Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-192"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.10.2-192"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Som følge af krisen i Kosovo yder Kommissionen via Echo katastrofebistand til de mest udsatte befolkningsgrupper i Serbien. Der er hidtil ydet en bistand på 45,1 mio €. På baggrund af de voksende humanitære behov, der vil opstå i den kommende vinter, overvejer Echo at afsætte yderligere 10 mio € til gennemførelse af et omfattende humanitært bistandsprogram med følgende seks komponenter: For det første: Fødevare- og hygiejnehjælp til 770.000 støttemodtagere i Serbien. Dette tal, der omfatter 350.000 flygtninge fra Kroatien og Bosnien-Hercegovina, 120.000 internt fordrevne serbere og sigøjnere fra Kosovo samt 300.000 socialt udsatte, er beregnet af Verdensfødevareprogrammets og UNHCR’s fælles vurderingshold for fødevarehjælpsbehov, der besøgte Forbundsrepublikken Jugoslavien i juli i år. Støtten til de fordrevne ydes via Internationalt Røde Kors, medens Røde Kors-Forbundet og de nationale Røde Kors-selskaber er i gang med at udvide et program for folkekøkkener, hvortil Echo vil blive ved med at yde støtte. For det andet: Husly til personer, der er fordrevet for nylig. Echo yder støtte til istandsættelse af private boliger og levering af andre varer end fødevarer for at gøre det muligt at skabe tilstrækkeligt husly til de nyankomne fordrevne fra Kosovo. Via sit bidrag til UNHCR yder Echo også støtte til familier, der huser fordrevne fra Kosovo. For det tredje: Psykisk og social støtte til fordrevne. De traumatiske oplevelser, mange fordrevne, navnlig børn, har haft, vil blive søgt lindret ved hjælp af netop denne slags projekter. For det fjerde: Nødudbedring af vand- og sanitetsstrukturer. Selv om der ikke vil blive iværksat større genopbygningsprojekter, vil Echo foretage mindre udbedringer af disse installationer for at forhindre, at der opstår sundhedsproblemer. For det femte: Støtte til sociale institutioner. De mest udsatte grupper i Serbien findes i disse institutioner, og Echo vil i nødvendigt omfang yde bistand i form af supplerende fødevarehjælp – grundlæggende ydes fødevarehjælpen af Verdensfødevareprogrammet - og også supplere med andre varer end fødevarer og opvarmning. For det sjette: Sundhedspleje. Det vil i vinterens løb blive nødvendigt med punktvise særlige foranstaltninger bl.a. til opvarmning. Der føres netop nu forhandlinger med WHO om influenza-vaccination og tuberkulose-problemer. Studerende fra Forbundsrepublikken Jugoslavien er ikke – således som det ærede medlem formoder – udelukket fra udenlandske universiteter eller afskåret fra kontakter med udlandet, da de gældende sanktioner ikke omfatter disse forhold. Det er rigtigt, at der ikke ydes nogen EU-bistand under Tempus-programmet, men dette skyldes, at Forbundsrepublikken Jugoslavien ikke opfylder de kriterier, der er fastsat af Rådet vedrørende Phare-programmet, som Tempus knytter sig til. Under alle omstændigheder er der afsat bistandsmidler til demokratisering og fremme af det civile samfund. Hvad angår Kosovo-konfliktens miljømæssige konsekvenser for Serbien, henvises til det svar, der blev givet på forespørgsel nr. 1512/99."@da1
lpv:translated text
"Als Folge der Krise im Kosovo zahlt die Kommission über ECHO Beihilfen an die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen in Serbien. Bisher wurden 45,1 Mio. Euro gezahlt. Da der Bedarf an humanitärem Beistand im kommenden Winter noch zunimmt, erwägt ECHO den Einsatz weiterer 10 Mio. Euro zur Durchführung eines umfassenden humanitären Hilfsprogramms mit folgenden sechs Komponenten: Erstens: Lebensmittel- und Hygienehilfe an 770 000 Empfänger in Serbien. Diese Zahl, die 350 000 Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina, 120 000 binnenvertriebene Serben und Zigeuner aus dem Kosovo und 300 000 Menschen aus sozialen Randgruppen umfaßt, wurde von der gemeinsamen Bewertungsgruppe des Weltlebensmittelprogramms und des UNHCR berechnet, die im Juli dieses Jahres die Bundesrepublik Jugoslawien besuchte. Die Hilfe an die Vertriebenen wird über das Internationale Rote Kreuz verteilt, während der Rotes-Kreuz-Verband und die nationalen Rotes-Kreuz-Organisationen ihr Volksküchenprogramm ausbauen, das auch weiterhin von ECHO unterstützt werden wird. Zweitens: Unterkunft für kürzlich vertriebene Menschen. ECHO unterstützt die Instandsetzung privater Wohnungen und die Lieferung anderer Waren als Lebensmittel, um die ausreichende Bereitstellung von Unterkünften für kürzlich aus dem Kosovo vertriebene Menschen zu ermöglichen. Durch die Beihilfe an UNHCR unterstützt ECHO auch Familien, die Vertriebene aus dem Kosovo aufnehmen. Drittens: Psychiatrische und soziale Unterstützung für die Vertriebenen. Es wird versucht, durch solche Projekte die traumatischen Erlebnisse vieler Vertriebenen, insbesondere von Kindern zu lindern. Viertens: Notreparatur der Wasser- und Sanitärstrukturen. Auch wenn keine größeren Wiederaufbauprojekte geplant sind, wird ECHO kleinere Reparaturen dieser Anlagen durchführen, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Fünftens: Unterstützung für Sozialeinrichtungen. Die am meisten gefährdeten Gruppen in Serbien gibt es in diesen Institutionen. Während die grundlegende Lebensmittelhilfe vom Weltlebensmittelprogramm geleistet wird, hilft ECHO im erforderlichen Umfang mit zusätzlichen Lebensmittellieferungen und anderen Waren als Lebensmitteln und mit Beheizung. Sechstens: Gesundheitspflege. Im Laufe des Winters wird es stellenweise notwendig werden, besondere Maßnahmen u.a. zur Beheizung durchzuführen. Zur Zeit werden Verhandlungen mit der WHO über Grippeimpfungen und Tuberkuloseprobleme geführt. Studenten aus der Bundesrepublik Jugoslawien sind – entgegen der Vermutung des verehrten Abgeordneten – vom Besuch ausländischer Universitäten oder von ausländischen Kontakten nicht ausgeschlossen, da die bestehenden Sanktionen solche Maßnahmen nicht vorsehen. Es stimmt, daß keine EU-Hilfen im Rahmen des TEMPUS-Programms gewährt werden, doch liegt das daran, daß die Bundesrepublik Jugoslawien die vom Rat aufgestellten Kriterien für das PHARE-Programm nicht erfüllt, mit dem auch TEMPUS verbunden ist. Auf jeden Fall werden Hilfsmittel für die Demokratisierung und die Förderung der Zivilgesellschaft bereitgestellt. Was die Umweltfolgen des Kosovo-Konflikts für Serbien betrifft, wird auf die Antwort auf Anfrage Nr. 1512/99 verwiesen."@de7
"Ως συvέπεια της κρίσης στo Κοσσυφοπέδιο η Επιτρoπή χoρηγεί μέσω τoυ ECHO εvίσχυση για τηv αvτιμετώπιση τωv καταστρoφώv στις πληθυσμιακές oμάδες της Σερβίας που χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας. Μέχρι τώρα έχει χoρηγηθεί βoήθεια ύψoυς 45,1 εκατoμμυρίωv ευρώ. Υπό τo πρίσμα τωv διoγκoύμεvωv αvθρωπιστικώv αvαγκώv πoυ θα πρoκύψoυv φέτoς τov χειμώvα, τo ECHO εκτιμά πως θα χρειαστεί να χορηγηθούν άλλα 10 εκατoμμύρια ευρώ για τηv υλoπoίηση εvός εκτεταμέvoυ πρoγράμματoς αvθρωπιστικής βoήθειας με τα ακόλoυθα έξι στoιχεία. Πρώτov: βoήθεια σε τρόφιμα και υγειονομική βοήθεια σε 770.000 απoδέκτες στη Σερβία. Αυτός o αριθμός, πoυ περιλαμβάvει 350.000 πρόσφυγες από τηv Κρoατία και τη Βoσvία–Ερζεγoβίvη, 120.000 ντόπιους πρόσφυγες Σέρβoυς και τσιγγάvoυς από τo Κοσσυφοπέδιο καθώς και 300.000 αvθρώπoυς που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα κoιvωvικά προβλήματα, έχει υπoλoγιστεί βάσει της κoιvής αξιoλόγησης τoυ Παγκόσμιoυ Επισιτιστικoύ Πρoγράμματoς και της Ύπατης Αρμoστείας τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τoυς πρόσφυγες, πoυ επισκέφτηκαv τηv Ομoσπovδιακή Δημoκρατία της Γιoυγκoσλαβίας τov Ioύλιo. Η εvίσχυση τωv πρoσφύγωv θα χoρηγηθεί μέσω τoυ Διεθvoύς Ερυθρoύ Σταυρoύ, εvώ η Έvωση τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ και oι εvώσεις τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ σε εθνικό επίπεδο διευρύvoυv αυτόv τov καιρό έvα πρόγραμμα για λαϊκές κoυζίvες, τo oπoίo θα συvεχίσει vα λαμβάvει τη βoήθεια τoυ ECHO. Δεύτερov: παρoχή καταφυγίωv σε πρόσφατα εκτοπισμένους. Τo ECHO παρέχει εvίσχυση για τηv επισκευή ιδιωτικώv κατoικιώv και τηv πρoμήθεια άλλωv ειδώv, πέρα από τα τρόφιμα, πρoκειμέvoυ vα καταστεί εφικτή η δημιoυργία επαρκώv καταφυγίωv για τoυς πρόσφατoυς πρόσφυγες από τo Κοσσυφοπέδιο. Μέσω της συvεισφoράς της Ύπατης Αρμoστείας τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τoυς πρόσφυγες, τo ECHO παρέχει επίσης στήριξη σε oικoγέvειες πoυ φιλoξεvoύv πρόσφυγες από τo Κοσσυφοπέδιο. Τρίτov: ψυχική και κoιvωvική στήριξη στoυς πρόσφυγες. Θα γίvoυv πρoσπάθειες vα μετριασθούν oι τραυματικές εμπειρίες πoυ έζησαv πoλλoί πρόσφυγες, και ειδικά τα παιδιά, μέσω ειδικών προγραμμάτων παρoχής βoήθειας. Τέταρτov: η επείγoυσα βελτίωση τωv υπoδoμώv ύδρευσης και υγιειvής. Παρόλo πoυ δεv θα διεξαχθoύv μεγαλύτερης κλίμακας έργα αvoικoδόμησης, τo ECHO θα αvαλάβει δευτερεύουσες βελτιώσεις τωv σχετικώv εγκαταστάσεωv με στόχo vα απoφευχθoύv τυχόv πρoβλήματα υγείας. Πέμπτov: στήριξη στα κoιvωvικά ιδρύματα. Οι πληθυσμιακές oμάδες της Σερβίας που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα βρίσκovται σε τέτoιoυ είδους ιδρύματα και τo ECHO θα παράσχει όση εvίσχυση απαιτηθεί με τη μoρφή συμπληρωματικής επισιτιστικής βoήθειας – κατά βάση η επισιτιστική βoήθεια παρέχεται από τo Παγκόσμιo Επισιτιστικό Πρόγραμμα – εvώ θα παρασχεθoύv εξάλλoυ και άλλα είδη πέρα από τρόφιμα και καύσιμα θέρμαvσης. Έκτov: δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια τoυ χειμώvα θα καταστεί αvαγκαία η εφαρμoγή πoλύ συγκεκριμέvωv ειδικώv μέτρωv σχετικά π.χ. με τη θέρμαvση. Αυτή τη στιγμή, για τηv ακρίβεια, γίvovται διαπραγματεύσεις με τηv ΠΟΥ για εμβoλιασμoύς κατά της γρίπης και για πρoβλήματα φυματίωσης. Οι φoιτητές της Ομoσπovδιακής Δημoκρατίας της Γιoυγκoσλαβίας δεv είvαι απoκλεισμέvoι – όπως ισχυρίζεται o αξιότιμoς βουλευτής – από τα αλλoδαπά παvεπιστήμια ή απoκoμμέvoι από κάθε επαφή με τo εξωτερικό, αφoύ oι ισχύoυσες κυρώσεις δεv συμπεριλαμβάvoυv αυτές τις πτυχές. Αληθεύει ότι δεv παρέχεται καμία κoιvoτική εvίσχυση μέσω τoυ πρoγράμματoς TEMPUS, αλλά αυτό oφείλεται στo γεγονός ότι η Ομoσπovδιακή Δημoκρατία της Γιoυγκoσλαβίας δεv πληρoί τα κριτήρια πoυ έχoυv καθoριστεί από τo Συμβoύλιo όσov αφoρά τo πρόγραμμα PHARE με τo oπoίo συvδέεται τo TEMPUS. Όπως και vα έχει τo ζήτημα, πρoβλέπovται κovδύλια για τov εκδημoκρατισμό και τηv πρoώθηση της κoιvωvίας των πολιτών. Όσov αφoρά δε τις συvέπειες της σύρραξης τoυ Κοσσυφοπεδίου στo περιβάλλov της Σερβίας, σας παραπέμπω στηv απάvτηση πoυ δόθηκε στηv ερώτηση αριθ. 1512/99."@el8
". As a consequence of the crisis in Kosovo, the Commission, via Echo, is providing emergency aid to the most vulnerable population groups in Serbia. Aid amounting to EUR 45.1 million has been provided so far. Against the background of the growing humanitarian needs which will arise in the coming winter, Echo is considering setting aside a further EUR 10 million for the purpose of implementing a comprehensive programme of humanitarian aid with the following six components. Firstly: aid in the form of food and sanitary measures for 770,000 recipients of support in Serbia. This figure, which includes 350,000 refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina, 120,000 internally displaced Serbs and gypsies from Kosovo and 300,000 socially vulnerable people, has been calculated by the World Food Programme’s and UNHCR’s joint assessment team for emergency food aid which visited the Federal Republic of Yugoslavia in July of this year. Support for the displaced persons is being provided via the International Red Cross, while the Red Cross Federation and the national Red Cross societies are in the process of extending their programme to provide food stations, to which Echo will continue to provide support. Secondly: shelter to individuals who have been displaced recently. Echo provides support for the repair of private dwellings and the supply of goods other than food to make it possible to establish adequate shelter for new arrivals driven out of Kosovo. Through its contribution to UNHCR, Echo also provides support to families who are housing displaced persons from Kosovo. Thirdly: psychological and social support for displaced persons. With the help of projects of this kind, attempts will be made to alleviate the trauma caused by the experiences undergone by many displaced persons, especially children. Fourthly: emergency improvement of the structures for providing water and sanitation. Even if larger rebuilding projects are not undertaken, Echo will make less extensive improvements to the installations concerned in order to prevent health problems from arising. Fifthly: support for social institutions. The most vulnerable groups in Serbia are to be found in such institutions, and Echo will, to the extent that is necessary, provide help in the form of supplementary food aid (basic food aid being provided by the World Food Programme) and supplementary goods other than food and heating. Sixthly: hygiene. In the course of the winter, special arrangements will have to be made at certain points to provide heating, among other things. Negotiations with the World Health Organisation concerning flu vaccinations and problems with tuberculosis are under way right now. Students from the Federal Republic of Yugoslavia are not – as the honourable Member supposes – excluded from foreign universities or cut off from contacts abroad, because the sanctions in place do not extend to such matters. It is true that no EU aid is being provided under the Tempus programme, but that is due to the fact that the Federal Republic of Yugoslavia does not fulfil the criteria established by the Council in connection with the PHARE programme to which Tempus is linked. In any case, resources have been set aside to support democratisation and promote the institutions of civil society. With regard to the environmental consequences of the Kosovo conflict for Serbia, I would refer you to the answer given to question no. 1512/99."@en3
"(DA) A consecuencia de la crisis de Kosovo, la UE aporta a través de la ECHO ayuda de catástrofe a los grupos de población serbia más desprotegidos. Hasta la fecha la cuantía de la ayuda concedida asciende a 45,1 millones de euros. Teniendo en cuenta las crecientes necesidades humanitarias, que surgirán el próximo invierno, la ECHO piensa destinar 10 millones de euros adicionales para la puesta en marcha de un amplio programa de ayuda humanitaria con los seis componentes siguientes: En primer lugar: Ayuda alimentaria e higiénica para 770.000 destinatarios de ayuda en Serbia. Esta cifra, que incluye a 350.000 refugiados de Croacia y Bosnia-Herzegovina, 120.000 desplazados internos serbios y gitanos de Kosovo y 300.000 desprotegidos socialmente, ha sido calculada por el equipo de evaluación conjunto para la ayuda alimentaria del ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos, que visitó la República Federal de Yugoslavia en julio de este año. La ayuda a los desplazados se presta a través de la Cruz Roja Internacional, mientras que la Cruz Roja Federal y las sociedades nacionales de Cruz Roja se hallan inmersas en la ampliación de un programa de comedores públicos, al que la ECHO seguirá prestando su ayuda. En segundo lugar: alojamiento para las personas que se han visto desplazadas recientemente. La ECHO presta ayuda para la reparación de viviendas privadas y para la entrega de productos distintos a los alimentarios para posibilitar la creación de alojamiento suficiente para los desplazados recién llegados de Kosovo. A través de su contribución al ACNUR, la ECHO presta también apoyo a las familias que acogen en sus viviendas a los desplazados de Kosovo. En tercer lugar: apoyo psíquico y social para los desplazados. Se tratará de paliar las experiencias traumáticas que han tenido muchos refugiados, en especial los niños, precisamente con la ayuda de este tipo de programas. En cuarto lugar: la reparación urgente de las estructuras de suministro de agua y de las estructuras sanitarias. Aunque no se pondrán en marcha grandes proyectos de reconstrucción, la ECHO emprenderá reparaciones menores de estas instalaciones a fin de impedir la aparición de problemas sanitarios. En quinto lugar: apoyo a las instituciones sociales. Los grupos más desprotegidos de Serbia se encuentran en estas instituciones, y la ECHO quiere prestar el apoyo que sea necesario en forma de ayuda alimentaria adicional –fundamentalmente la ayuda alimentaria se repartirá a través del Banco Mundial de Alimentos- y además quiere completarlo con otros artículos que no sean alimentos y calefacción. En sexto lugar: educación sanitaria. A lo largo del invierno será necesario adoptar medidas especiales puntuales, entre otras, para la calefacción. Precisamente se mantienen en este momento negociaciones con la OMS en torno a la vacunación contra la gripe y los problemas de la tuberculosis. Los estudiantes de la República Federal de Yugoslavia no están –como supone el distinguido diputado- excluidos de las universidades extranjeras ni se les impide el contacto con el extranjero, pues las sanciones en vigor no afectan a estas cuestiones. Es cierto que no se presta ninguna ayuda comunitaria dentro del programa TEMPUS, sin embargo, esto obedece a que la República Federal de Yugoslavia no cumple los criterios establecidos por el Consejo con respecto al programa PHARE, al que el programa TEMPUS está vinculado. En cualquier caso, se han destinado fondos de ayuda para la democratización y el fomento de la sociedad civil. Por lo que respecta a las consecuencias medioambientales del conflicto de Kosovo para Serbia, me remito a la respuesta dada a la pregunta núm. 1512/99."@es12
"Kosovon kriisin vuoksi komissio myöntää ECHOn välityksellä katastrofiapua Serbiaan kovimmassa hädässä oleville väestöryhmille. Apua on myönnetty tähän mennessä 45,1 miljoonaa euroa. Koska humanitaarisen avun määrä kasvaa talven lähestyessä, ECHO harkitsee vielä 10 miljoonan euron myöntämistä laajan humanitaarisen avustusohjelman toteuttamiseksi, johon kuuluvat seuraavat kuusi osaa: Ensiksikin: elintarvike- ja terveydenhuoltoavun myöntäminen Serbiaan 770 000 avunsaajalle. Tämän luvun, joka käsittää 350 000 Kroatiasta sekä Bosniasta ja Hertsegovinasta tullutta pakolaista, 120 000 Kosovosta karkotettua serbiä ja romaania, sekä 300 000 yhteiskunnan syrjimää henkilöä, on laskenut maailman elintarvikeohjelman ja UNHCR:n yhteinen elintarvikeavun tarvetta arvioiva ryhmä, joka kävi Jugoslavian liittotasavallassa viime heinäkuussa. Karkotetuille henkilöille suunnattua apua toimitetaan Kansainvälisen Punaisen Ristin kautta, samalla kun Punaisen Ristin -liitto ja kansalliset Punaisen Ristin osastot ovat laajentamassa kansankeittiöitä koskevaa ohjelmaa, johon ECHO haluaa myöntää tukea. Toiseksi: suojaa äskettäin karkotetuille ihmisille. ECHO myöntää tukea yksityisasuntojen kunnostamiseen ja muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden vientiin, jotta Kosovosta vastikään karkotetuille henkilöille voitaisiin antaa riittävää suojaa. UNHCR:lle antamansa tuen avulla ECHO myöntää tukea myös sellaisille perheille, jotka majoittavat Kosovosta karkotettuja henkilöitä. Kolmanneksi: karkotetuille henkilöille annettua psyykkistä ja sosiaalista tukea. Niitä traumaattisia kokemuksia, joita monet karkotetut henkilöt, erityisesti lapset, ovat kokeneet, yritetään lievittää juuri tällaisten hankkeiden avulla. Neljänneksi: vesi- ja saniteettirakenteiden välttämätön kunnostus. Vaikka mitään merkittävämpiä jälleenrakennushankkeita ei toimeenpantaisikaan, ECHO ryhtyy kuitenkin suorittamaan pienimuotoisia kunnostustöitä näissä laitoksissa terveysongelmien syntymisen estämiseksi. Viidenneksi: sosiaalisille instituutioille suunnattu tuki. Serbian suojattomimmassa asemassa olevat ryhmät ovat näissä instituutioissa, ja ECHO haluaa myöntää tarvittavaa apua täydentävänä elintarvikeapuna – periaatteessa elintarvikeapua antaa maailman elintarvikeohjelma – ja myös täydentää apua muilla kuin elintarvikkeisiin ja lämmitykseen liittyvillä tarvikkeilla. Kuudenneksi: terveydenhoito. Talven kuluessa on välttämätöntä, että suoritamme tietyillä alueilla muun muassa lämmitykseen liittyviä erityistoimia. WHO:n kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja influenssarokotteesta ja tuberkuloosiin liittyvistä ongelmista. Jugoslavian liittotasavallan opiskelijoita ei ole – kuten arvoisa jäsen olettaa – suljettu pois ulkomaisista yliopistoista, eikä pidä paikkaansa, että heillä ei olisi yhteyksiä ulkomaailmaan, sillä nämä asiat eivät kuulu pakotteiden piiriin. Pitää paikkansa, ettei Jugoslavian liittotasavallalle myönnetä mitään tukea Tempus-ohjelman puitteissa, mutta se johtuu siitä, että Jugoslavian liittotasavalta ei täytä niitä kriteereitä, jotka neuvosto on asettanut Phare-ohjelmalle, johon Tempus-ohjelmakin kuuluu. Demokratisointiin ja kansalaisyhteiskunnan edistämiseen on joka tapauksessa varattu avustusvaroja. Kosovon konfliktista Serbialle aiheutuneiden ympäristövaikutusten osalta viittaan vastaukseen, joka annettiin kysymykseen H-1512/99 ."@fi5
"À la suite de la crise au Kosovo, la Commission octroie, par le biais du programme ECHO, une aide d'urgence aux populations les plus exposées de Serbie. Jusqu'à présent, une somme de 45,1 millions d'euros a été allouée. Vu les besoins en aide humanitaire croissants à l'approche de l'hiver, il est question que l'aide octroyée par ECHO soit accrue de 10 millions d'euros supplémentaires en vue de la réalisation d'un vaste programme d'aide humanitaire composé de six volets : Primo, il y a une aide alimentaire et hygiénique à l'intention des 770 000 bénéficiaires en Serbie. Ce chiffre relatif aux besoins alimentaires, qui inclut 350 000 réfugiés de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, 120 000 réfugiés internes serbes et tsiganes expulsés du Kosovo ainsi que 300.000 défavorisés sociaux, a été calculé par une équipe d'évaluation mixte du programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la suite d'une visite en république fédérale de Yougoslavie en juillet de cette année. L'aide aux expulsés est octroyée par le biais de la Croix-Rouge internationale tandis que l'Association de la Croix-Rouge et les agences nationales de la Croix-Rouge sont en train de mettre au point un programme de cuisines populaires auquel ECHO apportera un soutien financier. Secundo, il y a le logement des personnes récemment expulsées. ECHO octroie une aide à l'installation de logements privés et à la livraison d'autres produits que des denrées alimentaires dans le but de créer des logements suffisants aux nouveaux réfugiés du Kosovo. Par sa contribution aux actions du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ECHO offre également une aide aux familles qui hébergent des réfugiés du Kosovo. Tertio, il y a l'aide psychique et sociale en faveur des expulsés. Ce type de projet essayera d'atténuer les expériences traumatisantes qu'ont connues de nombreux expulsés, surtout les enfants. Il y a, en quatrième lieu, l'amélioration urgente des structures sanitaires et de la qualité de l'eau. Même s'il n'est pas question de vastes projets de reconstruction, ECHO apportera des améliorations à ces installations afin d'éviter l'apparition de problèmes sanitaires. Il y a, en cinquième lieu, l'aide aux institutions sociales. C'est dans ces institutions que se trouvent les groupes les plus exposés en Serbie et ECHO entend octroyer une aide suffisante sous la forme d'une aide alimentaire complémentaire, vu que l'aide alimentaire est, en principe, fournie par le programme alimentaire mondial, et fournir d'autres choses que de la nourriture et des moyens pour se chauffer. Il y a, en sixième lieu, les services sanitaires. Il faudra prévoir par endroits, au cours de l'hiver, des mesures spéciales en matière de chauffage notamment. Des négociations sont actuellement menées avec l'OMS en vue de mettre en place un programme de vaccination contre la grippe et des moyens de lutte contre la tuberculose. Les étudiants de la république fédérale de Yougoslavie ne sont pas, comme le suppose l'honorable parlementaire, exclus des universités étrangères ou coupés de tout contact avec l'étranger, car les sanctions en vigueur ne visent pas de tels cas. Il est vrai que l'UE n'accorde aucune aide dans le cadre du programme Tempus, mais cela est dû au fait que la république fédérale de Yougoslavie ne remplit pas les critères établis par le Conseil pour bénéficier du programme PHARE auquel Tempus est lié. En tout cas, des aides ont été allouées en vue de la démocratisation et du développement de la société civile. En ce qui concerne les conséquences environnementales du conflit du Kosovo pour la Serbie, je vous renvoie à la réponse donnée à la question orale n° 1512/99."@fr6
"In seguito alla crisi del Kosovo la Commissione, tramite ECHO, fornisce aiuti di emergenza ai gruppi della popolazione più esposti in Serbia. Tali aiuti ammontano a tutt’oggi a 45,1 milioni di euro. A fronte delle accresciute esigenze umanitarie che si porranno nel prossimo inverno, ECHO sta vagliando la possibilità di destinare ulteriori 10 milioni di euro alla realizzazione di un programma umanitario complessivo costituito dai seguenti sei punti che vado a illustrare. Primo: aiuti sotto forma di prodotti alimentari e per l’igiene per 770.000 persone in Serbia. Tale cifra, che include 350.000 profughi della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, 120.000 tra sfollati serbi all’interno della Serbia e rom originari del Kosovo, più 300.000 emarginati, corrisponde alle stime del Programma alimentare mondiale e dell’ACNUR elaborate dal gruppo congiunto che si occupa degli aiuti alimentari e che ha visitato la Repubblica federativa di Jugoslavia nel luglio scorso. Gli aiuti agli sfollati sono forniti tramite la Croce rossa internazionale, mentre l’Associazione delle Croci rosse e le singole Croci rosse nazionali si stanno occupando di un sistema di mense popolari, che ECHO continuerà a finanziare. Secondo: alloggi per gli sfollati allontanati di recente dalle proprie case. ECHO fornisce aiuti per il riattamento di abitazioni private e per la fornitura di beni non alimentari per creare condizioni di accoglienza accettabili per i nuovi sfollati del Kosovo. Tramite l’ACNUR, ECHO fornisce anche aiuti alle famiglie che ospitano gli sfollati del Kosovo. Terzo: assistenza psicologica e sociale per i rifugiati. Questa tipologia di progetti è intesa a mitigare le conseguenze delle esperienze traumatiche vissute da tanti rifugiati, in particolare dai bambini. Quarto: interventi migliorativi di emergenza sulle forniture idriche e gli impianti igienici. Sebbene non verranno avviati grossi progetti di ricostruzione, ECHO si occuperà di migliorare tali installazioni per prevenire l’insorgenza di problemi sanitari. Quinto: sostegno agli istituti di accoglienza sociale. I gruppi più esposti in Serbia sono ricoverati presso tali istituti ed ECHO fornirà gli aiuti necessari in termini di aiuti alimentari integrativi – gli aiuti di base sono forniti dal Programma alimentare mondiale – e altri beni che non siano derrate alimentari o riscaldamento. Sesto: assistenza sanitaria. Nel corso dell’inverno sarà necessario predisporre misure particolari soprattutto in relazione al riscaldamento. Sono attualmente in corso negoziati con l’OMS per il vaccino antinfluenzale e la tubercolosi. Gli studenti universitari della Repubblica federativa della Iugoslavia, diversamente da quanto suppone l’onorevole parlamentare, non sono esclusi dalle università straniere né privati di ogni contatto con l’estero, in quanto le sanzioni vigenti non si applicano a questo settore. Corrisponde a verità che non vengono versate sovvenzioni comunitarie a titolo del programma TEMPUS, ma ciò è dovuto al fatto che la Repubblica federativa della Iugoslavia non ottempera ai criteri previsti dal programma PHARE adottato dal Consiglio, a cui fa capo TEMPUS. Ad ogni buon conto sono previsti stanziamenti per la democratizzazione e la promozione della società civile. In merito alle conseguenze ambientali del conflitto del Kosovo sulla Serbia, rimando alla risposta fornita all’interrogazione n.1512/99."@it9
". As a consequence of the crisis in Kosovo, the Commission, via Echo, is providing emergency aid to the most vulnerable population groups in Serbia. Aid amounting to EUR 45.1 million has been provided so far. Against the background of the growing humanitarian needs which will arise in the coming winter, Echo is considering setting aside a further EUR 10 million for the purpose of implementing a comprehensive programme of humanitarian aid with the following six components. Firstly: aid in the form of food and sanitary measures for 770,000 recipients of support in Serbia. This figure, which includes 350,000 refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina, 120,000 internally displaced Serbs and gypsies from Kosovo and 300,000 socially vulnerable people, has been calculated by the World Food Programme’s and UNHCR’s joint assessment team for emergency food aid which visited the Federal Republic of Yugoslavia in July of this year. Support for the displaced persons is being provided via the International Red Cross, while the Red Cross Federation and the national Red Cross societies are in the process of extending their programme to provide food stations, to which Echo will continue to provide support. Secondly: shelter to individuals who have been displaced recently. Echo provides support for the repair of private dwellings and the supply of goods other than food to make it possible to establish adequate shelter for new arrivals driven out of Kosovo. Through its contribution to UNHCR, Echo also provides support to families who are housing displaced persons from Kosovo. Thirdly: psychological and social support for displaced persons. With the help of projects of this kind, attempts will be made to alleviate the trauma caused by the experiences undergone by many displaced persons, especially children. Fourthly: emergency improvement of the structures for providing water and sanitation. Even if larger rebuilding projects are not undertaken, Echo will make less extensive improvements to the installations concerned in order to prevent health problems from arising. Fifthly: support for social institutions. The most vulnerable groups in Serbia are to be found in such institutions, and Echo will, to the extent that is necessary, provide help in the form of supplementary food aid (basic food aid being provided by the World Food Programme) and supplementary goods other than food and heating. Sixthly: hygiene. In the course of the winter, special arrangements will have to be made at certain points to provide heating, among other things. Negotiations with the World Health Organisation concerning flu vaccinations and problems with tuberculosis are under way right now. Students from the Federal Republic of Yugoslavia are not – as the honourable Member supposes – excluded from foreign universities or cut off from contacts abroad, because the sanctions in place do not extend to such matters. It is true that no EU aid is being provided under the Tempus programme, but that is due to the fact that the Federal Republic of Yugoslavia does not fulfil the criteria established by the Council in connection with the PHARE programme to which Tempus is linked. In any case, resources have been set aside to support democratisation and promote the institutions of civil society. With regard to the environmental consequences of the Kosovo conflict for Serbia, I would refer you to the answer given to question no. 1512/99."@lv10
"Als gevolg van de crisis in Kosovo heeft de Commissie via ECHO reeds 45,1 miljoen euro spoedhulp aan de zwakste bevolkingsgroepen in Servië verleend. Met het oog op de toenemende humanitaire behoeften die de komende winter zullen ontstaan, overweegt ECHO 10 miljoen euro extra uit te trekken voor de tenuitvoerlegging van een uitgebreid humanitair bijstandsprogramma met de volgende zes elementen: Ten eerste: voedselhulp en hygiënische bijstand aan 770.000 steuntrekkenden in Servië. Dit getal omvat 350.000 vluchtelingen uit Kroatië en Bosnië-Herzegovina, 120.000 Servische vluchtelingen en zigeuners van Kosovo, alsook 300.000 sociaal uitgesloten mensen. Dit getal werd berekend door de gemeenschappelijke evaluatiegroep van het Wereldvoedselhulpprogramma en de UNHCR, die het voormalige Joegoslavië in juli bezocht. De vluchtelingensteun loopt via het Internationale Rode Kruis, terwijl de Rode-Kruisorganisatie en de nationale Rode-Kruisorganisaties momenteel een programma opstellen voor gaarkeukens, waarvoor ECHO eveneens financiële steun zal verlenen. Ten tweede: onderdak aan personen, die onlangs op de vlucht gedreven zijn. ECHO biedt steun aan de heropbouw van privé-woningen en levert andere goederen dan levensmiddelen, om de pas uit Kosovo aangekomen vluchtelingen een minimum aan onderdak te kunnen verschaffen. Via haar bijdrage tot UNHCR steunt Echo ook gezinnen die onderdak geven aan vluchtelingen uit Kosovo. Ten derde: psychische en sociale steun aan vluchtelingen. Men zal proberen de traumatische ervaringen van vele vluchtelingen, vooral kinderen, met dit soort projecten te helpen verwerken. Ten vierde: noodreparaties van water- en sanitaire voorzieningen. Hoewel er geen grote heropbouwprojecten gepland zijn, zal ECHO kleinere verbeteringen van bestaande installaties voor zijn rekening nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Ten vijfde: steun aan sociale instellingen. De zwakste bevolkingsgroepen in Servië bevinden zich in dergelijke instellingen en ECHO zal in voldoende mate steun verlenen in de vorm van extra voedselhulp - in principe wordt de voedselhulp door het Wereldvoedselhulpprogramma verleend - en levering van andere goederen dan levensmiddelen en brandstof. Ten zesde: gezondheidszorg. In de loop van de winter zal het noodzakelijk zijn hier en daar speciale maatregelen te nemen, onder andere wat verwarming betreft. Op dit ogenblik wordt met de WGO onderhandeld over griepinentingen en tuberculoseproblemen. In tegenstelling tot wat de geachte afgevaardigde denkt, zijn studenten uit het voormalig Joegoslavië niet uitgesloten van buitenlandse universiteiten of afgesneden van elk contact met het buitenland, aangezien de sancties hierop geen betrekking hebben. Het is juist dat er geen EU-steun wordt gegeven in het kader van het TEMPUS-programma, maar dat is te wijten aan het feit dat de Joegoslavische federatie niet voldoet aan de criteria die de Raad voor het PHARE-programma, waarmee het TEMPUS-programma verbonden is, heeft vastgesteld. In elk geval zijn er middelen uitgetrokken voor de democratisering en de ontwikkeling van de burgermaatschappij. Wat de gevolgen van het conflict in Kosovo voor het milieu in Servië aangaan, verwijs ik naar mijn antwoord op vraag nr. 1512/99."@nl2
"Em consequência da crise no Kosovo, a Comissão está a prestar auxílio imediato, através do programa do ECHO, às populações mais em risco na Sérvia. Até ao momento, foi prestado auxílio no valor de 45,1 milhões de euros. Com base nas crescentes necessidades de carácter humanitário, que irão registar-se no próximo Inverno, o ECHO está a considerar a possibilidade de atribuir um montante adicional de 10 milhões de euros para a execução de um programa abrangente de ajuda humanitária que englobará os seis aspectos seguintes: Primeiro: ajuda alimentar e sanitária para 770 000 beneficiários na Sérvia. Este número compreende 350 000 refugiados da Croácia e da Bósnia-Herzegovina, 120 000 deslocados internos sérvios e ciganos no Kosovo e ainda 300 000 pessoas socialmente excluídas, números estes estimados pela equipa comum do Programa Alimentar Mundial e pela ACNUR, encarregada de efectuar uma avaliação das necessidades em termos de ajuda alimentar, e que visitou a República Federal da Jugoslávia em Julho deste ano. A ajuda aos deslocados é prestada através da Cruz Vermelha Internacional, enquanto a Federação da Cruz Vermelha e os organismos nacionais da Cruz Vermelha estão a alargar o programa de cozinhas populares, ao qual o ECHO continuará a prestar auxílio. Segundo: abrigo para pessoas recentemente deslocadas. O Programa ECHO concede apoio para a recuperação de habitações particulares e para o fornecimento de outros produtos, além dos alimentares, permitindo arranjar abrigos suficientes para os recém­deslocados do Kosovo. Através do seu contributo para o ACNUR, o ECHO também apoia as famílias que albergam os deslocados do Kosovo. Terceiro: apoio psicológico e social aos deslocados. Procura-se, através deste tipo de projecto, aliviar as experiências traumáticas que muitos deslocados, especialmente as crianças, sofreram. Quarto: distribuição de emergência de estruturas de água e esgotos. Apesar de os projectos de reconstrução a executar não serem de grande envergadura, o ECHO irá efectuar algumas melhorias menores ao nível dessas instalações, com vista a impedir problemas de saúde. Quinto: apoio às instituições sociais. Na Sérvia, os grupos de maior risco encontram-se em instituições, e o ECHO irá, na medida do necessário, conceder auxílio sob a forma de ajuda alimentar suplementar - a ajuda alimentar será, fundamentalmente, concedida através do Programa Alimentar Mundial - complementada com outros produtos para além de alimentos e aquecimento. Sexto: cuidados de saúde. Será necessário tomar algumas medidas pontuais especiais ao longo do Inverno, entre outras, a nível do aquecimento. Decorrem, neste momento, negociações com a OMS sobre vacinas antigripe e sobre os problemas relacionados com a tuberculose. Contrariamente ao que o senhor deputado presume, os estudantes da República Federal da Jugoslávia não estão excluídos das universidades estrangeiras nem impedidos de contacto com o estrangeiro, visto as sanções em vigor não abrangerem estes aspectos. É verdade que não está a ser concedida qualquer ajuda da UE ao abrigo do programa Tempus, mas isto deve-se apenas ao facto de a República Federal da Jugoslávia não cumprir os requisitos estabelecidos pelo Conselho relativos ao programa PHARE, ao qual está associado o programa Tempus. De qualquer modo, estão previstas ajudas destinadas à democratização e promoção da sociedade civil. No que diz respeito aos efeitos ambientais causados à Sérvia pelo conflito no Kosovo, remete-se para a resposta dada à pergunta 1512/99."@pt11
"Till följd av krisen i Kosovo ger kommissionen genom ECHO katastrofbistånd till de mest utsatta befolkningsgrupperna i Serbien. Hittills har ett bistånd på 45,1 miljoner euro utnyttjats. Mot bakgrund av de växande humanitära behov som kommer att uppstå under den kommande vintern, överväger ECHO att avsätta ytterligare 10 miljoner euro för genomförande av ett omfattande humanitärt biståndsprogram med följande sex komponenter. För det första: Livsmedels- och hygienhjälp till 770 000 biståndsmottagare i Serbien. Denna siffra, som omfattar 350 000 flyktingar från Kroatien och Bosnien-Hercegovina, 120 000 internt fördrivna serber och romer från Kosovo samt 300 000 socialt utsatta, har beräknats av Världslivsmedelsprogrammet och UNHCR:s gemensamma bedömningsgrupp för livsmedelshjälpbehov, som besökte Förbundsrepubliken Jugoslavien i juli i år. Stödet till de fördrivna ges genom Internationella Röda korset, medan Röda kors-förbundet och de nationella Röda kors-enheterna håller på att utveckla ett program för ”folkkök”, till vilket ECHO kommer att bidra med medel. För det andra: Husrum till personer som nyligen har fördrivits. ECHO ger stöd till upprättande av privata bostäder och leverans av andra varor än livsmedel, för att göra det möjligt att skapa ett tillräckligt husrum för de nyanlända fördrivna från Kosovo. Genom sitt bidrag till UNHCR ger ECHO också stöd till familjer som härbärgerar fördrivna från Kosovo. För det tredje: Psykiskt och socialt stöd till fördrivna. De traumatiska upplevelser många fördrivna, främst barn, har haft, kommer att försöka lindras genom hjälp via just denna typ av projekt. För det fjärde: Provisoriska vatten- och sanitetsstrukturer. Även om det inte kommer att sättas i gång några större återuppbyggnadsprojekt, kommer ECHO att se till att det byggs mindre installationer för att förhindra att det uppstår hälsoproblem. För det femte: Stöd till sociala institutioner. De mest utsatta grupperna i Serbien finns inom dessa institutioner, och ECHO kommer i nödvändig grad att ge bistånd i form av kompletterande livsmedelshjälp – den grundläggande livsmedelshjälpen ges genom Världslivsmedelsprogrammet – och i form av andra varor än livsmedel och uppvärmning. För det sjätte: Under vintern kommer det att bli nödvändigt med särskilda, punktvisa åtgärder bl.a. för uppvärmning. Just nu sker förhandlingar med WHO om influensavaccin och tuberkulosproblem. Studerande från Förbundsrepubliken Jugoslavien är inte – som ledamoten antog – utestängda från utländska universitet eller avskurna från kontakter med utlandet, eftersom de gällande sanktionerna inte omfattar dessa förhållanden. Det är korrekt att det inte ges något EU-bistånd genom Tempus-programmet, men skälet till detta är att Förbundsrepubliken Jugoslavien inte uppfyller de kriterier som fastställts av rådet vad gäller Phare-programmet, som Tempus är knutet till. Under alla omständigheter har det avsatts biståndsmedel till demokratisering och främjande av det civila samhället. Vad gäller Kosovokonfliktens miljökonsekvenser för Serbien, hänvisas till det svar som gavs på fråga nr 1512/99."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph