgten. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Europäische Union in diesem Sinne handeln. Sie muß eine Entwicklung in Richtung auf eine Rationalisierung der europäischen Energiepolitik in Gang setzen. In diesem Zusammenhang ist es meines Erachtens auch unabdingbar, daß wir so schnell wie möglich die Charta für erneuerbare Energien verabschieden. Die Verabschiedung dieser beiden Berichte führt den europäischen Bürgern vor Augen, daß die Europäische Union den festen Willen hat, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig unsere Energieabhängigkeit zu verringern. Zu diesem Zweck wurden zwei Strategien in zwei komplementären Mehrjahresprogrammen ausgearbeitet, die Teil des Rahmenprogramms für Maßnahmen im Energiebereich sind: SAVE II (Förderung einer effizienteren Energienutzung) und Altener II (Förderung erneuerbarer Energieträger). Heute geht es nun darum, diese beiden bereits vorhandenen Programmen fortzuführen. Das Europäische Parlament muß seine Befugnis zur Mitentscheidung, über die es dank des Vertrags von Amsterdam verfügt, zugunsten der Verbesserung dieser Programme einsetzen. Hinsichtlich des Programms SAVE II hat der Rat einige Änderungsanträge akzeptiert, die das Europäische Parlament in erster Lesung vorgeschlagen hatte. Außerdem wurden in mehreren Änderungen die jüngsten Ratsbeschlüsse und die bei der Konferenz von Kioto vertretenen Standpunkte berücksichtigt. Das Parlament wollte allerdings mehrere Änderungsanträge einbringen, die im Ausschuß diskutiert wurden, insbesondere den wichtigen Änderungsantrag bezüglich des Grads der Verbesserung der Energieeffizienz. Angesichts der Tatsache, daß sich die Energieintensität des Endverbrauchs bisher um jährlich etwa 1 % verbessert hat, befürwortet die Europäische Kommission die Reduzierung der Energieintensität des Endverbrauchs um einen zusätzlichen Prozentpunkt. Die Berichterstatterin hat den Wunsch geäußert, man sollte das noch ehrgeizigere Ziel von 1,5 % anstreben. Ich unterstütze diesen Änderungsantrag, auch wenn ich einräumen muß, daß man auf die eine oder andere Art die möglicherweise negativen Auswirkungen dieser Maßnahme auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, und hier vor allem der KMU, bewerten muß. Zur Erreichung dieses Ziels müssen selbstverständlich legislative Maßnahmen verabschiedet werden, auch wenn sie lediglich ein Instrument unter vielen darstellen, wobei ich hier insbesondere an wirtschaftliche Sanktionen denke. Hinsichtlich des Programms Altener II ist die Bedeutung der REQ für die Verringerung der Umweltverschmutzung und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen allseits bekannt. Ebenfalls bekannt sind die Schwierigkeiten, auf die diese Energieträger bei der Markterschließung stoßen, sowie die Ursachen für diesen Tatbestand: die Preise für die traditionellen Energieträger sind relativ niedrig und stabil, und es fehlt an Maßnahmen zur Förderung der REQ. Aus diesem Grund billige ich die von Herrn Langen vorgelegten Änderungsanträge, die von der Kommission eine aktivere Rolle bei der Einleitung einer innerhalb der Mitgliedstaaten koordinierten Förderungsstrategie und bei der Entwicklung des europäischen Potentials zum Export von Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien fordern."@de7
"Είχα και στo παρελθόv τηv ευκαιρία vα τo πω τov περασμέvo Μάρτιo, ότι δηλαδή είμαι υπέρ μιας βολονταριστικής πoλιτικής στov τoμέα της εvέργειας. Οφείλoυμε vα ξεπεράσoυμε τo στάδιo τωv δηλώσεωv πρoθέσεωv πoυ ακoύστηκαv κατά τηv τελευταία δεκαετία, τα λόγια θα πρέπει vα βρoυv μια συγκεκριμέvη εφαρμoγή. Μόvo υπ’ αυτήv τηv πρoϋπόθεση η Ευρωπαϊκή Έvωση θα εργαστεί πρoς τη συγκεκριμένη κατεύθυvση. Πρέπει vα πρoωθήσει μία κίvηση υπέρ εvός εξoρθoλoγισμoύ της ευρωπαϊκής πoλιτικής εvέργειας. Υπό αυτή τηv έvvoια, θεωρώ απαραίτητo vα εγκρίvoυμε τo ταχύτερo τηv Χάρτα τωv Αvαvεώσιμωv Πηγώv Εvέργειας. Η ψήφιση αυτώv τωv δύo εκθέσεωv απoτελεί εγγύηση για τoυς Ευρωπαίoυς πoλίτες της βoύλησης της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα πρoστατεύσει τo περιβάλλov μειώvovτας τηv εvεργειακή μας εξάρτηση. Για τov σκoπό αυτό, έχoυv εκπovηθεί δύo στρατηγικές στo πλαίσιo δύo συμπληρωματικώv πoλυετώv πρoγραμμάτωv, τα oπoία απoτελoύv μέρoς τoυ πρoγράμματoς πλαισίoυ δράσης στov τoμέα της εvέργειας: τo πρόγραμμα SAVE II (πρoώθηση μιας περισσότερo αποδοτικής χρήσης της εvέργειας) και τo πρόγραμμα ALTENER II (πρoώθηση αvαvεώσιμωv πηγών ενέργειας). Σήμερα πρόκειται για τηv αvαvέωση αυτώv τωv δύo πρoγραμμάτωv πoυ πρoϋπήρχαv. Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo θα πρέπει vα εκμεταλλευτεί τo δικαίωμα της συvαπόφασης πoυ διαθέτει χάρη στηv Συvθήκη τoυ Άμστερvταμ πρoκειμέvoυ vα τα βελτιώσει. Όσov αφoρά τo SAVE II, τo Συμβoύλιo εvέκριvε έvαv αριθμό τρoπoλoγιώv πoυ πρότειvε τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo κατά τηv πρώτη αvάγvωση. Επιπλέov, σε πληθώρα τρoπoπoιήσεωv λαμβάvovται υπόψηv τα πρόσφατα ψηφίσματα τoυ Συμβoυλίoυ και oι θέσεις πoυ υπoστηρίχτηκαv στηv Διάσκεψη στo Κυότo. Ωστόσo, τo Κoιvoβoύλιo θέλησε vα παρoυσιάσει εκ vέoυ μία σειρά τρoπoλoγιώv oι oπoίες υπήρξαv αvτικείμεvo συζητήσεωv στo πλαίσιo της επιτρoπής, κυρίως σε ότι αφoρά τηv σημασία σχετικά με τov βαθμό βελτίωσης της εvεργειακής απoτελεσματικότητας. Πράγματι, δεδoμέvoυ ότι η εvεργειακή απoτελεσματικότητα της τελικής καταvάλωσης έχει βελτιωθεί έως τώρα περίπoυ κατά 1% τo χρόvo, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή πρoβλέπει μείωση ακόμη μίας πoσoστιαίας μovάδας της εvεργειακής απoτελεσματικότητας της τελικής ζήτησης. Η εισηγήτρια εξέφρασε τηv ευχή vα υπάρξει έvας πιo φιλόδoξoς στόχoς άvω τoυ 1,5%. Στηρίζω αυτήv τηv τρoπoλoγία αv και παραδέχoμαι ότι ή με τov έvαv ή με τov άλλo τρόπo πρέπει vα υπoλoγίσoυμε τov εvδεχoμέvως αρvητικό ακτίκτυπo στηv αvταγωvιστικότητα τωv επιχειρήσεωv, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για vα επιτύχoυμε αυτόv τov στόχo, εvvoείται ότι πρέπει vα υιoθετηθoύv oρισμέvα voμoθετικά μέτρα, παρόλo πoυ δεv απoτελoύv παρά έvα όργαvo μεταξύ τωv άλλωv, αvαφέρoμαι κυρίως στις oικovoμικές κυρώσεις. Όσov αφoρά τo πρόγραμμα ALTENER II, όλoς o κόσμoς γvωρίζει πόσo σημαvτικές είvαι oι αvαvεώσιμες πηγές εvέργειας για τηv μείωση της ρύπαvσης και για τηv διατήρηση τωv φυσικώv πόρωv. Γvωρίζoυμε επίσης τις δυσκoλίες πoυ αvτιμετωπίζoυv αυτές oι μoρφές εvέργειας vα διεισδύσoυv στηv αγoρά, καθώς και τα αίτια αυτής της κατάστασης: oι παραδoσιακές πηγές εvέργειας έχoυv σχετικά χαμηλή και σταθερή τιμή· εκλείπoυv τα μέτρα πoυ θα πρoωθήσoυv τις αvαvεώσιμες πηγές εvέργειας. Για τov λόγo αυτό, εγκρίvω τις τρoπoλoγίες πoυ κατέθεσε o κ. Langen που απαιτoύv από τηv Επιτρoπή έvαv πιo εvεργό ρόλo πρoκειμέvoυ vα εvθαρρύvoυv μία συvτovισμέvη στρατηγική πρoώθησης στo πλαίσιo τωv κρατώv μελώv και vα αvαπτύξoυv τo δυvαμικό της Ευρώπης στov τoμέα της εξαγωγής τεχvoλoγιώv πoυ είvαι σχετικές με τις αvαvεώσιμες πηγές εvέργειας."@el8
". As I already had the opportunity to say last March, I am in favour of a voluntarist policy on energy. We have gone beyond the stage of the declarations of intent which we heard throughout the last decade, now it is time for the words to be applied in practice. It is only on this condition that the European Union will work in this direction. It must give impetus to a movement in favour of the rationalisation of European energy policy. In the same vein, I feel it is essential to adopt the charter on renewable energy as soon as possible. The vote on these two reports constitutes a pledge to the citizens of Europe of the will of the European Union to protect the environment while reducing our dependence on energy. To this end, two strategies were worked out in two complementary multiannual programmes within the framework programme of actions in the energy sector: SAVE II (promoting more efficient use of energy) and Altener II (promoting sources of renewable energy). The time has now come to renew these two pre-existing programmes. The European Parliament must take advantage of the codecision power conferred on it by the Treaty of Amsterdam in order to approve them. With regard to SAVE II, the Council has accepted a number of the amendments proposed by the European Parliament at the first reading. In addition, a number of amendments have taken into account the recent resolutions of the Council and the positions defended at the time of the Kyoto Conference. However, the Parliament wished to re-present some amendments which were discussed in committee, particularly the important amendment on the degree of improvement in energy efficiency. In fact, considering that the energy efficiency of final consumption has improved until now by approximately 1% per year, the European Commission advocates a reduction of a further percentage point in the energy efficiency of the final point of demand. Even the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%. I support this amendment even if I allow that it is necessary in some way or other to measure its potentially negative impact on the ability of firms to compete, especially small and medium-sized firms. In order to reach this objective, it goes without saying that legislative measures must be adopted even if they represent just one instrument among many. I am thinking particularly of economic sanctions. With regard to Altener II, everyone acknowledges the importance of renewable energy sources in reducing pollution and conserving natural resources. We also know of the problems such energies have in gaining ground on the market and the reasons for this state of affairs: traditional energy sources are available at a relatively low, stable price and there is a shortage of measures intended to promote renewable energy sources. This is why I approve the amendments laid down by Mr Langen demanding a more active role for the Commission in encouraging a coordinated promotion strategy within Member States and in developing the potential of Europe in the exporting of technologies related to renewable energy."@en3
"(FR) Ya tuve la ocasión de expresarlo el mes de marzo pasado: estoy a favor de una política voluntarista en materia de energía. Debemos dejar atrás la fase de las declaraciones de intención que se han oído durante la última década; los discursos deben encontrar una aplicación concreta. Sólo con esta condición la Unión Europea podrá trabajar en este sentido. Debe impulsar un movimiento en favor de una racionalización de la política europea de energía. En este mismo sentido, creo indispensable que se apruebe lo antes posible la Carta sobre las energías renovables. La aprobación de estos dos informes constituye una garantía para los ciudadanos europeos de la voluntad de la Unión Europea de proteger el medio ambiente y de reducir, a la vez, nuestra dependencia energética. Con este fin, se han elaborado dos estrategias en el marco de dos programas plurianuales complementarios que forman parte del programa marco de acciones en el sector de la energía: SAVE II (fomentar una utilización más eficaz de la energía) y Altener II (fomentar las energías renovables). Hoy se trata de prorrogar la aplicación de estos dos programas ya existentes. El Parlamento Europeo debe aprovechar el poder de codecisión de que dispone, gracias al Tratado de Amsterdam, para mejorarlos. Con respecto a SAVE II, el Consejo ha aceptado algunas enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura. Además, se han introducido varias modificaciones teniendo en cuenta recientes resoluciones del Consejo y las posiciones defendidas en la Conferencia de Kioto. Sin embargo, el Parlamento ha vuelto a presentar varias enmiendas que se discutieron en comisión, concretamente la enmienda sobre la importancia relativa al nivel de mejora de la eficacia energética. En efecto, habida cuenta que el ahorro energético sobre el consumo ha mejorado hasta ahora alrededor del 1% anual, la Comisión Europea preconiza una reducción suplementaria de un punto del porcentaje de ahorro sobre la demanda final. La Sra. Ponente propone un objetivo más ambicioso, superior al 1,5%. Yo apoyo esta enmienda, aun cuando admito que, de una manera u otra, se debe limitar el posible efecto negativo respecto a la competitividad de las empresas, sobre todo de las PYME. Para alcanzar este objetivo, es evidente que se deben adoptar medidas legislativas, aun cuando no sean más que un mero instrumento entre otros (me refiero sobre todo a sanciones económicas). Con respecto a Altener II, todos conocen la importancia de las FER en la reducción de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Asimismo, son conocidas las dificultades que encuentran estas energías para penetrar el mercado, así como las razones de esta situación: las fuentes de energía tradicionales tienen un precio relativamente bajo y estable; la ausencia de medidas tendentes a promover las FER. Por eso apruebo las enmiendas presentadas por el Sr. Langen, para exigir que la Comisión desempeñe un papel más activo a fin de fomentar una estrategia de fomento coordinado en el seno de los Estados miembros y de desarrollar el potencial de Europa en el ámbito de la exportación de las tecnologías relativas a las energías renovables."@es12
"Minulla oli jo viime maaliskuussa tilaisuus sanoa, että kannatan aktiivista energiapolitiikkaa. Meidän on päästävä aiejulistuksia pidemmälle, joita on kuultu tämän vuosikymmenen aikana, puheet on toteutettava käytännössä. Vain tällä edellytyksellä Euroopan unioni pääsee toimimaan tähän suuntaan. Sen on annettava sysäys Euroopan energiapolitiikan järkiperäistämiselle. Tältä osin on mielestäni välttämätöntä hyväksyä mahdollisimman pian uusiutuvia energialähteitä käsittelevä peruskirja. Näiden kahden mietinnön hyväksyminen on todiste Euroopan kansalaisille Euroopan unionin halusta suojella ympäristöä vähentämällä samalla energiariippuvuuttamme. Tätä tarkoitusta varten on laadittu kaksi strategiaa kahdessa monivuotisessa lisäohjelmassa, jotka liittyvät energia-alan toimien puiteohjelmaan: Save II (energian tehokkaamman käytön edistäminen) ja Altener II (uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen). Nyt on kyse siitä, että nämä kaksi olemassa olevaa ohjelmaa on suunnattava uudelleen. Euroopan parlamentin on hyödynnettävä niiden parantamiseksi yhteispäätösmenettelyn suomaa valtaa, jonka Amsterdamin sopimus sille antaa. Save II:n osalta neuvosto on hyväksynyt useita Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamia tarkistuksia. Lisäksi useissa muutoksissa on otettu huomioon neuvoston viimeaikaiset päätöslauselmat ja Kioton konferenssissa puolustetut näkökannat. Parlamentti on kuitenkin halunnut esittää uudelleen useita tarkistuksia, joista on keskusteltu valiokunnassa, ja erityisesti energiatehokkuuden parantamisastetta koskevan tärkeän tarkistuksen. Ottaen huomioon, että loppukulutuksen energiatehokkuus on parantunut loppukäytössä tähän mennessä noin 1 %:lla vuodessa, Euroopan komissio suosittelee loppukysynnän energiatehokkuuden parantamista vielä yhdellä prosenttiyksiköllä. Esittelijä toivoo kunnianhimoisempaa yli 1,5 %:n tavoitetta. Kannatan tätä tarkistusta, vaikka myönnän, että meidän on tavalla tai toisella arvioitava mahdolliset kielteiset vaikutukset yritysten kilpailukykyyn erityisesti pk-yritysten osalta. Sanomattakin on selvää, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ryhdyttävä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, vaikka ne ovat vain yksi väline muiden joukossa; viittaan erityisesti taloudellisiin sanktioihin. Altener II:n osalta kaikki ovat tietoisia uusiutuvien energialähteiden merkityksestä saastumisen vähentämisessä ja luonnonvarojen suojelussa. Tunnettuja ovat myös ne vaikeudet, joita kohdataan, kun näitä energiamuotoja yritetään tuoda markkinoille, samoin kuin ne syyt, joista johtuu tämä tosiasia: perinteisten energialähteiden hinnat ovat suhteellisen halpoja ja vakaita; uusiutuvien energialähteiden edistämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole. Tästä syystä hyväksyn Langenin esittämät tarkistukset, joissa vaaditaan komissiolta aktiivisempaa otetta koordinoidun markkinointistrategian edistämiseksi jäsenvaltioissa ja Euroopan mahdollisuuksien kehittämiseksi uusiutuvia energialähteitä koskevan teknologian viennissä."@fi5
"Ho già avuto occasione di dirlo lo scorso marzo: sono favorevole ad una politica risoluta in materia di energia. Dobbiamo superare la fase delle dichiarazioni d’intenti che abbiamo ascoltato nel corso degli ultimi dieci anni, ai discorsi devono seguire fatti concreti. Solo a questa condizione l’Unione europea potrà essere operativa. Essa deve dare l’avvio ad un movimento a favore di una razionalizzazione della politica europea in materia d’energia. In questa stessa ottica, mi sembra indispensabile adottare al più presto la carta sulle energie rinnovabili. L’approvazione delle due relazioni costituisce una garanzia fornita ai cittadini europei della volontà dell’Unione europea di salvaguardare l’ambiente riducendo nel contempo la dipendenza energetica. A tal fine, sono state elaborate due strategie nell’ambito di due programmi pluriennali complementari che fanno parte del programma quadro di azioni nel settore dell’energia: SAVE II (promozione di un utilizzo più efficiente dell’energia) e ALTENER II (promozione delle energie rinnovabili). Si tratta di dare seguito ai due programmi preesistenti. Il Parlamento europeo deve avvalersi del potere di codecisione di cui dispone grazie al Trattato di Amsterdam per migliorarli. Per quanto riguarda SAVE II, il Consiglio ha accolto un certo numero di emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Inoltre, diverse modifiche hanno tenuto conto delle recenti risoluzioni del Consiglio e delle posizioni sostenute in occasione della Conferenza di Kyoto. Il Parlamento ha tuttavia voluto ripresentare diversi emendamenti che sono stati oggetto di discussione in sede di commissione, in particolare quello importante relativo al grado di miglioramento dell’efficienza energetica. Infatti, tenuto conto che l’efficienza energetica del consumo finale è migliorata finora di circa l’1 percento annuo, la Commissione europea raccomanda una riduzione di un ulteriore punto percentuale dell’efficienza energetica della domanda finale. La relatrice ha proposto un obiettivo più ambizioso di oltre l’1,5 percento. Sostengo questo emendamento, anche se ammetto che se ne debba, in un modo o nell’altro, valutare l’eventuale impatto negativo sulla competitività delle imprese, soprattutto delle PMI. Per raggiungere tale obiettivo, va da sé che è indispensabile adottare misure legislative anche se queste ultime costituiscono solo uno dei tanti strumenti, fra i quali penso in particolare alle sanzioni economiche. Quanto ad ALTENER II, tutti conoscono l’importanza delle fonti d’energia rinnovabili nella riduzione dell’inquinamento e nella salvaguardia delle risorse naturali. Sono note anche le difficoltà che queste energie incontrano a penetrare sul mercato nonché le ragioni di questo stato di fatto: le fonti di energia tradizionali sono disponibili ad un prezzo relativamente basso e stabile e non esistono misure volte a promuovere le fonti d’energia rinnovabili. Questo è il motivo per cui appoggio gli emendamenti presentati dall’onorevole Langen che esigono dalla Commissione un ruolo più attivo per incoraggiare una strategia di promozione coordinata in seno agli Stati membri e per sviluppare il potenziale dell’Europa nell’esportazione delle tecnologie relative alle energie rinnovabili."@it9
". As I already had the opportunity to say last March, I am in favour of a voluntarist policy on energy. We have gone beyond the stage of the declarations of intent which we heard throughout the last decade, now it is time for the words to be applied in practice. It is only on this condition that the European Union will work in this direction. It must give impetus to a movement in favour of the rationalisation of European energy policy. In the same vein, I feel it is essential to adopt the charter on renewable energy as soon as possible. The vote on these two reports constitutes a pledge to the citizens of Europe of the will of the European Union to protect the environment while reducing our dependence on energy. To this end, two strategies were worked out in two complementary multiannual programmes within the framework programme of actions in the energy sector: SAVE II (promoting more efficient use of energy) and Altener II (promoting sources of renewable energy). The time has now come to renew these two pre-existing programmes. The European Parliament must take advantage of the codecision power conferred on it by the Treaty of Amsterdam in order to approve them. With regard to SAVE II, the Council has accepted a number of the amendments proposed by the European Parliament at the first reading. In addition, a number of amendments have taken into account the recent resolutions of the Council and the positions defended at the time of the Kyoto Conference. However, the Parliament wished to re-present some amendments which were discussed in committee, particularly the important amendment on the degree of improvement in energy efficiency. In fact, considering that the energy efficiency of final consumption has improved until now by approximately 1% per year, the European Commission advocates a reduction of a further percentage point in the energy efficiency of the final point of demand. Even the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%. I support this amendment even if I allow that it is necessary in some way or other to measure its potentially negative impact on the ability of firms to compete, especially small and medium-sized firms. In order to reach this objective, it goes without saying that legislative measures must be adopted even if they represent just one instrument among many. I am thinking particularly of economic sanctions. With regard to Altener II, everyone acknowledges the importance of renewable energy sources in reducing pollution and conserving natural resources. We also know of the problems such energies have in gaining ground on the market and the reasons for this state of affairs: traditional energy sources are available at a relatively low, stable price and there is a shortage of measures intended to promote renewable energy sources. This is why I approve the amendments laid down by Mr Langen demanding a more active role for the Commission in encouraging a coordinated promotion strategy within Member States and in developing the potential of Europe in the exporting of technologies related to renewable energy."@lv10
"In maart dit jaar heb ik al aangegeven voorstander te zijn van een energiebeleid dat op vrijwillige basis kan worden ingevoerd. In de jaren ‘90 zijn er heel wat intentieverklaringen afgelegd. Al die woorden moeten nu maar eens worden omgezet in concrete daden. Alleen dan kan de Unie een dergelijk op vrijwillige leest geschoeid beleid verwezenlijken. De Unie moet ervoor zorgen dat het Europese energiebeleid van concrete inhoud wordt voorzien. Verder denk ik dat we zo snel mogelijk een verdrag inzake hernieuwbare energie moeten sluiten. Met deze twee verslagen laat de Europese Unie haar burgers zien dat ze het milieu wil beschermen en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van energie wil verminderen. Ze heeft hiertoe twee aanvullende meerjarige kaderprogramma’s voor maatregelen in de energiesector ontwikkeld: SAVE II (het bevorderen van een doelmatiger gebruik van energie) en ALTENER II (het bevorderen van duurzame energiebronnen). Deze twee reeds bestaande programma’s moeten worden verlengd. Het Europees Parlement moet gebruik maken van zijn medebeslissingsbevoegdheid waarover het dankzij het Verdrag van Amsterdam beschikt om deze programma’s te verbeteren. Wat SAVE II betreft, heeft de Raad enkele amendementen geaccepteerd die door het Europees Parlement in eerste lezing waren voorgesteld. Bovendien is de tekst gewijzigd naar aanleiding van de recente resoluties van de Raad en de standpunten die tijdens de Conferentie van Kyoto zijn verdedigd. Het Parlement heeft aangegeven dat het nog enkele amendementen wil indienen. Binnen de parlementaire commissie is er flink over deze amendementen gediscussieerd, met name over het amendement dat betrekking heeft op de mate waarin de energie-efficiency verbeterd dient te worden. De energie-efficiency van het eindverbruik is tot op heden ieder jaar met ongeveer 1% verbeterd. De Europese Commissie wil dat volgend jaar deze energie-efficiency met één procentpunt verbeterd wordt. De doelstelling van mevrouw de rapporteur is echter ambitieuzer; zij wil een verbetering van meer dan 1,5% per jaar. Ik schaar me achter het amendement van onze rapporteur, ook al geef ik toe dat we moeten nagaan welke negatieve invloed deze verbetering kan hebben op het concurrentievermogen van bedrijven, in het bijzonder het MKB. Om dit doel te bereiken moeten er uiteraard wettelijke maatregelen getroffen worden. Ook andere maatregelen zijn echter noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld economische sancties. Wat ALTENER II betreft, weet iedereen hoe belangrijk de hernieuwbare energiebronnen zijn bij het terugdringen van de milieuvervuiling en het behoud van de natuurlijke bronnen. Ook weten we dat deze hernieuwbare energiebronnen het niet goed op de markt doen. Iedereen weet waarom. De traditionele energiebronnen hebben een relatief lage en vaste prijs. Bovendien bestaan er momenteel geen maatregelen waarmee het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt gestimuleerd. Ik schaar me daarom achter de amendementen waarin de heer Langen een actievere houding van de Commissie eist om een gecoördineerde promotiestrategie binnen de lidstaten tot stand te brengen en de Europese export van technologieën op het gebied van hernieuwbare energieën op te voeren."@nl2
"Já em Março passado tive ocasião de dizer que sou a favor de uma política determinada em matéria de energia. Temos de ultrapassar o estádio das declarações de intenção que ouvimos durante esta década, de modo a que os discursos encontrem aplicação concreta. Só nesta condição a União Europeia agirá no bom sentido. A União deve activar um movimento a favor da racionalização da política europeia de energia. No mesmo sentido, parece-me indispensável que a carta das energias renováveis seja aprovada o mais brevemente possível. A aprovação destes dois relatórios constitui uma garantia dada aos cidadãos europeus da vontade da União Europeia de proteger o meio ambiente, reduzindo ao mesmo tempo a nossa dependência no sector da energia. Com este objectivo, foram elaboradas duas estratégias em dois programas plurianuais complementares que fazem parte do programa-quadro de acções no sector da energia: SAVE II (promoção de uma utilização mais eficaz da energia) e Altener II (promoção de fontes de energia renováveis). Trata-se de, agora, reconduzir estes dois programas que já existiam. O Parlamento Europeu deve tirar o máximo proveito do poder de co-decisão de que dispõe graças ao Tratado de Amesterdão para os melhorar. No que se refere ao SAVE II, o Conselho aceitou parte das alterações propostas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. Além disso, várias modificações tomaram em linha de conta as recentes resoluções do Conselho e as posições defendidas na Conferência de Quioto. Todavia, o Parlamento quis voltar a apresentar algumas alterações que foram objecto de discussões em comissão, nomeadamente a alteração, de alguma importância, relativa ao grau de melhoria da eficácia energética. Na verdade, considerando que a eficácia energética do consumo final melhorou até agora aproximadamente 1% ao ano, a Comissão preconiza uma redução de um ponto percentual suplementar da eficácia energética da procura final. A nossa relatora expressou o desejo de que fixemos um objectivo mais ambicioso de mais de 1,5%. Apoio esta alteração, embora admita que devemos, de um modo ou de outro, medir o seu eventual impacto negativo na competitividade das empresas, sobretudo das PME. Para atingir tal objectivo não será necessário reafirmar a necessidade de adoptar medidas legislativas, mesmo se constituem apenas um instrumento entre outros - estou a pensar, nomeadamente, em sanções económicas. No que se refere ao Altener II, todos conhecem a importância das fontes de energia renováveis (FER) na redução da poluição e na preservação dos recursos naturais. São conhecidas, também, as dificuldades que essas energias encontram para penetrar no mercado, bem como as razões de tal situação: o preço relativamente baixo e estável das fontes de energia tradicionais e, por outro lado, a ausência de medidas que visem promover as FER. Pelos motivos expostos, aprovo as alterações apresentadas pelo senhor deputado Langen que exigem que a Comissão tenha um papel mais activo no sentido de encorajar uma estratégia de promoção coordenada nos Estados-Membros e para desenvolver o potencial da Europa na exportação das tecnologias relativas às energias renováveis."@pt11
"Redan i mars i år fick jag tillfälle att visa min positiva inställning till en voluntaristisk politik på energiområdet. Vi måste gå längre än till de avsiktsförklaringar som vi har fått höra i tio år – talen måste nu få en konkret tillämpning. Endast på detta villkor kommer Europeiska unionen att göra framsteg i den riktningen. Unionen bör vara pådrivande för en rationalisering av den europeiska energipolitiken. Jag anser det därför också nödvändigt att vi så snart som möjligt antar stadgan om förnybara energikällor. Omröstningen om dessa två betänkanden ger de europeiska medborgarna ett bevis på Europeiska unionens vilja att skydda miljön och samtidigt minska vårt energiberoende. För detta ändamål har två strategier utvecklats i form av två kompletterande fleråriga program, vilka utgör en del av ramprogrammet för insatser inom energisektorn: Save II (främjande av en effektiv energianvändning) och Altener II (främjande av förnybara energikällor). I dag handlar det om att förnya de två program som redan existerar. Europaparlamentet bör begagna sig av sin medbeslutandemakt, som det förfogar över tack vare Amsterdamfördraget, för att förbättra dessa. När det gäller Save II har rådet accepterat ett antal ändringsförslag som Europaparlamentet lade fram vid första behandlingen. Dessutom har man i flera ändringar beaktat rådets senare resolutioner samt de ståndpunkter som försvarades vid Kyotokonferensen. Samtidigt var det parlamentets önskan att på nytt lägga fram ett flertal ändringsförslag som har varit föremål för diskussioner i utskotten, bl.a. det förslag som rör betydelsen av i vilken grad energieffektiviteten förbättras. Med hänsyn till att energieffektiviteten i den slutliga konsumtionen hittills har förbättrats med ca en procent per år, förespråkar kommissionen att energiintensiteten i den slutliga efterfrågan minskas med ytterligare en procentenhet per år. Föredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter. Jag stöder detta ändringsförslag, även om jag medger att man på ett eller annat sätt måste mäta den eventuellt negativa inverkan på företagens konkurrenskraft, särskilt vad gäller de små och medelstora företagen. För att nå detta mål säger det sig självt att vi måste anta lagstiftningsåtgärder, även om de endast utgör ett instrument bland alla andra, och jag tänker då särskilt på ekonomiska sanktioner. När det gäller Altener II känner alla till vilken betydelse förnybara energikällor har för minskade föroreningar och bevarade naturliga resurser. Vi känner också till svårigheterna för dessa energikällor att vinna insteg på marknaden, såväl som orsakerna till det: att kostnaderna för traditionella energikällor är relativt låga och stabila samt att det saknas åtgärder som syftar till att främja förnybara energikällor. Därför godkänner jag de ändringsförslag som Langen har lagt fram, vilka kräver att kommissionen intar en mer aktiv roll för att utveckla en samordnad strategi för främjande av förnybara energikällor inom medlemsstaterna och för att utveckla Europas potential vad gäller export av teknik som rör förnybara energikällor."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph