Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-16-Speech-4-084"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Diskussionen om fordelingen af EU's budget for år 2000 er allerede godt i gang. De oprindelige budgetplaner, der er sendt til behandling i Europa-Parlamentet, indeholder bl.a. en anbefalet nedskæring af bevillingerne til trafiksikkerhedskampagner i Europa på GBP 1,5 million (EUR 1,9 million). I praksis betyder det, at årsbudgettet til trafiksikkerhedskampagner vil falde fra EUR 9,9 millioner til EUR 8 millioner. Det er helt uacceptabelt. Det er svært at tro, at der i de femten lande i Den Europæiske Union hvert år dør 7.500 mennesker, fordi de ikke bruger sikkerhedsseler på for- og bagsæder. Hvert år er der i Den Europæiske Union ca. 45.000 dødsfald og ca. 1,6 millioner tilskadekomne som følge af trafikulykker. Siden vedtagelsen af Amsterdam-traktaten den 1. maj i år har Europa-Parlamentet haft medbestemmelse inden for hele det transportpolitiske område. Fremover vil Europa-Parlamentet ikke tillade andre EU-institutioner at anbefale nogen form for nedskæring af budgetterne til trafiksikkerhedskampagner. På nationalt plan glæder jeg mig over den irske regerings strategi om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken med 20% inden år 2000. Den nye trafiksikkerhedskampagne omfatter bl.a. flere kameraer til hastighedsovervågning, flere alkoholtests, et system med strafpoint og strengere håndhævelse af loven om sikkerhedsseler."@da1
lpv:translated text
"kirjallinen. – (EN) Keskustelu on jo käynnistynyt siitä, millainen EU:n talousarvio laaditaan vuodeksi 2000. Alustaviin Euroopan parlamentin käsiteltäviksi toimitettuihin budjettiluonnoksiin sisältyi suositus Euroopan tieturvallisuuskampanjoiden rahoituksen supistamisesta 1,5 miljoonaa puntaa (1,9 miljoonaa euroa). Tämä tarkoittaa käytännössä tieturvallisuuskampanjoita koskevan kokonaisvuosibudjetin supistamista 9,9 miljoonasta eurosta 8 miljoonaan euroon. Tällaista asiantilaa ei voida mitenkään hyväksyä. On vaikea uskoa, että 15 unionimaassa jopa 7 500 ihmistä kuolee vain siksi, että he eivät käytä turvavöitä etupenkillä eivätkä takapenkillä. Vuosittain Euroopan unionissa noin 45 000 ihmistä kuolee ja noin 1,6 miljoonaa ihmistä loukkaantuu tieliikenneonnettomuuksien seurauksena. Amsterdamin sopimuksen voimaanastumisesta, eli kuluvan vuoden toukokuun 1:sestä päivästä lähtien, Euroopan parlamentilla on yhteispäätösvalta kaikilla liikennepolitiikan aloilla. Euroopan parlamentti ei tulevaisuudessa salli muiden EU:n toimielinten esittävän minkäänlaisia suosituksia, joilla supistetaan tieturvallisuuskampanjointiin varattuja määrärahoja. Kotoisemmista asioista puhuakseni olen iloinen Irlannin hallituksen omaksumasta strategiasta kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien ja loukkaantumisten vähentämiseksi 20 % vuoteen 2000 mennessä. Käynnistyvään tieturvallisuuskampanjaan sisältyy seuraavia kohtia: enemmän nopeusvalvontakameroita, enemmän puhalluskokeita, virhepistejärjestelmä, turvavyölain tiukempi täytäntöönpano."@fi5
lpv:translated text
"Diskussioner har redan påbörjats om hur EU-budgeten för år 2000 skall fördelas. I de preliminära budgetplaner som har översänts till Europaparlamentet för betraktande inbegrips en rekommendation om att medlen till trafiksäkerhetskampanjer i Europa skall skäras ned med ?1,5 miljoner (1,9 miljoner euro). Det innebär i praktiken att den övergripande årliga budgeten för trafiksäkerhetskampanjer skärs ned från 9,9 miljoner euro till 8 miljoner euro. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Det är svårt att fatta att så mycket som 7 500 liv varje år går till spillo i Europeiska unionens femton länder helt enkelt för att folk inte använder säkerhetsbälte i fram- och baksätet. I Europeiska unionen dör årligen omkring 45 000 människor, och 1,6 miljoner skadas, till följd av trafikolyckor. Ända sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft, den 1 maj i år, har Europaparlamentet medbeslutande på hela trafikpolitikområdet. Europaparlamentet kommer i framtiden inte att tillåta att andra EU-institutioner rekommenderar nedskärningar av något slag i de budgetar som är avsedda för trafiksäkerhetskampanjer. På ett mer nationellt plan välkomnar jag den irländska regeringens handlingsprogram för att minska antalet döda och skadade i trafiken med 20 procent före år 2000. Den trafiksäkerhetskampanj som skall genomföras omfattar följande: fler hastighetsövervakningskameror, fler utandningsprov, ett pricksystem för trafiköverträdelser, hårdare tillämpning av säkerhetsbälteslagen."@sv13
lpv:translated text
"Οι συζητήσεις σχετικά με την εκταμίευση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2000 έχουν ήδη αρχίσει. Μεταξύ των αρχικών σχεδίων του προϋπολογισμού που έχουν αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εξέταση συμπεριλαμβάνεται σύσταση για μείωση κατά 1,5 εκατ. στερλίνες (1,9 εκατ. ευρώ) των κονδυλίων που διατίθενται για τις εκστρατείες οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ετήσια μείωση του συνολικού προϋπολογισμού των εκστρατειών οδικής ασφάλειας από 9,9 εκατ. ευρώ σε 8 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνονται 7.500 ζωές απλώς και μόνον επειδή τα άτομα δεν χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας στα εμπρός και στα πίσω καθίσματα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν 45.000 περίπου άνθρωποι και τραυματίζονται 1,6 εκατ. λόγω οδικών ατυχημάτων. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, την 1η Μαΐου 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξουσία συναπόφασης ως προς όλα τα θέματα πολιτικής μεταφορών. Στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα επιτρέψει σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προτείνουν με κανένα τρόπο μειώσεις των κονδυλίων που διατίθενται για τις εκστρατείες οδικής ασφάλειας. Από μια περισσότερο εθνική σκοπιά χαιρετίζω τη στρατηγική της ιρλανδικής κυβέρνησης για τη μείωση κατά 20% πριν από το 2000των θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά δυστυχήματα. Η υπό σχεδιασμό εκστρατεία οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: περισσότερες συσκευές ελέγχου ταχύτητας (κάμερες), περισσότερα αλκοτέστ, ένα σύστημα κυρώσεων για οδικές παραβάσεις (point system), αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ζώνες ασφαλείας."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Er zijn al discussies gaande over de invulling van de communautaire begroting voor het jaar 2000. Bij het Europees Parlement zijn de eerste financiële plannen binnengekomen en daaronder bevindt zich een aanbeveling om 1,9 miljoen euro te korten op de campagnes voor de verkeersveiligheid in Europa. Dat zou in praktische termen betekenen dat er jaarlijks in plaats van 9,9 miljoen euro, 8 miljoen euro voor deze campagnes wordt uitgetrokken. Deze gang van zaken is totaal onaanvaardbaar. Het is onvoorstelbaar dat er in de 15 landen van de Europese Unie ieder jaar 7500 mensen het leven verliezen omdat ze zowel voor als achter in de auto geen veiligheidsgordels dragen. Verkeersongevallen in de Europese Unie leiden jaarlijks tot 45.000 doden en 1,6 miljoen gewonden. Sinds het Verdrag van Amsterdam op 1 mei dit jaar van kracht werd, heeft het Europees Parlement medebeslissingsbevoegdheid voor het gehele vervoersbeleid. Het Europees Parlement zal in de toekomst dan ook een stokje steken voor elke aanbeveling van EU-instellingen die een vermindering van de middelen voor verkeersveiligheidscampagnes beoogt. Ik juich op nationaal niveau de strategie van de Ierse regering toe die streeft naar een vermindering met 20 procent van het aantal doden en gewonden op de weg voor het jaar 2000. De campagne voor de verkeersveiligheid concentreert zich op de volgende aandachtspunten: meer snelheidsmeters op de weg, meer blaasproeven, een strafpuntensysteem, meer toezicht op het dragen van veiligheidsgordels."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Discussions are already under way in relation to how the EU budget for the year 2000 will be disbursed. Initial budgetary plans which have been forwarded to the European Parliament for its consideration have included within them a recommendation that monies for road safety campaigns in Europe be reduced by £1.5 million (EUR 1.9 million). Per annum, this will mean in practical terms a reduction in the overall annual budget for road safety campaigns from EUR 9.9 million to EUR 8 million. This is a truly unacceptable state of affairs. It is hard to believe that in the fifteen countries of the European Union as many as 7,500 lives are lost simply because people do not use seatbelts in the front seat and in the back seat. Every year in the European Union around 45,000 people die and about 1.6 million are injured as a result of road traffic accidents. Ever since the enactment of the Amsterdam Treaty on 1 May this year, the European Parliament has power of codecision in the whole area of transport policy matters. Other EU institutions will not be permitted by the European Parliament in the future to recommend in any shape or form a reduction in the budgets available for road safety campaigns. On a more national front I welcome the strategy of the Irish Government to reduce road deaths and injuries by 20% before the year 2000. The Road Safety Campaign which is being put in place includes the following matters: more speed cameras, more breath tests, a penalty point system, stricter enforcement of seat belt law."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Es werden bereits Diskussionen darüber geführt, wie das EU-Budget für das Jahr 2000 ausbezahlt werden soll. Erste Vorstellungen über die Haushaltspläne, die dem Europäischen Parlament zur Erörterung zugeleitet wurden, enthalten eine Empfehlung, die Mittel für Kampagnen zur Sicherheit auf den Straßen Europas um 1,5 Mio. britische Pfund (1,9 Mio. Euro) zu kürzen. Das bedeutet praktisch insgesamt eine Reduzierung des Jahreshaushalts für Kampagnen zur Sicherheit auf den Straßen von 9,9 auf 8 Mio. Euro. Das ist ein wahrhaft inakzeptabler Zustand. Es ist schwer zu glauben, daß in den fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union allein 7 500 Menschen ihr Leben verloren, nur weil die Leute auf den Vordersitzen und auf den Rücksitzen keine Sicherheitsgurte anlegen. Jedes Jahr gibt es in der Europäischen Union rund 45 000 Tote und etwa 1,6 Millionen Verletzte aufgrund von Unfällen im Straßenverkehr. Seit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags am 1. Mai dieses Jahres besitzt das Europäische Parlament die Mitentscheidungsbefugnis im gesamten Bereich der Verkehrspolitik. Das Europäische Parlament wird es anderen EU-Institutionen zukünftig nicht gestatten, eine wie auch immer geartete Reduzierung des für Kampagnen zur Sicherheit auf den Straßen verfügbaren Budgets zu empfehlen. In einzelstaatlicher Hinsicht begrüße ich die Strategie der irischen Regierung, die Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit Todesfolge oder mit Verletzten bis zum Jahr 2000 um 20 % zu senken. Die auf den Weg gebrachte Kampagne zur Sicherheit auf den Straßen umfaßt folgendes: mehr Geschwindigkeitsüberwachungs-Kameras, mehr Alkoholtests, ein Strafpunktesystem und striktere Durchsetzung des Gesetzes über die Gurtpflicht."@de7
lpv:translated text
"(EN) Ya han iniciado las conversaciones sobre cuál será el desembolso del presupuesto de la UE para el año 2000. Los planes presupuestarios presentados al Parlamento Europeo para su consideración incluían inicialmente la recomendación de reducir los fondos destinados a las campañas de seguridad vial en Europa en 1,5 millones de libras (1,9 millones de euros). En la práctica, eso se traduce en una reducción del presupuesto general anual que se destina a las campañas de seguridad vial, que pasa de 9,9 millones de euros a 8 millones de euros. Es una situación absolutamente inadmisible. Cuesta creer que en los quince países de la Unión Europea se pierdan nada menos que 7.500 vidas sencillamente porque las personas no utilizan el cinturón de seguridad en los asientos delanteros y en los asientos traseros. En la Unión Europea mueren cada año alrededor de 45.000 personas y aproximadamente 1,6 millones sufren lesiones como consecuencia de los accidentes de tráfico. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo del presente año, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en el ámbito de las políticas de transportes. En el futuro, el Parlamento Europeo no permitirá que otras instituciones de la UE recomienden ningún tipo o forma de reducción en los presupuestos disponibles para las campañas de seguridad vial. En un plano más nacional, acojo con satisfacción la estrategia adoptada por el Gobierno irlandés para reducir el número de muertos y de heridos en un 20% antes del año 2000. La campaña de seguridad vial que se está llevando a cabo incluye los aspectos siguientes: más cámaras de control de velocidad, más pruebas de alcoholemia, un sistema de multas por puntos, un mejor cumplimiento de la ley que obliga a abrocharse el cinturón de seguridad."@es12
lpv:spoken text
"Discussions are already under way in relation to how the EU budget for the year 2000 will be disbursed. Initial budgetary plans which have been forwarded to the European Parliament for its consideration have included within them a recommendation that monies for road safety campaigns in Europe be reduced by £1.5 million (EUR 1.9 million). Per annum, this will mean in practical terms a reduction in the overall annual budget for road safety campaigns from EUR 9.9 million to EUR 8 million. This is a truly unacceptable state of affairs. It is hard to believe that in the fifteen countries of the European Union as many as 7,500 lives are lost simply because people do not use seatbelts in the front seat and in the back seat. Every year in the European Union around 45,000 people die and about 1.6 million are injured as a result of road traffic accidents. Ever since the enactment of the Amsterdam Treaty on 1 May this year, the European Parliament has power of codecision in the whole area of transport policy matters. Other EU institutions will not be permitted by the European Parliament in the future to recommend in any shape or form a reduction in the budgets available for road safety campaigns. On a more national front I welcome the strategy of the Irish Government to reduce road deaths and injuries by 20% before the year 2000. The Road Safety Campaign which is being put in place includes the following matters: more speed cameras, more breath tests, a penalty point system, stricter enforcement of seat belt law."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Estão já em curso as discussões sobre a forma como será distribuído o orçamento da UE para o ano 2000. Os planos orçamentais iniciais apresentados ao Parlamento Europeu para análise incluíam uma recomendação para que as verbas a empregar nas campanhas de segurança rodoviária na Europa fossem reduzidos para 1,5 milhões de libras (1,9 milhões de euros). Isso significa, em termos anuais e na prática, uma redução do orçamento global dedicado às campanhas de segurança rodoviária de 9,9 milhões para 8 milhões de euros. Trata-se de uma recomendação inaceitável. É difícil acreditar que nos quinze países da União Europeia ocorram cerca de 7.500 mortes simplesmente porque as pessoas não usam cintos de segurança nos lugares dianteiros e traseiros. Todos os anos, na União Europeia, cerca de 45.000 pessoas morrem e cerca de 1,6 milhões são feridas como consequência de acidentes de viação. O Parlamento Europeu possui, desde a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, a 1 de Maio deste ano, poderes de co-decisão em todos os assuntos relacionados com a política de transportes. O Parlamento não permitirá, de futuro, às restantes instituições comunitárias que recomendem, seja de que forma for, qualquer redução nos orçamentos disponíveis para as campanhas de segurança rodoviária. Num plano mais nacional, congratulo-me com a estratégia delineada pelo Governo irlandês, com vista à redução do número de mortos e feridos em acidentes rodoviários em 20%, até ao final do ano 2000. A campanha de segurança rodoviária que está a ser lançada inclui os seguintes aspectos: maior número de câmaras de controlo de velocidade, maior número de testes de alcoolismo, um sistema de penalização por pontos, uma aplicação mais rígida da legislação relativa à utilização dos cintos de segurança."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"autovelox"9
lpv:translated text
"Si sta già discutendo del modo in cui si disperderà il bilancio dell’UE per il 2000. I progetti di bilancio originali, trasmessi all’esame del Parlamento, comprendevano la raccomandazione di ridurre di 1,5 milioni di sterline (1,9 milioni di euro) i fondi per le campagne sulla sicurezza stradale in Europa. Ogni anno, ciò comporterà in pratica una riduzione del bilancio complessivo annuale per le campagne sulla sicurezza stradale da 9,9 milioni di euro a 8 milioni di euro. Questo stato di cose è inaccettabile. Si stenta a credere che nei quindici paesi dell’Unione europea muoiono addirittura 7.500 persone semplicemente perché la gente non allaccia la cintura di sicurezza sui sedili anteriori, né su quelli posteriori. Ogni anno nell’Unione europea circa 45.000 persone muoiono e 1,6 milioni restano ferite in seguito ad incidenti stradali. Fin dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il 1o maggio di quest’anno, il Parlamento europeo ha potere di codecisione nell’intero settore della politica dei trasporti. In futuro il Parlamento europeo non permetterà alle altre Istituzioni dell’UE di raccomandare, in alcun modo, una riduzione dei bilanci disponibili per le campagne sulla sicurezza stradale. A livello nazionale, approvo la strategia del governo irlandese, volta a ridurre del 20 percento, entro il 2000, il numero di morti e feriti provocati da incidenti stradali. La campagna sulla sicurezza stradale che è in corso di realizzazione comprende i seguenti punti: un numero maggiore di e di prove del palloncino, un sistema di patente a punti e una più rigorosa applicazione della legge sulle cinture di sicurezza."@it9
lpv:translated text
"Les discussions relatives à la ventilation du budget de l'Union pour l'exercice 2000 sont en cours. Les premiers projets qui ont été transmis au Parlement pour examen comportent notamment une recommandation visant à réduire de 1,5 million de livres (1,9 million d'euros) les crédits affectés aux campagnes de sécurité routière en Europe. Pratiquement, cela signifie que le budget global annuel pour les campagnes de sécurité routière passerait de 9,9 millions d'euros à 8 millions d'euros. La situation sur ce plan est tout à fait inacceptable. Comment imaginer que, dans les quinze pays de l'Union européenne, pas moins de 7 500 personnes perdent la vie simplement parce qu'elles n'ont pas mis leur ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière du véhicule? Chaque année, les accidents de la route font, sur le territoire de l'Union européenne, environ 45 000 morts et 1,6 million de blessés. Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam au 1er mai de cette année, le Parlement européen dispose d'un pouvoir de codécision pour tout ce qui touche aux transports. À l'avenir, le Parlement ne permettra plus aux autres institutions de l'UE de recommander sous quelque forme que ce soit une réduction des crédits disponibles pour les campagnes de sécurité routière. Sur une échelle nationale, je me félicite de la stratégie déployée par le gouvernement irlandais pour réduire de 20% le nombre de tués et de blessés de la route avant l'an 2000. La campagne de sécurité routière réalisée à cette fin comporte les points suivants: multiplication des contrôles de vitesse par caméra, augmentation du nombre d'alcootests, un système de pénalisation, une application plus rigoureuse de la législation sur les ceintures de sécurité."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990916.6.4-084"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph