Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-200"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.10.2-200"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I should like to thank the questioner for giving me the opportunity to deal with this issue which is a complex, difficult and sensitive one. First of all, a clear distinction needs to be made between the 17 scientific studies and the opinion delivered by one of the Commission’s independent scientific advisory committees. In February 1998, following the criticism of the WTO appellate body, the Commission launched 17 studies with the aim of providing additional information concerning risks in areas such as toxicology, abusive use and environmental aspects. The studies will be continued as planned and the final results from a number of them are expected to be available by the end of the year. However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000. In conformity with the principle of transparency the Commission intends to make the outcome of the studies public as soon as possible after their finalisation. The results of the studies concerning residue analysis of meat and meat products have already been made public and can be obtained from the Commission services. The Commission also asked its Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health to deliver an opinion on the potential adverse effects to human health from the administration of the six animal growth promotion hormones. On 30 April this year the SCVPH adopted unanimously an opinion on the assessment of potential risks to human health from hormone residues in bovine meat and meat products. That report has been published. This work has been carried out on the basis of the most recent data in the open scientific literature. On the basis of this scientific advice the Commission is of the opinion that it cannot propose lifting the ban. Any new information which may come to light from the studies or from other sources will be fully considered."@en3
lpv:translated text
"Jeg vil gerne takke spørgeren for at give mig lejlighed til at sige noget om dette spørgsmål, som er både kompliceret, vanskeligt og følsomt. For det første må der skelnes klart mellem de 17 videnskabelige undersøgelser og den udtalelse, der er blev udarbejdet af en af Kommissionens uafhængige rådgivende videnskabelige komitéer. I februar 1998 igangsatte Kommissionen som følge af kritikken af WTO-appelorganet 17 undersøgelser med det formål at levere yderligere oplysninger om risiciene inden for sådanne områder som toksikologi, misbrug og miljøaspekter. Undersøgelserne vil blive fortsat som planlagt, og de endelige resultater af en række af dem forventes at ligge klar ved årets udgang. Men adskillige undersøgelser vil som forudset ikke blive tilendebragt før sommeren 2000. I overensstemmelse med åbenhedsprincippet har Kommissionen i sinde at offentliggøre resultatet af undersøgelserne snarest muligt, efter at de er blevet tilendebragt. Resultaterne af undersøgelserne om restanalyse af kød og kødprodukter er allerede blevet offentliggjort og kan erhverves fra Kommissionens tjenestegrene. Kommissionen bad ligeledes sin Videnskabelige Komité for Veterinærhygiejniske Foranstaltninger (SCVHP) om at udarbejde en udtalelse om potentielle negative virkninger for menneskers sundhed af anvendelsen af de seks dyrevækstfremmehormoner. Den 30. april i år vedtog denne komité enstemmigt en udtalelse om vurdering af potentielle sundhedsrisici for mennesker af hormonrester i oksekød og kødprodukter. Den rapport er blevet offentliggjort. Dette arbejde er blevet udført på grundlag af de nyeste data i den offentliggjorte videnskabelige litteratur. Kommissionen mener ikke, at den på basis af disse videnskabelige råd kan ophæve forbuddet. Eventuelle nye oplysninger, der måtte komme frem af undersøgelserne eller andre kilder, vil blive taget fuldt ud i betragtning."@da1
"Ich danke Herrn Busk für die Gelegenheit, zu diesem komplexen, schwierigen und heiklen Thema Stellung nehmen zu können. Zuerst muß klar zwischen den 17 wissenschaftlichen Studien und der Stellungnahme eines der unabhängigen beratenden wissenschaftlichen Ausschüsse der Kommission unterschieden werden. Im Februar 1998 gab die Kommission nach der Kritik des WTO-Berufungsgremiums 17 Studien in Auftrag, um zusätzliche Informationen über die Risiken hinsichtlich Toxikologie, Mißbrauch und Umweltaspekte zu erhalten. Die Studien werden wie geplant fortgeführt, wobei die endgültigen Ergebnisse einiger dieser Studien voraussichtlich bis Ende des Jahres vorliegen. Mehrere Studien werden jedoch, wie geplant, erst Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Gemäß dem Prinzip der Transparenz wird die Kommission die Ergebnisse dieser Studien nach deren Abschluß schnellstmöglich veröffentlichen. Die Ergebnisse der Studien in bezug auf die Rückstandsanalyse bei Fleisch und Fleischprodukten sind bereits veröffentlich worden und können bei den Kommissionsdienststellen angefordert werden. Die Kommission hat außerdem die Untergruppe „Tierärztliche Maßnahmen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitswesens“ des wissenschaftlichen Veterinärausschusses zu einer Stellungnahme über die potentiellen schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit aufgefordert, die durch den Einsatz der sechs zur Diskussion stehenden wachstumsfördernden Hormone in der Tierfütterung bestehen. Am 30. April dieses Jahres wurde im wissenschaftlichen Veterinärausschuß einstimmig eine Stellungnahme über die Bewertung der potentiellen Risiken von Hormonrückständen in Rindfleisch und Fleischprodukten für die menschliche Gesundheit verabschiedet. Dieser Bericht ist veröffentlicht worden. Der Bericht wurde auf der Grundlage neuester Erkenntnisse der frei zugänglichen wissenschaftlichen Literatur erstellt. Die Kommission hält es aufgrund dieser wissenschaftlichen Empfehlungen nicht für ratsam, die Aufhebung des Importverbots vorzuschlagen. Sämtliche neuen Informationen aus den Studien oder aus anderen Quellen werden in vollem Umfang berücksichtigt."@de7
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ερωτώντα για την ευκαιρία που μου δίνει να ασχοληθώ με αυτό το περίπλοκο, δύσκολο και λεπτό θέμα. Κατ’ αρχάς χρειάζεται να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των 17 επιστημονικών μελετών και της γνωμοδότησης που εξέδωσε μία από τις ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλευτικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Φεβρουάριο του 1998, μετά από τις επικρίσεις του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε 17 μελέτες με σκοπό την παροχή πρόσθετων στοιχείων όσον αφορά κινδύνους σε τομείς όπως η τοξικολογία, η κατάχρηση καθώς και περιβαλλοντικές πτυχές. Οι μελέτες θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα οριστικά αποτελέσματα ορισμένων από αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν ως το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, αρκετές μελέτες προβλέπεται πως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2000. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα των μελετών το συντομότερο δυνατόν μετά από την ολοκλήρωσή τους. Τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με την ανάλυση καταλοίπων στο κρέας και σε προϊόντα κρέατος έχουν ήδη δημοσιευθεί και μπορούν να παρασχεθούν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την επιστημονική της επιτροπή κτηνιατρικών μέτρων που συνδέονται με τη δημόσια υγεία να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία της χορήγησης των έξι αυξητικών ορμονών σε ζώα. Στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους η προαναφερθείσα επιτροπή εξέδωσε ομόφωνα γνωμοδότηση αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από κατάλοιπα ορμονών σε βόειο κρέας και σε προϊόντα κρέατος. Η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί. Η εργασία αυτή συντελέστηκε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Βάσει της επιστημονικής αυτής γνωμοδότησης η Επιτροπή είναι της άποψης πως δεν μπορεί να προτείνει την άρση της απαγόρευσης. Οποιοδήποτε νέο στοιχείο τυχόν προκύψει από τις μελέτες ή από άλλες πηγές θα ληφθεί πλήρως υπόψη."@el8
"(EN) Quisiera dar las gracias al autor de la pregunta por brindarme la oportunidad de abordar esta cuestión compleja, difícil y delicada. En primer lugar, hay que hacer una clara distinción entre los 17 estudios científicos y el dictamen formulado por uno de los comités científicos consultivos independientes de la Comisión. En febrero de 1998, a raíz de las críticas del Órgano de Apelación de la OMC, la Comisión lanzó 17 estudios con el fin de facilitar información suplementaria respecto de los riesgos en sectores tales como la toxicología, el uso indebido y los aspectos medioambientales. Se van a continuar los estudios como estaba previsto y se espera que los resultados finales de algunos de ellos estén listos al final de este año. Sin embargo, varios estudios no estarán concluidos, como estaba previsto, antes del verano de 2000. De conformidad con el principio de transparencia, la Comisión se propone hacer públicos lo antes posible los resultados de los estudios después de su conclusión. Ya se han hecho públicos los resultados de los estudios relativos al análisis de residuos de carne y productos cárnicos, que se pueden solicitar a los servicios de la Comisión. La Comisión pidió también a su Comité Científico de Medidas Veterinarias relacionadas con la Salud Pública que emitiera un dictamen sobre los posibles efectos negativos para la salud humana de la administración de las seis hormonas con vistas a intensificar el crecimiento de los animales. El 30 de abril de este año, el Comité aprobó por unanimidad un dictamen sobre la evaluación de posibles riesgos para la salud humana de los residuos de hormonas presentes en la carne y los productos cárnicos de bovino. Ya se ha publicado ese informe. Se ha llevado a cabo esa labor a partir de los datos más recientes aportados por la bibliografía científica. A partir de ese asesoramiento científico la Comisión considera que no puede proponer el levantamiento de la prohibición. Se tendrá en cuenta totalmente cualquier información nueva que salga a la luz de los estudios o de otras fuentes."@es12
"Tahtoisin kiittää kysyjää siitä, että hän antoi minulle mahdollisuuden käsitellä tätä monimutkaista, vaikeaa ja arkaluonteista kysymystä. Ensiksikin on tehtävä selkeä ero 17:n tieteellisen tutkimuksen ja yhden komission itsenäisen tieteellisen neuvoa-antavan tiedekomitean esittämän mielipiteen välillä. Helmikuussa 1998, WTO:n muutoksenhakuelimen esittämän arvostelun seurauksena komissio käynnisti 17 tutkimusta, joiden tarkoituksena oli tuoda lisätietoa riskeistä sellaisilla aloilla, kuten toksikologia, väärinkäyttö ja ympäristötekijät. Näitä tutkimuksia jatketaan suunnitelmien mukaisesti, ja odotetaan, että monia niiden esittämiä tuloksia saadaan vuoden loppuun mennessä. Monia tutkimuksista ei kuitenkaan, kuten oli ennakoitu, saada valmiiksi ennen vuoden 2000 kesää. Avoimuusperiaatteen mukaisesti komissio aikoo julkistaa tutkimusten tulokset mahdollisimman pian niiden viimeistelyn jälkeen. Lihan ja lihatuotteiden jäännösanalyysiä koskevien tutkimusten tulokset on jo julkistettu, ja ne on saatavissa komission yksiköistä. Komissio pyysi myös tiedekomiteassa, joka käsittelee kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä esittämään mielipiteensä kuuden eläinten kasvua edistävän hormonin käytön mahdollisista epäsuotuisista vaikutuksista ihmisen terveydelle. Tänä vuonna 30. huhtikuuta kyseinen tiedekomitea omaksui yksimielisen näkemyksen hormonijäännöksiä sisältävien naudanlihan ja lihatuotteiden mahdollisista ihmisille aiheuttamista riskeistä. Tämä selonteko on julkaistu. Tätä työtä on viety eteenpäin tieteellisen aineiston esittämien tuoreempien tietojen perusteella. Tämän tieteellisen neuvon pohjalta komission näkemys on se, että se ei voi ehdottaa kiellon kumoamista. Kaikki uusi tieto, joka tulee esille tutkimuksista tai muista lähteistä, otetaan täydellisesti huomioon."@fi5
"Je voudrais remercier le député pour m'avoir posé cette question, ce qui me donne l'opportunité de traiter cette matière complexe, difficile et sensible. Tout d'abord, il convient d'établir une distinction claire entre les 17 études scientifiques et l'avis rendu par un des comités scientifiques consultatifs indépendants de la Commission. En février 1998, à la suite de critiques émises par l'organisme d'appel de l'OMC, la Commission a ordonné 17 études en vue de fournir des informations supplémentaires concernant les risques dans des domaines tels que la toxicologie, l'utilisation abusive et les aspects environnementaux. Les études se poursuivront comme prévu et les résultats finaux fournis par certaines d'entre elles devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Toutefois, certaines études, comme nous l'imaginions, ne seront pas terminées avant l'été 2000. Conformément au principe de transparence, la Commission a l'intention de rendre public les résultats de ces études dès que possible lorsque celles-ci seront terminées. Les résultats de ces études concernant les analyses de résidus présents dans la viande et les produits à base de viande ont déjà été rendus publics et sont disponibles auprès des services de la Commission. La Commission a également demandé à son comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique de donner un avis sur les effets négatifs éventuels sur la santé de l'homme provoqués par l'administration de six hormones animales de croissance. Le 30 avril de cette année, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté à l'unanimité un avis sur l'évaluation des risques que les résidus d'hormones présents dans la viande bovine et les produits à base de viande font courir à la santé de l'homme. Ce rapport a été publié. Ce travail a été effectué sur la base des données les plus récentes provenant de la littérature scientifique publiée. Sur la base de cet avis scientifique, la Commission est d'avis de ne pas lever l'interdiction. Tout autre information provenant de ces études ou d'autres sources sera pleinement prise en considération."@fr6
"Signor Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole parlamentare perché mi da modo di parlare di una questione complessa, difficile e delicata. In primo luogo, dobbiamo distinguere nettamente fra i 17 studi scientifici e il parere del comitato scientifico indipendente consultato dalla Commissione. Nel febbraio del 1998, a seguito delle critiche dell’organismo d’appello dell’OMC, la Commissione ha promosso 17 studi allo scopo di ottenere ulteriori informazioni sui rischi tossicologici, sull’uso non autorizzato e sugli effetti ambientali. Gli studi continueranno come programmato e i risultati finali di alcuni dovrebbero essere disponibili per la fine dell’anno. Tuttavia, parecchi di questi studi saranno pronti, come previsto, solo entro l’estate del 2000. Nel rispetto del principio della trasparenza la Commissione intende rendere pubblici i risultati degli studi non appena saranno ultimati. Abbiamo già pubblicato i risultati delle analisi sui residui nella carne e nei prodotti della carne che sono disponibili e possono essere richiesti ai servizi della Commissione. La Commissione ha inoltre chiesto al proprio comitato scientifico per le misure veterinarie di sanità pubblica di emettere un parere sugli effetti, potenzialmente negativi per la salute umana, dei sei ormoni della crescita somministrati agli animali. Il 30 aprile di quest’anno il comitato ha adottato all’unanimità un parere sulla valutazione dei potenziali rischi per la salute umana derivanti da residui di ormoni nella carne bovina e nei prodotti della carne. La relativa relazione è stata pubblicata. Lo studio è stato effettuato sulla base dei dati più recenti della letteratura scientifica accessibile. Fondandosi su questa consulenza scientifica la Commissione è giunta alla conclusione di non poter proporre la revoca del divieto. Qualsiasi nuova informazione che dovesse scaturire dagli studi o da altre fonti sarà attentamente vagliata."@it9
"I should like to thank the questioner for giving me the opportunity to deal with this issue which is a complex, difficult and sensitive one. First of all, a clear distinction needs to be made between the 17 scientific studies and the opinion delivered by one of the Commission’s independent scientific advisory committees. In February 1998, following the criticism of the WTO appellate body, the Commission launched 17 studies with the aim of providing additional information concerning risks in areas such as toxicology, abusive use and environmental aspects. The studies will be continued as planned and the final results from a number of them are expected to be available by the end of the year. However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000. In conformity with the principle of transparency the Commission intends to make the outcome of the studies public as soon as possible after their finalisation. The results of the studies concerning residue analysis of meat and meat products have already been made public and can be obtained from the Commission services. The Commission also asked its Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health to deliver an opinion on the potential adverse effects to human health from the administration of the six animal growth promotion hormones. On 30 April this year the SCVPH adopted unanimously an opinion on the assessment of potential risks to human health from hormone residues in bovine meat and meat products. That report has been published. This work has been carried out on the basis of the most recent data in the open scientific literature. On the basis of this scientific advice the Commission is of the opinion that it cannot propose lifting the ban. Any new information which may come to light from the studies or from other sources will be fully considered."@lv10
"Ik zou de vraagsteller willen bedanken omdat ik nu de gelegenheid krijg om deze ingewikkelde, moeilijke en gevoelige kwestie te behandelen. Ten eerste moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 17 wetenschappelijke studies en het advies van de onafhankelijke wetenschappelijke comités van de Commissie. In februari 1998, na de kritiek van het beroepscollege van de WTO, heeft de Commissie 17 studies gelanceerd om aanvullende informatie te verstrekken over risico’s op gebieden als toxicologie, ongeoorloofd gebruik en milieuaspecten. Deze studies zullen doorgaan zoals gepland en de eindresultaten van een aantal van deze studies zullen, als alles verloopt volgens schema, beschikbaar zijn op het einde van het jaar. Sommige studies zullen echter, zoals voorzien, niet klaar zijn voor de zomer van 2000. De Commissie is van plan om overeenkomstig het beginsel van transparantie de resultaten van de studies bekend te maken, zodra deze beschikbaar zijn. De resultaten van de studies over residuanalyses van vlees en vleesproducten zijn reeds bekendgemaakt en kunnen worden verkregen bij de diensten van de Commissie. De Commissie heeft ook het wetenschappelijk comité voor veterinaire maatregelen met betrekking tot volksgezondheid gevraagd om een advies te geven over de potentiële negatieve effecten op de menselijke gezondheid van zes soorten groeihormonen die worden toegediend aan dieren. 30 april jongstleden heeft deze afdeling van het WVC unaniem een advies goedgekeurd over de evaluatie van potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid van residuen van hormonen in rundvlees en rundvleesproducten. Dit verslag werd reeds gepubliceerd. Dit onderzoek werd verricht op basis van de meest recente gegevens in de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Uitgaande van dit wetenschappelijk advies is de Commissie van mening dat zij het verbod niet kan opheffen. Elke nieuwe informatie die door studies of andere bronnen aan het licht worden gebracht zal volledig worden onderzocht."@nl2
"Gostaria de agradecer ao senhor deputado Niels Busk por me ter dado a oportunidade de responder a esta questão, sendo que se trata de um assunto complexo, difícil e melindroso. Antes de mais, há que fazer uma distinção clara entre os resultados obtidos pelos 17 comités científicos e a opinião expressa por um dos comités de consultadoria científica independente da Comissão. Em Fevereiro de 1998, no seguimento das críticas efectuadas pelo organismo de recurso da OMC, a Comissão lançou 17 estudos com o objectivo de providenciar informação adicional, no que se refere aos riscos em áreas como a toxicologia, consumo abusivo e aspectos ambientais. Os estudos estão a decorrer tal como planeado e espera-se que os resultados finais sejam divulgados no final do ano. Contudo, alguns desses estudos não estarão concluídos, tal como previsto, antes do Verão de 2000. Em conformidade com o princípio de transparência, a Comissão tenciona tornar público o resultado dos estudos o mais breve possível, após o seu termo. As conclusões dos estudos respeitantes às análises dos resíduos na carne e nos produtos derivados da carne foram já tornados públicas e podem ser obtidas junto dos serviços da Comissão. A Comissão solicitou também ao seu Comité Científico para Medidas Veterinárias ligado à Saúde Pública que emitisse um parecer sobre os potenciais efeitos adversos da administração das seis hormonas no crescimento animal. A 30 de Abril deste ano, o referido comité aprovou unanimemente um parecer relativo à avaliação dos riscos para a saúde humana decorrentes dos resíduos hormonais na carne bovina e noutros produtos derivados da carne. Esse relatório foi publicado. Este trabalho foi desenvolvido com base na informação mais recente divulgada pela literatura científica disponível. Com base neste parecer científico, a Comissão é de opinião que não pode propor a suspensão da proibição. Qualquer nova informação esclarecedora, dada pelos estudos ou por quaisquer outras fontes será devidamente considerada."@pt11
"Låt mig tacka frågeställaren för att han ger mig möjlighet att få ta upp denna fråga som är komplex, svår och känslig. För det första måste man göra en tydlig åtskillnad mellan de 17 vetenskapliga undersökningarna och det yttrande som avgetts av en av kommissionens oberoende vetenskapliga rådgivande kommittéer. I februari 1998, som en följd av kritiken från WTO:s tvistlösningsorgan, inledde kommissionen 17 undersökningar i syfte att tillhandahålla kompletterande information om riskerna inom områden som t.ex. toxikologi, oriktig användning och miljö. Undersökningarna kommer att fortgå enligt planerna, och slutresultatet från en rad av dem förväntas bli tillgängligt vid slutet av året. Åtskilliga undersökningar kommer emellertid inte, vilket var känt, att slutföras före sommaren år 2000. I enlighet med öppenhetsprincipen, har kommissionen för avsikt att offentliggöra resultatet av undersökningarna så snart som möjligt efter det att de slutförts. Resultatet av undersökningarna rörande restanalys av kött och köttprodukter har redan offentliggjorts och kan erhållas genom kommissionens tjänsteenheter. Kommissionen har också bett sin vetenskapliga kommitté för veterinära åtgärder i samband med folkhälsa, att avge ett yttrande om de potentiellt skadliga effekterna på människors hälsa vid kontakt med de sex animaliska tillväxtfrämjande hormonerna. Den 30 april i år antog sistnämnda kommitté enhälligt ett yttrande om bedömningen av potentiella risker för människors hälsa vid kontakt med hormonrester i nötkött och i köttprodukter. Denna rapport har offentliggjorts. Detta arbete har utförts på grundval av den senaste informationen inom den öppna vetenskapliga litteraturen. På grundval av dessa vetenskapliga uppgifter anser kommissionen att den inte kan föreslå ett upphävande av förbudet. Alla nya uppgifter som framkommer genom undersökningarna eller från andra källor kommer att beaktas fullständigt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph