Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-15-Speech-3-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990915.3.3-024"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Señora Presidenta, Señorías, los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron hace casi un año la iniciativa de convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo que estuviera dedicada fundamentalmente a la realización de un espacio de libertad, de seguridad y justicia. Se trata, por tanto, de un acto de gran importancia que guiará la actuación de la Unión en los próximos años. Por esta razón, la Comisión, como el Parlamento, espera y confía en que la reunión de Tampere sea el impulso inicial. Las materias son muy complicadas, muy sensibles y, como decía la Sra. Halonen, hay distintas culturas políticas para abordar un mismo fenómeno, pero es bueno que se inicie este punto de partida. En este contexto, es importante que el Parlamento Europeo, cuya acción este último año ha sido notable, haga oír su voz tras la resolución adoptada en su sesión plenaria de abril que ya estableció el marco político que ahora se precisa. La resolución sobre la que hoy debatimos, además, tendrá la ventaja de que se va a adoptar a tiempo para que se tenga conocimiento de ella en la reunión informal de Turku que comienza mañana. Y el hecho de que ustedes se expresen, al mismo tiempo, sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia y sobre la Carta de los derechos fundamentales muestra la inevitable relación política que existe entre ambos objetivos. El espacio de libertad, seguridad y justicia debe apoyarse en la sólida garantía del respeto de los derechos correspondientes a las realidades de las sociedades contemporáneas, lo que se ajusta al planteamiento abierto e innovador que desea el Parlamento Europeo. La Comisión, por su parte, comparte totalmente este planteamiento, por lo que se comprometerá firmemente en el proceso de redacción de la Carta y, por supuesto, señora Halonen, transmitiremos a la próxima Comisión su invitación de que la Comisión haga propuestas particulares a este respecto. El Parlamento Europeo da algunas indicaciones sobre las reformas institucionales más profundas que será preciso tener presente a la hora de preparar la próxima Conferencia Intergubernamental. A este respecto, tampoco hay que olvidar, si bien hay mucho que cambiar, las posibilidades que ya ofrece el nuevo marco del Tratado de Amsterdam, sobre todo en lo que se refiere al control democrático y a la transparencia. La Comisión comparte ampliamente su opinión sobre el contenido que desean para el espacio de libertad, seguridad y justicia. Ya se vislumbran puntos de acuerdo. Por ejemplo, en cuanto a la importancia que se concede al acceso a la justicia, a la elaboración de una estrategia coherente en materia de inmigración y asilo, a la protección de los grupos más débiles y más expuestos a las discriminaciones, o al fortalecimiento de los mecanismos utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada. Puntos muy sensibles, todos ellos necesitarán en primer lugar un gran consenso político y una gran voluntad política para intentar encontrar soluciones comunes. Como decía antes, la concretización de un espacio de libertad, de seguridad y justicia es un objetivo fundamental para acercar la Unión a sus ciudadanos, y esta cuestión forma parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos de la Unión. Por ello es esencial para dar más legitimidad todavía a la construcción europea. En este sentido, no es posible el fracaso."@es12
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer, stats- og regeringslederne tog for næsten et år siden initiativ til at indkalde til et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd, som grundlæggende skulle helliges gennemførelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det drejer sig derfor om et meget vigtigt møde, som skal styre Unionens skridt i de kommende år. Derfor håber og tror Kommissionen ligesom Parlamentet på, at mødet i Tampere bliver tilskyndelsen. Emnerne er meget komplicerede og meget følsomme, og som fru Halonen sagde, er der forskellige politiske måder at gribe det samme fænomen an på, men det er godt, at der tages fat i udgangspunktet. I denne forbindelse er det vigtigt, at Europa-Parlamentet, hvis indflydelse i det sidste år har været mærkbar, giver sin mening til kende efter den beslutning, som det vedtog på plenarmødet i april, hvor den politiske ramme, som nu er så nødvendig, allerede blev fastlagt. Den beslutning, som vi forhandler om i dag, har desuden den fordel, at den vedtages tids nok til, at der er kendskab til den på det uformelle møde i Turku, som begynder i morgen. Og det faktum, at De samtidig udtaler Dem om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og om et charter for de grundlæggende rettigheder, viser den uundgåelige politiske forbindelse mellem de to mål. Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal støtte sig til den faste garanti for respekten for de rettigheder, der hører til de moderne samfunds virkelighed, hvilket passer sammen med den åbne og opfindsomme holdning, som Europa-Parlamentet ønsker. Kommissionen er for sin del fuldstændig enig i denne holdning, hvorfor den engagerer sig dybt i processen med udarbejdelsen af charteret og naturligvis, fru Halonen, overbringer vi den kommende Kommission Deres opfordring til, at Kommissionen fremsætter særlige forslag på det område. Europa-Parlamentet er fremkommet med nogle tilkendegivelser om de mest gennemgribende institutionelle reformer, som det er nødvendigt at inddrage i forberedelserne af den næste regeringskonference. I den forbindelse må man heller ikke, selvom der er meget, der skal ændres, glemme de muligheder, som Amsterdam-traktaten giver, især hvad angår demokratisk kontrol og åbenhed. Kommissionen er i det store og hele enig i det, som De ønsker, at et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal indeholde. Der kan allerede anes områder, hvor der er enighed. F.eks. hvad angår den betydning, der lægges i adgang til domstolene, i udarbejdelsen af en sammenhængende strategi vedrørende immigration og asyl, i beskyttelsen af de svageste grupper, som er mest udsatte for forskelsbehandling, eller i styrkelsen af de mekanismer, der anvendes i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Det er meget følsomme områder, som alle sammen først og fremmest nødvendiggør stor politisk enighed og stor politisk vilje til at forsøge at finde fælles løsninger. Som jeg sagde før, er konkretiseringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed en grundlæggende forudsætning for at nærme Unionen til dens borgere, og dette spørgsmål er en del af de daglige bekymringer for borgerne i Unionen. Derfor er den en nødvendighed for at give den europæiske integration endnu større legitimitet. En fiasko er derfor udelukket."@da1
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Staats- und Regierungschefs ergriffen vor fast einem Jahr die Initiative zur Einberufung einer Sondertagung des Europäischen Rates, die hauptsächlich der Verwirklichung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gewidmet war. Es geht also um einen Akt von großer Bedeutung, der das Handeln der Union in den nächsten Jahren bestimmen soll. Aus diesem Grunde erwartet die Kommission – und sie vertraut, wie auch das Parlament, darauf –, daß die Konferenz von Tampere die Initialzündung sein wird. Die Themen sind sehr kompliziert, sehr sensibel und, wie Frau Halonen sagte, es gibt unterschiedliche politische Kulturen zur Behandlung ein- und derselben Erscheinung, aber es ist gut, daß dieser Ausgangspunkt in Angriff genommen wird. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß das Europäische Parlament, dessen Wirken in diesem letzten Jahr bemerkenswert gewesen ist, nach der in der Plenartagung im April angenommenen Entschließung, die bereits den politischen Rahmen geschaffen hat, der jetzt präzisiert wird, seine Stimme erhebt. Die Entschließung, die wir heute erörtern, hat darüber hinaus den Vorteil, daß sie rechtzeitig angenommen wird, damit sie auf der morgen beginnenden informellen Tagung von Turku vorliegt. Und die Tatsache, daß Sie sich gleichzeitig über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und über die Charta der Grundrechte artikulieren, zeigt die unvermeidliche politische Verbindung, die zwischen beiden Zielen besteht. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts muß sich auf eine solide Garantie der den Realitäten der modernen Gesellschaften entsprechenden Rechte stützen, was dem vom Europäischen Parlament gewünschten offenen und innovativen Konzept entspricht. Die Kommission teilt ihrerseits voll und ganz dieses Konzept, weshalb sie sich im Redaktionsprozeß der Charta stark engagiert, und selbstverständlich, Frau Halonen, werden wir der neuen Kommission Ihre Aufforderung übermitteln, konkrete Vorschläge in dieser Hinsicht zu unterbreiten. Das Europäische Parlament gibt einige Hinweise zu den äußerst tiefgreifenden institutionellen Reformen, die bei der Vorbereitung der nächsten Regierungskonferenz berücksichtigt werden müssen. In diesem Zusammenhang dürfen, obwohl es viel zu verändern gilt, auch die Möglichkeiten nicht vergessen werden, die der neue Rahmen des Vertrags von Amsterdam bereits bietet, vor allem, was die demokratische Kontrolle und die Transparenz betrifft. Die Kommission teilt weitgehend Ihren Standpunkt zum Inhalt, den Sie für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wünschen. Es zeichnen sich schon Punkte der Übereinstimmung ab. Zum Beispiel in bezug auf die Bedeutung, die dem Zugang zur Rechtsprechung, der Erarbeitung einer kohärenten Strategie auf dem Gebiet von Einwanderung und Asyl, dem Schutz der schwächsten und am stärksten diskriminierten Gruppen oder der Stärkung der im Kampf gegen das organisierte Verbrechen angewendeten Mechanismen beigemessen wird. Das sind sehr sensible Punkte, die alle in erster Linie einen großen politischen Konsens und einen starken politischen Willen erfordern, um möglichst gemeinsame Lösungen zu finden. Wie ich bereits sagte, ist die Durchsetzung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein Hauptziel, um die Union ihren Bürgern näherzubringen, und diese Frage gehört zu den täglichen Sorgen der Unionsbürger. Deshalb ist sie wesentlich, um dem europäischen Aufbauwerk noch mehr Legitimität zu verleihen. In dieser Hinsicht darf es keinen Mißerfolg geben."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πριν από σχεδόν ένα χρόνο έλαβαν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν μία έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στην υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Επομένως, πρόκειται για μία πράξη μεγάλης σημασίας η οποία θα κατευθύνει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, ευελπιστεί και εκφράζει την πεποίθηση ότι η Σύνοδος Κορυφής του Tampere θα αποτελέσει την αρχική ώθηση. Τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα, πολύ λεπτά και, όπως έλεγε η κυρία Ηalonen, υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά υπόβαθρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αντιμετώπιση ενός ίδιου φαινομένου, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε από αυτή την αφετηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είναι σημαντικό η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η δράση του οποίου υπήρξε σημαντική τον τελευταίο χρόνο, να ακουστεί έπειτα από το ψήφισμα το οποίο θεσπίστηκε στην σύνοδο ολομελείας του Απριλίου, στο οποίο ήδη προδιαγράφεται το πολιτικό πλαίσιο που τώρα συγκεκριμενοποιείται. Το ψήφισμα σχετικά με το οποίο συζητάμε σήμερα επιπλέον θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα θεσπισθεί εγκαίρως, ούτως ώστε να υπάρχει σχετική γνώση στην άτυπη συνάντηση του Turku, η οποία αρχίζει αύριο. Και το γεγονός ότι εσείς εκ παραλλήλου εκφέρετε γνώμη σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και σχετικά με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποδεικνύει την αναπόφευκτη πολιτική σχέση που υφίσταται μεταξύ των δύο στόχων. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να θεμελιώνεται στην αδιάσειστη εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις πραγματικότητες των σύγχρονων κοινωνιών, κάτι που προσαρμόζεται στην ανοιχτή και καινοτόμα τοποθέτηση του προβλήματος, την οποία επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, συμμερίζεται πλήρως αυτή τη θέση και γι’ αυτό το λόγο δεσμεύεται στη διαδικασία σύνταξης του χάρτη, και φυσικά, κυρία Ηalonen, θα μεταβιβάσουμε στην επόμενη Επιτροπή την πρόσκλησή σας προς την Επιτροπή, προκειμένου εκείνη να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει κάποιες υποδείξεις σχετικά με τις βαθύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Σχετικά με αυτό το θέμα, δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε, παρ’ ότι υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν, τις πιθανότητες που ήδη προσφέρει το νέο πλαίσιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και τη διαφάνεια. Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τη γνώμη της σχετικά με το περιεχόμενο που είναι επιθυμητό να προσδοθεί στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ήδη διαφαίνονται κάποια σημεία συμφωνίας, για παράδειγμα όσον αφορά τη σημασία η οποία προσδίδεται στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην κατάρτιση μίας συνεπούς στρατηγικής όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο, όσον αφορά την προστασία των πιο αναξιοπαθούντων ομάδων και των ομάδων οι οποίες εκτίθενται περισσότερο σε διακρίσεις ή όσον αφορά την ενίσχυση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για πολύ απλά σημεία, και όλα αυτά θα χρειαστούν καταρχάς μία σημαντική πολιτική συμφωνία και μία μεγάλη πολιτική βούληση, ούτως ώστε να επιδιώξουμε να βρούμε κοινές λύσεις. Όπως έλεγα προηγουμένως, η υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αποτελεί ουσιαστικό στόχο ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσει τους πολίτες, και αυτό το ζήτημα αποτελεί μέρος των καθημερινών ανησυχιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το λόγο, έχει ουσιαστική σημασία να προσδώσουμε ακόμη περισσότερη νομιμότητα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Από αυτή την άποψη, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αποτυχία."@el8
"Madam President, ladies and gentlemen, the Heads of State and Government took the initiative almost a year ago to call an Extraordinary European Council meeting which would be principally dedicated to the area of freedom, security and justice. This is therefore an act of great importance which will guide the activities of the Union during the coming years. Therefore the Commission, like Parliament, hopes and trusts that the Tampere meeting will provide an initial impetus. The issues are very complicated, very sensitive and, as Mrs Halonen said, very different political cultures will be dealing with the same phenomenon, but it is good that this process has been started. In this context, it is important that the European Parliament, whose activity during this last year has been considerable, ensures that its voice is heard after the resolution adopted in its April plenary part-session which established the political framework which is now required. The resolution on what we are debating today, furthermore, will have the advantage that it will be adopted on time so that it will be known in the informal meeting in Turku which begins tomorrow. And the fact that you are talking at the same time about the area of freedom, security and justice and the Charter of Fundamental Rights illustrates the unavoidable political relationship between the two objectives. The area of freedom, security and justice must be backed up by a solid guarantee of the respect for rights corresponding to the realities of contemporary society, which is in line with the open and innovative approach which this Parliament wishes to see. The Commission, for its part, totally shares this approach, and will firmly commit itself to the process of drawing up the Charter and, of course, Mrs Halonen, we will communicate to the next Commission your invitation to the Commission to make specific proposals in this regard. The European Parliament has given some indications as to the most radical institutional reforms which will have to be taken account of during the preparations for the next Intergovernmental Conference. In this respect, neither must we forget, although there is much that must be changed, the possibilities which the new framework of the Treaty of Amsterdam offers, particularly in relation to democratic control and transparency. The Commission fully shares your opinion on the contents you wish to see for the area of freedom, security and justice. Some common ground has come into view; for example, with regard to the importance attached to access to justice, the development of a coherent strategy in the field of immigration and asylum, the protection of the weaker groups and those suffering from discrimination, or the strengthening of the mechanisms used in the fight against organised crime. These are very sensitive points and they will all firstly require a broad political consensus and a great political will in order to find common solutions. As I said before, the establishment of an area of freedom, security and justice is a basic objective in bringing the Union closer to the citizens, and this matter forms part of the daily concerns of the citizens of the Union. It is therefore essential if European construction is to have even more legitimacy. For this reason, failure is not an option."@en3
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, valtioiden ja hallitusten päämiehet tekivät lähes vuosi sitten aloitteen sellaisen ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen koolle kutsumiseksi, jonka pääasiallisena tarkoituksena olisi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luominen. Kyseessä on siis erittäin merkittävä teko, joka tulee ohjaamaan unionin toimintaa seuraavien vuosien aikana. Tämän vuoksi komissio toivoo ja luottaa parlamentin tavoin siihen, että Tampereen kokous antaisi prosessille alkusysäyksen. Asiat ovat erittäin monimutkaisia, erittäin arkaluonteisia, ja kuten puheenjohtaja Halonen sanoi, samaa ilmiötä lähestytään monen poliittisen kulttuurin näkökulmasta, mutta on hyvä, että tämä ensimmäinen askel otetaan. Näin ollen on tärkeää, että Euroopan parlamentti, joka on tämän viimeisen vuoden aikana toiminut mallikkaasti, tuo äänensä kuuluviin sen huhtikuun täysistunnossa hyväksytyn päätöslauselman jälkeen, jossa määriteltiin jo poliittinen kehys, jota nyt täsmennetään. Tänään keskustelun aiheena olevan päätöslauselman etuna on lisäksi se, että se tullaan hyväksymään hyvissä ajoin, jotta siihen voidaan tutustua Turussa maanantaina alkavassa epävirallisessa kokouksessa. Se, että te lausutte samalla mielipiteenne vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvasta alueesta sekä perusoikeuskirjasta, osoittaa, että näiden kahden tavoitteen välillä on väistämätön poliittinen yhteys. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen on pohjauduttava vahvaan takuuseen niiden oikeuksien kunnioittamisesta, jotka vastaavat nykyisten yhteiskuntien todellisuutta, ja tämä sopii yhteen Euroopan parlamentin toivoman avoimen ja uudistusmielisen lähestymistavan kanssa. Mitä komissioon tulee, se on täysin samaa mieltä tästä lähestymistavasta, minkä vuoksi se sitoutuu vahvasti peruskirjan laatimiseen, ja, arvoisa puheenjohtaja Halonen, välitämme uudelle komissiolle teidän pyyntönne, että komissio tekisi erityisiä tätä asiaa koskevia ehdotuksia. Euroopan parlamentti antaa joitakin esityksiä, jotka koskevat kaikkein perusteellisimpia toimielinuudistuksia ja jotka on tarpeen pitää mielessä seuraavaa hallitusten välistä konferenssia valmisteltaessa. Näin ollen, vaikka muutoksia onkin tehtävä paljon, ei pidä myöskään unohtaa uusia Amsterdamin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, etenkin demokraattisen valvonnan ja avoimuuden osalta. Komissio on suurelta osin samaa mieltä kanssanne siitä sisällöstä, jota toivotte vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustavalle alueelle. Voidaan jo aavistella, mistä kysymyksistä on mahdollista päästä yksimielisyyteen. Niitä ovat esimerkiksi se merkitys, joka annetaan kysymyksille, jotka liittyvät mahdollisuuteen saada oikeussuojaa, yhdenmukaisen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan strategian luomiseen, heikoimpien ja helpoimmin syrjinnän kohteeksi joutuvien ryhmien suojelemiseen tai järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa käytettävien mekanismien vahvistamiseen. Nämä ovat hyvin arkaluonteisia kysymyksiä, ja ne kaikki edellyttävät ensinnäkin laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja lujaa poliittista tahtoa pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Kuten aiemmin sanoin, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutuminen on perusedellytys sille, että unioni voi tulla lähemmäs kansalaisia, ja tämä kysymys on yksi unionin kansalaisten jokapäiväisistä huolenaiheista. Näin ollen se on välttämätön Euroopan rakentamisen legitiimiyden lisäämiseksi entisestään. Tämän vuoksi epäonnistumiseen ei ole varaa."@fi5
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement ont pris il y a près d'un an l'initiative d'organiser une réunion extraordinaire du Conseil européen, principalement consacrée à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s'agit dès lors d'un acte d'une très grande importance, qui guidera l'action de l'Union au cours des prochains mois. C'est pourquoi, comme le Parlement, la Commission espère en toute confiance que la réunion à Tampere donnera l'impulsion de départ. Les matières sont extrêmement complexes et sensibles et, comme le disait Mme Halonen, il y a des cultures politiques différentes pour aborder le même phénomène, mais il est bon que l'on donne ce coup d'envoi. Dans un tel contexte, il est essentiel que le Parlement européen, dont l'action a été remarquable durant cette année, fasse entendre sa voix après la résolution adoptée au cours de la session plénière du mois d'avril qui instaurait le cadre politique à présent nécessaire. La résolution dont nous discutons aujourd'hui aura en outre l'avantage d'être adoptée à temps et, partant, d'être connue durant la réunion informelle de Turku qui débute demain. Et le fait que vous vous exprimiez simultanément sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice et sur la charte des droits fondamentaux montre l'inévitable lien politique entre les deux objectifs. L'espace de liberté, de sécurité et de justice doit reposer sur la ferme garantie du respect des droits liés aux réalités des sociétés contemporaines, ce qui cadre parfaitement avec l'approche ouverte et novatrice que souhaite le Parlement. Pour sa part, la Commission souscrit totalement à cette approche, c'est pourquoi elle s'engagera fermement dans le processus de rédaction de la charte et, Madame Halonen, nous transmettrons bien évidemment à la prochaine Commission votre invitation à ce que la Commission fasse des propositions particulières à cet égard. Le Parlement européen donne quelques indications sur les réformes institutionnelles les plus profondes dont il faudra tenir compte au moment de la préparation de la prochaine conférence intergouvernementale. À cet égard, il ne faut pas non plus oublier, même si nombre de changements restent à faire, les possibilités qu'offre le nouveau cadre du traité d'Amsterdam, en particulier en ce qui concerne le contrôle démocratique et la transparence. La Commission partage pleinement votre avis sur le contenu que vous souhaitez pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice. On peut déjà entrevoir des points d'accord. Ainsi, l'importance à accorder à l'accès à la justice, à l'élaboration d'une stratégie cohérente en matière d'immigration et d'asile, à la protection des groupes les plus faibles et les plus exposés aux discriminations ou au renforcement des mécanismes utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée. Ce sont des points très sensibles, ils devront tous faire l'objet d'un large consensus politique et d'une grande volonté politique si l'on souhaite aboutir à des solutions communes. Comme je l'ai déjà dit, la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice est un objectif fondamental en vue du rapprochement entre l'Union et ses citoyens, et cette question fait partie des soucis quotidiens des citoyens de l'Union. Il est donc essentiel si l'on souhaite donner encore plus de légitimité à la construction européenne. Dans ce sens, nous ne pouvons échouer."@fr6
"Commissione. Signora Presidente, onorevoli deputati, quasi un anno fa i Capi di stato e di governo hanno deciso di convocare un Vertice straordinario del Consiglio europeo, dedicato sostanzialmente alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si tratta di un atto di grande importanza che guiderà l’azione dell’Unione nei prossimi anni. Per questo motivo, la Commissione, al pari del Parlamento, confida che la riunione di Tampere infonderà l’impulso iniziale. I temi sono molto complessi e delicati. Come diceva il Presidente in carica del Consiglio Halonen, uno stesso fenomeno può essere visto da diverse angolazioni politiche, ma è bene che vi sia una base di partenza comune. In questo contesto, è importante che il Parlamento europeo, la cui azione in quest’ultimo anno è stata considerevole, faccia sentire la propria voce a seguito dell’adozione della risoluzione nella Seduta plenaria di aprile nella quale si era già delineato il quadro politico che oggi viene precisandosi. La risoluzione della quale oggi discutiamo, inoltre, sarà adottata in tempo utile per essere presentata alla riunione informale di Turku che avrà inizio domani. Il fatto che voi esprimiate il vostro parere sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel contempo sulla Carta dei diritti fondamentali è sintomatico dell’inevitabile connessione politica esistente fra i due obiettivi. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve basarsi sulla solida garanzia del rispetto dei diritti che appartengono alle realtà delle società contemporanee, in linea con l’approccio aperto ed innovatore voluto dal Parlamento europeo. La Commissione, da parte sua, condivide appieno questa impostazione, per la quale si impegnerà fermamente durante il processo di redazione della Carta. Presidente Halonen, comunicheremo ovviamente alla prossima Commissione il suo invito di presentare a tal fine proposte specifiche. Il Parlamento europeo, in merito alle riforme istituzionali, offre indicazioni più puntuali, delle quali si dovrà tenere conto nella preparazione della prossima Conferenza intergovernativa. A questo proposito, non dobbiamo neppure dimenticare le possibilità offerte dal nuovo Trattato di Amsterdam, segnatamente per quanto riguarda il controllo democratico e la trasparenza, anche se c’è ancora molto da cambiare. La Commissione condivide ampiamente il vostro punto di vista sul contenuto che volete dare allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Vi sono già taluni punti in comune, ad esempio per quanto riguarda l’importanza che si attribuisce all’accesso alla giustizia, all’elaborazione di una strategia coerente in materia di immigrazione e di asilo, alla protezione dei gruppi più deboli e maggiormente esposti alle discriminazioni, o al rafforzamento dei meccanismi utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata. Si tratta di punti molto sensibili, per sostenere i quali sarà necessario innanzitutto un vasto consenso ed una grande volontà politica nel cercare soluzioni comuni. Come dicevo poc’anzi, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un obiettivo fondamentale per avvicinare l’Unione ai suoi cittadini – aspetto questo che fa parte delle preoccupazioni quotidiane dei cittadini dell’Unione – ed è essenziale per conferire maggiore legittimità alla costruzione europea. Si tratta di un obiettivo che non possiamo mancare."@it9
"Madam President, ladies and gentlemen, the Heads of State and Government took the initiative almost a year ago to call an Extraordinary European Council meeting which would be principally dedicated to the area of freedom, security and justice. This is therefore an act of great importance which will guide the activities of the Union during the coming years. Therefore the Commission, like Parliament, hopes and trusts that the Tampere meeting will provide an initial impetus. The issues are very complicated, very sensitive and, as Mrs Halonen said, very different political cultures will be dealing with the same phenomenon, but it is good that this process has been started. In this context, it is important that the European Parliament, whose activity during this last year has been considerable, ensures that its voice is heard after the resolution adopted in its April plenary part-session which established the political framework which is now required. The resolution on what we are debating today, furthermore, will have the advantage that it will be adopted on time so that it will be known in the informal meeting in Turku which begins tomorrow. And the fact that you are talking at the same time about the area of freedom, security and justice and the Charter of Fundamental Rights illustrates the unavoidable political relationship between the two objectives. The area of freedom, security and justice must be backed up by a solid guarantee of the respect for rights corresponding to the realities of contemporary society, which is in line with the open and innovative approach which this Parliament wishes to see. The Commission, for its part, totally shares this approach, and will firmly commit itself to the process of drawing up the Charter and, of course, Mrs Halonen, we will communicate to the next Commission your invitation to the Commission to make specific proposals in this regard. The European Parliament has given some indications as to the most radical institutional reforms which will have to be taken account of during the preparations for the next Intergovernmental Conference. In this respect, neither must we forget, although there is much that must be changed, the possibilities which the new framework of the Treaty of Amsterdam offers, particularly in relation to democratic control and transparency. The Commission fully shares your opinion on the contents you wish to see for the area of freedom, security and justice. Some common ground has come into view; for example, with regard to the importance attached to access to justice, the development of a coherent strategy in the field of immigration and asylum, the protection of the weaker groups and those suffering from discrimination, or the strengthening of the mechanisms used in the fight against organised crime. These are very sensitive points and they will all firstly require a broad political consensus and a great political will in order to find common solutions. As I said before, the establishment of an area of freedom, security and justice is a basic objective in bringing the Union closer to the citizens, and this matter forms part of the daily concerns of the citizens of the Union. It is therefore essential if European construction is to have even more legitimacy. For this reason, failure is not an option."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, onze staatshoofden en regeringsleiders hebben bijna een jaar geleden het initiatief genomen om een buitengewone vergadering van de Europese Raad te beleggen die vooral zou worden gewijd aan de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Dat is een uiterst belangrijke stap, die de komende jaren richtinggevend zal zijn voor het optreden van de Unie. Daarom hoopt en verwacht de Commissie, net als het Parlement, dat de bijeenkomst in Tampere daartoe de aanzet zal geven. Het gaat hier om ingewikkelde en heel gevoelige materie, en hetzelfde onderwerp wordt, zoals mevrouw Halonen zei, vanuit verschillende politieke culturen benaderd. Het is echter goed dat dit begin wordt gemaakt. Het is belangrijk dat het Europees Parlement, dat het afgelopen jaar bijzonder actief is geweest, in dit verband zijn stem laat horen. In de plenaire vergadering van april heeft het Parlement immers al een resolutie aangenomen waarin het politieke kader werd geschetst dat nu wordt ingevuld. Het voordeel van de resolutie die wij vandaag behandelen is bovendien dat deze op tijd kan worden aangenomen om te worden verspreid op de informele bijeenkomst die morgen in Turku begint. En het feit dat u zich tegelijkertijd uitspreekt over de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en over het handvest van de grondrechten, laat zien dat er tussen beide doelstellingen een onlosmakelijk politiek verband bestaat. De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet steunen op de gegarandeerde eerbiediging van de rechten die overeenkomen met de maatschappelijke werkelijkheid van vandaag de dag. Dat sluit aan bij de vernieuwende en open aanpak die het Europees Parlement voorstaat. De Commissie is het helemaal eens met die aanpak, en zal daarom een actieve bijdrage leveren aan het opstellen van het handvest. Mevrouw Halonen, uw uitnodiging aan de Commissie om in dit verband specifieke voorstellen te doen, zullen wij natuurlijk doorgeven aan de nieuwe Commissie. Het Europees Parlement heeft enkele indicaties gegeven met betrekking tot de ingrijpendste institutionele hervormingen, en daar moet bij de voorbereiding van de volgende intergouvernementele conferentie rekening mee worden gehouden. In dit verband mag ook niet worden vergeten dat er weliswaar veel moet worden veranderd, maar dat het nieuwe instrumentarium van het Verdrag van Amsterdam ook al veel mogelijkheden biedt, vooral met betrekking tot democratische controle en transparantie. De Commissie is het echter helemaal eens met de inhoud die u aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wilt geven. Er tekenen zich al punten van overeenkomst af. Voorbeelden daarvan zijn het belang dat wordt toegekend aan de toegankelijkheid van het rechtssysteem, aan de uitwerking van een samenhangende strategie op het gebied van immigratie en asielverlening, aan de bescherming van de zwakste en het meest aan discriminatie blootstaande groepen in de samenleving, of aan de versterking van de mechanismen die worden gebruikt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat zijn allemaal heel gevoelige punten, en in de eerste plaats is er een brede politieke consensus en een sterke politieke wil nodig om daar gemeenschappelijke oplossingen voor te kunnen vinden. Zoals ik daarstraks al zei, is de verwezenlijking van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een doelstelling die essentieel is om de Unie dichter bij de mensen te brengen. Dat is een kwestie die tot de dagelijkse zorgen van de burgers van de Unie behoort. Daarom is het van fundamenteel belang om de Europese eenwording een nog grotere legitimiteit te verschaffen. Dat kan alleen maar een gunstig effect hebben."@nl2
"Comissão. Senhora Presidente, Senhores Deputados, os Chefes de Estado e de Governo tomaram há quase um ano a iniciativa de convocar uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para debater fundamentalmente a realização de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Trata-se, por conseguinte, de um acto que reveste uma enorme importância, que norteará a acção da União nos próximos anos. Por esta razão, a Comissão, tal como o Parlamento, espera e confia em que a reunião de Tampere venha a constituir um primeiro impulso. As matérias sobre a mesa são muito complexas, muito sensíveis e, como dizia a senhora Presidente em exercício do Conselho, existem diferentes culturas políticas para a abordagem de um mesmo fenómeno, mas é bom que se dê este primeiro passo. Neste contexto, é importante que o Parlamento Europeu, que desenvolveu uma acção notável ao longo do último ano, se pronuncie na sequência da resolução que adoptou em sessão plenária em Abril último, que estabeleceu já o quadro político que agora será desenvolvido. A resolução objecto de debate na sessão de hoje terá ainda a vantagem de ser adoptada atempadamente, por forma a que o seu conteúdo seja conhecido na reunião informal de Turku, com início amanhã. O facto de esta câmara se pronunciar simultaneamente sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça e sobre a Carta dos Direitos Fundamentais coloca em evidência a forçosa relação política que se estabelece entre estes dois objectivos. O espaço de liberdade, segurança e justiça deverá assentar na sólida garantia do respeito pelos direitos correspondentes às realidades das sociedades contemporâneas, o que se adequa à abordagem aberta e inovadora pretendida pelo Parlamento Europeu. A Comissão, por seu turno, partilha plenamente esta abordagem, pelo que se comprometerá firmemente no processo de redacção da referida Carta e, naturalmente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, transmitiremos à próxima Comissão o seu convite para que esta instituição apresente propostas concretas na matéria. O Parlamento Europeu avança algumas ideias sobre as reformas institucionais mais profundas, que deverão ser tidas em conta durante os trabalhos preparatórios da próxima Conferência Intergovernamental. Neste contexto, importa ainda não esquecer, apesar das muitas alterações que será necessário fazer, as possibilidades abertas no âmbito do novo Tratado de Amesterdão, designadamente em matéria de controlo democrático e de transparência. A Comissão partilha em grande medida o parecer desta câmara sobre o conteúdo que solicita para o espaço de liberdade, segurança e justiça. Já se vislumbram pontos de consenso. Nomeadamente, em relação à importância atribuída ao acesso à justiça, à elaboração de uma estratégia coerente em matéria de imigração e asilo, à protecção dos grupos mais débeis e mais expostos às discriminações, ou ao reforço dos mecanismos utilizados na luta contra a criminalidade organizada. Pontos muitos sensíveis, para os quais é imprescindível, em primeiro lugar, um grande consenso político e uma grande vontade política para se encontrarem soluções comuns. Como afirmei anteriormente, a realização de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça constitui um objectivo prioritário do processo de aproximação dos cidadãos à União, para além de ser uma questão que figura entre as preocupações quotidianas dos cidadãos da União. É, por isso mesmo, uma questão essencial para dotar a construção europeia de uma legitimidade ainda maior. Neste sentido, não há lugar ao fracasso."@pt11
"Fru talman, ärade ledamöter! Stats- och regeringscheferna tog för nästan ett år sedan initiativet till att sammankalla ett extramöte i Europeiska rådet som huvudsakligen skulle ägnas genomförandet av ett fritt, säkert och rättvist område. Det handlar alltså om ett mycket viktigt möte som kommer att vägleda unionens arbete de närmaste åren. Av detta skäl ställer kommissionen, liksom parlamentet, sina förhoppningar och tilltro till att mötet i Tammerfors blir den första impulsen. Frågorna är mycket komplicerade, mycket känsliga och vi har, som fru Halonen sade, olika politiska kulturer för att ta itu med samma fenomen, men det är bra att detta nu inleds. I detta sammanhang är det viktigt att Europaparlamentet, vars agerande det senaste året har varit märkbart, gör sin röst hörd efter den resolution som antogs under plenarsammanträdet i april och som fastställde den politiska ram som nu behövs. Den resolution vi debatterar i dag har dessutom fördelen av att den kommer att antas i tid för att bli känd på det informella mötet i Åbo som inleds i morgon. Det faktum att ni på samma gång uttalar er om det fria, säkra och rättvisa området och om stadgan om de grundläggande rättigheterna, visar det ofrånkomliga politiska förhållandet mellan de båda målen. Det fria, säkra och rättvisa området måste vila på en stark garanti, för att de rättigheter som hör till dagens samhällens verklighet respekteras, och som är anpassad till den öppenhet och förnyelse som Europaparlamentet önskar. Kommissionen å sin sida delar helt denna tanke, varför den kommer att engagera sig kraftigt vid formuleringen av stadgan och naturligtvis, fru Halonen, så kommer vi att till den kommande kommissionen överföra er inbjudan om att kommissionen skall lämna särskilda förslag angående denna fråga. Europaparlamentet ger vissa antydningar om de mer långtgående institutionella reformerna som det är nödvändigt att ha i åtanke vid förberedandet av nästa regeringskonferens. Vi får i detta sammanhang inte heller glömma, även om det finns mycket att ändra, de möjligheter som den nya ramen för Amsterdamfördraget redan erbjuder, framför allt vad gäller den demokratiska kontrollen och öppenheten. Kommissionen är mycket enigt med er om innehållet ni önskar för det fria, säkra och rättvisa området. Vi urskiljer redan punkter där vi kan enas. Till exempel vad gäller den vikt som läggs vid tillgång till rättvisa, utarbetandet av en sammanhängande strategi för invandring och asyl, skyddet av de svagaste och mest diskriminerade grupperna, och stärkandet av de mekanismer som används i kampen mot den organiserade brottsligheten. Mycket känsliga punkter, alla dessa måste i första hand få en stor politisk enhällighet och uppnå en stark politisk vilja att försöka finna gemensamma lösningar. Som jag sade tidigare är förverkligandet av ett fritt, säkert och rättvist område ett grundläggande mål för att närma unionen till dess medborgare, och denna fråga utgör en del av den dagliga angelägenheten för unionens medborgare. Därför är det viktigt för att ge än större legitimitet till det europeiska bygget. Här går det inte att misslyckas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph