Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-094"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Altener-programmet er en del af det flerårige rammeprogram for aktioner inden for energisektoren i perioden 1998-2002. Her behandler Altener den vigtige del, der drejer sig om de alternative vedvarende energikilder. Kommissionens forslag stammer fra november 1997. Allerede i marts 1999 vedtog det gamle Parlament ved førstebehandlingen sin udtalelse i henhold til forslaget til betænkning fra den tidligere kollega Carlos Robles Piquer. Efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden er retsgrundlaget ændret. Det flerårige rammeprogram for energisektoren hører nu under proceduren med fælles beslutningstagning. På grundlag af denne ændrede retlige situation foretog Europa-Kommissionen umiddelbart efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden den 21. maj 1999 en grundlæggende ændring og revidering af sit forslag på grundlag af Parlamentets vedtagelser af 11. marts 1999. Den 28. juni vedtog Rådet den fælles holdning. Vi kan i dag som Parlament konstatere, at både Kommissionen og Rådet i vidt omfang har overtaget vores forslag, og jeg vil derfor på dette sted gerne som ordfører for Industriudvalget sige hjerteligt tak for det velvillige samarbejde. I andenbehandlingen skal Parlamentet nu undersøge, om der er behov for flere tilføjelser til den fælles holdning. Industri- og Energiudvalget, som denne sag sorterer under, afgav den 22. september en enstemmig indstilling herom. Det er Parlamentets og Kommissionens fælles mål inden år 2010 at øge de vedvarende energikilders andel af Fællesskabets interne bruttoenergiforbrug til 12%. Det svarer rundt regnet til en fordobling i forhold til den nuværende andel. Det er et ambitiøst mål, som kræver en alvorlig indsats. De kompromiser, der nu er opnået, er kun et skridt på denne vej. Efter Parlamentets overbevisning er det nødvendigt, at især medlemsstaterne intensiverer deres anstrengelser. De midler, vi har i Altener-programmet, er så begrænsede, at man ikke kan nå dette ambitiøse mål med dem alene. Vi kræver i vores ændringsforslag - der er ni i alt, som er blevet præsenteret her - at medlemsstaterne på frivillig basis forpligter sig til at støtte de vedvarende energikilder. Der skal med et charter rådes bod på, at energipolitikken ikke har fået sit eget kapitel i traktaten om Den Europæiske Union. Desuden vil Parlamentet i artikel 1, stk. 1, gennemføre den kampagne for de vedvarende energikilders gennembrud, som blev krævet allerede i hvidbogen i 1997, samt skabe nye instrumenter og mekanismer til at fremme et hurtigt og koordineret gennembrud på markedet for alle bæredygtige energiteknologier. Desuden skal de øst- og centraleuropæiske stater og, som De Liberale med rette har foreslået, også Middelhavslandene, spille en væsentlig rolle i gennemførelsen af programmet. I Altener-programmets artikel 5 vil Parlamentet gerne have indført en henvisning til de nye procedurer for udøvelse af gennemførelsesbeføjelser for at forbedre Europa-Parlamentets deltagelse. Mine damer og herrer, vi mener ikke, at del IV af det flerårige rammeprogram for aktioner inden for energisektoren kan opfylde alle ønsker. I denne forbindelse vil jeg minde om den anden betænkning, som bliver forhandlet i dag, kollega Aherns betænkning om energieffektivitet. Jeg vil imidlertid også minde om, at vi har to vigtige emner, når det drejer sig om at få indført alternativ energi, nemlig vand- og vindenergi, som allerede dækker så stor en andel, at de andre, som f.eks. solenergi og udnyttelse af biomasse, må støttes særdeles intensivt. Jeg er meget taknemmelig og glad for, at De, fru kommissær, nu har fået ansvaret for dette vigtige emne, for som tidligere spansk landbrugsminister ved De, at der muligvis er meget bedre mening i at reducere overskud i forbindelse med den europæiske landbrugspolitik, end der er i at stille dyrkningsarealer til rådighed for udnyttelse af biomasse. Jeg er imidlertid klar over, at der er ganske stor modstand på dette område, og at vi har modstand fra industrien, men også fra landbrugspolitikken, men det bør alligevel være vores fælles bestræbelse at forbinde landbrugspolitik og energipolitik med hinanden, når det gælder de vedvarende energier. Hermed vil jeg gerne takke hjerteligt for det gode samarbejde. Jeg håber, at der vil være flertal for betænkningen i Parlamentet."@da1
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, het ALTENER-programma maakt deel uit van het meerjarenprogramma voor energie voor de periode 1998-2002. In ALTENER wordt het belangrijke onderdeel “alternatieve, hernieuwbare energiebronnen” behandeld. Het voorstel van de Commissie dateert van november 1997. Reeds in maart 1999 heeft het vorige Parlement op basis van het verslag van ex-collega Robles Piquer in eerste lezing zijn standpunt bepaald. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam is de rechtsgrondslag veranderd. Het meerjarenprogramma voor energie valt nu onder de medebeslissingsprocedure. Wegens die wijziging van de rechtsgrondslag heeft de Europese Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 21 mei 1999, haar voorstel op basis van het besluit van het Parlement van 11 maart 1999 grondig gewijzigd en herzien. Op 28 juni heeft de Raad het gemeenschappelijk standpunt vastgesteld. Het Parlement kan vandaag vaststellen dat zowel de Commissie als de Raad onze voorstellen grotendeels hebben overgenomen. Als rapporteur van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie dank ik hen voor de goede samenwerking. In deze tweede lezing moet het Parlement nu onderzoeken of het gemeenschappelijk standpunt nog moet worden aangevuld. De bevoegde Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie heeft dat op 22 september unaniem aanbevolen. Het Parlement en de Commissie zijn het erover eens dat wij het aandeel van duurzame energiebronnen tegen het jaar 2010 tot 12% van het bruto energieverbruik in de Gemeenschap moeten optrekken. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aandeel. Om die ambitieuze doelstelling te bereiken zullen wij grote inspanningen moeten doen. De nu gevonden compromissen zijn slechts een stap in die richting. Het Parlement vindt dat vooral de lidstaten hun inspanningen moeten opvoeren. De middelen in het ALTENER-programma zijn zo bescheiden dat deze ambitieuze doelstelling er niet mee kan worden bereikt. Wij vragen in onze amendementen - wij hebben er in totaal negen ingediend - dat de lidstaten er zich vrijwillig toe verbinden duurzame energiebronnen te ondersteunen. Door middel van een handvest moet men het euvel verhelpen dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie geen apart hoofdstuk is gewijd aan het energiebeleid. Bovendien wil het Parlement dat in artikel 1, lid 1 de reeds in het Witboek van 1997 verlangde campagne voor het gebruik van duurzame energiedragers wordt omgezet en dat nieuwe instrumenten en mechanismen worden ontwikkeld die een snelle en gecoördineerde marktpenetratie van alle duurzame energietechnologieën mogelijk maken. Bovendien moeten de Oost- en Midden-Europese landen en, zoals de Liberale Fractie terecht heeft voorgesteld, ook de landen rond de Middellandse Zee daarbij een belangrijke rol spelen. In artikel 5 van het ALTENER-programma wil het Parlement, met het oog op een sterkere deelneming van het Europees Parlement, een verwijzing naar de nieuwe procedure voor de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden invoegen. Dames en heren, wij menen dat deel IV van het meerjarenprogramma voor maatregelen op energiegebied niet aan alle wensen kan voldoen. Ik herinner in dit verband aan het tweede verslag dat wij vandaag bespreken, namelijk het verslag van mevrouw Ahern over energie-efficiëntie. Ik herinner er ook aan dat er, wat de toepassing van alternatieve energiebronnen betreft, twee belangrijke thema's zijn, namelijk water- en windenergie. Die twee nemen reeds zulk een groot aandeel in beslag dat andere bronnen, zoals zonne-energie en biomassa, krachtig moeten worden bevorderd. Het verheugt mij ten zeerste, mevrouw de commissaris, dat u nu hiervoor bevoegd bent. Als voormalig Spaans minister van Landbouw weet u immers dat het in het kader van het Europees landbouwbeleid misschien veel zinvoller is de productie van overschotten te vermijden door cultiveerbare oppervlakken voor energiewinning uit biomassa te gebruiken. Ik weet dat het verzet daartegen vrij groot is, niet alleen in de industrie, maar ook in de landbouw. Wij moeten er samen naar streven het landbouw- en energiebeleid op het terrein van de duurzame energie met elkaar te verbinden. Ik dank u voor de goede samenwerking en hoop dat het Parlement het verslag zal aannemen."@nl2
lpv:translated text
"Herr talman! Programmet Altener är en del av det fleråriga programmet för energiåtgärder för perioden 1998-2002. Altener behandlar därvid den viktiga delen med de alternativa förnybara energikällorna. Kommissionens förslag är från november 1997. Redan i mars 1999 yttrade sig det gamla parlamentet i första behandlingen i enlighet med den tidigare kollegan Carlos Robles Piquers förslag till betänkande. Efter att Amsterdamfördraget trädde i kraft har den rättsliga grunden ändrats; numera omfattas det fleråriga programmet för energiområdet av medbeslutandeförfarandet. Eftersom den rättsliga grunden ändrats gjorde Europeiska kommissionen grundläggande ändringar och revideringar av sitt förslag omedelbart efter att Amsterdamfördraget trädde i kraft den 21 maj 1999, på grundval av parlamentets beslut av den 11 mars 1999. Den 28 juni antog rådet den gemensamma ståndpunkten. Som parlament kan vi i dag slå fast att både kommissionen och rådet i stor utsträckning tagit med våra förslag, och jag vill därför här som föredragande för utskottet för energi, valutafrågor och industripolitik uttala ett hjärtligt tack för samarbetet. I den andra behandlingen skall nu parlamentet granska om den gemensamma ståndpunkten kräver ytterligare kompletteringar. Det ansvariga utskottet, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, gav den 22 september en enhällig rekommendation om detta. Det är parlamentets och kommissionens gemensamma mål att fram till år 2010 öka andelen förnybara energikällor till 12 procent av gemenskapens interna bruttoenergiförbrukning. Det är ungefär en fördubbling gentemot dagens andel. Detta är ett ambitiöst mål, som kräver avsevärda ansträngningar. De nu gjorda kompromisserna utgör bara ett steg på vägen. Parlamentet är övertygat om att det är nödvändigt att i synnerhet medlemsstaterna gör ökade ansträngningar; de anslag vi har till förfogande i Altener-programmet är i själva verket så blygsamma att man med hjälp av dem inte kan uppnå detta ambitiösa mål. Vi kräver i våra förslag – det är totalt nio, som läggs fram här – att medlemsstaterna på frivillig basis förpliktar sig att främja de förnybara energikällorna. Inom ramen för en stadga skall man avhjälpa att energipolitiken inte fick något eget kapitel i Fördraget om Europeiska unionen. Dessutom vill parlamentet i artikel 1.1 genomföra den kampanj för lanseringen av förnybara energikällor som krävdes redan i vitboken 1997, samt skapa nya instrument och mekanismer för att främja ett snabbt och samordnat marknadstillträde för hållbar energiteknik. Dessutom bör de öst- och centraleuropeiska staterna och, som Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp med all rätt har krävt, även Medelhavsländerna spela en betydande roll vid genomförandet. I artikel 5 i Altener-programmet vill parlamentet infoga en hänvisning till de nya förfarandena för utövandet av genomförandebefogenheter, för att förbättra deltagandet från Europaparlamentets sida. Mina damer och herrar, vi är övertygade om att del IV i det fleråriga programmet för åtgärder inom energiområdet inte kan uppfylla alla önskemål. Jag vill i detta sammanhang erinra om det andra betänkandet, som det förhandlas om i dag, kollegan Aherns betänkande om effektiv energianvändning. Men jag vill också erinra om att vi vid lanseringen av alternativa energikällor har två viktiga frågor: Vatten- och vindenergi, som redan upptar så stor del att de andra, exempelvis solenergi och även användande av biomassa, måste få ett enormt intensivt stöd. Jag är mycket tacksam och glad över att ni, fru kommissionär, nu har ansvaret för denna viktiga fråga, ty som tidigare spansk jordbruksminister vet ni att det möjligen är mycket klokare att inom ramen för den europeiska jordbrukspolitiken minska på överskottet än att ställa användbara arealer till förfogande för utvinnande av biomassa. Jag vet dock att motståndet inom detta område är relativt stort och att vi möter motstånd från industrins och även jordbrukspolitikens sida; det bör ändå vara vår gemensamma strävan att när det gäller förnybara energikällor binda samman jordbrukspolitik och energipolitik. I den andan vill jag tacka så hjärtligt för det goda samarbetet och jag hoppas att betänkandet kommer att få majoritet i parlamentet."@sv13
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, Altener-ohjelma on osa energia-alan toimia koskevaa monivuotista ohjelmaa vuosiksi 1998 - 2002. Altener-ohjelma käsittelee puiteohjelmassa vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden tärkeää osaa. Komissio teki asiaa koskevan ehdotuksensa marraskuussa 1997. Jo kuluvan vuoden maaliskuussa vanha parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä oman lausuntonsa parlamentin aiemman jäsenen Carlos Robles Piquerin mietintöluonnoksen pohjalta. Amsterdamin sopimuksen voimaantulon myötä ehdotuksen oikeusperusta muuttui. Nyt energia-alan monivuotinen ohjelma kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin. Tämän muuttuneen oikeusperustan vuoksi Euroopan komissio muutti ja tarkisti ehdotustaan perusteellisesti välittömästi Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan 21. toukokuuta 1999 parlamentin 11. maaliskuuta 1999 tekemien päätösten pohjalta. Neuvosto hyväksyi sitä koskevan yhteisen kannan 28. kesäkuuta. Voimme parlamenttina todeta nyt, että sekä komissio että neuvosto ovat omaksuneet pitkälti ehdotuksemme, ja haluaisinkin siksi esittää niille tässä kohdin teollisuusasioita käsittelevän valiokunnan esittelijänä lämpimät kiitokset rakentavasta yhteistyöstä. Toisessa käsittelyssä parlamentin on tarkistettava, tarvitseeko yhteistä kantaa vielä täydentää. Asiasta vastaava teollisuus- ja energiavaliokunta antoi siitä 22. syyskuuta yksimielisen suosituksen. Parlamentin ja komission yhteinen tavoite on nostaa vuoteen 2010 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus 12 %:iin yhteisön sisäisestä bruttoenergiankulutuksesta. Nykyiseen tasoon verrattuna se tarkoittaa, että uusiutuvien energialähteiden osuus suunnilleen kaksinkertaistuu. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka vaatii huomattavia ponnisteluja. Nyt saavutetut kompromissit ovat vain yksi askel tähän suuntaan. Parlamentin käsityksen mukaan on välttämätöntä, että erityisesti jäsenvaltiot ryhtyvät voimakkaisiin ponnisteluihin asian hyväksi. Altener-ohjelman varat ovat tosiasiassa niin vaatimattomat, että pelkästään niiden avulla tätä kunnianhimoista tavoitetta ei voida saavuttaa. Vaadimme tarkistuksissamme, joista esitettiin täällä yhteensä yhdeksän, että jäsenvaltiot sitoutuvat vapaaehtoisesti tukemaan uusiutuvia energialähteitä. Peruskirjan yhteydessä on määrä korjata se, ettei energiapolitiikalle ole omistettu perustamissopimuksessa omaa erityistä lukua. Sen lisäksi parlamentti haluaa toteuttaa ohjelman 1 artiklan 1 kohdassa jo vuoden 1997 valkoisessa kirjassa vaaditun uusiutuvien energiamuotojen läpimurtokampanjan. Lisäksi se haluaa luoda uusia välineitä ja mekanismeja kaikkien kestävien energiateknologioiden pääsemiseksi markkinoille nopeasti ja yhteensovitetusti. Lisäksi itä- ja keskieurooppalaisilla valtioilla ja, kuten liberaalien ryhmä oikeutetusti on vaatinut, myös Välimeren alueen valtioilla tulisi olla merkittävä rooli sen toteuttamisessa. Parantaakseen Euroopan parlamentin osallistumismahdollisuuksia parlamentti haluaisi liittää Altener-ohjelman 5 artiklaan viittauksen uusiin, toimeenpanotoimivallan käyttämistä koskeviin menettelyihin. Olemme sitä mieltä, hyvät naiset ja herrat, että energia-alan toimia koskevan monivuotisohjelman osa IV ei voi täyttää kaikkia toiveita. Muistutan tässä yhteydessä toisesta, tänään käsiteltävästä parlamentin jäsen Ahernin laatimasta energiatehokkuutta koskevasta mietinnöstä. Muistutan kuitenkin myös siitä, että vaihtoehtoisten energiamuotojen toteuttamiseen liittyy kaksi merkittävää aihetta. Ensinnäkin vesi- ja tuulienergia, joiden osuus on suhteessa jo niin suuri, että muita energiamuotoja, kuten aurinkoenergiaa, mutta myös biomassan käyttöä on edistettävä erittäin voimakkaasti. Olen hyvin kiitollinen ja iloinen siitä, että te, arvoisa komission jäsen, olette nyt vastuussa tästä tärkeästä aiheesta, sillä entisenä Espanjan maatalousministerinä te tiedätte, että on mahdollisesti paljon järkevämpää vähentää ylijäämiä eurooppalaisen maatalouspolitiikan yhteydessä antamalla käyttökelpoisia maa-alueita biomassan tuottaman energian hyödyntämiseen. Tiedän kuitenkin, että vastustus on tällä alalla suhteellisen suurta ja että tätä vastustetaan niin teollisuudessa kuin maatalouspolitiikassakin. Yhteisenä pyrkimyksenämme tulisi kuitenkin olla liittää maatalouspolitiikka ja energiapolitiikkaa toisiinsa uusiutuvien energiamuotojen kohdalla. Tässä mielessä haluaisin kiittää sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että mietintö saa taakseen parlamentin enemmistön."@fi5
lpv:translated text
"Mr President, ALTENER is part of a multiannual programme of measures in the field of energy policy for the period 1998-2002. It is concerned with the important aspect of alternative, renewable energy sources. The Commission’s proposal dates from November 1997. At the first reading in March 1999, the last Parliament adopted its position on the basis of the draft report by our former colleague, Carlos Robles Piquer. With the entry into force of the Treaty of Amsterdam, the legal basis has changed. The multiannual energy programme now falls under the codecision procedure. On 21 May 1999 – on the basis of the new legal position and directly after the Treaty of Amsterdam had come into force – the European Commission fundamentally altered and revised its proposal on the basis of Parliament’s decisions of 11 March 1999. On 28 June, the Council adopted its common position. Today, we can see that both the Commission and the Council have, to a large extent, accepted our proposals, and speaking here as rapporteur for the Committee on Industry, I should therefore like to say a sincere thank you for the constructive cooperation in this matter. At this second reading, Parliament now has to examine whether the common position requires further amendment. On 22 September, the Committee on Industry and Energy unanimously adopted a recommendation on this. It is a shared goal of Parliament and the Commission to increase the proportion of renewable energy sources to 12% of gross energy consumption within the Community by the year 2010. That is approximately double the present figure. This is an ambitious goal requiring considerable efforts. The compromises which have now been reached are only a step along this road. Parliament is convinced that it is necessary for the Member States in particular to make increased efforts. The resources we have for the ALTENER programme are so modest that this ambitious goal cannot be achieved. The amendments we have tabled – nine in all – call on the Member States to make a voluntary commitment to promote renewable sources of energy. A charter should be used to overcome the fact that the European Union Treaty does not contain a specific chapter on energy policy. What is more, Parliament wants to include in Article 1, paragraph 1 implementation of the campaign to promote renewable sources of energy already called for by the 1997 White Paper. It also wants to create new instruments and mechanisms to promote rapid and coordinated penetration of the market by all sustainable energy technologies. In addition, the Eastern and Central European States and, as the Liberal Group has rightly requested, the Mediterranean States should also play an important role in implementation. In Article 5 of the ALTENER programme, Parliament would also like to insert a reference to the new procedures for exercising powers of implementation in order to improve the participation of the European Parliament. We are convinced, ladies and gentlemen, that part IV of the programme of several years’ duration consisting of measures in the field of energy policy cannot fulfil everyone’s wishes. In this connection, I should remind you of the second report being discussed today: the report by Mrs Ahern on energy efficiency. I should, however, also remind you that, in implementing alternative sources of energy, we have two major examples, namely water and wind power, which are already proportionately so important that the others, such as solar energy and also utilisation of biomass, will have to be promoted extremely intensively. I am very grateful and happy that you, Commissioner, now have responsibility for this important subject for, as a former Spanish Minister for Agriculture, you know that it is possibly much more sensible to reduce the surpluses achieved in the context of European agricultural policy than to make areas available for cultivation which could be exploited for utilising energy from biomass. I am aware, however, that there is quite a lot of resistance in this area and that we are encountering opposition from industry and also from those who formulate agricultural policy. We should all be striving, however, to combine agricultural and energy policy in the sphere of renewable energy sources. With this in mind, I should like to say a warm thank you for your valuable cooperation and hope that the report will be accepted by a majority in Parliament."@lv10
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, τo πρόγραμμα ALTENER απoτελεί τμήμα τoυ πoλυετoύς πρoγράμματoς για τη λήψη μέτρωv στov εvεργειακό τoμέα κατά τηv περίoδo 1998 – 2002. Τo πρόγραμμα ALTENER πραγματεύεται τo σημαvτικό τμήμα πoυ αφoρά τηv πρoώθηση εvαλλακτικώv αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας. Η πρόταση της Επιτρoπής είχε υποβληθεί τov Νoέμβριo τoυ 1997. Ήδη τov Μάρτιo τoυ 1999 τo πρoηγoύμεvo Κoιvoβoύλιo είχε εκδώσει σε πρώτη αvάγvωση τη γvωμoδότησή τoυ με βάση τo σχέδιo έκθεσης πoυ είχε υπoβάλει o πρώηv συvάδελφoς Carlos Robles Piquer. Με τη θέση σε ισχύ της Συvθήκης τoυ Άμστερvταμ άλλαξε η voμική βάση. Τo πoλυετές πρόγραμμα για τov εvεργειακό τoμέα εμπίπτει πλέov στη διαδικασία της συvαπόφασης. Λόγω της αλλαγής της voμικής βάσης αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της Συvθήκης τoυ Άμστερvταμ, στις 21 Μαϊoυ 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή επαvεξέτασε και τρoπoπoίησε ριζικά τηv πρότασή της με βάση τις απoφάσεις πoυ έλαβε τo Κoιvoβoύλιo στις 11 Μαρτίoυ 1999. Στις 28 Ioυvίoυ τo Συμβoύλιo απoδέχθηκε τηv κoιvή θέση. Διαπιστώvoυμε σήμερα στο Κoιvoβoύλιo πως τόσo η Επιτρoπή όσo και τo Συμβoύλιo υιoθέτησαv σε μεγάλo βαθμό τις πρoτάσεις μας και ως εκ τoύτoυ θέλω στo σημείo αυτό vα διατυπώσω, ως εισηγητής της Επιτρoπής Βιoμηχαvίας, Εξωτερικoύ Εμπoρίoυ, Έρευvας και Εvέργειας, τις θερμές μoυ ευχαριστίες για τηv πoλύ καλή συvεργασία. Κατά τη δεύτερη αvάγvωση τo Κoιvoβoύλιo θα πρέπει vα ελέγξει εάv η κoιvή θέση χρειάζεται περαιτέρω συμπλήρωση. Η αρμόδια Επιτρoπή Βιoμηχαvίας, Εξωτερικoύ Εμπoρίoυ, Έρευvας και Εvέργειας διατύπωσε στις 22 Σεπτεμβρίoυ oμόφωvα μια σχετική σύσταση. Κoιvός στόχoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ και της Επιτρoπής είvαι vα αυξηθεί μέχρι τo 2010 η αvαλoγία τωv αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας στo επίπεδo τoυ 12% της μικτής καταvάλωσης εvέργειας στηv επικράτεια της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Τoύτo σημαίvει περίπoυ διπλασιασμό της σημεριvής αvαλoγίας. Πρόκειται για έvαv πoλύ φιλόδoξo στόχo πoυ απαιτεί σημαvτικές πρoσπάθειες. Οι συμβιβασμoί πoυ έχoυv επιτευχθεί απoτελoύv μόvo έvα βήμα πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. Το Κοινοβούλιο πιστεύει πως ειδικά τα κράτη μέλη είvαι απαραίτητo vα καταβάλoυv μεγαλύτερες πρoσπάθειες, εφόσον oι πόρoι πoυ διαθέτoυμε στo πλαίσιo τoυ πρoγράμματoς ALTENER είvαι στηv πραγματικότητα τόσo περιoρισμέvoι πoυ δεv επαρκoύv για τηv επίτευξη αυτoύ τoυ φιλόδoξoυ στόχoυ. Στις τρoπoλoγίες μας – έχoυv υπoβληθεί συvoλικά εvvέα τρoπoλoγίες – καλoύμε τα κράτη μέλη vα δεσμευτoύv σε εθελovτική βάση για τηv πρoώθηση τωv αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας. Με βάση τηv κατάρτιση μιας Χάρτας τωv Αvαvεώσιμωv Πηγώv Εvέργειας θα πρέπει vα αvτιμετωπιστεί τo κεvό στη Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, όπoυ δεv υπάρχει ειδικό κεφάλαιo για τηv εvεργειακή πoλιτική. Παράλληλα, στo άρθρo 1, παρ. 1 τo Κoιvoβoύλιo ζητεί τηv πραγματoπoίηση της εκστρατείας πoυ είχε ήδη πρoταθεί στη Λευκή Βίβλo τoυ 1997 για τηv εκκίvηση της δράσης πoυ αφoρά τις αvαvεώσιμες πηγές εvέργειας. Ζητεί επίσης τηv αvάπτυξη vέωv μέσωv και μηχαvισμώv με στόχo τηv ταχεία και συvτovισμέvη πρoώθηση της διείσδυσης στηv αγoρά όλωv τωv αειφόρων εvεργειακώv τεχvoλoγιώv. Εξάλλoυ, στηv υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς αυτoύ θα πρέπει vα αvαλάβoυv σημαvτικό ρόλo και τα κράτη της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης καθώς και oι χώρες της Μεσoγείoυ, όπως ζήτησε δικαιoλoγημέvα η Ομάδα τωv Φιλελευθέρωv. Στo άρθρo 5 τoυ πρoγράμματoς ALTENER τo Κoιvoβoύλιo επιθυμεί vα πρoσθέσει μια παραπoμπή στις vέες διαδικασίες ως πρoς τις αρμoδιότητες κατά τη διεξαγωγή και τηv εκτέλεση τoυ πρoγράμματoς, πρoκειμέvoυ vα βελτιωθεί η συμμετoχή τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ. Αξιότιμoι κυρίες και κύριoι, είμαστε πεπεισμέvoι ότι τo τμήμα IV τoυ πoλυετoύς πρoγράμματoς για τη λήψη μέτρωv στov εvεργειακό τoμέα δεv μπoρεί vα καλύψει όλες τις επιθυμίες. Σε συvάρτηση με αυτά επιτρέψτε μoυ vα σας παραπέμψω στη δεύτερη έκθεση πoυ θα συζητήσουμε σήμερα, στηv έκθεση της συvαδέλφoυ Ahern, σχετικά με τηv ενεργειακή απoδoτικότητα. Επιτρέψτε μoυ vα σας υπεvθυμίσω ότι κατά τηv επιβoλή της χρήσης εvαλλακτικώv πηγώv εvέργειας έχoυμε δύo σημαvτικά ζητήματα: τo ζήτημα της υδρoηλεκτρικής και τo ζήτημα της αιoλικής εvέργειας, πoυ κατ’ αvαλoγία καλύπτoυv ήδη σε τέτoιo βαθμό τις αvάγκες ώστε vα πρέπει vα πρoωθηθoύv πoλύ εvτατικά oι άλλες μoρφές εvέργειας, όπως π.χ. η ηλιακή εvέργεια αλλά και η εκμετάλλευση της βιoμάζας. Είμαι ευγvώμωv και ταυτόχρovα ευτυχής πoυ έχετε πλέον αvαλάβει εσείς, κυρία Επίτρoπε, τηv ευθύvη γι’ αυτό τo σημαvτικό θέμα, μια και ως πρώηv Υπoυργός Γεωργίας της Iσπαvίας γvωρίζετε πως είvαι εvδεχoμέvως πoλύ πιo λoγικό vα μειωθoύv στo πλαίσιo της ευρωπαϊκής γεωργικής πoλιτικής τα πλεovάσματα αντί vα διατεθεί η εκμεταλλεύσιμη γη για τηv εvεργειακή εκμετάλλευση της βιoμάζας. Ωστόσo, γvωρίζω πως oι αvτιδράσεις στov τoμέα αυτόv είvαι σχετικά μεγάλες, ειδικά από τηv πλευρά της βιoμηχαvίας καθώς και από τηv πλευρά της γεωργικής πoλιτικής. Θα πρέπει όμως vα απoτελέσει κoιvή μας πρoσπάθεια vα συvδεθoύv μεταξύ τoυς η γεωργική και η εvεργειακή πoλιτική στov τoμέα τωv αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας. Με αυτό τo πvεύμα θέλω vα διατυπώσω τις θερμές ευχαριστίες μoυ για τη συvεργασία καθώς και τηv ελπίδα πως η έκθεση θα γίvει απoδεκτή από τηv πλειoψηφία τoυ Κoιvoβoυλίoυ."@el8
lpv:spoken text
". – Herr Präsident! Das Programm ALTENER ist Teil des Mehrjahresprogramms für Maßnahmen im Bereich der Energie für den Zeitraum 1998-2002. ALTENER behandelt dabei den wichtigen Teil der alternativen erneuerbaren Energien. Der Kommissionsvorschlag stammt vom November 1997. Bereits im März 1999 hat das alte Parlament in erster Lesung seine Stellungnahme nach dem Berichtsentwurf des früheren Kollegen Carlos Robles Piquer beschlossen. Nach dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags hat sich die Rechtsgrundlage geändert; nunmehr fällt das Mehrjahresprogramm für den Energiebereich in das Mitentscheidungsverfahren. Aufgrund dieser geänderten Rechtslage hat die Europäische Kommission unmittelbar nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags am 21. Mai 1999 ihren Vorschlag auf der Grundlage der Parlamentsbeschlüsse vom 11. März 1999 grundlegend geändert und revidiert. Am 28. Juni hat der Rat den Gemeinsamen Standpunkt angenommen. Wir können als Parlament heute feststellen, daß sowohl die Kommission als auch der Rat unsere Vorschläge weitgehend übernommen haben, und ich möchte deshalb an dieser Stelle als Berichterstatter für den Industrieausschuß ein herzliches Wort des Dankes für die kooperative Zusammenarbeit sagen. In der zweiten Lesung ist nun vom Parlament zu prüfen, ob der Gemeinsame Standpunkt noch weiterer Ergänzungen bedarf. Der zuständige Industrie- und Energieausschuß hat am 22. September eine einstimmige Empfehlung dazu abgegeben. Ein gemeinsames Ziel von Parlament und Kommission ist es, bis zum Jahre 2010 den Anteil der erneuerbaren Energiequellen auf 12 % des gemeinschaftsinternen Bruttoenergieverbrauchs zu steigern. Das ist ungefähr eine Verdoppelung gegenüber dem heutigen Anteil. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, das erheblicher Anstrengungen bedarf. Die nunmehr gefundenen Kompromisse sind nur ein Schritt auf diesem Weg. Nach Überzeugung des Parlaments ist es notwendig, daß insbesondere die Mitgliedstaaten verstärkte Anstrengungen unternehmen; das, was wir an Mitteln im ALTENER-Programm haben, ist in der Tat so bescheiden, daß man damit dieses ehrgeizige Ziel nicht erreichen kann. Wir fordern in unseren Anträgen – es sind insgesamt neun, die hier vorgebracht wurden –, daß sich die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis verpflichten, die erneuerbaren Energien zu fördern. Im Rahmen einer Charta soll behoben werden, daß der Energiepolitik im Vertrag über die Europäische Union kein spezielles Kapitel gewidmet ist. Darüber hinaus will das Parlament in Artikel 1 Absatz 1 die bereits im Weißbuch 1997 geforderte Kampagne für den Durchbruch erneuerbarer Energieträger umsetzen sowie neue Instrumente und Mechanismen zur Förderung einer schnellen und koordinierten Marktdurchdringung aller nachhaltigen Energietechnologien schaffen. Außerdem sollen die ost- und mitteleuropäischen Staaten und, wie die Fraktion der Liberalen zu Recht beantragt hat, auch die Mittelmeerstaaten eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung spielen. In Artikel 5 des ALTENER-Programms möchte das Parlament einen Hinweis auf die neuen Verfahren für die Ausübung von Durchführungsbefugnissen einfügen, um die Beteiligung des Europäischen Parlaments zu verbessern. Wir sind der Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß der Teil IV des Mehrjahresprogramms für Maßnahmen im Energiebereich nicht alle Wünsche erfüllen kann. Ich darf in diesem Zusammenhang an den zweiten Bericht erinnern, der heute verhandelt wird, den Bericht der Kollegin Ahern zur Energieeffizienz. Ich darf jedoch auch daran erinnern, daß wir bei der Durchsetzung alternativer Energien zwei bedeutende Themen haben: Wasser- und Windenergie, die anteilmäßig schon so viel abdecken, daß die anderen, wie z.B. die Sonnenenergie, aber auch die Nutzung der Biomasse, ungeheuer intensiv gefördert werden müssen. Ich bin sehr dankbar und froh, daß Sie, Frau Kommissarin, jetzt die Verantwortung für dieses wichtige Thema haben, denn als ehemalige spanische Landwirtschaftsministerin wissen Sie, daß es möglicherweise viel sinnvoller ist, im Rahmen der europäischen Agrarpolitik die Erzielung von Überschüssen zu reduzieren, als nutzbare Flächen für die Energienutzung der Biomasse zur Verfügung zu stellen. Ich weiß allerdings, daß die Widerstände in diesem Bereich doch relativ groß sind und daß wir Widerstände von Seiten der Industrie, aber auch der Agrarpolitik haben, doch es sollte unser gemeinsames Bestreben sein, Agrarpolitik und Energiepolitik im Bereich der erneuerbaren Energien miteinander zu verbinden. In diesem Sinne möchte ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und hoffe, daß der Bericht eine Mehrheit im Parlament finden wird."@de7
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, el programa ALTENER forma parte del Programa plurianual de medidas en el ámbito de la energía para el período 1998-2002. En este sentido ALTENER contempla el importante aspecto de las energías alternativas renovables. La propuesta de la Comisión data de noviembre de 1997. El anterior Parlamento ya aprobó su dictamen en primera lectura en marzo de 1999, sobre la base del informe de nuestro excolega Carlos Robles Piquer. El fundamento jurídico se ha modificado tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam; al programa plurianual para el ámbito de la energía se le aplica ahora el procedimiento de codecisión. A la vista de esta modificación del fundamento jurídico, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisión Europea modificó y revisó a fondo su propuesta el 21 de mayo de 1999, sobre la base del dictamen del Parlamento del 11 de marzo de 1999. El Consejo adoptó el 28 de junio la posición común. El Parlamento puede constatar ahora que tanto la Comisión como el Consejo han hecho suyas en gran medida nuestras propuestas y, por consiguiente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Industria, quisiera agradecer sinceramente la colaboración y el espíritu de cooperación que la ha presidido. En la segunda lectura, el Parlamento deberá examinar si la posición común requiere nuevas precisiones. La Comisión de Industria, competente en este caso, adoptó el 22 de septiembre por unanimidad una recomendación. La Comisión y el Parlamento comparten el objetivo común de incrementar hasta el 12% la parte correspondiente a las energías renovables en el consumo bruto de energía dentro de la Comunidad hasta el año 2010. Esto equivale a duplicar aproximadamente la proporción actual. Es un objetivo ambicioso que exigirá considerables esfuerzos. Los compromisos que ahora se han alcanzado sólo representan un paso en esa dirección. En opinión del Parlamento, es necesario sobre todo que los Estados miembros incrementen sus esfuerzos; los recursos asignados para el programa ALTENER son, en efecto, demasiado modestos para alcanzar ese ambicioso objetivo. En nuestras enmiendas –en total se han presentado nueve– pedimos que los Estados miembros se comprometan voluntariamente a fomentar las energías renovables. Se propone subsanar en el marco de una Carta la ausencia de un capítulo específico sobre la política energética en el Tratado de la Unión Europea. El Parlamento expresa, además, en el apartado 1 del artículo 1, la voluntad de que se lleve a cabo la campaña destinada a promover la penetración de las fuentes de energía renovables, tal como ya se propugna en el Libro Blanco de 1997, y de que también se desarrollen nuevos instrumentos y mecanismos que permitan fomentar una penetración acelerada y coordinada en el mercado de todas las tecnologías energéticas sostenibles. Además, los Estados de la Europa Central y Oriental, tal como propone acertadamente el Grupo de los Liberales y también los Estados mediterráneos, deberán tener asimismo un papel importante en la ejecución del programa. El Parlamento aspira a que se incluya en el artículo 5 del programa ALTENER una referencia a los nuevos procedimientos para el ejercicio de las competencias en materia de ejecución, con objeto de reforzar la participación del Parlamento Europeo. Señorías, nosotros estamos convencidos de que el Anexo IV del Programa plurianual para el ámbito de la energía no puede satisfacer todas las aspiraciones. Permítanme que les recuerde en este contexto el segundo informe que se debatirá hoy, el de la colega Ahern sobre la eficiencia energética. Permítanme que les recuerde también que la implantación de las energías alternativas incluye dos temas significativos: la energía hidroeléctrica y la energía eólica, que proporcionalmente ya representan una parte tan importante que se hace necesario fomentar muy intensamente todas las restantes, como por ejemplo la energía solar, pero también el aprovechamiento de la biomasa. Yo agradezco mucho y me congratulo, señora Comisaria, de que la responsabilidad en este ámbito tan importante le corresponda a usted, pues en su calidad de ex-Ministra de Agricultura española usted ya sabe bien que, en el marco de la política agrícola europea, seguramente resulta mucho más razonable reducir la obtención de excedentes que dedicar superficies útiles al aprovechamiento energético de la biomasa. En cualquier caso, ya sé que las resistencias en este ámbito son aún relativamente grandes y que encontraremos resistencia por parte de la industria, pero también de la política agrícola. No obstante, nuestra aspiración común tendría que ser vincular la política agrícola y la política energética en el ámbito de las energías renovables. En este sentido, yo quiero agradecer sinceramente la buena cooperación y confío en que el informe obtendrá un apoyo mayoritario en el Parlamento."@es12
lpv:translated text
"Mr President, ALTENER is part of a multiannual programme of measures in the field of energy policy for the period 1998-2002. It is concerned with the important aspect of alternative, renewable energy sources. The Commission’s proposal dates from November 1997. At the first reading in March 1999, the last Parliament adopted its position on the basis of the draft report by our former colleague, Carlos Robles Piquer. With the entry into force of the Treaty of Amsterdam, the legal basis has changed. The multiannual energy programme now falls under the codecision procedure. On 21 May 1999 – on the basis of the new legal position and directly after the Treaty of Amsterdam had come into force – the European Commission fundamentally altered and revised its proposal on the basis of Parliament’s decisions of 11 March 1999. On 28 June, the Council adopted its common position. Today, we can see that both the Commission and the Council have, to a large extent, accepted our proposals, and speaking here as rapporteur for the Committee on Industry, I should therefore like to say a sincere thank you for the constructive cooperation in this matter. At this second reading, Parliament now has to examine whether the common position requires further amendment. On 22 September, the Committee on Industry and Energy unanimously adopted a recommendation on this. It is a shared goal of Parliament and the Commission to increase the proportion of renewable energy sources to 12% of gross energy consumption within the Community by the year 2010. That is approximately double the present figure. This is an ambitious goal requiring considerable efforts. The compromises which have now been reached are only a step along this road. Parliament is convinced that it is necessary for the Member States in particular to make increased efforts. The resources we have for the ALTENER programme are so modest that this ambitious goal cannot be achieved. The amendments we have tabled – nine in all – call on the Member States to make a voluntary commitment to promote renewable sources of energy. A charter should be used to overcome the fact that the European Union Treaty does not contain a specific chapter on energy policy. What is more, Parliament wants to include in Article 1, paragraph 1 implementation of the campaign to promote renewable sources of energy already called for by the 1997 White Paper. It also wants to create new instruments and mechanisms to promote rapid and coordinated penetration of the market by all sustainable energy technologies. In addition, the Eastern and Central European States and, as the Liberal Group has rightly requested, the Mediterranean States should also play an important role in implementation. In Article 5 of the ALTENER programme, Parliament would also like to insert a reference to the new procedures for exercising powers of implementation in order to improve the participation of the European Parliament. We are convinced, ladies and gentlemen, that part IV of the programme of several years’ duration consisting of measures in the field of energy policy cannot fulfil everyone’s wishes. In this connection, I should remind you of the second report being discussed today: the report by Mrs Ahern on energy efficiency. I should, however, also remind you that, in implementing alternative sources of energy, we have two major examples, namely water and wind power, which are already proportionately so important that the others, such as solar energy and also utilisation of biomass, will have to be promoted extremely intensively. I am very grateful and happy that you, Commissioner, now have responsibility for this important subject for, as a former Spanish Minister for Agriculture, you know that it is possibly much more sensible to reduce the surpluses achieved in the context of European agricultural policy than to make areas available for cultivation which could be exploited for utilising energy from biomass. I am aware, however, that there is quite a lot of resistance in this area and that we are encountering opposition from industry and also from those who formulate agricultural policy. We should all be striving, however, to combine agricultural and energy policy in the sphere of renewable energy sources. With this in mind, I should like to say a warm thank you for your valuable cooperation and hope that the report will be accepted by a majority in Parliament."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o programa ALTENER faz parte do programa plurianual de acções no domínio da energia e medidas conexas para o período de 1998-2002, tratando a parte mais importante das energias alternativas renováveis. A proposta da Comissão é de Novembro de 1997. O anterior Parlamento, já tinha, em Março de 1999, emitido em primeira leitura o seu parecer na sequência do projecto de relatório do colega Carlos Robles Piquer. Com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, verificou-se uma alteração da base jurídica, passando o programa plurianual no domínio da energia a ser abrangido pelo processo de co-decisão. Devido a esta alteração da base jurídica, em 21 de Maio de 1999, a Comissão Europeia procedeu a uma revisão e alteração profunda da sua proposta, com base no parecer do Parlamento, de 11 de Março de 1999. Em 28 de Junho de 1999, a respectiva posição comum foi adoptada pelo Conselho. O Parlamento pode hoje constatar que tanto a Comissão como o Conselho aceitaram na sua maior parte as nossa propostas e, por isso, na minha qualidade de relator pela Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, gostaria de exprimir o meu sincero agradecimento pela cooperação desenvolvida. Na segunda leitura, o Parlamento analisará se a posição comum carece de mais algum complemento. Em 22 de Setembro, a Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia aprovou por unanimidade o projecto de recomendação para segunda leitura. O objectivo comum do Parlamento e da Comissão é o de, até ao ano 2010, aumentar em 12 % a quota-parte de fontes de energia renováveis no consumo interno bruto de energia na Comunidade, o que se traduz numa duplicação da actual quota das mesmas. Trata-se de um objectivo ambicioso, que requer esforços consideráveis, e os compromissos a que se conseguiu chegar constituem apenas um passo nesse caminho. É convicção do Parlamento que em especial os Estados-Membros terão de desenvolver ainda maiores esforços, pois as verbas de que foi dotado o programa ALTENER são tão diminutas que não permitem, por si só, atingir este ambicioso objectivo. Nas nossas alterações - apresentámos ao todo nove - instámos os Estados-Membros a comprometerem-se a promover as energias renováveis, adoptando voluntariamente uma Carta das energias renováveis. Esta pretende suprir a ausência de um capítulo específico sobre política de energia no Tratado da União Europeia. Para além deste aspecto, no nº 1, do artigo 1º, o Parlamento pretende fazer avançar a campanha de promoção das fontes de energia renováveis, já anteriormente reivindicada no Livro Branco em 1997, pretendendo igualmente criar novos instrumentos e mecanismos para o desenvolvimento de uma penetração no mercado, rápida e coordenada, de todas as tecnologias energéticas sustentáveis. Por outro lado, os países da Europa Central e Oriental deverão assumir uma posição de destaque neste contexto, bem como os países do Mediterrâneo, conforme o Grupo Liberal justificadamente solicitou. No artigo 5º do programa ALTENER, o Parlamento gostaria de acrescentar uma referência aos novos procedimentos para o exercício de poderes executivos, de modo a melhorar a participação do Parlamento Europeu. Caros colegas, é nossa convicção que a Parte do programa plurianual de acções no domínio da energia e medidas conexas não pode satisfazer todos os desejos e pretensões. Permitam-me, neste contexto, uma chamada de atenção para o segundo relatório sobre esta problemática a tratar hoje, da autoria da colega Nuala Ahern, sobre eficiência energética. No entanto, permitam-me também referir que, na promoção das energias alternativas, se nos colocam dois temas importantes: a energia hídrica e a energia eólica já têm uma tal cobertura em termos percentuais que as restantes, por exemplo, a energia solar, mas também o aproveitamento da biomassa, terão de ser objecto de uma promoção muito mais intensa. Estou bastante grato e satisfeito por ser a senhora Comissária quem detém agora a responsabilidade por este importante tema, pois, como anterior Ministra da Agricultura espanhola, sabe que, para reduzir a produção de excedentes no âmbito da política agrícola europeia, é provavelmente muito mais correcto disponibilizar áreas agrícolas para a produção de biomassa. Também sei que as resistências neste campo ainda são relativamente grandes e que nos deparamos com resistências por parte da indústria, mas também da política agrícola. Porém, também sei que, na área das energias renováveis, devemos desenvolver esforços comuns para unirmos a política agrícola e a política energética. Neste contexto, os meus agradecimentos sinceros pela excelente colaboração e votos de que o presente relatório obtenha uma maioria no Parlamento."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, il programma ALTENER rientra nel programma pluriennale di misure nel settore dell’energia per il periodo 1998-2002. ALTENER affronta l’importante aspetto delle energie alternative rinnovabili. La proposta della Commissione risale al mese di novembre 1997. Già nel marzo 1999, in prima lettura il vecchio Parlamento ha approvato il proprio parere sul progetto di relazione dell’ex collega Carlos Robles Piquer. Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam è cambiata la base giuridica, per cui il programma pluriennale per il settore energetico è ora soggetto alla procedura di codecisione. Data la nuova base giuridica, subito dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il 21 maggio 1999 la Commissione europea ha radicalmente modificato e rivisto la propria proposta sulla base delle decisioni del Parlamento dell’11 marzo 1999. Il 28 giugno il Consiglio ha adottato la posizione comune. Come Parlamento oggi possiamo constatare che Commissione e Consiglio hanno ampiamente ripreso le nostre proposte e pertanto in qualità di relatore per la commissione per l’industria oggi desidero rivolgere loro un caloroso ringraziamento per la collaborazione prestata. In seconda lettura il Parlamento dovrà ora verificare se la posizione comune richieda ancora ulteriori integrazioni. Il 22 settembre la commissione per l’industria e l’energia competente nel merito ha formulato all’unanimità una raccomandazione. E’ obbiettivo comune di Parlamento e Commissione aumentare entro il 2010 la quota di energia da fonti rinnovabili al 12 percento del consumo lordo di energia interno alla Comunità, in pratica raddoppiandone l’apporto rispetto alla quota odierna. Questo è un obiettivo ambizioso che richiede notevole impegno e i compromessi finora raggiunti rappresentano soltanto un passo in questa direzione. Il Parlamento è convinto della necessità di maggiore impegno soprattutto da parte degli Stati membri; i mezzi di cui disponiamo all’interno del programma ALTENER in effetti sono modesti tanto da non consentire di raggiungere questo obiettivo ambizioso. Con i nostri emendamenti – complessivamente ne abbiamo presentati nove – chiediamo che gli Stati membri si impegnino liberamente a incentivare le fonti energetiche rinnovabili. Occorrerà elaborare una sorta di Carta per ovviare all’assenza di un capitolo specifico sulla politica energetica nel trattato sull’Unione europea. Inoltre, all’articolo 1, paragrafo 1 il Parlamento intende attuare la campagna a favore delle fonti energetiche rinnovabili già chiesta nel Libro bianco del 1997, insieme a nuovi strumenti e meccanismi per incentivare una penetrazione del mercato rapida e coordinata da parte di tutte le tecnologie energetiche sostenibili. Inoltre, tutti i paesi dell’Europa centrale e orientale e, come ha giustamente chiesto il gruppo liberale, anche i paesi del Mediterraneo dovranno essere protagonisti dell’attuazione. All’articolo 5 del programma ALTENER il Parlamento intende inserire un accenno alle nuove procedure per l’esercizio delle competenze esecutive, volte a migliorare la partecipazione del Parlamento europeo. Siamo convinti, onorevoli colleghi, che la parte IV del programma pluriennale di misure nel settore energetico non possa soddisfare tutti i . In tale contesto ricordo la seconda relazione, oggi in discussione, della collega Ahern sull’efficienza energetica. Tuttavia rammento anche nell’avvio delle energie alternative abbiamo a che fare con due importanti ambiti, quello dell’energia idrica e dell’energia eolica, i cui apporti oggi sono talmente estesi da richiedere una forte incentivazione delle altre fonti, quali l’energia solare, ma anche l’uso della biomassa. Sono molto grato e lieto che lei, signora Commissario, abbia assunto la responsabilità di questo importante tema, dato che in qualità di ex Ministro per l’agricoltura spagnolo lei sa che è probabilmente molto più opportuno ridurre le eccedenze nel contesto della politica agricola europea piuttosto che destinare terreni coltivabili all’uso energetico della biomassa. Peraltro so che in questo settore le resistenze, provenienti dall’industria, ma anche dalla politica agricola, sono ancora relativamente forti; ciò nondimeno dovrebbe essere obiettivo comune abbinare la politica agricola e quella energetica nel settore delle energie rinnovabili. Ora porgo un caloroso ringraziamento per l’ottima collaborazione prestata nella speranza che la relazione raccolga la maggioranza in Parlamento."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le programme Altener fait partie du programme d'action pluriannuel dans le domaine de l'énergie pour la période 1998-2002 et traite le chapitre essentiel des énergies renouvelables alternatives. La proposition de la Commission remonte à novembre 1997. Dès mars 1999, l'ancien Parlement avait rendu son avis en première lecture à la suite du rapport de notre ancien collègue, M. Carlos Robles Piquer. Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la base juridique a changé : le programme pluriannuel dans le domaine de l'énergie ressortit dorénavant à la procédure de codécision. À la suite de cette modification de la base juridique, la Commission européenne a procédé, dès après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en date du 21 mai 1999, à la modification et à la révision fondamentale de sa proposition en se basant sur les décisions du Parlement prises le 11 mars 1999. Le Conseil a adopté la position commune le 28 juin. Le Parlement peut aujourd'hui constater que tant la Commission que le Conseil ont largement repris ses propositions et je voudrais donc les remercier de cette collaboration constructive en tant que rapporteur pour la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Au cours de cette deuxième lecture, il s'agit à présent pour le Parlement d'examiner si la position commune exige encore des améliorations. La commission de l'industrie a émis une recommandation unanime à cet égard en date du 22 septembre. Le Parlement et la Commission ont pour objectif commun de faire passer à 12% la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie de la Communauté d'ici 2010. À peu de choses près, c'est le double de la proportion actuelle. C'est un objectif ambitieux qui exige des efforts colossaux. Les compromis qui ont à présent été trouvés ne sont qu'un pas dans cette direction. Selon le Parlement, il est indispensable que les États membres, en particulier, redoublent d'efforts. Les fonds alloués au programme Altener sont en effet si modestes qu'ils ne permettront pas d'atteindre cet objectif ambitieux. Nos amendements - il y en a neuf en tout - exigent des États membres qu'ils s'engagent volontairement à promouvoir les énergies renouvelables. Une charte devrait remédier au fait qu'aucun chapitre du traité sur l'Union européenne n'est spécifiquement consacré à la politique énergétique. En outre, le Parlement exprime, dans l'article 1, paragraphe 1, sa volonté de mettre en œuvre la campagne, déjà exigée dans le Livre blanc de 1997, en faveur des sources d'énergie renouvelables et de créer des nouveaux instruments et mécanismes visant à favoriser la pénétration accélérée et coordonnée sur le marché de toutes les technologies énergétiques durables. De plus, les États d'Europe centrale et orientale et, comme l'a fort justement demandé le groupe libéral, les États méditerranéens doivent jouer un rôle significatif dans le cadre de cette mise en œuvre. Le Parlement voudrait insérer à l'article 5 du programme Altener une remarque quant à la nouvelle procédure en matière d'exercice des compétences de mise en œuvre afin d'améliorer la participation du Parlement européen. Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que la partie IV du programme d'action pluriannuel dans le domaine de l'énergie ne peut répondre à tous les souhaits. Je rappellerai à ce propos le deuxième rapport débattu aujourd'hui, celui de Mme Ahern sur l'efficacité énergétique. Toutefois, je rappellerai également que la mise en œuvre d'énergies alternatives nous confronte à deux thèmes importants : les énergies hydraulique et éolienne, dont la couverture est proportionnellement aussi importante que les autres (par exemple, l'énergie solaire ou l'utilisation de la biomasse), doivent être encouragées de façon extrêmement intensive. Je suis ravi et me félicite du fait que vous ayez à présent la responsabilité de ce thème important, Madame la Commissaire, car en tant qu'ancienne ministre espagnole de l'Agriculture, vous savez qu'en matière de politique agricole, il est probablement plus indiqué de réduire les surplus que de consacrer des surfaces utiles à l'exploitation énergétique de la biomasse. Je sais toutefois que les résistances sont encore relativement grandes dans ce domaine et qu'elles proviennent de l'industrie mais aussi de la politique agricole mais nous devrions tout de même unir nos efforts afin de lier la politique agricole et la politique de l'énergie dans le domaine des énergies renouvelables. En ce sens, je voudrais me féliciter de notre bonne collaboration et j'espère que ce rapport recueillera une majorité au sein de ce Parlement."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.6.2-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph