Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-126"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.8.2-126"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am pleased to support this initiative on behalf of the European Free Alliance/Green Group in Parliament. We thank Mrs Kinnock for her efforts. Inter-state and, more recently, inter-regional alliances both within the European Union and with partners outside is an initiative we can pride ourselves on developing enthusiastically. Funding schemes such as INTERREG, PHARE and others are a clear expression of this ideology. This initiative of itself cannot be expected to resolve overnight, as it were, the problems of economic deprivation in the new South Africa. It has to address massive domestic problems including social integration, chronically poor housing for the majority of the population, massive unemployment and an economy that produces only 0.46% of world GDP. The concern of most South Africans is that our initiatives take so long before coming to fruition. We must ensure that all support schemes can be expedited far quicker than at present. An agreement that provides for the full liberalisation of 95% of South African exports to the EU over a ten-year period with tariffs eliminated on 86% of its industrial goods is a very long time to wait for a country facing such acute economic and social problems. Tariff restrictions are fine, but should be viewed in the context of the restrictions on third world countries exporting to the developed world being four times as stringent as the tariffs we face when we export to them. Inter-regional relationships must also be fostered with South Africa, a country of regions. The role that the regions and historical nations of the EU can have in building economic and cultural links with the diverse regions of Africa is vital and should be an essential prerequisite to its future prospects, as will the elimination of its debt. The decision of the World Economic Summit in Cologne this year to cancel $100 billion of third world debt was important in this regard and should be a catalyst for further action by all EU countries, not just the few. Financial partnership is not the panacea that will cure the problems of South Africa as a whole. A whole raft of issues that are crucial to the task of ensuring that South Africa is in a position to maximise the opportunities afforded by this agreement now need to be explored in a holistic way. The EU should be looking to develop strategies and training programmes to ensure that the regeneration of the South African economy is sustainable in the long term both economically and environmentally. I welcome this initiative."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg er glad for at støtte dette initiativ på vegne af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Vi takker fru Kinnock for hendes indsats. Alliancer mellem stater og senest mellem regioner både inden for Den Europæiske Union og med partnere uden for er et initiativ, vi kan være stolte af at udvikle med entusiasme. Finansieringsordninger såsom Interreg, Phare og andre er et klart udtryk for denne ideologi. Dette initiativ kan ikke i sig selv forventes at løse de problemer fra den ene dag til den anden, som økonomiske afsavn udgør i det nye Sydafrika. Det skal tage sig af massive nationale problemer, herunder social integration, kronisk dårlige boliger for størsteparten af befolkningen, massiv arbejdsløshed og en økonomi, der kun producerer 0,46% af verdens BNP. De fleste sydafrikaneres bekymring er, at det tager så lang tid for vores initiativer at blive realiseret. Vi må sikre, at alle støtteordninger kan gennemføres meget hurtigere end nu. En aftale, der sørger for fuld liberalisering af 95% af Sydafrikas eksport til EU over en tiårig periode med fjernelse af tolden på 86% af dets industrivarer, er meget lang tid at vente for et land, der står over for så akutte økonomiske og sociale problemer. Toldrestriktioner er helt i orden, men bør ses i sammenhæng med, at de restriktioner, der pålægges tredjeverdenslande, der eksporterer til den industrialiserede verden, er fire gange strengere end den told, som vi kommer ud for, når vi eksporterer til dem. Relationer mellem regioner må også fostres med Sydafrika, der er et land bestående af regioner. Den rolle, som EU's regioner og historiske nationer kan spille i forbindelse med etableringen af økonomiske og kulturelle bånd til forskellige regioner i Afrika, er af vital betydning og bør ligesom annulleringen af dets gæld være en væsentlig forudsætning for dets fremtidsperspektiver. Den beslutning, der blev truffet på det verdensøkonomiske topmøde i Köln i år om at annullere USD 100 milliarder af den tredje verdens gæld, var vigtig i denne henseende og bør udgøre en katalysator for yderligere foranstaltninger fra alle EU-lande og ikke kun nogle få. Finansielt partnerskab er ikke universalmidlet, der vil kurere Sydafrikas problemer som helhed. En hel hob af spørgsmål, der er uhyre vigtige for opgaven med at sikre, at Sydafrika er i stand til at øge de muligheder, der ligger i denne aftale, bør nu undersøges på en helhedsorienteret måde. EU bør søge at udvikle strategier og uddannelsesprogrammer, der sikrer, at den sydafrikanske økonomis genrejsning er bæredygtig på langt sigt både økonomisk og miljømæssigt. Jeg bifalder dette initiativ."@da1
"Herr Präsident, ich freue mich, diese Initiative im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz im Parlament unterstützen zu können. Wir danken Frau Kinnock für ihre Arbeit. Wir können stolz auf unsere Initiative in bezug auf den Abschluß zwischenstaatlicher und in jüngster Zeit auch interregionaler Abkommen sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch mit Partnern in Drittländern sein. Förderprogramme wie INTERREG, PHARE und andere belegen diese Strategie. Man kann nicht erwarten, daß mit dieser Initiative allein die bestehenden Wirtschaftsprobleme im neuen Südafrika sozusagen über Nacht gelöst werden können. Schwerwiegende innenpolitische Probleme müssen in Angriff genommen werden: soziale Integration, schlechte Wohnverhältnisse für den Großteil der Bevölkerung, enorme Arbeitslosigkeit und eine Wirtschaft, deren Leistung bei nur 0,46 % des weltweiten BIP liegt. Die Menschen in Südafrika sind vor allem besorgt darüber, daß unsere Initiativen so langsam in die Tat umgesetzt werden. Wir müssen dafür sorgen, daß alle Hilfsprogramme künftig viel schneller auf den Weg gebracht werden können. Für ein Land mit derart akuten wirtschaftlichen und sozialen Problemen ist die Zeit in einem Abkommen, in dem die Öffnung der europäischen Märkte für 95 % der südafrikanischen Ausfuhren auf einen Zeitraum von zehn Jahren und die Abschaffung von Zöllen auf 86 % der europäischen Industriegüter über zwölf Jahre lang vorgesehen ist, sehr lang. Zollbeschränkungen sind durchaus sinnvoll, man darf jedoch nicht übersehen, daß die Zollschranken für Länder der Dritten Welt, die ihre Waren in die entwickelten Länder exportieren wollen, viermal so hoch sind wie in der umgekehrten Richtung. Interregionale Beziehungen zu Südafrika, das selbst ein Land der Regionen ist, sollten ebenfalls gefördert werden. Die Rolle der Regionen und der historisch gewachsenen Nationen der EU beim Aufbau wirtschaftlicher und kultureller Verbindungen zu den unterschiedlichen Regionen in Afrika ist wichtig, und sie sollte ebenso wie ein Schuldenerlaß als wesentliche Grundlage für die Zukunft betrachtet werden. Die auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln getroffene Entscheidung über einen Schuldenerlaß in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für die Länder der Dritten Welt in diesem Jahr war von großer Bedeutung und sollte ein Ansporn für weitere Maßnahmen aller EU-Länder sein, nicht nur der wenigen, die sich dazu bereit erklärt haben. Finanzielle Unterstützung ist nicht das Allheilmittel zur Lösung aller Probleme in Südafrika. Eine ganze Reihe von Faktoren ist entscheidend, damit Südafrika die Möglichkeiten nutzen kann, die sich aus dem Abkommen ergeben. Diese Faktoren müssen nun eingehend geprüft werden. Von seiten der EU müssen Entwicklungsstrategien und Ausbildungsprogramme entwickelt werden, um die Erneuerung der südafrikanischen Wirtschaft langfristig sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch tragfähig zu gestalten. Ich begrüße diese Initiative."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, υπoστηρίζω με χαρά τηv πρωτoβoυλία αυτή εξ ovόματoς της Ομάδας τωv Πρασίvωv/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας στo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. Ευχαριστoύμε τηv κυρία Kinnock για τις πρoσπάθειές της. Οι διακρατικές και, πιo πρόσφατα, oι διαπεριφερειακές συμμαχίες τόσo εvτός της Ευρωπαϊκής Έvωσης όσo και με εταίρoυς εκτός αυτής απoτελoύv πρωτoβoυλία για τηv εvθoυσιώδη αvάπτυξη της oπoίας μπoρoύμε vα υπερηφαvευόμαστε. Χρηματoδoτικά πρoγράμματα όπως τo INTERREG, τo PHARE και άλλα εκφράζoυv σαφώς αυτή τηv ιδεoλoγία. Δεv μπoρεί vα αvαμέvεται από αυτή τηv πρωτoβoυλία vα επιλύσει μόνη της εv μία vυκτί, ας πoύμε, τα πρoβλήματα της oικovoμικής εξαθλίωσης της vέας Νoτίoυ Αφρικής. Πρέπει vα αvτιμετωπίσει τεράστια εγχώρια πρoβλήματα μεταξύ τωv oπoίωv τηv κoιvωvική έvταξη, τις χρόvιες άθλιες συvθήκες στέγασης για τηv πλειoψηφία τoυ πληθυσμoύ, τη μαζική αvεργία και μια oικovoμία πoυ παράγει μόvo τo 0,46% τoυ παγκόσμιoυ ΑΕΠ. Οι περισσότερoι Νoτιoαφρικαvoί πρoβληματίζovται γιατί oι πρωτoβoυλίες μας άργησαv τόσo vα τελεσφoρήσoυv. Πρέπει vα εξασφαλίσoυμε τη δυvατότητα διεκπεραίωσης όλωv τωv πρoγραμμάτωv υπoστήριξης με ρυθμό πoλύ ταχύτερo από τov σημεριvό. Μια συμφωvία πoυ πρoβλέπει τηv πλήρη ελευθέρωση τoυ 95% τωv εξαγωγώv της Νoτίoυ Αφρικής πρoς τηv ΕΕ εvτός δέκα ετώv με κατάργηση τωv δασμώv σε πoσoστό 86% τωv βιoμηχαvικώv πρoϊόvτωv της είvαι πάρα πoλύ μεγάλη αvαμovή για μια χώρα πoυ αvτιμετωπίζει τόσo έvτovα oικovoμικά και κoιvωvικά πρoβλήματα. Οι δασμoλoγικoί περιoρισμoί είvαι σωστoί αλλά θα πρέπει vα εvταχθoύv στo πλαίσιo τωv περιoρισμώv όσov αφoρά τις εξαγωγές από τις χώρες τoυ Τρίτoυ Κόσμoυ πρoς τov αvαπτυγμέvo κόσμo, περιoρισμώv τέσσερεις φoρές αυστηρότερωv έvαvτι τωv δασμώv πoυ αvτιμετωπίζoυμε στις δικές μας εξαγωγές πρoς τις εv λόγω χώρες. Πρέπει επίσης vα καλλιεργηθoύv oι διαπεριφερειακές σχέσεις με τη Νότιo Αφρική, μια χώρα περιφερειώv. Ο ρόλoς πoυ μπoρoύv vα διαδραματίσoυv oι περιφέρειες και τα ιστoρικά έθvη της ΕΕ στη δημιoυργία oικovoμικώv και πoλιτιστικώv δεσμώv με τις διάφoρες περιφέρειες της Αφρικής είvαι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει vα απoτελεί απαραίτητη πρoϋπόθεση για τις μελλovτικές της πρooπτικές, όπως τηv εξάλειψη τoυ χρέoυς της. Η απόφαση πoυ ελήφθη κατά τη φετιvή Παγκόσμια Οικovoμική Διάσκεψη Κoρυφής στηv Κoλωvία για τηv παραγραφή 100 δισεκατoμμυρίωv δoλαρίωv από τo χρέoς τoυ Τρίτoυ Κόσμoυ ήταv σημαvτική από αυτή τηv άπoψη και θα πρέπει vα λειτoυργήσει καταλυτικά για περαιτέρω δράση από όλες τις χώρες της ΕΕ και όχι μόvo από μερικές. Η oικovoμική εταιρική σχέση δεv απoτελεί παvάκεια πoυ θα θεραπεύσει όλα τα πρoβλήματα της Νoτίoυ Αφρικής. Πoλλά θέματα απoφασιστικής σημασίας ώστε vα εξασφαλισθεί πως η Νότιoς Αφρική είvαι σε θέση vα μεγιστoπoιήσει τις ευκαιρίες πoυ παρέχovται από τηv παρoύσα συμφωvία χρειάζεται πλέov vα διερευvηθoύv με oλιστικό τρόπo. Η ΕΕ θα πρέπει vα φρovτίσει για τηv αvάπτυξη στρατηγικώv και εκπαιδευτικώv πρoγραμμάτωv, πρoκειμέvoυ vα εξασφαλισθεί πως η αvαγέvvηση της voτιoαφρικαvικής oικovoμίας θα είvαι μακρoπρόθεσμα αειφόρoς τόσo από oικovoμική όσo και από περιβαλλovτική άπoψη. Χαιρετίζω αυτή τηv πρωτoβoυλία."@el8
"(EN) Señor Presidente, me complace apoyar esta iniciativa en nombre del Grupo Verdes/Alianza Libre Europea. Agradecemos a la Sra. Kinnock sus gestiones. Las alianzas interestatales y, más recientemente, interregionales tanto dentro de la Unión Europea como con socios de fuera de ella es una iniciativa de cuya formulación entusiasta podemos enorgullecernos. Los planes de financiación como INTERREG, PHARE y otros son una expresión clara de esa ideología. No se puede esperar que esta iniciativa por sí sola resuelva de la noche a la mañana, por decirlo así, los problemas de la privación económica en la nueva Sudáfrica. Tiene que abordar problemas internos colosales, incluidos la integración social, la escasez crónica de viviendas para la mayoría de la población, desempleo en masa y una economía que produce sólo el 0,46% del PIB mundial. La preocupación de la mayoría de los sudafricanos es la de que nuestras iniciativas tarden tanto en dar fruto. Debemos velar por que se aceleren todos los planes de apoyo mucho más que en el presente. Un acuerdo que establece la liberalización total del 95% de las exportaciones sudafricanas a la UE a lo largo de un período de diez años con la eliminación de los aranceles correspondientes al 86% de sus productos industriales abarca un tiempo demasiado largo para un país que afronta problemas económicos y sociales tan graves. Las restricciones arancelarias están bien, pero se debe tener en cuenta que las restricciones a las exportaciones de países del tercer mundo con destino al mundo desarrollado son cuatro veces más rigurosas que los aranceles que nosotros afrontamos cuando exportamos a esos países. También se deben fomentar las relaciones interregionales con Sudáfrica, país de regiones. El papel que las regiones y las naciones históricas de la UE pueden desempeñar en la creación de vínculos económicos y culturales con las diversas regiones de África es decisivo y debe ser un requisito previo esencial para sus perspectivas en el futuro, como también la eliminación de la deuda. La decisión de la Cumbre Económica Mundial, celebrada en Colonia este año, de cancelar 100.000 millones de dólares de deuda del tercer mundo fue importante a ese respecto y debe surtir un efecto catalizador para la adopción de otras medidas por todos los países de la UE y no sólo unos pocos. La cooperación financiera no es la panacea que vaya a curar los problemas de Sudáfrica en conjunto. Ahora hay que examinar de forma holística toda una serie de cuestiones que son decisivas para la tarea consistente en velar por que Sudáfrica esté en condiciones de aprovechar al máximo las oportunidades brindadas por este acuerdo. La UE debe procurar formular estrategias y programas de capacitación para velar por que la regeneración de la economía sudafricana sea sostenible a largo plazo tanto económica como medioambientalmente. Acojo con satisfacción esta iniciativa."@es12
"Arvoisa puhemies, tuen mielihyvin tätä aloitetta Euroopan vapaa allianssi/Vihreät -ryhmän nimissä. Me kiitämme Kinnockia hänen ponnisteluistaan. Valtioiden väliset ja vielä tuoreemmat alueiden väliset liittoutumat sekä Euroopan unionin että sen ulkopuolella olevien kumppaneiden kanssa on aloite, jonka innokkaasta kehittämisestä voimme ylpeillä. Sellaisten ohjelmien, kuten Interreg-ohjelman, Phare-ohjelman ja muiden perustaminen on tämän ideologian selkeä ilmentymä. Tämän aloitteen ei voi olettaa ratkaisevan yhdessä yössä, kuten oletettiin, uuden Etelä-Afrikan taloudellisten puutteiden aiheuttamia ongelmia. Sen on keskityttävä asianomaisen maan vakaviin ongelmiin, joihin kuuluvat sosiaalinen integraatio, vaikeat ja huonot asunto-olosuhteet suurimmalla osalla väestöstä, valtava työttömyys, ja talous, joka tuottaa ainoastaan 0,46% maailman bruttokansantuotteesta. Useimpien eteläafrikkalaisten huoli on se, että kestää niin kauan, ennen kuin meidän aloitteemme alkaa kantaa hedelmää. Meidän on varmistettava, että kaikkia tukisuunnitelmia voidaan vauhdittaa paljon nykyistä nopeammin. Sopimus, joka mahdollistaa sen, että EU vapauttaa markkinansa 95 %:lle eteläafrikkalaisista vientituotteista 10 vuoden kuluessa ja että tullit poistetaan 86 %:sta Etelä-Afrikan teollisuustuotteita, on hyvin pitkä aika odotettavaksi maalle, joka joutuu kohtaamaan niin vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tullien rajoittaminen on hyvä asia, mutta pitää ottaa huomioon, että kun kolmannet maat vievät kehittyneisiin maihin, tullit ovat neljä kertaa niin ankarat, kuin me joudumme maksamaan viedessämme tavaraa niille. Alueiden välisiä suhteita on vaalittava myös Etelä-Afrikan kanssa, joka on eri alueiden muodostama maa. Se tehtävä, joka EU:n alueilla ja EU:n historiallisilla kansoilla voi olla rakennettaessa taloudellisia ja kulttuurisia yhteyksiä Afrikan eri alueiden kanssa on elintärkeä, ja sen olisi oltava tärkeä elinehto Afrikan tulevaisuudennäkymille, kuten on myös sen velkojen eliminoiminen. Tämän vuoden Kölnin G7-ryhmän taloushuippukokouksessa syntynyt päätös mitätöidä 100 miljardia dollaria kolmansien maiden veloista oli tässä mielessä tärkeä, ja sen olisi toimittava katalysaattorina kaikille EU-maiden tekemille toimenpiteille eikä vain muutamille. Rahoituskumppanuus ei ole yleislääke, jolla hoidetaan Etelä-Afrikan ongelmat kokonaisuutena. Useita kysymyksiä, jotka ovat ratkaisevia siinä tehtävässä, jossa varmistetaan, että Etelä-Afrikka kykenee maksimoimaan tämän sopimuksen suomat mahdollisuudet, pitää nyt tarkastella kokonaisvaltaisesti. EU:n pitäisi pyrkiä kehittämään strategioita ja koulutusohjelmia varmistaakseen, että Etelä-Afrikan talouden uudistuminen olisi pitkällä aikavälillä kestävä sekä taloudelliselta että ympäristöä koskevalta kannalta. Olen tyytyväinen tähän aloitteeseen."@fi5
"Monsieur le Président, je suis heureux de soutenir cette initiative au nom du groupe Verts/Alliance libre européenne du Parlement. Nous remercions Mme Kinnock pour le travail qu'elle a accompli. Les alliances entre les États et, plus récemment, entre les régions, à la fois au sein et en dehors de l'Union européenne constituent une initiative que nous pouvons nous enorgueillir de développer de manière enthousiaste. Les projets de financement tels qu'Interreg ou PHARE sont clairement le reflet de cette philosophie. On ne peut s'attendre à ce que cette initiative résolve d'elle-même, du jour au lendemain, les problèmes de privation économique qui frappent la nouvelle Afrique du Sud. Elle doit s'attaquer à des problèmes domestiques aigus tels que l'intégration sociale, le problème chronique ayant trait au logement médiocre pour la majorité de la population, un chômage de masse et une économie dont la part du PIB mondial n'atteint que 0,46%. La plupart des Sud-Africains craignent que nos initiatives prennent trop de temps avant de porter leurs fruits. Nous devons faire en sorte que tous les projets de soutien puissent être mis en œuvre beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. La durée de dix ans stipulée dans l'accord et à la fin de laquelle l'Europe ouvrira ses marchés à 95% des exportations sud-africaines, les droits de douane de 86% des produits industriels sud-africains étant supprimés, constitue une longue période pour un pays frappé par des problèmes économiques et sociaux aussi aigus. La réduction des droits de douane est une bonne chose. Toutefois, nous devons considérer le fait que les réductions accordées aux exportations des pays du tiers monde vers les pays développés sont quatre fois plus importantes que les droits auxquels nous sommes confrontés lorsque nous exportons vers ces pays. Il convient de promouvoir les relations interrégionales avec l'Afrique du Sud, un pays de régions. Le rôle que les régions et les nations historiques de l'UE peuvent jouer dans l'établissement de liens économiques et culturels avec les diverses régions d'Afrique du Sud est crucial et devrait constituer une condition préalable essentielle aux futures perspectives envisagées par ce pays, telles que l'élimination de la dette. À cet égard, la décision prise cette année par le Sommet économique mondial à Cologne d'effacer un montant de 100 milliards de dollars de la dette du tiers monde est importante et doit jouer le rôle de catalyseur pour tous les pays de l'UE et pas seulement quelques-uns d'entre eux. Le partenariat financier n'est pas la panacée qui permettra de résoudre d'une manière globale les problèmes de l'Afrique du Sud. Il convient aujourd'hui d'explorer globalement toute une série de questions cruciales pour garantir que l'Afrique du Sud soit en mesure de maximiser les opportunités offertes par cet accord. L'UE devrait chercher à développer des stratégies et des programmes de formation pour faire en sorte que la régénération de l'économie sud-africaine revête un caractère durable à long terme, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. Je soutiens cette initiative."@fr6
"Signor Presidente, sono lieto di appoggiare questa iniziativa a nome del gruppo Verde/Alleanza libera europea di questo Parlamento e ringraziamo la onorevole Kinnock per il lavoro svolto. Le alleanze internazionali e interregionali, all’interno dell’Unione europea e con esterni, sono iniziative che dobbiamo essere fieri di sviluppare. Chiara testimonianza di questa convinzione sono i programmi di finanziamento come INTERREG, PHARE e altri. Non possiamo certo aspettarci che da un giorno all’altro tale iniziativa sia in grado da sola di risolvere le difficoltà dell’economia del nuovo Sud Africa. Occorre considerare gli enormi problemi interni di integrazione sociale, il cronico problema di alloggi miserandi per la maggior parte della popolazione, la massiccia disoccupazione e un’economia che produce soltanto lo 0,46 percento del PIL mondiale. La preoccupazione della maggioranza dei sudafricani è che le nostre iniziative richiedano tantissimo tempo per divenire realtà. Dobbiamo pertanto fare in modo che i piani di sostegno siano esperiti molto più rapido di quanto avviene al momento. L’accordo prevede dieci anni per la totale liberalizzazione del 95 percento delle esportazioni sudafricane verso l’UE e per l’eliminazione delle barriere tariffarie sull’86 percento dei suoi prodotti industriali, ma per un paese che si dibatte in problemi economici e sociali così acuti si tratta di un’attesa lunghissima. Le restrizioni tariffarie possono anche andare bene ma bisogna considerare che le restrizioni imposte ai paesi del terzo mondo che esportano verso il mondo sviluppato sono quattro volte più severe delle barriere tariffarie che colpiscono le nostre esportazioni verso quei paesi. Con il Sud Africa, paese con diverse regioni, occorre favorire anche le relazioni interregionali. Il ruolo che le regioni e le nazioni tradizionali dell’UE possono svolgere nel costruire legami economici e culturali con le varie regioni africane è vitale e dovrebbe costituire un prerequisito essenziale per le sue prospettive future, esattamente come l’eliminazione del suo indebitamento. La decisione di cancellare 100 miliardi di dollari del debito del terzo mondo, presa quest’anno a Colonia dal Vertice sull’economia mondiale, ha costituito un atto importante e dovrebbe fungere da catalizzatore per ulteriori azioni da parte di tutti i paesi dell’UE e non soltanto di alcuni. Il partenariato finanziario non è la panacea per tutti i problemi del Sud Africa. Occorre invece adesso esplorare globalmente tutta una serie di questioni cruciali per garantire che il Sud Africa sia in grado di giovarsi al massimo delle opportunità offerte da questo accordo. L’UE dovrebbe sviluppare strategie e programmi di formazione tesi alla rigenerazione sostenibile a lungo termine dell’economia sudafricana sia dal punto di vista economico che ambientale. Accolgo pertanto con favore questa iniziativa."@it9
"Mr President, I am pleased to support this initiative on behalf of the European Free Alliance/Green Group in Parliament. We thank Mrs Kinnock for her efforts. Inter-state and, more recently, inter-regional alliances both within the European Union and with partners outside is an initiative we can pride ourselves on developing enthusiastically. Funding schemes such as INTERREG, PHARE and others are a clear expression of this ideology. This initiative of itself cannot be expected to resolve overnight, as it were, the problems of economic deprivation in the new South Africa. It has to address massive domestic problems including social integration, chronically poor housing for the majority of the population, massive unemployment and an economy that produces only 0.46% of world GDP. The concern of most South Africans is that our initiatives take so long before coming to fruition. We must ensure that all support schemes can be expedited far quicker than at present. An agreement that provides for the full liberalisation of 95% of South African exports to the EU over a ten-year period with tariffs eliminated on 86% of its industrial goods is a very long time to wait for a country facing such acute economic and social problems. Tariff restrictions are fine, but should be viewed in the context of the restrictions on third world countries exporting to the developed world being four times as stringent as the tariffs we face when we export to them. Inter-regional relationships must also be fostered with South Africa, a country of regions. The role that the regions and historical nations of the EU can have in building economic and cultural links with the diverse regions of Africa is vital and should be an essential prerequisite to its future prospects, as will the elimination of its debt. The decision of the World Economic Summit in Cologne this year to cancel $100 billion of third world debt was important in this regard and should be a catalyst for further action by all EU countries, not just the few. Financial partnership is not the panacea that will cure the problems of South Africa as a whole. A whole raft of issues that are crucial to the task of ensuring that South Africa is in a position to maximise the opportunities afforded by this agreement now need to be explored in a holistic way. The EU should be looking to develop strategies and training programmes to ensure that the regeneration of the South African economy is sustainable in the long term both economically and environmentally. I welcome this initiative."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het verheugt mij namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie te kunnen meedelen dat wij dit initiatief ondersteunen. We bedanken mevrouw Kinnock voor het werk dat zij heeft verricht. De bevordering van interstatelijke en, meer recentelijk, interregionale bondgenootschappen zowel binnen de Europese Unie als met partners daarbuiten, is een initiatief waar we ons actief en enthousiast voor inzetten en daar kunnen we trots op zijn. Steunprogramma’s als INTERREG, PHARE en andere zijn een duidelijke uitdrukking van deze filosofie. Men kan niet verwachten dat dit initiatief volstaat om de economische ellende in het nieuwe Zuid-Afrika als het ware in één klap op te lossen. Het gaat om enorme binnenlandse problemen, waaronder sociale integratie, permanente slechte huisvesting voor de meerderheid van de bevolking, massale werkloosheid en een economie die slechts 0,46% van het mondiale BBP produceert. Waar de meeste Zuid-Afrikanen zich druk over maken is dat het zo lang duurt voor onze initiatieven worden uitgevoerd. We moeten ervoor zorgen dat alle steunprogramma’s veel sneller kunnen worden uitgevoerd dan nu het geval is. Voor een land dat te maken heeft met dusdanig acute economische en sociale problemen biedt een overeenkomst die over een periode van tien jaar voorziet in volledige liberalisering van 95% van de Zuid-Afrikaanse export naar de EU en opheffing van douanerechten op 86% van de industrieproducten uit de EU, te weinig perspectieven op korte termijn. Zo lang kan Zuid-Afrika niet wachten. Invoerrechten zijn prima, maar we mogen niet vergeten dat de heffingen op de export van derdewereldlanden naar rijke landen vier keer zo hoog liggen als de invoerrechten die wij moeten betalen wanneer we naar deze landen exporteren. Evenzeer moeten interregionale betrekkingen met Zuid-Afrika, een land met een grote regionale diversiteit, worden bevorderd. Regio’s en landen van de EU die historische banden hebben met Afrika kunnen een cruciale rol spelen bij het opbouwen van economische en culturele banden met de verschillende regio’s van Afrika. Als wij Afrika een toekomstperspectief willen bieden is het absoluut noodzakelijk dat wij deze rol vervullen. Dit geldt ook voor de kwijtschelding van schulden. De beslissing van de economische wereldtop in Keulen van dit jaar om 100 miljard USD van de schuld van derdewereldlanden kwijt te schelden, was in dit opzicht heel belangrijk en zou de katalysator moeten zijn voor verdere acties van alle, en niet slechts een paar EU-landen. Financiële partnerschappen zijn niet het wondermiddel dat alle problemen van Zuid-Afrika zal oplossen. Als we ervoor willen zorgen dat Zuid-Afrika maximaal gebruik kan maken van de mogelijkheden van deze overeenkomst moeten we een heleboel kwesties onderzoeken die daarmee verband houden en we moeten deze kwesties benaderen vanuit een allesomvattende visie. De EU moet zich bezighouden met de ontwikkeling van strategieën en onderwijsprogramma’s om te zorgen voor een zowel op economisch als op milieugebied duurzame ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse economie. Ik begroet dit initiatief."@nl2
"Senhor Presidente, é com todo o prazer que apoio esta iniciativa em nome do Grupo V/ALE no Parlamento. Agradecemos à senhora deputada Kinnock os seus esforços. As alianças inter-estatais e, mais recentemente, inter-regionais, quer dentro da União Europeia, quer com parceiros externos são iniciativas de cujo desenvolvimento entusiástico podemos orgulhar-nos. Os regimes de financiamento, tais como o INTERREG, PHARE e outros são uma expressão clara dessa filosofia. Não se pode esperar que esta iniciativa resolva, por si só e de um dia para o outro, os problemas da privação económica na nova África do Sul. Esta iniciativa tem que abordar problemas domésticos gravíssimos, incluindo a integração social, a degradação crónica da habitação da maioria da população, o desemprego maciço e uma economia que apenas produz 0,46% do PIB mundial. A preocupação da maioria dos sul-africanos prende-se com o facto de as nossas iniciativas demorarem muito a dar frutos. Devemos assegurar que todos os regimes de apoio sejam processados de forma mais célere do que actualmente acontece. Um acordo que prevê a liberalização total de 95% das exportações da África do Sul para a UE, durante um período de 10 anos, com a eliminação de direitos sobre 86% dos seus bens industriais, representa uma espera muito longa para um país que se depara com problemas económicos e sociais extremamente graves. As restrições tarifárias são positivas, mas deverão ser vistas num contexto em que as restrições aos países terceiros que exportam para o mundo industrializado são quatro vezes mais rígidas do que as tarifas que enfrentamos quando exportamos para esses mesmos países. As relações inter-regionais devem também ser fomentadas com a África do Sul, um país de regiões. O papel que as regiões e nações históricas da UE podem desempenhar na construção de laços económicos e culturais com as diversas regiões da África é vital e deveria constituir um requisito prévio para as suas perspectivas futuras, como acontece com a eliminação da sua dívida. A este respeito, a decisão da Cimeira Económica Mundial, realizada este ano em Colónia, de perdoar 100 mil milhões de dólares da divida do terceiro mundo foi importante, devendo servir de catalisador para novas acções por parte de todos os países da UE, e não apenas de alguns. A parceria financeira não é uma panaceia que cure os problemas da África do Sul no seu conjunto. É preciso que uma série de medidas, cruciais para a tarefa de assegurar que a África do Sul esteja em posição de maximizar as oportunidades proporcionadas por este acordo, sejam exploradas de forma holística. A UE deveria procurar desenvolver estratégias e programas de formação, a fim de garantir que a regeneração da economia da África do Sul seja sustentável a longo prazo, quer em termos económicos, quer ambientais. Congratulo-me com esta iniciativa."@pt11
"Herr talman! Jag är glad att kunna stödja detta initiativ på Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansens vägnar. Vi tackar fru Kinnock för hennes arbete. Mellanstatliga och, under senare tid, mellanregionala allianser, både i Europeiska unionen och med partner utanför, är ett initiativ som vi kan vara stolta över att vi har utvecklat på ett entusiastiskt sätt. Finansieringsprogram som t.ex. Interreg, Phare och andra är ett tydligt uttryck för denna ideologi. Detta initiativ i sig självt kan inte förväntas att över en natt, så att säga, lösa problemen rörande den ekonomiska situationen i det nya Sydafrika. Man måste ta itu med stora inhemska problem, inklusive social integration, kroniskt dåliga bostäder för huvuddelen av befolkningen, hög arbetslöshet och en ekonomi som bara producerar 0,46 procent av världens totala BNI. Bekymret för de flesta sydafrikaner är att det tar så lång tid för våra initiativ att bära frukt. Vi måste se till att alla stödprogram går att verkställa betydligt snabbare än vad som är fallet i dag. Ett avtal som innebär en fullständig avreglering av 95 procent av Sydafrikas export till EU över en tioårsperiod och borttagna tariffer på 86 procent av landets industrivaror är en mycket lång tid att vänta för ett land som drabbats av så akuta ekonomiska och sociala problem. Tariffbegränsningar är bra, men måste ses mot bakgrund av att begränsningarna för de utvecklingsländer som exporterar till industriländer är fyra gånger så stränga som de tariffer som gäller när vi exporterar till dem. Mellanregionala förbindelser måste också utvecklas med Sydafrika, som är ett land som består av regioner. Den roll som regionerna och EU:s historiska nationer kan spela vid skapandet av ekonomiska och kulturella länkar mellan de olika regionerna i Afrika är avgörande, och bör vara ett nödvändigt villkor för landets framtida möjligheter, på samma sätt som borttagandet av dess skulder. Beslutet som togs vid det internationella ekonomiska toppmötet i Köln i år, att efterskänka 100 miljarder USD av utvecklingsländernas skulder var viktigt i detta avseende, och bör vara en katalysator för ytterligare åtgärder från alla EU-länder, inte bara ett fåtal. Ett ekonomiskt partnerskap är ingen patentlösning på problemen i Sydafrika i sin helhet. En hel rad frågor som är avgörande för uppgiften att se till att Sydafrika kan maximera de möjligheter som skapas genom detta avtal måste nu undersökas på ett övergripande sätt. EU bör se till att utveckla strategier och fortbildningsprogram för att säkerställa att återuppbyggnaden av den sydafrikanska ekonomin blir hållbar i ett längre perspektiv, både i ekonomiskt och miljömässigt avseende. Jag välkomnar detta initiativ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph