Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-09-13-Speech-1-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990913.5.1-051"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, como muchos, me congratulo de disponer de un documento sin duda útil para el proceso de reforma administrativa que la Comisión deberá emprender, ineludiblemente, a corto plazo. El Comisario Kinnock seguramente también estará encantado de disponer de esta guía y, quizás, coartada. Y por último, el capítulo 5º habla de los “soplones”. Antes de que alguien proponga la reinstauración de la tortura en los procesos de investigación pediría, por favor, que se atienda también a la defensa de los denunciados. Sin embargo, aparte de este sentimiento compartido, también me congratulo por otras razones. En particular, porque espero que ponga un punto final a un clima malsano que embarga la discusión de los temas comunitarios. Demasiadas veces, la inexcusable y loable preocupación por la buena gestión y la lucha contra el fraude ha sido manipulada y utilizada en operaciones demagógicas de fariseísmo, encaminadas deliberadamente al desprestigio de las instituciones europeas e incluso al proyecto europeo en sí mismo. Colegas bienintencionados han caído ingenuamente en esta trampa antieuropea. Confieso que, al ver el producto que nos libra el Comité de Expertos Independientes, no se disipan mis dudas iniciales sobre si su nombramiento no significaba en el fondo un cierto reconocimiento de incapacidad de nuestras propias funciones de control y de orientación política. Confío que los electores no nos exijan responsabilidades por el coste del informe puesto que, junto a observaciones muy agudas, constato la presencia de obviedades, varios “descubrimientos de la pólvora” y un buen uso de nuestros propios documentos. Aunque mis reglas de higiene mental para los fines de semana me han impedido dedicar a la lectura del informe las horas que sin duda merece, creo que tiene una virtud adicional poco apreciada por mis predecesores en el uso de la palabra: en muchos puntos recoge posiciones del Parlamento y propuestas que no fueron acogidas favorablemente en su día. Es de esperar que ahora, avaladas por unos expertos independientes y bien pagados, sean mejor atendidas. Algunos colegas han dedicado elogios ditirámbicos al informe, y se los hubieran podido ahorrar si hubieran seguido más de cerca los trabajos de la Comisión de Control Presupuestario o no hubieran votado contra algunas de nuestras sugerencias. No me obliguen a recordar aquí sus nombres, pero no tengo que mirar muy lejos para ver en estos mismos escaños a quién ahora aplaude la propuesta de crear una fiscalía europea, pero que no tuvo empacho en votar en contra de ella cuando hace un par de años la propusimos la Sra. Theato y yo mismo, anticipando ciertamente que esto requeriría avanzar en la creación de un espacio judicial europeo y modificar los Tratados. Un nuevo reglamento financiero. Basta de parches y trenes de . Excelente. Llevo catorce años en la Comisión de Control Presupuestario y, sin bucear en mis archivos, recuerdo cuatro resoluciones del Pleno en que se pedía esto mismo. Yo mismo lo pedí desde esta tribuna el año pasado al Comisario Liikanen en nombre del Grupo Socialista. El tiempo apremia y quisiera subrayar un par de observaciones importantes, si no fundamentales: Primero, el Comité de Expertos Independientes reconoce que, a pesar de que la responsabilidad última de la gestión recae en la Comisión, no cabe ignorar que las administraciones de los Estados miembros ejecutan por lo menos el 80% del presupuesto comunitario y que su actitud ante el fraude no es siempre diligente aunque luego esos ministros sean los que despotriquen contra la gestión comunitaria. Han leído, claramente, el documento de trabajo del Sr. Brinkhorst de mayo del año pasado. Segunda, en su observación final 8.1, el Comité subraya que la Comisión ha de tener los medios adecuados a sus responsabilidades y precisa que no se refiere sólo a lo reglamentario. Está aludiendo a la posible hipocresía e incoherencia de la autoridad presupuestaria."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, som mange andre glæder jeg mig over at råde over et dokument, der uden tvivl er nyttigt for den forvaltningsmæssige reformproces, som Kommissionen uundgåeligt skal i gang med. Kommissær Kinnock er sikkert også glad for at have denne vejledning og måske alibi. Og endelig tales der i kapitel 5 om informanterne. Før nogen foreslår genindførelse af tortur ved undersøgelsesprocesserne, vil jeg gerne appellere til, at der også tages hensyn til beskyttelse af de anklagede. Ud over denne fælles følelse glæder jeg mig dog også af to andre årsager, især fordi jeg håber, at der nu sættes punktum ved den usunde atmosfære, der er fremherskende ved diskussionen af fællesskabsemnerne. Alt for mange gange er den utilgivelige og prisværdige bekymring for den gode forvaltning og bekæmpelsen af svig blevet manipuleret og brugt i demagogiske og farisæiske handlinger, der bevidst har haft til formål at sætte de europæiske institutioner og endog selve det europæiske projekt i et dårligt lys. Velmenende kolleger er naivt faldet i denne antieuropæiske fælde. Jeg må tilstå, at min oprindelige tvivl om, hvorvidt udnævnelsen af Den Uafhængige Ekspertgruppe i grunden ikke betød en vis anerkendelse af vores egne kontrolfunktioners og politiske styringsfunktioners manglende evner, ikke forsvinder ved at se ekspertgruppens beretning. Jeg stoler på, at vælgerne ikke afkræver os ansvar for omkostningerne til beretningen, eftersom jeg sammen med meget skarpsindige observationer konstaterer tilstedeværelsen af selvfølgeligheder, diverse tilfælde med "genopfindelse af krudtet" og god brug af vores egne dokumenter. Selvom mine private regler for mentalhygiejne i weekenderne har forhindret mig i at lægge de timer i læsningen af beretningen, som den uden tvivl fortjener, mener jeg, at den har en ekstra styrke, som er blevet ringe værdsat af talerne før mig: På mange punkter samler den Parlamentets holdninger og forslag, som oprindeligt ikke blev modtaget positivt. Man må håbe, at der nu, hvor de er garanteret af nogle uafhængige og godt betalte eksperter, tages mere hensyn til dem. Nogle kolleger priste beretningen dityrambisk, men kunne have sparet sig ulejligheden, hvis de havde fulgt Budgetkontroludvalgets arbejde på tættere hold eller ikke havde stemt imod nogle af vores forslag. Tving mig ikke til her at minde om deres navne, men jeg behøver ikke rette blikket langt bort for på de samme pladser at se personer, som nu bifalder forslaget om at oprette en EU-anklagemyndighed, men som ikke generede sig for at stemme imod den, da fru Theato og jeg selv foreslog den for et par år siden, idet man utvivlsomt har forudset, at dette ville kræve en fremgang mod dannelse af et europæisk strafferetligt område og ændring af traktaterne. En nye finansforordning. Nu er det nok med lappeløsninger og rækker af . Glimrende. Jeg har arbejdet 14 år i Budgetkontroludvalget, og uden at dykke ned i mine arkiver husker jeg fire beslutninger i Parlamentet, hvor der blev anmodet om netop dette. Jeg selv anmodede om det fra denne talerstol sidste år over for kommissær Liikanen på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe. Tiden er knap, og jeg vil gerne understrege et par vigtige, om ikke grundlæggende bemærkninger: For det første anerkender Den Uafhængige Ekspertgruppe, at der, til trods for at det ultimative ansvar for forvaltningen tilfalder Kommissionen, ikke må ses bort fra, at medlemsstaternes forvaltninger gennemfører mindst 80% af Fællesskabets budget, og at deres handling over for svig ikke altid er omhyggelig, selvom det efterfølgende er disse ministre, der lader munden løbe imod Fællesskabets forvaltning. De har naturligvis læst hr. Brinkhorsts arbejdsdokument fra maj sidste år. For det andet påpeger ekspertgruppen i sin afsluttende bemærkning 8.1, at Kommissionen bør råde over midler, der giver den mulighed for at leve op til sit ansvar, og det understreges, at der her ikke kun henvises til det lovgivningsmæssige. Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens."@da1
"Herr Präsident! Wie viele andere freue ich mich, ein zweifellos nützliches Dokument für den Prozeß der Verwaltungsreform zu besitzen, den die Kommission unbedingt kurzfristig einleiten muß. Sicher ist Kommissar Kinnock genauso froh, über diesen Leitfaden und vielleicht dieses Alibi zu verfügen. Und schließlich wird im Kapitel 5 über die „Informanten“ gesprochen. Bevor jemand die Wiedereinführung der Folter bei den Ermittlungsverfahren vorschlägt, würde ich darum bitten, auch an die Verteidigung der Angeklagten zu denken. Aber abgesehen von diesem gemeinsamen Gefühl, freue ich mich auch aus anderen Gründen. Insbesondere, weil ich hoffe, daß ein Schlußpunkt unter ein ungesundes Klima gesetzt wird, das die Erörterung der Gemeinschaftsthemen behindert. Zu oft ist die zwingende und löbliche Sorge um die gute Verwaltung und die Betrugsbekämpfung manipuliert und für demagogische und heuchlerische Handlungen, willentlich gerichtet auf den Prestigeverlust der europäischen Institutionen und sogar des europäischen Projekts, genutzt worden. Kollegen mit guten Absichten sind arglos in diese antieuropäische Falle gegangen. Ich gebe zu, daß beim Durchsehen des vom Ausschuß Unabhängiger Sachverständiger übergebenen Produkts meine anfänglichen Zweifel darüber, ob die Ernennung des Ausschusses im Grunde nicht eine gewisse Anerkennung unserer eigenen Unfähigkeit zur Kontrolle und politischen Orientierung bedeutet hat, nicht zerstreut sind. Ich vertraue darauf, daß die Wähler uns nicht für die Kosten des Berichts zur Verantwortung ziehen, denn neben sehr scharfsinnigen Bemerkungen konstatiere ich Selbstverständlichkeiten, die mehrmalige „Erfindung des Schießpulvers” und einen guten Gebrauch unserer eigenen Dokumente. Obwohl mich meine mentalen Hygieneregeln für die Wochenenden daran gehindert haben, der Lektüre des Berichts die Zeit zu widmen, die er zweifellos verdient, hat er meiner Ansicht nach eine von meinen Vorrednern wenig gewürdigte zusätzliche Tugend: In vielen Punkten greift er Positionen des Parlaments und Vorschläge auf, die seinerzeit nicht günstig aufgenommen wurden. Es ist zu erwarten, daß sie jetzt, gestützt durch unabhängige und gut bezahlte Sachverständige, eher Gehör finden. Einige Kollegen haben dem Bericht überschwengliche Lobreden gewidmet, und sie hätten sie sich sparen können, wenn sie die Arbeit des Ausschusses für Haushaltskontrolle eingehender verfolgt oder nicht gegen einige unserer Vorschläge gestimmt hätten. Verlangen Sie nicht von mir, hier an ihre Namen zu erinnern, aber ich muß nicht sehr weit schauen, um auf denselben Abgeordnetenbänken diejenigen zu sehen, die jetzt den Vorschlag zur Schaffung einer europäischen Staatsanwaltschaft begrüßen, aber keine Hemmungen hatten, dagegen zu stimmen, als Frau Theato und ich selbst sie vor ein paar Jahren vorschlugen, wobei wir übrigens vorausschickten, daß dies Fortschritte bei der Schaffung eines europäischen Rechtsraums und eine Änderung der Verträge erfordern würde. Eine neue Finanzordnung. Genug der Flickschusterei und der laufenden Anpassungen. Ausgezeichnet. Ich arbeite seit vierzehn Jahren im Ausschuß für Haushaltskontrolle, und ohne in meinen Archiven nachzuforschen, erinnere ich mich an vier Entschließungen des Plenums, in denen dasselbe gefordert wurde. Ich selbst ersuchte im vergangenen Jahr von dieser Tribüne aus Kommissar Liikanen im Namen der Sozialistischen Fraktion darum. Die Zeit drängt und ich möchte einige wichtige, wenn nicht gar grundlegende Anmerkungen hervorheben: Erstens, der Ausschuß Unabhängiger Sachverständiger erkennt an, daß die Kommission zwar die letztendliche Verantwortung zu tragen hat, aber nicht ignoriert werden kann, daß die Regierungen der Mitgliedstaaten mindestens 80 % des Gemeinschaftshaushalts ausführen und bei Betrug nicht immer sorgfältig vorgehen, obwohl es dann diese Minister sind, die gegen die Gemeinschaftsverwaltung wettern. Sie haben natürlich das Arbeitsdokument von Herrn Brinkhorst vom Mai vergangenen Jahres gelesen. Zweitens, in seiner Schlußbemerkung 8.1 unterstreicht der Ausschuß, daß die Kommission die ihren Verantwortlichkeiten entsprechenden Mittel haben muß, und präzisiert, daß dies nicht nur die verordnungsrechtlichen Fragen betrifft. Er bezieht sich auf die mögliche Heuchelei und Inkohärenz der Haushaltsbehörde."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλοί, χαίρομαι που διαθέτουμε ένα έγγραφο αναμφίβολα χρήσιμο για τη διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης που θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, αναπόφευκτα, στο εγγύς μέλλον. Ο Επίτροπος Kinnock ασφαλώς θα είναι επίσης χαρούμενος που διαθέτει αυτόν τον οδηγό και, ίσως, άλλοθι. Και, τέλος, το 5ο κεφάλαιο μιλάει για τους καταδότες, τα "καρφιά";. Πριν να προτείνει κάποιος την αποκατάσταση των βασανιστηρίων στις ερευνητικές διαδικασίες, θα σας παρακαλούσα να δώσετε επίσης προσοχή στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ωστόσο, πέρα από αυτό το συναίσθημα που το συμμερίζονται και άλλοι, χαίρομαι και για άλλους λόγους. Συγκεκριμένα, επειδή ελπίζω ότι θα τεθεί τελεία και παύλα στο αρρωστημένο κλίμα που παρακωλύει τη συζήτηση των κοινοτικών θεμάτων. Πάρα πολλές φορές, η ανελέητη και αξιέπαινη ανησυχία για την καλή διαχείριση και την καταπολέμηση της απάτης αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης και χειρισμού σε δημαγωγικές εκδηλώσεις φαρισαΐσμού, που στόχευαν ηθελημένα στη δυσφήμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτής ακόμη της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Συνάδελφοι με καλές προθέσεις έπεσαν αφελώς σε αυτή την αντιευρωπαϊκή παγίδα. Ομολογώ ότι, βλέποντας το προϊόν που μας παραδίδει η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων, δεν διαλύονται οι αρχικές μου αμφιβολίες για το αν ο διορισμός της δεν σήμαινε κατά βάθος κάποια αναγνώριση της αδυναμίας των δικών μας λειτουργιών ελέγχου και πολιτικού προσανατολισμού. Έχω εμπιστοσύνη ότι οι εκλογείς δεν θα μας ζητήσουν ευθύνες για το κόστος της έκθεσης, αφού, εκτός από πολύ οξείς παρατηρήσεις, διαπιστώνω και την παρουσία αποκαλύψεων, διάφορων "ξεσκεπασμάτων από τη σκόνη"; και μια καλή χρήση των ίδιων μας των εγγράφων. Αν και οι κανόνες πνευματικής υγιεινής μου για τα Σαββατοκύριακα με εμπόδισαν να αφιερώσω στην ανάγνωση της έκθεσης τις ώρες που αναμφίβολα αξίζει, πιστεύω ότι έχει μία επιπλέον αρετή που ελάχιστα εκτιμήθηκε από εκείνους που ανέβηκαν στο βήμα πριν από μένα: σε πολλά σημεία επαναλαμβάνει θέσεις του Κοινοβουλίου και προτάσεις που δεν είχαν γίνει ευμενώς δεκτές τον καιρό που υποβλήθηκαν. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, που προσυπογράφονται από ανεξάρτητους και καλοπληρωμένους εμπειρογνώμονες, θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής. Ορισμένοι συνάδελφοι αφιέρωσαν διθυραμβικά εγκώμια στην έκθεση, τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν, αν είχαν παρακολουθήσει από πιο κοντά τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή αν δεν είχαν καταψηφίσει ορισμένες από τις προτάσεις μας. Μη με υποχρεώσετε να υπενθυμίσω εδώ τα ονόματά τους, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πολύ μακριά για να δω στα ίδια αυτά έδρανα ποιοι επικροτούν τώρα την πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αλλά δεν δίστασαν να την καταψηφίσουν πριν από μερικά χρόνια, όταν την προτείναμε η κ. Theato και εγώ, διαβλέποντας ότι για τη δημιουργία της θα χρειαζόταν ασφαλώς να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και στην τροποποίηση των Συνθηκών. Ένας νέος δημοσιονομικός κανονισμός. Αρκούν πια τα μπαλώματα και οι αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές. Έξοχα. Έχω δεκατέσσερα χρόνια στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και, χωρίς να ψάξω στα αρχεία μου, θυμάμαι τέσσερα ψηφίσματα της Ολομέλειας με αυτό το ίδιο αίτημα. Αίτημα που υπέβαλα κι εγώ ο ίδιος, από αυτό το βήμα, πέρυσι, στον Επίτροπο Liikanen, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ο χρόνος πιέζει και θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένες σημαντικές, αν όχι θεμελιώδεις, παρατηρήσεις: Πρώτον, η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων αναγνωρίζει ότι, παρ’ όλο που η τελική ευθύνη της διαχείρισης ανήκει στην Επιτροπή, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι διοικήσεις των κρατών μελών εκτελούν τουλάχιστον το 80% του κοινοτικού προϋπολογισμού και ότι η δράση τους κατά της απάτης δεν είναι πάντοτε επιμελής, αν και έπειτα οι ίδιοι αυτοί υπουργοί είναι εκείνοι που διαμαρτύρονται εναντίον της κοινοτικής διαχείρισης. Έχετε διαβάσει, ασφαλώς, το έγγραφο εργασίας του κ. Brinkhorst του περασμένου Μαΐου. Δεύτερον, στην τελική της παρατήρηση αριθμ. 8.1, η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων υπογραμμίζει ότι, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει μέσα επαρκή για τις αρμοδιότητές της και διευκρινίζει ότι, δεν αναφέρεται μόνο στη ρυθμιστική πτυχή. Στην πράξη, υπαινίσσεται ενδεχόμενη υποκρισία και ασυνέπεια εκ μέρους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής."@el8
"Mr President, like many, I am pleased to have a document which will undoubtedly be useful in the process of administrative reform which the Commission must undergo, unavoidably, in the short-term. Commissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi. And lastly, chapter 5 refers to “whistle-blowers”. Before anybody proposes the restoration of torture in the investigative processes, I would ask, please, that the defence of the accused be attended to. However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons. In particular, because I hope it will put an end to the unhealthy climate which is stifling the discussion of Community matters. Too often, the unavoidable and laudable concern for good management and the fight against fraud has been manipulated and used in demagogic and hypocritical operations, deliberately aimed at the discrediting of the European Institutions and even the European project itself. Well-intentioned colleagues have fallen naively into this anti-European trap. I confess that, having seen the product issued to us by the Committee of Independent Experts, my initial doubts remain with regard to whether its appointment did not basically illustrate a certain recognition of the inability of our own systems of control and political orientation. I trust that the voters will not demand to know who is responsible for the cost of the report given that, as well as penetrating observations, I have noted the presence of obvious remarks, various “re-discoveries of the wheel” and a wide use of our own documents. Although my mental hygiene rules for the weekends have stopped me from dedicating the hours to my reading of the report which it no doubt deserves, I believe that it has an additional virtue little appreciated by my predecessors, if I may use that word. In many points, it takes up positions of Parliament and proposals which were not favoured in their day. It is to be hoped that now, endorsed by independent and well paid experts, they will be better treated. Some of our colleagues have dedicated dithyrambic eulogies to the report, which we might have been spared had they paid more attention to the work of the Committee on Budgetary Control or had they not voted against some of our suggestions. Do not oblige me to mention any names, but I do not have to look far to see people in these very seats who now applaud the proposal to create a European Public Prosecutor, but who had no hesitation in voting against it when Mrs Theato and myself proposed it a couple of years ago, anticipating that this would require going ahead with the creation of a European judicial area and amending the Treaties. A new Financial Regulation. Enough of patching up and “updating” processes. Excellent. I have spent fourteen years in the Committee on Budgetary Control and, without delving into my archives, I can remember four resolutions of the Plenum in which this very thing was demanded. I requested it myself from this bench last year from Commissioner Liikanen on behalf of the Socialist Group. Time is at a premium and I would like to highlight a couple of observations which are important, if not fundamental. Firstly, the Committee of Independent Experts recognises that, in spite of the fact that ultimate responsibility for management falls to the Commission, we should not forget that Member State administrations handle more than 80% of the Community budget and that their attitude towards fraud is not always diligent, although their Ministers do protest about Community management. They have clearly read Mr Brinkhorst’s working document of May last year. Secondly, in its final observation 8.1, the committee highlights that the Commission must be provided with the resources necessary for its responsibilities and stipulates that it is not only referring to those laid down in the Regulations. It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities."@en3
"Arvoisa puhemies, kuten monet meistä, olen iloinen siitä, että meillä on käytettävissä asiakirja, joka on epäilemättä hyödyllinen sen hallintouudistusprosessin osalta, joka komission on välttämättä pikaisesti käynnistettävä. Myös tulevan komission jäsen Kinnock on varmasti tyytyväinen siihen, että hänellä on käytettävissään tämä opas, ehkä myös alibi. Lopuksi luvussa 5 puhutaan "kantelijoista". Ennen kuin joku ehdottaa, että kidutus otetaan tutkimusprosesseissa uudelleen käyttöön, pyytäisin ystävällisesti, että myös ilmiannettujen puolustaminen otettaisiin huomioon. Tämän yhteisen tyytyväisyyden aiheen lisäksi olen kuitenkin iloinen myös muista syistä. Erityisesti siksi, että toivon tämän tekevän lopun siitä epäterveestä ilmapiiristä, joka jarruttaa keskustelua yhteisöä koskevista asioista. Välttämätöntä ja kiitettävänä pidettävää huolta moitteettomasta hallinnosta ja petosten torjunnasta on liian usein manipuloitu ja käytetty kansaa kiihottaviin ulkokultaisiin toimiin, joilla on tarkoituksellisesti pyritty pilaamaan Euroopan toimielinten ja jopa koko Euroopan rakentamisprosessin maine. Hyvää tarkoittavat ja sinisilmäiset kollegat ovat joutuneet tähän Euroopan-vastaiseen ansaan. Myönnän sen, että riippumattoman asiantuntijaryhmän meille toimittaman tuotoksen näkeminen ei hälvennä aikaisempia epäilyksiäni siitä, että ryhmän nimeäminen merkitsi pohjimmiltaan sitä, että tavallaan myönnettiin se, etteivät omat valvonta- ja politiikan ohjausjärjestelmämme olisi kyenneet tähän tehtävään. Luotan siihen, etteivät äänestäjät vaadi meitä edesvastuuseen kertomuksen vuoksi, sillä erittäin terävien huomioiden lisäksi siinä on tehty myös useita loistavia keksintöjä ja omia asiakirjojamme on käytetty tehokkaasti. Vaikka viikonloppua koskevat mielenterveyssääntöni ovatkin estäneet minua omistamaan kertomuksen lukemiselle niin paljon aikaa kuin se epäilemättä ansaitsisi, sillä on mielestäni yksi myönteinen ominaisuus, johon edelliset puhujat eivät juurikaan ole kiinnittäneet huomiota: monessa kohdin tuodaan esille parlamentin kantoja ja ehdotuksia, joihin on aikanaan suhtauduttu kielteisesti. Voidaan toivoa, että nyt kun riippumattomat ja hyvin ansaitsevat asiantuntijat tukevat niitä, ne otettaisiin paremmin huomioon. Eräät kollegat ovat puheenvuoroissaan ylistäneet kertomusta, mutta he olisivat säästäneet sen vaivan, jos olisivat seuranneet tarkemmin talousarvion valvontavaliokunnan työskentelyä tai jos he eivät olisi äänestäneet joitakin ehdotuksiamme vastaan. En haluaisi palauttaa tässä mieliin heidän nimiään, mutta minun ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas nähdäkseni ne, jotka nyt osoittavat suosiotaan eurooppalaisen syyttäjänviraston perustamisehdotukselle mutta jotka eivät häpeilleet äänestää sitä vastaan silloin, kun parlamentin jäsen Theato ja minä itse ehdotimme sitä pari vuotta sitten ennakoiden varmasti, että se edellyttäisi edistymistä Euroopan oikeuteen perustuvan alueen luomisessa sekä perustamissopimusten muuttamista. Uusi varainhoitoasetus. Paikkauksia ja päivityksiä on tehty jo riittävästi. Erinomaista. Olen ollut 14 vuotta talousarvion valvontavaliokunnan jäsen eikä minun tarvitse sukeltaa arkistoihini muistaakseni neljä parlamentin päätöslauselmaa, joissa tätä on pyydetty. Minä itse pyysin sitä täällä viime vuonna sosialistiryhmän puolesta komission jäsen Liikaselta. Aika rientää ja haluaisin painottaa muutamaa tärkeää, ellei peräti olennaista huomiota: Ensinnäkin riippumaton asiantuntijaryhmä myöntää sen, että vaikka komissio onkin viime kädessä vastuussa hallinnoinnista, on otettava huomioon, että jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset toteuttavat ainakin 80 % yhteisön talousarviosta ja että ne eivät aina puutu petoksiin ripeästi, vaikka myöhemmin juuri nämä ministerit puhuvat pahaa yhteisön hallinnoinnista. Olette epäilemättä lukeneet Brinkhorstin viime vuoden toukokuussa laatiman työasiakirjan. Toiseksi komitea korostaa loppuhuomautuksessa 8.1 sitä, että komissiolla on oltava riittävät välineet velvollisuuksiensa hoitamiseen, ja tarkentaa, että kyse ei ole ainoastaan säännöksiin liittyvistä välineistä. Komitea viittaa tosiasiassa mahdolliseen budjettivallan käyttäjän tekopyhyyteen ja epäjohdonmukaisuuteen."@fi5
"Monsieur le Président, comme bon nombre d'autres personnes, je me félicite de disposer d'un document sans aucun doute utile pour le processus de réforme administrative que la Commission devra inéluctablement entreprendre à court terme. Le commissaire Kinnock sera certainement enchanté également de disposer de ce guide et, peut-être, de cet alibi. Enfin, le chapitre 5 parle des "mouchards". Avant que quelqu'un ne propose la réinstauration de la torture dans les procédures d'enquête, je vous demanderais de bien vouloir vous occuper également de la défense de ceux qui ont été dénoncés. Cependant, hormis ce sentiment partagé, je me félicite également pour d'autres raisons, en particulier parce que j'espère que cela mettra un point final au climat malsain qui gêne la discussion des sujets communautaires. Trop souvent, la préoccupation inexcusable et louable pour la bonne gestion et la lutte contre la fraude a été manipulée et utilisée dans des opérations démagogiques de pharisaïsme, tendant délibérément à discréditer les institutions européennes et même le projet européen en lui-même. Des collègues bien intentionnés sont naïvement tombés dans ce piège anti-européen. Je dois avouer que la lecture du produit que nous livre le comité des experts indépendants ne dissipe pas mes doutes initiaux quant à savoir si sa nomination ne signifiait pas au fond que, d'une certaine manière, nous reconnaissions l'incapacité de nos propres fonctions de contrôle et d'orientation politique. J'espère que les électeurs n'exigeront pas que nous assumions le coût du rapport étant donné que, outre des observations très subtiles, je constate la présence d'évidences, de découvertes "qui coulent de source" ainsi qu'une bonne utilisation de nos propres documents. Bien que mes règles d'hygiène mentale pour les week-ends m'aient empêché de consacrer à la lecture du rapport les heures qu'il mérite sans aucun doute, je crois qu'il présente une qualité supplémentaire peu appréciée des intervenants précédents: en de nombreux points, il reprend des positions du Parlement et des propositions qui n'ont pas été accueillies favorablement à l'époque. Il faut espérer qu'elles seront mieux accueillies, à présent qu'elles sont avalisées par des experts indépendants et bien payés. Certains collègues ne tarissaient pas d'éloges sur le rapport et ils auraient pu s'en abstenir s'ils avaient suivi de plus près les travaux de la commission du contrôle budgétaire ou s'ils n'avaient pas voté contre certaines de nos suggestions. Ne m'obligez pas à rappeler ici leurs noms, mais je ne dois pas regarder très loin pour voir dans ces mêmes sièges ceux qui applaudissent à présent la proposition de créer un procureur européen mais qui n'ont pas hésité à voter contre lorsque Mme Theato et moi-même avons soumis cette proposition il y a deux ans, qui anticipait bien sûr qu'elle exigeait que l'on avance dans la création d'un espace judiciaire européen et que l'on modifie les Traités. Un nouveau règlement financier. Assez de retouches mal faites et d' . Excellent. Je fais partie de la commission du contrôle budgétaire depuis quatorze ans et, sans faire de recherche dans mes archives, je me rappelle quatre résolutions de la séance plénière où on réclamait précisément ce règlement. Je l'ai moi-même demandé depuis cette tribune au commissaire Liikanen au nom du groupe socialiste l'année dernière. Le temps presse et je tiens à souligner quelques observations importantes, sinon fondamentales. Primo, le comité des experts indépendants reconnaît que, malgré le fait que la responsabilité ultime de la gestion incombe à la Commission, il ne faut pas ignorer que les administrations des États membres exécutent au moins 80% du budget communautaire et que leur attitude face à la fraude n'est pas toujours diligente, même si ensuite ces ministres sont ceux qui déblatèrent contre la gestion communautaire. Ils ont évidemment lu le document de travail de M. Brinkhorst de mai de l'an dernier. Secundo, dans son observation finale 8.1, le comité souligne que la Commission doit disposer des moyens adaptés à ses responsabilités et précise que cela ne concerne pas seulement ce qui est réglementaire. Il fait allusion à l'éventuelle hypocrisie et incohérence de l'autorité budgétaire."@fr6
"Signor Presidente, al pari di molti altri mi felicito della disponibilità di questo documento utile ai fini del processo di riforma amministrativa che la Commissione dovrà tassativamente intraprendere a breve termine. Anche il Commissario Kinnock sarà certamente ben lieto di poter disporre di questa guida, e forse di questo alibi. Al capitolo 5, infine, si parla anche dei “delatori”. Prima che a qualcuno venga in mente di proporre il ripristino della tortura nella fase inquirente chiederei, per cortesia, che si tenga conto anche della difesa dei denunciati. Tuttavia, al di là di questo sentimento condiviso, mi congratulo anche per altre ragioni. In particolare perché spero che con ciò si ponga il punto finale a un clima malsano che blocca la discussione sulle tematiche comunitarie. Troppe volte la doverosa e lodevole preoccupazione per una buona gestione e per la lotta alla frode è stata manipolata e strumentalizzata con operazioni demagogiche e farisaiche, finalizzate deliberatamente a gettare il discredito sulle istituzioni europee e persino sul progetto europeo in quanto tale. Colleghi animati dalle migliori intenzioni sono caduti ingenuamente in questa trappola antieuropea. Debbo confessare che, avendo preso visione del lavoro consegnatoci dal Comitato di esperti indipendenti, non posso ritenere fugati i miei dubbi iniziali davanti al fatto che la nomina di quegli esperti potesse significare, tutto sommato, una certa ammissione di incapacità per quanto riguarda le nostre funzioni di controllo e di orientamento politico. Spero che gli elettori non ci chiederanno di rendere conto dei costi della relazione, posto che, accanto a osservazioni molto acute, constato la presenza di banalità, di varie “scoperte dell’acqua calda” e un ampio uso dei nostri stessi documenti. Sebbene le regole in materia di igiene mentale che mi sono dato per il fine settimana mi abbiano impedito di dedicare alla lettura della relazione il numero di ore che essa indubbiamente merita, trovo che il documento presenti un’ulteriore virtù scarsamente rilevata dai deputati intervenuti prima di me: in numerosi punti si fa eco di tesi e proposte del Parlamento che, a suo tempo, non avevano trovato un riscontro favorevole. Si spera che ora, mercé l’avallo di esperti indipendenti e ben retribuiti, quelle tesi trovino maggiore ascolto. Alcuni colleghi hanno già dedicato alla relazione elogi ditirambici, che avrebbero potuto risparmiarsi se avessero seguito più da vicino i lavori della commissione per il controllo dei bilanci, o se non avessero votato contro alcuni dei nostri suggerimenti. Non costringetemi a ricordarne qui i nomi, ma non devo guardare molto lontano per vedere, in questi stessi seggi, chi ora plaude alla proposta di creare una pubblica accusa europea, pur non avendo avuto remore nel votare contro quella stessa proposta quando ad avanzarla siamo stati, un paio d’anni fa, la onorevole Theato e io, precisando naturalmente che ciò avrebbe richiesto la creazione di uno spazio giudiziario europeo e una modifica dei Trattati. Un nuovo regolamento finanziario. Basta rattoppi, basta con questo susseguirsi di aggiornamenti. Magnifico. Dopo quattordici anni in commissione per il controllo dei bilanci non ho bisogno di scartabellare nei miei archivi per ricordare quattro risoluzioni della Plenaria in cui si avanzava proprio quella stessa richiesta. L’ho chiesto io stesso al Commissario Liikanen da questa tribuna l’anno scorso, a nome del gruppo socialista. Il tempo stringe e non vorrei omettere di sottolineare un paio di aspetti importanti, per non dire fondamentali. In primo luogo, il Comitato di esperti indipendenti riconosce che, sebbene la responsabilità ultima della gestione ricada sulla Commissione, non va dimenticato che le amministrazioni degli Stati membri danno esecuzione a non meno dell’80 percento del bilancio comunitario, e che il loro atteggiamento nei confronti della frode non è sempre irreprensibile, anche se poi sono quegli stessi ministri a pontificare contro la gestione comunitaria. Evidentemente hanno letto il documento di lavoro dell’onorevole Brinkhorst del maggio dello scorso anno. In secondo luogo, nell’osservazione finale 8.1 il Comitato sottolinea che la Commissione deve disporre di mezzi adeguati alle proprie responsabilità, precisando che ciò non si riferisce unicamente agli aspetti regolamentari. Allude alla probabile ipocrisia e incoerenza dell’autorità di bilancio."@it9
"Mr President, like many, I am pleased to have a document which will undoubtedly be useful in the process of administrative reform which the Commission must undergo, unavoidably, in the short-term. Commissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi. And lastly, chapter 5 refers to “whistle-blowers”. Before anybody proposes the restoration of torture in the investigative processes, I would ask, please, that the defence of the accused be attended to. However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons. In particular, because I hope it will put an end to the unhealthy climate which is stifling the discussion of Community matters. Too often, the unavoidable and laudable concern for good management and the fight against fraud has been manipulated and used in demagogic and hypocritical operations, deliberately aimed at the discrediting of the European Institutions and even the European project itself. Well-intentioned colleagues have fallen naively into this anti-European trap. I confess that, having seen the product issued to us by the Committee of Independent Experts, my initial doubts remain with regard to whether its appointment did not basically illustrate a certain recognition of the inability of our own systems of control and political orientation. I trust that the voters will not demand to know who is responsible for the cost of the report given that, as well as penetrating observations, I have noted the presence of obvious remarks, various “re-discoveries of the wheel” and a wide use of our own documents. Although my mental hygiene rules for the weekends have stopped me from dedicating the hours to my reading of the report which it no doubt deserves, I believe that it has an additional virtue little appreciated by my predecessors, if I may use that word. In many points, it takes up positions of Parliament and proposals which were not favoured in their day. It is to be hoped that now, endorsed by independent and well paid experts, they will be better treated. Some of our colleagues have dedicated dithyrambic eulogies to the report, which we might have been spared had they paid more attention to the work of the Committee on Budgetary Control or had they not voted against some of our suggestions. Do not oblige me to mention any names, but I do not have to look far to see people in these very seats who now applaud the proposal to create a European Public Prosecutor, but who had no hesitation in voting against it when Mrs Theato and myself proposed it a couple of years ago, anticipating that this would require going ahead with the creation of a European judicial area and amending the Treaties. A new Financial Regulation. Enough of patching up and “updating” processes. Excellent. I have spent fourteen years in the Committee on Budgetary Control and, without delving into my archives, I can remember four resolutions of the Plenum in which this very thing was demanded. I requested it myself from this bench last year from Commissioner Liikanen on behalf of the Socialist Group. Time is at a premium and I would like to highlight a couple of observations which are important, if not fundamental. Firstly, the Committee of Independent Experts recognises that, in spite of the fact that ultimate responsibility for management falls to the Commission, we should not forget that Member State administrations handle more than 80% of the Community budget and that their attitude towards fraud is not always diligent, although their Ministers do protest about Community management. They have clearly read Mr Brinkhorst’s working document of May last year. Secondly, in its final observation 8.1, the committee highlights that the Commission must be provided with the resources necessary for its responsibilities and stipulates that it is not only referring to those laid down in the Regulations. It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, net als vele anderen ben ik blij te beschikken over dit ongetwijfeld zeer nuttige document voor het proces van administratieve hervorming dat de Commissie onvermijdelijk op korte termijn moet aanvatten. Hoogstwaarschijnlijk zal ook commissaris Kinnock in zijn nopjes zijn dat hij nu deze gids - en daarmee wellicht ook een alibi - heeft. En tot slot wordt er in hoofdstuk 5 gesproken over . Voordat iemand voorstelt het martelen bij het vooronderzoek opnieuw in te voeren, vraag ik u alstublieft ook te denken aan de verdediging van de beklaagden. Naast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij. Met name omdat ik hoop dat hiermee een punt wordt gezet achter het ongezonde klimaat dat de discussie over communautaire onderwerpen blokkeert. Te vaak is de onvermijdelijke en lovenswaardige zorg om het goed beheer en de fraudebestrijding gemanipuleerd en op demagogische wijze gebruikt voor farizeïsche doeleinden, bewust gericht op het verlagen van het prestige van de Europese instellingen en zelfs van het Europees ideaal zelf. Collega's die het goed bedoelen zijn naïef in deze anti-Europese val gelopen. Ik moet bekennen dat bij het bekijken van het product dat het Comité van onafhankelijke deskundigen ons levert, mijn oorspronkelijke twijfel over de benoeming van het Comité niet uit de weg geruimd wordt. Ik vroeg mij toen af of dat niet een zekere erkenning inhield van ons onvermogen onze functies als controleur en als orgaan dat de politieke richting aangeeft uit te oefenen. Ik hoop maar dat de kiezers geen rekenschap aan ons vragen van de kosten van het verslag, daar ik moet vaststellen dat er naast een aantal zeer scherpzinnige opmerkingen open deuren worden ingetrapt, het buskruit verschillende keren opnieuw wordt uitgevonden en ook onze eigen documenten goed worden gebruikt. De regels voor mijn geestelijke gezondheid in het weekeinde hebben mij ervan weerhouden urenlang in dit verslag te lezen, hoewel het dat ongetwijfeld verdient. Toch geloof ik dat dit verslag nog een deugd heeft die door de voorgaande sprekers weinig gewaardeerd is: het neemt bij vele punten standpunten en voorstellen van het Parlement over die toentertijd geen positief onthaal kregen. Het is te hopen dat, nu deze standpunten en voorstellen door een aantal onafhankelijke en goedbetaalde deskundigen worden gesteund, hun een beter lot beschoren is. Een aantal collega's heeft het verslag overdreven lof toegezwaaid. Zij hadden zich deze lof kunnen besparen, als zij de werkzaamheden van de Commissie begrotingscontrole meer van nabij hadden gevolgd of niet tegen een aantal van onze voorstellen hadden gestemd. Verplicht u mij er niet toe al de namen van deze collega's in herinnering te roepen. Ik hoef echter niet ver te gaan met mijn blik om hier in deze zetels degene te zien zitten die nu het voorstel voor een Europees openbaar ministerie toejuicht, maar die er geen been in zag tegen het voorstel te stemmen toen dat een aantal jaren geleden door mevrouw Theato en mij werd gedaan. Uitgangspunt van ons voorstel was duidelijk dat we verder zouden gaan met het creëren van een Europese juridische ruimte en een wijziging van de Verdragen. Een nieuw financieel reglement. Geen lapmiddelen en ook geen eindeloze actualiseringen meer? Uitstekend. Ik maak al veertien jaar deel uit van de Commissie begrotingscontrole en zonder in mijn archief te duiken herinner ik mij vier resoluties van de plenaire vergadering waarin hetzelfde werd gevraagd. Namens de socialistische fractie heb ik het zelf vorig jaar vanaf deze plaats aan commissaris Liikanen gevraagd. De tijd dringt en ik zou een paar belangrijke, om niet te zeggen fundamentele, opmerkingen willen maken. Ten eerste erkent het Comité van onafhankelijke deskundigen dat de verantwoordelijkheid voor het beheer in laatste instantie berust bij de Commissie. Desalniettemin kan niet voorbij worden gegaan aan het feit dat de administraties van de lidstaten minstens 80% van de communautaire begroting uitvoeren en dat hun houding tegenover fraude niet altijd van ijver getuigt. Het zijn wel diezelfde ministers die tekeergaan tegen het communautaire beheer. Zij hebben duidelijk het werkdocument van de heer Brinkhorst van vorig jaar mei gelezen. Ten tweede benadrukt het Comité in zijn slotopmerking 8.1 dat de Commissie de middelen afgestemd op haar verantwoordelijkheden moet hebben; daarbij wordtniet alleen gedoeld op regelgeving. wordt er gezinspeeld op de hypocrisie en op het gebrek aan coherentie van de begrotingsautoriteit."@nl2
"Senhor Presidente, à semelhança de muitos outros colegas, congratulo-me pelo facto de dispor de um documento sem dúvida útil para o processo de reforma administrativa que a Comissão deverá, incontestavelmente, empreender a curto prazo. O Comissário Kinnock seguramente que também estará encantado por dispor deste guia, porventura coarctado. E, por último, o capítulo 5º fala dos "denunciantes". Antes que alguém proponha a reintrodução da tortura nos processos de investigação, pediria, por favor, que se atenda também à defesa dos denunciados. No entanto, para além deste sentimento partilhado, também me congratulo por outras razões. Nomeadamente, porque espero que este relatório ponha um ponto final a um clima insano que embarga o debate dos temas comunitários. Demasiadas vezes, a indispensável e louvável preocupação pela boa gestão e pela luta contra a fraude foi manipulada e utilizada em operações demagógicas de farisaísmo, deliberadamente encaminhadas para o desprestígio das instituições europeias e até mesmo do próprio projecto europeu. Colegas bem intencionados caíram ingenuamente nesta armadilha anti-europeia. Confesso que, ao ver o produto que nos apresenta o Comité de Peritos Independentes, não se dissipam as minhas dúvidas iniciais sobre se a sua nomeação não terá significado, no fundo, um certo reconhecimento de incapacidade das nossas próprias funções de controlo e de orientação política. Espero que os eleitores não nos exijam responsabilidades pelo custo do relatório, uma vez que, a par de observações muito oportunas, constato a presença de declarações óbvias, de várias "descobertas da pólvora" e de uma considerável utilização dos nossos próprios documentos. Embora as minhas regras de higiene mental para os fins-de-semana me tenham impedido de dedicar à leitura do relatório as horas que sem dúvida merece, creio que o relatório tem uma virtude adicional pouco apreciada pelos que me antecederam no uso da palavra: em muitos pontos, retoma posições do Parlamento e propostas que não foram favoravelmente acolhidas quando foram apresentadas. É de esperar que agora, com o aval de peritos independentes e bem pagos, sejam melhor recebidas. Alguns colegas dedicaram elogios ditirâmbicos ao relatório, e poderiam tê-los poupado se tivessem seguido mais de perto os trabalhos da Comissão do Controlo Orçamental ou não tivessem votado contra algumas das nossas sugestões. Não me obriguem a recordar aqui os seus nomes, mas não tenho de olhar muito longe para ver nestes mesmos escanhos quem agora aplaude a proposta de criar um serviço de auditoria europeia, mas que não teve problemas em votar contra a mesma quando há um par de anos a senhora deputada Theato e eu próprio a propusemos, antevendo certamente que tal iria obrigar a avançar na via da criação de um espaço judicial europeu e modificar os Tratados. Um novo regulamento financeiro. Basta de remendos e trens de . Excelente. Estou há catorze anos na Comissão do Controlo Orçamental e, sem procurar nos meus arquivos, recordo quatro resoluções da assembleia em que se pedia isto mesmo. Eu próprio o pedi o ano passado, nesta tribuna, ao Comissário Liikanen, em nome do Grupo PSE. O tempo não é muito e gostaria ainda de fazer um par de observações importantes, se não fundamentais: Primeiro, o Comité de Peritos Independentes reconhece que, apesar de a responsabilidade última pela gestão recair sobre a Comissão, não se pode ignorar que as administrações dos Estados-Membros executam pelo menos 80% do orçamento comunitário e que a sua atitude face à fraude nem sempre é diligente, muito embora sejam esses ministros os que depois disparatam contra a gestão comunitária. Leram, certamente, o documento de trabalho do senhor deputado Brinkhorst de Maio do ano passado. Segundo, na sua observação final 8.1, o Comité sublinha que a Comissão deve ser dotada dos meios adequados ao exercício das suas responsabilidades, e precisa que não se refere unicamente aos meios regulamentares. Está de facto a aludir à possível hipocrisia e incoerência da autoridade orçamental."@pt11
"Herr talman! Som många andra känner jag mig mycket tacksam för detta dokument som tvivelsutan är ett användbart redskap för den administrativa reform kommissionen utan pardon inom kort borde påbörja. Kommissionär Kinnock är säkert också mycket glad över att kunna ha en sådan handbok till hands, kanske som ett alibi. Avslutningsvis talar man i kapitel 5 om "skvallerbyttor". Innan någon föreslår tortyrens återupprättande vid utredningprocesserna vill jag vänligen be er att även beakta de anklagades försvar. Men även om vi nu delar denna känsla så är jag också av andra skäl mycket tacksam. Först och främst för att jag hoppas att detta sätter stopp för det ohälsosamma klimat som råder när gemenskapsfrågor diskuteras. Alltför ofta har den oförsvarliga och berömvärda oron för att uppnå en bra förvaltning och bekämpa bedrägerier manipulerats och använts i skenheliga demagogiska operationer som uppsåtligt har varit ägnade att bringa de europeiska institutionerna och till och med det europeiska projektet i vanrykte. Välmenande kolleger har lättvindigt fallit för denna antieuropeiska bluff. Jag måste tillstå att när jag läser expertgruppens arbete så skingras inte de tvivel jag från början kände om att dess utnämning i grund och botten var ett visst misstroende mot våra egna kontrollorgan och vår egen politiska inriktning. Jag förlitar mig på att väljarna inte kräver att vi står till svars kostnaderna för rapporten, eftersom jag vid sidan av mycket skarpsinniga iakttagelser kan se självklarheter, några betydelselösa upptäckter och ett flitigt nyttjande av våra dokument. Även om den mentala hälsovård jag ägnar mig åt under helgerna har förhindrat mig från att ägna rapporten den tid den utan tvekan förtjänar, så menar jag att den har ytterligare en förtjänst, en förtjänst som var föga omtyckt av mina föregångare: i ett flertal punkter tas parlamentets ståndpunkter och förslag upp som då det begav sig inte blev väl mottagna. Förhoppningsvis kommer man nu att fästa mer avseende vid dessa efter att några oberoende experter borgat för dem. En del kolleger har högtravande lovordat rapporten, vilket de skulle ha kunnat bespara sig om de närmare hade följt arbetet i budgetkontrollutskottet, eller om de inte hade röstat emot några av våra förslag. Tvinga mig inte att nämna några namn, men jag behöver inte anstränga mig särskilt mycket för att se vem som på samma bänk nu applåderar förslaget om att skapa en europeisk åklagarmyndighet, men som inte vågade rösta för förslaget när Theato och jag för några år sedan lade fram det, och när vi föregrep att detta skulle tvinga oss att gå vidare med bildandet av ett europeisk rättsrum samt modifiera fördragen. En ny budgetförordning. Nu räcker det med lappverk och ajourneringar. Utmärkt. Jag har varit med i budgetkontrollutskottet i fjorton år och utan någon djupdykning i mina arkiv så kommer jag ihåg fyra av kammarens resolutioner där man krävde detsamma. Förra året bad jag själv å socialistgruppens vägnar kommissionär Liikanen om samma sak. Tiden är knapp och därför skulle jag vilja kommentera något viktigt, rentav grundläggande: För det första erkänner expertkommittén att även om det är kommissionen som bär det yttersta förvaltningsansvaret, så kan man inte bortse från att medlemsstaternas förvaltningar verkställer minst 80 procent av gemenskapsbudgeten, och att man där inte alltid är lika tillmötesgående när det gäller bedrägeri även om det senare är samma ministrar som pratar strunt om gemenskapsförvaltningen. Ni har givetvis läst Brinkhorsts arbetshandling från i maj förra året. För det andra understryker kommittén slutligen i punkt 8.1 att kommissionen skall ha tillräckliga medel för sitt ansvar och preciserar att detta inte enbart berör förvaltningen. Man åsyftar den budgetansvariga myndighetens eventuella hyckleri och brist på sammanhang."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"In feite"2
"de facto"13,7,12,9,6
"verklikkers"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph