Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-14-Speech-2-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990914.5.2-115"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Professor Prodi, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den 19 Anhörungen der künftigen Kommissare hörten wir durchgängig die wohlklingenden Begriffe Transparenz, Effizienz, Verantwortung, Rechenschaftspflicht. Reform an Kopf und Gliedern, nicht Stückwerk soll durchgeführt werden, wie Sie, Herr Professor Prodi, uns glaubhaft versichern. Das ist aber eine schwere Aufgabe für Herrn Kinnock, denn bei Worten darf es nicht bleiben! Taten müssen zügig folgen, in aller Offenheit gegenüber dem Parlament. Für uns ist die konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommission Voraussetzung, um das zur Zeit leider bedauerliche Bild Europas für die Bürger nachhaltig zu verbessern. Konkret möchte ich drei Punkte ansprechen, die die Haushaltskontrolle betreffen. Erstens: In üblicher Praxis sind Ausgabenbefugnis und -kontrolle getrennt. Sie, Herr Professor Prodi, haben beide Bereiche für ein Ressort zusammengefaßt. Wie stehen Sie zu einer möglichen Trennung der beiden Bereiche, jetzt oder künftig? Fürchten Sie keine Interessenskonflikte? Zum zweiten: Ihre Worte zur Information der Öffentlichkeit haben mich gefreut. Ich wünsche mir diese Offenheit auch unserem Ausschuß gegenüber, besonders auch im Zuge der Entlastung, wo wir Anspruch haben auf eine besondere Qualität der Information, die wir von der Kommission verlangen. Wir wollen künftig nicht zuerst aus der Presse entnehmen müssen, wo es Schwierigkeiten, schlechtes Management und mehr gibt. Zum dritten: OLAF, das neue Betrugsbekämpfungsamt. Die verlangte Personalausstattung in diesem Jahr ist keineswegs ausreichend. Leider hat sich Frau Schreyer nicht deutlich zu zusätzlichen 15 Stellen – also insgesamt 30 – in diesem Jahr geäußert. Aus den Antworten in der gestrigen Haushaltskontrollausschußsitzung war keinerlei Änderung der bisherigen verschlossenen Haltung der Kommission mit ihrer Verwaltung zu erkennen. Hier gibt es in den Dienststellen noch viel zu tun! Dies gilt auch für die Aufarbeitung der 30 noch anstehenden ungeklärten Fälle auf der UCLAF-OLAF-Liste, nicht zu sprechen von den 900 übrigen Fällen. Ich setze darauf, daß die Worte Transparenz, Effizienz, Verantwortung, Rechenschaftspflicht mit Leben erfüllt werden!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. professor Prodi, kære kolleger, under de 19 høringer af de fremtidige kommissærer hørte vi uden undtagelse de velklingende begreber gennemskuelighed, effektivitet, ansvar, oplysningspligt. Der skal gennemføres en reform af hoved og led, ikke som stykværk, som De, hr. professor Prodi, troligt forsikrer os om. Men det er en svær opgave for hr. Kinnock, for det må ikke blive ved ordene! De skal hurtigt omsættes til handlinger, i al åbenhed over for Parlamentet. For os er det konstruktive samarbejde med Kommissionen en forudsætning for at kunne forbedre det billede, der desværre er af Europa for øjeblikket, effektivt for borgerne. Konkret vil jeg gerne nævne tre punkter, som vedrører budgetkontrollen. For det første er opgavebeføjelser og -kontrol adskilt i almindelig praksis. De, hr. professor Prodi, har sammenfattet begge områder til ét. Hvordan forholder De Dem til en eventuel adskillelse af begge områder, nu eller fremover? Er De ikke bange for interessekonflikter? For det andet har Deres bemærkninger om information af offentligheden glædet mig. Jeg ønsker også, at der er denne åbenhed over for vores udvalg, især også som led i den decharge, hvor vi har krav på en særlig kvalitet i de informationer, vi forlanger af Kommissionen. Vi ønsker ikke fremover at skulle have at vide af pressen først, hvor der er vanskeligheder, dårlig ledelse m.m. For det tredje en bemærkning om OLAF, den nye bedrageribekæmpelsesenhed. Det krævede antal stillinger i år er på ingen måde tilstrækkeligt. Desværre udtalte fru Schreyer sig ikke tydeligt om de ekstra 15 stillinger - altså 30 i alt - i år. Af svarene på mødet i går i Budgetkontroludvalget var der overhovedet ingen ændring at spore med hensyn til den hidtil lukkede holdning hos Kommissionen vedrørende dens administration. Der er stadig meget at udrette på kontorerne! Dette gælder også for behandlingen af de 30 ventende uopklarede sager på UCLAF-OLAF-listen, for ikke at tale om de 900 andre sager. Jeg regner med, at ordene gennemskuelighed, effektivitet, ansvar og oplysningspligt bliver gjort levende!"@da1
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητή Prodi, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 19 ακροάσεις των μελλοντικών Επιτρόπων ακούγαμε συνεχώς τις εύηχες λέξεις διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ευθύνη, υποχρέωση λογοδοσίας. Όπως εξάλλου μας διαβεβαιώσατε πολύ πειστικά, κύριε καθηγητή Prodi, η μεταρρύθμιση που θα γίνει θα είναι εφ’ όλης της ύλης και όχι τμηματική. Τούτο θα αποτελέσει πολύ δύσκολο καθήκον για τον κ. Kinnock, μια και τα λόγια πρέπει να γίνουν γρήγορα πράξη, με όλη την ειλικρίνεια απέναντι στο Κοινοβούλιο. Η εποικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή αποτελεί για μας προϋπόθεση για τη μόνιμη βελτίωση της θλιβερής εικόνας της Ευρώπης, που έχουν δυστυχώς αυτή την εποχή οι πολίτες. Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε τρία σημεία σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Πρώτον, έχει παγιωθεί ο διαχωρισμός της αρμοδιότητας ως προς τις δαπάνες από τον έλεγχο των δαπανών. Εσείς, κύριε καθηγητή Prodi, συμπτύξατε τους δύο αυτούς τομείς σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ποιά είναι η άποψή σας για τον διαχωρισμό των δύο τομέων σήμερα ή και μελλοντικά; Δεν φοβόσαστε μήπως υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων; Δεύτερον, χάρηκα με όσα είπατε για την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Εύχομαι να υπάρξει η ίδια ειλικρίνεια και απέναντι στην επιτροπή μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής, όπου έχουμε το δικαίωμα και απαιτούμε ιδιαίτερα καλή πληροφόρηση από την Επιτροπή. Δεν θέλουμε στο μέλλον να διαβάζουμε πρώτα στον Τύπο πού υπάρχουν δυσκολίες, κακοδιαχείριση κ.λπ.. Το τρίτο σημείο αφορά το OLAF, το νέο γραφείο για την καταπολέμηση της απάτης. Ο αριθμός των εξειδικευμένων υπαλλήλων για την αναγκαία επάνδρωση της υπηρεσία είναι εφέτος εντελώς ανεπαρκής. Δυστυχώς η κ. Schreyer δεν ήταν σαφής όσον αφορά τις 15 επιπλέον θέσεις – δηλαδή τις 30 συνολικά θέσεις – για το τρέχον έτος. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν χθες κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν μπορεί κανείς να διακρίνει κάποια αλλαγή ως προς την μέχρι τούδε μυστικοπαθή στάση της Επιτροπής σε σχέση με τη διαχείρισή της. Στις υπηρεσίες πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Αυτό ισχύει και για την επεξεργασία των 30 υποθέσεων στον κατάλογο ΟΣΚΠΑ–OLAF που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί, για να μην αναφέρουμε τις υπόλοιπες 900. Υπολογίζω πως οι λέξεις διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας δεν θα παραμείνουν κενές παρά θα λάβουν σάρκα και οστά."@el8
"Mr President, Professor Prodi, ladies and gentlemen, in the course of the 19 hearings of the future Commissioners, we continually heard talk of the fine-sounding concepts of transparency, efficiency, responsibility and accountability. Not piecemeal improvements, but root and branch reform is to be carried out, as you plausibly inform us Mr Prodi. That is a difficult task for Mr Kinnock, however, because words are not enough. Deeds must quickly follow, and in a way which is fully open to scrutiny by Parliament. For us, constructive co-operation with the Commission is a prerequisite for achieving a sustained improvement in the regrettable image our citizens unfortunately have at present of Europe. Specifically, I should like to touch upon three points relating to budgetary supervision. Firstly, it is normal practice to separate the power to spend and the responsibility for supervising spending. You, Professor Prodi, have combined both areas in the one department. What is your view on possibly separating the two areas, either now or in the future? As matters stand, don’t you fear conflicts of interest? Secondly, I was pleased at what you said about keeping the public informed. I also wish to see openness of this kind in relation to our Committee, especially within the framework of the discharge procedure where we are entitled to expect the information we require from the Commission to be of a particular quality. In future, we do not want initially to have to find out from the press when there have been difficulties, poor management and so on. The third point concerns OLAF, the new office for combating fraud. This year’s staffing of the office is quite inadequate. Unfortunately, Mrs Schreyer has not expressed a clear opinion about the possibility of a further 15 posts this year, giving a total of 30. From the answers at yesterday’s meeting of the Committee on Budgetary Control, there was no evidence of any change to the, so far, secretive attitude of the Commission and its administration. There is still a lot to be done here in the services. This also applies to work on the 30 cases on the UCLAF-OLAF list which have still to be cleared up, not to mention the 900 other cases. I am counting on the fact that some life is going to be breathed into the words “transparency”, “efficiency”, “responsibility” and “accountability”."@en3
"(DE) Señor Presidente, profesor Prodi, estimadas y estimados colegas, en las diecinueve audiencias de los futuros Comisarios escuchamos repetidamente los conceptos de transparencia, eficacia, responsabilidad y obligación de rendir cuentas, que tan bien suenan a los oídos. Existe el propósito de proceder a la reforma de la cabeza y los miembros, y no a una mera chapuza, tal como nos ha asegurado usted, señor Prodi, con palabras dignas de crédito. Esto será, sin embargo, una tarea difícil para el Sr. Kinnock, puesto que con las palabras no basta. Es preciso que muy pronto las sigan los hechos, con toda la transparencia ante el Parlamento. La cooperación constructiva con la Comisión constituye a nuestro entender un requisito previo indispensable para mejorar de manera duradera ante los ciudadanos la imagen de Europa, que ahora mismo es deplorable por desgracia. Yo quisiera referirme en concreto a tres puntos relacionados con el control presupuestario. En primer lugar, en la práctica habitual existe una separación entre la competencia en materia de gasto y el control del mismo. Usted ha reunido ambos ámbitos en una sola cartera, señor Prodi. ¿Cuál es su posición con respecto a una posible separación entre los dos, ahora o en el futuro? ¿No teme usted que se planteen conflictos de intereses? En segundo lugar, me han complacido sus palabras sobre la información a la opinión pública. Yo desearía la misma transparencia con respecto a nuestra comisión, sobre todo también en el contexto de la aprobación de la gestión, en cuyo marco tenemos derecho a exigir una especial calidad de la información que pedimos a la Comisión. En el futuro no queremos tener que enterarnos por la prensa de la existencia de problemas, mala gestión y otras cosas. El tercer punto se refiere a la OLAF, la nueva Oficina de Lucha contra el Fraude. La dotación de personal solicitada este año no es suficiente ni mucho menos. Es de lamentar que la Sra. Schreyer no se manifestase con claridad sobre la creación de quince puestos adicionales –o sea, hasta un total de 30– este año. En las respuestas ofrecidas en la sesión de ayer de la Comisión de Control Presupuestario no se apreció ningún cambio con respecto a la anterior cerrazón de la Comisión en lo que se refiere a su gestión. ¡Todavía queda mucho por hacer en el ámbito de los servicios! Lo mismo cabe decir sobre los treinta casos todavía pendientes de aclaración que figuran en la lista de la UCLAF-OLAF, sin mencionar los 900 casos restantes. ¡Yo insisto en que se debe insuflar vida a los términos transparencia, eficacia, responsabilidad y obligación de rendir cuentas!"@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa professori Prodi, hyvät kollegat, kuulimme tulevien komission jäsenten 19 kuulemistilaisuudessa jatkuvasti hyvältä kuulostavia käsitteitä avoimuus, tehokkuus, vastuu, tilivelvollisuus. Nyt on tarkoitus tehdä kokonaisuudistus, ei epätäydellistä uudistusta, kuten te, professori Prodi, meille uskottavasti vakuutatte. Se on kuitenkin erittäin vaikea tehtävä komission jäsen Kinnockille, sillä se ei saa jäädä sanojen varaan! Tekojen on seurattava nopeasti parlamentti avoimesti huomioon ottaen. Meille rakentava yhteistyö komission kanssa on edellytys sille, että kansalaisten tällä hetkellä valitettavan surkeaa kuvaa Euroopasta parannettaisiin pysyvästi. Haluaisin puhua konkreettisesti kolmesta kohdasta, jotka koskevat varainhoidon valvontaa. Ensinnäkin: menovaltuudet ja kustannusten valvonta on yleensä erotettu toisistaan. Te, professori Prodi, olette koonnut molemmat alueet samaan toiminta-alueeseen. Kuinka suhtaudutte näiden alueiden mahdolliseen erottamiseen, nyt tai tulevaisuudessa? Pelkäättekö eturistiriitoja? Toiseksi: sananne julkiselle sanalle tiedottamisesta ilahduttivat minua. Toivon, että tätä avoimuutta osoitetaan myös valiokuntaamme kohtaan, erityisesti vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, jolloin meillä on oikeus erityisen laadukkaaseen tietoon, jota vaadimme komissiolta. Emme halua tulevaisuudessa joutua lukemaan ensin lehdistä siitä, missä on vaikeuksia, huonoa hallintoa tai muuta. Kolmanneksi: OLAF, uusi petostentorjuntavirasto. Tälle vuodelle vaadittu henkilöstömäärä ei ole missään tapauksessa riittävä. Komission jäsen Schreyer ei valitettavasti ottanut selvästi kantaa 15 paikan lisäykseen – siis yhteensä 30:n – tänä vuonna. Komission hallinnon talousarvion valvontavaliokunnan eilisessä kokouksessa antamissa vastauksissa ei ollut havaittavissa mitään muutosta tähänastiseen umpimieliseen suhtautumiseen. Yksiköillä on vielä paljon tekemistä siltä osin! Sama pätee myös 30:een vielä jäljellä olevaan selvittämättömään tapaukseen UCLAF-OLAF-luettelossa, puhumattakaan 900:sta muusta tapauksesta. Teen kaikkeni, että sanat avoimuus, tehokkuus, vastuu ja tilivelvollisuus saavat sisältöä!"@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur Prodi, chers collègues, tout au long des dix-neuf auditions des futurs commissaires, nous avons entendu les magnifiques concepts de transparence, d’efficacité, de responsabilité, d’obligation de rendre des comptes. La réforme devrait toucher la tête et les membres et ne pas être un ouvrage décousu; voilà la garantie crédible que vous nous avez donnée, Monsieur Prodi. Il s’agit cependant d’une lourde tâche pour M. Kinnock car on ne peut s’en tenir aux paroles. Les actes doivent suivre rapidement, en toute ouverture vis-à-vis du Parlement. Pour nous, une coopération constructive avec la Commission est le préalable à toute amélioration durable de l’image actuellement déplorable de l’Europe auprès des citoyens. Concrètement, je voudrais aborder trois points qui touchent au contrôle budgétaire. Premièrement, la pratique habituelle sépare les compétences et le contrôle en matière de dépenses. Toutefois, Monsieur Prodi, vous avez regroupé ces deux domaines en un seul département. Quelle est votre opinion quant à une séparation éventuelle de ces deux domaines, maintenant ou à l’avenir? Ne craignez-vous pas un conflit d’intérêts? Deuxièmement, ce que vous avez dit sur l’information de l’opinion publique m’a réjoui. J’espère que vous ferez montre de la même ouverture vis-à-vis de notre commission, en particulier pour ce qui est de la décharge, domaine pour lequel nous avons le droit d’exiger de la part de la Commission une information d’une qualité toute particulière. Avant tout, nous ne voulons plus, à l’avenir, devoir apprendre par la presse l’apparition de difficultés, de mauvaise gestion, ou plus encore. Troisièmement, l’OLAF, la nouvelle agence de lutte contre la fraude. Les effectifs demandés pour cette année sont tout à fait insuffisants. Malheureusement, Mme Schreyer ne s’est pas clairement exprimée en faveur de quinze postes supplémentaires pour cette année - et donc d’un total de trente postes. Des réponses fournies au cours de la séance d’hier de la commission du contrôle budgétaire, nous n’avons pu percevoir aucun changement dans l’attitude fermée de la Commission vis-à-vis de son administration. Il reste encore beaucoup de choses à faire à ce sujet dans les différents services. Cela vaut aussi pour les trente cas qui restent encore à éclaircir dans la liste UCLAF-OLAF, sans parler des neuf cents autres cas. Je compte bien que les mots transparence, efficacité, responsabilité, obligation de rendre des comptes, ne demeurent pas des coquilles vides."@fr6
"Signor Presidente, professor Prodi, onorevoli colleghi, nelle 19 audizioni dei futuri Commissari abbiamo udito quali termini ricorrenti e allettanti i concetti di trasparenza, efficienza, responsabilità, obbligo di rendere conto. Dovrebbe venire compiuta una riforma della testa e degli arti e non una riforma parziale, come lei, professor Prodi, ci assicura credibilmente. Si tratta però di un difficile compito per il signor Kinnock, visto che non ci si può limitare alle parole! Devono seguire tempestivamente i fatti, con piena apertura nei confronti del Parlamento. Una collaborazione costruttiva con la Commissione è a nostro avviso il presupposto per migliorare durevolmente il quadro dell'Europa, purtroppo deplorevole, nell'interesse dei cittadini. Concretamente vorrei affrontare tre punti relativi al controllo dei bilanci. In primo luogo, nella prassi invalsa l'autorizzazione e il controllo delle spese sono due ambiti distinti. Lei signor Prodi, ha riunito i due settori in un'unica sfera di competenza. Qual è il suo parere in merito alla possibilità di separare i due ambiti, adesso o in futuro? Non teme conflitti d'interesse? In secondo luogo: ho apprezzato le sue parole sull'informazione dell'opinione pubblica. Mi auguro tuttavia che analoga apertura vi sia anche nei confronti della nostra commissione parlamentare, soprattutto in relazione al discarico del bilancio, rispetto al quale abbiamo diritto ad un'informazione di qualità particolare e che pretendiamo dalla Commissione. In futuro non vogliamo che siano gli organi d'informazione i primi a informarci sui problemi, la cattiva gestione e quanto altro. In terzo luogo l’OLAF, il nuovo Ufficio per la lotta contro le frodi. La dotazione di personale richiesta quest'anno è del tutto insufficiente. Purtroppo la signora Schreyer non si è espressa in modo chiaro a proposito dei 15 posti supplementari – ossia 30 posti complessivamente – per quest'anno. A giudicare dalle risposte fornite nella seduta di ieri della commissione per il controllo dei bilanci la posizione di chiusura assunta finora da parte della Commissione sulla propria amministrazione non è stata in alcun modo modificata. A tale proposito vi è ancora molto da fare nei servizi! Ciò vale anche per il disbrigo dei 30 casi che restano ancora da chiarire sulla lista UCLAF-OLAF, per non parlare poi dei restanti 900 casi. Mi auguro davvero che le parole trasparenza, efficienza, responsabilità e obbligo di rendere conto non restino lettera morta!"@it9
"Mr President, Professor Prodi, ladies and gentlemen, in the course of the 19 hearings of the future Commissioners, we continually heard talk of the fine-sounding concepts of transparency, efficiency, responsibility and accountability. Not piecemeal improvements, but root and branch reform is to be carried out, as you plausibly inform us Mr Prodi. That is a difficult task for Mr Kinnock, however, because words are not enough. Deeds must quickly follow, and in a way which is fully open to scrutiny by Parliament. For us, constructive co-operation with the Commission is a prerequisite for achieving a sustained improvement in the regrettable image our citizens unfortunately have at present of Europe. Specifically, I should like to touch upon three points relating to budgetary supervision. Firstly, it is normal practice to separate the power to spend and the responsibility for supervising spending. You, Professor Prodi, have combined both areas in the one department. What is your view on possibly separating the two areas, either now or in the future? As matters stand, don’t you fear conflicts of interest? Secondly, I was pleased at what you said about keeping the public informed. I also wish to see openness of this kind in relation to our Committee, especially within the framework of the discharge procedure where we are entitled to expect the information we require from the Commission to be of a particular quality. In future, we do not want initially to have to find out from the press when there have been difficulties, poor management and so on. The third point concerns OLAF, the new office for combating fraud. This year’s staffing of the office is quite inadequate. Unfortunately, Mrs Schreyer has not expressed a clear opinion about the possibility of a further 15 posts this year, giving a total of 30. From the answers at yesterday’s meeting of the Committee on Budgetary Control, there was no evidence of any change to the, so far, secretive attitude of the Commission and its administration. There is still a lot to be done here in the services. This also applies to work on the 30 cases on the UCLAF-OLAF list which have still to be cleared up, not to mention the 900 other cases. I am counting on the fact that some life is going to be breathed into the words “transparency”, “efficiency”, “responsibility” and “accountability”."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Prodi, dames en heren, tijdens de negentien hoorzittingen met de toekomstige leden van de Commissie hoorden wij vaak de mooi klinkende woorden transparantie, efficiëntie, rekenschap en verantwoording. Mijnheer Prodi, zoals u ons op geloofwaardige wijze hebt verzekerd, is een grondige hervorming nodig en geen oplapwerk. Voor de heer Kinnock is dat echter een zware opgave, want het mag niet bij woorden blijven. Er moeten spoedig, in alle openheid tegenover het Parlement, ook daden volgen. Voor ons is een constructieve samenwerking met de Commissie onontbeerlijk om het op dit ogenblik jammer genoeg belabberde beeld van Europa bij de burgers duurzaam te verbeteren. Concreet gesproken zou ik drie opmerkingen in verband met de begrotingscontrole willen maken. In de eerste plaats is de bevoegdheid voor de uitgaven gewoonlijk gescheiden van die voor de controle. Mijnheer Prodi, u hebt die samengevoegd. Hoe staat u tegenover een mogelijke scheiding van die twee bevoegdheden, nu of in de toekomst? Vreest u geen belangenconflicten? In de tweede plaats ben ik blij met hetgeen u over de voorlichting van de publieke opinie hebt gezegd. Ik hoop te mogen rekenen op dezelfde openheid tegenover onze commissie, in het bijzonder met betrekking tot de kwijting. De informatie die wij in dat verband van de Commissie ontvangen, moet van een bijzonder goede kwaliteit zijn. Wij willen niet meer via de pers vernemen waar er sprake is van problemen, wanbeleid en dergelijke meer. In de derde plaats is er OLAF, het nieuwe bureau voor fraudebestrijding. Het voor dit jaar gevraagde personeelsbestand is onvoldoende. Jammer genoeg heeft mevrouw Schreyer zich niet duidelijk uitgesproken over de vijftien extra plaatsen voor dit jaar, die het totaal op dertig zouden brengen. Uit de antwoorden in de Commissie begrotingscontrole van gisteren kon niet worden opgemaakt dat de Commissie haar halsstarrige houding tegenover haar diensten zal herzien. Op dat vlak is er in de diensten nog veel werk aan de winkel. Hetzelfde geldt voor de behandeling van de dertig nog hangende gevallen op de UCLAF-OLAF-lijst, om nog maar te zwijgen van de negenhonderd andere zaken. Ik reken erop dat de begrippen transparantie, efficiëntie, rekenschap en verantwoording ook in praktijk zullen worden gebracht."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Professor Prodi, caros colegas, nas dezanove audições dos futuros Comissários escutámos em permanência os conceitos bem sonantes da transparência, eficácia, responsabilidade, dever de prestação de contas. O que tem de se fazer é uma reforma com cabeça, tronco e membros e não uma aplicação de remendos, conforme o Senhor Professor Prodi nos garante e nós acreditamos. Mas trata-se de uma tarefa difícil para o senhor Comissário Kinnock, pois não nos queremos ficar pelas palavras! Os actos têm de se lhes seguir, abertamente, perante o Parlamento. Para nós, a colaboração construtiva com a Comissão é a condição para melhorar substancialmente a actual imagem deplorável que os cidadãos têm da Europa. Gostaria de abordar em concreto três pontos que têm a ver com o controlo orçamental. Primeiro: é prática corrente separar balanço e controlo financeiros. O Senhor Professor Prodi reuniu estas duas áreas sob a responsabilidade de um único Comissário. O que pensa de uma possível separação destas duas áreas, agora ou no futuro? Não receia que haja conflito de interesses? Segundo: fiquei satisfeita com as suas palavras sobre a informação da opinião pública. Desejo o mesmo grau de abertura também relativamente à nossa comissão especializada, especialmente em situações de quitação, em que temos direito a uma especial qualidade na informação que exigimos à Comissão. Futuramente, não queremos ter de saber o que se passa através da imprensa, relativamente às dificuldades, aos casos de má gestão e outros. Terceiro: OLAF, o novo gabinete de luta anti-fraude. O pessoal requerido, este ano, para este gabinete não é, de modo algum, suficiente. Lamentavelmente, a senhora Comissária Schreyer não se pronunciou claramente acerca dos 15 lugares adicionais - portanto, 30 ao todo - para este ano. Nas respostas dadas ontem na reunião da Comissão do Controlo Orçamental não se vislumbrou qualquer mudança em ralação à anterior atitude fechada da Comissão com a sua administração. Neste ponto, ainda há muito que fazer nos vários serviços! O mesmo se aplica à resolução dos cerca de 30 casos da lista UCLAF-OLAF, que ainda se encontram por esclarecer, sem falar dos restantes 900 casos. Tenho confiança em que os conceitos transparência, eficiência, responsabilidade e dever de prestação de contas venham a ganhar uma nova vida!"@pt11
"Herr talman, professor Prodi, kära kolleger! I de 19 utfrågningarna av de framtida kommissionärerna hörde vi genomgående de välklingande begreppen insyn, effektivitet, ansvar och redovisningsskyldighet. En heltäckande reform, inte bara på vissa områden, kommer att ske så som ni, professor Prodi så trovärdigt har försäkrat oss. Men det är en svår uppgift för herr Kinnock, för det räcker inte med bara löften! De måste snarast följas av praktisk handling helt öppet gentemot parlamentet. För oss är det konstruktiva samarbetet med kommissionen en förutsättning för att vi för medborgarnas skull skall kunna varaktigt förbättra den i dag så beklagansvärda bilden av Europa. Rent konkret är det tre punkter jag vill ta upp som har med budgetkontrollen att göra. Punkt ett: Praxis brukar vara att budgetbefogenhet och ekonomistyrning är skilda åt. Ni professor Prodi har sammanfattat dessa två områden till ett enda. Hur ser ni på ett eventuell särskiljande av dessa båda områden, antingen nu eller i framtiden? Befarar ni inte en intressekonflikt? Punkt två: Det ni sade om informationen till allmänheten fann jag glädjande. Jag skulle önska att denna öppenhet även gällde vårt utskott, i synnerhet i samband med ansvarsfriheten, där vi har anspråk på en viss kvalitet på den information som vi begär från kommissionen. Vi vill i framtiden inte först genom massmedia få ta del av var det finns svårigheter, bristfällig förvaltning och annat. Punkt tre: OLAF, den nya enheten för bedrägeribekämpning. Den personal som begärdes i år räcker inte till på långa vägar. Tyvärr har fru Schreyer inte tydligt uttalat sig beträffande ytterligare 15 tjänster – det vill säga 30 totalt – i år. Svaren på gårdagens sammanträde i budgetkontrollutskottet tydde inte på någon förändring i kommissionens eller dess förvaltnings hittills reserverade hållning. Här återstår mycket att göra på enheterna! Det gäller även arbetet med de 30 ouppklarade fallen på UCLAF-OLAF:s lista, för att inte tala om de övriga 900 fallen. Jag förespråkar att orden insyn, effektivitet, ansvar och redovisningsskyldighet skall fyllas med innehåll!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph