Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-16-Speech-4-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990916.6.4-091"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la résolution qui vient d’être votée sur les politiques de coopération policière, judiciaire et circulation des personnes pour la préparation du prochain Conseil européen de Tampere montre quelques évolutions, apparemment favorables, dans la position du Parlement. Par exemple, j’ai bien noté que notre Assemblée vient de rejeter la rédaction originelle du paragraphe 6 de la résolution qui disait qu’il était impossible de réaliser l’espace de liberté, de sécurité et de justice en cas de persistance de la règle de l’unanimité au Conseil. Le rejet de cette rédaction est donc positif. Mais s’agit-il d’un renversement durable de la position du Parlement ou d’un simple accident de vote, l’avenir le dira. En tout cas, beaucoup d’autres dispositions de ce texte ne nous conviennent absolument pas. Par exemple, celle qui, sous prétexte d’harmonisation et de mise en place d’une politique européenne de l’immigration, abaisse nos défenses au lieu de les relever. Par exemple, on lit au paragraphe 10 que le Parlement européen, je cite: "juge urgent que l’Union européenne, pour faciliter l’intégration des citoyens d’États tiers résidant légalement sur son territoire, aborde les principes régissant le statut de ces personnes". Il est très louable de vouloir faciliter l’intégration en Europe des ressortissants d’États tiers, mais il y a aussi une autre hypothèse très sérieuse qu’il faudrait examiner: leur retour volontaire dans leur pays d’origine. Or, la résolution du Parlement européen, comme par hasard, n’en dit pas un mot. Le paradoxe, c’est que nous n’avons nul besoin d’une coopération européenne pour faciliter l’intégration éventuelle des ressortissants de pays tiers. C’est vraiment là le travail de chaque nation alors que nous aurions besoin d’une telle coopération pour faciliter leur retour au pays. Mais les eurocrates en place ne veulent absolument pas d’une politique de maîtrise de l’immigration, même si elle leur permettrait éventuellement de prouver leur utilité."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, den beslutning, der netop er vedtaget, om politikker om politiets og domstolenes samarbejde samt om folks frie bevægelighed i forbindelse med forberedelse af Europa-Rådets næste møde i Tampere, viser en vis udviking i Parlamentets holdning, der kan forekomme positiv. Jeg har således bemærket, at vores Parlament netop har forkastet den oprindelige tekst i afsnit 6 i beslutningen, hvoraf det fremgik, at det var umuligt at opnå frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis man fastholdt reglen om enstemmighed i Rådet. Forkastelsen af denne tekst er altså en positiv ting. Men om der er tale om en varig ændring af Parlamentets holdning eller blot et enkeltstående tilfælde, vil fremtiden vise. Alligevel er der mange andre bestemmelser i denne tekst, vi absolut ikke kan lide. F.eks. den bestemmelse, der med et påskud om harmonisering og iværksættelse af en europæisk indvandrerpolitik ødelægger vores forsvar i stedet for at styrke det. F.eks. kan man læse i afsnit 10, at Europa-Parlamentet finder, og jeg citerer, "at det nu er hastende at indlede en sammenhængende behandling på europæisk plan af spørgsmålet om tredjelandes statsborgere, der i årevis har haft lovlig bopæl på Unionens territorium". Det er meget prisværdigt at ville lette integrationen af tredjelandes borgere i Unionen, men der er også en anden mulighed, der er meget nærliggende, og som man bør undersøge, nemlig en tilbagevenden til deres hjemland. Imidlertid siger Europa-Parlamentets beslutning pudsigt nok ikke et ord herom. Det paradoksale er, at vi ikke har behov for et europæisk samarbejde for at lette en eventuel integration af tredjelandes borgere. Dette er virkelig op til hver enkelt nation, men vi har absolut behov for et sådant samarbejde med henblik på at lette en tilbagevenden til deres hjemland. Men eurokraterne på magten vil absolut ikke have en politik, der kan styre indvandringen, heller ikke selvom den ville give dem mulighed for at vise, hvad de er værd."@da1
"Herr Präsident, die soeben angenommene Entschließung über polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit sowie über den freien Personenverkehr zur Vorbereitung des nächsten Europäischen Rats in Tampere, zeigt einige – offensichtlich positive – Entwicklungen hinsichtlich der Position des Parlaments. Ich habe z.B. sehr wohl festgestellt, daß das Hohe Haus die ursprüngliche Fassung von Ziffer 6 der Entschließung mit der Aussage, daß es nicht möglich sei, den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einzurichten, wenn im Rat weiterhin der Grundsatz der Einstimmigkeit gelte, abgelehnt hat. Die Ablehnung dieses Wortlauts begrüßen wir. Ob es sich hier aber um einen dauerhaften Wandel in der Haltung des Parlaments handelt oder lediglich um ein eher zufälliges Abstimmungsergebnis, wird uns die Zukunft zeigen. Mit anderen Aussagen dieses Texts sind wir indes absolut nicht einverstanden; z.B. damit, daß wir unter dem Vorwand der Harmonisierung und der Einführung einer europäischen Immigrationspolitik unsere Schutzmaßnahmen verringern anstatt sie zu verstärken. So ist in Ziffer 10 z.B. zu lesen, daß das Europäische Parlament es zur Erleichterung der Integration von Bürgern aus Drittstaaten, die sich legal in der Europäischen Union aufhalten, für dringend notwendig hält, sich mit den Grundfragen betreffend den Status dieser Personen zu beschäftigen. Die Absicht, in Europa die Integration von Bürgern von Drittstaaten zu fördern, ist lobenswert, doch müßte auch auf eine andere, sehr ernstzunehmende Möglichkeit eingegangen werden: die freiwillige Rückkehr in das Herkunftsland. Wie durch Zufall enthält die Entschließung des Parlaments dazu keine Aussagen. Paradox ist, daß wir eine europäische Kooperation zur Erleichterung einer möglichen Integration von Bürgern von Drittstaaten überhaupt nicht brauchen. Das ist die Aufgabe jeder Nation! Hingegen bräuchten wir eine derartige Kooperation, um die Rückkehr ins Herkunftsland zu erleichtern. Aber den Eurokraten in Brüssel ist an einer Politik zur Steuerung der Immigration nicht im geringsten gelegen, auch wenn sie damit vielleicht einen Beweis ihrer Nützlichkeit erbringen könnten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα που εγκρίθηκε πριν από λίγο σχετικά με τις πολιτικές αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και την κυκλοφορία των προσώπων για την προετοιμασία του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Tampere δείχνει πως σημειώνονται κάποιες εξελίξεις, αναμφίβολα θετικές, στη θέση του Κοινοβουλίου. Παρατήρησα π.χ. ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε πριν από λίγο την αρχική διατύπωση της παραγράφου 6 του ψηφίσματος, που έλεγε πως είναι αδύνατον να υλοποιήσουμε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εάν διατηρηθεί ο κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Η απόρριψη αυτής της διατύπωσης είναι επομένως κάτι θετικό. Πρόκειται όμως άραγε για μια μόνιμη ανατροπή της θέσης του Κοινοβουλίου ή απλώς για μια τυχαία έκβαση της ψηφοφορίας; Το μέλλον θα δείξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν συμφωνούμε καθόλου με πολλές άλλες διατάξεις αυτού του κειμένου, όπως π.χ. με τη διάταξη που με πρόσχημα την εναρμόνιση και τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση περιορίζει τις άμυνές μας αντί να τις ενισχύει. Διαβάζουμε π.χ. στην παράγραφο 10 ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "θεωρεί επιτακτική ανάγκη να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αρχές που διέπουν το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά της, προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη αυτών των ατόμων";. Είναι πολύ αξιέπαινο να θέλουμε να διευκολύνουμε την ένταξη στην Ευρώπη των υπηκόων τρίτων χωρών αλλά υπάρχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό ενδεχόμενο που πρέπει να εξετάσουμε: την εκούσια επιστροφή τους στην χώρα καταγωγής τους. Σχετικά με αυτό όμως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναφέρει, εντελώς τυχαία, ούτε μια λέξη. Το παράδοξο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε καθόλου την ευρωπαϊκή συνεργασία για να διευκολύνουμε την ενδεχόμενη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτό είναι στην πραγματικότητα έργο του κάθε κράτους, ενώ θα μας χρειαζόταν αυτή η συνεργασία για να διευκολύνουμε την επιστροφή τους στη χώρα τους. Αλλά οι ευρωκράτες που έχουν την εξουσία δεν θέλουν με κανέναν τρόπο μια πολιτική ελέγχου της μετανάστευσης, έστω κι αν η τελευταία θα τους επέτρεπε ενδεχομένως να αποδείξουν πως είναι χρήσιμοι."@el8
"Mr President, the resolution which has just been voted on concerning policies of police and judicial co-operation and the free movement of people in preparation for the forthcoming European Council meeting in Tampere, shows some developments, which appear to be positive, in Parliament’s position. For example, I noticed that our House has just rejected the original drafting of paragraph 6 of the resolution which stated that it was impossible to achieve the area of freedom, security and justice if the rule for unanimity in the Council was maintained. The rejection of this drafting is therefore a positive thing. The question is, though, whether this is a lasting reversal of Parliament’s position, or merely a chance vote. Only the future holds the answer to this question. In any case, many of the other rulings in this text are not at all acceptable to us, including the one, for example, which, under the pretext of harmonisation and the implementation of a European immigration policy, lowers our defences instead of raising them. For example, paragraph 10 states that the European Parliament “considers it to be a matter of urgency that the European Union, in order to facilitate the integration of citizens of third countries residing legally in its territory, should tackle the principles which govern the status of these people.” It is highly praiseworthy to try to facilitate the integration into Europe of nationals of third countries, but there is also another very serious possibility which should be studied; and that is the voluntary return of these people to their own country. Now the European Parliament’s resolution, as if by chance, does not mention this at all. The paradox is that we have absolutely no need for European co-operation in order to facilitate the potential integration of nationals of third countries. This is really each nation’s job, whereas we would need this kind of co-operation in order to facilitate their return to their own country. The Eurocrats in office however, have absolutely no desire for a policy which would control immigration, even if this might one day allow them to prove their worth."@en3
"(FR) Señor Presidente, la resolución que acaba de aprobarse sobre las políticas de cooperación policial, judicial y circulación de personas para la preparación del próximo Consejo Europeo de Tampere revela algunos cambios, aparentemente favorables, en la posición del Parlamento. Por ejemplo, he tomado buena nota de que nuestra Asamblea acaba de rechazar la redacción original del apartado 6 de la resolución, que consideraba imposible realizar el espacio de libertad, de seguridad y de justicia manteniendo la regla de la unanimidad en el Consejo. El rechazo de esta redacción es, pues, positivo. Pero, ¿se trata de un vuelco duradero de la posición del Parlamento, o de un simple accidente en la votación?; el futuro lo dirá. En todo caso, otras muchas disposiciones de este texto no nos agradan en absoluto. Por ejemplo, la disposición que, con el pretexto de armonizar y aplicar una política europea de inmigración, disminuye nuestras defensas en lugar de aumentarlas. Por ejemplo, en el apartado 10 se dice que el Parlamento Europeo, cito: “considera urgente que, para facilitar la integración de los ciudadanos de países terceros residentes legalmente en el territorio de la Unión Europea, ésta aborde los principios relativos al estatuto de estas personas”. Es muy loable querer facilitar la integración en Europa de los ciudadanos de terceros Estados, pero existe también otra hipótesis muy seria que habría que examinar: su retorno voluntario a sus países de origen. Ahora bien, la resolución del Parlamento Europeo, –¡qué casualidad!– nada dice al respecto. La paradoja consiste en que nosotros no tenemos ninguna necesidad de una cooperación europea para facilitar la posible integración de los ciudadanos de terceros países. Ese es el trabajo de cada nación, mientras que necesitaríamos esta cooperación para facilitar su retorno al país de origen. Pero los “eurócratas” no desean en absoluto una política de control de la inmigración, aun cuando podría permitirles demostrar la utilidad de ésta."@es12
"( ) Arvoisa puhemies, hetki sitten hyväksytty päätöslauselma politiikoista, jotka koskevat yhteistyötä poliisi- ja oikeusasioissa sekä henkilöiden liikkuvuutta, tulevan Tampereen Eurooppa-neuvoston valmistelemiseksi, osoittaa tiettyä ja tietenkin myönteistä kehitystä parlamentin kannassa. Panin esimerkiksi tarkoin merkille, että parlamentti hylkäsi juuri päätöslauselman 6 kohdan alkuperäisen sanamuodon, jossa sanottiin, että on mahdotonta toteuttaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, jos neuvostossa pysyy itsepintaisesti voimassa yksimielisyyden sääntö. Tämän sanamuodon hylkääminen on siis myönteistä. Tulevaisuus kuitenkin näyttää, onko kyse parlamentin kannan pysyvästä muutoksesta vai pelkästä äänestyksessä sattuneesta vahingosta. Olipa asia kuinka tahansa, tämän tekstin monet muut kohdat eivät missään tapauksessa sovi meille. Torjumme esimerkiksi kohdan, joka unionin maahanmuuttopolitiikan yhdenmukaistamisen ja perustamisen varjolla heikentää puolustustamme sen parantamisen asemesta. Voimme esimerkiksi lukea kohdasta 10, lainaan: "Euroopan parlamentti pitää kiireellisenä, että Euroopan unioni, helpottaakseen laillisesti alueellaan asuvien kolmansien maiden kansalaisten integroitumista, ryhtyy käsittelemään näiden henkilöiden asemaa koskevia periaatteita". On hyvin kiitettävää, että kolmansien maiden kansalaisten integroitumista Eurooppaan halutaan helpottaa, mutta on olemassa myös eräs toinen hyvin vakavasti otettava mahdollisuus, joka olisi tutkittava: heidän vapaaehtoinen paluunsa kotimaahansa. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ei kuitenkaan, ikään kuin sattumalta, sanota tästä asiasta sanaakaan. Paradoksaalista tässä asiassa on se, ettei meillä ole mitään tarvetta eurooppalaiseen yhteistyöhön kolmansien maiden kansalaisten mahdollisen integroitumisen helpottamiseksi. Tämä tehtävä kuuluu todellakin jokaiselle kansakunnalle, samalla kun tarvitsisimme tällaista yhteistyötä helpottaaksemme heidän kotiinpaluutaan. Vallassa olevat eurokraatit eivät kuitenkaan halua missään tapauksessa politiikkaa, jolla maahanmuuttoa hallitaan, vaikka he voisivat sen avulla mahdollisesti todistaa hyödyllisyytensä."@fi5
"Signor Presidente, la risoluzione che abbiamo votato sulle politiche di cooperazione in materia di polizia, di giustizia e di circolazione delle persone in preparazione del prossimo Consiglio europeo di Tampere mostra alcune evoluzioni apparentemente positive nella posizione del Parlamento. Ad esempio, ho constatato con soddisfazione che l’Assemblea ha respinto la formulazione originale del paragrafo 6 della risoluzione, secondo cui era impossibile realizzare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia mantenendo la regola dell’unanimità in seno al Consiglio. Tale fatto è positivo. Ma si tratta di un cambiamento vero e proprio della posizione del Parlamento o la votazione è stata semplicemente il frutto di un incidente di percorso? Per ora non siamo in grado di dirlo. Ad ogni modo, molte altre disposizioni di questo testo non ci trovano assolutamente d’accordo. Mi riferisco, ad esempio, alla disposizione che, con il pretesto di armonizzare e di istituire una politica europea sull’immigrazione, abbassa le nostre difese invece di rafforzarle. Il paragrafo 10 recita, e cito, “ritiene sia ormai urgente che per facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti sul suo territorio l’Unione debba rivolgere l'attenzione ai principi che disciplinano lo di tali persone”. E’ lodevole voler agevolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, ma è necessario tener presente un’altra ipotesi estremamente importante: il ritorno volontario al paese d’origine. La risoluzione del Parlamento europeo – come al solito – non dice nulla al proposito. Paradossalmente non abbiamo affatto bisogno di una cooperazione europea per agevolare l’eventuale integrazione di cittadini di paesi terzi. Tale compito al limite spetta ai singoli paesi, mentre ciò di cui veramente abbiamo bisogno è la cooperazione per agevolare il ritorno al paese d’origine. Gli eurocrati attualmente in carica, però, non vogliono affatto una politica di controllo dell’immigrazione, sebbene tale politica consentirebbe loro di dimostrare l’utilità del lavoro che svolgono."@it9
"Mr President, the resolution which has just been voted on concerning policies of police and judicial co-operation and the free movement of people in preparation for the forthcoming European Council meeting in Tampere, shows some developments, which appear to be positive, in Parliament’s position. For example, I noticed that our House has just rejected the original drafting of paragraph 6 of the resolution which stated that it was impossible to achieve the area of freedom, security and justice if the rule for unanimity in the Council was maintained. The rejection of this drafting is therefore a positive thing. The question is, though, whether this is a lasting reversal of Parliament’s position, or merely a chance vote. Only the future holds the answer to this question. In any case, many of the other rulings in this text are not at all acceptable to us, including the one, for example, which, under the pretext of harmonisation and the implementation of a European immigration policy, lowers our defences instead of raising them. For example, paragraph 10 states that the European Parliament “considers it to be a matter of urgency that the European Union, in order to facilitate the integration of citizens of third countries residing legally in its territory, should tackle the principles which govern the status of these people.” It is highly praiseworthy to try to facilitate the integration into Europe of nationals of third countries, but there is also another very serious possibility which should be studied; and that is the voluntary return of these people to their own country. Now the European Parliament’s resolution, as if by chance, does not mention this at all. The paradox is that we have absolutely no need for European co-operation in order to facilitate the potential integration of nationals of third countries. This is really each nation’s job, whereas we would need this kind of co-operation in order to facilitate their return to their own country. The Eurocrats in office however, have absolutely no desire for a policy which would control immigration, even if this might one day allow them to prove their worth."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de resolutie over het politiële en justitiële samenwerkingsbeleid en het beleid inzake het verkeer van personen is zojuist aangenomen. Deze resolutie, die ter voorbereiding op de volgende Europese Raad van Tampere is opgesteld, toont aan dat het standpunt van het Parlement zich in positieve zin ontwikkeld heeft. Zo heeft ons Parlement zojuist de aanvankelijke tekst van paragraaf 6 van de resolutie verworpen. Hierin stond dat het onmogelijk zou zijn de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen als de unanimiteitsregel binnen de Raad van kracht zou blijven. Ik vind het een goede zaak dat ons Parlement deze paragraaf verworpen heeft. De toekomst zal echter leren of het standpunt van dit Parlement structureel gewijzigd is, of dat het hier alleen om een uitzondering ging. In ieder geval kunnen we de andere bepalingen in deze tekst in geen geval steunen. Neem bijvoorbeeld de bepaling waarin onder het mom van harmonisatie een Europees immigratiebeleid gepresenteerd wordt. Een dergelijk beleid biedt ons niet meer, maar minder bescherming. In paragraaf 10 kunnen we bijvoorbeeld lezen dat het Europees Parlement het van groot belang vindt dat de Europese Unie zich gaat buigen over de status van burgers uit derde landen die legaal in de Unie verblijven. Dit zou de integratie van deze burgers in de Unie bevorderen. Dat is een lovenswaardige doelstelling van het Parlement, maar we moeten ook een andere zeer belangrijke vraag onderzoeken, namelijk of deze mensen vrijwillig naar hun moederland terug willen. In de resolutie van het Europees Parlement wordt hierover met geen woord gerept. Is dat toeval? Europese samenwerking is overigens zeker niet nodig om de eventuele integratie van de uit derde landen afkomstige burgers te bevorderen. Iedere lidstaat kan hier zelf voor zorgen. Europese samenwerking is juist nodig om de terugkeer van deze burgers naar hun moederland te bevorderen. De eurocraten zijn absoluut geen voorstander van een beleid van beheersbare immigratie, ook al zouden ze met dit beleid kunnen aantonen dat ze in staat zijn Europa een dienst te bewijzen."@nl2
"­ Senhor Presidente, a resolução que acaba de ser aprovada sobre as políticas de cooperação policial, judiciária e de circulação das pessoas para a preparação do próximo Conselho Europeu de Tampere revela algumas evoluções, aparentemente favoráveis, na posição do Parlamento. Reparei, por exemplo, que a nossa Assembleia acaba de rejeitar a redacção original do número 6 da resolução que dizia que é impossível realizar o espaço de liberdade, de segurança e de justiça caso se mantenha a regra de unanimidade no Conselho. A rejeição desta redacção é, portanto, positiva. Mas apenas o futuro dirá se se trata de uma inversão duradoira da posição do Parlamento ou de um simples acidente de votação. De qualquer modo, muitas outras disposições deste texto não nos convêm de modo nenhum. Por exemplo, aquela que, a pretexto de harmonização e de concretização de uma política europeia de imigração, baixa as nossas defesas em vez de as aumentar. Pode ler­se, por exemplo, no número 10, que o Parlamento Europeu entende ser urgente que a União Europeia, a fim de facilitar a integração dos cidadãos de Estados terceiros que residam legalmente no seu território, aborde os princípios que regem o estatuto dessas pessoas. É louvável que se pretenda facilitar a integração dos cidadãos de Estados terceiros na Europa, mas há outra hipótese muito séria a considerar: o seu regresso voluntário ao país de origem. Ora a resolução do Parlamento Europeu, como por acaso, não diz uma única palavra sobre o assunto. O paradoxo consiste em que não temos qualquer necessidade de uma cooperação europeia para facilitar a integração eventual dos cidadãos de países terceiros. Esta tarefa compete a cada nação, enquanto teríamos antes necessidade dessa cooperação para facilitar o seu regresso a casa. Mas os eurocratas de serviço não têm qualquer interesse numa política de controlo da imigração, ainda que lhes permita, eventualmente, provar a sua utilidade."@pt11
"Herr talman! Den resolution om politiken för polisiärt och rättsligt samarbete och fri rörlighet för personer, som vi just röstade, inför det kommande Europeiska rådet i Tammerfors visar på vissa uppenbarligen positiva förändringar i parlamentets ställningstagande. Jag har till exempel konstaterat att kammaren just har förkastat den ursprungliga versionen av punkt 6 i resolutionen, som angav att det var omöjligt att genomföra ett område för frihet, säkerhet och rättvisa om rådets enhällighetsregel skulle behållas. Att denna version förkastades är således positivt. Men framtiden får utsäga om det handlar om en varaktig omkastning av parlamentets ståndpunkt eller bara om en omröstningstillfällighet. I alla händelser är det många andra bestämmelser i texten som vi absolut inte instämmer i. Till exempel, den bestämmelse som under förevändning av en harmonisering och ett genomförande av en europeisk invandrarpolitik tar bort hindren i stället för att införa dem. Man kan, till exempel, läsa i punkt 10 att Europaparlamentet, jag citerar: "anser det brådskande att Europeiska unionen, för att underlätta integrationen av medborgare från tredje land som är lagligen bosatta på dess territorium, tar itu med de principer som styr dessa personers status". Det är mycket berömvärt att vilja underlätta integrationen i Europa av medborgare från tredje land, men det finns också en annan mycket allvarlig hypotes som borde undersökas: att de frivilligt återvänder till sitt hemland. Men i Europaparlamentets resolution sägs som av en händelse inte ett ord om det. Paradoxalt nog har vi inte något behov av ett europeiskt samarbete för att underlätta en eventuell integration av medborgare från tredje land. Det är verkligen ett arbete som åligger varje nation, medan vi skulle behöva ett sådant samarbete för att underlätta deras återvändo hem. Men eurokraterna på plats vill absolut inte ha en politik som bemästrar invandringen, även om det eventuellt skulle göra det möjligt för dem att bevisa sin nytta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph