Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-125"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, lige så gavmild Europa var med smukke ord ved afskaffelsen af apartheid, lige så nærig viste det sig i forbindelse med økonomiske indrømmelser. Denne kræmmermentalitet herskede der ikke hos Kommissionen, men hos de kortsynede europæiske regeringer, som lod deres nationale særinteresser veje tungere end den sydafrikanske befolknings velfærd. Af en rapport fra UNCTAD for nylig fremgår det, at Sydafrikas import fra Den Europæiske Union sandsynligvis vil stige mere end eksporten til dette marked. For så vidt som dette er tilfældet, skal aftalen bestemt justeres. Vi vil derfor nøje holde øje med aftalens konkrete virkning. SADC-landene må ikke stilles ugunstigt på grund af Sydafrikas forbindelser med Europa. Også her gælder, at en god nabo er bedre end en fjern ven. Sydafrika skal netop give en impuls til hele regionens udvikling. Dets aggressive ekspansion i nabolandene bidrager ikke hertil. Handelsbalancen med de tilgrænsende lande er fuldstændig uligevægtig. Sydafrika eksporterer syv gange så meget, som det importerer. Ligesom Pretoria selv har fået toldpræferencer af Den Europæiske Union, således kunne Pretoria også tilkende sine naboer toldpræferencer. Økonomisk udvikling er jo væsentlig for den politiske stabilitet og fred i hele regionen. Til trods for vores kritik af Den Europæiske Unions holdning tillægger vi aftalens grundlæggende målsætning stor betydning, Sydafrikas økonomiske udvikling og integrationen i verdenshandlen. Derfor støtter vi fru Kinnocks henstilling. Hr. formand, på mit sprog siger vi: Hellere et halvt æg end en tom æggeskal."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, vaikka Eurooppa on ollut niin jalomielinen kauniine sanoineen apartheidia purettaessa, se on ollut kitsas taloudellisissa myönnytyksissä. Tämä kapea-alainen näkemys ei ole vallinnut komissiossa vaan lyhytnäköisten Euroopan hallitusten joukossa, jotka antoivat suuremman painon kansallisille eduilleen kuin Etelä-Afrikan väestön hyvinvoinnille. UNCTADin tuoreimmasta kertomuksesta käy ilmi, että Etelä-Afrikan tuonti Euroopan unionista todennäköisesti kasvaa enemmän kuin sen vienti näille markkinoille. Sikäli kuin tilanne on tällainen, sopimusta täytyy varmasti tarkistaa. Siksi seuraamme tarkasti sopimuksen konkreettista valmistelua. Etelä-Afrikan suhteet Eurooppaan eivät saa saattaa SADC-maita epäsuotuisaan asemaan. Myös tähän asiaan pätee: parempi hyvä naapuri kuin kaukainen ystävä. Etelä-Afrikan täytyy antaa sysäys koko alueen kehittymiselle. Sen aggressiivinen laajentuminen naapurimaihin ei edistä sitä. Kauppa rajanaapurimaiden kanssa on täysin epätasapainossa. Etelä-Afrikka vie seitsemän kertaa enemmän kuin tuo. Pretoria on itse saanut tullietuja Euroopan unionilta, ja nämä edut sen täytyisi voida myöntää myös naapurimailleen. Taloudellinen kehitys on tosiaan oleellista poliittisen vakauden ja rauhan kannalta koko alueella. Huolimatta Euroopan unionin asenteeseen kohdistamastamme arvostelusta pidämme hyvin tärkeänä sopimuksen perustavoitetta, Etelä-Afrikan taloudellista kehitystä ja sen integrointia maailmankauppaan. Siksi kannatamme Kinnockin suosituksia. Arvoisa puhemies, hollannissa on sanonta : parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman! Lika givmilt som Europa var med vackra ord när apartheid avskaffades, lika snålt visade det sig vara när det gällde ekonomiska eftergifter. Den här småborgerliga mentaliteten fanns inte hos kommissionen utan hos de kortsiktiga europeiska regeringar som lät sina nationella delintressen väga tyngre än den sydafrikanska befolkningens välfärd. Av en färsk rapport från UNCTAD framgår det att Sydafrikas import från Europeiska unionen troligen kommer att öka kraftigare än exporten till denna marknad. I den mån det stämmer så måste avtalet absolut ändras. Vi kommer därför att noga övervaka effekterna av avtalet. SADC-länderna får inte missgynnas genom Sydafrikas förbindelser med Europa. Även här gäller: bättre en god granne än en avlägsen vän. Sydafrika måste bara ge en impuls till utvecklingen i hela regionen. Landets aggressiva expansion i grannländerna bidrar inte till det. Handelsbalansen med de angränsande länderna är helt ur balans. Sydafrika exporterar sju gånger mer än vad landet importerar. På samma sätt som Pretoria själv fått tullpreferenser från Europeiska unionen skulle de också kunna ge sådana till sina grannländer. Ekonomisk utveckling är ju avgörande för den politiska stabiliteten och freden i hela regionen. Trots vår kritik mot Europeiska unionens uppställning fäster vi stor vikt vid avtalets grundmålsättning, den ekonomiska utvecklingen av Sydafrika och integreringen i världshandeln. Därför stöder vi Kinnocks rekommendation. Herr talman! På mitt språk säger vi: bättre ett halvt ägg än en tom äggkopp."@sv13
lpv:spoken text
"Voorzitter, zo gul als Europa was met mooie woorden bij de afschaffing van de apartheid, zo gierig bleek het bij economische concessies. Deze kruideniersmentaliteit heerste niet bij de Commissie, maar bij de kortzichtige Europese regeringen die hun nationale deelbelangen zwaarder lieten wegen dan de welvaart van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Uit een recent rapport van de UNCTAD blijkt dat de invoer van Zuid-Afrika uit de Europese Unie waarschijnlijk sterker zal toenemen dan de export naar deze markt. Voor zover dit het geval is zal het akkoord zeker bijgesteld moeten worden. Wij zullen de concrete uitwerking van de overeenkomst daarom nauwlettend in de gaten houden. De SADC-landen mogen niet benadeeld worden door de betrekkingen van Zuid-Afrika met Europa. Ook hier geldt: beter een goede buur dan een verre vriend. Zuid-Afrika moet juist een impuls geven aan de ontwikkeling van de gehele regio. Zijn agressieve expansie in de buurlanden draagt hier niet toe bij. De handelsbalans met de aangrenzende landen is volledig onevenwichtig. Zuid-Afrika exporteert zeven keer meer dan het importeert. Zoals Pretoria zelf tariefpreferenties gekregen heeft van de Europese Unie zou zij deze ook aan haar buren kunnen toekennen. Economische ontwikkeling is immers essentieel voor de politieke stabiliteit en vrede in de gehele regio. Ondanks onze kritiek op de opstelling van de Europese Unie, hechten wij veel belang aan de basisdoelstelling van de overeenkomst, de economische ontwikkeling van Zuid-Afrika en de integratie in de wereldhandel. Daarom steunen wij de aanbeveling van mevrouw Kinnock. Mijnheer de Voorzitter, in mijn taal zeggen wij: beter een half ei dan een lege dop."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, όσo γεvvαιόδωρη υπήρξε η Ευρώπη με τα όμoρφα λόγια της για τηv κατάργηση τoυ απαρτχάιντ τόσo φειδωλή ήταv με τις oικovoμικές παραχωρήσεις. Αυτή η vooτρoπία μπακάλη δεv αφoρά τηv Επιτρoπή αλλά τηv κovτόφθαλμη στάση τωv ευρωπαϊκώv κυβερvήσεωv, oι oπoίες έδωσαv μεγαλύτερη πρoτεραιότητα στα μεμονωμένα εθvικά συμφέρovτά τoυς από ό,τι στηv ευημερία τoυ πληθυσμoύ της Νότιας Αφρικής. Από πρόσφατη έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) πρoκύπτει πως oι εισαγωγές της Νότιας Αφρικής από τηv Ευρωπαϊκή Έvωση θα αυξηθoύv πιθαvότατα περισσότερo από τις εξαγωγές της στηv εν λόγω αγoρά. Στoν βαθμό πoυ αυτό αληθεύει, η συμφωvία πρέπει oπωσδήπoτε vα πρoσαρμoστεί. Για τoν λόγo αυτό εμείς έχoυμε τηv πρόθεση vα παρακoλoυθήσoυμε εκ του σύνεγγυς τηv πoρεία της συμφωνίας. Οι σχέσεις της Νότιας Αφρικής με τηv Ευρώπη δεv πρέπει vα απoβoύv σε βάρoς τωv χωρώv της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC). Και στηv περίπτωση αυτή ισχύει τo ρητό καλύτερα έvας καλός γείτovας παρά έvας μακριvός φίλoς. Η Νότιος Αφρική πρέπει vα τovώσει τηv αvάπτυξη όλης της περιoχής. Η επιθετική επέκτασή της στις γειτovικές χώρες δεv βoηθά τηv εξέλιξη αυτή. Τo εμπoρικό ισoζύγιo με τις γειτovικές χώρες δεv είvαι καθόλoυ ισoρρoπημέvo. Η Νότιος Αφρική εξάγει επτά φoρές περισσότερα από όσα εισάγει. Έτσι, όπως η Ευρωπαϊκή Έvωση παραχώρησε στηv Πραιτόρια δασμoλoγικές πρoτιμήσεις, θα μπoρoύσε και η Πραιτόρια vα κάvει τo ίδιo με τoυς γείτovές της. Όvτως, η oικovoμική αvάπτυξη έχει καθoριστική σημασία για τηv πoλιτική σταθερότητα και τηv ειρήvη σε ολόκληρη τηv περιoχή. Παρά τηv κριτική πoυ ασκήσαμε όσov αφoρά τη στάση της Ευρωπαϊκής Έvωσης, απoδίδoυμε ιδιαίτερη σημασία στoν βασικό στόχo της συμφωvίας, τηv oικovoμική αvάπτυξη της Νότιας Αφρικής και τηv έvταξή της στo παγκόσμιo εμπόριo. Γι' αυτό θα υπoστηρίξoυμε τη σύσταση της κ. Kinnock. Κύριε Πρόεδρε, στη γλώσσα μoυ λέμε καλύτερα vα έχει καvείς μισό αβγό παρά έvα άδειo κέλυφoς."@el8
lpv:translated text
"Mr President, Europe was as lavish with its fine words when apartheid was abolished as it proved to be miserly when it came to economic concessions. This small-minded mentality did not hold sway in the Commission but it did in the short-sighted European governments that allowed their national profit interests to carry more weight than the welfare of the South African people. It has emerged from a recent report by UNCTAD that South Africa’s imports from the European Union are likely to increase more dramatically than exports to this market. In so far as this is the case, the agreement is certainly going to have to be adjusted. We are going to have to keep a very close eye on the actual implementation of the agreement. We must not allow the SADC countries to be disadvantaged by South Africa’s relations with Europe. The same applies here: a good neighbour is worth more than a distant friend. Indeed, South Africa must give impetus to the development of the whole region. Its aggressive expansion in neighbouring countries is doing nothing to further this aim. The balance of trade with neighbouring countries is completely unstable. South Africa exports seven times more than it imports. Just as the European Union has granted Pretoria preferential tariffs, so Pretoria could do the same with its neighbours. After all, economic development is essential if there is to be political stability and peace throughout the region. Notwithstanding our criticism of the European Union’s position, we attach a great deal of importance to the fundamental objective of the agreement, that is the economic development of South Africa and integration into international trade. That is why we support Mrs Kinnock’s recommendation. Mr President, as the saying goes: better some of a pudding than none of a pie."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, Europe was as lavish with its fine words when apartheid was abolished as it proved to be miserly when it came to economic concessions. This small-minded mentality did not hold sway in the Commission but it did in the short-sighted European governments that allowed their national profit interests to carry more weight than the welfare of the South African people. It has emerged from a recent report by UNCTAD that South Africa’s imports from the European Union are likely to increase more dramatically than exports to this market. In so far as this is the case, the agreement is certainly going to have to be adjusted. We are going to have to keep a very close eye on the actual implementation of the agreement. We must not allow the SADC countries to be disadvantaged by South Africa’s relations with Europe. The same applies here: a good neighbour is worth more than a distant friend. Indeed, South Africa must give impetus to the development of the whole region. Its aggressive expansion in neighbouring countries is doing nothing to further this aim. The balance of trade with neighbouring countries is completely unstable. South Africa exports seven times more than it imports. Just as the European Union has granted Pretoria preferential tariffs, so Pretoria could do the same with its neighbours. After all, economic development is essential if there is to be political stability and peace throughout the region. Notwithstanding our criticism of the European Union’s position, we attach a great deal of importance to the fundamental objective of the agreement, that is the economic development of South Africa and integration into international trade. That is why we support Mrs Kinnock’s recommendation. Mr President, as the saying goes: better some of a pudding than none of a pie."@en3
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, la generosidad con la que Europa se deshizo en alabanzas con motivo de la abolición del contrasta fuertemente con la tacañería de la que dio muestras a la hora de hacer concesiones económicas. Esta mezquindad no es propia de la Comisión sino de los Gobiernos europeos de miras estrechas que concedieron mayor importancia a sus intereses nacionales que al bienestar de la población sudafricana. Como se subrayó en un reciente informe de la CNUCED, es probable que las importaciones de Sudáfrica procedentes de la Unión Europea aumenten más que las exportaciones sudafricanas con destino al mercado comunitario. Si este extremo se confirma, el Acuerdo debe ser revisado sin falta. Por eso mismo, vigilaremos muy de cerca la aplicación concreta del mismo. Los países SADC no pueden verse perjudicados por las relaciones entre Sudáfrica y Europa. Como dice el refrán: más vale el vecino cercano que el pariente lejano. Sudáfrica debería fomentar el desarrollo de toda la región. La agresiva expansión de este país en los Estados vecinos seguramente no contribuye a este fin. La balanza comercial con los países limítrofes se encuentra totalmente desequilibrada. Sudáfrica exporta siete veces más de lo que importa. De la misma forma en que Pretoria pudo acogerse a las preferencias arancelarias concedidas por la Unión Europea, debería ofrecer ciertas facilidades a sus vecinos, puesto que el desarrollo económico es imprescindible para garantizar la estabilidad política y la paz en la región. Pese a nuestra crítica sobre la actitud de la Unión Europea, apoyamos plenamente el objetivo básico del Acuerdo, a saber, el desarrollo económico de Sudáfrica y la integración de este país en el comercio mundial. Es por eso por lo que respaldamos la recomendación de la Sra. Kinnock. Señor Presidente, más vale conformarnos con poco que quedarnos sin nada."@es12,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident! So freigebig Europa bei der Abschaffung der Apartheid mit Worten war, so zugeknöpft zeigte es sich bei wirtschaftlichen Konzessionen. Diese Krämermentalität herrschte nicht bei der Kommission, wohl aber bei den kurzsichtigen Regierungen der Mitgliedstaaten, die ihr nationales Eigeninteresse über das Wohlergehen der südafrikanischen Bevölkerung stellten. Einem kürzlichen Bericht der UNCTAD zufolge werden die Einfuhren Südafrikas aus der Europäischen Union wahrscheinlich stärker zunehmen als die Ausfuhren in die Union. Sollte dies zutreffen, so muß das Abkommen sicher angepaßt werden. Wir werden die konkreten Auswirkungen des Abkommens also ganz genau im Auge behalten. Die SADC-Länder dürfen durch die Beziehungen Südafrikas zu Europa nicht benachteiligt werden. Auch hier gilt: lieber einen guten Nachbarn als einen weit entfernten Freund. Gerade Südafrika muß der Entwicklung der ganzen Region einen Impuls verleihen. Seine aggressive Expansion in den Nachbarländern trägt nicht dazu bei. Die Handelsbilanz mit den angrenzenden Ländern ist in jeder Hinsicht unausgeglichen. Südafrika exportiert siebenmal mehr als es importiert. So wie Pretoria selbst Zollpräferenzen von der Europäischen Union erhalten hat, sollte es diese auch seinen Nachbarn gewähren. Wirtschaftliche Entwicklung ist nämlich wesentlich für die politische Stabilität und den Frieden in der gesamten Region. Trotz unserer Kritik an der Haltung der Europäischen Union messen wir der eigentlichen Zielsetzung des Abkommens, wirtschaftliche Entwicklung Südafrikas und Integration in den Welthandel, große Bedeutung bei. Darum unterstützen wir die Empfehlung von Frau Kinnock. Herr Präsident, bei uns sagt man: Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach."@de7
lpv:translated text
"Signor Presidente, l’Europa è stata tanto generosa con le belle parole al momento dell’abolizione dell quanto si è rivelata avara di concessioni economiche. Questa mentalità miope non ha caratterizzato la Commissione europea, bensì i miopi governi europei che hanno dato ai propri interessi nazionali maggiore importanza che al benessere della popolazione sudafricana. Da una recente relazione dell’UNCTAD si evince che le importazioni del Sud Africa dall’Unione europea probabilmente aumenteranno più delle esportazioni verso il nostro mercato. Se le cose stanno davvero così occorrerà sicuramente rivedere l’accordo. Pertanto terremo sotto controllo l’attuazione concreta dell’accordo. Le relazioni fra Sud Africa ed Europa non possono andare a discapito dei paesi del SADC. Anche in questo caso vale che è meglio un buon vicino che un amico lontano. Il Sud Africa deve dare un impulso allo sviluppo di tutta la regione. La sua aggressiva espansione nei paesi confinanti non rappresenta un contributo in tal senso. La bilancia commerciale con i paesi confinanti è in grande squilibrio; il Sud Africa esporta sette volte più di quanto non importi. Così come Pretoria ha ricevuto dall’Unione europea dazi doganali preferenziali, così il Sud Africa dovrebbe concederli ai suoi vicini. Lo sviluppo economico del resto è essenziale per la stabilità politica e la pace in tutta la regione. Nonostante la nostra critica all’atteggiamento dell’Unione europea, diamo molta importanza all’obiettivo fondamentale dell’accordo, lo sviluppo economico del Sud Africa e l’integrazione nel commercio mondiale. Appoggiamo pertanto la raccomandazione della onorevole Kinnock. Signor Presidente, c’è un detto che dice: meglio un uovo oggi che una gallina domani."@it9
lpv:translated text
"­ Senhor Presidente, tão pródiga como foi a Europa em belas palavras por ocasião da abolição do assim foi avara em concessões económicas. Esta mentalidade de merceeiro não reinava na Comissão, mas sim nos governos europeus de vistas curtas, que deixaram que pesassem mais os seus interesses económicos individuais do que o bem­estar da população sul­africana. De um recente relatório da UNCTAD, verifica­se que, provavelmente, as importações da África do Sul de produtos provenientes da União Europeia irão aumentar mais do que as suas exportações para este mercado. Na medida em que assim aconteça, o acordo terá, sem dúvida, de sofrer um ajustamento. Esse o motivo por que iremos vigiar atentamente os efeitos concretos do acordo. Não é lícito que os países da SADC sejam prejudicados pelas relações da África do Sul com a Europa. Também neste caso se aplica o ditado: "Melhor um bom vizinho do que um amigo distante". A África do Sul deve, precisamente, dar um impulso ao desenvolvimento de toda a região. A sua expansão agressiva nos países vizinhos não contribui para o efeito. A balança comercial com os países limítrofes é absolutamente desequilibrada. A África do Sul exporta sete vezes mais do que importa. Tal como Pretória obteve a concessão de preferências pautais por parte da União Europeia, também ela própria poderia concedê­las aos seus vizinhos. Com efeito, o desenvolvimento económico é essencial para a política de estabilidade e para a paz em toda a região. Não obstante a nossa crítica à posição da União Europeia, atribuímos grande importância ao objectivo básico do acordo, o desenvolvimento económico da África do Sul e a sua integração no comércio mundial. Esse o motivo por que apoiamos a recomendação da senhora deputada Kinnock. Senhor Presidente, diz­se, na minha língua: "É melhor meio ovo, do que uma casca vazia"."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, autant l'Europe a été généreuse en bonnes paroles lors de l'abolition de l'apartheid, autant elle s'est montrée avare en matière de concessions économiques. Cette mentalité de boutiquier ne régnait pas à la Commission mais dans les gouvernements européens imprévoyants qui ont fait passer leurs intérêts nationaux avant le bien-être de la population sud-africaine. D'un récent rapport de la CNUCED, il ressort que les importations de l'Afrique du Sud en provenance de l'Union européenne augmenteront sans doute plus que les exportations vers ce marché. Dans ce cas, il faudra certainement réviser l'accord. Voilà pourquoi, nous surveillerons de près les résultats concrets de l'accord. Les pays de la CDAA ne peuvent pas être défavorisés par les relations de l'Afrique du Sud avec l'Europe. Ici aussi, un bon voisin vaut mieux qu'un lointain ami. L'Afrique du Sud doit précisément donner une impulsion au développement de toute la région. Son expansion agressive dans les pays voisins n'y contribue pas. La balance commerciale avec les pays limitrophes est tout à fait déséquilibrée. L'Afrique du Sud exporte sept fois plus qu'elle n'importe. Comme Pretoria s'est vu accorder des tarifs préférentiels par l'Union européenne, elle pourrait les accorder aussi à ses voisins. En effet, le développement économique est essentiel pour la paix et la stabilité politique de toute la région. Malgré notre critique concernant la prise de position de l'Union européenne, nous accordons une grande importance à l'objectif de base de l'accord, le développement économique de l'Afrique du Sud et son intégration dans le commerce mondial. Voilà pourquoi nous soutenons la recommandation de Mme Kinnock. Monsieur le Président, dans ma langue, nous disons : mieux vaut un repas chiche qu'une assiette vide."@fr6
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, la generosidad con la que Europa se deshizo en alabanzas con motivo de la abolición del contrasta fuertemente con la tacañería de la que dio muestras a la hora de hacer concesiones económicas. Esta mezquindad no es propia de la Comisión sino de los Gobiernos europeos de miras estrechas que concedieron mayor importancia a sus intereses nacionales que al bienestar de la población sudafricana. Como se subrayó en un reciente informe de la CNUCED, es probable que las importaciones de Sudáfrica procedentes de la Unión Europea aumenten más que las exportaciones sudafricanas con destino al mercado comunitario. Si este extremo se confirma, el Acuerdo debe ser revisado sin falta. Por eso mismo, vigilaremos muy de cerca la aplicación concreta del mismo. Los países SADC no pueden verse perjudicados por las relaciones entre Sudáfrica y Europa. Como dice el refrán: más vale el vecino cercano que el pariente lejano. Sudáfrica debería fomentar el desarrollo de toda la región. La agresiva expansión de este país en los Estados vecinos seguramente no contribuye a este fin. La balanza comercial con los países limítrofes se encuentra totalmente desequilibrada. Sudáfrica exporta siete veces más de lo que importa. De la misma forma en que Pretoria pudo acogerse a las preferencias arancelarias concedidas por la Unión Europea, debería ofrecer ciertas facilidades a sus vecinos, puesto que el desarrollo económico es imprescindible para garantizar la estabilidad política y la paz en la región. Pese a nuestra crítica sobre la actitud de la Unión Europea, apoyamos plenamente el objetivo básico del Acuerdo, a saber, el desarrollo económico de Sudáfrica y la integración de este país en el comercio mundial. Es por eso por lo que respaldamos la recomendación de la Sra. Kinnock. Señor Presidente, más vale conformarnos con poco que quedarnos sin nada."@es12,12
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.8.2-125"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph