Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-16-Speech-4-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990916.6.4-097"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je vote contre les orientations et les priorités proposées par la Commission européenne au Conseil européen de Tampere en matière de droits et de libertés. Le simple fait qu’il ne soit pas envisagé de régulariser tous les sans-papiers qui vivent et travaillent sur le sol européen suffirait à expliquer mon vote. Présenter l’espace européen comme une "zone de liberté, de sécurité et de justice" ne manque pas de cynisme. On ne demande pas aux capitaux leurs origines pour leur assurer la libre circulation et le libre investissement partout dans l’Union européenne. Mais selon votre origine nationale et surtout sociale, on réglemente, on limite ou on interdit la libre circulation des personnes. Les regroupements d’entreprises multinationales sont libres, mais pas le regroupement des familles de travailleurs immigrés. On accorde la liberté totale là où c’est nuisible pour l’emploi et pour la société. On la refuse, par contre, là où il s’agit de la plus élémentaire humanité. La "charte européenne des droits fondamentaux" que le Conseil européen de Tampere est censé élaborer ne sera qu’un assemblage de mots creux si elle ne contient pas au moins la liberté totale de circulation et d’installation pour tous ceux qui résident et travaillent dans l’Union européenne, quelle que soit leur nationalité d’origine; ainsi que la complète égalité des droits, droit de vote y compris."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg stemmer mod de retningslinjer og de prioriteter, der er foreslået af Kommissionen i forbindelse med Rådets møde i Tampere med hensyn til frihed og rettigheder. Blot det faktum, at det ikke overvejes at give alle illegale indvandrere, der lever og arbejder på europæisk jord, opholdstilladelse, er nok til at forklare min stemme. At fremstille Europa som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er et udtryk for kynisme. Man spørger ikke om, hvor pengene kommer fra, når man vil sikre kapitalens frie bevægelighed og den frie investering overalt i Unionen. Men man lovgiver ud fra vores nationale og især vores sociale baggrund, man begrænser eller forhindrer folks frie bevægelighed. Der er fri bevægelighed, når det drejer sig om sammenlægning af multinationale virksomheder, men ikke i forbindelse med familiesammenføring. Der er fuldstændig frihed på områder, hvor det er skadeligt for beskæftigelsen og samfundet. Til gengæld forkaster man friheden i forbindelse med den mest elementære humanisme. Det europæiske charter for grundlæggende rettigheder, som Rådet åbenbart skal udarbejde på mødet i Tampere, vil ikke være andet end en samling hule ord, hvis det ikke i det mindste medfører fuldstændig fri bevægelighed og fri etableringsret for alle dem, der bor og arbejder i Den Europæiske Union uanset nationalitet, samt fuldstændig lighed med hensyn til rettigheder, herunder stemmeretten."@da1
"Ich stimme gegen die von der Europäischen Kommission für den Europäischen Rat von Tampere vorgeschlagenen Leitlinien und Prioritäten in Sachen Grundrechte und Freiheiten. Allein schon die Tatsache, daß nicht vorgesehen ist, allen illegalen Einwanderern, die auf europäischem Boden leben und arbeiten, das Bleiberecht zu gewähren, würde ausreichen, um meine Ablehnung zu erklären. Europa als einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ darzustellen, entbehrt nicht des Zynismus. Beim Kapital wird nicht nach der Herkunft gefragt, wenn es darum geht, den freien Kapitalverkehr und die Investitionsfreiheit überall in der Europäischen Union zu gewährleisten. Der freie Personenverkehr wird jedoch je nach nationaler, insbesondere aber nach sozialer Herkunft reglementiert, begrenzt oder ganz und gar unterbunden. Zusammenschlüsse multinationaler Unternehmen sind unbeschränkt möglich, nicht jedoch die Zusammenführung von Gastarbeiterfamilien. Absolute Freiheit wird da gewährt, wo es sich nachteilig auf die Beschäftigung und die Gesellschaft auswirkt. Verweigert wird sie hingegen da, wo es sich um elementarste menschliche Belange handelt. Die „Europäische Charta der Grundrechte”, die vom Europäischen Rat von Tampere ausgearbeitet werden soll, wird weiter nichts als eine Aneinanderreihung leerer Worthülsen bleiben, wenn sie nicht zumindest die absolute Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit für all diejenigen, die in der Europäischen Union leben und arbeiten, unabhängig von Staatsangehörigkeit und Herkunftsland, sowie ihre vollständige Gleichberechtigung einschließlich des Wahlrechts beinhaltet."@de7
"Καταψηφίζω τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και μόνο το γεγονός ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να νομιμοποιηθούν όλοι οι παράνομοι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο ευρωπαϊκό έδαφος θα ήταν αρκετό για να ερμηνεύσει την ψήφο μου. Η παρουσίαση του ευρωπαϊκού χώρου ως "ζώνη ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης"; εμπεριέχει κάποιον κυνισμό. Δεν εξετάζουμε την προέλευση των κεφαλαίων για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορίας τους και την ελεύθερη επένδυσή τους παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρυθμίζουμε όμως, περιορίζουμε ή απαγορεύουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ανάλογα με την εθνική, και κυρίως την κοινωνική, καταγωγή τους. Οι συνενώσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι ελεύθερες όχι όμως και η συνένωση των οικογενειών των αλλοδαπών εργαζομένων. Παραχωρούμε απόλυτη ελευθερία εκεί όπου είναι επιβλαβής για την απασχόληση και την κοινωνία και αρνούμαστε, αντίθετα, την ελευθερία αυτή όταν πρόκειται για την πιο στοιχειώδη ανθρωπιά. Ο "ευρωπαϊκός χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων"; που αναμένεται να καταρτίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Tampere δεν θα είναι παρά ένα σύνολο λέξεων κενών νοήματος, αν δεν περιέχεται σε αυτόν τουλάχιστον η καθολική ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης για όλους όσους διαμένουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής τους,·καθώς και η πλήρης ισότητα των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου."@el8
"I am voting against the positions and the priorities proposed by the European Commission at the Tampere European Council concerning rights and freedoms. The simple fact that it does not envisage regularisation of all people living and working on European soil without proper papers should explain why I have voted this way. Designating Europe an “area of freedom, security and justice” shows a certain amount of cynicism. We do not ask about the background of capital in order to allow it freedom of movement and freedom of investment throughout the European Union. The free movement of people though is regulated, limited or banned according to their national and, above all, social background. Multinational companies are free to form groups, but the families of immigrant workers are not. Complete freedom is granted in cases where it damages employment and society, but it is withheld however when it concerns the most basic sense of humanity. The European Charter of Fundamental Rights which the Tampere Summit is supposed to work on will be nothing more than a collection of empty words if it does not at least contain complete freedom of movement, and the individual’s freedom to settle where he wants for all those living and working in the European Union, whatever their original nationality, as well as complete equality of rights, including the right to vote."@en3
"(FR) Voto en contra de las orientaciones y las prioridades propuestas por la Comisión Europea al Consejo Europeo de Tampere, en materia de derechos y de libertades. El simple hecho de que no se considere la posibilidad de regularizar a todos los indocumentados que viven y trabajan en suelo europeo bastaría para justificar mi voto. La circunstancia de presentar el espacio europeo como una “zona de libertad, de seguridad y de justicia” no deja de ser una muestra de cinismo. No se investigan los orígenes de los capitales para garantizar su libre circulación y su libre inversión en cualquier parte de la Unión Europea. Pero en virtud de su origen nacional y sobre todo social, se reglamenta, se restringe o se prohibe la libre circulación de personas. Los reagrupamientos de empresas multinacionales son libres, pero no ocurre lo mismo con el reagrupamiento de las familias de trabajadores inmigrantes. Se da total libertad en aquellos ámbitos perjudiciales para el empleo y para la sociedad. Se niega, en cambio, cuando se trata del acto de humanidad más elemental. La “carta europea de los derechos fundamentales”, que se supone debe elaborar el Consejo Europeo de Tampere, no será más que un conjunto de palabras huecas si no contiene como mínimo la libertad total de circulación y de instalación para todos aquellos que residen y trabajan en la Unión Europea, cualquiera sea su nacionalidad de origen, así como la igualdad completa de derechos, incluido el derecho de voto."@es12
". ( ) Äänestän niitä suuntaviivoja ja ensisijaisia tavoitteita vastaan, joita Euroopan komissio ehdottaa oikeuksia ja vapauksia käsittelevälle Tampereen Eurooppa-neuvostolle. Jo pelkästään se, ettei kaikkien unionin alueella ilman oleskelulupaa asuvien ja työskentelevien tilannetta aiota laillistaa, riittäisi selittämään äänestyskäyttäytymiseni. Euroopan alueen esittämisestä "vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena" ei puutu kyynisyyttä. Pääomien alkuperää ei kysellä niiden liikkumis- ja sijoittamisvapauden varmistamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Henkilöiden liikkumisvapautta kuitenkin säännellään, rajoitetaan tai torjutaan sen mukaan, mikä on henkilön kansallinen tai erityisesti sosiaalinen alkuperä. Monikansalliset yritykset voivat yhdistyä vapaasti, mutta siirtolaistyöntekijän perhe ei. Täydellinen vapaus myönnetään tilanteissa, joissa se vahingoittaa työllisyyttä ja yhteiskuntaa. Se torjutaan sen sijaan niissä tilanteissa, joissa on kyse kaikkein alkeellisimmastakin inhimillisyydestä. Unionin perusoikeuskirjasta, joka Tampereen Eurooppa-neuvoston on tarkoitus laatia, tulee pelkkä kokoelma onttoja sanoja, jos se ei sisällä vähintään täyttä liikkumisen ja sijoittumisen vapautta kaikille niille, jotka asuvat ja työskentelevät Euroopan unionissa, olipa heidän alkuperäinen kansallisuutensa mikä tahansa, sekä täysin tasa-arvoisia oikeuksia, mukaan luettuna äänioikeus."@fi5
"Voto contro gli orientamenti e le priorità proposte dalla Commissione europea nel corso del Consiglio europeo di Tampere in materia di diritti e di libertà. Già il semplice fatto che non sia prevista la regolarizzazione degli immigrati clandestini che vivono e lavorano nel territorio europeo giustifica la mia scelta. Presentare lo spazio europeo come una “zona di libertà, sicurezza e giustizia” non è privo di cinismo. Non chiediamo certo la certificazione dell’origine dei capitali che possono circolare liberamente e vengono investiti ovunque nell’Unione europea, ma regolamentiamo, limitiamo o vietiamo la libera circolazione delle persone in base al paese d’origine e soprattutto alla condizione sociale. Sono permessi i raggruppamenti di società multinazionali, ma non è concesso il ricongiungimento delle famiglie dei lavoratori immigrati. Viene assicurata totale libertà laddove è dannosa per l’occupazione e per la società; la si rifiuta invece quando si tratta dei principi umanitari più elementari. La “Carta europea dei diritti fondamentali” che il Consiglio di Tampere sarebbe incaricato di elaborare non sarà che un’accozzaglia di parole vuote se non sarà prevista la totale libertà di circolazione e di stabilimento per tutti coloro che risiedono e lavorano nell’Unione europea indipendentemente dal loro paese d’origine, nonché la completa uguaglianza dei diritti, compreso quello di voto."@it9
"I am voting against the positions and the priorities proposed by the European Commission at the Tampere European Council concerning rights and freedoms. The simple fact that it does not envisage regularisation of all people living and working on European soil without proper papers should explain why I have voted this way. Designating Europe an “area of freedom, security and justice” shows a certain amount of cynicism. We do not ask about the background of capital in order to allow it freedom of movement and freedom of investment throughout the European Union. The free movement of people though is regulated, limited or banned according to their national and, above all, social background. Multinational companies are free to form groups, but the families of immigrant workers are not. Complete freedom is granted in cases where it damages employment and society, but it is withheld however when it concerns the most basic sense of humanity. The European Charter of Fundamental Rights which the Tampere Summit is supposed to work on will be nothing more than a collection of empty words if it does not at least contain complete freedom of movement, and the individual’s freedom to settle where he wants for all those living and working in the European Union, whatever their original nationality, as well as complete equality of rights, including the right to vote."@lv10
"Ik stem tegen de richtsnoeren en prioriteiten die de Commissie ten behoeve van de Europese Raad van Tampere heeft voorgesteld inzake de rechten en vrijheden van de burgers. Mijn stem kan worden verklaard door het simpele feit dat men niet heeft overwogen de illegalen die in Europa leven en werken, te legaliseren. Het getuigt van cynisme om de Europese ruimte te presenteren als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Vrij verkeer van kapitaal geldt voor de gehele Europese Unie, ongeacht waar dit kapitaal vandaan komt. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor investeringen. Gaat het echter om de nationale en vooral ook sociale afkomst van burgers, dan gelden er opeens veel regels en wordt het vrij verkeer van personen beperkt of zelfs verboden. Fusies van multinationale ondernemingen zijn toegestaan, maar een hereniging van de gezinnen van geïmmigreerde arbeiders is onaanvaardbaar. De werkgelegenheid en de maatschappij ondervinden hinder van de totale vrijheid die geldt voor bijvoorbeeld investeringen, kapitaal en bedrijven. Gaat het echter om fundamentele humanitaire zaken, dan wordt de vrijheid aan banden gelegd. Het "Europees Handvest van de grondrechten" dat de Europese Raad van Tampere moet uitwerken is niet meer dan holle retoriek als hierin niet tenminste sprake is van totale vrijheid van verkeer en vestiging voor alle burgers die in de Europese Unie verblijven en werken, ongeacht hun oorspronkelijke nationaliteit. Verder moet er in het handvest sprake zijn van volkomen gelijke rechten voor iedereen, met inbegrip van het stemrecht."@nl2
"­ Voto contra as orientações e as prioridades propostas pela Comissão Europeia para o Conselho Europeu de Tampere em matéria de direitos e liberdades. O simples facto de não se ter, sequer, considerado a hipótese de regularizar todas as pessoas sem documentação válida que vivem e trabalham em solo europeu bastaria para explicar o meu voto. Não deixa de ser cínico apresentar o espaço europeu como ?zona de liberdade, de segurança e de justiça. Não se pergunta aos capitais qual a sua origem quando se trata de garantir a sua livre circulação e livre investimento em toda a União Europeia. Todavia, segundo a sua origem nacional e, sobretudo, social, regulamenta­se, limita­se ou proíbe­se a livre circulação das pessoas. Os reagrupamentos de empresas multinacionais são livres, mas o reagrupamento das famílias dos trabalhadores migrantes não o é. Concede­se liberdade total quando é prejudicial ao emprego e à sociedade. Pelo contrário, recusa­se essa liberdade quando se trata da mais elementar humanidade. A Carta Europeia dos Direitos Fundamentais" que o Conselho Europeu de Tampere vai elaborar não passará de um amontoado de palavras vãs se não contiver, pelo menos, a liberdade total de circulação e de estabelecimento para todos os que residem e trabalham na União Europeia, seja qual for a sua nacionalidade de origem, assim como a igualdade total de direitos, incluindo o direito de voto."@pt11
"Jag röstar emot de riktlinjer och prioriteringar i fråga om fri- och rättigheter som föreslagits av Europeiska kommissionen vid Europeiska rådet i Tammerfors. Bara det faktum att man inte planerar att legalisera situationen för samtliga personer utan uppehållstillstånd som bor och arbetar på europeisk mark skulle räcka för att förklara min röstning. Att föra fram det europeiska området som ett "område för frihet, säkerhet och rättvisa" saknar inte en viss cynism. Man frågar inte kapitalet om dess ursprung för att säkra fri rörlighet och fria investeringar för det överallt i Europeiska unionen. Men på grund av nationellt och framför allt socialt ursprung reglerar, begränsar eller förbjuder man fri rörlighet för personer. Omgrupperingar av multinationella företag är fria men inte återföreningar av invandrade arbetares familjer. Man lämnar en total frihet där det är skadligt för sysselsättningen och för samhället. Man förvägrar den däremot där det handlar om den mest elementära humanitet. Den "europeiska stadgan för grundläggande rättigheter", som Europeiska rådet i Tammerfors förmodas utarbeta. kommer bara att vara en samling tomma ord om den inte åtminstone fullt ut inbegriper fri rörlighet och bosättning för samtliga personer som uppehåller sig och arbetar i Europeiska unionen, vilken ursprungsnationalitet de än har, samt absolut lika rättigheter, inbegripet rösträtt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph