Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-22-Speech-4-081"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) Det er et meget alvorligt tema, vi berører på dette konstituerende møde, nemlig dioxinkrisen. Jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at det fremgår af vores dagsorden, og at repræsentanterne fra Kommissionen og Rådet i morges udtalte sig om dette emne efter forespørgsel fra vores Parlament. Skandalen med kyllinger og andre dyr, der er forgiftet med dette kræftfremkaldende stof – som dioxin er – vækker meget dårlige minder hos alle forbrugere. Mange af os har en ubehagelig fornemmelse af et scenario, der er set tidligere. Et scenario, hvor forbrugerne er de sidste, der bliver bekendt med, hvad det er, der ligger på deres tallerken, men som udgør en alvorlig trussel mod deres helbred. Afstemningen om denne beslutning viser Parlamentets vilje til at klarlægge alle aspekter af sagen og besvare forbrugernes velbegrundede bekymringer. I løbet af krisen om kogalskaben sparede Parlamentet ikke på kræfterne med henblik på at træffe forholdsregler for at beskytte forbrugerne. Gennem midlertidige undersøgelseskomitéer har det med opmærksomhed fulgt Kommissionens og medlemsstaternes håndtering af krisen. Dets effektivitet er entydigt blevet anerkendt af alle de europæiske institutioner. Derfor mener jeg og mange kolleger, at vi også må nedsætte en undersøgelsekomité i forbindelse med dioxinkrisen. Man skal således overveje, hvilke løsninger der kan anvendes på kort sigt til at løse de problemer, der er opstået som følge af de forurenede fødevarer i Belgien. På længere sigt skal der indledes en debat om de talrige spørgsmål, der allerede fremkom under kogalskabskrisen, og som dukker op igen i forbindelse med denne nye fødevarekrise. Her mener jeg f.eks. den manglende gennemsigtighed fra den belgiske regering, der ventede med at underrette Kommissionen, samt manglende information til forbrugerne. Et mere overordnet spørgsmål er »hvilken fødevarepolitik ønsker vi at føre i Den Europæiske Union«? Europa-Parlamentet samt talrige forbrugersammenslutninger har haft lejlighed til delvist at komme med svar, som eventuelt kan være retninger, der skal overvejes i forbindelse med en ny definition af fødevarepolitikken i EU. Det drejer sig om at få forbrugernes interesser igennem, at fremme forsigtighedsprincippet frem for alle andre principper og at iværksætte en integreret kontrol for hele fødevarekæden – fra producent til forbruger. Denne sporbarhed er uundværlig i forbindelse med fødevarer. Det er altså en samlet debat som vi – medlemmerne af Parlamentet – må fremme i løbet af denne valgperiode. Den skal handle om dioxin, om hormoner og om GMO, der er meget varme emner."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:translated text
"(FR) Tällä parlamentin järjestäytymiselle omistetulla kaudella käsittelemämme aihe on vakava, nimittäin dioksiinikriisi. Minun on sanottava olevani tyytyväinen siihen, että se on esityslistallamme ja että Euroopan komission ja neuvoston edustajat ovat parlamentin pyynnöstä kertoneet mielipiteensä siitä tänä aamuna. Tämän syöpää aiheuttavan aineen, eli dioksiinin, saastuttamista kanoista ja muista saastuneista eläimistä johtunut skandaali on herättänyt kaikissa kuluttajissa kovin ikäviä muistoja. Se palautti monelle meistä mieleen vastenmielisen mielikuvan jo aikaisemmin koetusta tilanteesta, jossa kuluttajat saavat viimeisinä tietää, mitä he lautaseltaan syövät, vaikka siihen liittyisi vakavia terveysriskejä. Aiheesta laaditun päätöslauselman hyväksyminen on selvä merkki Euroopan parlamentin halusta selvittää kaikki kriisin yksityiskohdat ja reagoida kuluttajien oikeutettuun huoleen. Euroopan parlamentti ei säästellyt voimiaan hullun lehmän taudin aiheuttaman kriisin yhteydessä kuluttajien suojelemiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Väliaikaisten tutkintalautakuntien välityksellä parlamentti seurasi valppaasti Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kriisinhallintaa. Kaikki Euroopan toimielimet ovat myöntäneet yksituumaisesti parlamentin toimineen tehokkaasti. Sen vuoksi olen monen muun kollegani tavoin sitä mieltä, että meidän on perustettava väliaikainen tutkintalautakunta dioksiinikriisiä varten. Lyhyellä aikavälillä meidän on nimittäin harkittava ratkaisukeinoja Belgian saastuneista elintarvikkeista aiheutuneisiin ongelmiin, ja pitemmällä aikavälillä meidän on aloitettava keskustelut jo hullun lehmän taudin aikana esille otetuista monista kysymyksistä, jotka ovat jälleen nousseet esiin tämän uuden elintarvikekriisin yhteydessä. Tarkoitan esimerkiksi Belgian hallituksen avoimuuden puutetta, kun se viivytteli varoittaakseen Euroopan komissiota, sekä puutteita kuluttajien tiedottamisessa. Yleisemmällä tasolla kyse on siitä, millaista elintarvikepolitiikkaa me Euroopan unionissa haluamme. Euroopan parlamentilla sekä monilla kuluttajajärjestöillä on ollut mahdollisuus esittää joitakin vastauksia, joita voidaan käyttää ponnahduslautana pohdinnoille Euroopan unionin elintarvikepolitiikassaan omaksuman lähestymistavan uudelleenmäärittelystä. Kuluttajien edut ja ennalta varautumisen periaate on asetettava kaikkien muiden periaatteiden edelle, ja meidän on kehitettävä koko elintarvikeketjun – tuottajasta kuluttajaan – kattava yhtenäinen valvontajärjestelmä. Elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyys on välttämätöntä elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta. Meidän, meidän Euroopan parlamentin jäsenten, on koko seuraavan vaalikauden ajan pidettävä vireillä kokonaisvaltaista keskustelua, jota on käytävä dioksiinista, hormoneista ja geenimuunnelluista organismeista, jotka ovat kovin kiistanalaisia aiheita."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:translated text
"(FR) Det är en allvarlig fråga vi tar upp under denna konstituerande sammanträdesperiod: frågan om dioxinkrisen. Jag måste säga att jag är glad att den återfinns på vår föredragningslista och att företrädarna för kommissionen och rådet på kammarens begäran i dag uttalat sig i frågan. Skandalen med kycklingarna och andra djur som smittats av det cancerogena ämnet dioxin väckte mycket obehagliga minnen till liv bland konsumenterna. Det är minnet av ett redan upplevt obehagligt scenario där konsumenterna är de sista som får veta vad som finns på tallriken, trots att det innebär allvarliga hälsorisker. Genom att rösta för denna resolution visar Europaparlamentet på sin vilja att bringa klarhet i alla närmare omständigheter i frågan och bemöta konsumenternas rättmätiga oro. Under galna ko-krisen sparade inte Europaparlamentet på krutet för att åtgärder skulle antas i syfte att skydda konsumenterna. Genom sina tillfälliga undersökningskommittéer följde parlamentet noggrant frågan, via kommissionen och medlemsstaterna. Dess effektivitet erkändes enhälligt av samtliga europeiska institutioner. Det är anledningen till att jag, i likhet med ett stort antal av mina kolleger, anser att vi måste inrätta en tillfällig undersökningskommitté om dioxinfrågan. Kortsiktiga lösningar måste antas för att lösa de problem som uppstår genom att livsmedel kontaminerats i Belgien, och på längre sikt måste en debatt inledas om en rad frågor som redan tagits upp i samband med galna ko-krisen, och som uppstår på nytt med denna nya livsmedelskris. Jag tänker exempelvis på bristen på öppenhet från den belgiska regeringens sida, som väntade med att slå larm till kommissionen, samt bristen på information till konsumenterna. Mer allmänt ställer man sig frågan: ”Vilken livsmedelspolitik vill vi ha inom Europeiska unionen”? Europaparlamentet har, liksom en rad konsumentsammanslutningar, haft tillfälle att föreslå lösningar som också innebär en väg för att diskutera en omdefiniering av Europeiska unionens syn på livsmedel. Det handlar om att ge plats åt konsumenternas intresse, att förespråka försiktighetsprincipen framför alla andra principer och inrätta en integrerad kontroll av hela näringskedjan, från producent till konsument. Denna spårbarhet är nödvändig för livsmedelssäkerheten. Det är alltså en helhetsdebatt som vi ledamöter i Europaparlamentet måste föra under kommande mandatperiod och den skall handla om dioxin, hormoner och genetiskt modifierade organismer, vilka alla är stora stridsfrågor."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) De dioxinecrisis die wij tijdens deze constituerende vergaderperiode behandelen, is een ernstig vraagstuk. Het doet me genoegen dat het vandaag op de agenda staat en dat de vertegenwoordigers van de Europese Commissie zich op verzoek van dit Parlement over deze kwestie uitspreken. Het vraagstuk van de kippen en andere dieren die door deze kankerverwekkende dioxine zijn besmet, heeft bij de consument zeer slechte herinneringen opgeroepen. Velen van ons herkennen het scenario dat zich hier afspeelt, waarin de consument als laatste op de hoogte gebracht wordt van wat er op zijn bord ligt en de volksgezondheid ernstig gevaar loopt. Door deze resolutie aan te nemen, heeft het Europees Parlement aangegeven dat het de details van deze zaak boven water wil krijgen, om gehoor te geven aan de legitieme zorgen van de consumenten. Tijdens de BSE-crisis is het Europees Parlement er niet in geslaagd maatregelen ter bescherming van de consument te verkrijgen. Via tijdelijke enquêtecommissies heeft het nauwlettend het beheer van deze crisis door de Europese Commissie en de lidstaten gevolgd. Alle Europese instellingen hebben unaniem erkend dat het Parlement hiermee doelmatig heeft gehandeld. Daarom denk ik, net als veel van mijn collega"s, dat we een tijdelijke enquêtecommissie moeten instellen om de dioxinecrisis te laten onderzoeken. Er moeten op korte termijn oplossingen komen voor de problemen die de besmette voedselproducten in België hebben veroorzaakt. Op langere termijn moet er een debat op gang worden gebracht over veel vragen die al tijdens de BSE-crisis zijn gerezen en die bij deze nieuwe voedselcrisis wederom aan de orde zijn. Het ontbrak de Belgische regering bijvoorbeeld aan transparantie. Ze heeft de Europese Commissie te laat over de crisis ingelicht en de consumenten te weinig informatie verschaft. Het gaat, meer algemeen, om de vraag welk voedselbeleid we binnen de Europese Unie willen voeren. Het Europees Parlement en veel consumentenverenigingen hebben al ideeën ter tafel gebracht die ons kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. We moeten deze ideeën betrekken bij het formuleren van het nieuwe voedselbeleid van de Europese Unie. Het gaat er bijvoorbeeld om dat we de belangen van de consument als eerste behartigen, het voorzorgsbeginsel als uitgangspunt nemen en een geïntegreerd controlesysteem opzetten voor de gehele voedselketen, dat wil zeggen van producent tot consument. Traceerbaarheid is een onmisbaar element van de voedselveiligheid. Wij moeten als Europese afgevaardigden tijdens deze zittingsperiode een globaal debat over het voedselvraagstuk op gang brengen, waarbij de zeer gevoelige kwesties van de dioxine, hormonen en GGO"s niet achterwege mogen blijven."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". The issue that we are dealing with during this constitutive session is an extremely serious one: that of the dioxin crisis. I am pleased that it features on our agenda and that representatives of the European Commission and the Council spoke on this matter this morning at the request of our Assembly. The scandal of chickens and other animals being contaminated by dioxin, this carcinogenic substance, brought back very bad memories for all consumers. This is the unpleasant impression for many of us, of having been through this scenario before – a scenario in which consumers are the last to find out what they are eating, and yet whose health is at serious risk. The vote for this resolution is a genuine sign of the will of the European Parliament to get to the very bottom of this business and to answer consumers" legitimate concerns. At the time of the mad cow crisis, the European Parliament did not spare any effort to have measures adopted for the protection of consumers. Through its Temporary Committees of Enquiry, it followed with great vigilance the way the European Commission and the Member States managed the crisis. Its efficiency has been unanimously recognised by all European institutions. This is why I, like many of my colleagues, feel that we must set up a Temporary Committee of Enquiry on the dioxin crisis. Short-term solutions must be found in order to resolve problems caused by the contamination of foodstuffs in Belgium, and in the longer term, debate must be started on the many questions first thrown up by the mad cow crisis and which are again coming to the fore because of this new food crisis. I am thinking, for example of the Belgian government"s lack of transparency in alerting the European Commission so late, and of the lack of information which was given to consumers. On a more global scale, the question being asked is ‘what kind of food policy do we want within the European Union?’. The European Parliament, as well as numerous consumer associations, has been able to give answers which are also ways forward for thinking about a new definition of the European Union"s approach to food. This must uphold the interests of consumers, it must ensure that the precautionary principle prevails over all other principles, and it must set up an integrated inspection of the food chain in its entirety, from producer to consumer. This traceability is essential for food safety. This is, therefore, a global debate which we Members of the European Parliament must sustain throughout the next legislature. It must cover dioxin, hormones and GMOs which are all very controversial issues."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:translated text
"(FR) Η κρίση της διοξίνης είναι ένα σοβαρό θέμα που μας απασχολεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου συγκρότησης σε σώμα. Πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου που το εν λόγω θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας και που οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου μίλησαν σήμερα το πρωί για το θέμα αυτό κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου. Το σκάνδαλο των κοτόπουλων και άλλων ζώων που έχουν μολυνθεί από τη διοξίνη, την καρκινογόνο αυτή ουσία, ξύπνησε σε όλους τους καταναλωτές πολύ άσχημες αναμνήσεις. Σε πολλούς από εμάς δημιουργήθηκε η άσχημη εντύπωση ενός ήδη βιωμένου σεναρίου, ενός σεναρίου στο οποίο οι καταναλωτές είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν τί σερβίρεται στο πιάτο τους, παρά τους σοβαρούς κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την υγεία τους. Η έγκριση αυτού του ψηφίσματος είναι ενδεικτική της βούλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαλευκάνει όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης και να απαντήσει στις εύλογες ανησυχίες των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης των τρελλών αγελάδων το ΕΚ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ληφθούν μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Μέσω των προσωρινών του εξεταστικών επιτροπών παρακολούθησε άγρυπνα τον χειρισμό της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματικότητά του αναγνωρίστηκε ομόφωνα από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι" αυτό θεωρώ, όπως και ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, πως πρέπει να συστήσουμε προσωρινή εξεταστική επιτροπή σχετικά με την κρίση της διοξίνης. Στην πραγματικότητα πρέπει να εξεταστούν λύσεις τόσο βραχυπρόθεσμες, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μόλυνση των προϊόντων διατροφής στο Βέλγιο, όσο και πιο μακροπρόθεσμες. Πρέπει επίσης να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με πολλά ζητήματα που τέθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της κρίσης των τρελλών αγελάδων και τα οποία επανεμφανίζονται και στην παρούσα νέα κρίση στον τομέα της διατροφής. Αναφέρομαι π.χ. στην έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της βελγικής κυβέρνησης, η οποία καθυστέρησε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών. Γενικότερα τίθεται το ερώτημα «τί είδους πολιτική θέλουμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διατροφή». Το ΕΚ, όπως και πολλές ενώσεις καταναλωτών, είχε την ευκαιρία να δώσει κάποια στοιχεία απάντησης τα οποία αποτελούν και θέματα για να επανεξεταστεί και να καθοριστεί εκ νέου η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τροφίμων. Πρόκειται για το μέλημα να επικρατήσει το συμφέρον των καταναλωτών, να υπερισχύσει η αρχή της πρόληψης έναντι κάθε άλλης αρχής και να θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας διατροφής, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Αυτή η δυνατότητα ανίχνευσης είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των προϊόντων διατροφής. Καθ" όλη τη διάρκεια της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει επομένως να διεξάγουμε μια συνολική συζήτηση σχετικά με τη διοξίνη, τις ορμόνες και τους ΓΤΟ, που αποτελούν εξίσου πολύ διαφιλονικούμενα ζητήματα."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:translated text
". The issue that we are dealing with during this constitutive session is an extremely serious one: that of the dioxin crisis. I am pleased that it features on our agenda and that representatives of the European Commission and the Council spoke on this matter this morning at the request of our Assembly. The scandal of chickens and other animals being contaminated by dioxin, this carcinogenic substance, brought back very bad memories for all consumers. This is the unpleasant impression for many of us, of having been through this scenario before – a scenario in which consumers are the last to find out what they are eating, and yet whose health is at serious risk. The vote for this resolution is a genuine sign of the will of the European Parliament to get to the very bottom of this business and to answer consumers" legitimate concerns. At the time of the mad cow crisis, the European Parliament did not spare any effort to have measures adopted for the protection of consumers. Through its Temporary Committees of Enquiry, it followed with great vigilance the way the European Commission and the Member States managed the crisis. Its efficiency has been unanimously recognised by all European institutions. This is why I, like many of my colleagues, feel that we must set up a Temporary Committee of Enquiry on the dioxin crisis. Short-term solutions must be found in order to resolve problems caused by the contamination of foodstuffs in Belgium, and in the longer term, debate must be started on the many questions first thrown up by the mad cow crisis and which are again coming to the fore because of this new food crisis. I am thinking, for example of the Belgian government"s lack of transparency in alerting the European Commission so late, and of the lack of information which was given to consumers. On a more global scale, the question being asked is ‘what kind of food policy do we want within the European Union?’. The European Parliament, as well as numerous consumer associations, has been able to give answers which are also ways forward for thinking about a new definition of the European Union"s approach to food. This must uphold the interests of consumers, it must ensure that the precautionary principle prevails over all other principles, and it must set up an integrated inspection of the food chain in its entirety, from producer to consumer. This traceability is essential for food safety. This is, therefore, a global debate which we Members of the European Parliament must sustain throughout the next legislature. It must cover dioxin, hormones and GMOs which are all very controversial issues."@en3
lpv:translated text
"(FR) El tema que abordamos en el curso de este período de sesiones es grave: el de la crisis de la dioxina. Debo decir que estoy satisfecho de que figure en el orden del día y que los representantes de la Comisión Europea y del Consejo se hayan expresado esta mañana sobre este tema a petición de nuestra Asamblea. El escándalo de los pollos y otros animales contaminados por esta substancia cancerígena que es la dioxina, ha despertado en todo los consumidores muy malos recuerdos. Muchos de nosotros hemos tenido la desagradable impresión de una historia ya vivida, historia en la que los consumidores son los últimos en estar al corriente de lo que se encuentra en su plato y que, sin embargo, presenta riesgos graves para la salud. El voto de esta resolución es una señal reveladora de la voluntad del Parlamento Europeo de aclarar todos los pormenores de este asunto y responder a las preocupaciones legítimas de los consumidores. Durante la crisis de las vacas locas, el Parlamento Europeo no escatimó esfuerzos para que se adoptaran medidas destinadas a proteger a los consumidores. A través de sus comisiones de investigación temporales, siguió de manera vigilante la cuestión de la crisis por la Comisión Europea y por los Estados miembros. Todas las instituciones europeas reconocieron unánimemente su eficacia. Por ello, al igual que muchos de mis compañeros, pienso que debemos establecer una comisión de investigación temporal sobre la crisis de la dioxina. En efecto, deben preverse soluciones a corto plazo para resolver los problemas engendrados por la contaminación de los productos alimentarios en Bélgica y, a más largo plazo, debe iniciarse un debate sobre numerosas cuestiones ya mencionadas durante la crisis de las vacas locas y que surgen de nuevo debido a esta nueva crisis alimentaria. Pienso, por ejemplo, en la falta de transparencia de la parte del Gobierno belga, que tardó en alertar a la Comisión Europea, así como a la falta de información de los consumidores. De manera más global, la cuestión que se plantea es «¿Cuál es la política alimentaria que queremos en el seno de la Unión Europea?». El Parlamento Europeo, así como numerosas asociaciones de consumidores, ha tenido la oportunidad de dar elementos de respuesta que son otros tantos índices planteados para llevar a cabo una reflexión en favor de una nueva definición del enfoque alimentario de la Unión Europea. Se trata das prioridad al interés de los consumidores, de hacer que prime el principio de cautela sobre cualquier otro principio y establecer un control integrado de la totalidad de la cadena alimentaria, del productor al consumidor. Esta rastreabilidad es indispensable a la seguridad alimentaria. Por tanto, nosotros, diputados europeos, debemos entablar un debate global durante toda la próxima legislatura: deberá versar sobre la dioxina, sobre las hormonas y sobre los OGM, que constituyen otros tantos temas sumamente polémicos."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) É muito grave este assunto que agora abordamos neste período de sessões constitutivo: a crise da dioxina. Devo dizer que estou satisfeito pelo facto de esta questão figurar na nossa ordem do dia e de os representantes da Comissão Europeia e do Conselho se terem pronunciado esta manhã sobre o assunto, a pedido da nossa assembleia. O escândalo dos frangos e outros animais contaminados por esta substância cancerígena que é a dioxina despertou em todos os consumidores muito más recordações. É a desagradável sensação que muitos de nós tivemos de um cenário já vivido, onde os consumidores são os últimos a estar ao corrente do que efectivamente têm no seu prato, não obstante tratar-se por vezes de substâncias que representam graves riscos para a saúde. A votação desta proposta de resolução constitui um sinal revelador da vontade do Parlamento Europeu de pôr a claro todos os pontos relacionados com este assunto e de responder às legítimas preocupações dos consumidores. Aquando da crise das vacas loucas, o Parlamento envidou todos os esforços para que fossem adoptadas medidas destinadas a proteger os consumidores. Através das suas comissões temporárias de inquérito, acompanhou de forma vigilante a gestão da crise pela Comissão Europeia e pelos Estados-Membros. A sua eficácia foi reconhecida de modo unânime por todas as instituições europeias. Eis a razão por que, à semelhança de um grande número dos meus colegas, sou de opinião que deveríamos instituir uma comissão temporária de inquérito sobre a crise da dioxina. Com efeito, há que prever soluções de curto prazo para resolver os problemas causados pela contaminação dos produtos alimentares na Bélgica e, a mais longo prazo, há que travar um debate sobre numerosas questões já evocadas aquando da crise das vacas loucas e que ressurgem agora a favor desta nova crise alimentar. Estou a pensar, por exemplo, na ausência de transparência por parte do Governo belga, que tardou em alertar a Comissão Europeia, bem como na falta de informação dos consumidores. Numa perspectiva mais global, a questão que se coloca é «Que política alimentar pretendemos ter na União Europeia?». O Parlamento Europeu, à semelhança de numerosas associações de consumidores, teve ocasião de fornecer elementos de resposta que constituem outras tantas pistas de reflexão em prol de uma redefinição da abordagem da União Europeia do ponto de vista alimentar. Trata-se de fazer prevalecer o interesse dos consumidores, de fazer primar o princípio de precaução sobre qualquer outro princípio, e de pôr em prática um controlo integrado de toda a cadeia alimentar, do produtor ao consumidor. Esta rastreabilidade é indispensável à segurança alimentar. Trata-se, pois, de um debate global que nós, deputados ao Parlamento Europeu, deveremos alimentar ao longo de toda a legislatura que agora se inicia: um debate que deverá abranger as questões da dioxina, das hormonas e dos OGM, que constituem outros tantos temas muito polémicos."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:spoken text
". – C'est un thème grave que nous abordons au cours de cette période de session constitutive: celui de la crise de la dioxine. Je dois dire que je suis satisfait qu'il figure à notre ordre du jour et que les représentants de la Commission européenne et du Conseil se soient exprimés ce matin sur ce thème à la demande de notre Assemblée. Le scandale des poulets et autres animaux contaminés par cette substance cancérigène qu'est la dioxine a réveillé en tous les consommateurs de très mauvais souvenirs. C'est l'impression désagréable d'un scénario déjà vécu qu'ont eue beaucoup d'entre nous, scénario où les consommateurs sont les derniers au courant de ce qui se trouve dans leur assiette et qui pourtant présente des risques graves pour la santé. Le vote de cette résolution est un signe révélateur de la volonté du Parlement européen de tirer au clair tous les tenants et aboutissants dans cette affaire et de répondre aux légitimes préoccupations des consommateurs. Lors de la crise de la vache folle, le PE n'a pas ménagé ses efforts pour que des mesures soient adoptées afin de protéger les consommateurs. Au travers de ses commissions temporaires d'enquête, il a suivi avec vigilance la gestion de la crise par la Commission européenne et par les États membres. Son efficacité a été reconnue de manière unanime par toutes les institutions européennes. C'est pourquoi, à l'instar de nombre de mes collègues, je pense que nous devons mettre en place une commission temporaire d'enquête sur la crise de la dioxine. En effet, des solutions doivent être envisagées à court terme pour résoudre les problèmes engendrés par la contamination des produits alimentaires en Belgique et, à plus long terme, un débat doit être engagé sur de nombreuses questions qui ont déjà été évoquées lors de la crise de la vache folle et qui resurgissent à la faveur de cette nouvelle crise alimentaire. Je pense, par exemple, au manque de transparence de la part du gouvernement belge, qui a tardé à alerter la Commission européenne, ainsi qu'au manque d'information des consommateurs. Plus globalement, la question qui se pose est: «Quelle politique alimentaire voulons-nous au sein de l'Union européenne?». Le PE, ainsi que de nombreuses associations de consommateurs, a eu l'occasion de donner des éléments de réponse qui sont autant de pistes lancées pour une réflexion en faveur d'une redéfinition de l'approche alimentaire de l'Union européenne. Il s'agit de faire passer l'intérêt des consommateurs, de faire primer le principe de précaution sur tout autre principe et de mettre en place un contrôle intégré de la totalité de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur. Cette traçabilité est indispensable à la sécurité alimentaire. C'est donc un débat global que nous, députés européens, devons alimenter tout au long de la prochaine législature: il devra porter sur la dioxine, sur les hormones et sur les OGM, qui constituent autant de thèmes très polémiques."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) Wir beschäftigen uns während dieser konstituierenden Sitzungsperiode mit einem schwerwiegenden Thema, der Dioxinkrise. Ich muß meine Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, daß dieses Thema auf unserer Tagesordnung steht und daß die Vertreter der Europäischen Kommission und des Rates heute morgen auf Ersuchen des Parlaments dazu Stellung genommen haben. Der Skandal im Zusammenhang mit der Verseuchung von Hühnern und anderen Tieren mit dem krebserregenden Stoff Dioxin hat bei allen Verbrauchern sehr düstere Erinnerungen geweckt. Viele von uns hatten das unerfreuliche Gefühl, dieses Szenario schon einmal erlebt zu haben, bei dem die Verbraucher als letzte erfahren, was sich auf ihrem Teller befindet, obwohl ihre Gesundheit einer ernsthaften Gefährdung ausgesetzt ist. Die Abstimmung über diesen Entschließungsantrag ist ein deutliches Zeichen für den Willen des Europäischen Parlaments, diese Angelegenheit restlos aufzuklären und den legitimen Bedenken der Verbraucher Rechnung zu tragen. Anläßlich der BSE-Krise hat das EP keine Mühe gescheut, um Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher durchzusetzen. Über seine nichtständigen Untersuchungsausschüsse hat es das Krisenmanagement der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten wachsam verfolgt. Seine Effizienz wurde von sämtlichen Organen der Union einhellig anerkannt. Deshalb bin ich wie viele meiner Kollegen der Meinung, daß wir im Zusammenhang mit der Dioxinkrise einen nichtständigen Untersuchungsausschuß einsetzen müssen. Es müssen kurzfristig Lösungen in Betracht gezogen werden, um die Probleme in den Griff zu bekommen, die durch die Verseuchung von Lebensmittel in Belgien hervorgerufen wurden. Langfristig muß eine Diskussion über zahlreiche Fragen in Gang gesetzt werden, die bereits während der BSE-Krise gestellt wurden und die nun aufgrund der erneuten Lebensmittelkrise wieder auf der Tagesordnung stehen. Dabei denke ich beispielsweise an den Mangel an Transparenz seitens der belgischen Regierung, die die Europäische Kommission erst verspätet alarmiert hat, aber auch an die völlig unzureichende Information der Verbraucher. Im weiteren Sinne stellt sich die Frage. ?Welche Lebensmittelpolitik wollen wir im Rahmen der Europäischen Union verwirklichen?“ Das Europäische Parlament hatte, ebenso wie viele Verbraucherverbände, die Gelegenheit, Beiträge zur Beantwortung dieser Frage zu leisten, die gleichermaßen richtungweisend sind für das Nachdenken über eine Neuausrichtung des Ansatzes der Europäischen Union auf dem Gebiet der Lebensmittelpolitik. Es geht darum, dem Interesse der Verbraucher Rechnung zu tragen, das Vorsorgeprinzip über alle anderen Prinzipien zu stellen und eine lückenlose Kontrolle der gesamten Nahrungskette vom Erzeuger bis zum Verbraucher durchzusetzen. Eine solche Rückverfolgbarkeit ist für die Lebensmittelsicherheit unerläßlich. Als Europaabgeordnete müssen wir somit während der gesamten vor uns liegenden Legislaturperiode eine umfassende Diskussion führen, die sich sowohl auf Dioxin als auch auf Hormone und GVO erstreckt, also Themen die gleichermaßen kontrovers sind."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Caudron (PSE)"1,5,2,13,8,11,7,12,9,6
lpv:translated text
"(FR) Nel corso di questa tornata costituente affrontiamo un problema estremamente grave, quello della crisi della diossina. Non posso esimermi dal manifestare la mia soddisfazione per il fatto che esso compaia all"ordine del giorno e che, su richiesta della nostra Assemblea, i rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio si siano espressi stamattina su tale tema. Lo scandalo dei polli e di altri animali contaminati dalla diossina, sostanza cancerogena, ha risvegliato ricordi terribili in tutti i consumatori, quella sgradevole sensazione di una scena già vissuta provata da molti di noi, scena in cui i consumatori sono gli ultimi messi al corrente del contenuto del loro piatto, sebbene esso presenti gravi rischi per la loro salute. La votazione su questa risoluzione è un segno rivelatore della volontà del Parlamento europeo di portare alla luce tutti gli aspetti della questione e di rispondere alle legittime preoccupazioni dei consumatori. All"epoca della mucca pazza, il Parlamento europeo si adoperò incessantemente affinché fossero adottate misure di tutela dei consumatori. Attraverso le sue commissioni di inchiesta temporanee, esso seguì vigile la gestione della crisi da parte della Commissione europea e degli Stati membri. La sua efficienza fu unanimemente riconosciuta da tutte le Istituzioni europee. Per questo, associandomi a tanti miei colleghi, ritengo che dovremmo istituire una commissione di inchiesta temporanea sulla crisi della diossina. E" infatti necessario formulare soluzioni a breve termine per risolvere i problemi posti dalla contaminazione dei prodotti alimentari in Belgio, mentre, a più lungo termine, è indispensabile avviare un dibattito su parecchie questioni già emerse all"epoca della mucca pazza che, con questa nuova crisi alimentare, si ripropongono alla nostra attenzione. Penso, per esempio, alla mancanza di trasparenza da parte del governo belga, il quale ha tardato nell"allertare la Commissione europea, come pure alla mancanza di informazione dei consumatori. Più in generale, l"interrogativo che si pone è il seguente: quale politica alimentare vogliamo all"interno dell"Unione europea? Il Parlamento europeo, nonché numerose associazioni di consumatori, hanno avuto modo di fornire elementi di risposta che rappresentano altrettanti percorsi di riflessione a favore di una ridefinizione dell"approccio alimentare dell"Unione europea. Si tratta di imporre l"interesse dei consumatori, di far prevalere il principio di prevenzione su qualunque altro principio e di predisporre un controllo costante e integrato dell"intera catena alimentare, dal produttore al consumatore – controllo indispensabile per la sicurezza alimentare. Spetta pertanto a noi, deputati europei, alimentare un dibattito globale durante tutta la prossima legislatura che affronti la diossina, gli ormoni e gli OGM, temi questi che sono tutti allo stesso modo oggetto di grandi polemiche."@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990722.3.4-081"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph