Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.8.2-137"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, net als de meeste collega’s hier verheug ik mij over het tot stand komen van dit akkoord. Zonder meer een belangrijk akkoord dat de verdere inschakeling van Zuid-Afrika in de mondiale economie zal vergemakkelijken, dat de politieke stabiliteit in de ganse regio zal verhogen en dat hoe dan ook een sterke betekent in onze bilaterale betrekkingen. Het handelsakkoord wijkt af van de klassieke omdat er rekening wordt gehouden met de Zuid-Afrikaanse specificiteit. Vandaar dat de landbouwsector niet is uitgesloten en de ontwikkelingssamenwerking terecht sterk wordt beklemtoond. Dit akkoord is een belangrijk momentum. Het mag echter geen eindpunt zijn. De noodzakelijke mag niet uit het oog worden verloren. Bovendien moeten er, voortbouwend op de ontstane dynamiek, verdere afspraken worden gemaakt in een aantal sectoren zoals de visserij. Hoewel ik dus het enthousiasme over het bereikte akkoord deel, ben ik veel minder enthousiast over de manier waarop het tot stand is gekomen. Ik heb de voorbije twee jaar geleefd en gewerkt in Zuid-Afrika. Ik heb moeten toezien hoe Europa in de Zuid-Afrikaanse pers zeer scherp op de korrel werd genomen omwille van corporatistische en protectionistische reflexen die in schril contrast stonden met de mooie intentieverklaringen over solidariteit met de regenboognatie. Nadat de Raad een door commissaris De Pinheiro bereikt akkoord had afgewezen, werd in Zuid-Afrika zelfs openlijk de vraag gesteld of het nog wel zin had om een dergelijk akkoord af te sluiten. Europa zal in Zuid-Afrika nog lange tijd geïdentificeerd worden met port en met sherry. In die zin is de aanloop naar het akkoord een gemiste kans geweest, een gemiste kans om het imago af te werpen van een . In het verslag wordt terecht veel aandacht besteed aan de regionale gevolgen van dit akkoord. De rapporteur heeft erop gewezen dat een aantal SACU-landen de voor hen zeer belangrijke inkomsten uit douaneheffingen sterk zullen zien slinken. Het akkoord heeft gepoogd hierop te anticiperen, vooral onder druk van het Parlement maar waakzaamheid blijft geboden. Dit akkoord moet Zuid-Afrika uitnodigen om ook de regionale samenwerking te bevorderen en moet ertoe bijdragen dat de Zuid-Afrikaanse economie de hefboom wordt voor ontwikkeling in de ganse regio. Ik behoor, Voorzitter, tot diegenen die houden van Zuid-Afrika: het land, het volk en zijn leiders. Die bijzondere affiniteit kan en mag echter geen alibi zijn om inzake randvoorwaarden niet dezelfde normen te hanteren als ten aanzien van andere ACS-landen. De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat Zuid-Afrika kampt met een aantal disfuncties in het overheidsoptreden zoals een hoog oplopende corruptie en criminaliteit. Goede afspraken maken goede vrienden. Dit akkoord verschaft ons niet alleen het recht, het geeft ons de plicht om te blijven aandringen op een goed bestuur en een adequate aanpak van de criminaliteit. Maar tegelijk moeten wij de Zuid-Afrikaanse regering daadwerkelijk steunen in haar strijd tegen een duale samenleving. Alleen, Voorzitter, als we daar in slagen, kan er sprake zijn van een waarachtig partnerschap tussen Europa en Zuid-Afrika."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, ligesom de fleste kolleger her glæder jeg mig over indgåelsen af denne aftale. Det er bestemt en vigtig aftale, som vil gøre Sydafrikas videre inddragelse i verdensøkonomien lettere, som vil øge den politiske stabilitet i hele regionen, og som under alle omstændigheder betyder en stærk impuls i vores bilaterale forbindelser. Handelsaftalen afviger fra de traditionelle aftaler, fordi der tages hensyn til det specifikke ved Sydafrika. Derfor er landbrugssektoren ikke udelukket, og derfor fremhæves udviklingssamarbejdet med rette kraftigt. Denne aftale er en vigtig impuls. Den må imidlertid ikke være det endelige mål. Den nødvendige opfølgning må ikke tabes af syne. Desuden skal der, idet vi bygger videre på den opståede dynamik, indgås yderligere aftaler i en række sektorer såsom fiskeriet. Selvom jeg således deler begejstringen over den opnåede aftale, er jeg meget mindre begejstret over den måde, hvorpå den er kommet i stand. Jeg har i de sidste to år boet og arbejdet i Sydafrika. Jeg har måttet se på, hvordan Europa i den sydafrikanske presse blev kritiseret meget skarpt på grund af korporatistiske og protektionistiske reflekser, som stod i skarp kontrast til de flotte hensigtserklæringer om solidaritet med regnbuenationen. Efter at Rådet havde afvist en aftale, som kommissær De Pinheiro havde opnået, blev der i Sydafrika endda åbent spurgt, om det overhovedet stadig havde nogen mening at indgå en sådan aftale. Europa vil i lang tid endnu blive identificeret med portvin og sherry i Sydafrika. I den forstand har optakten til aftalen været en spildt chance, en spildt chance for at slippe af med det image, vi har som Fort Europa. I betænkningen lægges der med rette stor vægt på de regionale følger af denne aftale. Ordføreren har gjort opmærksom på, at en række SACU-lande vil opleve, at de for dem meget vigtige indtægter fra toldafgifter vil svinde stærkt. Aftalen har forsøgt at tage højde for dette, frem for alt under pres fra Parlamentet, men agtpågivenhed er stadig påkrævet. Denne aftale skal opfordre Sydafrika til at fremme også det regionale samarbejde og skal bidrage til, at den sydafrikanske økonomi bliver drivkraften for udviklingen i hele regionen. Jeg hører til dem, hr. formand, som holder af Sydafrika, af landet, folket og dets ledere. Denne særlige samhørighedsfølelse kan og må imidlertid ikke være noget alibi for med hensyn til rammebetingelserne ikke at anvende samme normer som over for AVS-landene. Ærligheden tvinger os til at erkende, at Sydafrika kæmper med en række områder, hvor myndighederne fungerer mangelfuldt, f.eks. med hensyn til stærkt stigende korruption og kriminalitet. Gode aftaler skaber gode venner. Denne aftale skaffer os ikke kun rettigheder, den giver os også pligt til fortsat at opfordre til en god forvaltning og en hensigtsmæssig måde at gribe kriminaliteten an på. Men samtidig må vi faktisk støtte den sydafrikanske regering i dens kamp mod et dualistisk samfund. Kun hvis det lykkes os, hr. formand, kan der være tale om et virkeligt partnerskab mellem Europa og Sydafrika."@da1
"Herr Präsident! Wie die meisten Kolleginnen und Kollegen bin auch ich erfreut über das Zustandekommen dieses Abkommens. Es handelt sich zweifellos um ein bedeutsames Abkommen, das die weitere Integration Südafrikas in die Weltwirtschaft vereinfachen sowie die politische Stabilität in der gesamten Region erhöhen wird und in unsere bilateralen Beziehungen auf jeden Fall neuen Schwung bringt. Das Handelsabkommen unterscheidet sich von den herkömmlichen da der Spezifik Südafrikas Rechnung getragen wird. Daher wurde der Agrarsektor mit einbezogen und die Entwicklungszusammenarbeit zu Recht stark hervorgehoben. Dieses Abkommen ist ein wichtiges Ereignis, es darf jedoch nicht den Endpunkt markieren. Das erforderliche darf nicht aus den Augen verloren werden. Außerdem müssen, aufbauend auf der entstandenen Dynamik, in einer Reihe von Sektoren wie z.B. der Fischerei weitere Vereinbarungen getroffen werden. Obwohl ich also den Enthusiasmus über das erzielte Abkommen teile, bin ich weit weniger begeistert von der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren in Südafrika gelebt und gearbeitet. Ich habe miterleben müssen, wie Europa wegen protektionistischer und korporativistischer Reaktionen, die in eklatantem Widerspruch zu den schönen Absichtserklärungen über Solidarität mit der Regenbogennation standen, in der südafrikanischen Presse sehr heftig kritisiert worden ist. Nachdem der Rat ein von Kommissar De Pinheiro erzieltes Abkommen abgelehnt hatte, wurde in Südafrika sogar öffentlich die Frage gestellt, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, ein solches Abkommen zu schließen. Europa wird in Südafrika noch lange mit Portwein und Sherry gleichgesetzt werden. Insofern ist der Weg zu dem Abkommen eine verpaßte Chance gewesen, eine verpaßte Chance, von dem Image einer wegzukommen. In dem Bericht wird den regionalen Folgen dieses Abkommens zu Recht viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die Berichterstatterin hat darauf hingewiesen, daß für einige SACU-Länder die für sie sehr wichtigen Zolleinnahmen erheblich zurückgehen werden. Das Abkommen hat, vor allem unter dem Druck des Parlaments, versucht, dem vorzugreifen, nach wie vor ist aber Wachsamkeit geboten. Dieses Abkommen muß Südafrika auffordern, auch die regionale Zusammenarbeit zu fördern, und dazu beitragen, daß die südafrikanische Wirtschaft zum Motor für die Entwicklung in der gesamten Region wird. Ich gehöre zu denen, die Südafrika lieben: das Land, das Volk und seine Verantwortungsträger. Diese besondere Zuneigung kann und darf jedoch kein Alibi dafür sein, bei den Rahmenvoraussetzungen nicht dieselben Normen zugrunde zu legen wie für andere AKP-Länder. Die Fairness gebietet uns zuzugeben, daß in der Arbeit der südafrikanischen Behörden noch vieles im argen liegt – so gilt es beispielsweise, die weit verbreitete Korruption und die hohe Kriminalität zu bekämpfen. Gute Vereinbarungen machen gute Freunde. Dieses Abkommen berechtigt uns nicht nur, sondern es verpflichtet uns auch, weiterhin auf eine verantwortungsvolle Staatsführung und ein angemessenes Vorgehen gegen die Kriminalität zu drängen. Aber zugleich müssen wir die Regierung Südafrikas wirksam in ihrem Kampf gegen eine zweigeteilte Gesellschaft unterstützen. Nur wenn uns das gelingt, Herr Präsident, kann von einer wahren Partnerschaft zwischen Europa und Südafrika die Rede sein."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως και oι περισσότερoι συvάδελφoι στo Σώμα, θα ήθελα και εγώ vα εκφράσω τηv ικαvoπoίησή μoυ για τη σύvαψη αυτής της συμφωvίας. Πρόκειται χωρίς άλλo για μια σημαvτική συμφωvία η oπoία θα διευκoλύvει τηv έvταξη της Νοτίου Αφρικής στηv παγκόσμια oικovoμία, θα πρoαγάγει τηv πoλιτική σταθερότητα σε όλη τηv περιφέρεια και θα απoτελέσει ώθηση για τις εκατέρωθεv σχέσεις μας. Η εμπoρική συμφωvία παρεκκλίvει τωv κλασικώv συμφωvιώv, επειδή συvεκτιμά τηv ιδιαίτερη κατάσταση της Νοτίου Αφρικής. Γι' αυτό και δεv απoκλείστηκε o γεωργικός τoμέας και τovίζεται ιδιαιτέρως η αvαπτυξιακή συvεργασία. Η συμφωvία αυτή είvαι μια σημαvτική αρχή στηv oπoία πρέπει vα δoθεί συvέχεια. Επιπλέov, με βάση τη δυvαμική πoυ έχει αvαπτυχθεί, πρέπει vα συvαφθoύv περαιτέρω συμφωvίες σε oρισμέvoυς τoμείς, όπως η αλιεία. Συvεπώς, αv και συμμερίζoμαι τov εvθoυσιασμό πoυ επικρατεί για τη συμφωvία πoυ έχει συvαφθεί, δεv με εvθoυσίασε και τόσo o τρόπoς με τov oπoίo επετεύχθη. Τα τελευταία δύo χρόvια έζησα και εργάστηκα στη Νότιo Αφρική και υπoχρεώθηκα vα βλέπω τηv αυστηρή κριτική πoυ ασκούσε o voτιoαφρικαvικός Τύπoς έvαvτι της Ευρώπης, λόγω συντεχνιακών και πρoστατευτικώv αvτιδράσεωv, oι oπoίες βρίσκovται σε πλήρη αvτίθεση με τις όμoρφες δηλώσεις περί αλληλεγγύης με τη χώρα τoυ oυράvιoυ τόξoυ. Όταv τo Συμβoύλιo απέρριψε μια συμφωvία πoυ είχε επιτύχει o Επίτρoπoς De Pinheiro, στη Νότιο Αφρική τέθηκε πλέov αvoιχτά τo ερώτημα εάv είχε καv vόημα vα συvαφθεί μια παρόμoια συμφωvία. Η Νότιος Αφρική θα συvεχίσει για πάρα πoλύ καιρό vα ταυτίζει τηv Ευρώπη με τo port και τo sherry. Υπ’ αυτή τηv έvvoια τo στάδιo πoυ πρoηγήθηκε της συμφωνίας απoτελεί μια χαμέvη ευκαιρία vα απαλλαγoύμε από τηv εικόvα της Ευρώπης–οχυρού. Ορθώς δίvεται στηv έκθεση ιδιαίτερη σημασία στov περιφερειακό αvτίκτυπo της συμφωvίας αυτής. Η εισηγήτρια επισημαίvει ότι oρισμέvες χώρες της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής (SACU) θα βρεθoύv αvτιμέτωπες με μια σημαvτική μείωση τωv εσόδωv τoυς από τελωvειακoύς δασμoύς, εσόδωv τα oπoία έχoυv μεγάλη αvάγκη. Έγιvε μια πρoσπάθεια vα πρoληφθεί τo εvδεχόμεvo αυτό, κυρίως μετά από πίεση τoυ Κoιvoβoυλίoυ, αλλά πρέπει vα τηρηθεί στάση επαγρύπvησης. Η συμφωvία αυτή πρέπει vα ωθήσει τη Νότιο Αφρική στη σύσφιξη της συvεργασίας της με τηv περιφέρεια και vα καταστήσει τη voτιoαφρικαvική oικovoμία μoχλό αvάπτυξης ολόκληρης της περιφέρειας. Κύριε Πρόεδρε, αvήκω σε εκείvoυς πoυ αγαπoύv τη Νότιο Αφρική, τη χώρα, τoν λαό και τoυς ηγέτες της. Ωστόσo, αυτή η ιδιαίτερη σχέση oύτε μπoρεί oύτε και πρέπει vα χρησιμoπoιηθεί ως άλλoθι πρoκειμέvoυ vα μηv ισχύσoυv και γι' αυτήv oι ίδιoι όρoι και τα ίδια πρότυπα πoυ ισχύoυv έvαvτι άλλωv χωρώv ΑΚΕ. Η ειλικρίvεια μάς επιβάλλει vα αvαγvωρίσoυμε ότι η Νότιος Αφρική αvτιμετωπίζει oρισμέvες δυσλειτoυργίες τoυ κρατικoύ μηχαvισμoύ όπως η εκτεταμέvη διαφθoρά και η εγκληματικότητα. Οι καλoί λoγαριασμoί κάvoυv τoυς καλoύς φίλoυς. Η συμφωvία αυτή σημαίvει ότι όχι μόvo έχoυμε τo δικαίωμα αλλά και τηv υπoχρέωση vα επιμείvoυμε στη χρηστή διoίκηση και στηv απoτελεσματική καταπoλέμηση της εγκληματικότητας. Ταυτόχρovα όμως πρέπει vα υπoστηρίξoυμε πραγματικά τov αγώvα της κυβέρvησης της Νοτίου Αφρικής εvαvτίov μιας δυαδικής κoιvωvίας. Κύριε Πρόεδρε, μόvo αv επιτύχoυμε στηv πρoσπάθεια αυτή μπoρεί vα γίvει λόγoς για μια πραγματική συvεργασία μεταξύ Ευρώπης και Νοτίου Αφρικής."@el8
"Mr President, like most of my colleagues here, I too welcome the fact that this agreement has come about. Without further ado, we have an important agreement which will make it easier for South Africa to become further involved in the global economy, which will increase political stability throughout the region and which, come what may, will provide a strong boost to our bilateral relations. The trade agreement differs from traditional agreements because it takes South African specificity into account. That is why the agricultural sector has not been left out and great emphasis is placed on development cooperation, as indeed it should be. This agreement creates important momentum. But we must not allow it all to end here. We must not lose sight of the need for a follow-up. Furthermore, building on the dynamic that has come about, further agreements must be concluded in a number of sectors, in the fisheries sector for example. Therefore, whilst I share everyone’s enthusiasm for the agreement that has been reached, I am much less enthusiastic about the manner in which it has come about. I have lived and worked in South Africa for the past two years. I have had to watch Europe being severely taken to task in the South African press on account of corporate and protectionist reflexes which were in stark contrast to the fine declarations of intent about solidarity with the rainbow nation. When the Council rejected an agreement concluded by Commissioner De Pinheiro, the question was even openly asked in South Africa if there was still any point at all to concluding such an agreement. For a long time still to come, Europe will be identified with port and sherry in the minds of South Africans. In that respect, the run-up to the agreement was a lost opportunity; a lost opportunity to rid ourselves of the fortress Europe image. The report focuses a great deal on the regional consequences of this agreement, and rightly so. The rapporteur has pointed out that some SACU countries will see a sharp decline in the income from customs levies which is so important to them. The agreement has tried to anticipate this, due primarily to the pressure brought to bear by Parliament, but we need to remain vigilant. This agreement must invite South Africa to promote regional cooperation as well and must help the South African economy to become the driving force for development throughout the region. Mr President, I am one of South Africa’s great admirers: I love the landscape, the people and its leaders. However, this special affinity cannot and must not be used as an excuse for not setting the same standards when it comes to preconditions as we do for other ACP countries. Honesty compels us to recognise that South Africa is having to contend with certain dysfunctions in governmental conduct which include sharp rises in corruption and criminality. Good agreements make good friends. This agreement bestows on us not just the right but also the duty to continue to press for good governance and an effective approach to tackling criminality. Equally though, we must actively support the South African Government in its struggle to reform a society which has first and second class citizens. Mr President, only if we succeed in this can we talk in terms of there being a true partnership between Europe and South Africa."@en3
"(NL) Señor Presidente, al igual que la mayoría de mis colegas, me alegro mucho de que se haya alcanzado este Acuerdo. Se trata sin duda de un acuerdo importante. Fomentará la integración de Sudáfrica en la economía mundial, aumentará la estabilidad política en la zona y como quiera que sea dará un fuerte impulso a nuestras relaciones bilaterales. El Acuerdo de Comercio se diferencia de los acuerdos clásicos en la medida en que tiene en cuenta los rasgos específicos de Sudáfrica. Por eso mismo, no se ha dejado fuera al sector agrícola y se presta una especial atención al desarrollo y a la cooperación, como es debido. Este Acuerdo marca un hito, pero no puede ser el punto final. Es importante que velemos por la correcta aplicación del mismo. Además, es imprescindible que la dinámica actual se mantenga y que se logren acuerdos en otros sectores, por ejemplo en el ámbito de la pesca. Aunque comparta el entusiasmo que genera este acuerdo, no me entusiasma en absoluto la forma en que fue negociado. Los últimos dos años he vivido y he trabajado en Sudáfrica. Desafortunadamente, he sido testigo de cómo la prensa sudafricana reprochaba a Europa su actitud manifiestamente corporativista y proteccionista que no concordaba con las hermosas declaraciones sobre la solidaridad con la nación del arco iris. Cuando el Consejo rechazó el acuerdo logrado por el Comisario De Pinheiro, Sudáfrica comenzó a preguntarse si realmente tenía sentido alcanzar tal acuerdo. Tendrán que pasar muchos años hasta que los sudafricanos dejen de identificar a Europa con oporto y jerez. En este sentido, no hemos sabido aprovechar la oportunidad que se nos brindaba, no hemos sido capaces de acabar con nuestra imagen de una Europa fortaleza. Me parece positivo que el informe ponga de manifiesto las consecuencias regionales del Acuerdo. La ponente ha advertido que en algunos países SACU los ingresos por aranceles, que representan una parte importante del total de ingresos estatales, se reducirán drásticamente. El Acuerdo procura solventar este problema, sobre todo gracias a la presión ejercida por el Parlamento. Sin embargo, es aconsejable que no bajemos la guardia. El Acuerdo debe contribuir a que Sudáfrica fomente la cooperación regional, de tal modo que la economía sudafricana acabe impulsando el desarrollo de la región en su conjunto. Señor Presidente, soy un amante de Sudáfrica: me encanta el país, su población y sus dirigentes. Sin embargo, esta particular afinidad no puede acabar siendo un pretexto para que respecto a las condiciones básicas nos mostremos menos exigentes que con los demás países ACP. Debemos ser sinceros. Debemos reconocer que las autoridades sudafricanas tienen que hacer frente a toda una serie de disfunciones graves, como la corrupción y la criminalidad. Para ser buenos amigos hacen falta buenos acuerdos. El presente Acuerdo nos confiere el derecho y nos impone la obligación de seguir insistiendo en los principios de buen gobierno y erradicación de la criminalidad. Al mismo tiempo, es imprescindible que respaldemos a las autoridades sudafricanas en su lucha contra la sociedad dual. Señor Presidente, mientras no logremos este propósito la asociación entre Europa y Sudáfrica no será sino una quimera."@es12
"Arvoisa puhemies, kuten suurin osa kollegoista täällä, minäkin olen iloinen siitä, että sopimus on saatu aikaan. Tämä on ilman muuta tärkeä sopimus, joka helpottaa Etelä-Afrikan kytkemistä maailmantalouteen, parantaa poliittista vakautta koko alueella ja vahvistaa joka tapauksessa kovasti kahdenvälisiä suhteitamme. Kauppasopimus poikkeaa perinteisistä sopimuksista, koska siinä otetaan huomioon Etelä-Afrikan erityspiirteet. Siksi maataloussektoria ei ole jätetty ulkopuolelle ja kehitysyhteistyötä painotetaan vahvasti, mikä on oikein. Tämä sopimus antaa tärkeän sysäyksen. Se ei saa kuitenkaan olla päätepiste. Välttämätöntä seurantaa ei saa unohtaa. Lisäksi täytyy tehdä lisää sopimuksia, jatkaen syntyneen dynamiikan pohjalta, joillakin sektoreilla, kuten kalastussektorilla. Vaikka suhtaudunkin innokkaasti saavutettuun sopimukseen, en suhtaudu lainkaan niin innokkaasti siihen, miten se on saatu aikaan. Olen asunut ja työskennellyt kaksi edellistä vuotta Etelä-Afrikassa. Olen joutunut näkemään, kuinka Eurooppa on joutunut eteläafrikkalaisen lehdistön hampaisiin korporativististen ja protektionististen piirteiden vuoksi, jotka ovat olleet jyrkässä ristiriidassa sateenkaarivaltiolle annettujen kauniiden solidaaristen aiejulistusten kanssa. Sen jälkeen, kun neuvosto hylkäsi komission jäsen Pinheiron saavuttaman sopimuksen, Etelä-Afrikassa kysyttiin jopa julkisesti, olisiko enää järkevää solmia sellaista sopimusta. Eurooppa samastetaan Etelä-Afrikassa vielä pitkään portviiniin ja sherryyn. Siinä mielessä sopimuksen valmisteluaikana on menetetty tilaisuus poistaa imago. On oikein, että mietinnössä kiinnitetään paljon huomiota tämän sopimuksen alueellisiin seurauksiin. Esittelijä on maininnut, että jotkin SACU-maat menettävät huomattavan osan niille hyvin tärkeistä tullimaksutuloista. Sopimuksessa on pyritty ennakoimaan tämä erityisesti parlamentin painostuksesta, mutta valppautta tarvitaan. Tämän sopimuksen täytyy kannustaa Etelä-Afrikkaa edistämään alueellista yhteistyötä ja vaikuttaa siihen, että Etelä-Afrikan taloudesta tulee kehityksen veturi koko alueella. Arvoisa puhemies, kuulun niihin, jotka pitävät Etelä-Afrikasta: maasta, kansasta ja sen johtajista. Tämä erityinen hengenheimolaisuus ei kuitenkaan voi eikä saa olla tekosyynä sille, että reunaehtoihin ei sovelleta samoja normeja kuin muiden AKT-maiden tapauksessa. Rehellisyyden nimessä meidän on tunnustettava, että Etelä-Afrikka kärsii viranomaisten väärinkäytöksistä, kuten lisääntyvästä korruptiosta ja rikollisuudesta. Ystävyys syntyy hyvistä sopimuksista. Tämä sopimus ei tuo mukanaan meille pelkästään oikeutta vaan myös velvollisuuden vaatia edelleen hyvää hallintoa ja asianmukaista puuttumista rikollisuuteen. Samalla meidän kuitenkin täytyy tosiasiallisesti tukea Etelä-Afrikan hallitusta sen taistelussa kahtia jakautunutta yhteiskuntaa vastaan. Arvoisa puhemies, vain siinä tapauksessa, että onnistumme, voidaan puhua todellisesta kumppanuudesta Euroopan ja Etelä-Afrikan välillä."@fi5
"Monsieur le Président, comme la plupart de mes collègues, je me réjouis de la mise sur pied de cet accord. C'est un accord important qui facilitera la poursuite de l'intégration de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale, qui renforcera la stabilité politique dans toute la région et qui, quoi qu'il en soit, donnera un sérieux coup de pouce à nos relations bilatérales. L'accord commercial diffère des habituels, parce qu'il tient compte de la spécificité sud-africaine. Voilà pourquoi le secteur agricole n'est pas exclu et que l'accent est fortement mis sur la coopération au développement, à juste titre. Cet accord recèle une dynamique importante. Mais il ne peut pas être un point final. Il ne faut pas perdre de vue le suivi indispensable. De plus, sur la lancée de la dynamique créée, il faut conclure d'autres accords dans une série de secteurs comme la pêche. Bien que je partage donc l'enthousiasme concernant l'accord conclu, je suis nettement moins enthousiaste quant à la façon dont il a été conclu. Ces deux dernières années, j'ai vécu et travaillé en Afrique du Sud. J'ai pu voir comment la presse sud-africaine dénigrait l'Europe en raison de ses réflexes corporatistes et protectionnistes, en contraste flagrant avec les belles déclarations d'intention sur la solidarité avec la nation arc-en-ciel. Après le rejet par le Conseil d'un accord négocié par le commissaire De Pinheiro, la question a même été ouvertement posée en Afrique du Sud de savoir si la conclusion d'un tel accord avait encore un sens. En Afrique du Sud, l'Europe sera encore longtemps identifiée au porto et au sherry. Dans ce sens, la période qui a précédé l'accord a été une occasion manquée de nous défaire de l'image de forteresse Europe. À juste titre, le rapport consacre une grande attention aux conséquences régionales de cet accord. Le rapporteur souligne que plusieurs pays de l'union douanière d'Afrique australe verront fortement diminuer leurs revenus très importants des droits de douanes. L'accord a tenté d'anticiper la chose, surtout sous la pression du Parlement mais la vigilance reste de mise. Cet accord doit convier l'Afrique du Sud à favoriser aussi la coopération régionale et doit contribuer à faire de l'économie sud-africaine le levier du développement dans toute la région. J'appartiens, Monsieur le Président, à ceux qui aiment l'Afrique du Sud : le pays, le peuple et ses dirigeants. Cette affinité particulière ne peut et ne doit pas être prétexte cependant à ne pas appliquer en matière de conditions annexes les mêmes normes que pour les autres pays ACP. L'honnêteté nous oblige à reconnaître que l'Afrique du Sud souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'administration publique, comme la criminalité et la corruption très répandue. Les bons accords font les bons amis. Cet accord ne nous donne pas seulement le droit, il nous donne le devoir de continuer à insister sur une bonne gestion et une approche adéquate de la criminalité. Mais en même temps, nous devons réellement soutenir le gouvernement sud-africain dans sa lutte contre une société à deux vitesses. Monsieur le Président, ce n'est que si nous y parvenons que l'on pourra parler d'un véritable partenariat entre l'Europe et l'Afrique du Sud."@fr6
"Signor Presidente, come gran parte dei colleghi qui presenti, accolgo con favore la realizzazione del presente accordo, che senza dubbio sarà importante per facilitare l’ulteriore integrazione del Sud Africa nell’economia mondiale, aumenterà la stabilità politica in tutta la regione e, comunque, darà un forte impulso alle nostre relazioni bilaterali. L’accordo commerciale si distacca dagli accordi tradizionali in quanto tiene conto della specificità sudafricana. Ecco perché il settore agricolo non ne è rimasto escluso e si pone giustamente un forte accento sulla cooperazione allo sviluppo. Il presente accordo equivale a uno stimolo importante e pertanto non può certo rappresentare un punto di arrivo. Non dobbiamo perdere di vista il necessario Inoltre, partendo dall’attuale dinamica, occorre procedere a ulteriori accordi in una serie di settori, ad esempio la pesca. Dunque, per quanto condivida l’entusiasmo sull’accordo raggiunto, sono molto meno entusiasta della maniera in cui è stato realizzato. Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Sud Africa ed ho dovuto assistere al modo in cui l’Europa veniva duramente attaccata dalla stampa sudafricana a causa di riflessi corporativistici e protezionistici in profondo contrasto con tutte le belle dichiarazioni d’intenti sulla solidarietà con il Sud Africa. Dopo che il Consiglio aveva respinto un accordo raggiunto dal Commissario Pinheiro, in Sud Africa si cominciò a chiedere apertamente se aveva ancora senso concludere un accordo del genere. Per molto tempo ancora l’Europa in Sud Africa verrà identificata con il porto e lo In questo senso il processo che ha portato all’accordo ha rappresentato un’occasione perduta per liberarsi dall’immagine della cosiddetta “fortezza Europa”. A ragione, nella relazione si attira l’attenzione sulle conseguenze regionali del presente accordo. La relatrice indica che alcuni paesi SACU vedranno crollare gli introiti provenienti dai dazi doganali, per loro assai importanti. L’accordo ha tentato di anticipare tale conseguenza, soprattutto grazie alla pressione esercitata dal Parlamento, tuttavia è d’uopo continuare a essere cauti. Il presente accordo deve invitare il Sud Africa a promuovere anche la collaborazione regionale e deve contribuire a fare dell’economia sudafricana una leva per lo sviluppo di tutta la regione. Signor Presidente, io faccio parte di coloro i quali amano il Sud Africa: il paese, la popolazione e i suoi Tuttavia, questa speciale affinità non può e non deve diventare un alibi per non applicare alle condizioni collaterali le stesse norme che imponiamo agli altri paesi ACP. Per essere onesti dobbiamo riconoscere che il Sud Africa lotta con talune disfunzioni a livello amministrativo, ad esempio i gravi problemi della corruzione e della criminalità. Come dice il proverbio: patti chiari, amicizia lunga! Il presente accordo non solo ci dà il diritto, ma anche il dovere di continuare a insistere sulla necessità di una buona amministrazione e di un approccio adeguato nella lotta contro la criminalità. Ma al contempo dobbiamo appoggiare realmente il governo sudafricano nella sua lotta contro la divisione della società. Solo se vi riusciremo, signor Presidente, si potrà parlare di un vero partenariato fra l’Europa e il Sud Africa."@it9
"Mr President, like most of my colleagues here, I too welcome the fact that this agreement has come about. Without further ado, we have an important agreement which will make it easier for South Africa to become further involved in the global economy, which will increase political stability throughout the region and which, come what may, will provide a strong boost to our bilateral relations. The trade agreement differs from traditional agreements because it takes South African specificity into account. That is why the agricultural sector has not been left out and great emphasis is placed on development cooperation, as indeed it should be. This agreement creates important momentum. But we must not allow it all to end here. We must not lose sight of the need for a follow-up. Furthermore, building on the dynamic that has come about, further agreements must be concluded in a number of sectors, in the fisheries sector for example. Therefore, whilst I share everyone’s enthusiasm for the agreement that has been reached, I am much less enthusiastic about the manner in which it has come about. I have lived and worked in South Africa for the past two years. I have had to watch Europe being severely taken to task in the South African press on account of corporate and protectionist reflexes which were in stark contrast to the fine declarations of intent about solidarity with the rainbow nation. When the Council rejected an agreement concluded by Commissioner De Pinheiro, the question was even openly asked in South Africa if there was still any point at all to concluding such an agreement. For a long time still to come, Europe will be identified with port and sherry in the minds of South Africans. In that respect, the run-up to the agreement was a lost opportunity; a lost opportunity to rid ourselves of the fortress Europe image. The report focuses a great deal on the regional consequences of this agreement, and rightly so. The rapporteur has pointed out that some SACU countries will see a sharp decline in the income from customs levies which is so important to them. The agreement has tried to anticipate this, due primarily to the pressure brought to bear by Parliament, but we need to remain vigilant. This agreement must invite South Africa to promote regional cooperation as well and must help the South African economy to become the driving force for development throughout the region. Mr President, I am one of South Africa’s great admirers: I love the landscape, the people and its leaders. However, this special affinity cannot and must not be used as an excuse for not setting the same standards when it comes to preconditions as we do for other ACP countries. Honesty compels us to recognise that South Africa is having to contend with certain dysfunctions in governmental conduct which include sharp rises in corruption and criminality. Good agreements make good friends. This agreement bestows on us not just the right but also the duty to continue to press for good governance and an effective approach to tackling criminality. Equally though, we must actively support the South African Government in its struggle to reform a society which has first and second class citizens. Mr President, only if we succeed in this can we talk in terms of there being a true partnership between Europe and South Africa."@lv10
"­ Senhor Presidente, tal como a maior parte dos meus colegas, também eu me regozijo com a conclusão deste acordo. Sem mais, um acordo importante que irá facilitar uma maior integração da África do Sul na economia mundial, que irá aumentar a estabilidade política em toda a região e, que, seja como for, também significa um forte nas nossas relações bilaterais. O Acordo Comercial difere dos clássicos porque nele se tem em conta a especificidade sul­africana. Daí que o sector agrícola não tenha sido excluído e que, justificadamente, se dê forte realce à cooperação para o desenvolvimento. Este acordo constitui um importante. Não pode, porém, constituir um ponto final, não se podendo perder de vista o necessário . Além disso, é preciso, com base na dinâmica gerada, concluir mais acordos num certo número de sectores, como, por exemplo, no sector das pescas. Muito embora eu partilhe, portanto, do entusiasmo pelo acordo alcançado, estou muito menos entusiasmado com o processo como se realizou. Nos últimos dois anos, vivi e trabalhei na África do Sul. Fui forçado a ver a Europa ser duramente atacada na imprensa, pelos seus reflexos corporativistas e proteccionistas que se encontravam em contraste gritante com as belas declarações de intenção sobre solidariedade com a "Nação do Arco­Íris". Depois de o Conselho ter rejeitado um acordo alcançado pelo Comissário Pinheiro, a África do Sul perguntava­se abertamente se fazia realmente sentido concluir um acordo daqueles. Na África do Sul, a Europa irá ser ainda por muito tempo identificada com o vinho do porto e com o . Nesse sentido, a corrida de preparação para o acordo constituiu uma oportunidade perdida de apagar a imagem de uma . É justificadamente que no relatório se presta grande atenção às repercussões deste acordo a nível regional. A senhora relatora chamou a atenção para o facto de alguns países da SACU irem ver diminuir fortemente os rendimentos provenientes das taxas aduaneiras, rendimentos que tão importantes são para eles. O acordo tentou antecipar­se a isto, sobretudo sob pressão do Parlamento, continuando, porém, a impor­se vigilância. Este acordo deve convidar a África do Sul a promover também a cooperação e contribuir para que a economia sul­africana se transforme na alavanca para o desenvolvimento de toda a região. Senhor Presidente, eu pertenço ao número dos que gostam da África do Sul: do país, do povo, dos seus dirigentes. Essa afinidade especial não pode, nem deve, contudo, constituir um alibi para se não aplicarem as mesmas normas que aos restantes países ACP. A honestidade obriga­nos a reconhecer que a África do Sul está a lutar com algumas disfunções na actuação das autoridades, como é o caso de uma corrupção e uma criminalidade crescentes. Bom acordos fazem bons amigos. Este acordo não só nos concede o direito, como também nos impõe também o dever de continuar a insistir numa boa administração e numa abordagem adequada da criminalidade. Simultaneamente, porém, temos, realmente, de apoiar o Governo sul­africano na sua luta contra uma sociedade dual. Só se o conseguirmos, Senhor Presidente, poderemos falar de uma verdadeira parceria entre a Europa e a África do Sul."@pt11
"Herr talman! Precis som de flesta kolleger här så gläder jag mig över att det här avtalet slutits. Det är utan tvekan ett viktigt avtal som skall underlätta Sydafrikas vidare integrering i världsekonomin, som skall öka den politiska stabiliteten i hela regionen och som hur som helst innebär en kraftig i våra bilaterala förbindelser. Handelsavtalet avviker från klassiska eftersom det tas hänsyn till de särskilda förhållandena i Sydafrika. Av den anledningen har jordbrukssektorn inte uteslutits och utvecklingssamarbetet betonas starkt. Det här avtalet är en viktig överenskommelse. Det får dock inte bli en slutstation. Den som behövs får inte glömmas bort. Dessutom måste det byggas vidare på den dynamik som bildats och träffas ytterligare överenskommelser inom ett antal sektorer, till exempel fisket. Även om jag alltså delar entusiasmen över det avtal som uppnåtts så är jag mindre entusiastisk över det sätt som det kommit till stånd på. De senaste två åren har jag bott och arbetat i Sydafrika. Jag fick se hur Europa i den sydafrikanska pressen behandlades mycket kritiskt på grund av korporatistiska och protektionistiska reflexer som stod i skarp kontrast mot de snygga avsiktsförklaringarna om solidaritet med regnbågsnationen. Efter att rådet förkastat ett avtal som kommissionär De Pinheiro uppnått ställdes i Sydafrika till och med öppet frågan om det ville sluta ett sådant avtal. Europa kommer länge än att i Sydafrika identifieras med portvin och sherry. I det avseendet är ansatsen till avtalet en missad chans, en missad chans att skaka av sig bilden som ett . I betänkandet ägnas med rätta mycket uppmärksamhet åt de regionala följderna av det här avtalet. Föredraganden har pekat på att ett antal SACU-länder kommer att uppleva hur de för dem mycket viktiga inkomsterna från tullavgifter kraftigt kommer att sjunka. I avtalet har man försökt föregripa det, främst efter påtryckningar från parlamentet, men det gäller att vara vaksam. Det här avtalet måste vara en inbjudan till Sydafrika att också främja det regionala samarbetet och måste bidra till att den sydafrikanska ekonomin blir en hävstång för utvecklingen i hela regionen. Herr talman! Jag hör till dem som älskar Sydafrika: landet, folket, dess ledare. Den speciella samhörigheten får dock inte bli ett alibi för att när det gäller bivillkor inte hantera samma normer som för andra AVS-länder. Ärligheten kräver att vi erkänner att Sydafrika tampas med flera brister i myndighetsutövningen, till exempel en omfattande korruption och kriminalitet. Goda avtal gör goda vänner. Det här avtalet ger oss inte bara rätten, det ger oss även skyldigheten att fortsätta yrka för en bra regim och lämpliga åtgärder mot kriminaliteten. Samtidigt måste vi dock i handling stödja den sydafrikanska regeringen i dess kamp mot ett åtskilt samhälle. Endast om vi lyckas med det, herr talman, så kan det bli tal om ett varaktigt partnerskap mellan Europa och Sydafrika."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Euroopan linnoituksen"5
"sherry."9
"ylipäänsä"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph