Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-22-Speech-4-030"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, vi skylder det europæiske folk sandheden – hele sandheden – om denne dioxinsag. Og vi må gøre global status over denne dystre affære. Derfor går jeg ind for en oprettelse af en midlertidig parlamentarisk undersøgelseskomité, der skal overvåge, om alle problemer er lagt på bordet, og om alle de erfaringer, vi bør uddrage, er blevet undersøgt ordentligt. Jeg ser mindst tre. Den første betyder en ændring af den europæiske lovgivning, som rent faktisk har vist sig at være mangelfuld. Der findes produkter, der skal forbydes, og mekanismer, der skal forbedres. Dernæst er der spørgsmålet om alarmproceduren, der ikke fungerede, og som skal gøres klarere, strammes op og forbedres. Endelig det centrale spørgsmål om kontrol. Vores Europa kan ikke fungere – tiltroen til vores Europa kan ikke fungere – hvis vi ikke magter at gå bort fra denne kontrolkoordinering og gå over til en veritabel kontrol på fællesskabsniveau, i det mindste for en del af disse fødevarekontroller. Set fra dette synspunkt kunne det forslag, som hr. Prodi har fremsat om en myndighed – et kontor – være tillokkende. Det er nødvendigt at skabe en specifik myndighed i forbindelse med spørgsmålet om fødevaresikkerhed, men den må ikke være uafhængig, for vi har i denne forbindelse behov for, at både Kommissionen og Parlamentet arbejder for, at folkelige interesser bliver opfyldt. Endelig vil jeg gerne insistere på behovet for et forbud mod dyremel. Hvor mange gange skal vi se disse gentagne ulykker i forbindelse med denne slags anvendelse, før man sætter en stopper for et absurd system, der betyder, at jorderne ligger brak? Landmændene har brug for at arbejde, for at få Europas rigdom og landskab til at blomstre, men er ikke i stand til at gøre det, fordi man har fremmet genbrug af affald og navnlig dyreaffald. Det er et absurd system, og et farligt system, der må sættes en stopper for. Endelig vil jeg afslutte med tanken om, at der bag dette spørgsmål, der opstår igen og igen, ligger et mere grundlæggende spørgsmål om den retning, landbruget har taget i Europa og i verden. Vi vil genåbne WTO-forhandlingerne, og som resten af Parlamentet forventer jeg af Dem – af Kommissionen – at sundhedsstandarder, miljøstandarder og sociale standarder langt om længe vil begrænse og indramme denne teori – der bliver farligere og farligere – om et frit markedet, hvor indtjeningen er den drivende kraft. Europæerne forventer sig noget andet. Hr. kommissær, jeg vil gerne vide, om De ønsker at foreslå et forbud mod dyremel og inden for hvilke rammer, De mener, at denne foranstaltning kunne være mulig."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, olemme tässä dioksiiniasiassa täyden totuuden velkaa Euroopan kansalaisille. Ja meidän on tehtävä kokonaisarviointi tästä synkeästä tapahtumasta. Sen vuoksi vaadin sellaisen parlamentin väliaikaisen tutkintalautakunnan perustamista, jonka tehtävänä olisi huolehtia siitä, että kaikki ongelmat pannaan pöydälle ja että kaikki ongelmat, joista meidän on otettava opiksemme, tutkittaisiin. Tällaisia kysymyksiä on nähdäkseni vähintään kolme. Ensimmäinen on se, että meidän on muutettava eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on selvästi osoittanut puutteensa. Tietyt tuotteet on kiellettävä, tiettyjä menetelmiä on parannettava. Toinen näkökohta koskee varoitusmenettelyä, joka ei ole toiminut ja jota on selkiytettävä, vahvistettava ja parannettava. Ja vihdoin kolmantena valvontaa koskeva olennainen kysymys. Eurooppamme ei toimi, luottamus Eurooppaamme ei toteudu, jos emme kykene siirtymään jonkinasteisesta valvonnan yhteensovittamisesta elintarvikevalvonnan todelliseen yhteisöllistämiseen ainakin joiltakin osin. Tästä näkökulmasta katsottuna puheenjohtaja Prodin viranomaista ja elintarvikevirastoa koskeva ehdotus saattaisi houkutella. Elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaavan erityisviranomaisen viran perustaminen on välttämätöntä. Tuo viranomainen ei kuitenkaan olisi riippumaton, sillä niin komission kuin parlamentinkin on voitava taata yleinen etu tässä asiassa. Lopuksi haluaisin korostaa eläinjauhojen kiellon välttämättömyyttä. Kuinka monta tämänkaltaista, eläinjauhojen käyttöön liittyvää onnettomuutta vielä tarvitaan, ennen kuin teemme lopun tästä järjettömästä järjestelmästä, jossa maat ovat kesannolla, vaikka maanviljelijöiden pitäisi päästä tekemään työtään ja säilyttää Euroopan perintö ja luonto, mutta jossa he eivät siihen kykene jätteiden kierrätyksen ja erityisesti eläinjätteiden kierrätyksen suosimisen vuoksi. Tällainen järjestelmä on absurdi ja vaarallinen, ja siitä on tehtävä loppu. Lopuksi päättäisin puheenvuoroni ajatukseen siitä, että tämän toistuvasti esille tulevan ongelman taustalla on pohjimmiltaan se, mihin suuntaan maatalous kehittyy Euroopassa ja maailmalla. WTO: n neuvottelut ovat jälleen alkamassa, ja koko parlamentin tavoin odotan teiltä, komissiolta, että terveysnormien, ympäristönormien ja sosiaalisten normien avulla vihdoin rajoitettaisiin ja jarrutettaisiin nykyistä yhä vaarallisemmaksi muuttuvaa vapaiden markkinoiden ajatusmallia, jonka tärkeimpänä tavoitteena on taloudellinen hyöty. Eurooppalaiset odottavat jotakin muuta. Arvoisa komission jäsen, haluaisin tietää, oletteko te valmiit ehdottamaan eläinjauhojen kieltämistä ja millaisissa puitteissa tällainen toimenpide olisi mielestänne mahdollinen."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Herr ordförande, herr rådsordförande, herr kommissionär! När det gäller frågan om dioxinet är vi skyldiga de europeiska folken hela sanningen. Och vi måste äntligen göra en fullständig genomgång av denna allvarliga fråga. Jag förespråkar därför att en tillfällig parlamentarisk undersökningskommission inrättas, med uppgift att se till att samtliga problem läggs på bordet och att samtliga lärdomar vi kan ta av detta studeras. Jag ser minst tre. Den första ändrar den europeiska lagstiftningen som uppenbarligen visat på brister. Det finns produkter som bör förbjudas, mekanismer som behöver förbättras. Den andra är frågan om förfarandet med tidig varning som inte fungerat och som behöver klargöras, hårddras och förbättras. Avslutningsvis har vi den centrala frågan om kontroll. Vårt Europa kommer inte att fungera, förtroendet för vårt Europa kommer inte att fungera, om vi inte har möjlighet att gå från detta slag av samordnad kontroll till att verkligen överföra åtminstone en del av livsmedelskontrollen till gemenskapsnivå. Ur den synvinkeln skulle herr Prodis förslag om en myndighet, en byrå, vara utmärkt. Vi behöver inrätta en särskild myndighet för frågan om livsmedelssäkerhet, men den kan inte vara oberoende, eftersom det allmänna intresset i den här frågan måste bevakas såväl av kommissionen som av parlamentet. Jag skulle slutligen vilja betona att det är nödvändigt att förbjuda benmjölet. Hur många fler gånger skall vi uppleva dessa olyckor, innan vi sätter stopp för detta absurda system där mark ligger i träda, jordbrukare skulle behöva arbeta och se till att vårt kulturarv och landskap i Europa lever, men inte kan det för att man har föredragit att återvinna avfall och särskilt djuravfall. Systemet är absurt och farligt och måste stoppas. Jag skall avsluta med idén att bakom denna fråga, som hela tiden uppstår, ligger också jordbrukets inriktning i Europa och i världen. Vi skall på nytt ta upp WTO-förhandlingarna, och i likhet med hela parlamentet förväntar jag mig av er i kommissionen att hälsonormer, miljönormer och sociala normer äntligen kan begränsa och reglera det synsätt som blir allt farligare, nämligen en fri marknad där vinsten är den viktigaste drivkraften. Européerna förväntar sig något annat. Herr kommissionär! Jag skulle vilja veta om ni avser att förbjuda benmjöl och inom vilken ram ni tror att denna åtgärd skulle vara möjlig."@sv13
lpv:translated text
"(FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, we zijn het de Europese volkeren verplicht volledige opheldering over dit dioxinevraagstuk te verschaffen. We moeten nu een allesomvattende balans van deze duistere zaak opmaken. Daarom pleit ik voor de oprichting van een tijdelijke parlementaire enquêtecommissie, die erop toeziet dat alle problemen ter tafel worden gebracht en nagaat welke conclusies uit dit vraagstuk moeten worden getrokken. Ik denk dat dit er tenminste drie zijn. Allereerst moet de Europese wetgeving gewijzigd worden, aangezien ze duidelijk gebreken vertoont. Sommige producten moeten worden verboden; bepaalde mechanismen moeten worden verbeterd. Ten tweede kunnen we concluderen dat de waarschuwingsprocedure niet gewerkt heeft en dus verduidelijkt, verbeterd en aangescherpt moet worden. Tenslotte is er het zeer belangrijke vraagstuk van de controle. Ons Europa zal niet succesvol kunnen zijn en onze medeburgers zullen geen vertrouwen in de Unie hebben, als we niet in staat blijken de coördinatie van de controle te communautariseren voor tenminste een gedeelte van deze voedselcontroles. De heer Prodi stelde voor een autoriteit of agentschap in het leven te roepen. Zijn voorstel klinkt vanuit dit oogpunt aanlokkelijk. Het is inderdaad noodzakelijk een autoriteit in het leven te roepen die zich over dit specifieke vraagstuk van de voedselveiligheid gaat buigen. Een dergelijke autoriteit kan echter niet onafhankelijk zijn. In het onderhavige geval bijvoorbeeld, moeten zowel de Commissie als het Parlement het algemeen belang behartigen. Ik wil verder benadrukken dat diermeel verboden moet worden. Hoe vaak moeten er nog fouten worden gemaakt bij het gebruik van diermeel, alvorens we een einde maken aan het absurde systeem waarvan nu sprake is? Nu moet er immers grond braak liggen. Europese landbouwers die hun grond zouden willen bewerken, kunnen dit niet omdat we afval, met name dierlijk afval, liever hergebruiken. We moeten een einde maken aan dit absurde en gevaarlijke systeem. Tenslotte wil ik onderstrepen dat achter dit regelmatig opduikende vraagstuk een heel ander probleem schuil gaat, namelijk dat van de gewenste toekomstige ontwikkeling van de landbouw in Europa en de rest van de wereld. De WHO-onderhandelingen worden binnenkort heropend. Net als de rest van dit Parlement verwacht ik van de Commissie dat ze gezondheidsnormen, milieunormen en sociale normen opstelt die de vrije markt enigszins aan banden leggen, aangezien deze markt in eerste instantie gebaseerd is op winstbejag. De Europeanen willen iets anders. Mijnheer de commissaris, kunt u mij zeggen of u bereid bent een voorstel in te dienen om diermeel te verbieden en in welk kader u een dergelijke maatregel mogelijk acht?"@nl2
lpv:translated text
"(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, ως προς αυτή την υπόθεση της διοξίνης οφείλουμε να πούμε στους Ευρωπαίους όλη την αλήθεια. Και πρέπει τέλος να συναγάγουμε γενικά συμπεράσματα από την ολέθρια αυτή υπόθεση. Γι" αυτό υποστηρίζω τη σύσταση μιας προσωρινής κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής που θα αναλάβει να φροντίσει, ούτως ώστε να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα και να μελετηθούν όλα τα διδάγματα που θα εξαγάγουμε. Και βλέπω τουλάχιστον τρία. Το πρώτο αφορά την τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία απέδειξε ολοφάνερα πως έχει ελλείψεις. Χρειάζεται να απαγορευθούν προϊόντα και να βελτιωθούν μηχανισμοί. Το δεύτερο συνδέεται με τη διαδικασία προειδοποίησης, η οποία δεν λειτούργησε και η οποία πρέπει να αποσαφηνιστεί, να γίνει αυστηρότερη και να βελτιωθεί. Τέλος, τίθεται το βασικό θέμα του ελέγχου. Η Ευρώπη μας δεν θα λειτουργήσει και η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη μας δεν θα αποκατασταθεί, εάν δεν έχουμε την ικανότητα να περάσουμε από αυτό το είδος συντονισμού του ελέγχου σε μια πραγματική κοινοτικοποίηση, τουλάχιστον εν μέρει, αυτών των ελέγχων στον τομέα των τροφίμων. Από αυτή την άποψη η πρόταση του κ. Prodi για τη σύσταση μιας αρχής, μιας υπηρεσίας, φαίνεται δελεαστική. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια ειδική αρχή αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη, αφού στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το δημόσιο συμφέρον και από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τέλος να επιμείνω στην ανάγκη να απαγορευθούν τα ζωικά άλευρα. Πόσες φορές πρέπει να συμβούν ακόμα ατυχήματα κατ" επανάληψη λόγω της χρησιμοποίησης αυτών των αλεύρων για να τεθεί τέλος σε αυτό το παράλογο σύστημα στο πλαίσιο του οποίου γεωργικές εκτάσεις μένουν σε αγρανάπαυση και γεωργοί έχουν ανάγκη να εργαστούν, να διατηρήσουν την κληρονομιά και το τοπίο της Ευρώπης μας, αλλά δεν μπορούν να το πράξουν γιατί ευνοούμε τη χρήση της ανακύκλωσης των αποβλήτων, και ιδιαίτερα των ζωικών αποβλήτων; Πρόκειται για σύστημα παράλογο και επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να σταματήσει. Θα ολοκληρώσω, τέλος, με την ιδέα ότι πίσω από αυτό το θέμα που ανακύπτει κατ" επανάληψη τίθεται το ουσιαστικότερο ζήτημα του προσανατολισμού της γεωργίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Πρόκειται να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ και, όπως και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναμένω από εσάς, την Επιτροπή, να φροντίσετε ώστε πρότυπα υγείας καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα να περιορίσουν, να πλαισιώσουν αυτή την όλο και πιο επικίνδυνη θεωρία μιας ελεύθερης αγοράς με βασική κινητήρια δύναμη το κέρδος. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν κάτι άλλο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μάθω εάν προτίθεστε να προτείνετε την απαγόρευση των ζωικών αλεύρων και σε ποιό πλαίσιο πιστεύετε πως μπορεί να είναι εφικτό αυτό το μέτρο."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Commissioner, we owe it to the people of Europe to tell them the whole truth about this dioxin business. In addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter. That is why I am asking for a Temporary Parliamentary Committee of Enquiry to be established, with the responsibility of ensuring that the whole range of problems is brought to the table, and that all the lessons to be learned from it are looked at. I can see at least three. The first would be to amend European legislation which has shown obvious shortcomings. There are some products which need to be banned, and some mechanisms which need improving. The second is the question of the notification procedure which did not work and which must be clarified, toughened up and improved. And here we come to the vital matter of inspection. This Europe of ours will not work, and there will be no confidence that Europe does work, if we are not able to move from this type of co-ordination of inspection towards a genuine Community-wide approach to at least some aspects of food inspection. From this point of view, Mr Prodi"s proposal for an authority or agency seems attractive. There is a need for an authority with specific responsibility for food safety, but it would have to remain independent, because we need both the Commission and Parliament to uphold the public interest in this matter. I would like to insist finally on the banning of animal bone meal. How many more times must we have the kind of accident that results from this practice before we put an end to this absurd system which leaves land fallow and farmers, who should be working in order to keep the heritage and the countryside of this Europe of ours alive, unable to work because we favour the use of recycled waste, particularly animal waste. This is an absurd and dangerous system which we should really bring to an end. I would like to end with the idea that behind this question, which is asked so often, lies the fundamental issue of the direction that farming is taking in Europe and around the world. We shall be reopening the WTO negotiations, and like everyone else in this Parliament, I expect you, the Commission to ensure that standards for health, the environment and society are set to limit and restrict this theory, which is becoming more and more dangerous, of a free market whose prime motive is profit. Europeans expect something better than this. Mr Commissioner, I would like to know if you are intending to propose a ban on animal bone meal and within what framework you think this measure might be possible."@lv10
lpv:translated text
"(FR) Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Commissioner, we owe it to the people of Europe to tell them the whole truth about this dioxin business. In addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter. That is why I am asking for a Temporary Parliamentary Committee of Enquiry to be established, with the responsibility of ensuring that the whole range of problems is brought to the table, and that all the lessons to be learned from it are looked at. I can see at least three. The first would be to amend European legislation which has shown obvious shortcomings. There are some products which need to be banned, and some mechanisms which need improving. The second is the question of the notification procedure which did not work and which must be clarified, toughened up and improved. And here we come to the vital matter of inspection. This Europe of ours will not work, and there will be no confidence that Europe does work, if we are not able to move from this type of co-ordination of inspection towards a genuine Community-wide approach to at least some aspects of food inspection. From this point of view, Mr Prodi"s proposal for an authority or agency seems attractive. There is a need for an authority with specific responsibility for food safety, but it would have to remain independent, because we need both the Commission and Parliament to uphold the public interest in this matter. I would like to insist finally on the banning of animal bone meal. How many more times must we have the kind of accident that results from this practice before we put an end to this absurd system which leaves land fallow and farmers, who should be working in order to keep the heritage and the countryside of this Europe of ours alive, unable to work because we favour the use of recycled waste, particularly animal waste. This is an absurd and dangerous system which we should really bring to an end. I would like to end with the idea that behind this question, which is asked so often, lies the fundamental issue of the direction that farming is taking in Europe and around the world. We shall be reopening the WTO negotiations, and like everyone else in this Parliament, I expect you, the Commission to ensure that standards for health, the environment and society are set to limit and restrict this theory, which is becoming more and more dangerous, of a free market whose prime motive is profit. Europeans expect something better than this. Mr Commissioner, I would like to know if you are intending to propose a ban on animal bone meal and within what framework you think this measure might be possible."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, no que se refere a esta questão da dioxina, devemos às populações europeias toda a verdade. Face a esta sinistra questão, é tempo de fazermos balanços globais. Esta a razão por que apelo à constituição de uma comissão de inquérito parlamentar temporária, encarregada de velar por que todos os problemas, sem excepção, sejam colocados sobre a mesa e que todas as lições a retirar sejam estudadas. Prevejo pelo menos três lições. A primeira seria no sentido de modificar a legislação europeia, que demonstrou manifestas carências. Há produtos a proibir, mecanismos a melhorar. A segunda é a questão do procedimento de alerta, que não funcionou e que terá de ser clarificado, tornado mais rigoroso e melhorado. Por último, a questão central do controlo. A nossa Europa não funcionará, a confiança na nossa Europa não funcionará, se não tivermos a capacidade de passar desta espécie de coordenação do controlo a uma verdadeira comunitarização de, pelo menos, uma parte destes controlos alimentares. Nesta perspectiva, a proposta feita por Romano Prodi no sentido da instituição de uma autoridade, de uma agência, poderia ser atractiva. Existe a necessidade de criar uma autoridade específica para a questão da segurança alimentar, mas não de carácter independente, pois é necessário, nesta matéria, que o interesse público possa ser imposto, tanto pela Comissão como pelo Parlamento. Por último, gostaria de insistir na necessidade de proibição das farinhas animais. Quantas mais vezes será necessário sofrermos acidentes repetitivos, causados por este tipo de utilização, para abandonarmos este absurdo sistema em que as terras são retiradas à produção, em que os agricultores teriam necessidade de trabalhar, de fazer viver o património e a paisagem da nossa Europa, mas estão incapacitados de o fazer porque se privilegiou a utilização da reciclagem dos resíduos, e em particular dos resíduos animais? Trata-se de um sistema absurdo, de um sistema perigoso a que convém pôr cobro. Por último, deixo aqui a reflexão de que, por detrás desta questão, que se vem repetindo, coloca-se fundamentalmente a questão da orientação da agricultura na Europa e no mundo. Vamos reabrir as negociações no âmbito da OMC e, tal como o resto da assembleia, espero que a Comissão imponha finalmente normas sanitárias, ambientais e sociais susceptíveis de limitar e enquadrar devidamente essa teoria, que se vem revelando cada vez mais perigosa, de um mercado livre onde o lucro é o motor número um. Os europeus esperam algo de diferente. Senhor Comissário, gostaria de saber se é sua intenção propor a proibição de farinhas animais e em que quadro considera que tal medida poderia ser exequível."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, abbiamo il dovere di dire tutta la verità ai popoli europei sulla questione della diossina, così come, a questo punto, dobbiamo fare un bilancio generale di questa sinistra vicenda. Vi chiedo dunque di costituire una commissione di inchiesta parlamentare temporanea con il compito di vigilare affinché tutti i problemi vengano messi sul tappeto e tutti gli insegnamenti che dobbiamo trarne siano analizzati approfonditamente. A mio giudizio, sono almeno tre. Il primo conduce alla modifica della legislazione europea che ha palesemente dimostrato di essere carente. Taluni prodotti vanno proibiti, taluni meccanismi migliorati. Il secondo insegnamento riguarda la procedura di allerta, che non ha funzionato e va chiarita, resa più rigorosa, migliorata. Infine, la questione cruciale del controllo. La nostra Europa non funzionerà, la fiducia nella nostra Europa verrà meno, se non avremo la capacità di passare da questa specie di coordinamento del controllo ad una vera e propria comunitarizzazione di almeno una parte dei controlli alimentari. Da questo punto di vista, la proposta avanzata da Prodi di un"autorità, un"agenzia, potrebbe rivelarsi interessante. E" necessario creare un"autorità specifica sulla questione della sicurezza alimentare, ma tale autorità non dovrà essere indipendente perché, in questo campo, sia la Commissione che il Parlamento devono poter difendere l"interesse pubblico. Vorrei infine insistere sulla necessità di vietare le farine animali. Quante volte ancora dovremo assistere al ripetersi di incidenti legati ad un siffatto impiego prima che si ponga fine a questo assurdo sistema secondo cui delle terre sono incolte e degli agricoltori che avrebbero bisogno di lavorare, di far vivere il patrimonio e il paesaggio della nostra Europa si vedono impossibilitati a farlo perché si è privilegiato il sistema del riciclaggio degli scarti e in particolare degli scarti animali? Concluderei ricordando che, dietro tale questione, che sovente riemerge, si pone quella, ancor più importante, dell"orientamento dell"agricoltura in Europa e nel mondo. Presto riapriremo i negoziati nell"ambito dell"OMC e, come l"intero Parlamento, mi aspetto che la Commissione finalmente ponga un freno e un limite, tramite norme sanitarie, ambientali e sociali, alla teoria, sempre più pericolosa, di un libero mercato mosso essenzialmente dal profitto. Altre sono le attese degli europei. Signor Commissario, vorrei dunque sapere se lei intende proporre il divieto delle farine alimentari e in quale ambito ritiene possibile attuare tale misura."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Lienemann (PSE)"1,2,13,8,10,3,12,7,11,9,6
lpv:translated text
"(FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, debemos a los pueblos europeos, en lo relativo a este asunto de la dioxina, toda la verdad. Y por último, debemos hacer un balance global de este siniestro asunto. Por ello, abogo por la constitución de una comisión de investigación parlamentaria temporal, encargada de supervisar que se pongan sobre la mesa todos los problemas y se estudie todo el conjunto de las enseñanzas que debemos sacar. Yo veo, por lo menos, tres. La primera modifica la legislación europea que, manifiestamente, ha demostrado carencias. Existen productos que deben prohibirse, mecanismos que hay que mejorar. La segunda es la cuestión del procedimiento de alerta que no funcionó y que debe aclararse, endurecerse, mejorarse. Por último, el tema central del control. Nuestra Europa no funcionará, la confianza en nuestra Europa no funcionará, si no tenemos la capacidad de pasar de esta especie de coordinación del control a una verdadera comunitarización de, por lo menos, una parte de estos controles alimentarios. Desde este punto de vista, la propuesta presentada por el Sr. Prodi respecto a una autoridad, una agencia, podría resultar atractiva. Se requiere crear una autoridad específica sobre la cuestión de la seguridad alimentaria, pero ésta no podría ser independiente, ya que necesitamos que, en esta materia, el interés público sea encarnado tanto por la Comisión como por el Parlamento. Por último, quisiera insistir en la necesidad de la prohibición de las harinas animales. Cuántas veces será todavía preciso que tengamos accidentes repetidos, en este tipo de utilizaciones, para que se ponga fin a este absurdo sistema según el cual las tierras están en barbecho, los agricultores necesitan trabajar, hacer vivir el patrimonio y el paisaje de nuestra Europa, pero se encuentran en la incapacidad de hacerlo porque se privilegia la utilización del reciclaje de desechos y, en particular, de desechos animales. Sistema absurdo, sistema peligroso al que es conveniente poner punto final. Por último, terminaré mencionando la idea de que detrás de esta cuestión, que se presenta de manera repetida, se plantea de manera más fundamental la orientación de la agricultura en Europa y en el mundo. Vamos a volver a abrir las negociaciones con la OMC y, al igual que este Parlamento en su conjunto, espero de ustedes, la Comisión, que finalmente haya normas de salud, normas medioambientales y normas sociales que vengan a limitar, enmarcar esta teoría, que día a día se hace más peligrosa, de un libre mercado cuya ganancia es el motor número uno. Los europeos esperan otra cosa. Señor Comisario, quisiera saber si usted desea proponer la prohibición de las harinas animales y cuál es el marco en el que piensa que esta medida podría ser posible."@es12
lpv:translated text
"(FR) Herr Präsident! Herr Ratspräsident! Herr Kommissar! Wir schulden den Völkern Europas die ganze Wahrheit über diese Dioxin-Angelegenheit. Darüber hinaus müssen wir endlich umfassende Schlußfolgerungen aus dieser verhängnisvollen Sache ziehen. Deshalb plädiere ich für die Einsetzung eines nichtständigen parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der darüber wacht, daß sämtliche Probleme offengelegt und alle Lehren untersucht werden, die wir aus der Sache ziehen müssen. Dabei handelt es sich aus meiner Sicht zumindest um drei Lehren. Die erste betrifft die Änderung des Gemeinschaftsrechts, bei dem sich offensichtlich Lücken gezeigt haben. Es müssen Erzeugnisse verboten und Mechanismen verbessert werden. Die zweite Lehre betrifft das Warnsystem, das nicht funktioniert hat und das klarer gestaltet, verschärft und verbessert werden muß. Schließlich gibt es da noch die zentrale Frage der Kontrolle. Europa wird nicht funktionieren, es wird kein Vertrauen in Europa gesetzt werden, wenn wir nicht in der Lage sind, von der Koordinierung der Kontrolle zu einer wahren Vergemeinschaftung überzugehen, zumindest was einen Teil der Lebensmittelkontrollen betrifft. Unter diesem Gesichtspunkt könnte der von Herrn Prodi unterbreitete Vorschlag zur Bildung einer Behörde, einer Agentur, verlockend sein. Es ist notwendig, eine speziell für die Frage der Lebensmittelsicherheit zuständige Behörde zu schaffen, die jedoch nicht unabhängig sein kann, weil sowohl die Kommission als auch das Parlament in der Lage sein müssen, das öffentliche Interesse auf diesem Gebiet zu vertreten. Schließlich möchte ich noch auf die Notwendigkeit des Verbots von Tiermehlen hinweisen. Wie oft müssen sich die Unfälle bei dieser Art der Verwendung noch wiederholen, ehe dem absurden System ein Ende bereitet wird, bei dem das Land brachliegt und die Landwirte die im Interesse einer Belebung des Erbes und der Landschaft Europas erforderlichen Arbeiten nicht verrichten können, weil man der Wiederverwendung von Abfallprodukten insbesondere tierischer Herkunft den Vorrang eingeräumt hat. Ein absurdes und gefährliches System, unter das ein Schlußstrich gezogen werden muß. Zum Abschluß möchte ich noch auf den Gedanken eingehen, daß es bei dieser Frage, die sich zum wiederholten Male stellt, im Grunde um die Ausrichtung der Landwirtschaft in Europa und in der ganzen Welt geht. Wir werden die Verhandlungen mit der WTO wieder aufnehmen, und wie das gesamte Parlament erwarte ich von Ihnen, von der Kommission, daß dieser immer gefährlicher werdenden Theorie eines freien Marktes, dessen wichtigste Triebkraft der Profit ist, endlich durch Gesundheits-, Umweltschutz- und Sozialnormen Schranken gesetzt werden. Die Europäer erwarten etwas anderes. Ich möchte wissen, Herr Kommissar, ob Sie die Absicht haben, ein Verbot von Tiermehlen vorzuschlagen, und in welchem Rahmen eine solche Maßnahme Ihres Erachtens möglich wäre."@de7
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, nous devons aux peuples européens, sur cette affaire de la dioxine, toute la vérité. Et nous devons enfin tirer des bilans globaux de cette sinistre affaire. C'est pourquoi je plaide pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire temporaire, chargée de veiller à ce que l'ensemble des problèmes soient mis sur la table et que l'ensemble des leçons que nous devons tirer soient étudiées. J'en vois au moins trois. La première modifie la législation européenne qui a montré, manifestement, des carences. Il y a des produits à interdire, des mécanismes à améliorer. La seconde est la question de la procédure d'alerte qui n'a pas fonctionné et qui doit être clarifiée, durcie, améliorée. Enfin, la question centrale du contrôle. Notre Europe ne fonctionnera pas, la confiance en notre Europe ne fonctionnera pas, si nous n'avons pas la capacité de passer de cette espèce de coordination du contrôle à une véritable communautarisation au moins d'une partie de ces contrôles alimentaires. De ce point de vue, la proposition qui a été faite par M. Prodi d'une autorité, d'une agence, pourrait être séduisante. Il y a nécessité de créer une autorité spécifique sur la question de la sécurité alimentaire, mais elle ne saurait être indépendante, car nous avons besoin, en la matière, que l'intérêt public puisse être porté et par la Commission et par le Parlement. Enfin, je voudrais insister sur la nécessité de l'interdiction des farines animales. Combien de fois faudra-t-il encore que nous ayons des accidents à répétition, dans ce genre d'utilisation, pour que l'on mette fin à cet absurde système selon lequel des terres sont en jachère, des agriculteurs auraient besoin de travailler, de faire vivre le patrimoine et le paysage de notre Europe, mais sont dans l'incapacité de le faire parce que l'on a privilégié d'utiliser le recyclage des déchets et en particulier des déchets animaux. Système absurde, système dangereux auquel il convient de mettre fin. Enfin, je terminerai sur l'idée que derrière cette question, qui se pose à répétition, se pose plus fondamentalement l'orientation de l'agriculture en Europe et dans le monde. Nous allons rouvrir les négociations OMC, et comme l'ensemble de ce Parlement, j'attends de vous, la Commission, qu'enfin des normes de santé, qu'enfin des normes environnementales et des normes sociales viennent limiter, encadrer cette théorie, qui devient de plus en plus dangereuse, d'un libre marché dont le profit est le moteur numéro un. Les Européens attendent autre chose. Monsieur le Commissaire, je voudrais savoir si vous souhaitez proposer l'interdiction des farines animales et dans quel cadre vous pensez que cette mesure pourrait être possible."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990722.2.4-030"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph