Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-16-Speech-4-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990916.6.4-087"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". La pollution marine, accidentelle ou délibérée, constitue une menace particulièrement grave pour les zones maritimes et côtières des États membres de l'Union européenne. Nous avons eu dans un passé récent plusieurs exemples tragiques de pollution accidentelle sous forme de déversements d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses, chimiques notamment. Les députés du groupe Union pour l'Europe des nations estiment que dans ce domaine de la pollution marine accidentelle, la mise en place d'un cadre communautaire de coopération est justifiée par l'existence d'un véritable intérêt commun. La proposition que nous présente la Commission vise à fédérer, dans un cadre juridique unique, les diverses actions menées jusqu'ici dans ce domaine. S'agissant des amendements adoptés en commission de l'environnement, nous avons voté contre l'ensemble de ceux qui invitent les pays côtiers voisins de l'Union européenne à utiliser les programmes PHARE, TACIS et MEDA pour contribuer financièrement à la mise en place de ce cadre communautaire de coopération. En effet, ces trois programmes ne prévoient, à l'heure actuelle, aucune action dans ce secteur et il n'apparaît pas souhaitable de favoriser une dispersion des moyens au détriment des programmes prioritaires pour le développement économique des pays voisins de l'Union européenne candidats à l'adhésion. En revanche, les membres du groupe Union pour l'Europe des nations ont voté en faveur de l'ensemble des autres amendements, y compris l'amendement 22, qui limite le droit d'initiative de la Commission et qui permet au comité ad hoc d'être maître de son ordre du jour, d'établir lui-même ses procès-verbaux, ainsi que les déclarations d'intérêt de ses propres membres. Il faut absolument enrayer la dérive que nous avons constatée dans d'autres secteurs: la Commission a en effet tendance à mettre en place des comités et à chercher systématiquement à les contrôler intégralement, afin de les rendre totalement dépendants de ses vues. Chaque comité mis en place par la Commission doit rester autonome et indépendant, afin de pouvoir jouer pleinement son rôle d'expertise."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Havforurening, såvel den utilsigtede som den overlagte, er en meget alvorlig trussel mod EU's hav- og kystområder. Vi har for nylig set flere tragiske eksempler på utilsigtet forurening i form af udledning af kulbrinte og andre farlige - især kemiske - stoffer. Vi i Gruppen Union for Nationernes Europa mener, at der med hensyn til den utilsigtede havforurening er velbegrundede argumenter for indførelsen af en fællesskabsramme til samarbejde på grund af en ægte fælles interesse. Det forslag, som Kommissionen fremsætter for os, sigter mod at gøre de forskellige aktioner, der hidtil er ført på dette område, føderale inden for fælles juridiske rammer. Med hensyn til de ændringsforslag, der er vedtaget i Miljøudvalget, har vi stemt imod alle dem, der opfordrer EU's nabolande med kyststrækninger til at anvende Phare-, Tacis- og Meda-programmerne for at bidrage finansielt til iværksættelsen af denne fællesskabsramme om samarbejde. Således fastsættes der i disse tre programmer ikke på nuværende tidspunkt nogen handling inden for denne sektor, og det forekommer ikke hensigtsmæssigt at fremme en spredning af midlerne til skade for prioritetsprogrammerne, som f.eks. den økonomiske udvikling i EU's nabolande, der er kandidater til tiltrædelse. Til gengæld har Gruppen Union for Nationernes Europa stemt for samtlige andre ændringsforslag, herunder ændringsforslag 22, der begrænser Kommissionens initiativret, og som gør det muligt for ad hoc-udvalg selv at bestemme deres dagsorden, selv at udarbejde protokoller og interesseerklæringer fra egne medlemmer. Vi må under alle omstændigheder udrydde den fejltagelse, som vi har konstateret i andre sektorer: Kommissionen har således tendens til at nedsætte udvalg og systematisk forsøge at kontrollere dem med henblik på at gøre dem afhængige af sine meninger. Alle de udvalg, Kommissionen nedsætter, skal forblive selvstændige og uafhængige, således at de til fulde kan udføre deres opgave som eksperter."@da1
"Die unfallbedingte oder vorsätzliche Meeresverschmutzung stellt eine besonders große Bedrohung der Meeres- und Küstengebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. In der jüngsten Vergangenheit gab es mehrere tragische Beispiele von unfallbedingter Verschmutzung durch Einleitung von Kohlenwasserstoffen und anderen gefährlichen Substanzen, insbesondere chemischen Stoffen. Die Abgeordneten der Fraktion Union für das Europa der Nationen sind der Auffassung, daß auf dem Gebiet der unfallbedingten Meeresverschmutzung die Schaffung einer gemeinschaftlichen Kooperationsgrundlage im allgemeinen Interesse ist. Der vorliegende Vorschlag der Kommission hat das Ziel, für die verschiedenen in diesem Bereich bisher durchgeführten Aktionen einen einheitlichen juristischen Rahmen zu schaffen. Wir haben gegen die im Umweltausschuß angenommenen Änderungsanträge gestimmt, in denen die der Europäischen Union benachbarten Küstenländer aufgefordert werden, die PHARE-, TACIS- und MEDA-Programme zu nutzen, um finanziell zur Einrichtung dieses gemeinschaftlichen Kooperationsrahmens beizutragen. Denn in diesen drei Programmen sind in der Tat derzeit keinerlei Aktionen auf diesem Gebiet vorgesehen, und wir halten es nicht für richtig, wenn wir uns hier verzetteln und dafür Mittel, die prioritär zur Wirtschaftsförderung der benachbarten Beitrittskandidaten vorgesehen sind, verwenden. Die Mitglieder der Fraktion Union für das Europa der Nationen haben jedoch für alle anderen Änderungsanträge gestimmt, einschließlich Änderungsantrag 22, der das Initiativrecht der Kommission einschränkt und der es dem Beratenden Ausschuß ermöglicht, seine eigene Tagesordnung festzulegen, Protokolle seiner Sitzungen zu veröffentlichen sowie ein Register der Erklärungen seiner Mitglieder über ihre wirtschaftlichen Interessen zu führen. Es gilt, den Fehlentwicklungen, die wir in anderen Bereichen festgestellt haben, Einhalt zu gebieten: Die Kommission neigt in der Tat dazu, Ausschüsse einzurichten und dann zu versuchen, diese systematisch zu beherrschen und zu kontrollieren, um sie von sich abhängig zu machen. Jeder von der Kommission eingesetzte Ausschuß muß selbständig und unabhängig bleiben, um seine Rolle als Sachverständigengremium uneingeschränkt erfüllen zu können."@de7
"Η θαλάσσια ρύπανση, ακούσια ή εκούσια, συνιστά εξαιρετικά σοβαρή απειλή για τις θαλάσσιες και παράκτιες ζώνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε πολλά τραγικά παραδείγματα ακούσιας ρύπανσης υπό μορφή έκλυσης υδρογονανθράκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών, κυρίως χημικών. Οι βουλευτές της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών εκτιμούν ότι στον εν λόγω τομέα της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης η θέσπιση ενός κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας δικαιολογείται από την ύπαρξη ενός πραγματικού κοινού συμφέροντος. Η πρόταση που μας παρουσιάζει η Επιτροπή αποσκοπεί στη συνένωση σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο των διαφόρων δράσεων που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Όσον αφορά τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, καταψηφίσαμε όλες εκείνες που καλούν τις γειτονικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παράκτιες χώρες να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα PHARE, TACIS και MEDA για να συνεισφέρουν οικονομικά στη θέσπιση αυτού του κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας. Πράγματι, τα τρία αυτά προγράμματα δεν προβλέπουν αυτή τη στιγμή καμία δράση στον τομέα αυτόν και νομίζω πως δεν ενδείκνυται να προωθήσουμε μια διασπορά των μέσων εις βάρος των προγραμμάτων που έχουν προτεραιότητα για την οικονομική ανάπτυξη των γειτονικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών που είναι υποψήφιες για προσχώρηση. Αντίθετα, τα μέλη της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών ψήφισαν υπέρ όλων των άλλων τροπολογιών, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία 22, η οποία περιορίζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής και επιτρέπει στην επιτροπή ad hoc να καθορίζει μόνη της την ημερησία διάταξή της, να καταρτίζει η ίδια τα συνοπτικά πρακτικά της καθώς και τις δηλώσεις ενδιαφέροντος των μελών της. Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει η παρέκκλιση που παρατηρήσαμε σε άλλους τομείς: η Επιτροπή έχει πράγματι την τάση να συστήνει επιτροπές και να προσπαθεί συστηματικά να τις ελέγχει ολοκληρωτικά προκειμένου να τις κάνει να εξαρτώνται πλήρως από τις προθέσεις της. Κάθε επιτροπή που συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στον ρόλο πραγματογνωμοσύνης που αναλαμβάνει."@el8
"Marine pollution, whether accidental or deliberate, is a particularly serious threat to the maritime and coastal zones of the European Union’s Member States. We have had in the recent past, several tragic examples of accidental pollution in the form of spillages of hydrocarbons and other dangerous substances, particularly chemical ones. The members of the Union for a Europe of Nations Group think that in this area of accidental marine pollution, the implementation of a community framework for co-operation is justified on the grounds of genuine common interest. The proposal that the Commission has presented to us aims to gather together, within a single legal framework, the various actions carried out to date in this area. Regarding the amendments adopted by the Committee on the Environment, we have voted against all of those which invite the European Union’s neighbouring countries to make use of the PHARE, TACIS and MEDA programmes in order to make them contribute financially to the implementation of this Community framework for co-operation. Indeed, these three programmes make no provision at the moment for any action in this sector, and it does not seem desirable to be encouraging the dispersion of available means at the expense of priority programmes for the economic development of the European Union’s neighbouring countries which are candidates for accession. On the other hand, the members of the Union for a Europe of Nations Group have voted in favour of all the other amendments, including amendment 22, which limits the Commission’s right of initiative and which allows the ad hoc committee to have control over its agenda, to produce its own minutes, as well as the declarations of interest of its own members. It is essential that we curb the tendency which we have seen in other areas: The Commission does in fact tend to set committees up and then try systematically to take complete control of them, in order to make them totally dependent on their views. Any committee set up by the Commission must remain autonomous and independent if it is to play its full role, which is that of providing expert advice."@en3
"(FR) La contaminación marina, accidental o deliberada, constituye una amenaza particularmente grave para las zonas marítimas y costeras de los Estados miembros de la Unión Europea. En un pasado reciente, hemos tenido varios ejemplos trágicos de contaminación accidental mediante el vertido de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, sobre todo químicas. Los diputados del Grupo Unión por la Europa de las Naciones consideran que en este ámbito de la contaminación marina accidental, la existencia de un verdadero interés común justifica la creación de un marco comunitario. La proposición que nos presenta la Comisión pretende integrar en un marco jurídico único las diversas acciones emprendidas hasta ahora en este ámbito. Con respecto a las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, nosotros hemos votado contra el conjunto de enmiendas que piden a los países costeros próximos a la Unión Europea que utilicen los programas PHARE, TACIS y MEDA, para contribuir financieramente a crear un marco comunitario de cooperación. En efecto, estos tres programas actualmente no establecen ninguna acción en este sector y no es deseable favorecer una dispersión de los medios, en detrimento de los programas prioritarios para el desarrollo económico de países próximos a la Unión Europea, candidatos a la adhesión. En cambio, los miembros del Grupo Unión por la Europa de las Naciones han votado a favor del conjunto de las demás enmiendas, incluyendo la enmienda 22, que limita el derecho de iniciativa de la Comisión y que permite al comité establecer su orden del día, sus actas, así como las declaraciones de interés de sus propios miembros. Es absolutamente necesario detener la inclinación que hemos constatado en otros sectores: la Comisión tiene tendencia, en efecto, a crear comités y a intentar, sistemáticamente, controlarlos para que éstos dependan totalmente de sus puntos de vista. Cada comité creado por la Comisión debe ser autónomo e independiente, a fin de poder desempeñar plenamente su papel de control."@es12
". ( ) Meren pilaantuminen, joka aiheutuu satunnais- tai tahallisista päästöistä, on erityisen vakava uhka Euroopan unionin jäsenvaltioiden meri- ja rannikkoalueille. Meillä on ollut viime aikoina useita traagisia esimerkkejä satunnaispäästöistä aiheutuneesta meren pilaantumisesta, kun hiilivetyjä ja muita vaarallisia aineita, erityisesti kemikaaleja, on vuotanut mereen. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän jäsenet ovat sitä mieltä, että yhteisön yhteistyöjärjestelmän perustaminen on tällä satunnaispäästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla perusteltua todellisen yhteisen edun takia. Komission meille esittämässä ehdotuksessa pyritään tuomaan tällä alalla tähän asti toteutetut eri toimet yhden oikeudellisen kehyksen piiriin. Mitä tulee ympäristöasioiden valiokunnassa hyväksyttyihin tarkistuksiin, äänestimme kaikkia niitä tarkistuksia vastaan, joissa Euroopan unionin naapureina olevia rannikkovaltioita kehotetaan käyttämään Phare-, Tacis- ja Meda-ohjelmia, jotta ne rahoittaisivat omalta osaltaan tämän yhteisön yhteistyöjärjestelmän perustamista. Näissä kolmessa ohjelmassa ei ole nimittäin tällä hetkellä määrätty mistään toimista tällä alalla, eikä näytä toivottavalta suosia varojen hajottamista Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden naapurivaltioiden talouskehityksen kannalta ensisijaisten ohjelmien kustannuksella. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän jäsenet äänestivät sitä vastoin kaikkien muiden tarkistusten puolesta, mukaan luettuna tarkistus 22, jolla rajoitetaan komission aloiteoikeutta ja annetaan varta vasten perustettavalle komitealle mahdollisuus päättää esityslistastaan sekä laatia itse pöytäkirjansa ja jäsentensä taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset. On ehdottomasti pysäytettävä se hallitsematon kehitys, jonka olemme panneet merkille muilla aloilla: komissiolla on nimittäin taipumus perustaa komiteoita ja pyrkiä järjestelmällisesti valvomaan niitä täydellisesti saattaakseen ne täysin omista kannoistaan riippuvaisiksi. Jokaisen komitean, jonka komissio perustaa, on pysyttävä riippumattomana ja itsenäisenä, jotta se voisi hoitaa täysimääräisesti asiantuntijatehtävänsä."@fi5
"L’inquinamento del mare, provocato in modo accidentale o deliberato, costituisce una minaccia particolarmente grave per le aree marine o costiere degli Stati membri dell’Unione europea. Recentemente abbiamo assistito a casi gravi di inquinamento accidentale, come la fuoriuscita di idrocarburi e di altre sostanze pericolose, soprattutto sostanze chimiche. I deputati del gruppo dell’Unione per l’Europa delle nazioni ritengono che l’istituzione di un quadro comunitario di cooperazione sulla questione dell’inquinamento marino dovuto a cause accidentali sia avvalorata da un vero e proprio interesse comune. La proposta presentata dalla Commissione mira a riunire in un quadro giuridico organico le varie azioni finora attuate in materia. Per quanto concerne gli emendamenti adottati in seno alla commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, abbiamo votato contro le misure atte a favorire l’utilizzo da parte dei paesi limitrofi costieri dei programmi PHARE, TACIS e MEDA per finanziare parte dell’istituzione di tale quadro comunitario di cooperazione. In realtà questi tre programmi attualmente non prevedono alcuna azione in tale settore e non riteniamo opportuno disperdere i mezzi a discapito di programmi prioritari per lo sviluppo dei paesi limitrofi dell’Unione europea, nonché candidati all’adesione. I deputati del gruppo Unione per l’Europa delle nazioni hanno invece votato a favore degli altri emendamenti, compreso l’emendamento n. 22 che limita il diritto di iniziativa della Commissione e consente al comitato di avere piena autonomia nella definizione del proprio ordine del giorno e nella stesura dei propri processi verbali nonché in materia di dichiarazioni di interesse dei deputati. E’ assolutamente necessario bloccare l’evoluzione nefasta che abbiamo rilevato anche in altri settori: la Commissione ha infatti la tendenza a istituire comitati cercando sistematicamente di pilotarli in modo da asservirli completamente. I comitati istituiti dalla Commissione devono rimanere indipendenti e autonomi per poter svolgere pienamente il proprio ruolo di consulenza tecnica."@it9
"Marine pollution, whether accidental or deliberate, is a particularly serious threat to the maritime and coastal zones of the European Union’s Member States. We have had in the recent past, several tragic examples of accidental pollution in the form of spillages of hydrocarbons and other dangerous substances, particularly chemical ones. The members of the Union for a Europe of Nations Group think that in this area of accidental marine pollution, the implementation of a community framework for co-operation is justified on the grounds of genuine common interest. The proposal that the Commission has presented to us aims to gather together, within a single legal framework, the various actions carried out to date in this area. Regarding the amendments adopted by the Committee on the Environment, we have voted against all of those which invite the European Union’s neighbouring countries to make use of the PHARE, TACIS and MEDA programmes in order to make them contribute financially to the implementation of this Community framework for co-operation. Indeed, these three programmes make no provision at the moment for any action in this sector, and it does not seem desirable to be encouraging the dispersion of available means at the expense of priority programmes for the economic development of the European Union’s neighbouring countries which are candidates for accession. On the other hand, the members of the Union for a Europe of Nations Group have voted in favour of all the other amendments, including amendment 22, which limits the Commission’s right of initiative and which allows the ad hoc committee to have control over its agenda, to produce its own minutes, as well as the declarations of interest of its own members. It is essential that we curb the tendency which we have seen in other areas: The Commission does in fact tend to set committees up and then try systematically to take complete control of them, in order to make them totally dependent on their views. Any committee set up by the Commission must remain autonomous and independent if it is to play its full role, which is that of providing expert advice."@lv10
"De verontreiniging van de zee, of dit nu opzettelijk of per ongeluk gebeurt, vormt een zeer grote bedreiging voor de zee- en kustgebieden van de lidstaten van de Europese Unie. Onlangs hebben er zich nog enkele tragische ongevallen voorgedaan die verontreiniging tot gevolg hadden. Denk bijvoorbeeld maar aan de lozingen van grote hoeveelheden olie en andere gevaarlijke, met name chemische stoffen. De afgevaardigden van de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten vinden de instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen gerechtvaardigd, omdat het gemeenschappelijk belang hiermee gediend is. Met het onderhavige voorstel wil de Commissie de verschillende maatregelen op dit gebied in één juridisch kader bundelen. Wij hebben tegen de amendementen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid gestemd waarin wordt voorgesteld de naburige kuststaten deel te laten nemen aan de programma’s PHARE, TACIS en MEDA. In deze amendementen staat immers dat deze programma’s financieel moeten bijdragen aan de instelling van het communautaire kader voor samenwerking. Wij vinden het ongewenst de middelen zo te versnipperen, aangezien dit ten koste zou gaan van de prioritaire programma’s voor de economische ontwikkeling van de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. De leden van de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten hebben zich daarentegen achter alle andere amendementen geschaard, met inbegrip van amendement 22. Hierin wordt voorgesteld het initiatiefrecht van de Commissie te beperken, het ad hoc comité zijn eigen agenda en notulen op te laten stellen, en diens leden zelf een verklaring van belangen af te laten leggen. We moeten ervoor waken dat de fout die in andere sectoren is gemaakt, niet opnieuw wordt begaan. De Commissie heeft er immers een handje van comités op te richten die ze vervolgens stelselmatig en volledig controleert. Op deze wijze legt de Commissie die comités volledig haar standpunten op. Ieder comité dat door de Commissie in het leven is geroepen, moet autonoom en onafhankelijk blijven om zijn expertiserol te kunnen vervullen."@nl2
". ­ A poluição marinha, acidental ou deliberada, constitui uma ameaça particularmente grave para as zonas marítimas e costeiras dos Estados­Membros da União Europeia. Tivemos, num passado recente, vários exemplos trágicos de poluição acidental sob a forma de descarga de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, nomeadamente, químicas. Os deputados do Grupo União para a Europa das Nações entendem que, neste domínio da poluição marinha acidental, a aplicação de um quadro comunitário de cooperação se justifica pela existência de um verdadeiro interesse comum. A proposta que nos é apresentada pela Comissão visa federar, num único enquadramento jurídico, as diversas acções realizadas até agora neste domínio. No que se refere às alterações aprovadas na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, votámos contra todas as que convidam os países costeiros vizinhos da União Europeia a utilizar os programas PHARE, TACIS e MEDA para contribuir financeiramente para a aplicação deste quadro comunitário de cooperação. Com efeito, estes três programas não prevêem, para já, qualquer acção neste domínio e não nos parece desejável favorecer uma dispersão dos meios em detrimento dos programas prioritários para o desenvolvimento económico dos países vizinhos da União Europeia candidatos à adesão. Em compensação, os membros do Grupo União para a Europa das Nações votaram a favor de todas as outras alterações, incluindo a alteração 22, que limita o direito de iniciativa da Comissão e que permite ao comité estabelecer a sua ordem de trabalhos, redigir ele próprio as suas actas e as declarações de interesse dos seus membros. É absolutamente necessário evitar o desvio que verificámos noutros sectores: a Comissão tem tendência, na verdade, para criar comités e procurar de modo sistemático controlá­los integralmente, a fim de os tornar totalmente dependentes de si. Cada comité criado pela Comissão deve manter­se autónomo e independente, a fim de poder desempenhar cabalmente a sua função de peritagem."@pt11
"Oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet utgör ett speciellt allvarligt hot mot EU:s medlemsstaters havs- och kustområden. I ett nära förflutet hade vi flera tragiska exempel på oavsiktlig förorening i form av utsläpp av kolväte och andra farliga ämnen, i synnerhet kemiska. Ledamöterna i UEN-gruppen anser att införandet av en gemenskapsram för samarbete på detta område i fråga om oavsiktlig förorening av havet är berättigat genom att det finns ett verkligt gemensamt intresse. Det förslag som kommissionen lägger fram syftar till att binda samman de olika åtgärder som hittills vidtagits på området inom en enhetlig rättslig ram. När det gäller de ändringsförslag som antagits i miljöutskottet röstade vi emot samtliga förslag som erbjuder Europeiska unionens angränsande kustländer att använda programmen Phare, Tacis och Meda för att finansiellt bidra till upprättandet av denna gemenskapsram för samarbete. Inom dessa tre program planeras nämligen inte någon åtgärd på detta område för närvarande, och det verkar inte önskvärt att främja en spridning av medlen till förfång för prioriterade program för ekonomisk utveckling i Europeiska unionens angränsande kandidatländer. Däremot röstade UEN-gruppen för samtliga övriga ändringsförslag, inbegripet ändringsförslag 22, som begränsar kommissionens initiativrätt och gör det möjligt för ad hoc-kommittén att behålla kontrollen över sin föredragningslista, att själv upprätta protokoll samt egna ledamöters intresseförklaringar. Vi måste absolut stoppa de avvikelser som vi har noterat inom andra sektorer: kommissionen har nämligen en tendens att bilda kommittéer och att systematiskt försöka kontrollera dem fullt ut, så att de blir fullständigt beroende av dess åsikter. Alla kommittéer som bildas av kommissionen bör vara självständiga så att de kan spela sin specialistroll fullt ut."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"12,9,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph