Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-16-Speech-4-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990916.9.4-132"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, could I say how grateful I am to the honourable Members from all parties for putting down motions for resolution on the tragic effects of the earthquakes in both Turkey and Greece. I also join honourable Members in offering the deepest sympathy of the Commission to all who lost friends and loved ones and all who have suffered injury in the terrible disasters in both countries. The recent earthquakes, as several honourable Members have commented, were obviously unmitigated tragedies but once again they showed that the human capacity for mercy can be greater than any long-standing divisions. In the international effort for Turkish victims, the Greek Government gave instant support. When the earth trembled in Athens, the Turkish Government was one of the first to send relief workers and equipment. Let us hope that what we have seen graphically demonstrated, indeed movingly in this Chamber this afternoon, and the genuinely humane gestures undertaken by both Greeks and Turks in recent weeks, will lead to the strengthening of relations between the two neighbours and between Turkey and the European Union. It is clear that nothing can heal the grief. Practical help can, however, ease some of the misery. The Commission took speedy action to try to assist the Turkish people and its government in their efforts to deal with the catastrophe. The first priority, immediately after the earthquakes, was obviously to try to rescue and care for survivors. To this end, and in parallel with the systems provided by Member States and the wider international community, the Commission delivered EUR 4 million for first aid services and equipment through ECHO in two tranches. In addition, following a visit by the Finnish Presidency and Commissioner van den Broek to Turkey on 26 August, a financial package of EUR 30 million is currently being assembled to help with the current emergency and rehabilitation activities. To permit swift utilisation of the funds, the EUR 30 million will also be allocated through ECHO. Emphasis will probably be put on temporary dwellings and repair works for essential public infrastructure like schools and hospitals. A more precise picture of needs will result from the joint assessment mission similar to the one that has just been called for, I would presume, that is being undertaken in the disaster areas by ECHO, the Commission’s representation in Ankara, the United Nations and the World Bank acting collectively. In the medium to long-term, reconstruction needs will clearly have to be addressed after comprehensive damage assessment. Meanwhile the Commission envisages the use of the following instruments to support further rehabilitation and reconstruction works. Firstly, from 2000 onwards, Turkey should receive a share which reflects its important reconstruction needs from the MEDA 2 funds. Secondly, as this House will know, there are two regulations before the Council and this Parliament that will underpin the European strategy for Turkey. Those regulations foresee a total of EUR 150 million for Turkey over a three-year period which the Turkish Government regards as being of significant help. This week’s General Affairs Council committed itself to adoption and implementation of the regulations as soon as possible and asks the European Parliament - this is the Council speaking - to take this into account in their consideration. I hope that this House will seek to expedite its consideration of the legislation which has been here since last spring as far as my knowledge extends. I hope, therefore, that the honourable Members directly engaged in that consideration will not further delay their work. Thirdly, the European Investment Bank is asked to make a special effort – we think around EUR 600 million worth of lending - to support reconstruction needs. Plainly that will require an additional allocation from the guarantee budget line. In addition to these developments, the Commission envisages the possibility of acting in coordination with the IMF in granting Turkey macrofinancial assistance geared towards maintaining the reform process under what are evidently difficult conditions. We trust that these short, medium and longer-term support initiatives will be of sustained help to the people of Turkey and we are sure that people right across the European Union will join us in hoping that the arduous task of restoring communities and morale will be successful. As the House will know, and as we have heard from several honourable Members in their statements and speeches in the course of this afternoon, the people of Greece also suffered tragic deaths and damage in recent earthquakes and further tremors. As this Parliament will also recognise, there are no funds on the budget line for emergency aid within the Community. There is, therefore, little that the Commission can do to give material support to the efforts of the Greek people and its government in the short-term. However, together with the Greek Government, the Commission will look into the possibilities of reallocating some of the unused Objective 2 resources for reconstruction support in Greece."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke de ærede medlemmer fra alle partier for beslutningsforslagene vedrørende de tragiske virkninger af jordskælvene i både Tyrkiet og Grækenland. Jeg kan også tilslutte mig de ærede medlemmer og udtrykke Kommissionens dybeste medfølelse over for alle dem, der har mistet venner eller familie, samt over for de tilskadekomne efter de frygtelige katastrofer i begge lande. Som flere af de ærede medlemmer har været inde på, er de seneste jordskælv ubestridte tragedier, men de har endnu en gang vist, at den menneskelige barmhjertighed kan være større end gamle stridigheder. Den græske regering gav øjeblikkelig støtte til den internationale indsats over for de tyrkiske ofre. Da jorden rystede i Athen, var den tyrkiske regering blandt de første til at sende nødhjælpsarbejdere og udstyr. Lad os håbe, at eftermiddagens malende og rørende tilkendegivelser i Parlamentet samt de seneste ugers humane gestus fra både grækere og tyrkere vil føre til en styrkelse af forholdet mellem de to naboer samt mellem Tyrkiet og Den Europæiske Union. Det er klart, at intet kan læge sorgen. Praktisk hjælp kan imidlertid lette nogle af lidelserne. Kommissionen ydede en hurtig indsats for at hjælpe det tyrkiske folk og den tyrkiske regering i bestræbelserne på at håndtere katastrofen. Førsteprioriteten umiddelbart efter jordskælvene var naturligvis at forsøge at redde og pleje de overlevende. Til dette formål og sideløbende med indsatsen fra medlemsstaterne og det øvrige internationale samfund gav Kommissionen EUR 4 millioner til førstehjælp og udstyr via ECHO i to trancher. Efter at det finske formandskab og kommissær van den Broek besøgte Tyrkiet den 26. august, sammensættes der nu en finansiel pakke på EUR 30 millioner som hjælp til de aktuelle nød- og rehabiliteringsaktiviteter. For at muliggøre en hurtig udnyttelse af midlerne vil de EUR 30 millioner også blive tildelt via ECHO. Der vil sandsynligvis blive lagt vægt på midlertidige boliger og reparation af den centrale offentlige infrastruktur såsom skoler og hospitaler. Vi vil sandsynligvis få et mere præcist billede af behovene efter en fælles evalueringsmission som den, der netop er blevet anmodet om, og som formentlig allerede pågår i katastrofeområderne på foranledning af ECHO, Kommissionens repræsentation i Ankara, FN og Verdensbanken i forening. På mellemlangt til langt sigt skal der ses på genopbygningsbehovet efter en omfattende skadesvurdering. I mellemtiden anbefaler Kommissionen følgende instrumenter som yderligere støtte til rehabiliterings- og genopbygningsarbejdet. Fra år 2000 og fremad skal Tyrkiet modtage en andel af Meda 2-midlerne, der afspejler landets store genopbygningsbehov. Som Parlamentet ved, er Rådet og Parlamentet blevet præsenteret for to forordninger, der vil underbygge den europæiske strategi over for Tyrkiet. Ifølge disse forordninger skal der bevilges i alt EUR 150 millioner til Tyrkiet i en treårig periode, hvilket den tyrkiske regering betragter som en betydelig hjælp. På et møde i denne uge gav Rådet (almindelige anliggender) tilsagn om at vedtage og gennemføre forordningerne hurtigst muligt og beder Europa-Parlamentet om at tage hensyn til dette i sin behandling af forslagene. Jeg håber, at Parlamentet vil søge at fremskynde behandlingen af lovgivningen, der, så vidt jeg ved, har været i Parlamentets varetægt siden sidste forår. Jeg håber derfor, at de ærede medlemmer, der deltager i behandlingen, ikke vil forhale arbejdet yderligere. For det tredje anmodes der om en særlig indsats fra Den Europæiske Investeringsbank - udlån i omegnen af EUR 600 millioner - til støtte for genopbygningen. Det vil ganske enkelt kræve en ekstrabevilling fra garantibudgetposten. Ud over disse tiltag undersøger Kommissionen muligheden for sammen med IMF at yde Tyrkiet makrofinansiel bistand til opretholdelse af reformprocessen under disse åbenlyst vanskelige forhold. Vi tror på, at disse kort-, mellem- og langsigtede støtteforanstaltninger vil være en vedvarende hjælp til det tyrkiske folk, og vi er overbevist om, at folk på tværs af Den Europæiske Union vil støtte os i håbet om at løse den vanskelige opgave med at genopbygge samfundet og moralen. Som Parlamentet ved, og som vi har hørt i adskillige ærede medlemmers redegørelser og indlæg i løbet af eftermiddagen, så har det græske folk også haft tragiske dødsfald og skader under de seneste jordskælv og efterrystelser. Som Parlamentet også ved, så er der ikke midler på denne budgetpost til nødhjælp inden for Fællesskabet. Kommissionen kan derfor ikke gøre meget for at bidrage væsentligt til indsatsen fra det græske folk og den græske regering på kort sigt. Kommissionen vil imidlertid sammen med den græske regering se på mulighederne for at omfordele nogle af de uudnyttede midler under mål 2."@da1
"Herr Präsident! Ich darf den ehrenwerten Abgeordneten aller Parteien meinen Dank dafür ausdrücken, daß sie Entschließungsanträge zu den tragischen Folgen der Erdbeben in der Türkei und in Griechenland eingebracht haben. Wie die Abgeordneten möchte auch ich im Namen der Kommission all denen mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen, die ihre Freunde und ihre Lieben verloren haben und die bei den schrecklichen Katastrophen in beiden Ländern Verletzungen erleiden mußten. Die jüngsten Erdbeben waren, wie mehrere Abgeordnete hervorhoben, zweifellos schreckliche Tragödien, doch erneut haben sie gezeigt, daß die menschliche Fähigkeit zu Barmherzigkeit größer sein kann als alle andauernden Trennungen. Bei den internationalen Bemühungen um die türkischen Opfer leistete die griechische Regierung sofortige Hilfe. Als die Erde in Athen bebte, entsandte die türkische Regierung als eine der ersten Rettungskräfte und Ausrüstungen nach Griechenland. Lassen Sie uns hoffen, daß das, was uns heute Nachmittag in diesem Plenum auf wahrhaft bewegende Weise anschaulich demonstriert wurde, sowie die in den letzten Wochen sowohl von Griechen als auch von Türken gezeigten echt menschlichen Gesten zu einer Festigung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn und zwischen der Türkei und der Europäischen Union führen werden. Natürlich kann nichts den Schmerz heilen. Aber praktische Hilfe vermag das Elend ein wenig zu lindern. Die Kommission hat rasche Maßnahmen ergriffen, um die türkische Bevölkerung und ihre Regierung bei ihren Anstrengungen, mit der Katastrophe fertigzuwerden, zu unterstützen. Unmittelbar nach den Beben hatte die Rettung und Versorgung Überlebender oberste Priorität. Hierfür hat die Kommission parallel zu den von den Mitgliedstaaten und der übrigen internationalen Gemeinschaft bereitgestellten Systemen über ECHO 4 Mio. Euro in zwei Tranchen für Leistungen und Ausrüstungen zur ersten Hilfe zur Verfügung gestellt. Außerdem wird gegenwärtig nach einem Besuch seitens der finnischen Präsidentschaft und des Kommissars van den Broek in der Türkei am 26. August ein Finanzpaket von 30 Mio. Euro geschnürt, um bei den laufenden Nothilfe- und Wiederaufbauaktivitäten zu helfen. Um eine rasche Verwendung der Mittel zu ermöglichen, werden auch diese 30 Mio. Euro über ECHO vergeben. Das Schwergewicht liegt voraussichtlich auf Behelfsunterkünften und Reparaturarbeiten für die unbedingt erforderliche öffentliche Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäuser. Ein genaueres Bild über den Bedarf wird sich aus der gemeinsamen Bewertungsmission ergeben ähnlich der, nehme ich an, die gerade gefordert wurde , die derzeit von ECHO, der Kommissionsvertretung in Ankara, den Vereinten Nationen und der Weltbank in den Katastrophengebieten gemeinsam unternommen wird. Mittel- bis langfristig wird es nach umfassender Schadensbewertung eindeutig um die Erfordernisse des Wiederaufbaus gehen. Die Kommission faßt inzwischen folgende Instrumente zur Unterstützung weiterer Instandsetzungs- und Wiederaufbauarbeiten ins Auge. Erstens sollte die Türkei ab dem Jahr 2000 einen Teil der Mittel aus MEDA 2 erhalten, der ihren wesentlichen Wiederaufbauerfordernissen entspricht. Zweitens liegen, wie dem Hohen Haus sicher bekannt sein wird, dem Rat und diesem Parlament zwei Verordnungen vor, die die europäische Strategie gegenüber der Türkei absichern werden. Diese Verordnungen sehen für die Türkei eine Summe von insgesamt 150 Mio. Euro über einen Zeitraum von drei Jahren vor, was die türkische Regierung als eine bedeutende Hilfe ansieht. Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten sprach sich in dieser Woche für die schnellstmögliche Annahme und Umsetzung der Verordnungen aus und ersucht das Europäische Parlament – jetzt spricht hier der Rat –, dieses bei ihrer Erörterung zu berücksichtigen. Ich hoffe, dieses Hohe Haus wird sich um eine beschleunigte Prüfung der legislativen Dokumente bemühen, die ihm nach meiner Kenntnis seit dem Frühjahr vorliegen. Darum denke ich, daß die mit der Beratung dieser Dokumente direkt befaßten Mitglieder ihre Arbeit nicht weiter hinauszögern. Drittens wird die Europäische Investitionsbank um eine Sonderleistung ersucht – wir denken an einen Kredit von etwa 600 Mio. Euro – , um den Wiederaufbau zu unterstützen. Klar, daß das eine zusätzliche Zuweisung aus der Garantielinie des Haushalts erfordert. Über diese Entwicklungen hinaus zieht die Kommission die Möglichkeit in Betracht, in Abstimmung mit dem IWF bei der Gewährung makrofinanzieller Unterstützung an die Türkei tätig zu werden, um den Reformprozeß unter ganz offensichtlich schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Wir bauen darauf, daß diese kurz-, mittel- und längerfristigen Initiativen zur Unterstützung der Menschen in der Türkei eine nachhaltige Hilfe darstellen, und wir sind sicher, daß die Menschen überall in der Europäischen Union mit uns gemeinsam hoffen, daß die mühsame Arbeit der Wiederherstellung des Gemeinwesens und der Moral erfolgreich sein wird. Wie diesem Hohen Haus bekannt ist und wie wir von mehreren Abgeordneten in ihren Erklärungen und Redebeiträgen im Verlauf dieses Nachmittags gehört haben, gab es auch unter der Bevölkerung Griechenlands tragische Todesfälle und Schäden bei jüngsten Erdbeben und weiteren Nachbeben. Diesem Parlament wird auch wissen, daß es in der Haushaltslinie für Soforthilfe innerhalb der Gemeinschaft keine Mittel gibt. Die Kommission kann da nur wenig tun, um den Menschen in Griechenland und ihrer Regierung kurzfristig materielle Unterstützung bei ihren Anstrengungen zu gewähren. Doch gemeinsam mit der griechischen Regierung wird die Kommission nach Möglichkeiten der Umwidmung einiger nicht verbrauchter Ziel-2-Mittel für die Wiederaufbauhilfe in Griechenland suchen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να τονίσω την ευγνωμοσύνη μου στους αξιότιμους βουλευτές από όλα τα κόμματα για την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος για τους τραγικούς σεισμούς στην Τουρκία και την Ελλάδα. Μαζί με τους αξιότιμους βουλευτές υποβάλλω τα ειλικρινέστερα συλλυπητήρια της Επιτροπής σε όλους όσους έχασαν φίλους και αγαπητά πρόσωπα και σε όλους όσους τραυματίστηκαν από τις τρομακτικές καταστροφές στις δύο χώρες. Οι πρόσφατοι σεισμοί, όπως σχολίασαν αρκετοί αξιότιμοι βουλευτές, ήταν προφανώς τεράστιες τραγωδίες, οι οποίες όμως έδειξαν πως η ανθρώπινη φιλευσπλαχνία μπορεί να υπερισχύει οποιασδήποτε μακρόχρονης διχόνοιας. Στη διεθνή προσπάθεια για τα θύματα της Τουρκίας η ελληνική κυβέρνηση παρείχε άμεση βοήθεια. Όταν η γη σείστηκε στην Αθήνα η τουρκική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που έστειλε σωστικά συνεργεία και εξοπλισμό. Ας ελπίσουμε οι θερμές και συγκινητικές εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα το απόγευμα και οι γνήσια ανθρώπινες χειρονομίες τόσο των Ελλήνων όσο και των Τούρκων τις τελευταίες εβδομάδες να οδηγήσουν σε ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων και μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο πως τίποτα δεν μπορεί να επουλώσει τον πόνο. Ωστόσο, η πρακτική βοήθεια μπορεί να ελαφρύνει λίγο τη δυστυχία. Η Επιτροπή ανέλαβε ταχεία δράση για να προσπαθήσει να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την κυβέρνησή του στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την καταστροφή. Η πρώτη προτεραιότητα αμέσως μετά τους σεισμούς ήταν προφανώς οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής φροντίδας στους επιζώντες. Για τον σκοπό αυτό και παράλληλα με τα συστήματα που παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα, η Επιτροπή χορήγησε σε δύο δόσεις μέσω του ECHO 4 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και εξοπλισμό. Εξάλλου, ύστερα από επίσκεψη της φινλανδικής Προεδρίας και του Επίτροπου κ. van den Broek στην Τουρκία, στις 26 Αυγούστου, συγκεντρώνεται τώρα ένα οικονομικό πακέτο 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των τρεχουσών δράσεων έκτακτης βοήθειας και αποκατάστασης. Προκειμένου να επιτραπεί η ταχεία χρήση των πόρων, τα 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν επίσης μέσω του ECHO. Πιθανόν να δοθεί έμφαση σε προσωρινά καταλύματα και εργασίες επισκευής για τα απαραίτητα δημόσια κτήρια όπως σχολεία και νοσοκομεία. Μια ακριβέστερη εικόνα των αναγκών θα προκύψει από την κοινή εργασία αξιολόγησης, που μοιάζει υποθέτω με αυτή που μόλις ζητήθηκε και πραγματοποιείται τώρα στις πληγείσες περιοχές από κοινού από το ECHO, τον εκπρόσωπο τη Επιτροπής στην Άγκυρα, τα Ηνωμένα Έθνη, και την Παγκόσμια Τράπεζα. Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα οι ανάγκες ανοικοδόμησης πρέπει σαφώς να αντιμετωπιστούν μετά από συνολική εκτίμηση των ζημιών. Εν τω μεταξύ η Επιτροπή προβλέπει τη χρήση των ακόλουθων μέσων, προκειμένου να στηρίξει τις εργασίες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης. Πρώτον, από το 2000 και μετά η Τουρκία θα λαμβάνει από τους πόρους του MEDA II ένα μερίδιο το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις σημαντικές ανάγκες της σε ανοικοδόμηση. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επεξεργάζεται δύο κανονισμούς οι οποίοι θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία. Οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν συνολικά 150 εκατ. ευρώ για την Τουρκία για μια τριετή περίοδο, κονδύλιο που η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί σημαντική βοήθεια. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων δεσμεύθηκε αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει και να εφαρμόσει τους κανονισμούς το συντομότερο δυνατόν και ζητά – αυτό είναι το αίτημα του Συμβουλίου – από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το λάβει υπόψη του. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδιώξει να επισπεύσει την εξέταση των νομοθετικών πράξεων οι οποίες, από όσο γνωρίζω, βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο Σώμα από πέρυσι την άνοιξη. Συνεπώς, ελπίζω οι αξιότιμοι βουλευτές που συμμετέχουν άμεσα σε αυτή την εξέταση να μην καθυστερήσουν περαιτέρω τις εργασίες τους. Τρίτον, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καταβάλει ειδική προσπάθεια – σκεπτόμαστε ένα δάνειο 600 εκατ. ευρώ περίπου – για τη στήριξη των αναγκών ανοικοδόμησης. Σαφώς τούτο θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους από το κονδύλιο εγγυήσεων του προϋπολογισμού. Εκτός από τις εξελίξεις αυτές η Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα δράσης σε συνεργασία με το ΔΝΤ για τη χορήγηση στην Τουρκία μακροοικονομικής βοήθειας η οποία προσανατολίζεται στη διατήρηση της διαδικασίας μεταρρύθμισης υπό δύσκολες προφανώς συνθήκες. Πιστεύουμε αυτές οι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες στήριξης να βοηθήσουν σε μόνιμη βάση τον λαό της Τουρκίας και είμαστε βέβαιοι πως ο κόσμος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται τις ελπίδες μας να ευοδωθεί το δύσκολο αυτό έργο της αποκατάστασης των κοινοτήτων και του ηθικού των ανθρώπων. Όπως γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όπως ακούσαμε από αρκετούς αξιότιμους βουλευτές στις δηλώσεις και στις ομιλίες τους σήμερα το απόγευμα, και ο λαός της Ελλάδας υπέστη τραγικούς θανάτους και ζημίες κατά τους πρόσφατους σεισμούς και τις δονήσεις που ακολούθησαν. Όπως αναγνωρίζει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπάρχουν πόροι στο κονδύλιο του προϋπολογισμού για βοήθεια εκτάκτου ανάγκης εντός της Κοινότητας. Συνεπώς, βραχυπρόθεσμα η Επιτροπή δεν μπορεί να πράξει πολλά προκειμένου να παράσχει υλική βοήθεια στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες ανακατανομής ορισμένων μη χρησιμοποιηθέντων πόρων του Στόχου 2 για τη στήριξη της ανοικοδόμησης στην Ελλάδα."@el8
"(EN) Señor Presidente, permítame decir que me siento profundamente agradecido a sus Señorías, de todos los partidos, por la presentación de propuestas de resolución sobre las trágicas consecuencias de los terremotos acaecidos en Turquía y en Grecia. Yo también me uno a sus Señorías para expresar el más profundo pésame de la Comisión a todos aquellos que han perdido a amigos y a seres queridos, y a todos los que han resultado heridos en los terribles desastres en ambos países. Como han comentado varias de sus Señorías, los recientes terremotos han sido evidentemente absolutas tragedias, pero una vez más, han demostrado que la capacidad humana de compasión puede ser mayor que todas las antiguas divisiones. En medio del esfuerzo internacional a favor de las víctimas turcas, el Gobierno griego ofreció ayuda al instante. Cuando la tierra tembló en Atenas, el Gobierno turco fue uno de los primeros en enviar personal y equipos de socorro. Esperemos que las manifestaciones gráficas e incluso emocionantes que hemos presenciado esta tarde en la Asamblea y los gestos tan humanos que han demostrado tanto griegos como turcos en las últimas semanas, conduzcan al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países vecinos, así como entre Turquía y la Unión Europea. Está claro que nada puede curar ese dolor. No obstante, la ayuda práctica puede paliar en parte el sufrimiento. La Comisión actuó con celeridad para intentar socorrer al pueblo turco y a su Gobierno en sus esfuerzos por hacer frente a la catástrofe. Inmediatamente después de los terremotos, la primera prioridad era, evidentemente, intentar rescatar y asistir a los supervivientes. Con este fin y conjuntamente con los sistemas proporcionados por los Estados miembros y la comunidad internacional en general, la Comisión aportó 4 millones de euros para primeros auxilios y equipos a través de ECHO en dos partidas. Asimismo, a raíz de la visita de la Presidencia finlandesa y del Comisario van den Broek a Turquía el 26 de agosto, se está reuniendo actualmente un paquete financiero de 30 millones de euros para contribuir a las actividades de auxilio y reconstrucción en curso. Para agilizar la utilización de los fondos, ECHO se encargará también de la asignación de los 30 millones de euros. Probablemente la atención se centrará en la provisión de alojamientos provisionales y en los trabajos de reparación de la infraestructura pública fundamental como escuelas y hospitales. Puedo imaginar que la misión conjunta de evaluación, similar a la que acaba de solicitarse, que actualmente llevan a cabo en las zonas del desastre ECHO, la representación de la Comisión en Ankara, Naciones Unidas y el Banco Mundial presentará un cuadro más exacto de las necesidades. Evidentemente, a medio y largo plazo será necesario atender a las necesidades de reconstrucción cuando se haya realizado una evaluación exhaustiva de los daños. Mientras tanto, la Comisión prevé la utilización de los siguientes instrumentos para seguir apoyando los trabajos de rehabilitación y reconstrucción. En primer lugar, a partir del año 2000, Turquía recibiría una parte de los fondos MEDA 2 que refleje sus importantes necesidades de reconstrucción. En segundo lugar, como sabrá esta Asamblea, se han presentado al Consejo y a este Parlamento reglamentos que sustentarán la estrategia europea para Turquía. Estos reglamentos prevén un total de 150 millones de euros para Turquía durante un período de tres años, ayuda que el Gobierno turco considera significativa. El Consejo de Asuntos Generales de esta semana se ha comprometido a aprobar y aplicar cuanto antes los reglamentos y pide al Parlamento Europeo – y hablo por boca del Consejo – que lo tenga en cuenta en sus consideraciones. Espero que esta Asamblea intentará acelerar su consideración de la legislación que, según tengo entendido, lleva aquí desde la primavera pasada. Espero, por consiguiente, que las Señorías que participan directamente en dicha consideración no retrasen más su trabajo. En tercer lugar, se ha pedido al Banco Europeo de Inversiones que realice un esfuerzo especial – estamos pensando en un préstamo por valor de unos 600 millones de euros – para apoyar las necesidades de reconstrucción. Está claro que para ello será necesaria una asignación adicional con cargo a la línea presupuestaria de garantía. Además de estas medidas, la Comisión prevé la posibilidad de actuar en coordinación con el FMI para conceder a Turquía ayuda macrofinanciera encaminada a mantener el proceso de reformas en unas condiciones evidentemente difíciles. Confiamos en que estas iniciativas de apoyo a corto, medio y largo plazo supondrán una ayuda continua a la población de Turquía y estamos seguros de que personas de toda la Unión Europea se unirán a nosotros en el deseo de que las arduas tareas de restablecimiento de las comunidades y de la moral tengan éxito. Como sabrá la Asamblea, y como hemos podido oír de varias de sus Señorías en sus declaraciones e intervenciones en el transcurso de la tarde, la población de Grecia también ha sufrido trágicas muertes y daños en recientes terremotos y subsiguientes temblores. Como reconocerá también este Parlamento, no existen fondos en la línea presupuestaria para ayuda urgente en el interior de la Comunidad. Por tanto, es muy poco lo que la Comisión puede hacer para ofrecer ayuda material a los esfuerzos de la población griega y de su Gobierno a corto plazo. No obstante, la Comisión estudiará junto con el Gobierno griego las posibilidades de asignar parte de los recursos no utilizados de Objetivo 2 a apoyar la reconstrucción en Grecia."@es12
"komissio. Arvoisa puhemies, kuinka voisinkaan ilmaista kiitollisuuteni kaikkien puolueiden arvoisille jäsenille siitä, että he ovat esittäneet päätöslauselmaesityksiä Turkin ja Kreikan maanjäristysten traagisista seurauksista. Arvoisien parlamentin jäsenten tavoin ilmaisen komission puolesta vilpittömän myötätuntoni kaikille niille, jotka menettivät ystäviään ja rakkaitaan sekä kaikille niille, jotka loukkaantuivat molempia maita koetelleissa kauheissa katastrofeissa. Äskettäiset maanjäristykset, kuten monet arvoisat jäsenet kertoivat, olivat ilman muuta täysimittaisia murhenäytelmiä, mutta jälleen kerran ne osoittivat, että inhimillinen kyky myötätuntoon on kauan kestäneitä välirikkoja voimakkaampi. Kreikka antoi välittömän tukensa kansainvälisille ponnisteluille Turkin järistyksen uhrien auttamiseksi. Kun maa järisi Ateenassa, Turkin hallitus oli ensimmäisten joukossa lähettämässä avustustyöntekijöitä ja avustustarpeita. Toivokaamme, että se, minkä olemme nähneet tänään iltapäivällä havainnollisesti tai koskettavasti parlamentissa, sekä kreikkalaisten ja turkkilaisten viime viikkoina osoittamat vilpittömästi humaanit eleet johtavat naapurimaiden välisten suhteiden sekä Turkin ja Euroopan unionin välisten suhteiden lujittumiseen. On selvää, että mikään ei voi poistaa surua. Käytännön apu voi kuitenkin lievittää hätää. Komissio ryhtyi nopeisiin toimiin yrittäessään auttaa Turkin kansaa sekä hallitusta ponnisteluissa katastrofista selviytymiseksi. Välittömästi maanjäristysten jälkeen etusija kuului ilman muuta ponnisteluille henkiinjääneiden pelastamiseksi sekä lääkitsemiseksi. Jäsenvaltioiden ja koko kansainvälisen yhteisön avustusten ohella komissio myönsi tähän tarkoitukseen ECHO:n kautta kahdessa erässä 4 miljoonaa euroa ensiapua ja välineistöä varten. Lisäksi valmisteilla on puheenjohtajavaltio Suomen edustajan sekä komission jäsen van den Broekin 26. elokuuta tapahtuneen Turkin vierailun jälkeen 30 miljoonan euron apupaketti, jolla tuetaan nykyisiä hätä- ja kunnostustoimia. Myös nämä 30 miljoonaa osoitetaan käyttöön ECHO:n kautta, mikä mahdollistaa raha-avun nopean käyttöönoton. Luultavasti eniten painotetaan väliaikaisten asumusten hankkimista sekä sitä, että palautetaan elintärkeä infrastruktuuri, mistä esimerkkinä koulujen ja sairaaloiden kunnostustyöt. Tarkempi kuva tarpeista saadaan yhteisen arviointihankkeen myötä, jollaista äsken vaadittiinkin, oletan näin, ja jonka ECHO, komission Ankaran edustusto, Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailmanpankki ovat yhteistoimin katastrofialueilla käynnistäneet. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jälleenrakennustarpeet on ilman muuta arvioitava perusteellisen vahinkoarvion jälkeen. Lisäksi komissio ehdottaa seuraavien välineiden käyttämistä lisäkunnostustöiden sekä jälleenrakennustöiden tukemisessa. Ensinnäkin vuodesta 2000 lähtien Turkin pitäisi saada oma osuutensa, joka heijastelee sen merkittäviä jälleenrakennustarpeita Meda 2 -ohjelman tuista. Toiseksi, kuten parlamentti tietänee, neuvoston ja parlamentin käsiteltävänä on kaksi säännöstä, joilla vahvistetaan unionin Turkin strategiaa. Näillä säännöksillä varataan 150 miljoonan euron kokonaissumma myönnettäväksi Turkille kolmen vuoden aikana, mitä Turkin hallitus pitää merkittävänä apuna. Tämän viikon yleisten asioiden neuvostossa sitouduttiin säännösten hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon niin pian kuin mahdollista, ja yleisten asioiden neuvosto myös pyytää Euroopan parlamenttia tässä puhuu nyt neuvosto ottamaan tämän huomioon asiaa käsitellessään. Toivon, että parlamentti kiirehtii näiden säännösten käsittelyä, joka on ollut kesken viime keväästä lähtien, mikäli tietoni pitävät paikkansa. Siksi toivon, että ne arvoisat jäsenet, jotka ovat suoraan osallisia asiassa, eivät enää viivästytä tehtäväänsä. Kolmanneksi Euroopan investointipankilta on pyydetty erityistä ponnistusta ajattelemme 600 miljoonan euron arvoisen summan lainaamista jälleenrakennustarpeiden tukemiseksi. Suoraan sanottuna se edellyttää lisävarausta takuita koskevasta budjettikohdasta. Näiden hankkeiden lisäksi komissio harkitsee mahdollisuutta tehdä yhteistyötä IMF:n kanssa, jotta Turkille voitaisiin taata uudistusprosessin ylläpitoon suunnattu makrotaloudellinen apu oloissa, jotka ovat ilmeisen vaikeat. Luotamme siihen, että näistä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tukialoitteista on tuntuvaa apua Turkin kansalle, ja olemme varmoja siitä, että ihmiset ympäri Euroopan unionia yhtyvät toiveisiimme siitä, että tämä vaikea tehtävä yhteisöjen ja moraalin palauttamiseksi päättyy menestyksekkäästi. Kuten parlamentti tietänee, ja kuten olemme kuulleet monien arvoisien jäsenten heidän tämän iltapäivän lausunnoissaan ja puheissaan kertoneen, myös Kreikan kansa joutui näkemään traagisia kuolemia sekä kärsimään vahinkoa äskettäisissä maanjäristyksissä ja jälkijäristyksissä. Kuten parlamentti myös lienee huomannut, hätäavulle yhteisön sisällä tarkoitetussa budjettikohdassa ei ole rahaa. Komissio voi siten tehdä hyvin vähän tavara-avun toimittamiseksi Kreikan kansan ja hallituksen ponnisteluihin lyhyellä aikavälillä. Kuitenkin komissio yhdessä Kreikan hallituksen kanssa pohtii mahdollisuuksia osoittaa uudelleen tavoitteen 2 piirin kuuluvia käyttämättömiä varoja Kreikan jälleenrakennustukeen."@fi5
"Monsieur le Président, permettez-moi de dire combien je suis reconnaissant aux députés de tous bords pour avoir présenté des propositions de résolution sur les conséquences tragiques des tremblements de terre en Turquie et en Grèce. Par ailleurs, je me joins aux honorables parlementaires pour exprimer la plus profonde sympathie de la Commission à tous ceux qui ont perdu des amis et des proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont subi des dommages dans les terribles catastrophes ayant frappé ces deux pays. Comme l'ont souligné plusieurs honorables parlementaires, les récents tremblements de terre sont incontestablement de pures tragédies, mais ils ont une fois de plus démontré que la propension à la compassion peut être plus forte que les vieilles querelles. Le gouvernement grec a apporté son soutien immédiat à l'effort international d'aide aux victimes turques. Lorsque la terre a tremblé à Athènes, le gouvernement turc a été parmi les premiers à envoyer des équipes et du matériel de secours. Espérons que les situations qui nous ont été décrites à grand renfort de détails, et d'ailleurs avec beaucoup d'émotion cet après-midi dans cette enceinte, et les gestes véritablement humains posés aussi bien par les Grecs que par les Turcs ces dernières semaines, aboutiront au renforcement des relations entre les deux voisins et entre la Turquie et l'Union européenne. Il n'y a rien qui puisse guérir le chagrin, c'est clair. Une aide matérielle peut cependant soulager un peu de la misère. La Commission est intervenue rapidement pour tenter d'aider le peuple turc et son gouvernement dans leurs efforts face à la catastrophe. Il va de soi que la première priorité, immédiatement après le tremblement de terre, consistait à secourir et soigner les survivants. À cette fin, parallèlement aux efforts des États membres et de la communauté internationale, la Commission a mis à disposition, au travers d'ECHO, en deux tranches, 4 millions d'euros pour les services et les équipements de l'aide d'urgence. En outre, suite à une visite, en Turquie, le 26 août, de la présidence finlandaise et du commissaire van den Broek, nous sommes occupés à constituer un paquet financier de 30 millions d'euros pour soutenir les opérations d'urgence et de réhabilitation actuellement en cours. Afin de permettre une utilisation rapide des fonds, les 30 millions d'euros emprunteront également le canal d'ECHO. L'accent sera probablement mis sur les logements temporaires et les travaux de réparation des infrastructures publiques les plus importantes, comme les écoles et les hôpitaux. Un bilan plus précis des besoins sera dressé par une mission commune d'évaluation du type de celle qui vient d'être demandée et qui, je pense, devra être menée dans les régions touchées conjointement par ECHO, la représentation de la Commission à Ankara, les Nations unies et la Banque mondiale. Pour faire face aux besoins de la reconstruction à moyen et à long terme, il est clair qu'il faut d'abord procéder à une évaluation complète des dommages. Dans l'intervalle, la Commission envisage d'avoir recours aux instruments suivants pour soutenir la poursuite des travaux de réhabilitation et de reconstruction. Tout d'abord, à partir de 2000, la Turquie devrait recevoir une part des fonds MEDA II calculée en fonction de ses importants besoins en matière de reconstruction. Deuxièmement, vous n'ignorez pas que le Conseil et ce Parlement sont saisis de deux règlements destinés à soutenir la stratégie européenne en faveur de la Turquie. Ces règlements prévoient une enveloppe globale de 150 millions d'euros pour une période de trois ans, ce que le gouvernement turc considère comme une aide importante. Le Conseil "affaires générales" de cette semaine s'est engagé à adopter et à mettre en œuvre ces règlements aussi rapidement que possible et demande au Parlement européen - c'est le Conseil qui parle - de prendre cet élément en compte dans le cadre de son examen. J'espère donc que l'Assemblée s'efforcera d'accélérer son examen des actes législatifs en question, dont, pour autant que je sache, elle est saisie depuis le printemps dernier, et je forme le vœu que les députés directement concernés par cet examen ne retardent pas davantage leurs travaux. Troisièmement, un effort spécial a été demandé à la Banque européenne d'investissement - nous songeons à un prêt de quelque 600 millions d'euros - pour soutenir les besoins de la reconstruction. Cela demandera très certainement une rallonge au titre de la ligne budgétaire pour les garanties. Outre ces dispositions, la Commission envisage la possibilité d'une action en collaboration avec le FMI pour accorder à la Turquie une assistance macrofinancière axée sur la poursuite du processus de réforme dans des conditions manifestement difficiles. Nous ne doutons pas que ces diverses initiatives de soutien à court, moyen et long terme apporteront un secours durable à la population turque et nous sommes certains que tous les citoyens de l'Union européenne nous rejoignent dans l'espoir que la tâche ardue qui consiste à remettre les communautés sur pied et à remonter le moral de la population sera une réussite. Vous savez, et nous l'avons entendu de la bouche de plusieurs honorables parlementaires intervenant cet après-midi, que la population grecque a elle aussi subi des pertes tragiques et des dommages au cours de récents tremblements de terre et autres secousses. Vous savez aussi que la ligne budgétaire pour l'aide d'urgence au sein de la Communauté ne comporte aucune dotation. La Commission ne peut donc pas faire grand-chose pour apporter un soutien matériel aux efforts de la population et du gouvernement grecs à court terme. La Commission a toutefois l'intention d'examiner avec le gouvernement grec la possibilité de réaffecter une partie des ressources inutilisées au titre de l'objectif 2 en faveur de la reconstruction en Grèce."@fr6
"Signor Presidente, mi permetta di esprimere la mia gratitudine ai deputati di tutti i partiti che hanno presentato proposte di risoluzione sui tragici effetti dei terremoti in Turchia e in Grecia. Mi unisco inoltre a loro nell’esprimere la più profonda solidarietà della Commissione sia a coloro che hanno perduto amici e persone caresia a coloro che sono stati colpiti da queste catastrofi in ambedue i paesi. I recenti terremoti, come hanno osservato molti onorevoli deputati, hanno certo rappresentato una terribile tragedia, ma hanno anche dimostrato che la solidarietà umana può superare persino le ostilità di più antica data. Il governo greco si è affrettato a partecipare all’opera internazionale di soccorso a favore delle vittime turche; quando la terra ha tremato ad Atene, il governo turco è stato uno dei primi a inviare squadre ed attrezzature di soccorso. Speriamo quindi che la solidarietà di cui abbiamo avuto una dimostrazione tangibile e commovente e i gesti di genuina solidarietà umana di cui greci e turchi insieme si sono resi protagonisti nelle ultime settimane conducano a migliorare i rapporti fra questi due paesi e fra Turchia e Unione europea. E’ evidente che nulla potrà lenire il dolore, ma un aiuto pratico potrà alleviare in qualche modo le sofferenze materiali. La Commissione si è mobilitata tempestivamente per offrire assistenza al popolo turco e al suo governo nell’affrontare il disastro. La priorità più urgente, subito dopo i terremoti, è stata quella di soccorrere i superstiti e prendersene cura. A tal fine, e parallelamente alle strutture offerte dagli Stati membri e dalla più ampia comunità internazionale, la Commissione ha consegnato 4 milioni di euro per servizi e attrezzature di primo intervento; la consegna di questi fondi è stata effettuata in due tramite ECHO. Inoltre, in seguito alla visita in Turchia della Presidenza finlandese e del Commissario Van den Broek, avvenuta il 26 agosto, viene ora approntato un pacchetto finanziario di 30 milioni di euro che servirà ad affrontare l’emergenza e la prima ricostruzione. Per consentire un rapido utilizzo dei fondi, anche questi 30 milioni di euro verranno assegnati attraverso ECHO; saranno di preferenza destinati all’allestimento di alloggi temporanei e alla riparazione delle infrastrutture pubbliche essenziali come scuole ed ospedali. Un quadro più preciso delle necessità sarà tracciato dalla missione congiunta di valutazione, simile a quella che è appena stata richiesta, e che nelle zone colpite rappresenterà l’azione comune di ECHO, della rappresentanza della Commissione ad Ankara, delle Nazioni Unite e della Banca mondiale. Nel medio e nel lungo periodo, si dovrà rispondere alle esigenze della ricostruzione dopo un’accurata stima dei danni. Nel frattempo, la Commissione prevede di utilizzare i seguenti strumenti per le diverse fasi della ricostruzione. Anzitutto, a partire dal 2000, la Turchia dovrà ricevere una quota dei fondi MEDA 2 corrispondente alle ingenti esigenze della ricostruzione. In secondo luogo, come quest’Assemblea saprà, giacciono di fronte al Consiglio e al Parlamento due strumenti normativi che serviranno da base alla strategia europea nei confronti della Turchia. Essi prevedono a favore della Turchia un totale di 150 milioni di euro per un periodo di tre anni e secondo il governo di quel paese si tratta di un notevole contributo. Il Consiglio “affari generali” di questa settimana si è impegnato ad adottare e applicare tali strumenti quanto prima, e chiede al Parlamento europeo (riferisco le dichiarazioni del Consiglio) di tener conto di ciò nelle proprie deliberazioni. Spero che l’Assemblea cercherà di accelerare l’esame dei provvedimenti legislativi che, per quanto mi consta, sono in attesa dalla scorsa primavera. Spero che gli onorevoli deputati direttamente coinvolti in tale esame non indugino oltre. In terzo luogo si richiede alla Banca europea per gli investimenti uno sforzo speciale (stiamo pensando a crediti per circa 600 milioni di euro) a sostegno della ricostruzione. E’ chiaro che ciò richiederà un ulteriore stanziamento dalla linea di garanzia del bilancio. Oltre a questi provvedimenti, la Commissione prevede la possibilità di un’azione coordinata col FMI per concedere alla Turchia un’assistenza macrofinanziaria che consenta di continuare il processo di riforma pur nelle attuali difficili condizioni. Confidiamo che tali iniziative a breve, medio e lungo termine recheranno un aiuto apprezzabile al popolo turco; siamo certi che le popolazioni di tutta l’Unione europea si uniranno a noi nell’auspicare il successo dell’arduo compito di rifondare queste comunità e rendere loro la fiducia. Come il Parlamento sa, e come abbiamo udito da molti onorevoli deputati negli interventi di questo pomeriggio, anche il popolo greco ha subito perdite umane e danni materiali in seguito al recente terremoto e alle scosse successive. Il Parlamento non ignora che nella linea di bilancio non vi sono fondi per aiuti d’emergenza all’interno della Comunità. La Commissione può fare ben poco per offrire aiuti materiali al popolo greco e al suo governo nel breve periodo. Insieme al governo greco, tuttavia, la Commissione considererà la possibilità di stanziare nuovamente parte delle risorse non utilizzate dell’Obiettivo 2 per contribuire alla ricostruzione in Grecia."@it9
"Mr President, could I say how grateful I am to the honourable Members from all parties for putting down motions for resolution on the tragic effects of the earthquakes in both Turkey and Greece. I also join honourable Members in offering the deepest sympathy of the Commission to all who lost friends and loved ones and all who have suffered injury in the terrible disasters in both countries. The recent earthquakes, as several honourable Members have commented, were obviously unmitigated tragedies but once again they showed that the human capacity for mercy can be greater than any long-standing divisions. In the international effort for Turkish victims, the Greek Government gave instant support. When the earth trembled in Athens, the Turkish Government was one of the first to send relief workers and equipment. Let us hope that what we have seen graphically demonstrated, indeed movingly in this Chamber this afternoon, and the genuinely humane gestures undertaken by both Greeks and Turks in recent weeks, will lead to the strengthening of relations between the two neighbours and between Turkey and the European Union. It is clear that nothing can heal the grief. Practical help can, however, ease some of the misery. The Commission took speedy action to try to assist the Turkish people and its government in their efforts to deal with the catastrophe. The first priority, immediately after the earthquakes, was obviously to try to rescue and care for survivors. To this end, and in parallel with the systems provided by Member States and the wider international community, the Commission delivered EUR 4 million for first aid services and equipment through ECHO in two tranches. In addition, following a visit by the Finnish Presidency and Commissioner van den Broek to Turkey on 26 August, a financial package of EUR 30 million is currently being assembled to help with the current emergency and rehabilitation activities. To permit swift utilisation of the funds, the EUR 30 million will also be allocated through ECHO. Emphasis will probably be put on temporary dwellings and repair works for essential public infrastructure like schools and hospitals. A more precise picture of needs will result from the joint assessment mission similar to the one that has just been called for, I would presume, that is being undertaken in the disaster areas by ECHO, the Commission’s representation in Ankara, the United Nations and the World Bank acting collectively. In the medium to long-term, reconstruction needs will clearly have to be addressed after comprehensive damage assessment. Meanwhile the Commission envisages the use of the following instruments to support further rehabilitation and reconstruction works. Firstly, from 2000 onwards, Turkey should receive a share which reflects its important reconstruction needs from the MEDA 2 funds. Secondly, as this House will know, there are two regulations before the Council and this Parliament that will underpin the European strategy for Turkey. Those regulations foresee a total of EUR 150 million for Turkey over a three-year period which the Turkish Government regards as being of significant help. This week’s General Affairs Council committed itself to adoption and implementation of the regulations as soon as possible and asks the European Parliament - this is the Council speaking - to take this into account in their consideration. I hope that this House will seek to expedite its consideration of the legislation which has been here since last spring as far as my knowledge extends. I hope, therefore, that the honourable Members directly engaged in that consideration will not further delay their work. Thirdly, the European Investment Bank is asked to make a special effort – we think around EUR 600 million worth of lending - to support reconstruction needs. Plainly that will require an additional allocation from the guarantee budget line. In addition to these developments, the Commission envisages the possibility of acting in coordination with the IMF in granting Turkey macrofinancial assistance geared towards maintaining the reform process under what are evidently difficult conditions. We trust that these short, medium and longer-term support initiatives will be of sustained help to the people of Turkey and we are sure that people right across the European Union will join us in hoping that the arduous task of restoring communities and morale will be successful. As the House will know, and as we have heard from several honourable Members in their statements and speeches in the course of this afternoon, the people of Greece also suffered tragic deaths and damage in recent earthquakes and further tremors. As this Parliament will also recognise, there are no funds on the budget line for emergency aid within the Community. There is, therefore, little that the Commission can do to give material support to the efforts of the Greek people and its government in the short-term. However, together with the Greek Government, the Commission will look into the possibilities of reallocating some of the unused Objective 2 resources for reconstruction support in Greece."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou de leden van alle fracties hartelijk willen bedanken voor hun ontwerpresoluties over de dramatische gevolgen van de aardbevingen in Griekenland en Turkije. En zoals het Parlement, wenst ook de Commissie haar innige deelneming te betuigen aan iedereen die vrienden en familieleden heeft verloren en ook aan al degenen die verwondingen hebben opgelopen bij de verschrikkelijke rampen in beide landen. Zoals sommige leden hebben opgemerkt, waren de recente aardbevingen verschrikkelijke rampen, maar ze hebben eens te meer laten zien dat het menselijke vermogen tot medelijden zelfs de oudste en bitterste vijandschap kan overwinnen. De Griekse regering heeft vanaf het eerste moment actief deelgenomen aan de internationale steunoperatie voor Turkse slachtoffers. Toen de aarde beefde in Athene, was de Turkse regering er als een van de eerste bij om hulpverleners en materiaal te sturen. Laten we hopen dat deze concrete uitingen van solidariteit, die vandaag zo treffend werden beschreven in dit Parlement, alsook de oprechte gebaren van menselijkheid waarmee zowel de Grieken als de Turken ons de laatste weken aangenaam hebben verrast, zullen leiden tot een verbetering van de betrekkingen tussen de twee buurlanden en tussen Turkije en de Europese Unie. Het is duidelijk dat niets deze wonden kan helen. Praktische hulp kan wel de pijn wat verzachten. De Commissie is meteen in actie gekomen om de Turken en de Turkse regering te helpen bij hun inspanningen om de ramp onder controle te krijgen. Onmiddellijk na de aardbevingen was onze eerste prioriteit natuurlijk het redden en verzorgen van overlevenden. Hiertoe heeft de Commissie, in combinatie met de steunoperaties van de lidstaten en de internationale gemeenschap, 4 miljoen euro uitgetrokken voor eerstehulpverlening, en we hebben deze som in twee schijven uitbetaald via ECHO. Daarnaast, in aansluiting op een bezoek van het Finse voorzitterschap en commissaris Van den Broek aan Turkije op 26 augustus, zijn we op dit ogenblik een financieel pakket van 30 miljoen euro aan het samenstellen ter ondersteuning van de lopende activiteiten inzake noodhulp en wederopbouw. Om een snel gebruik van de middelen mogelijk te maken, zullen ook deze 30 miljoen euro worden uitbetaald via ECHO. De nadruk zal komen te liggen op tijdelijke behuizing en de reparatie van essentiële openbare infrastructuur, zoals scholen en ziekenhuizen. We zullen een beter beeld hebben van de behoeften na het verslag van de gezamenlijke evaluatiemissie die - in de zin waarop hier zo-even is aangedrongen - thans actief is in de rampgebieden en waarin ECHO, de vertegenwoordiging van de Commissie in Ankara, de Verenigde Naties en de Wereldbank samenwerken. Op middellange termijn zullen we na een grondige evaluatie van de schade kunnen vaststellen welke middelen moeten worden ingezet voor de wederopbouw. In de tussentijd wil de Commissie de volgende instrumenten gebruiken ter ondersteuning van verdere herstellingswerken. Ten eerste zou Turkije vanaf 2000 een deel van de MEDA 2-middelen moeten krijgen dat is afgestemd op zijn aanzienlijke behoeften inzake wederopbouw. Ten tweede hebben we, zoals dit Parlement waarschijnlijk weet, aan de Raad en het Parlement twee verordeningen voorgelegd die de basis zullen vormen van onze strategie tegenover Turkije. Deze verordeningen bepalen dat over een periode van drie jaar een totaalbedrag van 150 miljoen euro moet worden uitbetaald aan Turkije, en de Turkse regering beschouwt dit als een belangrijke steun. Deze week heeft de Raad Algemene Zaken zich ertoe verbonden om beide verordeningen zo snel mogelijk vast te stellen en uit te voeren, en hij verzoekt het Europees Parlement - ik geef alleen door wat de Raad zegt - om hiermee rekening te houden bij de behandeling van deze voorstellen. Ik hoop dat het Parlement ernaar zal streven om zo vlug mogelijk deze wetgevingsvoorstellen te behandelen die, als ik me niet vergis, hier al liggen sinds vorig voorjaar. Ik hoop bijgevolg dat de leden die direct betrokken zijn bij de behandeling ervan, hun werk niet langer zullen uitstellen. Ten derde werd de Europese Investeringsbank verzocht een bijzondere inspanning te leveren - we denken aan leningen van om en bij de 600 miljoen euro - voor de wederopbouw van het getroffen gebied. Het is duidelijk dat we hiervoor de reservemiddelen van de begroting zullen moeten aanspreken. Naast deze maatregelen is de Commissie ook van plan om in samenwerking met het IMF aanzienlijke financiële steun te geven aan Turkije met het oog op de ondersteuning van het hervormingsproces in deze klaarblijkelijk moeilijke omstandigheden. We vertrouwen erop dat deze korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen een blijvende steun zullen zijn voor de Turkse bevolking en we weten zeker dat mensen in de hele Europese Unie samen met ons hopen dat we slagen in de moeilijke taak om de morele en materiële schade die lokale gemeenschappen hebben opgelopen te herstellen. Zoals het Parlement weet, en zoals verscheidene leden in hun toespraken en verklaringen hebben gezegd, hebben de recente aardbevingen en naschokken ook in Griekenland gezorgd voor slachtoffers en materiële schade. Maar dit Parlement zal ook moeten erkennen dat er in de begroting geen middelen zijn voorzien voor noodhulp binnen de Gemeenschap. Bijgevolg is er weinig dat de Commissie kan doen om op korte termijn materiële steun te geven aan Griekenland. Desalniettemin zal de Commissie samen met de Griekse regering de mogelijkheid onderzoeken om sommige van de niet-bestede middelen van doelstelling 2 te gebruiken voor de ondersteuning van de wederopbouw in Griekenland."@nl2
"Senhor Presidente, permitam-me que exprima a minha gratidão aos deputados de todos os grupos políticos por terem apresentado propostas de resolução sobre as trágicas consequências do terramoto na Turquia e na Grécia. Associo-me também aos senhores deputados, manifestando os profundos sentimentos da Comissão a todos quantos perderam amigos e familiares, bem como aos que ficaram feridos nas catástrofes que atingiram estes dois países. Os recentes abalos sísmicos, como o referiram vários dos senhores deputados, constituíram obviamente tragédias incomensuráveis, mas, mais uma vez, mostraram que a capacidade humana para a misericórdia pode ser maior do que quaisquer divisões antigas. O Governo grego deu um incansável apoio aos esforços internacionais em prol das vítimas na Turquia. Quando a terra tremeu em Atenas, o Governo turco foi um dos primeiros a enviar equipas de socorro e equipamento. Esperemos que aquilo que vimos graficamente demonstrado e, na verdade, de forma comovente, hoje nesta assembleia e os genuínos gestos humanos empreendidos por ambos os Governos, grego e turco, nas últimas semanas, conduza ao reforço das relações entre estes dois vizinhos, bem como entre a Turquia e a União Europeia. É evidente que nada pode calar a dor. A ajuda, em termos práticos, pode, contudo, ajudar a amenizar algum sofrimento. A Comissão agiu de forma rápida, a fim de tentar auxiliar o povo turco e o seu Governo nos esforços desenvolvidos para fazer frente à catástrofe. A primeira prioridade, imediatamente após os sismos, foi, obviamente, tentar salvar e tratar os sobreviventes. Para tal, e paralelamente aos sistemas disponibilizados pelos Estados­Membros e a comunidade internacional, a Comissão concedeu 4 milhões de euros a serviços de primeiros socorros e equipamento, através do ECHO, divididos em duas fatias. Para além disso, na sequência de uma visita da Presidência finlandesa e do senhor Comissário van den Broek, a 26 de Agosto, está actualmente a ser mobilizada uma ajuda de 30 milhões de euros, com vista a ajudar as actuais actividades de emergência e reabilitação. A fim de permitir uma rápida utilização dos fundos, essa verba de 30 milhões de euros será também distribuída através do ECHO. A ênfase será provavelmente colocada na habitação temporária e nos trabalhos de reparação de infra-estruturas públicas essenciais, tais como escolas e hospitais. Será possível formar um quadro mais real das necessidades, após a missão conjunta de avaliação da situação, semelhante à que, presumo, agora foi solicitada, que está a ser levada em zonas sinistradas, pelo ECHO, a representação da Comissão em Ancara, as Nações Unidas e o Banco Mundial, agindo em conjunto. As necessidades de reconstrução a médio e longo prazos terão evidentemente de ser enfrentadas após uma avaliação exaustiva dos danos. Entretanto, a Comissão prevê a utilização dos seguintes instrumentos, a fim de ajudar ainda mais os esforços de reabilitação e reconstrução. Em primeiro lugar, a partir do ano 2000, a Turquia deverá receber um montante que reflicta as suas importantes necessidades de reconstrução, a partir do fundos MEDA 2. Em segundo lugar, como saberão, existem dois regulamentos nas mãos do Conselho e deste Parlamento que servirão de base à estratégia europeia para a Turquia. Estes regulamentos prevêem um total de 150 milhões de euros para a Turquia ao longo de um período de três anos, que o Governo turco considera serem uma ajuda significativa. Esta semana, o Conselho “Assuntos Gerais” comprometeu-se a adoptar e implementar os regulamentos o mais cedo possível, solicitando ao Parlamento - é o Conselho que o faz - que tenha isso em consideração ao deliberar sobre o assunto. Espero que esta assembleia procure acelerar a sua apreciação sobre a legislação em causa, a qual, segundo sei, se encontra pendente aqui desde a Primavera passada. Espero, portanto, que os senhores deputados directamente envolvidos nessa apreciação não demorem mais os seus trabalhos. Em terceiro lugar, o Banco Europeu de Investimentos é chamado a desenvolver um esforço especial - que pensamos situar-se nos 600 milhões de euros de empréstimos -, com vista a apoiar os esforços de reconstrução. Isso exigirá seguramente uma soma adicional da rubrica orçamental “garantia”. Para além destas medidas, a Comissão prevê a possibilidade de agir em coordenação com o FMI, concedendo à Turquia uma ajuda macro-financeira destinada a manter o processo de reforma, que agora prossegue sob condições evidentemente difíceis. Esperamos que estas iniciativas de apoio a curto, médio e longo prazos constituam uma ajuda sustentada ao povo da Turquia, e estamos certos de que os cidadãos de toda a União Europeia se associarão a nós, manifestando esperança de que a tarefa árdua de restauração das comunidades e do moral seja bem sucedida. Como sabem, e como temos ouvido da parte de diversos deputados nas suas intervenções e discursos durante esta tarde, o povo da Grécia sofreu também mortes e danos trágicos em tremores de terra e réplicas recentes. Como o Parlamento certamente reconhecerá, não existem dotações na rubrica orçamental destinada à ajuda de emergência no interior da Comunidade. A Comissão não pode, por conseguinte, fazer muito com vista a conceder apoio material aos esforços do povo e do Governo da Grécia, a curto prazo. No entanto, a Comissão procurará, juntamente com o Governo grego, estudar as possibilidades de reafectar alguns dos recursos não utilizados do Objectivo nº 2 para o apoio à reconstrução na Grécia."@pt11
"Herr talman! Låt mig tala om hur tacksam jag är mot de ärade ledamöterna i alla partier för att de lägger fram resolutionsförslag om de tragiska effekterna av jordbävningarna i Turkiet och Grekland. Jag vill även instämma med de ärade ledamöterna och uttrycka kommissionens djupaste deltagande till alla dem som förlorade nära och kära, och till alla dem som skadades i de fruktansvärda katastroferna i de två länderna. Jordbävningarna nyligen var självklart, vilket flera ärade ledamöter har påpekat, renodlade tragedier, men de har återigen visat oss att den mänskliga förmågan till förbarmande kan vara starkare än olika långvariga skiljaktigheter. I den internationella insatsen för offren i Turkiet gav den grekiska regeringen omedelbart sitt stöd. När det var Aten som drabbades, var den turkiska regeringen en av de första att sända räddningsarbetare och räddningsutrustning. Låt oss hoppas att det som vi här har sett åskådligt demonstrerat, särskilt rörande denna eftermiddag här i kammaren, och de genuint humana gester som såväl greker som turkar har visat de senaste veckorna kommer att leda till att stärka förbindelserna mellan de två grannländerna liksom mellan Turkiet och Europeiska unionen. Självklart kan ingenting dämpa sorgen. Praktiskt bistånd kan emellertid lindra nöden. Kommissionen vidtog snabbt åtgärder för att försöka hjälpa det turkiska folket och dess regering i ansträngningarna att bemöta katastrofen. Direkt efter jordbävningarna var det viktigaste naturligtvis att försöka rädda och ta hand om överlevande. För det ändamålet, parallellt med de system som tillhandahölls av medlemsstaterna och det internationella samfundet, betalade kommissionen genom ECHO-programmet i två omgångar ut sammanlagt 4 miljoner euro till första hjälpen-insatser och första hjälpen-utrustning. Dessutom sammanställs för närvarande, efter det finska ordförandeskapets och kommissionären van den Broeks besök till Turkiet den 26 augusti, ett ekonomiskt paket på 30 miljoner euro, som skall stödja den pågående katastrof- och restaureringsverksamheten. För att säkerställa att medlen snabbt kan utnyttjas, kommer även de 30 miljonerna euro att fördelas genom ECHO. Tyngdpunkten kommer troligen att läggas på tillfälligt boende och reparation av nödvändig infrastruktur, som skolor och sjukhus. En mer detaljerad bild av behoven kommer att framkomma av den gemensamma behovsbedömning, liknande den som nyss efterlystes, om jag förstod saken rätt, som nu kollektivt genomförs av ECHO i katastrofområdena, kommissionens representation i Ankara, Förenta nationerna och Världsbanken. På medellång till lång sikt måste återuppbyggnaden planeras efter en omfattande utvärdering av förstörelsen. Fram till dess föreslår kommissionen att följande instrument används för att stödja det vidare restaurerings- och återuppbyggnadsarbetet. För det första bör Turkiet, från år 2000 och framåt, från MEDA 2-medlen erhålla en andel som speglar det akuta återuppbyggnadsbehovet. För det andra ligger, som kammaren känner till, två förordningar som avses att stödja den europeiska strategin för Turkiet hos rådet och parlamentet. I dessa förordningar anslås sammanlagt 150 miljoner euro för Turkiet under en treårsperiod, vilket den turkiska regeringen anser vara till betydande hjälp. Vid denna veckas möte åtog sig rådet (allmänna frågor) att anta och genomföra förordningarna så snart som möjligt, och det ber Europaparlamentet – det här är rådets ord – att ta hänsyn till detta vid sin behandling. Jag hoppas att kammaren kommer att försöka påskynda behandlingen av denna lagstiftning, som, så vitt jag vet, har legat här sedan förra våren. Jag hoppas därför att de ärade ledamöter som är direkt engagerade i behandlingen inte kommer att fördröja arbetet ytterligare. För det tredje, Europeiska investeringsbanken har ombetts att göra en särskild ansträngning – vi har tänkt oss ett lån på ungefär 600 miljoner euro – för att stödja återuppbyggnaden. Detta kommer att kräva extra anslag från garantibudgetposten. Utöver detta kan kommissionen tänka sig att i samverkan med IMF bevilja Turkiet makroekonomiskt stöd inriktat på att stödja reformprocessen under vad som uppenbarligen är svåra förhållanden. Vi är förvissade om att dessa kort-, medel- och långsiktiga stödinitiativ kommer att ge bestående hjälp till Turkiets folk, och vi är säkra på att människor runt om i Europeiska unionen instämmer i vår önskan att den mödosamma uppgiften att återställa samhällen och moralen kommer att bli framgångsrik. Som kammaren känner till, och som vi har hört från flera ärade ledamöter i deras uttalanden och anföranden denna eftermiddag, har även Greklands folk nyligen drabbats av tragisk död och förstörelse i jordbävningar och efterskalv. Som parlamentet också känner till, finns det i budgetposten för katastrofhjälp inga medel avsatta för hjälpinsatser inom gemenskapen. Det finns därför litet kommissionen kan göra för att på kort sikt ge materiellt stöd till Greklands folk och dess regering i deras ansträngningar. Tillsammans med den grekiska regeringen kommer kommissionen emellertid att undersöka möjligheterna till att omfördela en del av de oanvända mål 2-resurserna, för att stödja återuppbyggnaden i Grekland."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph