Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-14-Speech-2-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990914.1.2-054"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, les députés français du groupe PPE/DE portent une appréciation plutôt positive sur la Commission Prodi. Cette appréciation n’est cependant ni un chèque en bois, ni un chèque en blanc. Pas un chèque en bois, Monsieur le Président, car nous sommes conscients des évolutions par rapport à la précédente Commission. M. Prodi a pris, à la demande des groupes, et notamment du nôtre, des engagements très clairs en matière de transparence des actions de la Commission, de concertation avec le Parlement, de responsabilité des membres de la Commission devant notre Assemblée. Sur les grands dossiers à venir - négociations sur l’Organisation mondiale du commerce, Conférence intergouvernementale, débats sur l’affaire Méditerranée - le Président de la Commission a également fait part de sa volonté d’associer en tant qu’acteurs, en tant que décideurs, l’ensemble des députés de notre Parlement. Tout cela va dans le bon sens. Mais nous ne pouvons pas non plus délivrer un chèque en blanc. D’abord parce que si les auditions des commissaires se sont globalement bien déroulées, elles n’ont pas suscité un enthousiasme unanime. En juillet, sans remettre en cause les personnes, nous avions d’ores et déjà dénoncé le déséquilibre politique de cette Commission qui correspond bien peu à la répartition des forces dans cet hémicycle. En septembre, certains des commissaires ne nous sont pas forcément apparus à la hauteur des projets ambitieux définis par vous-même. Ce matin, Monsieur le Président, vous avez affirmé vouloir une administration intègre et efficace, des commissaires compétents et au-dessus de tout soupçon, un programme politique pour les cinq ans à venir, en pleine liaison avec le Parlement. Comment ne pas vous approuver? Monsieur le Président, les grands défis qui nous attendent - l’élargissement, l’approfondissement d’une réalité européenne respectant les identités nationales par une nouvelle approche de la subsidiarité, la sauvegarde de nos agricultures, la construction d’une Europe plus humaine en matière d’emploi et plus généreuse - sont tels qu’il nous faut les relever ensemble. Mais si nous ne vous remettons ni chèque en bois, ni chèque en blanc, nous faisons part de notre volonté de travailler ensemble afin de donner à tous les peuples d’Europe, malgré les difficultés et les conflits, des raisons de croire en leur destin propre et d’espérer en leur avenir commun."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine kære kolleger, vurderingen hos de franske medlemmer af PPE/DE-gruppen er snarere positiv over for Prodi-Kommissionen. Denne vurdering er i øvrigt hverken en gummicheck eller en blankocheck. Det er ikke en gummicheck, hr. formand, fordi vi er bevidste om den udvikling, der er foregået siden den forrige Kommission. Hr. Prodi har på opfordring fra grupperne - og især fra vores - indgået en række meget klare forpligtelser angående gennemsigtighed for Kommissionens handlinger, om samarbejde med Parlamentet og om ansvarlighed for de enkelte medlemmer af Kommissionen over for Parlamentet. Hvad angår de store spørgsmål, der ligger forude - forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen, regeringskonferencen og forhandlinger om Middelhavsspørgsmålet - har formanden for Kommissionen endda udtalt sin vilje til at tilknytte samtlige medlemmer af Parlamentet som aktører og som beslutningstagere. Alt dette går i den rigtige retning. Men vi kan heller ikke levere en blankocheck. Først og fremmest fordi, selvom høringerne af kommissærerne stort set blev afviklet på en god måde, har de ikke fremkaldt en enstemmig entusiasme. Vi nævnte allerede i juli - uden at sætte spørgsmålstegn ved personerne - den politiske ubalance i denne Kommission, der svarer meget dårligt til fordelingen af styrkeforholdene her i mødesalen. I september forekom nogle af kommissærerne ikke nødvendigvis at være på niveau med de ambitiøse projekter, De selv havde fremlagt. I morges bekræftede De, hr. formand, at De ønskede en helstøbt og effektiv administration af kompetente kommissærer hævet over enhver mistanke og et politisk program for de kommende fem år i nær tilknytning til Parlamentet. Hvordan kan vi andet end godkende Dem? Hr. formand, de store udfordringer venter os - udvidelsen, uddybelsen af en EU-realitet, der respekterer de nationale identiteter gennem en ny anvendelse af subsidiariteten, bevarelsen af vores landbrug, skabelsen af et EU, der er mere menneskeligt, hvad angår beskæftigelsen, og mere gavmildt - og dem må vi nødvendigvis tage op i fællesskab. Men selvom vi ikke giver Dem hverken en gummi- eller en blankocheck, meddeler vi vores vilje til at samarbejde for på trods af vanskeligheder og konflikter at give alle EU's befolkninger grunde til at tro på deres egen skæbne og til at håbe på deres fælles fremtid."@da1
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die französischen Abgeordneten der Fraktion Europäische Volkspartei/Europäische Demokraten beurteilen die Kommission Prodi recht positiv. Diese Einschätzung ist jedoch kein ungedeckter Scheck und auch kein Blankoscheck. Ein ungedeckter Scheck ist sie deshalb nicht, weil wir uns der Entwicklungen im Vergleich zur vorherigen Kommission bewußt sind. Herr Prodi hat auf Forderung der Fraktionen, insbesondere der unseren, sehr klare Verpflichtungen übernommen, was die Transparenz der von der Kommission getroffenen Maßnahmen, die Abstimmung mit dem Parlament, die Verantwortlichkeit der Kommissionsmitglieder gegenüber diesem Hohen Haus betrifft. Auch im Hinblick auf die bedeutsamen Ereignisse, die uns bevorstehen – Verhandlungen über die Welthandelsorganisation, Regierungskonferenz, Diskussionen über die Mittelmeer-Problematik – hat der Kommissionspräsident ebenfalls seinen Willen bekundet, die Gesamtheit der Abgeordneten des Parlaments als Handlungs- und Entscheidungsträger einzubeziehen. All dies geht in die richtige Richtung. Wir können jedoch auch keinen Blankoscheck ausstellen. Und zwar zunächst deshalb, weil die Anhörungen der Kommissarinnen und Kommissare, auch wenn sie insgesamt gut verlaufen sind, keine einhellige Begeisterung hervorgerufen haben. Bereits im Juli haben wir, ohne Personen in Frage zu stellen, auf die politische Unausgewogenheit dieser Kommission hingewiesen, die der Kräfteverteilung in diesem Parlament kaum entspricht. Im September schienen uns gewisse Kommissarinnen und Kommissare nicht unbedingt auf der Höhe der von Ihnen selbst festgelegten ehrgeizigen Pläne zu sein. Heute morgen haben Sie, Herr Präsident, bestätigt, daß Sie eine integere und handlungsfähige Verwaltung, sachkundige und über jeden Verdacht erhabene Kommissarinnen und Kommissare, ein in enger Verbindung zum Parlament durchzuführendes politisches Programm für die kommenden fünf Jahre wünschen. Wie sollte man Ihnen da nicht zustimmen? Den großen Bewährungsproben, die uns bevorstehen – die Erweiterung, die Vertiefung der europäischen Realität unter Wahrung der nationalen Identitäten durch eine neue Kultur der Subsidiarität, der Schutz unserer Landwirtschaften, die Schaffung eines im Hinblick auf die Beschäftigung menschlicheren, eines großzügigeren Europa – können wir uns nur gemeinsam stellen. Auch wenn wir Ihnen weder einen ungedeckten noch einen Blankoscheck ausstellen, so möchten wir doch unseren Willen zur Zusammenarbeit bekunden, um allen Völkern Europas ungeachtet der Schwierigkeiten und Konflikte Gründe nfür den Glauben zu geben, daß sie ihr eigenes Schicksal meistern und der gemeinsamen Zukunft hoffnungsvoll entgegensehen können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, οι Γάλλοι βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κρίνουν αρκετά θετικά την Επιτροπή Prodi. Η κρίση αυτή έχει βέβαια αντίκρισμα χωρίς όμως να συνιστά εν λευκώ εξουσιοδότηση. Έχει αντίκρισμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί αναγνωρίζουμε τις προόδους συγκριτικά με την προηγούμενη Επιτροπή. Ο κύριος Prodi, κατόπιν αιτήματος των πολιτικών ομάδων, και κυρίως της δικής μας, ανέλαβε σαφέστατες δεσμεύσεις όσον αφορά τη διαφάνεια των ενεργειών της Επιτροπής, τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και την ευθύνη των μελών της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως προς τις επικείμενες σημαντικές υποθέσεις – τις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, τις συζητήσεις για τη Μεσόγειο – ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε επίσης τη βούλησή του να ενεργήσει ώστε όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου μας να συμμετέχουν τόσο στην ανάληψη δράσης όσο και στη λήψη των αποφάσεων. Όλα αυτά αποτελούν σωστές ενέργειες. Δεν μπορούμε όμως και να σας παρέχουμε εν λευκώ εξουσιοδότηση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι, μολονότι οι ακροάσεις των Επιτρόπων διεξήχθησαν καλά σε γενικές γραμμές, δεν προκάλεσαν ομόφωνο ενθουσιασμό. Τον Ιούλιο χωρίς να απευθύνουμε προσωπικές κατηγορίες καταγγείλαμε την πολιτική ανισορροπία αυτής της Επιτροπής, η οποία δεν εκφράζει σχεδόν καθόλου την κατανομή των δυνάμεων στο παρόν Κοινοβούλιο. Τον Σεπτέμβριο ορισμένοι Επίτροποι μάς έδωσαν την εντύπωση πως δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη τα προσόντα για τα φιλόδοξα σχέδια που καθορίσατε εσείς ο ίδιος. Σήμερα το πρωί, κύριε Prodi, δηλώσατε πως θέλετε μια διοίκηση χαρακτηριζόμενη από ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα, Επιτρόπους ικανούς και υπεράνω πάσης υποψίας και ένα πολιτικό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία, και μάλιστα σε πλήρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς λοιπόν να μην σας παράσχουμε την έγκρισή μας; Κύριε Πρόεδρε, οι σημαντικές προκλήσεις που μας περιμένουν – η διεύρυνση, η ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής πραγματικότητας που θα σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών μέσω μιας νέας προσέγγισης της επικουρικότητας, η εξασφάλιση της γεωργίας μας, η οικοδόμηση μιας Ευρώπης πιο ανθρώπινης όσον αφορά την απασχόληση και πιο γενναιόδωρης – είναι τέτοιου είδους που χρειάζεται να ανταποκριθούμε από κοινού. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ουσιαστικά σας εμπιστευόμαστε χωρίς όμως να σας παρέχουμε εν λευκώ εξουσιοδότηση και δηλώνουμε τη βούλησή μας να συνεργαστούμε προκειμένου να προσφέρουμε σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, παρά τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις, λόγους εμπιστοσύνης στο πεπρωμένο τους και ελπίδας στο κοινό τους μέλλον."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, the French Members of the PPE/ED have come to a generally positive assessment of the Prodi Commission. This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque. It is not a worthless rubber cheque, Mr President, as we are aware of the developments in relation to the previous Commission. Mr Prodi has undertaken, at the request of groups, our own in particular, some very clear commitments as regards the transparency of the actions of the Commission, consultation with Parliament, and the responsibility of Members of the Commission towards this House. On the major issues coming up – negotiations on the World Trade Organisation, the Intergovernmental Conference, debates on the case of the Mediterranean – the President of the Commission also indicated his wish to include all the Members of this Parliament as parties involved, as decision makers. This is a step in the right direction. But still we cannot give you a blank cheque. Firstly, because, even though the hearings of the Commissioners went well on the whole, they did not give rise to unanimous enthusiasm. In July already, without implicating the individuals, we denounced the political imbalance of this Commission which hardly corresponds to the distribution of power within this Chamber. In September, some of the Commissioners did not necessarily seem to us to be up to the ambitious plans which you defined yourself. This morning, Mr President, you stated that you wanted an integrated and efficient administration, competent Commissioners above all suspicion, a political programme for the next five years, in full collaboration with Parliament. How could we possibly not approve? Mr President, the great challenges which await us – expansion, deepening of a European reality while respecting national identities by the new approach of subsidiarity, the safekeeping of our agricultural systems, the construction of a more humane Europe in the field of employment, a more generous Europe – are such that we must accept them together. But while we can not give you a rubber cheque or a blank cheque, we can announce our wish to work together in order to give all the peoples of Europe, in spite of difficulties and conflicts, good reasons to believe in their own destiny and to have faith in their shared future."@en3
"(FR) Señor Presidente, señorías, los diputados franceses del Grupo PPE/DE tienen una apreciación más bien positiva de la Comisión Prodi. Esta apreciación no es sin embargo ni un cheque sin fondos ni tampoco un cheque en blanco. No es un cheque sin fondos, señor Presidente, ya que somos conscientes de la evolución con respecto a la Comisión precedente. A solicitud de los grupos, y en especial del nuestro, el señor Prodi ha asumido compromisos claros en lo que se refiere a la transparencia de las acciones de la Comisión, a la concertación con el Parlamento, a la responsabilidad de los miembros de la Comisión ante esta Asamblea. Sobre los grandes expedientes que tenemos delante – negociaciones sobre la Organización Mundial del Comercio, Conferencia Intergubernamental, debates sobre el asunto Mediterráneo – el Presidente de la Comisión ha comunicado asimismo su voluntad de asociar como actores capaces de adoptar decisiones a los diputados de este Parlamento. Todo esto va en la buena dirección. Pero no podemos tampoco dar un cheque en blanco. En primer lugar porque aunque las audiciones de los comisarios se han desarrollado bien globalmente, no han suscitado un entusiasmo unánime. En julio, sin poner en duda a las personas, denunciamos el desequilibrio político de esta Comisión que se corresponde poco con el reparto de fuerzas en este hemiciclo. En septiembre algunos de los comisarios no nos han parecido necesariamente a la altura de los proyectos ambiciosos que usted mismo ha definido. Esta mañana, señor Presidente, ha afirmado que desea una administración íntegra y eficaz, unos comisarios competentes y libres de toda sospecha, un programa político para los próximos cinco años en total comunicación con el Parlamento. ¿Cómo no darle nuestra aprobación? Señor Presidente, los grandes desafíos que nos esperan – la ampliación, la profundización en una realidad europea que respete las identidades nacionales mediante un nuevo planteamiento de la subsidiariedad, la salvaguarda de nuestros agricultores, la construcción de una Europa más humana en materia de empleo y más generosa – son de tal importancia que es preciso que los afrontemos juntos. Pero si bien no le damos ni un cheque sin fondos ni un cheque en blanco, le comunicamos nuestra voluntad de trabajar en común para dar a todos los pueblos de Europa, a pesar de las dificultades y de los conflictos, razones para creer en su destino propio y confiar en su futuro común."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegani, PPE/DE-ryhmän ranskalaiset jäsenet suhtautuvat pääasiassa myönteisesti Prodin komissioon. Tämä arvio ei kuitenkaan merkitse ehdotonta luottamusta eikä avoimia valtuuksia. Se ei merkitse ehdotonta luottamusta, arvoisa puheenjohtaja, koska olemme tietoisia siitä, mitä tapahtui edelliselle komissiolle. Ryhmien ja erityisesti meidän ryhmämme vaatimuksesta puheenjohtaja Prodi sitoutui hyvin selvästi siihen, että komission toimet ovat avoimia, että se neuvottelee parlamentin kanssa ja että komission jäsenet ovat vastuussa parlamentillemme. Tulevien suurten aiheiden osalta Maailman kauppajärjestön neuvottelut, hallitusten välinen konferenssi, Välimeri-keskustelu komission puheenjohtaja ilmaisi myös halunsa ottaa kaikki parlamenttimme jäsenet mukaan keskusteluun sekä toimijoina että päättäjinä. Kaikki tämä on oikeansuuntaista kehitystä. Emme voi kuitenkaan antaa myöskään avoimia valtuuksia. Emme ensinnäkään siksi, että vaikka komission jäsenten kuulemistilaisuudet sujuivat yleisesti ottaen hyvin, niissä ei herännyt yksimielistä innokkuutta. Syyttämättä yksittäisiä henkilöitä toimme jo heinäkuussa esille sen, että komission kokoonpano vastaa heikosti voimasuhteiden jakautumista parlamentissa. Syyskuussa eräät komission jäsenet eivät mielestämme välttämättä ole olleet niiden kunnianhimoisten hankkeiden tasalla, jotka olette itse määritellyt. Tänä aamuna te, arvoisa puheenjohtaja, sanoitte haluavanne rehellisen ja tehokkaan hallinnon, pätevät ja kaikkien epäilysten yläpuolella olevat komission jäsenet ja poliittisen ohjelman viideksi seuraavaksi vuodeksi tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa. Miten voisimme olla hyväksymättä teitä? Arvoisa puheenjohtaja, edessämme olevat suureet haasteet laajentuminen, eurooppalaisen todellisuuden syventäminen ja kansallisten erityispiirteiden kunnioittaminen soveltamalla uudella tavalla toissijaisuusperiaatetta, maataloutemme pelastaminen, työllisyyden kannalta inhimillisemmän ja anteliaamman Euroopan rakentaminen ovat niin merkittäviä, että meidän on vastattava niihin yhdessä. Mutta vaikka emme tunne ehdotonta luottamusta emmekä anna avoimia valtuuksia, ilmoitamme olevamme halukkaita yhteistyöhön antaaksemme kaikille Euroopan kansoille vaikeuksista ja ristiriitaisuuksista huolimatta. syyn uskoa omaan päämääräänsä ja toivoa yhteisestä tulevaisuudesta"@fi5
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati francesi del gruppo del PPE/DE hanno valutato in modo abbastanza positivo la Commissione Prodi. Tale valutazione non è tuttavia un assegno a vuoto, né un assegno in bianco. Non è un assegno a vuoto, signor Presidente, perché siamo consapevoli dell’evoluzione rispetto alla vecchia Commissione. Il Presidente designato Prodi, su richiesta dei gruppi politici, segnatamente del nostro, al cospetto della nostra Assemblea si è impegnato chiaramente a favore della trasparenza nell’operato della Commissione, della concertazione con il Parlamento, della responsabilità dei Membri della Commissione. Per quanto riguarda i grandi futuri – negoziati con l’Organizzazione mondiale per il commercio, Conferenza intergovernativa, dibattiti sulla questione Mediterraneo – il Presidente designato della Commissione ha affermato la sua volontà di associare i deputati del nostro Parlamento alle decisioni e alle azioni da intraprendere. Questa è la strada giusta. Ma non possiamo nemmeno consegnare uno assegno in bianco. In primo luogo perché, sebbene le audizioni dei Commissari globalmente si siano svolte bene, esse non hanno suscitato un entusiasmo unanime. In luglio, senza rimettere in causa le persone, avevamo già denunciato lo squilibrio politico di questa Commissione che rispecchia molto poco la ripartizione delle forze presenti in quest’Aula. In settembre, alcuni candidati Commissari non ci sono necessariamente parsi all’altezza dei progetti ambiziosi da lei definiti. Stamani, signor Presidente designato, lei ha affermato di volere un’amministrazione irreprensibile ed efficace, Commissari competenti e al di sopra di ogni sospetto, un programma politico per i cinque anni futuri in totale collaborazione con il Parlamento. Come è possibile non approvarla? Signor Presidente designato, le grandi sfide che ci aspettano – l’ampliamento, l’approfondimento di una realtà europea che rispetti le identità nazionali con un’impostazione nuova della sussidiarietà, la salvaguardia dei nostri agricoltori, la costruzione di un’Europa più umana in materia di occupazione e più generosa – sono tali che dobbiamo accettarle insieme. Ma pur non consegnandole un assegno a vuoto, né un assegno in bianco, le dichiariamo la nostra volontà di lavorare insieme per dare a tutti i popoli europei, nonostante le difficoltà e i conflitti, delle ragioni per credere nel loro destino e per sperare in un futuro comune."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, the French Members of the PPE/ED have come to a generally positive assessment of the Prodi Commission. This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque. It is not a worthless rubber cheque, Mr President, as we are aware of the developments in relation to the previous Commission. Mr Prodi has undertaken, at the request of groups, our own in particular, some very clear commitments as regards the transparency of the actions of the Commission, consultation with Parliament, and the responsibility of Members of the Commission towards this House. On the major issues coming up – negotiations on the World Trade Organisation, the Intergovernmental Conference, debates on the case of the Mediterranean – the President of the Commission also indicated his wish to include all the Members of this Parliament as parties involved, as decision makers. This is a step in the right direction. But still we cannot give you a blank cheque. Firstly, because, even though the hearings of the Commissioners went well on the whole, they did not give rise to unanimous enthusiasm. In July already, without implicating the individuals, we denounced the political imbalance of this Commission which hardly corresponds to the distribution of power within this Chamber. In September, some of the Commissioners did not necessarily seem to us to be up to the ambitious plans which you defined yourself. This morning, Mr President, you stated that you wanted an integrated and efficient administration, competent Commissioners above all suspicion, a political programme for the next five years, in full collaboration with Parliament. How could we possibly not approve? Mr President, the great challenges which await us – expansion, deepening of a European reality while respecting national identities by the new approach of subsidiarity, the safekeeping of our agricultural systems, the construction of a more humane Europe in the field of employment, a more generous Europe – are such that we must accept them together. But while we can not give you a rubber cheque or a blank cheque, we can announce our wish to work together in order to give all the peoples of Europe, in spite of difficulties and conflicts, good reasons to believe in their own destiny and to have faith in their shared future."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, de Franse afgevaardigden van de Fractie van de Europese Volkspartij zijn redelijk positief over de Commissie-Prodi. Ons standpunt is echter, als ik het zo mag zeggen, noch een prul van een cheque, noch een blanco cheque. Van een prul van een cheque is geen sprake, mijnheer de voorzitter, want we weten heel goed welke ontwikkelingen zich in deze Commissie, in vergelijking met de vorige Commissie, hebben voorgedaan. De heer Prodi heeft op verzoek van de fracties, en van met name mijn fractie, hele duidelijke beloften gedaan. Hij heeft toegezegd dat de Commissie op transparante wijze zal optreden, met het Parlement zal samenwerken en haar leden verantwoordelijkheid zal laten afleggen tegenover dit Parlement. Verder heeft de voorzitter van de Commissie toegezegd alle leden van dit Parlement te zullen betrekken bij, en een stem te geven in alle belangrijke kwesties die op de agenda staan, zoals de onderhandelingen over de WHO en de debatten over het vraagstuk inzake de Middellandse Zee. Dat alles gaat dus de goede kant op. De Commissie krijgt echter ook geen blanco cheque van ons. Immers, ook al zijn de hoorzittingen in het algemeen goed verlopen, unaniem enthousiast waren de leden van dit Parlement niet. Het is niet onze bedoeling hier afzonderlijke commissarissen in de beklaagdenbank te zetten, maar reeds in juli hebben we het gebrek aan politiek evenwicht binnen de Commissie aan de kaak gesteld. De krachtsverhoudingen in dit Parlement worden immers nauwelijks weerspiegeld in de samenstelling van de nieuwe Commissie. Deze maand is gebleken dat sommige commissarissen niet per definitie berekend zijn op hun ambitieuze taken die u zelf gedefinieerd hebt. Mijnheer de voorzitter, vanochtend heeft u bevestigd dat u een integer en doelmatig beheer wenst en dat uw commissarissen competent en boven iedere verdenking verheven moeten staan. Verder wenst u voor de komende vijf jaar een politiek programma waarin het Parlement zich kan vinden. We moeten uw Commissie dus wel goedkeuren. Mijnheer de voorzitter, we zullen samen het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen die ons te wachten staan: de uitbreiding, het bewerkstelligen van een Europa waarin we dankzij een nieuwe opvatting van subsidiariteit rekening houden met de nationale identiteit, het behoud van onze landbouw en de eenwording van een Europa dat in grotere mate bereid is samen te delen en waarin de werkgelegenheid meer aandacht krijgt. Van een prul van een cheque of daarentegen een blanco cheque zal dus geen sprake zijn. We willen graag met u samenwerken teneinde de Europese volkeren, ondanks alle moeilijkheden en conflicten, geloof te bieden in hun eigen en collectieve toekomst."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas, a apreciação dos deputados franceses do grupo PPE/DE sobre a Comissão Prodi é bastante positiva. No entanto, esta apreciação não é nem um cheque sem provisão, nem um cheque em branco. Não é um cheque sem provisão, Senhor Presidente, porque estamos conscientes das evoluções em relação à Comissão precedente. O senhor Presidente Prodi, a pedido dos grupos, e nomeadamente do nosso, assumiu compromissos muito claros em matéria de transparência das acções da Comissão, de concertação com o Parlamento, de responsabilidade dos membros da Comissão perante a nossa Assembleia. Nos grandes dossiers que irão surgir - as negociações sobre a Organização Mundial do Comércio, a Conferência Intergovernamental, os debates sobre a questão do Mediterrâneo - o Presidente da Comissão manifestou também a sua vontade de associar quer como actores, quer como decisores, o conjunto dos deputados do nosso Parlamento. Estamos no bom caminho. Mas também não podemos passar um cheque em branco. Antes do mais, porque se as audições dos comissários correram bem globalmente, o facto é que não suscitaram nenhum entusiasmo unânime. Em Julho, sem pôr em causa as pessoas, denunciámos logo o desequilíbrio político desta Comissão, que não tem uma verdadeira correspondência com a repartição das forças neste hemiciclo. Em Setembro, alguns dos comissários não corresponderam forçosamente à altura dos projectos ambiciosos definidos pelo senhor. Hoje de manhã, Senhor Presidente, foi o senhor quem afirmou pretender uma administração íntegra e eficaz, comissários competentes e acima de qualquer suspeita, um programa político para os próximos cinco anos, em plena ligação com o Parlamento. Como seria possível não o aprovar? Senhor Presidente, os grandes desafios que nos aguardam - o alargamento, o aprofundamento de uma realidade europeia respeitadora das identidades nacionais, através de uma nova abordagem da subsidariedade, a salvaguarda dos nossos agricultores, a construção de uma Europa mais humana em matéria de emprego e mais generosa - são de tal ordem que é preciso fazê-los sobressair em conjunto. Mas, se não lhe passamos nem um cheque sem provisão, nem um cheque em branco, não deixamos de manifestar a nossa vontade de trabalharmos conjuntamente para darmos a todos os povos da Europa, apesar das dificuldades e dos conflitos, razões para acreditar no seu próprio destino e para ter esperança no seu futuro comum."@pt11
"Herr ordförande, kära kolleger! De franska ledamöterna i gruppen PPE/DE är snarare positiva i sitt omdöme om Prodis kommission. Detta omdöme innebär emellertid inte vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck. Inte en check utan täckning, herr ordförande, eftersom vi är medvetna om utvecklingen, jämfört med den föregående kommissionen. Prodi har på våra gruppers, framför allt vår, begäran gjort mycket tydliga åtaganden när det gäller öppenhet för kommissionens åtgärder, överläggning med parlamentet och kommissionsledamöternas ansvar inför vår kammare. När det gäller de stora kommande frågorna – förhandlingar om Världshandelsorganisationen, regeringskonferens, debatt om Medelhavsaffären – har kommissionens ordförande också sagt sig vilja införliva parlamentets samtliga ledamöter i deras egenskap av såväl aktörer som beslutsfattare. Allt detta går i rätt riktning. Men vi kan inte heller lämna en in blankocheck. För det första därför att även om utfrågningarna av kommissionärerna i stort sett fungerat väl, har de inte lett till en enhällig entusiasm. Utan att ifrågasätta personerna fördömde vi redan i juli kommissionens bristande balans, vilket mycket litet motsvarar den politiska fördelningen här i kammaren. I september föreföll det som om vissa kommissionärer inte säkert kunna leva upp till de ambitiösa projekt ni själv definierat. I dag på förmiddagen bekräftade ni, herr ordförande, att ni ville ha en integrerad och effektiv administration, kompetenta kommissionärer som står över alla misstankar, ett politiskt program för de fem kommande åren, allt i fullständig förening med parlamentet. Hur kan vi låta bli att godkänna er? Herr ordförande! De stora utmaningar vi förväntar oss – utvidgningen, fördjupandet av en europeisk realitet som respekterar nationella identiteter genom ett nytt synsätt på subsidiariteten, bevarandet av vårt jordbruk, inrättandet av ett mänskligare och generösare Europa när det gäller sysselsättning – är sådana att vi måste anta dem tillsammans. Men även om vi inte ger er vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck, vill vi ändå säga att vi är villiga att arbeta tillsammans för att, trots svårigheter och konflikter, ge alla folk i Europa anledning att tro på sitt eget öde och hoppas på sin gemensamma framtid."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph